Örnek Bitirme Tezi Raporu

İBH 502 Finansal Muhasebe: bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

Finansal muhasebenin tanımı, temel kavramlar, finansal tablolar, bilanço kavramı ve çift yanlı kayıt düzeni, tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve örneklemeler, mizanlar, dönem sonu işlemleri.

İBH 503 İşletme Finansı:bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

Finans kavramı, işletmelerde alınacak kararların finansal fonksiyonları, enflasyonun finansal yönetim üzerindeki etkileri, finansal analiz yöntemleri, rasyo analizi uygulamaları, finansal planlama ve bütçeleme kavramları ve teknikleri, kısa süreli finansman, genel anlamda finansal kurumlar, kredilendirme süreci ve kredi türleri.

İBH 505 İşletme Yönetimi

İşletme kavramı, işletme hakkında genel bilgiler, işletmenin fonksiyonları, işletme yönetiminin temelleri, klasik, neo-klasik, modern yönetim ve örgüt teorileri, yöneticiliğe etki eden değişim ve gelişmeler, planlamanın koşulları, süreçleri, emir-komuta, kontrol.

DBH 601 Genel Ekonomi

Alternatif maliyet, arz, talep, esneklik, üretim fonksiyonu, azalan verimler, toplam/sabit/değişken/ ortalama maliyet, minimum maliyet, toplam gelir, maksimum kar, firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, oligopol. Gayri safi yurtiçi hasıla, gayri safi milli hasıla, enjeksiyon, sızıntı, tüketim fonksiyonu, marjinal tüketim eğilimi, otonom harcama, çarpan, kaydi para, para çarpanı, para arzı, makroekonomik denge, para ve maliye politikaları

Doktora Ders Ders İçerikleri

İŞD 601 İleri Araştırma Yöntemleri

Araştırma konusunun planlanma, tasarım, uygulama ve raporlama aşamalarının en etkin nasıl gerçekleştirileceği, bilimsel araştırmanın anlamı, sosyal bilim araştırmalarının aşamaları, niceliksel ve niteliksel araştırma yaklaşımları ve modelleri, kuram oluşturmak ve sınamak, ölçüm yöntemleri ve araçları, örnekleme, istatistiksel tahmin ve karar verme, hipotez testi ile ilgili kavramlar, bazı parametrelere ilişkin test uygulamaları, veri toplama özellikleri ve teknikleri, analizi bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

İŞD 602 Çağdaş Yönetim Teorisi

Dersin amacı, hızlı küreselleşmenin koşullarına uygun olarak, güncel gereksinimleri karşılamanın yanı sıra geleceğe yönelik öngörülen olası gelişmelerin ortamında geçerli olabilecek yönetim kültürünü temsil eden etkin, verimli, özgürlük sağlayıcı ve dengeli bir dozda esnek, insan gücünü devamlı geliştirebilecek “Çağdaş Öğrenen Organizasyon” modelini daha da geliştirecek “Stratejik Yönetim” ilkelerine dayanan modeli bilimsel olarak öğrenciye kazandırmaktır. Öğretim yöntemi büyük ölçüde araştırmaya yönelik yeni gelişmeleri takip eden ve bilimsel bir disiplinle teori üretebilen yaratıcı yaklaşımların teşvik edildiği vaka çalışmaları ile zenginleştirilen bir sisteme dayalıdır. Bu modelin aynı zamanda gerçek iş hayatına yönelik uyarlanabilirliği de ön plandadır. Stratejik niyet değeri yüksek olan bu çağdaş model aynı zamanda proaktif, performans odaklı özelliği ve büyük ölçüde takım oyununa bağlı ve değişime açık olan bir kültürü kapsadığını da vurgulamak gerekir. Ders aynı zamanda, yine hızla gelişen ileri enformasyon teknolojisi ile beslenen yatay nitelikli bu hedeflenen çağdaş teoriye odaklanarak, sorun çözücü ve etkin risk yönetim özelliklerini de taşımaktadır. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

 

İŞD 603 Küreselleşen Dünyada Güncel Sorunlar

İki kutuplu dünya düzeninin sona ermesiyle birlikte uluslararası sistemde belirsizlikler başlamıştır. Bu dönemdeki belirsizlikler, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerindeki ikiz kulelerin vurulmasıyla dağılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası sistemin başat konumuna gelmiş ve buna karşı direnen güçler ortaya çıkmıştır. Özellikle Ortadoğu bölgesinde üst üste yaşanan krizler ve bu krizlerin uluslararası sisteme etkileri, Rusya’da Putin ile başlayan yeniden yapılanma ve geleneksel Rus kimliğine tekrar kavuşma, Uzakdoğu ve Çin’in küresel bir aktör olarak güç kazanması, Latin Amerika ülkelerinde meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler ve bütün bunların ortasında Türkiye bu dersin ana temalarını oluşturmaktadır. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

İŞD 604 Pazarlama Stratejileri

Bu ders, stratejik pazarlama ve planlama üzerinde yoğunlaşmaktadır. Stratejik pazarlama, bir organizasyonun yüksek müşteri değeri yaratmak yoluyla sürdürülebilir bir rekabet avantajı geliştirmesi için pazarlama kavramları, araçları ve süreçlerinin nasıl kullanılabileceği üzerinde durur. Başarılı pazarlama stratejileri geliştirme, organizasyonun müşterileri rakiplerden daha iyi anlamasına ihtiyaç duyar ve kıt kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı gerektirir. Bir pazarlama stratejistinin temel amacı, organizasyon ve değişen çevresi arasında uyum sağlamaktır. Bu dersin temel amacı, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine etki edecek temel faktörleri incelemektir. Ayrıca, strateji geliştirme ve uygulamayla ilgili organizasyonel sistemler ve süreçlere odaklanarak stratejiyi organizasyonlar ile uyumlandırmaktır. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

 

Muhasebe ve Finans Uzmanlık Alanının Ders İçerikleri

İŞD 610 Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları

Uluslararası Muhasebe, Denetim ve Raporlama Standartlarının amacı, işletme yöneticilerine, yatırımcılara, sermaye piyasalarının diğer katılımcılarına, finansal kurum ve kuruluşlara ve diğer ilgili taraflara sunulan Finansal tabloların doğru, şeffaf ve mukayese edilebilir nitelikte bilgi üretebilmek için, muhasebe ve raporlama sistemlerinin uluslararası kabul gören standartlarda kayıt, uyumlaştırma, düzenleme, yorumlama ve sunumu ilgili uygulamalar yapmaktır. Bunun için; derste; uluslararası muhasebe teorisi, Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluşturulması, uluslararası kabul görmüş muhasebe standartları, yerel muhasebe standartlarının uluslararası muhasebe standartları ile uyumlaştırılması, finansal tabloların sunumu, bilançoda yer alan varlıklar, borçlar ve öz sermaye  kalemlerinin, ve gelir tablosu kalemlerinin uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarının amir hükümlerine göre değerlenmesi, düzeltilmesi ve raporlanması konuları, derinlemesine ve örnek olaylarla anlatılacak ve uygulamadan alınan finansal tabloların kullanımı ile örnek olay yöntemi kullanılacaktır.

İŞD 611 İç Kontrol

İç kontrol kavramı, iç kontrole giriş, iç kontrol sisteminin amaçları, iç kontrol sisteminin değerlendirme aşamaları, iç kontrol ve nakit, iç kontrol ve EDP, denetim riski analizi, kontrol riskinin iç kontrol değerlemesi, kontrol prosedürünün istatistiki örnekleme ile test edilmesi, denetim kontrolü: gelir ve gider döngüsü, finansman ve yatırım döngüsü ve denetimin tamamlanması, denetim raporları.bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

İŞD 612 Kurumsal Finans Yönetimi

Kurumsal Finansın başlıca genel amacı işletmelerin organizasyonel yapıları içindeki faaliyetlerine yönelik tüm finansal politikaların, ilke kararlarının ve finansal süreçlerin vaka çalışmaları ve örnekli açıklamalarıyla gerekli modellerin kullanımıyla öğrencilere aktarılmasını kapsamaktadır. Spesifik olarak dersin finans yönetim kararlarının içerdiği tüm teknik bilgi, beceri ve yöntemlerin kurumlardaki uygulamalarının öğrencilere mesleki hayatlarında kullanılabilecek bilimsel ve kuramsal yaklaşımla öğretilmesidir. Kurumsal finansman dersi öğrencinin mesleki gelişimine yönelik bağımsız çalışabilme, finansal disipline ilişkin bilgileri bilimsel araştırmaya dayalı olarak toplayabilme, ilgili finansal modellere göre değerlendirebilme ve sorunlara çözüm sağlamak hedefiyle yönetim yeterliliğine uygun olarak karar alabilme yeteneğini geliştirme yaklaşımını benimsemektedir. Dersin kapsamı, global bir bakış açısıyla başlıca sermayenin bütçelenmesi, sermayenin yapılandırılması, işletme sermayesi yönetimi, kar payı dağıtım politikası, yatırımların değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, risk ve getiri kavramı ve yönetimi, denetim kavramı ve kurumsal finans performansı değerlendirilmesi kavram ve uygulamalarını kapsamaktadır.

bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

 

Yönetim ve Organizasyon Uzmanlık Alanının Ders İçerikleri

İŞD 615 İleri Yönetim ve Organizasyon Teorisi

Ders organizasyonel yapının, örgüt performansını makro düzeyde nasıl etkilediği üzerinde durmaktadır. İleri Yönetim ve Organizasyon Teorisi ayrıca, kurumun yapısının nasıl oluşturulacağı ve kurumun nasıl yönetileceği konusunda ileriye dönük fikirler üretilebilmesi için güncel ekonomik ve sosyal güçlerin nasıl analiz edilmesi gerektiğini kapsamaktadır. Yapı ve düzen, örgütsel hedefler ve verimlilik, stratejik örgütsel yapılanma, kültürün, gücün, siyasetin, kurumsal yönetişim ve kontrolün rolü ders kapsamında detaylıca incelenecek konular arasındadır. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

İŞD 616 İnovasyon ve Teknolojileri

Süreklilik arz eden bir faaliyet olan inovasyon; ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması hedeflerini içermektedir. Teknolojik inovasyon ise, teknolojik ürün ve süreç inovasyonunu kapsar. Burada ürün, hem fiziksel bir ürünü hem de hizmeti ifade etmektedir. Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerden bu alana hakim olmaları beklenmektedir.  bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

 

İŞD 617 Stratejik Yönetim

Dersin temel amacı öğrencileri, kurumsal yönetişim süreçlerini yönetebilecek ve olası stratejik krizleri çözebilecek donanıma getirmektir. Stratejik yönetim ve işletme politikası, kurumsal yönetişim ve sosyal sorumluluk, etik sorumluluklar, dış çevre ve sanayi analizleri, iç çevre ve örgütsel analizler, SWOT analizleri, strateji üretimi ve uygulaması, geliştirme ve kontrol, yönetim teknolojisi ve inovasyonda stratejik konular, girişimcilik ve küçük işletmelerin yapısı gibi konular ders kapsamında tutulmaktadır. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

 

Pazarlama Yönetimi Uzmanlık Alanının Ders İçerikleri

İŞD 620 İleri Tüketici Davranışları Teorisi

Ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri, pazarlamada tüketici davranışının yeri ve önemi, tüketici davranışı genel modeli, psikolojik faktörler, öğrenme ve bellek, güdüleme, algılama, tutum, kişilik, benlik ve yaşam biçimi, sosyo-kültürel faktörler, grup, aile, kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf, kültür, tüketici satın alma süreci, toplum ve tüketici davranışı, tüketicinin korunması ve tüketici bilinci, tüketici haklarını korumaya yönelik yasa ve kuruluşlar, çevre koruma ve tüketici bilinci, tüketici eğitimi. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

İŞD 621 Stratejik Pazarlama Problemleri

Pazarlamada karar alma çok önemli bir beceri olup, araçlara ve terminolojiye gereksinim duyar. Bütün becerilerde olduğu gibi karar alma da en iyi uygulamalar üzerinde çalışarak öğrenilir. Bu ders, pazarlamada karar alma becerisinin geliştirilmesi ile ilgilidir. Bu ders kapsamında önce pazarlama problemlerini yapılandırmak ve çözmek için ilgili teorik konular işlenecek; daha sonra gerçek pazarlama problemi içeren örnek olaylar kullanılarak uygulamada kullanılabilecek araç ve kavramlar için bir fırsat yaratılacaktır. Her örnek olayda, gösterilen problem ile ilgili mevcut faktörler için uygun bir strateji geliştirilecek; organizasyon ve çevresi için bu stratejinin uygulaması incelenecektir.

 

İŞD 622 Pazarlama Biliminde Strateji ve Yönetim

Makropazarlama ilkeleri, pazarlama karması yönetimi ve stratejileri, veri temelli pazarlama, hizmet pazarlaması, tüketici davranışları, uluslararası pazarlama, rekabetçi politikalar, konumlandırmaya ilişkin güncel stratejiler.

İŞD 631 Tez

Doktora programının amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır. Doktora öğrencilerinin  bir danışman eşliğinde

hazırlayacakları tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. bitirme tezi raporu ,bitirme tezi rapor örneği ,bitirme tezi rapor ,bitirme tezi robot ,bitirme tezi referans ,bitirme tezi ara raporu ,örnek bitirme tezi raporu ,röleler bitirme tezi ,röle bitirme tezi ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi sunumu nasıl yapılır ,bitirme tezi sunumu ,bitirme tezi sayfa düzeni ,bitirme tezi sunumu ppt ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi sunum örneği

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031