Pazarlama Tez Konuları

I. YARIYIL

Çözümleme Yordamları
Sözlü ya da sözsüz göstergelerin, anlam aktarımında ve yeniden ileti kurgulanmasında gerekli işlevlerin irdeleneceği derste, öğrencilerin anlam yaratımı ve anlatımda göstergeleri çözümleme yetisini kazandıracak bilgiler aktarılmaktadır. Bu bağlamda, göstergebilimsel çözümleme için gerekli kavramsal ve kuramsal altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

,osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

İletişim Danışmanlığı – 1
Reklam, halkla ilişkiler, tutundurma, iç iletişim, kurumsal iletişim, olay yaratımı gibi alanlarda danışmanlık yapmak üzere gerekli olacak bilgiler aktarılacaktır. osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

Etkili İletişim Dili – 1
İletişim alanında özellikle halkla ilişkiler ve reklam alanlarında ikna etme, etkili iletişim kurma becerileri ön plandadır. Bu bağlamda, derste etkili konuşma ve etkili yazma becerileri geliştirilecektir. Etkili iletişim sürecinde kullanılması gereken dilsel iletilerin hazırlanması ve aktarılması üzerinde durulacaktır. osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

Seminer
Ders izlencesinde dört saat olarak yer alan Seminer dersi, iki ayrı öğretim elemanı tarafından iki ayrı konu ele alınarak 2’şer saat üzerinden verilmektedir: Hukukun temel ilkelerinin ve reklam iletişiminde karşılaşılan sorunların ve reklamla ilgili yönetmelik ve yasaların incelendiği iki saatlik bir ders ve kitle iletişim araçlarının, siyasalarının ulusal ve uluslararası boyutlarda ele alınacağı 2 saatlik ayrı bir ders biçiminde yapılmaktadır. osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

Seçmeli Dersler:

Kitle İletişim Araçları Eleştirileri
Günümüzde kitle iletişim araçlarının egemenliği ve bireyleri etkileme gücü gözardı edilemez. Kitle iletişim araçlarında, özellikle televizyonda karşılaşılan aktörel sorunların ele alınacağı ve gerek yazılı basın gerek görsel-işitsel kitle iletişim araçlarından çeşitli izlencelerin irdeleneceği ders katılımcılara eleştiri becerisi ve kitle iletişim araçlarına karşı yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.

osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

Reklam İletişimi ve Görsel Tasarım
Bir reklam metninin ya da senaryosunun hedef kitle ve reklamverenden elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulması ve reklamın etkinliğinin sağlanması konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilerin aktarılacağı derste, ses ve görüntünün önemi üzerinde durularak sözün ve görsel ögelerin iletişimdeki özellikle reklam iletişimindeki yerine değinilecektir. osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

İletişim Stratejileri – 1
Bir kuruluşta kurumsal iletişim stratejilerinin oluşturulması, kurgulanması için tüm iletişim etkinliklerini gerçekleştirmek, uygulanmasına yardımcı olmak, bütçenin yönetiminde etkili olmak, çeşitli alanlara yönelik dış, iç, tecimsel gibi stratejileri ortaya koymak ve gerçekleştirmek üzere bilgi aktarımı söz konusudur. osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

İknada Yaratıcılık
Özellikle reklam ve halkla ilişkilerde bireyleri etkilemek ve belli düşünceleri, belli görüşleri benimsetmeyi, tutum ve davranışlarında değişiklik ortaya çıkarmayı sağlayabilmek amacıyla hazırlanabilecek ikna edici ileti türlerinin ele alınacağı derste reklam iletişiminde etkin ve etkili görsel ve dilsel iletilerin kurgulanması da irdelenecektir. osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

AB Ülkelerinde İletişim Sanatları ve İlkeleri
Avrupa Birliği’ne giriş süreci içinde bulunduğumuz şu günlerde, görsel iletişim ve iletişim sanatları üzerine temel bilgilerin aktarılacağı derste, görsel iletişim ve iletişim sanatları olan halkla ilişkiler/reklamcılıkla ilgili ögeler, türler, Avrupa Birliği ve ülkemize kazandıracakları ele alınacaktır. Söz konusu süreçte işlerliği olabilecek değişik stratejiler incelenecektir.osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

Kurumsal Kimlik Oluşturma
Belli bir kuruma gerek görsel donanım gerek kurum felsefesi olarak belli bir kişilik, imge kazandırmanın yöntemlerinin aktarılacağı derste, göstergelerden yararlanılarak kuruma nesnel bir yapı kazandırılmasının başlıca teknikleri de verilecektir.

II. YARIYIL

Çözümleme Yöntemleri ve Uygulamaları
I. Yarıyılda verilen Çözümleme Yordamları Dersi çerçevesinde öğrencilere aktarılan göstergebilimsel kavramların, kuramsal bilgilerin ve yöntemlerin ışığında gerek durağan gerekse devingen görsel iletilerin çözümlemeleri uygulamalı olarak irdelenecektir bu derste.

İletişim Danışmanlığı – 2
İletişim Danışmanlığı I dersinin devamıdır.

Etkili İletişim Dili – 2
Etkili iletişim I dersinin devamı niteliğindeki derste,reklam ve halkla ilişkiler alanlarından seçilen örnek olayların ve metinlerin incelemesi de etkili iletişim bağlamında incelenecektir. osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

Seminer
Reklam iletilerinin reklamla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğunun çözümlemelerle ele alındığı iki saatlik bir ders ve iletişim alanında çalışacakların etkili ve etkin olmaları açısından gerekli davranış bilgilerinin aktarıldığı iki saatlik bir ders olarak işlenmektedir seminer dersi.

Seçmeli Dersler:

İletişim Stratejileri – 2
İletişim Stratejileri I dersinin devamıdır. osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

Siyasal İletişim
İletişim sürecinde propaganda ve siyasal süreci için gerekli olan sözel ve sözsüz iletişim Ögelerinin aktarılmasını hedefleyen derste siyasal parti söylemleri irdelenecektir.

Reklam ve Görsel İletişim
Reklama ilişkin tanımlamaların yapılacağı derste reklam türlerine değinilerek, dünyada ve Türkiye’de reklamcılığın gelişimi üzerine bilgi verilerek, reklam söyleminin diğer söylemlerden ayrı özellikler taşıması üzerinde durulup, dilsel ve görsel ögeler bağlamında reklam iletisinin çözümlemesinde göz önünde bulundurulacak ilkeler ele alınacaktır. Ayrıca, görsel iletişim sürecinde yer alan ögeler ve etkili/ etkin/yaratıcı görsel tasarımlar yapılması üzerine bilgi aktarılacaktır. osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

Marka Yaratım Süreci
Bir ürün ya da hizmeti tanımlamaya ve ayırt etmeye yarayan adların yaratılması sürecinde işlev gören ögelerin ele alındığı ve günümüzde “markalaşmış” ürünlerin başarılarının nedenlerinin irdelendiği derste, marka imgesi yaratımı üzerine odaklanılacaktır.

osym tez konuları ,ortadoğu tez konuları ,ortodonti tez konuları ,tez örnekleri okul öncesi öğretmenliği ,ortopedi tez konuları ,orjinal tez konuları ,otomotiv tez konuları ,ortaçağ tez konuları ,tez konuları psikoloji ,pazarlama tez konulari ,tez konusu pazarlama ,tez örnekleri pdf

Uluslararası İletişim
Günümüzde küreselleşme olgusundan etkilenen alanlardan biri olan halkla ilişkilerde yaşanılan sorunların irdeleneceği derste, uluslararası kurumlarda gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamaları, belirlenen stratejiler, yerelleşme ve ulusal kültür gibi kavramlar da ele alınacaktır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031