Pskoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi

Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
PSY 501 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi (2+2) 3

Bu derste davranış bilimlerinde kullanılan çeşitli araştırma yöntemleri ile ilgili temel bir anlayış kazandırılır. Öğrencilere bilimsel düşünme, uygun araştırma ve istatistiksel yöntemleri seçmeye ilişkin kavramsal bir anlayış kazandırılır. Öğrenciler bu anlayışı davranışsal bilimlerde sıkça kullanılan SPSS istatistiksel paket programı çerçevesinde edinirler. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 504 Psikolojik Testler-I (1+2) 2

Bu derste psikometrik kuramların yanısıra temel test uygulama ve yorumlama becerileri üzerinde durulur, özellikle çocuklarla ilgili test uygulamaları üzerinde çalışılır. Bu bağlamda Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, İnsan Çizimi, Bender-Gestalt gibi testler işlenir ve uygulanır. Bu derste ayrıca, rapor yazma becerileri geliştirilir.
PSY 505 Psikolojik Testler-II (1+2) 2

Bu derste yetişkin psikopatolojisini anlamaya yönelik test uygulama becerilerine yer verilir. Özellikle Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ve Rorschach (Exner Sistemi) testlerinin uygulama ve yorumları üzerinde durulur. Rapor yazma becerileri işlenir. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 506 Saha Stajı (0+4) 0

Bu ders çerçevesinde öğrenciler, terapötik becerilerini geliştirmek üzere ve süpervizyon eşliğinde uygun klinik ortamlarda stajlarını yaparlar. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 511 İleri Düzey Gelişim Psikolojisi (3+0) 3

Bu derste algı, duygu, sosyal ve nöropsikolojik alanlardaki gelişim süreçlerinin davranışsal sorunlarla olan ilişkisi işlenir. Bu alanlarda ortaya çıkan sapmalar ve bozulmaların psikopatoloji ile ilgili bağlantıları kurulur. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 517 Çift Terapisi (1+2) 2

Bu derste çift terapisi modelleri, uygulamaları ve çift ilişkisi üzerine yapılmış araştırmalar işlenmektedir. Özellikle bilimsel araştırmalara dayanan çift terapisi modelleri ve çift ilişkisi üzerine yapılmış araştırmalara dayanan bilgiler vurgulanır. Farklı çift terapisi modellerinin tarihsel gelişimleri, çift işlevselliğine yaklaşımları, önerdikleri değişim mekanizmaları ve farklı teknikleri karşılaştırmalı olarak incelenir. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 518 Aile Çalışmaları (3+0) 3

Bu derste aile çalışmaları alanındaki temel kuramlar gözden geçirilir. Sosyal değişim, sembolik etkileşim, aile gelişimi, sistemik, feminist ve ekolojik kuramsal çerçeveler, güncel ampirik araştırmalar ışığında değerlendirilir. Bu temel kuramların, bağlamsal açıdan uygulanışı da bu dersin önemli bir parçasıdır. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 520 Aile Terapisinde Etik ve Mesleki Konular (1+2) 2

Bu derste çift ve aile terapisi alanındaki etik, hukuki ve mesleki konulara odaklanılır. Öğrencileri etik kararlar verebilmeye hazırlanmak amacıyla; danışanların yararını ilgilendiren gizlilik ve bilgilendirilmiş onay gibi genel etik ve hukuki konuların yanı sıra çift ve aile terapisinin etkileşimsel bağlamına özgü konular da ilgili etik yönetmelikler ve hukuki sistem açısından incelenir. Dersin diğer amaçları öğrencilerin profesyonel olarak çift ve aile terapisi uygulamalarına hazırlanması, mesleki kimliklerinin gelişmesi ve güncel mesleki konular hakkında farkındalık kazanmalarıdır.
PSY 527 Aile Terapisi (1+2) 2

Aile Terapisine giriş niteliğinde olan bu derste aile terapilerinin tarihsel gelişimi, aile terapisinin kuramsal temelleri, temel aile terapisi modelleri ve alandaki son gelişmeler tanıtılır. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 528 İleri Düzey Aile Terapisi (3+0) 3

Aile terapisi modellerinin ileri düzeyde işlendiği bu dersin amacı öğrencilere çağdaş aile terapisi modelleri hakkında daha geniş kapsamlı bilgi kazandırmaktır. Özellikle günümüzde araştırmalarca desteklenen aile terapisi modellerin yanı sıra postmodern yaklaşımlar üzerinde durulur. İşlenen aile terapisi modellerinin tarihsel gelişimleri incelenir. Bu modeller vaka örneklerine uygulanır ve modeller hakkında araştırmalar ve yazın incelenir. Modellerde sunulan tekniklerin ileri düzeyde öğrenilmesi ve bu modellere dayanan terapi becerilerinin geliştirilmesi bu dersin önemli bir parçasıdır. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 531 Öğrenme Ve Şartlanma Kuramı (3+0) 3

Bu derste öğrenciye, davranış sorunlarının anlaşılmasında ve giderilmesinde öğrenme kuramlarının çıkışı ve şartlama modelleri işlenir. Öğrenci, operant ve klasik şartlama modelleri arasındaki farklılıkların yanısıra benzerliklerin neler olduğunu anlar. Belirli örnekler çerçevesinde şartlama modellerinin temel ilkeleri kullanılarak teşhis ve müdahale tarzları açısından planlama becerilerini geliştirir.
PSY 541 Kişilik Ve Psikoterapi Kuramları (3+0) 3

Bu derste, öğrenciler kişilik psikolojisi alanında etkili olmuş kuramlarla tanışır ve bunların psikoterapi ile bağlantılarını anlar. Aynı zamanda öğrenci çeşitli psikoterapötik kuramların (psikodinamik, hümanistik, davranışçı ve bilişsel) insan psikopatolojisine yaklaşımları açısından birbirleriyle olan benzerlik ve farklılıklarını değerlendirir. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 542 Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları ve Uygulamaları (3+0) 3

Bu ders bilişsel ve bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımlarına odaklanmaktadır. Ders, vaka formülasyonun nasıl yapılacağı, bu bağlı tedavi planının nasıl oluşturulacağı, terapi teknik ve müdahale yöntemlerinin nasıl kullanılacağı gibi konuların öğrenilmesine yöneliktir. Bilişsel yaklaşımın ortaya çıkış nedenleri ve bu alan içerisinde yapılan araştırmalar dersin kapsamında ele alınır.
PSY 544 Temel Psikoterapötik Beceriler (2+2) 3

Uzmanlık becerilerinin gelişmesine yönelik derslerin ilkidir. Bu derste özellikle tanı amaçlı mülakat ve danışanla ilk temasta kurulacak olumlu çalışma için önemli iletişim becerileri işlenir. Öğrenciye danışan ile yapılan temaslarda olumlu atmosfer oluşturmada önemli ilkeler kazandırılır. Bu dersle birlikte öğrenciler mesleki etik konularını da işlemeye başlarlar. Bilişsel, bilişsel davranış terapilere özgü temel teknikler işlenir. İlk görüşme mülakatı becerileri geliştirilir. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 545 Psikopatoloji (3+0) 3

Bu derste, anormal davranış örüntüleri, halihazırda var olan davranış bozukluğuna ilişkin sınıflama işlenir. Psikopatolojik sınıflamalar özellikle DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV) çerçevesinde işlenir. Bu çerçevede öğrenci nörotik, psikotik ve kişilik bozukluğu ana grupları altında yer alan çeşitli psikopatolojiler açısından iç görü kazanır. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 547 Psikoterapötik Beceri Stajı-I (0+6) 3

Bu ders çerçevesinde öğrenciler, DOĞUŞ Psikolojik Uygulama Merkezi’nde psikoterapi becerilerini geliştirmeye yönelik süpervizyon eşliğinde staj yaparlar. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 548 Psikoterapötik Beceri Stajı-II (0+6) 3

Bu ders PSY 547’nin devamıdır.
PSY 551 Aile Terapisinde Temel Beceriler-I (1+4) 3

Bu derste aile terapisi temel uygulama becerilerine giriş yapılır. Özellikle aile değerlendirmesi, aile üyeleri ile terapütik ilişki kurma ve aile görüşmesi gibi temel beceriler üzerinde durulur. Rolleme yöntemi gibi egzersizler aracılığıyla öğrenciler temel aile terapisi becerilerini deneyimleyeceklerdir. Aile ile ilk görüşme prosedürleri, değerlendirme sürecinde uygulanacak prosedürler ve terapinin farklı evrelerini (başlangıç, orta, sonlandırma) içeren prosedürler üzerinde durulacaktır. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 552 Aile Terapisinde Temel Beceriler-II (1+4) 3

Bu ders çerçevesinde öğrenciler Doğuş Üniversitesi Psikolojik Uygulama Merkezinde, süpervizyon eşliğinde aile terapisi becerilerini geliştirirler. Öğrenciler süpervizörlerinden elde ettikleri süpervizyon ve geribildirimler ile aile terapisi becerilerini ilerletirler. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 560 Yüksek Lisans Projesi (0+1) 0

Bu ders kapsamında öğrencinin odaklandığı alanla ilişkili bir konuda teorik ve uygulamalı bir çalışma yapması gerekir. Bu proje üç kişilik bir değerlendirme kurulu önünde sunulur. Kurul, çalışmayla ilgili “”başarılı” veya “başarısız” değerlendirmesi yapar. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
SEÇMELİ DERSLER
PSY 502 Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi-II (1+2) 2

Bu derste derinlikli bir şekilde veri toplama, ölçek geliştirme, çok değişkenli analiz teknikleri, regresyon ve faktör analizleri, karmaşık deneysel düzenekler ve süreçler ile rapor yazma gibi konulara odaklanılacaktır.
PSY 508 İleri Düzey Rorschach (1+2) 2

Bu derste, Rorschach ile ilgili daha derinlemesine bir anlayış, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırılır. Öğrenci Rorschach uygulama, puanlama, yorumlama ve sonuçları raporlama alanında beceri kazanır. Ayrıca, Rorschach uygulamalarının daha kısa ve hızlı tanıya götürebilecek versiyonları üzerinde durulur. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 510 Nöropsikoloji (1+2) 2

Bu ders, nöropsikoloji alanına temel bir anlayış geliştirmeyi hedefler. Öğrenciye, nöropsikoloji alanında yapılabilecek uygulama örnekleri verilir. Ayrıca merkezi sinir sistemi ve beyin-davranış ilişkisi işlenir. Öğrenciye test bulguları çerçevesinde hiperaktivite, dikkat bozukluğu, afazi, disleksi gibi sorunların teşhisini yapmaya ilişkin beceriler kazandırılır.
PSY 512 Adli Psikoloji (1+2) 2

Bu ders, suçun soruşturulması ve aydınlatılmasında, şüpheli ve mağdurların değerlendirilmesinde, mağduriyet dinamiklerinin anlaşılmasında, fail psikolojisi alanında ve hükümlülerin tedavi ve rehabilitasyonunda psikoloji bilgi ve metotlarının kullanılmasına odaklanılacaktır. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 521 Sosyal Psikolojinin Klinik Psikolojide Uygulamaları (1+2) 2

Bu derste sosyal algılama alanının klinik psikoloji ile bağlantısı işlenir. Özellikle reaktens, dissonans, atıf ve tutum değiştirme kuramlarına vurgu yapılarak sosyal-klinik psikoloji bağlantısı kurulur. Öğrenciye, tutum ve davranış değişimine yaklaşımda sosyal ve klinik psikoloji alanlarında gerçekleştirilmiş olan yöntemler arasındaki benzerlikler açısından iç görü kazandırılır.
PSY 529 Sağlık Psikolojisi (1+2) 2

Bu derste sağlık psikolojisinin ortaya çıkış nedenleri, uygulama alanları ve özellikle psikologların medikal ortamlardaki rolleri üzerinde durulur. ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 534 Psikoterapide Seçme Konular (1+2) 2

Bu dersin içeriği her yıl değişebilir. Amacı öğrenciye psikoterapi alanında önem taşıyan temel konuları aktarmaktır. Bunlar arasında psikoterapi alanında araştırma, entegrasyon ve etkinlik gibi konular sayılabilir.
PSY 535 Psikopatolojide Seçme Konular (1+2) 2

Bu dersin içeriği her yıl değişebilir. Amacı öğrenciye psikopatoloji alanında önem taşıyan temel konuları aktarmaktır. Bunlar arasında psikopatoloji alanında yapılan araştırmaları güncelleme, ayırt edici tanı geliştirme, psikopatolojiye eğilim gibi konular sayılabilir.,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 536 Klinik Psikolojide Seçme Konular (1+2) 2

Bu dersin içeriği her yıl değişebilir. Amacı öğrenciye klinik psikoloji alanında son zamanlarda ortaya çıkan uygulama alanları hakkında bilgi kazandırmaktır. Bunlar arasında, klinik psikolojinin genel hastane ortamlarındaki rolü, duygusal ve davranışsal sorunları önleme, toplumsal klinik psikoloji gibi konular sayılabilir.ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 549 Varoluşçu Bilişsel Terapi (1+2) 2

Bu derste çeşitli duygusal ve davranışsal sorunların gerisinde yatan üç temel yanılgı sistemi işlenir. Öğrenciye her bir yanılgı çerçevesinde duygusal sorunları anlama becerisi kazandırılır.ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 581 Çocuklarla Aile Terapisi (1+2) 2Bu derste çocukların ve ergenlerin dahil olduğu aile terapisi ve oyun terapisi uygulamaları üzerinde durulur. Çocuklarla ve ergenlerle farklı terapi yaklaşımlarının tarihsel gelişimi, farklı terapi yaklaşımlarının kuramları, ilkeleri ve teknikleri tanıtılır. Öğrencilerin çeşitli oyun terapisi teknikleri hakkında bilgi kazanmaları ve oyun terapisi becerileri elde etmeleri bu dersin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Öğrenciler bu becerileri farklı egzersizler aracılığı ile uygulayarak öğrenirler. Ders kapsamında çocuklarla aile terapisi hakkında araştırmaların da üzerinde durulmaktadır.
PSY 586 Nitel Araştırma Teknikleri (1+2) 2

Bu ders, nitel araştırmaların altyapısını oluşturan teorik yaklaşımlar, alanda sık kullanılan veri toplama yöntemleri ve önde gelen veri analizi yöntemleri gözden geçirmeyi amaçlar. Ders işlenişiyle el ele devam edecek olan saha uygulamaları ile ders bilgi birikiminin yanı sıra, kaliteli araştırmaların ayrılmaz unsuru olan uygulama becerilerinin gelişimini de desteklemeyi hedefler. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 587 Aile Terapisinde Özel Konular (1+2) 2

Bu dersin amacı öğrenciye aile terapisi alanında son zamanlarda ortaya çıkan uygulama alanları ve araştırmalar hakkında bilgi kazandırmaktır. Ders kapsamında işlenecek aile terapisi alanından özel bir konu üzerine yapılmış ampirik çalışmalar incelenir ve tartışılır. Araştırma sonuçlarının aile terapisi alanına uygulanması üzerinde durulur. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları
PSY 589 Aile Öykülemeleri (1+2) 2

Bu ders, aile öykülerini toplumsal inşa / hermenutik açıdan inceler. Öğrenciler kalitatif metodlar kullanarak aile anlatıları toplamayı ve metin incelemesi yoluyla bunları analiz etmeyi öğrenirler. Dersin amacı, öğrencilere anlatısal kimlik, aile ve aile terapisi arasındaki ilişkiyi çözümlemelerini sağlayacak altyapıyı kazandırmaktır. ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi ,istanbul tez merkezi ,uluslararası tez merkezi ,yüksek lisans ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konuları ,iktisat tez konuları ,muhasebe tez konuları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031