Siyaset Bilimi Doktora Tezleri

Lisansüstü Dersleri

kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     odtü siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans,      kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans,     kamu yönetimi tez konuları,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     kamu yönetimi tez,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans şartları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans programları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim,     kamu yönetimi tez örnekleri,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Dersleri

KAM 501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları
Derste kamu yönetimi alanındaki egemen ve alternatif yönetim kuramları detaylı olarak irdelenecektir. Bu dersin amacı yönetim tarihini, yönetim kavramını, ilke ve kuramlarını, yönetim sürecinin niteliğini ve başlıca sorunlarını siyaset bilimi ve kamu yönetimini temel alarak açıklamaktır. Derste, öğrencilerin eleştirel bir yaklaşımla bu kuramları tartışmalarını ve yeni öneriler geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Yönetim kavramı, yönetimin evrensel boyutları, yönetsel düşüncenin ve yönetim biliminin tarihsel gelişimi, kamu yönetiminde kullanılan yönetim kuramlarının tarihsel dönüşümü bu dersin kapsamı içindedir.

KAM 502 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Günümüz Türkiye’sinin toplumsal yapısını inceleme amacı taşıyan bu ders bu amaç doğrultusunda tarihsel olarak Türk modernleşme sürecine odaklanacaktır. Osmanlı döneminden başlayıp günümüze uzanan Türk modernleşme sürecinin incelenmesi belli bir kronolojiyi takip etmekle birlikte yalnızca bu süreç içerisindeki devamlılıkları değil aynı zamanda önemli kopuşları ve kırılmaları da ele alacaktır. Bu çerçevede ele alınacak temel konular şunlardır: Osmanlı modernleşmesi, Tanzimat dönemi, 1. ve 2. Meşrutiyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Cumhuriyetin temel ilkelerinin oluşumu, Çok Partili Siyasete Geçiş ve Toplumsal Yansımaları, 1960 darbesi ve toplumsal etkileri, 1980: askeri darbe ve neo-liberalizme geçiş, 1980 sonrası toplumsal dönüşüm, AB üyelik süreci ve toplumsal etkileri.

KAM 503 Siyaset Kuramı
Derste, öğrencilerin, siyaset kuramında iz bırakan belli başlı düşünürlerin görüşlerini nispeten derinlemesine öğrenmeleri ve eleştirel bir biçimde değerlendirmeleri hedeflenmektedir. Düşünürlerin görüşleri, Batı düşün tarihi çerçevesinde, kronolojik sıraya göre irdelenmektedir. Temel konu başlıkları şunlardır: Siyasal Bilgi ve Siyasal İktidar: Platon’un Crito ve Devleti; Rejimlerin İncelenmesi Olarak Siyaset Bilimi: Aristoteles’in Siyaset Bilimi; Hıristiyan İlahiyatının Siyasal Gerçekçiliği: Augustine’nin Tanrı Kenti; Doğal Hukuk: Thomas Aquinas’ın Hukuk Üzerine Denemesi; İktidar Siyaset: Machiavelli’nin Hükümdar’ı ve Söylevler; Liberal Rasyonalizm: Descartes’ın Yöntem Üzerine Söylevi; Bireysel Haklar ve Mutlakiyetçi Yönetim: Hobbes’un Leviathan’ı; Bireysel Haklar ve Sınırlı Yönetim: Locke ve Hükümet Üzerine İkinci İnceleme; Katılımcı Demokrasi: Rousseau, Birinci ve İkinci Söylevler ve Toplum Sözleşmesi; Tarih ve Modern Devlet: Hegel’in Hukuk Felsefesi ve Tarih Felsefesi; Sosyalizm: Marx’ın Komünist Manifestosu; Tanrı’nın Ölümü ve İktidar İstenci: Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu, İnsanca, Pek İnsanca – Böyle Buyurdu Zerdüşt – İyinin ve Kötünün Ötesinde; Eşitlik ve Özgürlük: Rawls’un Adalet Kuramı.

KAM 504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar

kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     odtü siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans,      kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans,     kamu yönetimi tez konuları,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     kamu yönetimi tez,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans şartları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans programları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim,     kamu yönetimi tez örnekleri,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,
Bu dersin amacı, siyaset felsefesinde yoğun olarak tartışılan konuların belli başlı kuramsal bakış açıları ışığında kavranmasının kolaylaştırılması ve öğrencinin bu konularda kendi bakış açısını netleştirmesinin sağlanmasıdır. Derste işlenecek temel konu başlıkları şunlardır: İnsan Doğası; Devletin Varlık Nedeni; Demokrasi, Haklar ve Özgürlükler; Ekonomik Adalet; Gruplar Arası Adalet; Liberalizm ve Alternatifleri; İlerleme ve Uygarlık. Konular, farklı kuramsal bakış açıları üzerinden incelenmektedir. Ders, tematik tartışmalar üzerine inşa edilmiştir.

KAM 505 Karşılaştırmalı Siyaset
Derste, karşılaştırmalı siyasal analiz için kullanılan kavramsal ve yöntemsel araçlar konusuna yer verildikten sonra ülke incelemeleri yapılır. Konu alınan ülke çalışmaları arasında şunlar vardır: Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Japonya, Rusya, Çin, Hindistan, İspanya, Arjantin, Mısır, Küba. Derste, öğrencilerin farklı tarihsel ve kültürel koşullarda şekillenmiş olan siyasal sistemler arasındaki bezerlikleri ve farklılıkları analiz etme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

KAM 506 Türkiye’nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler
Derste kamu yönetimi alanında yaşanan güncel sorunlar, güncel yaklaşımlar ve uygulamalar farklı boyutlarıyla derinlemesine irdelenecektir. Değişen toplumsal beklentiler çerçevesinde kamu hizmetinin değişen sunum biçimleri ve kamu yönetiminde bireyi merkeze alan yaklaşımlar dersin odaklanacağı konulardandır. Derste, Türkiye’nin kamu yönetimindeki güncel eğilimler, kamu hizmeti kavramındaki çağdaş yorum ve sorunlar bağlamının yanında kamu hizmetinin dönüşen yeni sunum biçimlerlerindeki çağdaş eğilimler çerçevesinde irdelenecektir.

KAM 507 Türkiye’nin Güncel Toplumsal Sorunları
Derste, öğrencilerin Türkiye’deki güncel toplumsal sorunlar ve sorunlar karşısında var olan farklı yaklaşımlar konusundaki farkındalığını ve bilgisini geliştirmek hedeflenir. Derste küreselleşme, Avrupa Birliği, insan hakları, teknoloji ve rekabet stratejileri, medya, bürokrasi, ekonomi, sağlık, iktisadi kalkınma, insan kaynakları, terör, kentleşme ve çevre gibi konular incelenmektedir.

KAM 508 Seminer
Bu dersin esas amacı, öğrencilere sosyal araştırmanın amacının tanıtılması ve tekniklerinin aktarılmasıdır. Temel olarak bütün sosyal araştırmaların amacı, bireyler, kurumlar ve toplumlar arasındaki ilişkileri şekillendiren soruların yanıtlanması için veri toplamaktır. Dolayısıyla bu ders, öğrencilere, sosyal araştırmanın mantığı, süreçleri, temel veri toplama teknikleri ve incelenmesi hakkında ileri seviyede bilgi sağlayacaktır. Dersin sonucunda öğrenciler sosyal araştırma teknikleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmakla kalmayıp, edindikleri bilgiyi değişik sosyal sorunlara uygulama yeteneğini kazanacaklardır. Dersler, tartışmalar ve uygulamalar sayesinde temel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Konuya araştırma stratejilerinin tanıtımı ile başlanacak ve daha sonra temel araştırma tasarımları ve yöntemleri üzerinde durulacaktır. Öğrenciler dönem boyunca ders sorumlusunun kendilerine atayacağı bir projeyi tasarlamak ve yürütmek ile yükümlü olacaklardır. Ayrıca öğrencilere veri toplama teknikleri hakkında derinlemesine bilgi aktarılacaktır. Bir bütün olarak araştırma tasarımı yeteneğinin kazandırılması için değişik örnekler ve uygulamalar üzerinde durulacaktır. Öğrenciler bu dersin sonunda temel araştırma yöntemleri hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olmakla kalmayıp, niceliksel ve niteliksel stratejileri sosyal sorunlar hakkında bilgi toplamak için kullanabilir hale geleceklerdir. Ayrıca sosyal sorunları çözümlemek için uygun strateji, tasarım ve yöntemler hakkında karar verebilme yeteneğine sahip olacaklardır. En önemlisi öğrenciler bu ders sayesinde edinecekleri birikimi, diğer tez ve proje çalışmalarında kullanabileceklerdir.

KAM 509 Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi

kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     odtü siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans,      kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans,     kamu yönetimi tez konuları,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     kamu yönetimi tez,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans şartları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans programları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim,     kamu yönetimi tez örnekleri,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,
Doğası itibariyle kamu yönetimi önceden varsayılan koşullar altında işleyen bir örgütsel yapıyı tanımlamaktadır. Ancak, gerçek yaşamda, varsayılan koşul ve kabulleri işlemez kılan, kamu yönetiminin tüm örgütsel yapısını sarsan, kapasitesinin sınırlarını aşan içsel ve dışsal sorun ve süreçler kamu yönetiminin var olan işleyişini kesintiye uğratabilir. ‘Kriz’ olarak tanımlanan bu durumlarda kamu yönetiminin krizinin ortadan kalkmasını ve normalleşmeyi sağlayacak yeni ve olağanüstü bir yapılanmaya gitmesi ve bu yapılanmanın oluşumunu sağlayacak süreç ile sonrasını yönetmesi gerekir. Doğal afet, savaş, salgın hastalık, terör vs. gibi bu koşullarda kamu yönetiminin kriz karşısında nasıl davranacağının kavranılması, krizin ortaya çıktığı anda krize uyarlanmış bir kamu yönetimi yapısının oluşturulması ve oluşturulan yapı aracılığıyla kamu yönetiminin ve gündelik yaşamın normalleştirilmesi kamu yönetimi eğitiminin ayrılmaz parçalarından birisi halini almıştır. Küresel ısınma ve küresel terör gibi tehditlerin artmasıyla birlikte bu gereklilik kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. Bu dersin amacı öğrencileri krizlerin ortaya çıkışı, kriz yönetiminin kurulması ve işletilmesi konularında derinlemesine bilgilendirmektir.

KAM 510 Milliyetçilik ve Etnisite
Bu ders milliyetçilik ve etnisite tartışmalarına odaklanacaktır. Özellikle küreselleşme olarak adlandırılan olgu bağlamında yükselen milliyetçilik ve etnik çatışmalar üzerinde durulacak olmakla birlikte milliyetçiliğin doğuşu ve gelişimi, ulus-devletin kuruluşu gibi konular tarihsel bir perspektifle ele alınacaktır.

KAM 511 Liderlik ve Yönetim
Derste, liderlikle ilgili kuramsal yaklaşımlar, yönetim ve liderlik, liderlik üzerinden yönetimin güçlendirilmesi ve liderlik yeteneklerinin geliştirilmesine odaklanarak örgütsel problemlerin çözümü konuları irdelenir. Derste, belli başlı liderlerin ve liderlik stillerinin analizi yapılır, örnek olaylar incelenir.

KAM 512 Türkiye’nin Ekonomi Politiği
Derste, Osmanlı’nın son döneminden başlayarak ve Cumhuriyet Türkiye’sine odaklanarak iktisadi ve siyasi ilişkilerin etkileşimi irdelenir. Bu bağlamda, iktisadi gelişmelerin, siyaseti ve devleti etkileme biçimleri ile yasama ve yürütme faaliyetlerinin ve siyasi gelişmelerin ekonomiyi etkileme biçimleri irdelenir. Konunun farklı kuramsal yaklaşımlar üzerinden nasıl irdelendiği ortaya koyulur.

KAM 513 Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar
Bu ders, belli başlı demokrasi kuramlarını tarihsel bir perspektifle ele alacaktır. Bu doğrultuda modern demokrasinin tarihsel öncüllerinden başlayacak, liberal demokrasi ve katılımcı demokrasi konuları ile devam ederek, 20. yüzyıl demokrasi düşüncesine gelecektir. 20. yüzyıl demokrasi tartışmaları incelendikten sonra ise özellikle müzakereci demokrasi ve radikal demokrasi tartışmaları üzerinde odaklanılacaktır.

KAM 514 İslam ve Demokrasi
Ortadoğu’da siyaset geçtiğimiz 30 yıl İslami siyasal partiler ve diğer İslami grupların yükselişi ile şekillendi. Bu şekillenme Batı dünyasında değişik gündemler oluşmasına da neden oldu. Bu noktalardan hareketle bu ders, Siyasal İslam’ı şekillendiren faktörlerin çözümlenmesi ve bu faktörlerin Türkiye özelinde tartışılması amacını taşımaktadır. Dolayısıyla, ders uygarlıklar çatışması tezi üzerinden başlayarak İslam ve demokrasi ilişkisini vaka çalışmaları üzerinden inceleyecektir.

KAM 515 Türkiye’de Siyasi Düşünce
Bu ders Cumhuriyetin kurulmasından bu yana Türkiye’de etkili olmuş düşünce akımlarını analiz edecektir. Bu doğrultuda Batılılaşma/Batıcılık, İslamcılık, Milliyetçilik, Kemalizm, Sol Akımlar ve Liberalizm eleştirel/analitik bir incelemeye konu olacaklardır. Bu düşünce akımları bir yandan içinde doğup geliştikleri ve çeşitli toplumsal kesimlere hitap etme gücüne sahip olabildikleri ulusal toplumsal, siyasal ve ekonomik bağlam dikkate alınarak, diğer yandan ise çeşitli derecelerde etkilendikleri uluslararası bağlam ve düşünce akımları göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Derste Cumhuriyet dönemi temel alınacak olmakla birlikte, ele alınacak düşünce akımlarının her birinin Osmanlı’dan devraldığı miras üzerinde de durulacaktır.

KAM 516 Bilim Felsefesi

kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     odtü siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans,      kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans,     kamu yönetimi tez konuları,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     kamu yönetimi tez,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans şartları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans programları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim,     kamu yönetimi tez örnekleri,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,
Bu derste amaçlanan, sosyal bilim felsefesini temel unsurları ile tanıtmak ve değişik sosyal bilim yaklaşımları ile etkileşimini irdelemektir. Ayrıca, doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki etkileşimi incelemek hedeflenmektedir. Derste, bilim ve felsefe ilişkisi, bilimde ampirizm ve pozitivizm, ampirizm ve pozitivizmle ilgili problemler, bilim-doğa-toplum, araçsal rasyonalite, hermeneutik, eleştirel rasyonalite, eleştirel realizm, Marx ve realizm, eleştirel realizm ve sosyal bilimler, post yapısalcılık, post modernizm ele alınacaktır.

KAM 517 Kurumsal Kaynak Planlaması
Bu dersin amacı, Kurumsal Kaynak Planlaması’nın (ERP) siyaset bilimi, kamu yönetimi ve kamu kurumları için öneminin kavranmasının kolaylaştırılmasıdır. Bu derste, yeni ekonomi, ERP’nin tarihi gelişimi, Türkiye’de ve dünyada ERP yazılım firmaları, kamuda ERP uygulamaları, ERP seçimi, ERP proje yönetimi, ERP’nin dolaylı maliyetleri, ERP projelerinde sıkça yapılan hatalar Türkiye’de ve dünyada ERP uygulamalarından örnekler ele alınacaktır.

KAM 519 Türkiye’nin Siyasi Yapısı
Dersin amacı Türkiye siyasi yapısı üzerinde oluşmuş gelenekleri ve tartışmaları yüksek lisans seviyesinde öğrencilere sunmaktır. Derste temel olarak Türk siyasi tarihini şekillendiren tartışmaların anlaşılması amaçlamaktadır. Türk siyasi tarihinde belirleyici tartışmaların temeline inilerek öğrenciler siyasi düşünceler hakkında bilgilendirileceklerdir. Dersin çıktıları 1) Türk siyasi gelişimi hakkında bilgi sahibi olunması; 2) Türk siyasi tarihini şekillendiren ana tartışmalar hakkında derinlemesine analiz yeteneği; 3) Türk siyasi tarihi hakkında akademik tartışma ve eser üretimi becerisi olarak saptanmıştır. Ders Türk siyasi yapısını şekillendiren dört ana konu üzerinden yürütülecektir. İlk olarak cumhuriyetçi gelenek ve değişkenleri üzerinde durulacaktır. İkinci olarak askeriyenin Türk siyasi gelişimindeki rolü tartışılacaktır. Takiben Türkiye özelinde din ve siyaset ilişkisi irdelenecektir. Son olarak ise milliyetçilik, kimlik ve vatandaşlık konularına değinilecektir. Bu konular Türkiye’de baskın siyasi düşüncelerin (muhafazakarlık, sağ gelenek, sol gelenek vb) süzgeçlerinden geçirilerek incelenecektir.

KAM 521 Küreselleşme Tartışmaları
Ders kapsamında, küreselleşme tanımından hareketle, küreselleşme teorilerinden, küreselleşmeyi etkileyen faktörlerin neler olduğundan, küreselleşmenin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal boyutlarından, küreselleşme taraftarı ve karşıtı görüşler ve dayanaklarından, ülkelerarası rekabete küreselleşmenin etkisinden, küreselleşmenin ulus devlet üzerine etkisi ve yerelleşmeden, bölgeselleşme geçişlerinden, küreselleşmenin kentlere etkisinden ve yazındaki küreselleşme  tartışmalarından yola çıkılarak geniş bir perspektif ile konu detaylandırılacaktır. Derste incelenecek kuramlar arasında Giddens, Waters ve Robertson’un teorileri yer almaktadır.

KAM 522 Çok Kültürlülük ve Siyaset
Siyaset Bilimi alanındaki çok kültürlülük tartışmalarına yoğunlaşılacak olan derste, öğrencilerin çok kültürlülük, insan hakları, özgürlük, baskın kültür gibi kavramları anlayıp tartışması amaçlanmaktadır.

KAM 523 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     odtü siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans,      kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans,     kamu yönetimi tez konuları,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     kamu yönetimi tez,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans şartları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans programları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim,     kamu yönetimi tez örnekleri,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,
Bu ders “toplumsal cinsiyet”in tarihsel, söylemsel ve performatif ifadelerini modernite ve milliyetçilik çerçevesinde incelemeyi amaçlıyor. Toplumsal cinsiyet ve cinsellikler üstüne eleştirel bakış açılarından yararlanacak olan bu ders, öncelikle doğal kabul edilen erkeklik ve kadınlık ikiliğini ve bu ikiliğin iktidar ilişkileri ve toplumsal yaşamda ne gibi biçimler aldığını sorgulayacak.

KAM 524 Siyaset-Medya İlişkileri
Ders genelde dünya, özelde Türkiye siyasetinin medya ile olan ilişkilerini ele almakta ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda basının kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu yönlendirmedeki etkisi göz önünde bulundurulacaktır. Basın kuruluşlarındaki tekelleşme eğilimleriyle birlikte basın, bazılarına göre yasama,  yürütme ve yargının ardından dördüncü erk olarak anılacak kadar güç kazanabilmektedir. Bu nedenle siyaset ile medya arasında güç ve çıkar ilişkileri dersin kapsamı içinde olacaktır.

KAM 525 Sivil-Asker İlişkileri
Üç kısımdan oluşan dersin ilk kısımda sivil asker ilişkileri konusundaki teorik yaklaşımlara yer verilecektir. İkinci kısımda karşılaştırmalı analizle sivil asker ilişkileri incelenecektir. Üçüncü kısımda dünyadaki örnekler göz önünde bulundurularak Türkiye’deki sivil asker ilişkileri değerlendirilecektir.

KAM 526 Yargı ve Siyaset
Bu derste yargı, siyasette güç ilişkileri çerçevesinde ele alınacaktır. Siyasetin yargısallaşması ve yargının siyasallaşması bağlamında dünyadaki teorik tartışmalar dersin ilk kısmını oluşturacaktır. İkinci kısımda, karşılaştırmalı bir analizle konu incelenecek, üçüncü kısımda ise alternatif kuramsal yaklaşımlar ışığında, dünyadaki örnekler göz önünde bulundurularak Türkiye’deki örnekler irdelenecektir.

KAM 527 Karsılaştırmalı Kamu Yönetimi
Derste öncelikle karşılaştırmalı kamu yönetiminin son dönemdeki evrimi ele alınacaktır. Bununla birlikte kamu yönetiminin özellikle kamu bürokrasisi ve kamu disiplini gibi boyutlarıyla farklı ülkelerdeki kamu yönetimiyle karşılaştırmalı incelemesi yapılacaktır. Bu karşılaştırma farklı ülkelerin yönetsel özelliklerinin sıralanmasıyla değil, farklı ülkelerin kamu yönetimindeki ilke, süreç ve örgütlenmelerinin incelenmesiyle yapılacaktır. Dersin kapsamında tekçi ve federal yapılarda kamu iktidarının örgütlenmesi, siyasi ve idari merkeziyetçilik, farklı kamu hizmeti anlayışları ve kamu yönetimi reformları gibi konular ele alınacaktır.

KAM 528 İdare Hukuku
Dersin amacı İdare Hukuku’nun tanıtılması, diğer hukuk dallarından farkının ortaya konulması, idare ile diğer devlet birimleri ve özel hukuk aktörleri arasındaki farkın açıklanmasıdır. Bununla birlikte Türk İdare Hukuk yapısı öğrencilere uygulamalarla anlatılacaktır. Dersin kapsamında idarenin örgütlenmesi olarak idari teşkilatlar, idarenin işlevini üstlenen kamu görevlileri, idarenin yürütülmesinde kullanılan kamu malları, idarenin hukuki işlemleri ve idarenin denetimi incelenecektir.

KAM 529 E-Devlet Teori ve Uygulamaları
Ders kapsamında, e-devlet kavramı ve gelişimi, e-devlet kapısı yapılanması, içerdiği hizmetler  eksikleri ve öneriler, yerel e-devlet projeleri, kamu kurumlarının birlikte çalışabilirlik esasını öngörmek kaydı ile yaptıkları ve yapabilecekleri e-devlet projeleri ve örnekleri,  e-imza ve e-belge yönetimi projelerinin e-devlet sürecine katkısı ve hizmeti elektronik ortamda pasif olarak sunan e-devlet modelinden vatandaşa yönelik aktif hizmet sunumuna geçiş sürecindeki mobil devlet sürecine geçiş projelerinden özgün örnekler detaylandırılarak işlenilecektir.

KAM 530 Kamu Örgütlenmesi
Derste kamu örgütlenmesi üç temel boyutta incelenecektir. Birinci boyutta kamu örgütlenmesini diğer örgütlenme biçimlerinden ayıran kavramsal ve kuramsal incelemeler yapılacaktır. Bu bağlamda kamu örgütlenmesi ve kamu örgütlerinin nasıl ele alınabileceği ile kamu örgütlerinin özel örgütlerle -kamu kavramı­­ bakımında- karşılaştırılması yapılmaktadır. İkinci boyutta kamu örgütlenmesinin hukuksal yapısı, mevzuat ve yargı kararları açısından incelenecektir. Son olarak da bu hukuksal yapının ortaya çıkardığı uygulamaların somutlaştırılmasına yönelik olarak kamu örgütlerinde arasında seçilen bazı kamu kurumlarının örgütlenme şekil ve süreçleri incelenecektir.

kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     odtü siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans,      kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans,     kamu yönetimi tez konuları,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     kamu yönetimi tez,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans şartları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans programları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim,     kamu yönetimi tez örnekleri,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,

KAM 531 Kamu Etiği
Derste etik değer ve ilkelerin neleri kapsayabileceği ile bu değer ve ilkelerin kamu yönetiminde nasıl kullanıldığı ve/veya kullanılması gerektiği üzerindeki kavramsal tartışmalar ele alınacaktır. Bu kavramsal çerçevenin ışığında, Türk Kamu Yönetiminde ortaya konmuş olan etik ilke ve değerler eleştirel ve tamamlayıcı bir yaklaşımla incelenecektir. Derste ayrıca Türkiye’deki Kamu Etiği’nin kurumsal ve hukuki altyapısının, bu konudaki ileri ülkelerle karşılaştırmalı analizi yapılacaktır.

KAM 532 Kamu Maliyesi ve Bütçe
Bu ders kamu yönetimindeki mali düzenin değişik kapsam ve aşamalarını içerecek ve kamu yönetimi bütçe tartışmalarına odaklanacaktır. Kamu Maliyesine ve bütçe yapımına etki eden tüm faktörlerin ele alındığı derste, değişik kamu yönetimi türlerinin bütçe uygulamaları da incelenecektir.

KAM 533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış
Ders Kamu Yönetimindeki örgütlenmesinin ardındaki davranış biçimlerini ele alacaktır. Bu bağlamda kamu yöneticileri ve kamu görevlilerinin ortaya koyduğu örgütsel davranış ve bu şekilde ortaya çıkan örgüt kültürü Kamu Yönetimi perspektifinden incelenecektir.  Ders bağlamında ele alınacak konuların bazıları şunlardır: klasik organizasyon teorisinin temelleri ve başlıca ilkeler, neo-klasik organizasyon teorisi, organizasyonlarda davranış konusunda modern yaklaşımlar,  fonksiyonel tahlil,  bürokrasi konusunda modern görüşler, motivasyon, liderlik, organizasyonlarda değişme.

KAM 534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme
Yönetim faaliyetinin her alanında katılımcı, hesap verebilir, öğrenen, etkinlik ve verimliliğe odaklanmış stratejik yaklaşımlar yaygınlık kazanmaktadır. Halka en yakın düzeyde hizmet sunan yerel yönetimleri bu anlamda stratejik yönetim yaklaşımını yaygın biçimde uygulamaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra yerel yönetimler kendi yerelliğinin sınırlarını aşarak hizmet sunum biçimlerini geliştirecek ve bulundukları yerelliğin geleceğini şekillendirecek bir vizyon arayışı içindedirler. Bu derste öncelikle yerel yönetimlere yönelik stratejik yönetim yaklaşımları ele alınacak ardından da öğrencilere vizyon geliştirmeye yönelik araçlar ve yaratıcı yöntemler tanıtılacaktır.

KAM 535 Bölgesel Kalkınma
Yerel yönetimler ve yerellikler birbirinden bağımsız ve izole birimler değildir. Her bir yerellik kendi içinde anlamlı bölgesel bir bütünlüğün içerisinde önem kazanmaktadır. Bu anlamda bölgesel kalkınma süreci yerel yönetimlerin ve ulusların kalkınmasında öne çıkmaktadır. Bölge kalkınma ajansları, bölgesel planlama çalışmaları gibi çabalar kalkınma modellerinde yaygınlık kazanmaktadır. Bu dersin amacı bölgesel kalkınmanın temel bileşenlerini ve modellerini tanıtmaktır.

KAM 536 Sanat ve Siyaset

kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     odtü siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans,      kamu yönetimi ve siyaset bilimi yüksek lisans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans dersleri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans programı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans mülakat soruları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans,     kamu yönetimi tez konuları,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans ne işe yarar,     kamu yönetimi tez,     kamu yönetimi tezli yüksek lisans şartları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans programları,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans veren üniversiteler,     kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim,     kamu yönetimi tez örnekleri,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     özel ders,     bitirme tezi,
Derste, iktidar ilişkileri bağlamında sanatın yeri irdelenmektedir. Siyaset, mikro ve makro iktidar ilişkileri bağlamında ele alınmakta, sanatla ilişkisi bu bağlamda tartışılmaktadır. Konuyla ilgili alternatif kuramlar incelendikten sonra, örnekler üzerinden konuyla ilgili alternatif yaklaşımlar incelenmektedir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?