Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

RIYIL

IR 101 Siyaset Bilimine Giriş I (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=6)

Siyaset Biliminin konusu, yöntem ve yaklaşımları; iktidar ve devlet kavramları; siyasal iktidarın sınırlandırılması; demokrasi, siyasal güçler ve seçim sistemleri dersin konularını oluşturmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 133 İleri İngilizce I (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=4)

Yarıyıl başında yapılan düzey belirleme sınavı sonucuna göre oluşturulan sınıfta, İngilizce dilbilgisinin yanı sıra okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek konular işlenir.

UN 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (T=2, U=0, Kr=0, ECTS=2)

Bu derste Atatürkçülüğün bir düşünce sistemi olarak dünya görüşleri içindeki yeri ve bir taraftan demokratik diğer taraftan pragmatik bir düşünce sistemi olarak dogmatik ve totaliter ideolojilerden farkları anlatılmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

UN 102 Türkçe I (T=2, U=0, Kr=0, ECTS=2)

Bu derste dilin önemi, Türk dilinin özellikleri ve estetik yapısı, birikim edinme faktörü, ifade etmenin kuralları ve yazı dili – konuşma dili, Türkçe’nin hayata dönük yüzünü oluşturan kelime tanımları (ad, eylem, tümleç vb.), ifadeye zenginlik katan dil yapıları (deyim, terim, branş dili vb.) ve bunlara ilişkin kurallar ile cümle bilgisi (dinleme, okuma, anlama, yazma, araştırma vb.) eğitimi verilmektedir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IK 101 İktisada Giriş (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=4)

Bu derste iktisat biliminin tanımı; talep fonksiyonu, talebi belirleyen faktörler; arz fonksiyonu, arzı etkileyen faktörler; arz ve talebin birlikte kayması; tam rekabet şartları ve tam rekabette kısa dönem fiyatlarının oluşumu; tam rekabette firma dengesi; paranın fonksiyonu; para çeşitleri; Gresham kanunu; para talebi; likidite tercih teorisi; para arzı; para politikası; genel merkez bankalarının fonksiyonları, TC Merkez Bankası; miktar teorisi; işlem hızı ve dolaşım hızı; A.Marshall denklemi; enflasyon, deflasyon; devalüasyon, revalüasyon konuları ele alınmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IS 104 Bilgisayar Bilimlerine Giriş (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=6)

Bu derste bilgisayarların gelişimi, bilgisayar ağları, bilgi işleme, bit kavramı, CPU, bellek, bilgisayar giriş cihazları, bilgisayar çıkış ve saklama cihazları, yazılım, işletim sistemleri, kelime işleme ve masa üstü yayıncılık, görselleme, simulasyon, Windows: Program başlatma, döküman bulma, menu özelleştirme, kısayol kullanma, program bulma ve çalıştırma, veri alışverişi, dosya ve klasörler, dosya ve veri saklama, yazı kopyalama, yazı biçemi, basma, yazım verimliliğini artırma, sayfa görünümünü değiştirme gibi konular ele alınmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 002 İnsanlık Bilimine Giriş (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=5)

Bu derste, yöntem sorunları, İnsanbilim-Doğa bilim farkı, İnsanın evrimi, Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi, Batı Toplumunun Gelişme Dinamiği, ekonomik boyutlar, düşünce boyutları, felsefe, bilimin gelişmesi, sanat boyutu, estetiğin gelişmesi, değer sistemleri, Doğu Toplumunun Dinamikleri, Devlet- toplum dinamikleri gibi konular üzerinde durulmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 003 Sosyal Bilimlerde Seçilmiş Konular I (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=6)

Bu derste toplumun tarihsel gelişimi, Sosyal Bilimlerde araştırma yapma, Sosyoloji biliminin kavramları ve eğilimleri, Antropoloji biliminin kavram ve eğilimleri, Psikoloji ve Siyaset biliminin kavramları ve eğilimleri, Kriminoloji, Şehir yönetimi ve Şehir Planlamacılığı gibi konular üzerinde durulmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

2. YARIYIL

IR 233 İleri İngilizce II (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=6)

Bu derste İngilizce dilbilgisinin yanı sıra okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek konular işlenmektedir.

IR 201 Türk Siyasetine Giriş (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Bu derste Türk siyasetinin yapısal özellikleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden günümüze değin modernleşme girişimleri açısından incelenerek, Türk siyasetine hakim olan görüş, düşünce ve akımlar irdelenmektedir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

UN 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (T=2, U=0, Kr=0, ECTS=2)

Bu derste İnkılap Tarihine ağırlık verilmekte ve önce İstiklal savaşını oluşturan savaşlar ve kazanılan askeri diplomatik zaferler vurgulanırken, daha sonra Cumhuriyet dönemindeki reformlar anlatılmaktadır.

UN 202 Türkçe II (T=2, U=0, Kr=0, ECTS=2)

Bu derste konuşma; anlatım türleri, etkili konuşma, konuşma hataları, konuşma erdemleri, diksiyon, jest ve mimikler; yazma; imla kuralları, noktalama işaretleri, kaligrafi, yazılı metin tahlili, yazılı anlatım türleri (makale, bilimsel yazılar, dilekçe, resmi yazışmalar, tutanak ve zabıt, rapor, hukuk yazıları vb.) incelenmektedir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IK 201 Mikro Ekonomi (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=4)

Bu derste talep esnekliği, çapraz esneklik, gelir elastikiyeti; vergilerin talep üzerine yansıması; kayıtsızlık eğrileri; bütçe doğrusu; tüketici dengesi; eş-ürün eğrileri; eş-maliyet doğrusu; üretici dengesi; genişleme yolu; faktör-fiyat doğrusu; uzun dönem maliyetler; karaborsa fiyatı; uzun dönem endüstri ve firma dengesi; monopol ve özellikleri; artan, azalan ve sabit maliyetli monopoller; fiyat farklılaştırılması; damping; monopson piyasası; zincirleme monopol; King kanunu; örümcek ağı teorisi; reklam konuları anlatılmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IS 204 Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Uyg. (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=6)

Bu derste işletim sistemleri, yazılımlar ve programlama dilleri, yazılım geliştirme, kelime işlemci ve sayısal işlemci paketlerinin ileri uygulamaları, ofis otomasyon sistemlerinin tanıtımı ve uygulamaları, veri tabanı sistemlerinin tanıtımı gibi konular ele alınmaktadır.

IR 003 Sosyal Bilimlerde Seçilmiş Konular II (T=3, U=2, Kr=4, ECTS=5)

Bu derste şehir planlamacılığı anlatılmaktadır. Şehir Sosyolojisi, Şehir planlamacılığı, Belediyecilik ve şehir bazında azınlıklar, din, çevre, kültürel kimlik ve küreselleşen şehirlerin geleceği konuları üzerinde durulmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

3. YARIYIL

IR 302 Siyasal Düşünce Tarihi I (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Derste Eski Yunandan Roma İmparatorluğunun çöküşüne kadar ki dönem içinde(M.Ö.400-M.S.400) siyasal düşüncenin gelişimi incelenmektedir. Ders Eski Yunan siyasi düşüncesi ile başlar: Plato, Aristotle ve “polis”deki yöneticiler ve yurttaşlar hakkındaki düşünceleri. Yunan şehir devletlerinin yok oluşu ve Stoik düşüncenin Roma üzerindeki etkisi de incelenir: Zeno, Polybius, Cicero, Seneca. Son olarak Hristiyan teorisyeni St.Augustine’in çalışmaları anlatılır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 333 İleri İngilizce III (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=3)

Derste İngilizce dilbilgisinin yanısıra okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek konular işlenmektedir.

IS 103 Hukuka Giriş (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=3)

Bu derste hukuksal anlamda kişiler; hak ve borçlar; dava ve icrakonuları incelenmektedir. Bu sistematik ile, hukuk kavramı, kuralları ve bunların diğer toplumsal kurallar ile ilişkileri, kanunların oluşması ve hükümleri arasındaki ilişkiler, kişi kavramı, gerçek ve tüzel kişiler ile bunların hak ve fiil ehliyetleri, hak ve borç kavramı, sorumluluk ve çeşitleri, dava ve cebri icra kavramları, yargı ve icra örgütlenmesi ve buralarda izlenen usuller, uygulamalardan örnekler anlatılmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IK 301 Makro Ekonomi (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=5)

Bu derste milli gelir, nominal ve reel milli gelir, istihdam, işsizlik, efektif talep, tüketim fonksiyonu, tasarruf fonksiyonu, yatırım fonksiyonu, denge geliri, sermayenin marjinal etkinliği konuları anlatılmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 301 Uluslararası İlişkilere Giriş (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=5)

Bu derste uluslararası ilişkiler disiplininin kapsamı, temel kavram ve yaklaşımları; uluslararası aktörler; ulus-devletlerin gücünü oluşturan öğeler; güç dengesi mekanizması; uluslararası siyasal sistem tipolojileri incelenmektedir.

IR 304 AB’ye Giriş (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=4)

Bu derste öğrencilerin Avrupa Birliği’nin gelişimi, birlikteki yeni gelişmeler ve birliğin geleceği hakkında bilgilendirmek amacıyla. özellikle karar-alma süreçlerinde kurumların karşılıklı etkileşimleri ve çalışma yöntemleri, AB iktisadi, sosyal ve siyasal politikaları, AB’nin dış ilişkileri, AB-Türkiye ilişkileri anlatılacaktır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 331 Sosyolojiye Giriş (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=3)

Bu derste sosyal bilim kavramları ve analiz araçlarının öğretilmesi hedeflenmektedir.

UN 003 Polifoni I (T=2, U=0, Kr=0, ECTS=2)
(Seçmeli Ders)

Güzel Sanatları Sevdirilmesi amaçlanan bu derste, ses ve müzik sanatı, çokseslilik, org, operanın tanıtımı, türkiye’de opera, orkestranın tanıtımı, bale’nin tanıtımı, müzikaller, folklor (halk bilimi), Vivaldi ve dönemi, Mozart’ın hayatı ve eserleri, Mozart Saraydan Kız Kaçırma Operası, geleneksel müziğimiz başlıkları incelenecektir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

UN Yaşam Kültürü (T=2, U=0, Kr=0, ECTS=2)
(Seçmeli Ders)

IR 011 Osmanlı Diplomasi Tarihi I(T=3, U=0, Kr=3, ECTS=3)

Osmanlı Devleti’nde diplomasinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile Başta Avrupalı devletler olmak üzere diğer büyük güçlerle olan diplomatik ilişkilerini tarihsel bir perspektif içinde vermek.

IR 017 Diplomatic Correspondence(T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Bu derste Türk Dış Politikasının düşünce, planlama ve uygulama aşamaları öncelikleri, alternatifleri, potansiyelleri ve boyutları bağlamında incelenecektir. Derste ayrıca günümüz Türk Dış Politikası karar alma sürecinin temellerinin açıklıkla gösterilebilmesi için tarihsel arkaplan tanıtılacaktır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

4. YARIYIL

IR 401 Siyasal Düşünce Tarihi II (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=6)

Derste Rönesanstan 18.ci Yüzyıla kadar siyasal düşünce incelenir. “Sosyal Kontrat” düşünürlerinin çalışmaları üzerinde durulur: Hobbes, Locke ve Rousseau. Ayrıca, Machiavelli, Bodin ve Montesquieu’nun egemenlik ve modern devlet düşüncelerine yaptıkları katkılar incelenir. Egemenlik, doğal hukuk, sivil toplum, mülkiyetçi bireycilik ve karma yönetim gibi temel kavramlar tanıtılır. Öğrenciler ayrıca doğal devlet, sosyal kontrat, politik sorumluluk, egemenliğin kökeni, insan doğası ve devletin rolü gibi önemli konuları çeşitli düşünürlerin ele alış tarzları hakkında düşünmeleri için teşvik edilir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 433.E3 İleri İngilizce IV (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=3)

Derste ingilizce dilbilgisinin yanısıra okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek konular işlenmektedir.

IR 402 Dünya Politikası (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=6)

Uluslararası global sorunların ele alındığı bu derste başlıca konu başlıkları şunlardır: Kuzey-Güney çatışması (Global eşitsizliklerin nedenleri ve sonuçları); ortak global sorunlar – nüfus, gıda, petrol, enerji ve çevre sorunları; dünya politikasında devlet-dışı aktörler—çok uluslu şirketler, terörist gruplar; uluslararası rejimler; mikro-milliyetçi, dinsel akımlar; kültürler çatışması; mülteci sorunları. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IK 402 Anayasa Hukuku (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=2)

Bu derste anayasa kavramı, anayasanın ayrımları; demokrasinin tanımı, nitelikleri ve çeşitli uygulama modelleri anlatılmakta; devlet ve hükümet rejimleri üzerinde durulmaktadır.

UN 004 Polifoni II (T=2, U=0, Kr=0, ECTS=2)

Güzel sanatların sevdirilmesinin hefelendiği bu ders Beethoven hayatı ve eserleri, romantikler ve virtüozler, piyanonun gelişimi, yaylı çalgıların tanıtımı ve yapımı, dünya tiyatrolar günü, caz ve pop müzik, Carmino Burana, beş Türk kompozitörü, Palyaço Operası, ulusal ekoller, 20. ve 21. yüzyıl müzikleri, elektronik müzik başlıkları altında işlenecektir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

UN Yaşam Kültürü II (T=2, U=0, Kr=0, ECTS=2)

IR 431 Political and Social Life in Turkey (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=3) (Seçmeli)

Konu hakkındaki kavramsal ve tarihsel bilgilerin birlikte kullanma becerisinin gelişmesi amaçlandığı bu derste
Türk siyasi ve toplumsal dinamiklerinin analizi kavramsal ve tarihi bilginin birlikte kullanımı öngörülmektedir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 013 Protokol (T=3, U=0, Kr=0, ECTS=3)

Genel protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamaya dönük olarak öğretmek

IR 005 Introduction to Social Anthropology (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=3)

Bu dersin amacı öğrencileri sosyal bilimler içinde kültürel antropolojinin yeri ve önemi konusunda bilgilendirmektir. Derste ayrıca öğrencilerin gündelik yaşamda ve dünyalarında kültür, dil, aile ve akrabalık, toplumsal cinsiyet, din ve sanat gibi konuları anlamalarında antropolojinin nasıl yardımcı olabileceği gösterilecektir.

IR 012 Osmanlı Diplomasi Tarihi II (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=5)

Osmanlı Devleti’nde diplomasinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile Başta Avrupalı devletler olmak üzere diğer büyük güçlerle olan diplomatik ilişkilerini tarihsel bir perspektif içinde vermek. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

5. YARIYIL

IR 502 Karşılaştırmalı Politik Sistemler I (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=4)

Bu derste İngiltere’de kurumların tarihsel gelişimi; taç, kabine ve parlamentonun yapıları ve yetkileri; siyasal partiler ve siyasal sistem’in işleyişi. Amerika Birleşik Devletlerin‘de siyasal sistemin tarihsel gelişimi; başkanlık kurumunun yapısı ve işleyişi; siyasal partilerin konumu, federe devletlerin siyasal kurumları incelenmektedir.

IR 532 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=4)

Bu derste müzakere iki veya daha çok bağımsız tarafın anlaşma bilimidir. Bu dersin ana teması birey, grup ve organizasyonların birbirleriyle yarışan çıkarlarını anlama ve anlamlandırma sorunları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu dersin amaçları müzakere ve çatışmanın doğasını anlamak, çatışmanın genel ve imgesel entelektüellerini araştırmak ve müzakere yöntemlerini sorun çözme aracı olarak kullanmayı öğretmektir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 505 Devletler Özel Hukuku I (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=2)

Derste kanunlar ihtilafı kaideleri: devletler özel hukukunun tarihçesi; devletler özel hukukunun kaynakları; bağlanma; bağlanma konusu ve vasıflandırma; bağlanma noktası ve tefsiri; şahsi statünün bağlanma noktaları (tabiyet, ikametgah ve ya Mutad Mesken); mülteciler; kamu düzeni; yabancı hukukun uygulanması konuları irdelenmektedir.

IK 503 İdare Hukuku (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=3)

İdare Hukuku dersinde idare hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yeri ve özellikleri, idare rejiminin nitelikleri ve hukuk devletinin geçirdiği gelişme anlatılmakta, hukuka bağlı idare (devlet) kavramının zorunlu unsurları üzerinde durularak idari yapı hukukunda temel bilgiler verilmektedir.

IR 508 Uluslararası İlişkiler Teorisi (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=4)

Derste Realizm, Liberalizm, ve Marksizm, Feminizm, Post-modernizm, Tarihsel sosyoloji ve diğer yansıtmacı teorilerin uluslararası ilişkiler açından analizi ve öğretiye katkısı ele alınmaktadır. Çeşitli uluslararası ilişkiler teorilerinin ana varsayımları ve temel kavramları incelenmekte, bu teorilerin eleştirildikleri noktalara da yer verilmektedir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 503 Siyasal Tarih (1789 – 1914) I (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=4)

Ders antik rejimlerin devrilmesi, Fransız Devrim’inin kökenleri ve gelişimi ve modern burjuva ulus-devletinin yükselişinin incelenmesi ile başlamaktadır. Napolyon Avrupası özellikle Napolyon’un kendisinin yükselişi ve düşüşü ile birlikte Fransız İmparatorluğu’nun Avrupa’da neden olduğu sosyal, ekonomik ve siyasi dönüşüm ayrıntılı olarak incelenecektir. 19. Yüzyıl Fransa’sının cumhuriyet, Kraliyet ve İmparatorluk dönemleri Louis Napolyon’un hükümranlığı ile birlikte incelenecektir. Ders ayrıca diğer önemli Avrupa ülkelerindeki gelişmelere de yer vermektedir; İngiltere: Endüstri Devrimi ve parlamenter reformlar; Almanya: Bismarck ve bütünleşme; Avusturya – Macaristan İmparatorluğu : Metternich, anayasal değişiklikler ve İmparatorluğun çöküşü.

IR 533 İleri İngilizce V (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Derste İngilizce dilbilgisi yanı sıra okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek uluslararası ilişkiler öğrencilerinin öğrenimleri sırasında ve mezuniyet sonrası çalışma ortamlarında gereksinimlerini karşılayabilecek özel amaçlı İngilizce donanımı verilmektedir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 504 Devletler Genel Hukuku I (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Derste uluslararası hukukun tarihi gelişimi (1648 Vestfalya, 1815 Viyana, 1856 Paris, 1899-1907 La Haye, 1920 Milletler Cemiyeti, 1945 Birleşmiş Milletler, De-kolonizasyon) uluslararası toplumun özellikleri ve uluslararası hukukta yaptırım sorunu; uluslararası hukukun kaynakları(antlaşmalar, teamül kuralları, genel hukuk ilkeleri); uluslararası hukuk ile iş hukuku arasındaki ilişkiler; uluslar arası hukukun kişileri (devlet, uluslar arası örgütler ve bireyler); devletlerin ve hükümetlerin tanınması; devletlerin ülkesi ve ülke kazanma yöntemleri; milletlerarası örgütler ve bireyler; devletin yetkisi; yargı yetkisinden bağışıklık (devletin, diplomatların ve konsolosların) konuları incelenmektedir. Konuların anlatımında mümkün olduğu ölçüde uygulama ve olaylardan istifade edilmektedir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR.507.E3F Fransızca I (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=3) (Seçmeli)

Bu derste Fransızca’ya giriş, dilin yapısı, gramer yapısı: isim-sıfat-fiil-zamir yapıları, cümle ve cümle yapıları, edat ve zarf yapıları, okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi ve sözlük çalışmaları yapılmaktadır.

IR.507.E3G Almanca I (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=3)(Seçmeli)

Bu derste Almanca’ya giriş, temel dilbilgisi isim, sıfat, fiil kullanımları, cümle yapıları, okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılması üzerinde durulmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

6. YARIYIL

IR 602 Karşılaştırmalı Politik Sistemler II (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Bu derste Fransa’ da siyasal kurumların tarihsel gelişimi; Cumhurbaşkanı’nın seçimi ve yetkileri; hükümetin yapısı, yetki ve sorumlulukları; Parlamentonun statüsü ve yetkileri; siyasal sistemin işleyişi. Almanya’ da siyasal sistemin tarihsel gelişimi; iki Almanya’nın birleşmesi; yasama gücü, yürütme gücü ve yargı gücü; siyasal partiler ve siyasal sistemin işleyişi konuları anlatılmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 605 Devletler Özel Hukuku II (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=2)

Bu derste Türk Devletler Özel Hukukunun bağlama kuralları; genel esaslar; Şahıs Hukuku; Aile Hukuku; Miras hukuku; Eşya Hukuku; Borçlar Hukuku; Milletlerarası Medeni Usul Hukuku; maddi hukuk ile ilişki; milletlerarası yetki; Türk milletlerarası yetki sistemi; milletlerarası yetki kaideleri; yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve milletlerarası tahkim konuları anlatılmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 601 Uluslararası Örgütler (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=2)

Bu ders çerçevesinde 19. yüzyıldan günümüze uluslararası örgütlerin tarih sahnesine çıkışları, gördükleri işlevler anlatılmakta; yapıları incelenmekte; tanımlanmaları ve sınıflandırılmaları yapılmaktadır. Dersin ağırlığı NATO, AGİT, BM gibi hükümetler arası güvenlik örgütlerine verilmekle birlikte, uluslararası sivil toplum örgütleri de incelenmektedir.

IR 603 Siyasal Tarih (1914-2000) II (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=4)

Ders I .Dünya Savaşı’na (1914-1918) yol açan olayların ve süreçlerin incelenmesi ile başlar. Savaş sonrası düzenleme ve iki savaş arasındaki dönemde güç dengesi ele alınmaktadır. İdeolojik ve politik bir güç olarak faşizmin ve komunizmin ortaya çıkışı ve gelişimi ana konulardan biridir. Avrupa’da II.Dünya Savaşı’na yol açan olaylar ve savaş süreci derinlemesine ele alınmaktadır. Savaş sonrası düzenleme ve Avrupa’nın yeniden inşası üzerine odaklanarak, Sovyet etki alanının genişlemesi ve Soğuk Savaş anlatılmaktadır. Ders ayrıca Avrupa birleşme projesinin gelişimini ve yüzyılın sonunda komunizmin çöküşüne katkıda bulunan süreçleri incelemektedir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 633 İleri İngilizce VI (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Bu derste İngilizce dilbilgisi yanı sıra okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek uluslararası ilişkiler öğrencilerinin öğrenimleri sırasında ve mezuniyet sonrası çalışma ortamlarında gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde bir İngilizce donanımı verilmektedir.

IR 606 Bölgesel Politikalar (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Bu ders bölgesel entegrasyonun farklı kavramlarını ve deneyimlerini analiz etmektedir. İncelenecek bölgeler Batı ve Doğu Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Güney Doğu Asya ve Afrika’dır. Bu derste hem karşılaştırmalı siyaset hem de uluslararası ilişkiler yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu nedenle hem siyasi yapılar ve iç politika problemleri, hem de tek tek ülkeler arasındaki ilişkiler ve bu ülkelerin işbirliği / entegrasyon olasılıkları anlatılmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 604 Devletler Genel Hukuku II (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Bu derste antlaşmalar (görüşmeler, yetki, bağlanma yöntemleri, çekinceler, yürürlüğe giriş, uygulanma, yorum, üçüncü kişilere etkisi, geçersizlik ve sona erme); deniz hukuku; uluslararası hukukta kuvvet kullanılması; BM’nin kamu düzenini korumadaki rolü; uluslararası uyuşmazlıkların barışçı yöntemlerle çözülmesi; diplomatik himaye; insan haklarının milletlerarası alanda korunması; devletin sorumluluğu konuları incelenmektedir. Konuların anlatılmasında mümkün olduğu ölçüde uygulama ve olaylardan istifade edilecektir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 632 European Culture (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=3) (Seçmeli)

Bu ders Avrupa kavramını, Avrupa demokrasilerinin gelişimini etkileyen faktörleri ve Avrupa kıtasının geleceğini incelemek amacıyla tasarlanmıştır.

IR.608E3F Fransızca II (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Bu derste Fransızcaya giriş, dilin yapısı, gramer yapısı: isim-sıfat-fiil-zamir yapıları, cümle ve cümle yapıları, edat ve zarf yapıları anlatılmakta ve okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi ve sözlük çalışmaları yapılmaktadır.

IR.608E3G Almanca II (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Bu derste Almanca’ya giriş, temel dilbilgisi, isim sıfat, fiil kullanımları, cümle yapıları anlatılmakta; okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

7. Yarıyıl

IR 703 Güncel Küresel Sorunlar I (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Bu derste uluslararası siyasetin ortaya çıktığı farklı aşamaları inceler ve uluslararası siyaseti biçimlendiren farklı aktörleri tanımlanmaktadır. Globalleşmenin temel kavramları ve teorileri anlatılmaktadır.

IR 732 Seminar / Diplomacy (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Özellikle Türkiye – AB İlişkileri, Strateji Unsurları Türk-AB ilişkilerinin tarihçesinin inceleneceği bu derste Türkiye’nin AB’ne aday olması ve Türkiye’nin AB üyeliğine gidiş süreci ele alınacaktır.

IR 701 Türk Dış Politikası Tarihi (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=3)

Bu derste İmparatorluk döneminin 1606 Zitvotoruk Antlaşması’yla başlayan kısa bir özeti verildikten sonra Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana TDP’nın geçirdiği evreler anlatılmaktadır. Dersin ağırlığı İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş yıllarına verilmektedir. Soğuk Savaş sonrası yıllar bir sonraki döneme hazırlık olarak kısaca özetlenmektedir.

IR 733 İleri İngilizce VII (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Bu derste ingilizce dilbilgisi yanısıra okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek uluslararası ilişkiler öğrencilerinin öğrenimleri sırasında ve mezuniyet sonrası çalışma ortamlarında gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde bir İngilizce donanımı verilmektedir.

IR 704 Avrupa Güvenliği ve Savunması (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=4)

Bu derste, Soğuk Savaş sonrası Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisi tarihi bir perspektiften incelenmektedir. AB’ne uluslararası ilişkilerde daha güçlü bir rol vermeyi hedefleyen yeni Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın gelişimi, kurumsal yapılanması ve karar alma mekanizmaları incelenmektedir. Bu bağlamda AB’nin Birleşmiş Milletler ve NATO gibi örgütlerle kurumsal ilişkileri transatlantik bağlantılar açısından değerlendirilmektedir.

IR 771 Avrupa Entegrasyonu I (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=4)

Bu derste Avrupa Birliği’nin ilk altı üyesinden şu andaki on beş üyesine kadar tarihi gelişimi incelenmektedir. Siyasi ve ekonomik entegrasyonun hem tarihi hem çağdaş gelişmeleri üzerinde durulmaktadır. Özellikle ortak pazardan tek pazara geçiş anlamında ekonomik entegrasyonun gelişimi ele alınmaktadır. Öğrencilere ayrıca günümüzde özellikle önemli sayılan bazı entegrasyon teorileri tanıtılır: neo-fonksiyonalizm ve hükümetler-arası entegrasyon. Supra-nasyonalizm konusu da ele alınır ve alternatif bir yaklaşımla karşılaştırılır: çok-seviyeli yönetim. Temel Avrupa kurumlarının tarihi ve gelişimi açıklanır: Avrupa Konseyi ve Bakanlar Konseyi; Komisyon; Avrupa Parlemantosu; Adalet Divanı. Ders mevcut gelişme stratejisinin değerlendirilmesi ile sona erer. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 736 Dış Politika Semineri II / Orta Doğu II (Seçmeli) (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=5)

Söz konusu olan özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasından başlayarak Modern Orta Doğu Siyasi Tarihi öğretimidir. Vurgulanan bugünkü Orta Doğu’nun, uzun Osmanlı yüzyılları ardından, mevcut sınırlar içinde nasıl oluştuğunun öğrenilmesidir. Bu yapılırken, Siyonizm, Arap milliyetçiliği, İslam gibi çeşitli siyasi akımların arka planını oluşturan ideolojilere de atıf yapılmaktadır. Seminerin başlıca amacı, öğrencilerin, günümüzdeki Filistin-İsrail ihtilafının, Arap-İsrail sorunu ve uluslararası politikanın temel çatışma noktalarının oluşturan konuların arka planı hakkında yeterli bir bilgi ve sağlam bir kavrayışa ulaşmalarını sağlamaktır.

IR.706.E3F Fransızca III (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Bu derslerde gramer yapıları ayrıntılı olarak incelenerek, diplomatik ilişkilerin konularını kapsayan “sözlük” çalışmalarına ağırlık verilmekte ve Fransızca yazışma kurallarının üzerinde durulmaktadır.

IR.706.E3G Almanca III (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Bu derste ayrıntılı gramer bilgilerinin yanısıra, uzmanlık konusuna özgün kelime bilgisine ağırlık verilmekte ve uluslararası ilişkilerde kullanılabilecek terim ve yazım kuralları öğretilmektedir.

8. YARIYIL

IR 804 Uluslararası Güvenlik Sorunları (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=6)

Uluslararası güvenlik ve strateji çalışmaları alanında yer alan ana konuları içeren bu derste özellikle Soğuk Savaş sonrası dönem üzerinde durulmaktadır. Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar, silahsızlanma ve silahların denetimi; terörizm ve siber savaş gibi tehditler ve bunlara karşı geliştirilen çok-taraflı önlemler tartışılmaktadır. İnsani yardım amaçlı müdahaleler ve barışı koruma/destekleme operasyonları gibi uluslararası krizlere çözüm yolları da örnekler çerçevesinde ele alınmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 803 Güncel Küresel Sorunlar II (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=5)

Bu derste bölgeselcilik ve bütünleşme, kültürel ve etnik çatışma, uluslararası terörizm, milliyetçilik, global çevresel sorunlar, dünya politikalarında insani müdahele, kadın-erkek eşitliği, global demografik modeller ve göç, insan hakları kavramları incelenmektedir.

IR 871 Avrupa Entegrasyonu II (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=4)

Bu derste Avrupa Birliği’nin önemli politikaları incelenmektedir. Özellikle ekonomik ve parasal birliğin gelişimi ve tek para ele alınır. Diğer politika alanları: bölgesel ve uyum politikası; Ortak Ticaret Politikası; Avrupa ulaşım politikası; genişleme. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ayrıntılı olarak açıklanır: Ankara Antlaşması’ndan beri Avrupa Birliği ile Türkiye’nin politik tarihi; gümrük birliği; Luxemburg ve Helsinki zirveleri arasındaki siyasi gelişmeler; tam üyelik için Helsinki sonrası görüşler. Türkiye’nin olası üyeliğinin önündeki engeller de incelenmektedir.Ele alınan diğer konular : “demokrasi açığı”; yurttaşlık; insan hakları; Avrupa kimliği; dezentegrasyona yönelik eğilimlerdir.

IR 832 Medya ve Siyaset Semineri (T=2, U=0, Kr=2, ECTS=3)

Bu seminerin ana konusu siyasal etkileşimdir.Siyasal kültürün biçimlenmesinde medyanın rolü, Avrupa Birliği örneği çerçevesinde tartışılacaktır. Bu bağlamda Avrupa bütünleşmesinin kültür ve eğitim politikaları çeşitli yönleriyle ele alınacaktır. Seminere konuk konuşmacılar da davet edilecektir.

IR 801 Türk Dış Politikasında Sorunlar (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=3)

Dersin amacı günümüzde TDP’nın karşı karşıya olduğu sorunları tarihsel perspektifte derinlemesine incelemektir. İncelenen konular yıllar itibarıyla değişmekle birlikte, Kıbrıs sorunu, Boğazlar politikası, Ortadoğu sorunları karşısında Türkiye’nin takındığı tutum, büyük devletler ile olan ilişkiler, AB ile entegrasyon ele alınan konular arasındadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 833 İleri İngilizce VIII (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Bu derste İngilizce dilbilgisi yanısıra okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini geliştirecek uluslararası ilişkiler öğrencilerinin öğrenimleri sırasında ve mezuniyet sonrası çalışma ortamlarında gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde bir İngilizce donanımı verilmektedir.

IR 836 Dış Politika Semineri II / Orta Doğu II (Seçmeli) (T=3, U=0, Kr=3, ECTS=5)

İlk dönem Orta Doğu Siyasi Tarihi derslerinin sağladığı zemin üzerinde, mevcut bölgesel ve onları etkileyen uluslararası sorunların irdelendiği bir derstir. Irak’taki durumun incelenmesi önceliklidir ve burada siyasi İslam olarak nitelendirilen uluslararası akımın kaynakları, gelişmesi, yapısal özellikleri ve amaçları da incelenmektedir.

IR 806 Fransızca IV (Seçmeli) (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Bu derslerde gramer yapıları ayrıntılı olarak incelenerek, diplomatik ilişkilerin konularını kapsayan “sözlük” çalışmalarına ağırlık verilmekte ve Fransızca yazışma kurallarının üzerinde durulmaktadır. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

IR 806 Almanca IV (Seçmeli) (T=2, U=2, Kr=3, ECTS=2)

Bu derste ayrıntılı gramer bilgilerinin yanısıra, uzmanlık konusuna özgün kelime bilgisine ağırlık verilmekte ve uluslararası ilişkilerde kullanılabilecek terim ve yazım kuralları öğretilmektedir. iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi  ,siyaset felsefesi  ,siyaset akademisi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve kamu yönetimi  ,siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,bitirme tezi,ödev,proje ,özel ders,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ödev

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031