İktisat Lisans Tez Konuları

2010-2011 Yılı Ve Sonrası Ders İçerikleri

Click for English Course Details

(T: Teori – U: Uygulama – Kr: Kredi – AKTS: Avrupa Kredisi)

ISL 1001 – Matematik I – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5) ,iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi
Fonksiyon tanımı, fonksiyonel notasyonları kullanabilme, verilen bir fonksiyonun tanım kümesini bulma, doğru denklemi bulma ve grafiğini çizme, doğrunun lineer denklem şekilleri; II. dereceden fonksiyon grafiğini çizme, II. dereceden fonksiyonların incelenmesi, III.dereceden fonksiyon grafikleri ve diğer basit fonksiyonlar, Fonksiyonların işlemleri, bileşke fonksiyon, bir fonksiyonun tersi, bir fonksiyon ve tersini grafik üzerinde gösterme, kelimelerle tanımlı bir fonksiyonun denklemini yazabilme; Yaklaşık ve tam değişim oranını bulma, Türev tanımını kavrama ve tanımdan yararlanarak türev hesabı yapabilme, limit kavramı; Bir fonksiyonun sürekliliği, Polinomların türevini bulma; Türev uygulamaları; Diferansiyellenebilme Teknikleri: Çarpım ve bölüm kurallarını kullanabilme, Zincir kuralını kullanabilme, Tam Diferansiyellenebilme ile türevin bulunması; Yüksek mertebeden türevin bulunması; Eğri çizimi: Bir fonksiyonun artan ya da azalan olmasının bulunması, yerel maksimum ve minimum noktalarının bulunması; II.derece türev uygulaması: İçbükeylik, bükülme noktaları, maksimum ve minimumluk testi, diferansiyel ve integral hesap kullanarak polinomların grafiğini bulma, bir eğrinin asimptotlarını bulma ve polinom olmayanların grafikleri; Maksimum ve minimuma bağlı olarak problem çözümü, konu ile ilgili fiyat problemlerinin çözümü, yaklaşım için diferansiyel kullanımı; Bir doğru boyunca harekete bağlı problem çözümü, ekonomi problemlerinin türeve uygulanması; Matris: Matris tanımı, sıfır matris, birim matris, eşit matrisler, bir matrisin devriği, matrislerle toplama ve çıkarma, çarpma, matris aritmetiğinin uygulamaları, yoketme yöntemi ile denklem çözümü; Determinant: 2×2 ve 3×3 determinantlarının incelenmesi, denklem çözümünde Cramer kuralı, Cramer kuralı kullanarak denge piyasasının bulunması, gelir-tespit modeli için Cramer kuralının uygulanması. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesiiktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 1002 – İşletmeye Giriş – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
İşletmecilik ve İlgili Genel Bilgiler, İşletme, Girişimci, Yönetici Kavramları, Üretim Faktörleri ve Sistem Yaklaşımı ile İşletmecilik, İşletmenin Amaç ve Sorumlulukları, İşletmenin Sınıflandırılması, İşletmenin Büyüklüğü ve Kapasite, İşletmenin Kuruluşu, Yönetim Fonksiyonları, Alt Sistemler:Muhasebe, Finans, Ar-Ge, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Üretim, Pazarlama, Satış.

ISL 1003 – Hukuka Giriş – (T=2, U=0;Kr=2, AKTS=3)
Hukukun Temel Öğeleri, Hukukun Kaynakları, Hukukun Dalları, Hukuk ve Kanun, Kanunların Yapılması, Uygulanması, Hukuksal Kişilik, Kişiliğin Başlangıcı ve Sonu, Hak ve Fiil Ehliyetleri, Hak ve Borç Kavramları, Borç İlişkisi, Sorumluluk, Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hakların Kullanılmasında Hüsniyet, Dava ve Cebri İcra. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 1004 – Bilgisayar Bilimlerine Giriş – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Bilgisayarlara Genel Bakış, Bilgisayar Yazılımı, İşletim Sistemleri, Merkezi İşlem Birimi(CPU), Bilgisayar Giriş/Çıkış Cihazları, Bilgisayar Dosyalrı ve Verilerin Saklanması, Bilgisayar Ağları, İnternet, Kullanım Hakkı, Virüsler, Bilgisayar ve Sağlık, Kelime İşlem Programı, Yazma ve Düzenleme Araçları, Biçimlendirme Araçları, Çizimler ve Sayfa Tasarımı, Veri İş Birliği. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

YDI 1001 – Yabancı Dil I – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=3)
İnsanlar (İnsanların fiziksel görünüşlerini ve karakterlerini tasvir etme, şimdiki zaman/geniş zaman kullanımları, sıfatlar), Gündüz ve Gece(Geçmiş zaman), Alışveriş (Mekan, şehir, tasvir etme, kıyaslamalar), Hatıralar( Farklı Geçmiş zaman kullanımları), Geleceği Planlamak (Gelecek zamanlar), Yiyecek (Yiyecek çeşitleri, yemek tarifleri).

IKT 1001 – İktisada Giriş – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
İktisada Biliminin Tanımı, Arz ve Talep Kanunları, Talep Değişimi ve Kayması, Arzı ve Talebi Etkileyen Faktörler, Tam Rekabet Şartları ve Fiyatların Oluşumu, Paranın Fonksiyonları ve Çeşitleri, Likidite Tercih Eğrisi, Enflasyon, Devalüasyon. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ATA 1001 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – (T=2, U=0, Kr=2, AKTS=2)
İstiklal Savaşı, Mondros Mütarekesi, Amasya Tamimi, Milli Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Açılışı, Antlaşmalar, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı, Ankara İhtilafnamesi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kalkması, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kalkması, Devrimler, Laikliğin Kabulu, Atatürkçü Düşünceye Yöneltilen Tehditler, Milli Mücadele Sürecinde Tehdit, Gericilik, Yıkıcı Bölücü Akımlar. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

TR 1001 – Türkçe I – (T=2, U=0, Kr=2, AKTS=2)
Türk Dilinin Özelliklerini, Ana Dil, Lehçe Şive Ağız, Konuşma/Yazı Dili, Millet Olmada Dilin Önemi, Dilbilim, Dünya Dilleri, Yapılarına Göre Kelimeler, Hazırlıksız Konuşmalar, Anlamlarına Göre Kelimeler, Deyimler, Terimler, Türkçenin Sadeleşmesi, İmla ve Noktalama Kuralları, Metin İnceleme, Yazım Çalışması, Onuncu Yıl Nutku Eksen Alınarak Çözümleme, Serbest Konuşma Çalışmaları, Hazırlıklı Konuşma, Anlatım Biçimleri, Hikaye, Tasvir, Tartışma, Nesir ve Nazım ve Tanımlamaları, Teşbih, Mecaz, Kinaye, Türkçenin Ölümsüz Eserleri, Proje Sunumu.  iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 2001 – Matematik II – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Matris: Matris tanımı, Sıfır matris, Birim matris, Eşit matrisler, Bir matrisin transpozu(devriği), Matrislerde toplama ve çıkarma, Matrislerde çarpma, Matris uygulamaları, Denklem çözümleri: Eliminasyon (Yoketme) yöntemi ile denklem çözümü; Determinant: 2×2 ve 3×3 determinantlarının incelenmesi, denklem çözümünde Cramer kuralı, Cramer kuralı kullanarak denge piyasasının bulunması, gelir-tespit modeli için Cramer kuralının uygulanması; Matris ve determinantlarla lineer denklem sistemlerinin çözümleri; Belirli İntegral: Yaklaşım Yöntemi, Limit ve toplam hesabı; Belirli integrali anlamak ve Temel teorem hesabını kullanmak: Belirli integralin tanımı, Temel teorem hesabı, Türevin tersi. Türev terslerini bulma: Türevlerin tersleri ve diferansiyellerin tersleri, Belirsiz integraller, İntegrasyon kuralları, Belirsiz integrallerin uygulamaları, Belirli integrallerin uygulamaları. Değişken değiştirme yöntemi ile integrasyon: Değişken değiştirerek integral alma,Zincir kuralı, Belirli integral hesabı. Kısmi integrasyon hesabı, Basit kesirlere ayırma yöntemi; Eğriler arasında kalan alan hesabı, Bir doğru boyunca hareket ve benzer problemler. Bir fonksiyonun ortalama değerini anlama ve uygulaması, Ortalama hız, Ortalama değer tanımı; İntegrasyonun olasılık problemlerinde kullanılması: Olasılık sıklık fonksiyonları, Ünlü bir olasılık sıklık fonksiyonu, Beklenen değer ve Varyans. Basit diferensiyel denklemlerin anlaşılması ve çözümü. Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler. Çok değişkenli fonksiyonlar: İki değişkenli fonksiyonların grafikleri, İki değişkenli talep fonksiyonları. Kısmi türevlerin bulunması ve uygulanması: Kısmi türevler, İkiden fazla değişkenli fonksiyonlar, Yüksek Mertebeli kısmi türevler, Toplam diferansiyel. Yerel maksimum ve minimum, En küçük kareler yönteminin bir uygulaması. Değişken değiştirme yöntemi, Lagrange çarpanları, İkiden fazla değişkenli fonksiyonların uygulanması, Ekonomiye uygulanması.iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 2002 – Sosyal Bilimlerde Yöntem ve İletişim – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
İletişimin Tanımı, Örgütsel İletişim, İletişim Süreci, İletişim Engelleri, İletişim Yöntemleri, Beden Dili, Sözlü İletişim: Etkin Konuşma (Yüzyüze ve Telefonda) ve Dinleme, Toplantı Yapma Becerileri, Yazılı İletişim Becerileri ve Çeşitleri, Raporlar (Çeşitleri, Raporlama Teknikleri), İş Mektupları, Ofis İçi Memolar; Araştırma Yöntemleri, Outline Hazırlama, Bilimsel Yayın Tarama ve Alıntı Yapma, Tablo ve Grafik Hazırlanması, Kaynakça Hazırlama. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 2003 – İşletme Hukuku – (T=2, U=0, Kr=2, AKTS=3)
Ticaret Hukukunun Tanımı, Kaynakları, Ticaret Hukukunda Sistemler, Ticari İşler, Bir İşin Ticari Olarak Nitelendirilmesinin Sonuçları, Ticari İşlerde Faizin Özellikleri, Ticari Hükümler, Hükümlerin Uygulanma Sırası, Ticari Davalar, Mutlak Ticari Davalar, Nispi Ticari Davalar, Ticari Davalarda Yetki, İspat ve Muhakeme Usulü, Ticari İşletme Kavramı, Türleri, Unsurları, Malvarlığı Unsuru, Ticari İşletmenin Konu Olabileceği Hukuki İşlemler, Ticari İşletmenin Devri ve Ticari İşletmenin Rehni, Tacir ve Esnafın Tanımı, Tacir Sıfatının Kazanılması ve Sona Ermesi, Tacir Sıfatına Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar, Ticaret Sicili, Sicil İşlemleri, Ticaret Siciline Tescil ve İlanın Hükümleri, Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Markanın Tanım ve Unsurları, Türleri, Korunması ve Tecavüz Halinde İleri Sürülebilecek Hukuki Talepler, Haksız Rekabet, Haksız Rekabet Olarak Değerlendirilen Haller, Haksız Rekabet Halinde Açılabilecek Hukuki ve Cezai Davalar, Ticari Defterler, Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı, Hiç veya Kanuna Uygun Tutmamanın Sonuçları ve İspat, Tacir Yardımcılarının Sınıflandırılması, Ticari Mümessil, Ticari Vekil ve Seyyar Tüccar Memurları, Ticaret İşleri Tellalı ve Komisyoncu’ nun tanımı, Yükümlülükleri ve Hakları, Acentanın Tanımı, Türleri, Unsurları, Yetkileri ve Yükümlülükleri, Hakları ve Sona Ermesi, Cari Hesabın Tanımı, Sözleşmenin Şekli, Sona Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar, Sona Ermeiktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 2004 – Bilgisayar Uygulamaları – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Hesap Tablosu Programı, Çalışma Sayfaları, Grafikler ve Yazdırma, İşlevler, Veriler ve Listeler, Veri İş Birliği, Sunu Programı, İleri Düzeyde Powerpoint Belge Oluşturma/Açma Yöntemleri, Slaytlar ile Çalışmak, Powerpoint Sunusunu Bir Ekip İle Hazırlamak, Sunuyu Başka Bilgisayarlara Taşımak, Web Sayfası Hazırlama, Dinamik Web Sayfaları Hazırlama.

IKT 2001 – Mikro İktisat – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Fiyatlar, Maliyetler, Piyasa Şekilleri.

YDI 2001 – Yabancı Dil II – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=3)
Ticari İşletmeler (Girişimciler, İş Kurmak), Stres (İşyerinde Strese Neden Olan Faktörler), Gözde Meslekler, Resmi Ortamlarda Sohbet Başlatma Teknikleri, İşe Alma ve İşten Atma, Zaman (Zaman Yönetimi), E-Ticaret, Şirketi İçi İletişim. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ATA 2001 – Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II – (T=2, U=0, Kr=2, AKTS=2)
Atatürkçülük İdeolojisi, Atatürk’ün Düşün Yapısı, Atatürkçü Metodoloji, Atatürk İdeolojisinin Laiklik İlkesi, Devletin Esasları, Çağdaş Atatürkçülük, 21. Yy’da Türkiye’nin Karşılaşacağı Sosyal ve Siyasal Konulara Atatürkçü Yaklaşım.

TR 2001 – Türkçe II – (T=2, U=0, Kr=2, AKTS=2)
Kütüphaneden Yararlanma Yöntemleri, Anlatım Türleri: Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım; Hikâye, Deneme, Şiir, Makale Analizi; Biyografi, Monografi, Mektup, Dilekçe, İlan-Reklâm, Tebrik ve Kartvizit, Özet ve Not Alma, Sözlü Anlatım Türleri: Konferans, Bildiri, Röportaj/ Mülâkat, Açık Oturum, Sempozyum, Kurultay, Danışma Kurulu (Şura), Komisyon.iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 3001 – Olasılık ve İstatistik I – (T=2, U=2, Kr=3, AKTS=5)
Frekans Dağılımları, Verilerin Merkezi Ölçüleri (Ortalama, Mod, Medyan,…), Sınıflanmış Verilerde Ortalama, Mod, Medyan Hesabı, Olasılık, Permütasyon ve Kombinasyon Hesabı, Bayes Teoremi, Kesikli Dağılımlar (Binom, Poisson), Sürekli Rassal Değişken ve Normal Dağılım, Örnekleme Teorisi, Güven Aralıkları.

ISL 3002 – İşletme Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=4)
İşletme Yönetiminin Temelleri, Klasik Yönetim ve Örgüt Teorisi, İnsan İlişkileri Yaklaşımı: Hawthorne Araştırmaları, Modern Örgüt Teorisi ve Yaklaşımlar, Örgüt – Çevre İlişkileri: Durumsallık Yaklaşımı, Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Örgütsel Ekoloji Yaklaşımı Teknoloji – Çevre İlişkileri – Yeni Teknolojik Çevrenin Yönetimi Planlama – Kıyaslama Tekniği – Kriz ve Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Toplam Kalite Yönetimi, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Küçülme, Stratejik İşbirlikleri, Şebeke Örgütler, Sanal Örgütler, Stres Yönetimi.

ISL 3003 – Muhasebe İlkeleri – (T=2, U=2, Kr=3, AKTS=4)
Muhasebenin Temel Kavramları, Muhasebede Kullanılan Belgeler, Hesaplar ve Hesapların Açılması ve İşleyişi, Tekdüzen Hesap Planı ve İşleyişi, Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ve Amortismanlar, Kesintiye Tabi İşlemlerle Muhtasar Beyanname Tanzimi, Kesintiye Tabi İşlemler ve TDHP Uygulamaları, Katma Değer Vergisi Uygulamaları ve TDHP İle Kayıt Uygulamaları, Temel Mali Tablolar ( Bilanço ve Gelir Tablosu)’ın Düzenlenmesi ve Kullanımı.

IKT 3001 – Makro İktisat – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
İktisadi Olayların Analizi, Toplam Arz ve Talep, Milli Gelir, İstihdam ve İşsizlik, Efektif Talep, Tüketim, Tasarruf ve Yatırım Fonksiyonu, Sermayenin Marjinal Etkinliği, Deflasyonist ve Enflasyonist Açık, Gelir Dağılımı, Üretim Faktörleri, Faktör Maliyetleri, Eksik Rekabet Piyasalarında Üretimin Belirlenmesi, Büyüme Hızı ve Sermaye Hasıla Oranı, Faiz Teorileri.

ISL 4001 – Olasılık ve İstatistik II – (T=2, U=2, KR=3, AKTS=6)
Hipotez Testi, Korelasyon, En Küçük Kareler, Regresyon Analizi, Modeller ve Kabuller, Tahminler, Testler, Tahmin Güven Aralıkları, Hataların Dağılımı, Çoklu Regresyon, Lineer Olmayan Regresyon, İndeksin Tanımı, İndeks Serileri, İndekslerin Hesabı, İndeks Türlerinin İncelenmesi, Türkiye’deki İndeks Çeşitleri.iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 4002 – Örgütsel Davranış – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=6)
Yönetim ve Örgüt Psikolojisinin Gelişmesi, Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar, Örgütlerde Moral ve Moral Düzeyini Yükseltici Önlemler, Değişim Yönetimi, Örgütlerde Psikolojik Sorunlar ve Şikayetler, İşte Monotonluk, Devamsızlık ve Fiziksel Ortamla İlgili Sorunlar ve Önlenmesi, Haberleşme, Liderlik, Motivasyon, Çatışma Yönetimi, Yönetime Katılma ve Kendi Kendini Yöneten Takımlar.

ISL 4003 – Finansal Muhasebe – (T=2, U=2, Kr=3, AKTS=6)
Finansal Muhasebeye Giriş, Temel Finansal Tablolar, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Gerçekleşme ve Nakit Esası, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Finansal Sonuçların Raporlanması, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 5001 – İşletme Finansı – (T=2, U=2, KR=3, AKTS=5)
Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu, Genel Kavramlar ve Tanımlar, Gelir Tablosu,Bilanço,Döner Varlıklar,Sabit Varlıklar,Kısa Süreli Borçlar, Uzun Süreli Borçlar,Özsermaye,İşletme Sermayesi ve Net İşletme Sermayesi, Finans Yöneticisinin Görevleri,Yatırım, Sermaye Yapısı ve Temettü Kararları, Finansal Analiz, Finansal Oranlar (Likidite, Borçluluk, Faaliyet,Karlılık Oranları), Başabaş Noktası Analizi ve Birden Çok Mal Üreten Firmalarda Başabaş Noktasının Hesaplanması, Kaldıraçlar (Faaliyet,Finansman,Bileşik Kaldıraçlar), Fon Akım Analizi (Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu,Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu,Nakit Akım Tablosu), İşletme Sermayesi Yönetimi,İşletme Sermayesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Finansal Planlama(Bütçeleme),Proforma Bilanço, Nakit Bütçesi.

ISL 5002 – Pazarlama İlkeleri – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Pazarlama’nınTanımı, Tarihsel Gelişimi, Pazarlama’yı Etkileyen Faktörler.

ISL 5003 – Üretim Yönetimi – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Üretkenlik, Rekabet Stratejisi Olarak Üretim Stratejisi, Talep Tahmini, Mal ve Hizmet Tasarımı, Yer Seçimi Problemi, İş Yeri Düzenleme, İş Tasarımı, Stok Yönetimi, Bütünleşik Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Proje Yönetimi.

ISL 5004 – Yöneylem Araştırması I – (T=2, U=2, KR=3, AKTS=5)
Doğrusal (Lineer) Programlama (DP) Problemi ve Modelleme, DP Modellerinin Çözüm Yöntemleri, Duyarlılık Analizi, Ulaştırma Problemleri ve Çözüm Yöntemleri, Atama Problemleri ve Çözüm Yöntemleri.

ISL 5005 – İnsan Kaynakları Yönetimi – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi, İş Tanımları, İş gören Bulma ve Seçme, Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme, Performans Değerlendirmesi, İş Değerlemesi ve Endüstri İlişkileri. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 6001 – Yatırım Projelerinin Değerlemesi – (T=2, U=2, KR=3, AKTS=5)
Yatırım, Paranın Zaman Değeri, Gelecek ve Şimdiki Değer Kavramları, Annüiteler, Yatırım Projelerini Belirlilik Altında Değerleme Teknikleri, Karlılık Oranları, Geri Ödeme Süresi, Net Bugünkü Değer / İç Verim Oranı / Karlılık Endeksi Yöntemleri, Tercih Kriterleri ve Tekniklerin Birbiriyle Çelişkili Sonuçlar Vermesi Durumu, Net Bugünkü Değer Yönteminin Yenileme Yatırımlarına Uygulanması, Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Risk Faktörünü Nakit Akışına ve İskonto Oranına Katma, Olasılık Dağılımları Yaklaşımı, Karar Ağacı Yöntemi ve Simülasyon Yaklaşımları.

ISL 6002 – Pazarlama Yönetimi – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Pazarlamanın yeri, önemi ve çağdaş organizasyonları yönlendiren bir felsefe olma olgusu, 21. yüzyılda pazarlama ve pazarlama ortamı ile ilgili temel kavramlar, pazarlama yönetimi felsefeleri ve müşteri çekişlilik, pazar odaklı stratejik planlama ve ve pazarlama süreci, Pazarlamanın dış ve iç ortamı, pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması, sona erdiren tüketici pazarları ve sona erdiren tüketici davranışı, Örgütsel pazarlar ve örgütsel tüketici davranışı, değer sunum sistemi ve stratejik pazarlama : pazar bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma, ürün ve hizmet stratejisi, yeni ürün geliştirme ve ürün yaşam eğrisi stratejisi, fiyatlandırma yaklaşımları ve stratejileri, dağıtım kanalları ve lojistik yönetimi, bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisi, pazarlamanın toplumsal sorumluluğu iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 6003 – Yönetim Bilişim Sistemleri – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Bilgi Sistemlerinde Çağdaş Yöntemler, Örgütlerde Temel Bilişim Sistemleri, Fonksiyonel Bakış Açısından Sistemler, Bütünleşik Yaklaşım: İşletme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi; Bilgi Birikimi Yönetimi Sistemleri, Karar Vermei, Bilişim Sistemleri ve İşletme Stratejisi, Elektronik İşletme Elektronik Ticaret, Dijital İşletme, Karar Destek Sistemleri, Bilişim Sistemleri Değişim Yönetimi, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik ve Kontrol, Sistem Kalitesi, Uluslararası Bilişim Sistemleri, Global Değer Zincirleri, Bilgi Sistemlerinde Etik.

ISL 6004 – Yöneylem Araştırması II – (T=2 , U=2 , KR=3, AKTS=5)
Karar Teorisine Giriş ve Genel Tanımlar, Belirsizlik Altında Karar Alma, Risk Altında Karar Alma, Karar Ağacı Analizi, Bayesgil Karar Kuralı, Oyun Kuramı, Olasılıklar Süreçler ve Markov Zincirleri, Simülasyon.

ISL 7001 – Yönetim Muhasebesi – (T=2, U=2, KR=3, AKTS=5)
Yönetim Muhasebesine Giriş, Maliyet Kavramları ve Sınıflandırma, Maliyet-Hacim-Kâr İlişkileri, Direkt Maliyetleme, Kâr Planlaması, Esnek Bütçeler ve Fark Analizleri, Sorumluluk Muhasebesi ve Kârlılık Analizleri, Standart Maliyetleme. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 8001 – Stratejik Yönetim – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Stratejik Yönetime Giriş, Türkiye’deki İş Ortamındaki (1923-2003) Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Demografik Yapılanma: 1920’ler Cumhuriyet ve Devrimler, 193030’lar Kamu İktisadi Teşebbüsleri,1940 40’lar II. Dünya Savaşı Dönemi, 1950’ler Soğuk Savaş Yılları, 1960’lar Avrupa’ya Hücum, 1970’ler Holding Dönemi, 1980’ler Dünyaya Açılma Dönemi, 19990’lar Yolsuzluk ve Dönüm Noktası, 2000’ler Borç Ödeme Dönemi; Strateji ve Performans, SWOT Analizi, Kaynak Tabanlı Yaklaşım; İş Stratejileri: Dikey Entegrasyon, Maliyet Liderliği, Ürün Farklılaştırma, Esneklik, Gizli Anlaşmalar; Kurumsal Stratejiler; Stratejik İş Birlikleri, Çeşitlenme, Birleşme ve Satın Alma, Uluslararası Stratejiler.

ISL 0001 – AB’ye Giriş: Tarihi, Kurumları, Politikaları – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
AB Tarihçesi, AB’nin Kurumları, AB’nin İşleyişi, AB’nin Genişleme Politikaları, AB Politikaları, AB-Türkiye İlişkileri, Gelecek Perspektifleri. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0002 – Almanca I – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Dersin hedeflerinin anlatılması, kitap ve kaynaklarla ilgili bilgi verilmesi, enternasyonal sözcükler, önemli Alman kişilikler, Kendini tanıtma basit soru cümleleri, Soru cümleleri, Fiil Çekimi, Fiil Çekimleri ve cümle kurma, Cafe’de sohbet, soru cümleleri, Soru cümleleri ve şimdiki zaman, Belirli ve belirsiz artikellerin çoğul durumları, Kursta komünikasyon, kurstaki eşyaların öğrenilmesi, Yeni isimlerin listelenmesi, tekil ve çoğul artikeller, Olumsuz ifadeler, Cümle tipleri, Ülkeler, şehirler ve yönler, Haritayla Çalışma, ülkeler ve dilleri, Grafik anlama, ve olmak fiilinin geçmiş zamanı iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0003 – Almanca II – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
İnsanlar ve yaşadıkları alanlar, kira, metrekare, mekan betimleme, şehir içi , şehir dışı oturma kira, metrekare, mekan betimleme, şehir içi , şehir dışı oturma, Sıfatlar ve artikellerin cümlede kullanımı, İnsanlar ve yaşadıkları alanlar, kira, metrekare, mekan betimleme, şehir içi , şehir dışı oturma , iyelik zamiri, Sınav öncesi tekrar için İstasyon Çalışması, projelerin değerlendirilmesi, Bileşik sözcükler, proje çalışmaları, Sınav Değerlendirme, gerekli soruların tekrarı, proje çalışmaları, Randevu ve buluşma. Konuyla ilgili sözcükler. Saat, günün dilimleri, ne zaman sorusunun kullanımı, sözcükler. Saat, günün dilimleri, ne zaman sorusunun kullanımı, Ayrılabilen fiiller, bir günün akışı, günler, projelerin değerlendirilmesi, Geç kalma için özür beyan etme, bir günün akışını anlatabilme ve yazabilme, İş hayatındaki oryantasyon, bununla ilgili sözcükler, işe gitmede kullanılan araçlar, Şehirdeki yaşam, iş yerindeki yerleşim, ofis içindeki eşya ve makinalar, İsmin d hali, yer tamlamaları,yolu sorma,telefonda randevu alabilme,projeleri poster haline getirme çalışması iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0004 – Almanca III – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Meslekler ve aktiviteler, Konuyla ilgili sözcükler, Meslekler ve aktiviteleriyle ilgili konuşma, Kipler, İstatistik okuma, Ayrılabilen fiiller
İyelik zamirleri, kartvizit okuma ve ve yazma, Sözlükle çalışma, Berlin’de gezi, haritayla çalışma ;görülecek yerlerin öğrenilmesi, Yer tarifi ve gidilecek yeri sorma, ara sınav için tekrar, Seyahatle ilgili bilgileri verme, bir program hazırlama, İsmin i ve e hali, Kartpostal yazma, turizm, Almanya’da tatil yapma, konuyla ilgili sözcükler, Seyahat ve seyahat etme üstüne sohbet etme, Fiillerin geçmiş zamanı, Fiillerin geçmiş zamanı, konuyla ilgili bir metin yazma, Projelerle ilgili konuşma ve proje metninin seçilmesi,final Sınavı’yla ilgili tekrar iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0005 – Almanca IV – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Yeme içme, supermarkette, Yeme alışkanlıkları, sebze, meyve ve öğünlerle ilgili yeni sözcükler, Sebze, meyve ve öğünlerle ilgili konuşma, Dialog oluşturma ve yazma, Ağırlık birimleri, projelerle ilgili hazırlık, Karşılaştırma, konuların tekrarı, Moda ve konuyla ilgili sözcük çalışması, Dükkan’da alışveriş, renkler ve ölçüler, Hava durumu, ismin i haliyle sıfatlar ve belirsiz artikeller, Yılsonu projesiyle ilgili çalışmalar, ‘Sprachtraining’ kitabından alıştırmalar, Vücut, spor ve doktora gitme, Almanca Öğrenenler Günü hazırlıkları, Duygular, vücudun organları, konu tekrarı, projelerin görülmesi, Emir cümleleri, şahıs zamirlerinin i hali, Projelerin görülmesi, Etkinlik hazırlıkları iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0006 – Banka Yönetimi – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Bankacılık Çalışma Esasları, Ekonomide Bankaların Yeri, Bankacılık Sistemi İçinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar, Banka Çeşitleri, Bankalarda Denetim: İç Denetim, Dış Denetim, Banka Özkaynak Riski Yönetimi, Banka Aktif Riski Yönetimi, Banka Personel Riski Yönetimi, Banka Kar Riski Yönetimi, Banka Likidite Riski Yönetimi, Kredi Riski Yönetimi, Faiz Riski Yönetimi, Döviz Riski Yönetimi, Operasyon Riski Yönetimi, Bireysel Bankacılık Hizmetleri, Kurumsal Bankacılık Hizmetleri, Kredi Kartları ve Ödeme Sistemleri, Elekronik Bankacılık Uygulamaları, Bankalarda Etik, İş Ahlakı ve İyi Yönetişim. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0007 – Bilgisayarlı Muhasebe – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Tekdüzen Hesap Planı ve İşleyişi, Muhasebenin Temel Kavramları, Logo Paket Programının İşleyişi, Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler ve Amortismanlar, Bilgisayar Ortamında Muhasebeleştirme, Bilgisayar Ortamında Örnek Muhasebe Uygulama Monografileri, Muhtasar Beyanname Tanzimi, Kesintiye Tabi İşlemler ve TDHP Uygulamaları, Katma Değer Vergisi Uygulamaları ve TDHP ile Kayıt Uygulamaları, Bilgisayar Ortamında Örnek Muhasebe Uygulama Monografileri, Dönemsellik Kavramı, Gelecek Dönem Gelir ve Giderlerinin İncelenmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi ve Kullanımı. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0008 – Davranış Bilimleri – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Davranış Bilimlerine Giriş, Öğrenme, Güdülenme, Kişilik, Algılama, Tutumlar, Gruplar, Önderlik, Güç Yönetimi, Çatışma, Karar Verme, Kültür, Sosyal Davranış ve Örgütler.

ISL 0009 – Denetim – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Denetimin tanımı ve türleri, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetimin amaçları, Denetim süreci, Denetim teknikleri, Denetim yöntemleri, Raporlama, Denetim riski ve önemlilik, Hata, hile ve usulsüzlük, Hesapların denetimi

ISL 0010 – Eko. Kriz. ve Türk Eko. Üzerine Etkileri – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Temel Kavramlar: Kriz, Kriz Göstergeleri, Kriz Yönetimi, 1900’lü yıllarda Dünya’daki ekonomik ve siyasi gelişmeler, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, nedenleri, göstergeleri, alınan önlemler, siyasi ve ekonomik sonuçları, Türkiye ekonomisi üzerine etkileri, Petrol Krizi, nedenleri, göstergeleri, alınan önlemler, siyasi ve ekonomik sonuçları, Türkiye ekonomisi üzerine etkileri, 1994 Türkiye ekonomisinde yaşanan krizin ekonomi üzerine etkileri , Asya Krizi – Rusya Krizi nedenleri, göstergeleri, alınan önlemler, siyasi ve ekonomik sonuçları, Türkiye ekonomisi üzerine etkileri, 2000 Yılı Bankacılık Krizi ve 2001 Yılı Finans Krizi, kriz göstergeleri, ülke ekonomisi ve siyaseti üzerine etkileri, Küresel Krizin göstergeleri, alınan önlemler, siyasi ve ekonomik sonuçları, Türkiye ekonomisi üzerine etkileri, Küresel krizlerin sebep sonuç ilişkiler, benzer ve farklı yönleri, birbirleri ile bağlantıları, Türkiye ekonomisinde yaşanan krizlerin sebep sonuç ilişkileri, benzer ve farklı yönleri, birbirleri ile bağlantıları. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0011 – Endüstri İlişkileri – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Endüstri İlişkileri, Ferdi ve Kolektif İş Hukukunun Temel Kavramları.

ISL 0012 – Enflasyon Muhasebesi – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Fiyat Değişmelerinin Yapısı ve Ölçülmesi, Genel Fiyat Düzeyi Değişmeleri ve Düzeltme Katsayılarının Hesaplanması, Finansal Tabloların Genel Fiyat Düzeyi Katsayıları ile Düzeltilmesi, Türkiye’de Uygulanan Enflasyon Düzeltmeleri Hakkında Genel Bilgiler ve Hesaplama Örnekleri. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0013 – E-Ticaret – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Internet Ekonomisi; Elektronik Ticaret ve İşletme Modelleri; Elektronik İş Dünyasında Pazarlama; Elektronik Ticaret İçin Teknik Bileşenler; Elektronik Ticaretin Yönetimi.

ISL 0014 – Finansal Simülasyon – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Vaka analizleri iş dünyasında karşılaşılan sorunlarla teorik bilgiler arasında bir bağlantı kurulması amacına yönelik olarak olayların detaylı analizidir. Bu bağlamda finans ve işletme konularına yönelik, daha önceki yıllarda edinilen bilgilerin, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirerek gelecekte iş dünyasında karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik olarak deneyim kazanmalarına yardımcı olmak temel amaç edinilmiştir. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0015 – Finansal Tablolar Analizi – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Karşılaştırmalı Analiz, Yatay ve Dikey Analiz, Rasyo Analizi.

ISL 0016 – Fransızca I – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Fransızca alfabe, 1. ve 2. Grup fiiller, kelime bilgisi, cümle kuruluşu.

ISL 0017 – Fransızca II – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
3. Grup Fiiller, Şimdiki, Geçmiş ve Hikaye Zamanı, Cümle Kuruluş Çalışmaları.Metin Okuma-Anlama-Anlatım. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0018 – Fransızca III – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Kıyas, Aktif-Pasif Cümleler, Haber Kipi Zamanları.

ISL 0019 – Fransızca IV – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Yeni kelime kullanımına yönelik cümle çalışmaları, Dilek-Şart kipinin geçmiş zaman formu, Futur Antérieur zamanı, Etken-Edilgen cümle yapıları, İşaret zamirleri, işaret zamirleri ve dolaylı anlatım teknikleri, Subjonctif kipi ve çekim yapıları iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0020 – Girişimcilik ve Uygulamaları – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
İşletmelerin Büyüklükleri İle Karşılaştıkları Sorunları, Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Büyük İşletmelerden Ayıran Özellikleri, Ülkemiz Küçük İşletmelerinin Sorunları, Dünyada Küçük İşletmeler, Küçük İşletmelerle İlgili Kuruluşlar ve Çalışma Tarzları İle Bu Konulardaki Analiz Yöntemleri.

ISL 0021 – Halkla İlişkiler – (T=3, U=0, KR=3, AKTS=5)
Açılış dersi ve Halkla İlişkilerin kavramsal çerçevesi ve önemi, Halka İlişkilerin Dünyadaki tarihsel gelişim süreci, Halka İlişkilerin Türkiye’deki tarihsel gelişim süreci, Halkla İlişkiler Çalışmalarının Aşamaları, Halka İlişkiler ve İtibar Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklam ilişkisi, Halka İlişkiler ve Sponsorluk, Halka İlişkilerde Lobilicik ve Propaganda, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halka İlişkiler ve Kriz Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk, Halkla İlişkiler etkinliklerinde kullanılan araç ve teknikler, Halkla İlişkiler etkinliklerinde kullanılan araç ve teknikler iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0022 – Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Hizmet Pazarlamasının Farkı, Temel Amacı ve Fonksiyonları, Hizmet Pazarlaması Süreci ve Bileşenleri, Hizmet Pazarlamasında Pazarlama Karması, Hizmetin Sunumu ve Fiyatlandırma, Tutundurma, Satış Sonrası Hizmetler, Müşteri İlişkileri, Kalite Sorunları ve Standardizasyon. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0023 – Hizmet Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Hizmet Özellikleri, Hizmette Müşteri Odaklılık, Hizmet Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Hizmet Yönetiminde Teknoloji Hizmet Yönetiminde İnsan, Hizmet Yönetiminde Yer Seçimi ve İşlerin Düzenlenmesi, Hizmet Kalitesi, Toplam Kalite Yönetim Teknikleri, Hizmet Üretkenliği ve Performans Ölçümü, Talep Stok Sistemleri Tahmin Hizmeti. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0024 – İşletme Etiği – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Ahlak ve Etik Kavramları, Etik Vizyonu, Etik Standartları, Etik Olmanın ya da Olmamanın Avantaj ve Dezavantajları, Kurumsal Yönetim, Etkik ve Kanunların İlişkisi, Siyah-Beyaz Olmayan Gri Alanlarda / Çıkar Çatışması Olduğu Durumlarda / Etik İkilem Olduğu Durumlarda / Etik Farklılık Olduğu Durumlarda Karar Almak, İşletme Etik Programı Tasarımı, Etik Programının Özellikleri, Etik Kodları, Etik Karar Süzgeci, Etik Gözlüğü, Etik Vakaları: Enron, Arthur Andersen, Worldcom, Parmalate, Egebank, İmar Bankası. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0025 – İşletme Oyunu – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
“Sistem Yaklaşımı – Karar Modeli ve Yönetim Oyunuyla ilgili Genel Açıklamalar”, “Deneme Oyunu”, “Oyun”.

ISL 0026 – Kalite Yönetimi ve Küresel Rekabet – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Giriş ve TKY Modeli, Liderlik, Müşterinin Sesi, Çalışanların Katılımı, Sürekli Süreç İyileştirme, Tedarikci Ortaklığı, Araç ve Teknikler: İstatistiksel Kalite Kontrolu, Kıyaslama, Kalite Fonksiyonu Göçerimi, Yedi Temel Teknik, Yönetim Teknikleri.

ISL 0027 – Kurumsal İletişim – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Kurumsal İletişim Nedir? Kurumsal İletişimin Önemi, Kurumsal İmaj nedir? Özellikleri nelerdir?, Kurum kimliği nedir? Kurumsal İmaj / Kurum Kimliği ve Kurumsal İletişim, Kurumsal İletişimi destekleyen önemli bileşenler: Kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal dizayn, Kurumsal İletişimin türleri, kullandığı araçlar, kurumsal iletişim planı, Kurum içi iletişimin kurumsal iletişimin kurgulanması amacıyla kullanımı, doğal iletişim, kanalları ve yönetimi, Halkla İlişkiler; tanımı, önemi, özellikleri, faydaları, hedef gruplar, Sponsorluk; tanımı, önemi, özellikleri, faydaları, türleri, sponsorluk sözleşmesi, Kurumsal reklamcılık; tanımı, önemi, özellikleri, faydaları, temel kavramlar, uygulamalar, Satış ve geliştirme; hedef kitle seçimi, tutundurma planlaması, etkinlik organizasyonu, Sergi ve Fuarlar; tanımı, önemi, ön hazırlık, stant tasarım, planlama, ekip yönetimi, promosyon ve tanıtım, Etkinlik Yönetimi; tasarım, planlama, süreç yönetimi, hizmet alma, ekip oluşturma, Kriz Yönetimi; krizin tanımı, kriz yönetim süreci, kriz iletişim planı; Stratejik İletişim Planı Tanımı, Önemi ve Hazırlanması, Kurumsal İletişim Planı nedir? Önemi ve Hazırlama İlkeleri, Bütünleşik Kurumsal İletişim Kavramı

ISL 0028 – Kurumsal Risk Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Risk Yönetimi İle İlgili Temel Metodoloji, Kurumsal Risk Yönetiminin Uygulandığı Fiziksel, Operasyonel, Finansal, Stratejik Risklerin Yönetimi İle Türkiye ve Dünyadaki Uygulamaları, Risk Yönetiminin Temel Adımları, Risk Tanımlama Teknikleri, Risk Kontrol ve Finansman Yöntemleri, Sabit Kıymet Risk Yönetimi, Operasyonel, Finansal ve Stratejik Risk Yönetimi, Sektörel Bazda Kurumsal Risk Yönetimi Konularıyla İlgili Vaka Etüdleri. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0029 – Mali Piyasalar ve Piyasa Aktörleri – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Mali piyasa, tanımlama, fon arz ve talebinin işleme mekanizmasındaki rolü, fon arz ve talebini belirleyen faktörler, fon akım tabloları ile fon arz ve talebinin tespiti, fon arz edenlerin ile fon talep edenlerin beklentileri arasındaki uyumsuzluk, sermaye piyasası, döviz piyasası gibi piyasaların para piyasasının işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü, bankacılık, leasing, faktoring, forfaiting, halka açık şirketler, menkul kıymet aracı şirketleri, sigortacılık sektörü, yatırım ve gayrımenkul yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve portföy yatırımı şirketlerinin tarihsel gelişimi, mali tablolarına bakış ve değerlendirme, mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yerleri ve rolleri.

ISL 0030 – Maliyet Analizi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Maliyet Analizinin Kapsamı, Gelişimi ve Uygulama Alanları, Maliyet Analizininteorik Temelleri ve Pratik Uygulamaları, Karar Alma Yöntemleri, Fayda ve Maliyetlerin Ölçülmesi, Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi, Risk ve Belirsizlik Sorunları, Maliyet Analizi Uygulama Örnekleri. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0031 – Maliyet Muhasebesi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Maliyet Kavramı, Maliyet Muhasebesinin Amaçları, Maliyetlerin Sınıflandırılması, Malzeme Maliyetleri, İşçilik Maliyetleri, Genel Üretim Maliyetleri, Maliyet Dağıtımları, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme.

ISL 0032 – Malzeme ve Lojistik Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
İşletmelerde Lojistik Fonksiyonu ve Organizasyonu, Sipariş Süreci, Depolama ve Satınalma, Uluslararası Lojistik, Malzeme Yönetimi, Malzeme Nakil Süreci ve Özellikleri, Malzeme Nakil Projelerinin Yönetimi, Kullanılan Yardımcı Araçlar. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0033 – Modern Üretim Yöntemleri – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Evrende Üretim Sistemi, Yakın Üretim, Hücresel İmalat, Tam Zamanında Üretim, Bilgisayar Destekli Üretim, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Malzeme İhtiyaç Planlaması I ve II, Dağıtım Kaynak Planlaması (ORP).

ISL 0034 – Muhasebe Denetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Denetim İşlevi ve Muhasebe İlişkisi, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu, Denetim Süreci ve Planlaması, Denetim Kanıtları ve Teknikleri, İç Kontrol Sistemi, Nakit Sisteminin Denetimi, Alacakların Denetimi, Stokların Denetimi, Maddi Duran Varlıkların Denetimi, Yatırımların ve Diğer Varlıkların Denetimi, Borçların Denetimi, Özsermayenin Denetimi, Gelir Tablosunun Denetimi, Denetimde İstatistiki Örnekleme.

ISL 0035 – Müşteri İlişkileri Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)

ISL 0036 – Müzakere Teknikleri – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Müzakere Süreci ve Optimal Yaklaşımı, Temel Sorunlar, Müzakere Amaçları, Müzakere Müzakere Stratejileri; Müzakere Stratejisini Etkileyen Faktörler, Müzakere Taktikleri (Saldırgan, Saldırgan Olmayan ve Davranışsal Taktikler), Stratejik Taktik Kombinasyonları, Alternatif Müzakere Şekilleri, Yüzyüze Müzakerenin Alternetifleri, Mektup, Telefon ve E-Mail İle Müzakere, Alternatif Müzakere Araçlarının Avantaj ve Dezavantajları.

ISL 0037 – Organizasyonları Teorisi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)

ISL 0038 – Özel Muhasebe Problemleri – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Konvodilasyon, Fon Akım Tabloları Düzenlenmesi, Mali Tabloların Yabancı Para Birimine Dönüştürülmesi, Finensal Kiralama İşlemleri ve Muhasebesi, Serbest Bölgelerde Muhasebe ve Mali Tablo Düzenlenmesi.

ISL 0039 – Pazar Analizi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Pazar Analizi tanımı ve hedeflerinin belirlenmesi, Pazarın sayısal, ve sayısal olmayan yönleri ile analizi, Rekabet ve Rakip Analizi, Talep tahminleri, Talebin tüketici algılama ve tutumları Analizi,Pazar Potansiyeli ve Satış Tahminleri, Pazarlama Stratejisinin Yapılandırılması iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0040 – Pazar Araştırması – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Pazar Araştırmasının Tanımı, Kapsamı, Yarar ve İşlevleri, Sınırları; Pazar Araştırmasının Uygulama Alanları, Türleri, İşletme Örgütü İçindeki Yeri; Örnekleme, Veri Toplama Yöntemleri: Anket Yöntemi, Gözlem Yöntemi, Deney Yöntemi; Verilerin Toplanması, Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu; Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Sunulması; Pazarlama Araştırması Türleri: Tüketici Araştırması, Mamul Araştırması, Dağıtım Kanalları Araştırması, Reklam Araştırması, Satış Araştırması, Fiyatlama Araştırması.

ISL 0041 – Pazarlama Planlaması – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)

ISL 0042 – Perakendecilik Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Perakendeci, Perakendecilik ve Perakende Satış Kavramı, Perakendeci İşletme Tipleri; Dünya’da Perakendecilik, Perakendecilik Yönetim Stratejisi, Denetim Perakendeciliği, Perakendecilik Sektöründe Rekabet ve Yeni Stratejiler, Mağaza İmajı, Pazar Doygunluğu ve Müşteri Tatmini, Alan Yönetimi, Perakende Yönetiminde Departmanlar ve İşleyiş, Süpermarket -Hipermarket, Depo Klüpleri, Dükkansız Perakendecilik, Kolaylık Mağazaları, Discount/Self-Servis/Franchising/Nonfood/Kooperatif/Satış Zinciri Mağazaları, Alışveriş Merkezleri, Elektronik/TeleAlışveriş, Otomatik Makineli/Katalog Satış.

ISL 0043 – Performans Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Yüksek performanslı organizasyonun tasarımı, yüksek performanslı takım ve birey kavramları, Performans yönetim sisteminin amaçları ve yararları, Kurumsal Performans Göstergeleri, Performans Karnesi ve Uygulamalar, Çalışanların motivasyonu, hedef belirleme ve uyum, Bireysel Performansın Yönetimi: Performansın planlanması, performans standartlarının saptanması ve stratejik hedefler, Performans modelleri ve performansın ölçütleri – Performans sorunlarının tanımlanması ve giderilmesi, İşin ve bireyin performansının analizi – İş Analizleri – İş Değerlendirme – Performans Değerlendirme, Performans değerlendirmede kullanılan temel veriler ve Yetkinlikler, Yetkinliklerin tanımlanması ve kullanılması – Temel ve kişisel yetkinlikler – Liderlik yetkinlikleri – Yetkinlik modelleri, Bireysel Performansın etkin biçimde değerlendirilmesi, Performans değerlendirmede diğer yöntemler ve uygulamalar – Sıralama – İkili karşılaştırma – Puanlama, – Kritik olaylar yöntemi – İş standartları tekniği – Dengelenmiş gösterge tekniği, Yetkinliklere dayalı katılımcı performans değerlendirme: 360 derece değerlendirme yöntemi, Performans değerlemede sık yapılan hatalar, başarılı uygulamalar için ilke ve öneriler iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0044 – Portföy Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Temel Kavramlar: Yatırım, hisse senedi, tahvil, bono, fon çeşitleri, özellikleri, portföy, yatırım portföyü, portföy yönetimi, Şirketler ve yatırımlar için değerleme yöntemleri ve uygulamalar, Risk, risk türleri, risk ölçümü, risk ölçüm yöntemleri, Kur, faiz, sermaye ve vadeli işlem ve opsiyon alternatifleri, riskleri ve risk ölçümleri, Riske Maruz Değer (VaR) kavramı, modelleri, ölçümü, portföy riski ölçümünde kullanımı, Geleneksel portföy teorisi, modern portföy teorisi, geleneksel ve modern portföy teorileri arasındaki benzer ve farklı yönler, Markowitz portföy teorisi, karşılaştırmalar, Finansal varlıkların getirilerinin ve risklerinin, portföy getirisinin ve riskinin ölçümü, getiriler arasındaki hesaplamalar ve uygulamalar, Bono, hisse senedi getirilerinin hesaplanması, Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (CAPM) ve uygulamalar, Arbitraj fiyatlama modeli (APM) ve uygulamalar, Riskler karşısında portföy yönetimi, Uluslararası portföy yönetimi

ISL 0045 – Proje Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)

ISL 0046 – Reklamcılık – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5) iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0047 – Risk Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Risk Nosyonu, Risklerin Sınıflandırılması, Risk Yönetiminin Temel Bileşenleri, Risk Yönetiminin Temel Adımları, Risklerin ölçeklendirilmesi, Risk Tanımlama Teknikleri, Risk Kontrol Yöntemleri, Türkiye ve Dünyada Risk Kontrol uygulamalarına örnekler, Risk Finansman Yöntemleri, Türkiye ve Dünya’da Sigortacılık, Alternatif Risk Finansman Yöntemleri, Risk Yönetimi Tekniklerinin Uygulamaya Konulması, Risk Yönetimi Kurumları, Sektörel Bazda Risk Yönetimi

ISL 0048 – Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)

ISL 0049 – Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasası Araçları, Sermaye Piyasası Faaliyetleri , Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanununun Kapsamı, Sermaye Arttırımı ve Hisseler, Hisse Senedi Değerleme Yaklaşımları, Temel / Teknik / Endüstri Kolu / Firma Analizi, Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri, Finansal Varlıkları Fiatlama Modeli, Çoklu Büyüme Oranı Varsayımı, Risk Türleri, Riskin Ölçülmesi, Teknik Analiz Göstergeleri, Trend Dönüş Formasyonları (Omuz Baş Omuz Formasyonu, Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu, Üçgen Formasyonlar, Dörtgen Formasyon). iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0050 – Sosyal Psikoloji – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
İşlenecek olan üç ayrı temel konunun tanıtımı : E.Q , Mobbing ve Sosyal Psikoloji, Sosyalleşme ve sosyal gelişim Sosyal etki ve uyma, Şiddet
Benlik ve kimlik, İlişkiler ve çekim, Yeni ölçüt: duygusal zeka, Öz denetim, Etkileme sanatları, İnsan becerileri, işbirliği, Mobbing süreci, Çatışmanın nedenleri, İşyerinde mobbing, Sonuç: mobbing’le başaçıkma iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0051 – Şebeke Organizasyonu ve Tedarik Zinciri – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Tedarik Zincirinin Açıklanması, Tedarik Zincirinin Performansı, Tedarik Zincirinde Bütünleşik Planlama, Tedarik Zincirinde Tedarik ve Talebin Planlanması, Çevrim Stokları, Güvenlik Stokları, Tedarik Zincirinde Şebeke Tasarımı, Tedarik Zincirinde Bilişim Teknolojisi.

ISL 0052 – Şirketler Muhasebesi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)

ISL 0053 – Teknoloji ve Yenilik Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)

ISL 0054 – Tüketici Davranışları – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Tüketici Davranışlarına Giriş, Tüketici Kavramı, Tüketici Davranışını Etkileyen Çevresel Faktörler; Kültür, Alt Kültür, Sosyal Sınıf, Sosyal Grup, Aile, Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler; Kişilik ve Benlik, Güdüleme ve Öğrenme, Algılama, Tutum ve İnançlar, Tüketici Karar Süreci.

ISL 0055 – Türk Ekonomisinde Aile İşletmeleri – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Ders Kaydı, Dersin Tanıtımı ve İşlenişi, Giriş: İşletme ve Aile İşletmesi Kavramları, Özellikler, Aile İşletmelerinin Yeri ve Önemi, Türkiye’de Aile işletmeleri, İşletme ve Aile İşletmesi Modelleri, Aile İşletmeleri ile İlgili Temel Konular: Kurumsallaşma, Profes iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesiyonel Yönetim, Aile Anayasası, Aile Konseyi, Devir Sorunları, Sürdürülebilirlik, Aile İşletmelerinde Yönetime Vekâlet Teorisi ve Kurumsal Yönetim Açılarından Bakış, Aile İşletmelerinde İkinci ve Sonraki Nesillere Devir Sorunları, Kuşaklararası Farklılıklar, Aile – İşletme İletişimi, Çatışmalar ve Yönetimi, Aile İşletmelerinde Güven Konusu, Aile İşletmelerinde Büyüme, Yönetim Kurulu, Kurumsallaşma, Aile Meclisi ve Halka Açılma, Aile Kültürü, İşletme Kültürü, Aile İşletmelerinin Geleceği: Değişim, İnovasyon ve Markalaşma

ISL 0056 – Türk Vergi Sistemi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Vergilemenin Genel İlkeleri, Vergilemenin Usul ve Esasları, Vergi Cezaları, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Gelir Vergisinde Vergilendirme Usul ve Esasları, Kurumlar Vergisinde Vergilendirme Usul ve Esasları, Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Usul ve Esasları.

ISL 0057 – Türkiye – AB İlişkileri Analizi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
1963 Ankara Anlaşmasının İmzalanmasından Bugüne Geçen AB – Türkiye İlişkilerinin İncelenmesinin Öngörüldüğü Bu Ders Çerçevesinde AB’nin Tarihsel Gelişmesi, Kurumsal Yapısı ve Genişleme Süreci Ele Alınacaktır.

ISL 0058 – Uluslararası Finans – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Uluslararası Para Sistemlerinin Gelişimi, Uluslararası Finansal Piyasalar, Ödemeler Dengesi ve Hesapları, Döviz Kurlarını Belirleyen Faktörler, Döviz Pazarı İşlemleri, Gelecek ve Opsiyon Piyasaları, Döviz Kuru Riski, İşlem Riskinin Ölçülmesi, Ekonomik Riskin Ölçülmesi, Döviz Kuru Riskinin Yönetimi, Doğrudan Dış Yatırımlar ve İlgili Stratejiler, Uluslararası Kurumsal Finansman.

ISL 0059 – Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Örgütsel Durum, Uluslararası Personelin Seçimi, Performans Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme, Tazminat, Personeli Ülkelerine Geri Gönderme, Küresel İşgücünün Yönetimindeki Konular ve Eğilimler.

ISL 0060 – Uluslararası İşletmecilik – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Uluslararası İşletmeciliğe Genel Bakış, Tarihsel Gelişim, Ticaret ve Yatırım Teorileri, Uluslararası İşletmeciliğin Çevresi, Uluslararası Pazara Giriş, Uluslararası Organizasyonlar, Ödemeler Dengesi, Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim Fonksiyonu. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0061 – Uluslararası Muhasebe – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Uluslararası Muhasebe Sisteminin Gelişimi ve Nedenleri, Çok Uluslu İşletmelerde Muhasebe, İhracat ve İthalatta Farklı Muhasebe Sistemlerinin Yarattığı Sorunlar ve Çözümlenmesi, Uluslararası Mali Kuruluşlar, Amaçları ve Özellikleri, Uluslararası Vergi Sorunları ve Muhasebeleştirilmesi, Farklı Muhasebe Sistemlerinin Uyumlulaştırılması.

ISL 0062 – Uluslararası Örgütler – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Örgüt Tanımı, Kavram ve İşleyiş, Uluslararası Örgütlerin Ekonomik ve Siyasi Gelişmelere Etkisi, Avrupa Birliği (EU), Avrupa Konseyi (EC), Dünya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), D-8, G-8, G-20, G-15 (Asya, Güney Amerika ve Afrika’nın 15 ülkesi), Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Bağımsız Devletler Topluluğu, İslam Konferansı Örgütü, Arap Birliği, Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA) Güney Pasifik Bölgesel Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması (PARTA), Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı (MERCOSUR), Birleşmiş Milletler (UN), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Kuzey Atlantik Paktı (NATO), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Uluslararası Af Örgütü (AI) iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0063 – Uluslararası Pazarlama – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Dersin(Kursun ) tanıtımı ve içeriği hakkında genel bilgi verme, Globalleşme ve Uluslararası İş Alemi, Politik, Hukuki ve Kültürel Faktörler, Devletlerin Ticaret üzerindeki etkileri, Bölgesel Entegrasyon ve Kooperatif Anlaşmalar, İhraç Pazarının seçimi ve Ülke Değerlendirmeleri, Uluslararsı pazarlara Giriş Stratejileri, İhracat Modları, İhracat dışı Giriş Biçimleri, Finansman ve İhracat Bedellerinin Ödenme Yöntemleri, Akredatif İşlemleri, Proje Sonumları, Uluslararsı Müzakere Teknikleri, İhracat ve İthalat Stratejileri, Ulularası bir iş açılması, İhracata Giriş Yöntemleri

ISL 0064 – Uygulamalı Proje – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)

ISL 0065 – Üretim Planlama ve Kontrol – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)

ISL 0066 – Verimlilik Yöntem ve Teknikleri – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Verimliliğin Tanımı, Önemi, Boyutları, İlgili Kavramlar, Yönetim Düşüncesi İle Birlikte Gelişen Verimlilik Anlayışı, Verimliliğe Bütünsel Yaklaşım, Verimliliği Etkileyen İşletme İçi Ve İşletme Dışı Faktörler, İşletmelerde Verimlilik Ölçümü, Verimlilik Artırıcı Yöntem Ve Teknikler, Örgütsel Sisteme İlişkin Düzenlemeler, Etkili Yönetim Uygulamaları Ve Liderlik, Kişisel Gelişime Yönelik Yöntemler, Günümüzün Bilgi İnsanının Verimliliği Ve Teknolojinin Etkisi, Toplam Verimlilik Modeli, Verimlilik Kuruluşları Ve Faaliyetleri, Ulusal Verimlilik Hareketi.

ISL 0067 – Yabancı Dil III – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Şirketiniz ve Siz (Şimdiki/Geniş Zaman Kullanımları, Şirket Aktiviteleri, Tipik Çalışma Günü Anlatımı), Seyahati Hazırlığı (Taşımacılık, Otelde Konaklama Terimleri), İş Seyahati (Lokasyon, Hareket Edatları, Emir Cümleleri, Yol/Yön Tarif Etme), Şirket Yapıları.

ISL 0068 – Yabancı Dil IV – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Şirket İçi Gelişimler (Trendlerin İfade Edilmesi, Şimdiki/Geçmiş Zaman Kullanımları), Organizasyon, Tarif Etme ve Kıyaslama (Müşteri Hizmetleri Bölümü, Etken/Edilgen), Başarı Hikayeleri (Finansal Terimler), Problem Çözme (Gelecek Zaman Kullanımları), İşyerinde İnsanlar (Şirket Düzenlemeleri), İşe Alınma, Çalışma Dünyası (İstihdam, İş Arama). iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0069 – Yabancı Dil V – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Merkezcil ve Merkezcil Olmayan Yönetim Şekilleri, İş Yerinde İletişim, Liderlik, Çok Uluslu Şirketlerde Yönetim, Sosyal Sorumluluk.

ISL 0070 – Yabancı Dil VI – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Ekonominin 3 Sektörü, Yönetim, Şirket Yapısı, Yönetim ve Kültürel Farklılıklar, İş ve Motivasyon, İşe Alma, Sendikalar, Üretim, Ürünler.

ISL 0071 – Yabancı Dil VII – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Yöneticilik, Ekonominin 3 Sektörü, Şirket Yapısı, İş ve Motivasyon, İşe Alma, Üretim, Ürünler, Pazarlama.

ISL 0072 – Yabancı Dil VIII – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Muhasebe ve Finansal Tablolar, Bankacılık Hisse Senetleri, TOEFL Hazırlık Çalışmaları.

ISL 0073 – Yeni Ürün Geliştirme – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
İnovasyonun, rekabet üstünlüğü yaratmak için, stratejik örgüt yönetimindeki yeri ve önemi, Ürün ve hizmet kavramları ve içeriği, Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları, Yeni ürün geliştirme sürecinde şirket içi ve şirket dışı faktörler, Müşteri ihtiyaç ve isteklerinin anlaşılması ve kullanılan yöntemler, Ürün geliştirme-üretim-pazarlama arasındaki ilişkiler, Entelektüel sermaye ve bilgi yönetimi, Ürün ve marka stratejisi, İnovasyon yönetimi ve yeni ürün geliştirme, Ambalajlama ve ürün geliştirme, Yeni hizmet geliştirme, Pazarlama araştırmalarının yeni ürün geliştirmeye etkileri, Yeni ürün geliştirmede organizasyon yapısı

ISL 0074 – Yönetim ve Kültür – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Örgütsel kültürün gücü ve öneminin örnekler yoluyla incelenmesi, kültürel değişimde yöneticinin etkisi ve değişim süreci, kültürün tanımı ve öğeleri, kurumsal kültürün analizi, ölçülmesi, yönetimi, örgütsel paylaşılan değerler kavramı, kurumsal kültür ve yönetim modelleri, yönetim ve kültür tiplerinin işletme stratejilerine etkileri, iş ahlakı, şirket birleşmelerinde kültürel çatışma ve yönetimi, idealleştirilmiş olumlu ve sağlam kültür modeli konuları ders süreci boyunca öğrencilere aktarılır. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

ISL 0075 – Yönetimde Bilgisayar Uygulamalar – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Temel bilgisayar yeteneklerine bakış, Temel istatistiğe bakış, SPSS’e giriş, Veri hazırlama, Veri tarama ve dönüşüm, tanımlayıcı istatistik, korelasyon iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi
ara sınav, istatistik testler, ANOVA anaizi, regresyon analizi, kümeleme analizi

ISL 0076 – Yönetimde Güncel Uygulamalar – (T=3, U=0, Kr=3, AKTS=5)
Her hafta farklı profesyonel yöneticinin konuk olarak katılacağı derste, yönetim uygulamaları örnek olaylar ve vaka analizleri şeklinde işlenir. iktisat fakültesi  ,iktisat bölümü iş olanakları  ,iktisat mezunları  ,iktisata giriş  ,iktisat başarı sırası  ,iktisat ekonomi  ,iktisat faktoring  ,iktisat final soruları  ,iktisat hakkında  ,iktisat işletme ve finans  ,iktisat konuları  ,iktisat lisans tez konuları  ,iktisat lisans programı  ,iktisat lisans dersleri  ,iktisat lisans tezleri  ,iktisat mezunu  ,iktisat maaşları  ,iktisat ve idari bilimler fakültesi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031