Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Tez Konuları

Lisans Dersleri

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

 


Bölüm Dersleri

KAM 001 – Kamusal Akıl Stüdyosu I
Bu derste bir atölye çalışması yapılarak öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimine ilişkin en temel kavramlar ve süreçler gerçek yaşamdan örneklerle kavratılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla kamu idarecilerinin davet edilmesi, anket ve ortak akıl çalışmalarının yapılması, Bölüm Öğretim Üyelerinin konferanslar vermesi, medyada çıkan haberlerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi gibi yöntemler kullanılacaktır. Uygulamaların tümü etkileşimli ve öğrenen bir ortamı hedeflemektedir. Atölye çalışmasında, öğrencileri, ilk dönem alınan kuramsal derslerin gerçek yaşamdaki karşılıklarını düşünmeye sevk eden yaratıcı ve yenilikçi alıştırmalara yöneltme hedefi güdülmektedir.
KAM 101 – Siyaset Bilimine Giriş I
Bu ders temel siyasal kavramlara giriş niteliğindedir. Derste, iktidar, toplum, devlet, yurttaşlık, haklar, otorite, egemenlik, meşruiyet, özgürlük, eşitlik, demokrasi, ideoloji ve adalet kavramları incelenecektir. Siyasal rejimler ve sistemler, baskı grupları, siyasi partiler, seçimler ve seçmen davranışı derste ele alınacak diğer kavramlardır.
KAM 103 – Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulamaları
Dersin amacı, bilgisayar ve bilgi sistemlerine genel bir bakış sağlamaktır. Ders, Windows işletim sistemini ve Microsoft Ofis Programlarından sıklıkla kullanılan MS WORD, MS EXCEL ve MS POWERPOINT programlarını, internette gezinme araçlarını ve arama motorlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
KAM 002 – Kamusal Akıl Stüdyosu II
Bu derste bir atölye çalışması yapılarak öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimine ilişkin en temel araçlar gerçek yaşamdan örneklerle kavratılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla kanun, yönetmelik gibi mevzuat unsurlarının, bütçe, imar planı gibi belgelerin incelenmesi, drama yöntemleri ile kamusal karar verme ortamlarının simülasyonu gibi yöntemler kullanılacaktır. Uygulamaların tümü etkileşimli ve öğrenen bir ortamı hedeflemektedir. Atölye çalışmasında, öğrencileri, ilk yıl alınan kuramsal derslerin gerçek yaşamdaki karşılıklarını düşünmeye sevk eden yaratıcı ve yenilikçi alıştırmalara yöneltme hedefi güdülmektedir.
KAM 102 – Siyaset Bilimine Giriş II
Derste, esas olarak ana siyasal ideolojiler ele alınır: Klasik liberalizm, muhafazakârlık, Marksizm ve Faşizm. Ayrıca feminizm, ekolojik düşünce ve siyasal İslam gibi akımlara yer verilir.
KAM 104 – Kamu Yönetimine Giriş

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Derste şu konular irdelenmektedir: Toplumsal yaşam, siyasal iktidar ve toplum yönetimi. Kamusal alan ve ortak ihtiyaçların karşılanması. Siyasal otoritenin dönüşümü. Mülk-polis-hukuk sosyal hukuk ve minimal devlet türleri. Kamu yönetimi doğuşu ve evrimi, siyasal iktidarın paylaşımı ve bürokratik dönüşüm. Bir disiplin olarak kamu yönetiminin doğuşu ve gelişimi. Kıta Avrupası ve Anglosakson yönetim anlayışları. Değişik devlet yapılarında kamu yönetimi uygulamaları. Kamu yönetiminin incelenmesinde başlıca yaklaşımlar. Kamu yönetiminin örgütlenmesi. Türk Kamu Yönetiminin temel özellikleri.
KAM 003 – Kamusal Akıl Stüdyosu III
Bu derste seçilen bir yerel yönetim birimi farklı boyutlarıyla incelenecektir. Atölye çalışması sırasında öğrenciler seçilen yerel yönetim birimi ile ilgili olarak yapısal incelemelerde bulunacaklardır. İncelemeler sırasında öğrencilerin yerel yönetim birimi ile etkileşime girmeleri ve kuramsal bilgilerini sınayıcı alıştırmalar yapmaları sağlanacaktır.
KAM 201 – Anayasa Hukuku
Anayasa hukuku kavramı, Türkiye’deki anayasaların tarihsel arka planı, mevcut anayasa, yapısı, özellikleri ve anayasal kurumlar konuları incelenecektir.
KAM 203 – Siyasi Düşünceler Tarihi I
Klasik, ortaçağ, Rönesans ve Reform dönemlerinin siyasi düşünceleri incelenir. Öğrencilerin, bu düşünceler ile çağdaş siyaset ve siyaset kuramı arasındaki ilişkileri kurmaları hedeflenmekle birlikte dersin temel içeriği tarihseldir.
KAM 205 – Türkiye’nin Siyasi Yapısı I
Dersin amacı Türkiye’de siyasal analiz yapabilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmaktır. Derste, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden 1960 Türkiye’sine kadar olan dönemin temel siyasal özellikleri incelenir. Türkiye’nin siyasal yapısı; toplumsal sınıflar, katmanlar, etnik gruplar, askeri ve sivil bürokrasi arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak ele alınır. Öğrencilerin, Türkiye’nin belli başlı siyasi meseleleri, olayları, kurumları ve süreçleri ile ilgili çözümleyici bir bakış açısı geliştirmesi beklenir.
KAM 209 – Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I
Bu dersin amacı sosyal bilimler için araştırma yöntemlerini öğrencilere aktarmaktır. Dolayısıyla bu ders öğrencilere sosyal araştırma yöntemlerinin mantığını, süreçlerini ve tiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler a) Niceliksel ve niteliksel araştırma stratejilerine hakim olacaklardır; b) Araştırma sorunsalları ve tasarımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır; c) Değişik araştırma tekniklerinin uygun olduğu alanları tespit etme yeteneğine sahip olacaklardır; d) Sosyal sorunları akademik olarak araştırma ve raporlama becerisine sahip olacaklardır.
KAM 004 – Kamusal Akıl Stüdyosu IV

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Bu derste incelenen yerel yönetim biriminin iyileştirilmesine ve yönetsel sorunlarının çözümüne yönelik alıştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu alıştırmalar yapılırken seçilen yerel yönetim biriminin sorunlarına yönelik somut alternatiflerin etkileşimli bir biçimde öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanacaktır.
KAM 202 – Örgüt Kuramı
Örgüt kavramı; resmi örgüt, örgüt dinamiği ve etkililik; örgütsel gelişim ve değişim bu dersin konuları arasındadır. Hükümetlerin randımanı, etkililiği ve sorumluluğu da işlenen konular arasındadır.
KAM 204 – Siyasi Düşünceler Tarihi II
Bu ders, 17. yüzyılın ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar olan siyasal düşünce tarihini kapsar. Ders, öğrencinin, bu düşüncelerle güncel siyasal meseleleri bağlantılandırmasını ve eleştirel düşünce yeteneğini geliştirmesini destekleyecek yönde işlenir.
KAM 206 – Türkiye’nin Siyasi Yapısı II
Dersin amacı Türkiye’de siyasal analiz yapabilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmaktır. Derste, 1960 Türkiye’sinden günümüz Türkiye’sine kadar olan dönemin temel siyasal özellikleri incelenir. Türkiye’nin siyasal yapısı; toplumsal sınıflar, katmanlar, etnik gruplar, askeri ve sivil bürokrasi arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak ele alınır. Öğrencilerin, Türkiye’nin belli başlı siyasi meseleleri, olayları, kurumları ve süreçleri ile ilgili çözümleyici bir bakış açısı geliştirmesi beklenir.
KAM 208 – Siyasi Tarih
Derste Fransız İhtilâl’ından günümüze uluslararası politikalar, milliyetçilik ve emperyalizm kavramları çerçevesinde değerlendirilir.
KAM 210 – Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II
Bu dersin amacı, öğrencilerin, bilimsel araştırma sürecini, uygulama yaparak öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste öğrenciler belirli alanlarda projeler yürüterek teorik bilgileri pratikte uygulama olanağı bulacaklardır. Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenir, problemler, pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılır.
KAM 005 – Kamusal Akıl Stüdyosu V

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Bu derste seçilen bir merkezi kamu kurumunun genel müdürlük düzeyindeki birimi, ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu birimi her yönüyle incelenecektir. Atölye çalışması sırasında öğrenciler seçilen yönetim birimi ile ilgili olarak yapısal incelemelerde bulunacaklardır. İncelemeler sırasında öğrencilerin yerel yönetim birimi ile etkileşime girmeleri ve kuramsal bilgilerini sınayıcı alıştırmalar yapmaları sağlanacaktır.
KAM 301 – Türkiye’nin İdari Yapısı
Yönetimin Genel Nitelikleri ve Yapısı, Türk Kamu Yönetimi, Yönetimin İşleyişi, Yönetsel Kuruluşlarla İlgili İlkeler, Yönetsel Kuruluşlar, Yönetimin Denetlenmesi, Yargı Denetimi (Yönetsel Yargı).
KAM 303 – Devlet ve Toplum Kuramı
Bu derste, devlet-toplum ilişkileri konusundaki yeni yaklaşımlar incelenir. Güncel tartışmaların köklerinin izi, klasik düşünce geleneklerinde sürülür.
KAM 305 – Siyaset Sosyolojisi
Ders, toplumsal grupların ve kurumların, siyasal süreçlerle dinamik ilişkisini ele alır. Siyasal davranış, formal siyaset, geleneksel olmayan siyaset, günümüz toplumlarında devlet ve sivil toplum ilişkisi, siyasal destek, siyasal çekişme ve iktidarın dağılımı, derste irdelenen konular arasında yer alır.
KAM 331 – Bilgi Edinme Amaçlı Okuma

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Bu dersin amacı; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerini ‘European Language Portfolio Global Scale B1 düzeyine’ yetiştirmek üzere İngilizce sözcük ve dilbilgisi bakımından geliştirmektir. Ayrıca alanları ile ilgili yazılı literatürü takip etmelerine ve İngilizce okuma becerilerini geliştirerek alanları ile ilgili veri ve bilgi toplama konusunda yardımcı olmak hedeflenmektedir. Dersin içeriği şöyledir: Temel okuma teknik ve stratejileri, tarama, detaylı okuma ( belirli bir bilgiyi bulmak üzere veya genel bilgi edinmek üzere okuma) genel ve özel okuma ve anlama. Sınıf tartışmalarına katılma, söz varlığını geliştirme, metnin bilgi değeri konusunu analiz etme, serbest yazma, araştırma çalışmaları. Okunan metnin özü ve özetini yazma. Dilbilgisi tekrarı yapma, yazma kurallarını hatırlatma. Paragraf analizi yapma. Ders, 3 kredilidir. Önkoşulu ise ‘Temel İngilizce IV’ dersinden geçmek ya da muaf olmaktır.
KAM 006 – Kamusal Akıl Stüdyosu VI
Bu derste incelenen yönetim biriminin iyileştirilmesine ve yönetsel sorunlarının çözümüne yönelik alıştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu alıştırmalar yapılırken seçilen yönetim biriminin sorunlarına yönelik somut alternatiflerin etkileşimli bir biçimde öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanacaktır.
KAM 302 – Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi
Derste, bürokrasi konusu, kavramsal tartışmalar ve uygulamalar açısından incelenmekte, bürokrasi kuramları çerçevesinde Türkiye bürokrasisi ele alınmakta, Türkiye bürokrasisinin örgütsel yapısı ve uygulamaları diğer ülkelerdekilerle karşılaştırılmaktadır.
KAM 304 – Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri
Bu ders ülke çalışmalarını kapsar. Kavramsal çerçeve ve diğer analitik araçlar yardımıyla öğrencilerin siyasal süreçleri ve siyasal değişimleri anlamaları ve karşılaştırmaları amaçlanır.
KAM 306 – İdare Hukuku

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

İdare Hukuku ve Türk İdare Hukukunun kaynakları incelenir.
KAM 332 – Eleştirel Okuma
Bu dersin amacı; lisans düzeyi öğrencilerini, ‘Avrupa Dil Dosyası Tablo 2’de belirtilen B1 İngilizce düzeyine’ ulaştırmak üzere; cümle ve dilbilgisi konularında bilgilendirerek ilgili alanda eleştirel okuma becerisini kazandırmak, alanla ilgili konularda farklı görüş ve düşünceleri eleştirebilmek ve ifade edebilmek için, çeşitli eleştirel okuma teknik ve stratejileri kazandırmaktır. Dersin içeriği şöyledir: Eleştirel okuma tekniklerine giriş. Bir metnin düzenini anlama ve örneklerin kullanımını kavrama. Yazarın ana fikrini ve diğer fikirleri bulma/belirleme. Taraf ve karşıt fikir üretme. Bir makale için izlenim ve görüş belirten yazı yazma. Verilen bir metnin özetini çıkartma. Ders, 3 kredilidir. Önkoşulu ise ‘Temel İngilizce IV’ dersinden geçmek ya da muaf olmaktır.
KAM 007 – Kamusal Akıl Stüdyosu VII
Bu derste seçilen bir merkezi yönetim birimi (Bakanlık, başkanlık …) her yönüyle incelenecektir. Atölye çalışması sırasında öğrenciler seçilen merkezi yönetim birimi ile ilgili olarak yapısal incelemelerde bulunacaklardır. İncelemeler sırasında öğrencilerin merkezi yönetim birimi ile etkileşime girmeleri ve kuramsal bilgilerini sınayıcı alıştırmalar yapmaları sağlanacaktır.
KAM 401 – Çağdaş Siyaset Kuramları
Bu ders, çağdaş siyaset kuramlarına giriş niteliğindedir. Derste incelenen kuramcılar, günümüz dünyasında yer etmiş olan özgürlük, eşitlik, güç, şiddet, devrim, dönüşüm, soykırım, demokrasi ve sivil toplum gibi belli başlı kavramları ele almış olan kuramcılardır. Öğrenciler, siyasi, toplumsal ve psikolojik dünyalar arasındaki bağlantıları anlamaya teşvik edilirler.
KAM 431 – Medya Okuryazarlığı
Bu dersin amacı, İngilizce dilinde yazılı basılı ya da basılı olmayan medya araçlarından bilgi edinmelerini, analiz yapmalarını, değerlendirmelerini sağlamak üzere öğrencilere beceri kazandırmaktır. Ayrıca geleneksel okuryazarlıkta olduğu gibi, medya okuryazarlığı içerisinde de okuma anlama becerisi ve yazma becerisi geliştirmek amaçlanmaktadır. Yazma becerisi kapsamında tasarlamak, düzenlemek ve üretmek gibi becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Bilgiyi tanıma ve anlamadan çok, sorgulama, analiz etme ve değerlendirme gibi eleştirel okuma ve üst düzey düşünme becerileri geliştirmek de dersin amaçları içindedir. Derste İngilizce dilinde işlenecek konular arasında şunlar vardır: Medya Nedir, Kitap, Gazete, Dergi, Kayıtlar, Radyo, Filmler, Televizyon, Dijital Medya ve Web, Reklam, Halkla İlişkiler, Haber ve Bilgi, Medya ve Sosyal Konular, Kanun ve Düzenlemeler, Medya Etiği, Global Medya, Medya okuryazarlığı nedir ve Neden ihtiyaç duyarız, Medya Okuryazarlığı Yaklaşımları, Medya Okuryazarlığı Prensipleri. Ders, 3 kredilidir. Önkoşulu ise ‘Temel İngilizce IV’ dersinden geçmek ya da muaf olmaktır.
KAM 008 – Kamusal Akıl Stüdyosu VIII
Bu derste incelenen merkezi yönetim biriminin iyileştirilmesine ve yönetsel sorunlarının çözümüne yönelik alıştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu alıştırmalar yapılırken seçilen merkezi yönetim biriminin sorunlarına yönelik somut alternatiflerin etkileşimli bir biçimde öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanacaktır.
KAM 402 – Kamu Politikası
Kamu politikasının temel kavramları ve doğası, kamu politikasında rol oynayan aktörler, kamu politikası süreci, kamu politikası sorunları, kamu politikası alanındaki belli başlı tartışmalar dersin konuları arasındadır. Derste, ulusal ve uluslararası düzeylerde örnekler de incelenir.
KAM 432 – Topluluk Önünde Konuşma

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Dersin amacı, belli bir konuyla ilgili olarak, öğrencilerin planlama, araştırma yapmaları, sunum hazırlama ve etkili biçimde sunabilmeleri konusunda İngilizce dilinde bilgi ve beceri geliştirmelerine yardımcı olmak; İngilizce dilinde sınıf ortamında yapılan tartışmalara en iyi şekilde katılmalarını sağlamaktır. Dersin içeriği şöyledir: Konuşma kaygısını yenme; Dinleyicileri tanıma (Hedef kitle); İçerik geliştirme; Konuşmanın amacını belirleme; Bilgilendirme; İkna Etme; Eğlendirme; Tanıtma; Kabul Etme; Saygı Sunma; Konuşma Sürecini Kavrama; Konuyu Seçme; Konuyu Araştırma; Konuşmayı Düzenleme; Taslak Geliştirme; Sunma; Konu Araştırma ve Destekleyici Materyal Bulma; Konuşma Planını Hazırlama; Giriş, Gelişme, Destekleme, Geçişler, Sonuç, Konuşma Hazırlamada Etik Kurallar, Ses ve Beden Kullanımı, Görünüş, Duruş, Konuşma Provası, Telaffuz, Konuşmayı tamamlama ve soruları yanıtlama.

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

ECON 101 – İkisada Giriş I
Bu derste mikro iktisadın başlıca kavram ve ilişkileri ele alınmaktadır. Bu çerçevede iktisadın bir bilim olarak ortaya çıkışı, piyasa ekonomisi, tüketici davranışları teorisi, üretim ve maliyetler, tam rekabet, monopol ve diğer eksik rekabet piyasalarında fiyat oluşumu ile faktör piyasaları ve gelir dağılımı üzerinde durulmaktadır
HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Bu dersin amacı üniversite gençliğine ulus ve vatan sevgisi aşılayarak Atatürk ilkelerine bağlı Atatürkçü gençler olarak yetişmelerini sağlamak, demokrasi bilinçlerini geliştirerek, çağdaş demokratik yönetim düzeyine hangi aşamalardan geçerek ulaştığımızı kavratmaktır. Türk gençlerine, günümüzün ve geleceğin sorunlarını Atatürkçü yaklaşımla çözüm önerileri getirecek tutum, davranış ve yeteneği kazandırmaktır.
SOC 101 – Sosyolojiye Giriş
Sosyoloji, toplumun bütününü ve parçalarının birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu irdeler. Sosyolojiye Giriş dersinde, içinde yaşadığımız toplumun temel özellikleri ve geçirdiği dönüşümler işlenecektir. Günümüz açısından önem teşkil eden konuların yanı sıra bazı temel kuramsal yaklaşımlara da yer verilecektir.
TİŞ 101 – Temel İngilizce I
Başlangıç ve başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmak için, İngiliz dilinde 4 ana beceriyi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) kazanma. Temel dil kurallarını kavrama. Bu becerileri gerçek hayatta sınırlı durumlarda ve sınırlı sözcükle kullanma, yabancı dil öğrenme konusunda istekli olma.
TURK 101 – Türk Dili I
Bu dersin amacı yüksek öğrenimde ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilmek, dil düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, Türk ve dünya edebiyatından örnekler vererek öğrencilerin araştırıcı, yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.
ECON 102 – İktisada Giriş II
Bu derste makro ekonomik analize giriş yapılmaktadır. Milli gelir muhasebesi, milli gelirin belirlenmesi, para ve maliye politikaları, uluslar arası bağlantılar, iktisadi büyüme ve kalkınma, para ve bankacılığın rolü gibi konular işlemektedir.
HIST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Bu dersin amacı üniversite gençliğine ulus ve vatan sevgisi aşılayarak Atatürk ilkelerine bağlı Atatürkçü gençler olarak yetişmelerini sağlamak, demokrasi bilinçlerini geliştirerek, çağdaş demokratik yönetim düzeyine hangi aşamalardan geçerek ulaştığımızı kavratmaktır. Türk gençlerine, günümüzün ve geleceğin sorunlarını Atatürkçü yaklaşımla çözüm önerileri getirecek tutum, davranış ve yeteneği kazandırmaktır.
LAW 111 – Hukukun Temelleri
Bu derste hukuk fikrine genel giriş yapılmaktadır. Toplumsal yaşam ve kanun, düzene duyulan ihtiyaç, hukukun gerekliliği ve önemi, tanımlamalar, toplumdaki kanuni düzenlemeler (kurallar) ve diğer davranış kuralları. Özel hukukun temel kavramları, Kamu hukuku ve özel hukukun çeşitleri ele alınmaktadır.
TİŞ 102 – Temel İngilizce II
Temel düzeyde iletişim kurmak için, İngiliz dilinde 4 ana beceriyi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) kazanma. Temel dil kurallarını kavrama. Bu becerileri gerçek hayatta sınırlı durumlarda ve sınırlı sözcükle kullanma, yabancı dil öğrenme konusunda istekli olma.
TURK 102 – Türk Dili II
Bu ders, öğrencileri fikirlerini ve duygularını net olarak açıkça ifade etmeleri konusunda eğitmeye ve makaleler, seminer notları ve araştırma tezlerini kullanarak sözlü ve yazılı Türkçeyi kullanmalarına yardım etmeye yöneliktir.
HIST 201 – Uygarlık Tarihi
Batı uygarlığının gelişimi siyasi, iktisadi, toplumsal ve dini sürekliliklere odaklanılarak değerlendirilir. Üç temel bölümleme yapılır. Antik Çağdan Ortaçağa, Ortaçağdan Modernitenin yükselişine, Modernitenin yükselişinden Modern Batı’ya. Bu bölümleme İlk uygarlıklar, İbraniler, Yunanlılar, Kent Devletleri, Hıristiyanlık, Modernite, tarihi etkileyen ve tarihten etkilenen insanlar, devletlerin yükselişi ve düşüşü, kısa ve uzun dönemli önemli olaylar, Batı’nın yükselişinin nedenleri gibi konu başlıklarını içerir.
TİŞ 103 – Temel İngilizce III
Ortaya yakın düzeyde iletişim kurmak için, İngiliz dilinde 4 ana beceriyi (dinleme, konuşma, okuma, ve yazma) kazanma. Güncel konular üzerinde çalışmalar yapma ve öğrenilen konu ve becerileri gerçek hayatta kullanma. Dil öğreniminde kendilerini her aşamada ilerletmeye istekli olma.
TİŞ 104 – Temel İngilizce IV
Ortaya geçiş düzeyinde iletişim kurmak için, İngiliz dilinde 4 ana beceriyi (dinleme, konuşma, okuma, ve yazma) kazanma. Güncel konular üzerinde çalışmalar yapma ve öğrenilen konu ve becerileri gerçek hayatta kullanma. Dil öğreniminde kendilerini her aşamada ilerletmeye istekli olma.

Seçmeli Bölüm Dersleri

KAM 311 – Demokrasi Teorisi

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Derste, demokrasinin farklı tanımları ve tarihi incelenmektedir. Klasik demokrasi, cumhuriyetçilik, liberal demokrasi, doğrudan demokrasi, rekabetçi seçkincilik, çoğulculuk, demokrasi kuramının sınırları gibi başlıklar dersin içeriğinde yer almaktadır.

 

KAM 312 – Bilim Felsefesi
Kuramsal varlıkların statüsü, kuramların doğrulanması ve bilimsel açıklamanın doğası dersin konuları arasındadır.

 

KAM 313 – Yurttaşlık ve Sivil Toplum
Sivil toplum konusundaki söylemler, yurttaşlık kavramı, devlet – sivil toplum ilişkileri, kamusal alanın rolü ve sivil toplumun altyapısı derste ele alınan konulardandır.

 

KAM 314 – Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri
Siyasal partiler, siyasal parti sistemleri, seçim sistemleri, seçimler ve oylama, Türkiye’de siyasal parti ve seçim kanunları, dersin kapsadığı konular arasında yer almaktadır.

 

KAM 315 – Türk Yönetim Tarihi
Ders, Osmanlı İmparatorluğu idare ve teşkilat yapısına odaklanmaktadır. Bu yapı, iktisadi, siyasi ve toplumsal süreçlerle ilişkilendirilerek incelenmekte, Osmanlı Klasik Dönemi’nin oluşumunda, İslam, Selçuklu ve Roma mirası göz önünde bulundurulmaktadır. Klasik imparatorluk yapısı benzer örneklerle karşılaştırılırken modernleşme çerçevesinde bozulma ve çözülme dönemleri ele alınmakta, Tanzimat süreci ve Cumhuriyet devrimlerinin kökenleri incelenmektedir.

 

KAM 316 – Kent Sosyolojisi

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Kentsel dinamiklerin kendine özgü doğası kentlerin ve yönetsel yapıların anlaşılmasında sosyolojinin yeni bir ihtisas alanının gelişmesine sebep olmuştur. Kent Sosyolojisi olarak adlandırılan bu alan siyaset bilimi ve kamu yönetimindeki güncel değişimlerin en temel sebeplerinden birisi olan kentleşme sürecini ve kentlerdeki sosyal gerçekliği kavratmayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında öğrencilerin yönetsel süreçlerle kentlerdeki sosyal süreçleri ilişkilendirmelerinin sağlanması öngörülmektedir.

 

KAM 317 – Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu dersin amacı, örgütlerin stratejik planlarının gerçekleştirilmesini ve stratejik yönetim faaliyetlerini göz önünde bulundurarak güncel yaklaşımlar çerçevesinde insan kaynakları yönetimini irdelemektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının bir dersi olmasından ötürü şu başlıklar üstünde durulacak konulardandır: Kamu personeli ve istihdamı, kamu yönetiminin alanları, sistemin yönetimi, kayırma ve liyakat, kamuda hizmete alma ve atama, disiplin, sicil, ücretlendirme, sosyal güvenlik, kamu görevlilerinin örgütlenmesi.

 

KAM 318 – Siyaset Psikolojisi
Ders, siyaset psikolojisi alanında farklı kuram ve yaklaşımlara giriş niteliğindedir. Derste, siyasal süreçlerle ilgili bilginin, psikolojik araçlar kullanılarak pekiştirilmesi amaçlanır.

 

KAM 403 – Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar
Küreselleşen dünyada yerel yönetim birimlerinin gündelik yaşamı şekillendirmedeki etkisi her geçen gün artmaktadır. Yerel yönetim birimlerinin artan önemi kentleşme sürecine paralel olarak kentlerdeki sorunların anlaşılmasında ve çözümlenmesinde yeni politikaları gerektirmektedir. Bu sebeple siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğreniminde yerel yönetim birimlerinin yapısı ve işleyişi ile kentsel alanlardaki sorunların aşılması için geliştirilen politikalar dizisini ifade eden ‘kentsel politikalar’ müfredatın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu derste, yerel yönetimler ve kentsel politikalar konusuna odaklanılarak, alandaki güncel yaklaşımlar ve uygulamalar incelenecektir.

 

KAM 404 – Kentsel Siyaset
Son otuz yılda küresel sistemde kentler her zamankinden daha çok öne çıkmaya başlamışlar, bu doğrultuda kentsel siyasal alan merkezi siyasal alanın yanında gündelik yaşamın şekillendirilmesinde daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. Kentlerde kurulan siyasal ilişkiler, kentlerdeki siyasal yapılar ve bu siyasal yapıların merkezi alanla ilişkilerinin incelenmesi siyaset bilimi kuramını ve kamu yönetimi uygulamalarını yeniden biçimlendirmektedir. Bu ders, siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerinin bu gelişmeleri takip edebilmeleri ve kentlerin siyasal sistemdeki değişen ağırlığını kavrayabilmeleri için gerekli donanımı sağlayacaktır.

 

KAM 411 – E-Devlet ve Uygulamaları
Kamu hizmetlerini geliştirmede ve kolaylaştırmada bir araç olarak e-devlet konusunun işleneceği bu dersin başlıkları arasında şunlar yer almaktadır: Bilgi Toplumu ve E-Ekonomi, Elektronik Devlet Kavramı Amaçları İşlevleri, E-Devletin Gelişimi, Kamu Yönetiminde E-Hizmet Anlayışı, Kamu Enformatiği Kavramı, E-Yönetişim, E-Demokrasi, E-Vatandaş, E-Devletle İlgili Sorunlar, Dünyada E-Devlet uygulamaları, Türkiye’de E-devlet uygulamaları.

 

KAM 412 – Politika Semineri
Bu ders, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kuramsal yaklaşımları ve uygulamaları eleştirel bir biçimde ele alarak öğrencileri çalışma yaşamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Derste örnek olaylar tartışılarak, öğrencinin çalışma yaşamında karşılaşacağı sorunlar ile bunların etik boyutları üzerinde durulur ve strateji oluşturma kabiliyetinin artırılması hedeflenir. Bölgesel ve küresel siyasi yapılanmalar, yasama organları, yürütme organları, yargı organları, iktisat politikaları, toplumsal hareketler ve sivil toplum kuruluşları gibi konular güncel gelişmeler ışığında değerlendirilir. Derslere katılım, tartışma için gazete/dergi makalesi getirmek ve seçilecek olan bir konuda sunum yapmak öğrencinin yükümlülüğüdür.

 

KAM 413 – Kalkınma Politikaları
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma deneyimleri; iktisadi büyüme, bağımlılık ve demokrasi gibi konulara odaklanarak incelenir. Derste, gelişmekte olan ülkelerin güncel sorunları; kalkınma planları ve uygulamaları, sektörel gelişmeler, yatırım politikaları ve öncelikleri göz önünde bulundurularak irdelenir.

 

KAM 414 – Eğitim Politikası
Derste, kavramsal perspektifler ışığında, okulları ve üniversiteleri kapsayacak biçimde örgütsel bağlamdaki siyasal dinamikler incelenir. Ayrıca, eğitim politikası tercihlerini belirleyen siyasi süreçler değerlendirilir.

 

KAM 415 – Etik ve Siyaset
Derste, siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, siyasette ilkeler, yalan, liyakat, kamu politikası ve kişisel değerler, para ve etkisi gibi konuların yanı sıra etik bağlamında siyasetin kurumsal olan yanıyla ilişkili bir dizi konu ele alınır.

 

KAM 416 – Çevre Politikası
Ders, çevre ve siyaset arasındaki ilişkiye odaklanır. Çevre korumanın toplumsal ve siyasal boyutları, çevresel sorunlarla baş etmeye yönelik siyasa araçları, ağırlaşan çevre sorunlarının politikaya yansımaları ile sürdürülebilir kalkınmanın önemi dersin kapsadığı konular arasındadır.

 

KAM 417 – Çağdaş Türkiye’nin Düşünce Tarihi

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Geç Osmanlı döneminden günümüze belli başlı aydınlar; muhafazakarlık, Kemalizm, sosyalizm, milliyetçilik ve İslamcılık akımları çerçevesinde ele alınır.

 

KAM 418 – Toplumsal Hareketler
Ders, toplumsal hareketlerin yapısı, nedenleri ve sonuçları üzerinde durur. Tarihsel ve güncel örnek olaylar doğrultusunda toplumsal cinsiyet, etnisite ve toplumsal sınıflar bağlamında toplumsal hareketler ele alınır. Yeni toplumsal hareketlerin özellikleri incelenir.

 

KAM 419 – Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti
Bu derste, etnik ve ırksallaştırılmış gruplara aidiyet açısından kadın ve erkeğin, kendilerini nasıl gördükleri, diğerleri tarafından nasıl görüldükleri ele alınır. Etnik bağlılığın ve ırksallaştırılmış çıkarların neden ve ne zaman çatışmaya yol açtığı, kadının ve erkeğin çoğu kez farklı olan kimlik deneyimlerinin nedenleri ve sonuçları değerlendirilir.

 

KAM 420 – Şiddet ve Siyaset
Derste şiddetin doğası, nedenleri ve sonuçları ele alınır. İlk olarak şiddet konusundaki farklı yaklaşımlar tanıtılır. Ardından, iç savaşlar ve çatışma çözümünde şiddetin rolü konuları da dahil olmak üzere şiddet ve siyaseti değerlendiren çalışmalar incelenir

 

KAM 421 – Küreselleşme ve Demokrasi
Derste, demokrasi ve küreselleşme arasındaki etkileşim biçimleri irdelenir. Savaş, terörizm, milliyetçilik ve demokrasi söylemleri ile küreselleşme retoriği derste incelenen konular arasındadır.

 

KAM 422 – Sosyal Politika

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Derste yer alan konu başlıkları şunlardır: Temel Kavramlar, Sanayi Devrimi, Sosyal Politikanın Doğuşu, Sosyal Politika ve Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politikaların Tarihsel Gelişimi ve Öncü Ülkeler.

 

KAM 423 – İdari Yargı
Ders, kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri ile idari teşkilat, idari işlem, kamu hizmeti, kamu görevlileri ve kamu malları gibi konulardan oluşmaktadır.

 

KAM 424 – Avrupa Birliği Hukuku
Ders kapsamında AB hukukunun karakteristik özellikleri konusunda genel bilgi sahibi olunması amaçlanmakta ve AB hukukunun ulusal alanda uygulanan çerçevesinde doğabilecek sorunlar tartışılmaktadır. Bunun yanında AB’nin kurumsal yapısı hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

 

KAM 425 – Oyun Teorisi
Ders oyun teorisi ve teknikleriyle ilgili temel bilgilerin verilmesini ve öğrencilerin ilgili uygulamaları yaparak, bu teori ve teknik konusunda deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Böylece öğrenciler oyun teorisi üzerinde temel bir bilgi edinmiş olacaklardır.

 

KAM 426 – Borçlar Hukuku
Ders kapsamında borçlar hukukunun temel ilke ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi gibi temel konular incelenecektir.

 

KAM 427 – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders kapsamında iş hukukunun niteliği ile iş, işçi, işveren gibi temel kavramlar, iş kanunları, işçi ve işveren birlikleri, grev, lokavt, çeşitli sosyal güvenlik sistemleri, Türk sosyal güvenlik sistemi ve sosyal haklar gibi temel konular ele alınacaktır.

 

KAM 428 – Medeni Hukuk

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Ders kapsamında medeni hukukun temel esasları, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişilik hakları ve kişiliğin korunması, hısımlık, ikametgah, dernekler ve vakıflar gibi medeni hukukun temel konuları ele alınacaktır.

 

KAM 429 – Medya ve Siyaset
Ders genelde dünya, özelde Türkiye siyasetinin medya ile olan her türlü ilişkilerini ele almakta ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda basının kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu yönlendirmedeki etkisi göz önünde bulundurularak, medya ve siyaset ilişkisi irdelenecektir.

 

KAM 430 – Kamu Maliyesi

siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez ,      siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları   ,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez konuları,     siyaset bilimi ve kamu yönetimi tez konuları,     siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler tez,     siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi tezli yüksek lisans,     siyaset bilimi tez konuları,     siyaset bilimi tez,     siyaset bilimi doktora tezleri,     siyaset bilimi lisans tez konuları,     ankara üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     istanbul üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     siyaset bilimi ile ilgili tezler,     galatasaray üniversitesi siyaset bilimi tezsiz yüksek lisans,     özel ders,     bitirme tezi,

Bu derste, temel olarak kamu ekonomisinin gelir ve giderleri incelenecektir. Ders öğrencilere kamu faaliyetlerini ekonomik, hukuki, idari ve siyasi yönleriyle anlatmayı amaçlamaktadır. Ders kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergiler, kamu bütçesi, kamu kesiminde siyasi karar alma ve oylama gibi temel konuları içermektedir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930