Sosyal Bilgiler Yüksek Lisans Bitirme Tezi

Sosyal Bilgiler

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ
            
GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu    : SBÖ 501
Dersin Adı       : Sosyal Bilgilerde Öğretim Yöntemleri  proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Dersin Kredisi: 3
Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin tarihçesi verilerek günümüz sosyal bilgiler programı üzerinde durulur. Öğrenme – Öğretme Süreçleri, Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisi yapılır. Gelecekte nasıl bir sosyal bilgiler eğitimi olmalı sorusunun yanıtı aranır.

 

Dersin Kodu    : SBÖ 503
Dersin Adı       : Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Bilim kavramı ve bilimin özellikleri. Bilimsel yöntem ve bilimsel araştırma. Araştırma önerisi. Literatür incelemesi için ön bilgiler: kütüphaneler ve tasnif sistemleri, periyodikler, başvuru kitapları. İnternet’in araştırmalarda kullanımı. Bilimsel yöntemler: betimsel, tarihsel ve deneysel yöntem. Deneysel araştırma desenleri. Veri toplama teknikleri: anket, mülakat ve gözlem. Araştırma raporu ve yazılması: alıntı teknikleri, referanslar, kaynakça yazımı, içindekiler sayfası, tablolar ve ekler.

 

Dersin Kodu    : SBÖ 505
Dersin Adı       : Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  Dersin Kredisi: 3
Coğrafya teriminden yola çıkılarak, coğrafya öğretimin de kullanılan çağdaş öğretim yaklaşımlarının uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi. İlköğretim sosyal bilgiler ders programının incelenerek program kapsamındaki coğrafya konularının öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin tespit edilmesi, daha etkili bir öğretim için uygulama çalışmalarının yapılması ve öğrenme ürünlerine etkisinin tespiti

Dersin Kodu    : SBÖ 507
Dersin Adı       : Sosyal Bilgilerde Fiziki Coğrafya Konuları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Sosyal Bilgiler müfredatında yer alan Türkiye’nin jeolojik yapısı, jeomorfolojik özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, topraklar ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları.

 

Dersin Kodu    : SBÖ 509
Dersin Adı       : Türkiye’nin Siyasi Coğrafyası proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Uluslararası sistem, jeopolitik teorileri ve Türkiye, Türkiye’nin konumu ve etkileri, bölgesel güçler ve Türkiye, Türkiye’nin jeopolitik açıdan sorunları ana temaları. Türkiye’nin siyasi coğrafya özellikleri üzerinde durulur.

Dersin Kodu    : SBÖ 511
Dersin Adı       : Kırsal Alan Yerleşmeleri ve Planlama Sorunları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Temel kavramların verilmesinin ardından çevre sorunları nelerdir sorusunun yanıtı aranır. Çevre sorunlarının çözüm önerileri tartışılarak insan ve çevre üzerine etkileri üzerinde durulur.

Dersin Kodu    : SBÖ 513
Dersin Adı       : Türk Modernleşme Tarihi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Modernleşme Kuramı ve gelişimi ile Türkiye’de meydana gelen modernleşme süreci incelenir. Osmanlı ve Atatürk dönemi modernleşme aşamaları hakkında bilgiler verilir.

Dersin Kodu    : SBÖ 515
Dersin Adı       : Sosyal Bilgilerde Vatandaşlık Bilgisi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve temel ilkeleri; çeşitli devlet türleri; totaliter demokratik, cumhuriyetçi, monarşik; Türk devleti: vatandaşların hakları ve sorumlulukları: aile, okul ve toplumda demokratik değerler; insan hakları ve demokrasi, insan haklarının felsefi ve toplumsal temelleri.

Dersin Kodu    : SBÖ 517
Dersin Adı       : Milli Mücadele Tarihi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Milli Mücadele Öncesi Durum: XX. Yüzyıl başlarında Dünya’nın genel siyasi durumu, I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçları, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadelede iç etkenler, Milli Mücadelenin başlaması. Milli Mücadele süreci ve sonuçları.

 

Dersin Kodu    : SBÖ 519
Dersin Adı       : Sosyal Bilgilerde İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Öğretimi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Atatürk ilke ve inkılâpları ile çağdaş bir devlet niteliğine kavuşulması. Siyasal, hukuk, eğitim ve sosyal yansımaları.Atatürk İlkeleri: İnkılâpçılık, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Cumhuriyetçilik, Laiklik ve bunların dayandığı tarihi temeller

Dersin Kodu    : SBÖ 521
Dersin Adı       : Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Kavram öğretimi üzerinde durularak sosyal bilgilerde kavram öğretimine örnekler aktarılır. Sosyal bilgilerde sıkça rastlanan kavram yanılgıları üzerinde durularak düzeltme yollarına gidilir. Kavram haritaları, kavram ağları, kavram bulmacaları, kavram karikatürleri ve anlam çözümleme tabloları üzerinde durulur.

 

Dersin Kodu    : SBÖ 523
Dersin Adı       : Türkiye Tarihi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Kültür ve medeniyet kavramları, kültürün tanımı, coğrafyanın kültür üzerinde etkileri, bilim adamalarının kültür üzerindeki düşünceleri. İslam öncesinden günümüze Türklerde aile yapısı, beslenme şekli, ekonomi, ordu, din anlayışı, isim verme geleneği, toplumun devlete, devletin vatandaşa karşı görevleri…

Dersin Kodu    : SBÖ 525
Dersin Adı       : Eğitim Psikolojisi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Eğitimin Psikolojik temelleri, insan gelişiminin çeşitli boyutları (bilişsel, sosyal, psikolojik, fiziksel, ahlaki)öğrenme kuramları, öğrenme süreci, öğrenmenin ilke ve teknikleri, öğrenmede bireysel farklılıklar, ergenlik psikolojisi, kişilik dinamiği, eğitim-öğretim etkinliklerinde öğrenme, motivasyon, pekiştireç, düşünme ve problem çözme, etkin çalışma becerileri.

Dersin Kodu    : SBÖ 527
Dersin Adı       : Eğitim Felsefesi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Felsefe ve eğitim kavramları. Eğitim felsefesinin konusu, tarihi gelişimi, önemi  ve diğer bilimlerle ilişkisi. Toplum ve eğitim. Eğitimin tarihi gelişimi, amaçları ve işlevleri. Eğitim, toplum ve kültür. Sosyalleşme ve eğitim. Sosyal yapı ve eğitim. Eğitimden sorumlu sosyal kurum ve örgütler. Devlet ve eğitim. Okul ve eğitim. Öğretim ortamları, eğitim sistemi ve modelleri. Çağdaş eğitim akımları.

Dersin Kodu    : SBÖ 529
Dersin Adı       : Gezi, Gözlem ve Tasarım Uygulamaları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Sosyal bilgiler öğretiminde gerçekleştirilecek gezi, gözlem ve tasarım uygulamalarının planlamasının gerçekleştirilmesi. Bu uygulamaların etkili bir biçimde gerçekleşmesi için yapılması gereken gezi öncesi çalışmaların planlanması, gezi esnasındaki eğitim durumlarının oluşturulması ve gezi sonrası yapılması gereken değerlendirme çalışmaları. Gözlem becerisinin geliştirilmesi için uygulama çalışmaları. Okul dışı öğrenme alanlarının sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması örnekleri.

 

Dersin Kodu    : SBÖ 526
Dersin Adı       : Atatürk Dönemi Dış Politikası proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Cumhuriyet dönemi Türk dış politikası ve Lozan Antlaşması, Türk-İngiliz ilişkileri ve Musul sorunu, Türk-Fransız ilişkileri ve Hatay meselesi, Türk-Sovyet ilişkileri ve 17 Aralık 1925 tarihli Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması, Silâhsızlanma konferansları ve Türkiye, Türkiye’nin Milliyetler Cemiyetleri’ne girmesi, Balkan Paktı, Boğazlar meselesi ve Montrö Sözleşmesi.

 

Dersin Kodu    : SBÖ 528
Dersin Adı       : Atatürk Sonrası Kültür Politikaları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin Kredisi: 3
Türkiye’de oluşturulan kültür akımları, gündemde olan fikir akımları, kültür ve medeniyet anlayışı, sosyo-kültürel hayat.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930