Sınıf Öğretmenliği Bitirme Tezi

Sınıf Öğretmenliği

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ
            
GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu    : SÖE 501
Dersin Adı       : Bilimsel Araştırma Teknikleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
Bilim kavramı ve bilimin özellikleri. Bilimsel yöntem ve bilimsel araştırma. Araştırma önerisi. Literatür incelemesi için ön bilgiler: kütüphaneler ve tasnif sistemleri, periyodikler, başvuru kitapları. İnternet’in araştırmalarda kullanımı. Bilimsel yöntemler: betimsel, tarihsel ve deneysel yöntem. Deneysel araştırma desenleri. Veri toplama teknikleri: anket, mülakat ve gözlem. Araştırma raporu ve yazılması: alıntı teknikleri, referanslar, kaynakça yazımı, içindekiler sayfası, tablolar ve ekler. proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

Dersin Kodu    : SÖE 503
Dersin Adı       : İlk Okuma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
Okuma ve yazma öğretiminin tarihçesi. Okuma ve yazma öğretiminin önemi, amaç ve ilkeleri. Gelişim kuramları ve okuma yazma öğretimi. Okuma ve yazma öğretimine geleneksel yaklaşımlar. Okuma ve yazma öğretiminde çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanma. Türkçenin özellikleri ve bu özelliklerin ilkokuma yazma öğretimine etkisi. Ses temelli cümle yöntemi (tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulanması). İlkokuma yazma öğretiminde verimsizlik ve başarısızlık nedenleri. İlkokuma ve yazma öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmaların taranması ve değerlendirilmesi.

Dersin Kodu    : SÖE 505
Dersin Adı       : Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
İlköğretimde Hayat Bilgisi dersinin gereği ve önemi. Türkiyede ve Dünyada Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi. Hayat bilgisi dersinin felsefi temelleri. Hayat Bilgisi programlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi . Hayat Bilgisi öğretiminde çağdaş yaklaşımlar. Hayat Bilgisi öğretiminde kullanılan ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi. Hayat Bilgisi öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmaların taranması ve değerlendirilmesi. proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

Dersin Kodu    : SÖE 507
Dersin Adı       : İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
İlköğretim Fen ve Teknoloji öğretiminin amacı ve temel ilkeleri. Fen ve teknoloji öğretiminde yararlanılacak öğrenme ve öğretme stratejileri. İlköğretim fen ve teknoloji programının kapsamı, kazanımları ve değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi. Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmaların taranması ve değerlendirilmesi.

 

Dersin Kodu    : SÖE 509
Dersin Adı       : İlköğretimde Drama proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
Drama kavramı, drama türleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, pedagojik dramanın geçmişi, oyun ve dramanın çocuk gelişimi ve eğitimindeki önemi, drama tekniği, pedagojik drama ve türleri, ilköğretimde günlük ve haftalık plan içinde pedagojik drama etkinliklerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, çeşitli ilköğretim dersleri içinde dramanın kullanımı. proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

Dersin Kodu    : SÖE 511
Dersin Adı       : Okul Yönetimi ve Kültürü proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
Eğitimde yeniden yapılanma çalışmalarında üzerinde önemle durulan bir konu, eğitimin yerinden yönetimiyle ilgilidir. Bu da okul yönetimini ön plana çıkarmaktadır. Okul yönetiminin temel hareket noktası, öğretimin geliştirilmesi ve öğrencinin başarısını yükseltmektedir. Bu derste okulun örgütsel yapısı, okulun kültürü ve okul yönetiminde önemli olan bazı değişkenler incelenerek, okul yöneticilerinin görevleri ve yeterlikleri yeni anlayışlar çerçevesinde tartışmak. proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

Dersin Kodu    : SÖE 513
Dersin Adı       : İlköğretimde Materyal Kullanımı proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı. Öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi. proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

Dersin Kodu    : SÖE 515
Dersin Adı       : Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
Öğrenme ve öğretim etkinliklerinin planlanması ve uygulaması, öğretim metotlarının Beden Eğitimi ve Sporda Uygulaması, çeşitli araç ve gereçlerin beden eğitimi ve spor öğretiminde kullanılması. İlköğretim I. kademe Beden Eğitimi dersinin hedefleri, ilkeleri, içeriği; ders malzemeleri, motor becerilerinin öğretimi, Eğitsel oyunlar, atletizm, jimnastik ve modern halk danslarıyla ilgili öğretme-öğrenme işlemleri, çalışmaların planlanması ve değerlendirme.

Dersin Kodu    : SÖE 502
Dersin Adı       : Eğitim İstatistiği ve Veri Analizi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
Temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri; sıralama farkı korelasyon katsayısı, nokta çift serili ve çift serili korelasyon katsayısı, tetrakorik korelasyon katsayısı, pay katsayısı, kontincensi katsayısı, kısmi ve çoklu korelasyon katsayıları. Örnekleme kuramı. Aritmetik ortalama ve diğer istatistiklerin manidarlığı. İki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığı. Kay-kare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları. proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

 

Dersin Kodu    : SÖE 504
Dersin Adı       : İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi
Dersin Kredisi: 3
Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme etkinlikleri ve stratejileri; öğretim araç-gereçlerinin geliştirilmesi; aşamalı sınıflamaya uygun hedef ve davranış yazma. Sosyal Bilgiler Öğretiminde yani yaklaşımlar; öğretme, öğrenme, düşünme ve performansın değerlendirilmesi.proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

 

Dersin Kodu    : SÖE 506
Dersin Adı       : İlköğretimde Türkçe Öğretimi
Dersin Kredisi: 3
Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve görsel okuma kavramları, bu kavramların etkili bir şekilde kazanılması ve geliştirilmesi. Derste, anlama, anlama teori ve yöntemleri, okuma yazmaya hazırlık, Türkçe Öğretimi Programı ve yöntemleri, bilgi çağında okuryazarlık, metinler arası okuma, sorular konuları tartışılacaktır.proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

Dersin Kodu    : SÖE 508
Dersin Adı       : İlköğretimde Matematik Öğretimi
Dersin Kredisi: 3
İlköğretim düzeyindeki öğrenci karakteristikleri, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların etkisi, ilköğretim matematik programlarının incelenmesi, temel felsefesinin tartışılması, sınıf içi uygulama örnekleri, seçilen örneklerin pedagojik açıdan güçlü ve zayıf yönleri, öğrencilerle matematiksel iletişim, dil kullanımı, konulara göre uygun materyal ve etkinlik geliştirme, bu konuda iyi örnekler, konu alan bilgisinin öğretimde etkin kullanılması. proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

Dersin Kodu    : SÖE 510
Dersin Adı       : Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları
Dersin Kredisi: 3
Değişik değerlendirme modellerinin incelenmesi, değerlendirmede yeni yaklaşımların incelenmesi, otantik ve alternatif değerlendirme yöntemleri, ilköğretim ve ortaöğretim müfredatlarında ölçme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde teknolojinin kullanımı, öğretmen değerlendirilmesi.proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,

Dersin Kodu    : SÖE 512
Dersin Adı       : Test Geliştirme Teknikleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
Test geliştirme ile ilgili temel kavramlar, test geliştirmenin aşamaları, madde ve test istatistikleri, testlerdeki geçerlik ve güvenirlik türleri ve bunların hesaplanması, test maddelerinin özellikleri, türleri, yazım esasları, test yönergesinin yazılması, deneme formu oluşturma, deneme uygulaması, madde analizi yöntemleri, faktör analizi, test istatistiklerinin uygulanması, madde düzeltme ve madde seçimi ve  nihai testin oluşturulması.

Dersin Kodu    : SÖE 514
Dersin Adı       : Kavram Öğretimi
Dersin Kredisi: 3

Dersin Kodu    : SÖE 516
Dersin Adı       : Metinlere Anlambilimsel Yaklaşım proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi, 
Dersin Kredisi: 3
Bilim kavramı ve bilimin özellikleri. Bilimsel yöntem ve bilimsel araştırma. Araştırma

 

Dersin Kodu    : SÖE 518
Dersin Adı       : Müzik Öğretimi
Dersin Kredisi: 3

İlköğretimde I. kademe müzik ders programının incelenmesi, müziğin diğer derslerle ilişkileri; İlköğretim I. kademede uygulanan müzik öğretimi yöntem ve teknikleri; performansın değerlendirilmesi, müzik öğretiminde sınıf yönetimi. Müzik becerilerinin geliştirilmesi; dinleme, söyleme, çalma ve besteleme çalışmaları

Dersin Adı: Seminer
Dersin Kredisi: 3
 Tezin kuramsal temellerinin oluşturulması, ilgili literatür taramasının yapılması, teze ilişkin araştırma deseninin(yöntemin)  tasarlanması ve araştırma önerisinin hazırlanması.

 

Dersin Kodu: SÖE 702
Dersin Adı       : Yüksek Lisans Tezi
Dersin Kredisi: 3
Bilgilerin derlenmesi, ilgili verilerin seçimi ve raporlaştırılması

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031