Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bitirme Tezi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı

I.Yarıyıl Dersleri (Zorunlu ve Seçmeli)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Kredi/Saati

EYD 561 Eğitim Hukuku  proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

S

3-0-3

EYD 563 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetimproje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

S

3-0-3

EYD 565 Eğitim Yönetimi: Teori ve Uyg. proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

Z

3-0-3

EYD 567 Eğitim İstatistiği proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

S

3-0-3

EYD 569 Okul Çevre İlişkileri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

S

3-0-3

EYD 571 Eğitim Örgütlerinde Str. Plan Gel. ve Uyg. proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

S

3-0-3

EYD 573 Okul Sağlığı ve Güvenliği proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

S

3-0-3

EYD 575 Eğitim Programlarının Yönetimi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  

S

3-0-3

EYD 577 AB Sürecinde Eğitim

S

3-0-3

EYD 579 Eğitimin Temelleri

S

3-0-3

EYD 581 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

S

3-0-3

EYD 583 Örgüt Teorisi ve Çağdaş Yönetim Kuramı

S

3-0-3

EYD 587 Eğitim Denetimi

S

3-0-3

EYD 597 Eğitim Yönetiminde Araştırma Yönt.ve Tek.

Z

3-0-3

Tezli programda yarıyılda alınması gereken ders sayısı 12/kredi-saattir

II. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu ve Seçmeli)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Kredi/Saati

EYD 560 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yön.

S

3-0-3

EYD 562 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Z

3-0-3

EYD 564 Eğitim Örgütlerinde Liderlik

Z

3-0-3

EYD 566 Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri

S

3-0-3

EYD 568 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

S

3-0-3

EYD 570 Örgütsel Davranış

S

3-0-3

EYD 572 Okul Kültürü ve Yönetimi

S

3-0-3

EYD 574 Kamu Yönetimi

S

3-0-3

EYD 576 Çatışma Yönetimi

S

3-0-3

EYD 578 Okul Yöneticiliği

S

3-0-3

EYD 580 Eğitimde Akreditasyon

S

3-0-3

EYD 584 Eğitim Örgütlerinde Mesleki Gelişim

S

3-0-3

EYD 700 Seminer: Eğitim Yönetimi Araştırmaları

Z

EYD 702 Yüksek Lisans Tezi

Z

Tezli programda yarıyılda alınması gereken ders sayısı 12/kredi-saattir

 
  1. Yarıyıl Ders İçerikleri
Dersin Kodu EYD 561
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı  
Ders İçeriği Eğitim Hukuku
Hukukun temel kavramları, Türk eğitim sistemini yasal temelleri ve ilgili hukuksal metinlerin incelenmesi, tartışılması, adli soruşturmayı tanıma ve idari soruşturma bilgisi, soruşturmalarının dayanakları, yöntemleri, uygulama özellikleri. Okul yönetimine ilişkin belli başlı mevzuat bilgisi
Dersin Kodu EYD 563
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim
Ders İçeriği Sistem ve eğitim sistemi kavramı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki eğitim sistemi ve bir kurum olarak eğitim teşkilatının gelişimi, Türk eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri. Türk eğitim sistemiyle ilgili belli başlı örgütsel sorunlar ve çözüm yaklaşımları. Eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği. Eğitim ve okul yönetimi, Türk Eğitim Sisteminde Yöneticilik.
Dersin Kodu EYD 565
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama 
Ders İçeriği Yönetim biliminin teorik ve kavramsal temelleri; Klasik örgüt-yönetim teorileri ve eğitim yönetimi; Neoklasik örgüt-yönetim teorileri ve eğitim yönetimi; Çağcıl örgüt-yönetim yaklaşımları ve eğitim yönetimi; Eğitim ve okul yönetiminin teorik ve kavramsal temelleri; Dünyada eğitim ve okul yönetimi alanının gelişimi; Türkiye’de eğitim ve okul yönetimi alanının gelişimi; Türkiye’de ve dünyada eğitim ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması; Okul yönetimi ve okul yönetim süreçleri; Okulda insan kaynaklarının (personel) yönetimi; Okulda öğrenci hizmetlerinin yönetimi; Okulda öğretim hizmetlerinin yönetimi; Okulda eğitim hizmetlerinin yönetimi Okul işletmesinin yönetimi.
Dersin Kodu EYD 567
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim İstatistiği
Ders İçeriği Temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri; sıralama farkı korelasyon katsayısı, nokta çift serili ve çift serili korelasyon katsayısı, tetrakorik korelasyon katsayısı, pay katsayısı, kontincensi katsayısı, kısmi ve çoklu korelasyon katsayıları. Örnekleme kuramı. Aritmetik ortalama ve diğer istatistiklerin manidarlığı. İki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığı. Kay-kare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları.
Dersin Kodu EYD 569
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Okul Çevre İlişkileri
Ders İçeriği Okul Çevresi: Sosyal, ekonomik, politik çevre özellikleri; Pazarlama: Pazarlama kuramı, Pazarlama planları, Eylem planları ve değerlendirme; Halkla ilişkiler: İletişim kuramları, İletişim araçları, Medya, Grup süreçleri, Kitle iletişim araçlarının eğitim üzerindeki etkileri, Çatışma, Problem çözme, Politik kuramlar; Okul-Çevre İlişkileri Programlarını Örgütleme: Toplumun gücü, Okul-aile ilişkileri, Okul–iş yaşam ilişkileri, Öğretmenin toplumsal rolleri.
Dersin Kodu EYD 571
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim Örgütlerinde Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulamaları
Ders İçeriği Stratejik planın amacı, aşamaları ve hazırlanması. Eğitim örgütlerinde stratejik plan uygulaması. Bu kapsamda, SWOT analizi yapma ve performans kriterleri geliştirme teknikleri ve uygulaması.
Dersin Kodu EYD 573
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Okul Sağlığı ve Güvenliği
Ders İçeriği Öğrenciler, öğrenciler ve eğitimci olmayan personel ile diğer paydaşlar olan veli ve ziyaretçilerin okul-çevresi ortamında sağlıklı ve güvende olmalarını etkileyen koşullar ve faktörler. Okul Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Okul Sağlığı ve Güvenliği ve Yönetim Modelini oluşturmak.
Dersin Kodu EYD 575
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim Programlarının Yönetimi
Ders İçeriği Eğitim Programı, Öğretim Programı, Örtük Program, Ders Programı ve Program Geliştirmeye İlişkin Temel Yaklaşımlar, Program Geliştirmenin Aşamaları, Program Değerlendirme, Okulöncesi, ilköğretim ve Ortaöğretim Programların incelenmesi, İlgili Alanda Bir Taslak Program Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Öğretim Programlarının Yönetimi ve Koordinasyonu ve Uygulanmasına ilişkin bilgiler.
Dersin Kodu EYD 577
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı AB Sürecinde Eğitim
Ders İçeriği AB sürecinde eğitim kurumlarımızın içinde yer alacağı eğitim programlarının tanıtımı. Bu programlarda eğitim kurumlarımızın hangi etkinliklerde yer alabileceği, başvuru koşul ve süreçleri.
Dersin Kodu EYD 579
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitimin Temelleri
Ders İçeriği Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, eğitim alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Dersin Kodu EYD 581
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
Ders İçeriği Kalite ve kalite yönetiminin  tarihi gelişim süreci ve bu süreçteki aşamalar. Toplam kalite yönetimi konusundaki temel kavramlar ve yaklaşımlar. Toplam kalite yönetimi uygulamasında kullanılan temel araç ve teknikler. Toplam kalite yönetimi ile ilgili Türkiye’deki uygulamalar Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Okulda TKY Uygulamaları, Uygulama örneklerinin incelenmesi
Dersin Kodu EYD 583
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Örgüt Teorisi ve Çağdaş Yönetim Kuramı
Ders İçeriği Giriş ve kavramlar, açık bir sistem olarak örgüt, yönetim, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi, örgüt ve çevre, yönetsel işlevler, örgütleme, yöneltme ve etkileme, kontrol, örgütlerde kullanılan kontrol türleri, bağlantı süreçleri, karar verme, iletişim, örgütsel etkililik, zaman ve stres yönetimi, çatışma ve kriz yönetimi, örgütsel sosyalizasyon ve kariyerler, kariyer planlaması ve kariyer geliştirme.
Ders Kodu EYD 587
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim Denetimi
Ders İçeriği Denetimin tanımı, denetimi ile ilgili makale incelemesi, denetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, denetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış, teftişin danışmanlık, rehberlik, kontrol, inceleme, araştırma, soruşturma yönü, yönetim ve denetimin eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi ile ilgili yapılan her tür çalışmanın incelenip, tartışılarak değerlendirilmesi
Dersin Kodu EYD 597
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim Yönetiminde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders İçeriği Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma, haber, bilgi, bilginin kaynağı, bilim, bilim türleri, bilimsel bilgi ve özellikleri. Bilgi toplamada kullanılan kaynak türleri ve kullanımı. Kaynak tarama, kaynak gösterme. Araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimsel tutum ve davranışlar. Problem, kaynakları, seçimi, tanımlanması, değişkenler ve türleri, problem cümlesi (amaç), alt problemler (soru cümlesi) ve denence oluşturma. Araştırmanın önemi, sayıltı, sınırlılıklar ve tanımlar. İlgili Literatür, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma. Eğitim yönetimi alanında yapılmış olan araştırmaların incelenmesi

 

II. Yarıyıl Ders Kurları

Dersin Kodu EYD 560
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi
Ders İçeriği İnsan kaynağına felsefi yaklaşım, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, aile desteği ve kalıtım, akademik kalite, öğrenciler öğretmenler. Personel yönetiminin işlevleri, çözümleme-belirleme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma. Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi, Türkiye’de personel yönetiminin genel nitelikleri, uygulama ve çağdaş personel yönetim, personel yöneticileri.
Dersin Kodu EYD 562
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Ders İçeriği Çeşitli yönleriyle eğitim ve planlama kavramları, planlama modelleri, eğitim planlaması, ulusal kalkınma ve eğitim ilişkisi, planlı dönemde Türkiye’de eğitim planlaması, devlet planlama teşkilatı, hükümet programlarında eğitim, okul merkezli stratejik planlama, eğitim ekonomisiyle ilgili temel kavramlar, eğitim ve ekonomi ilişkisinde beşeri sermaye kavramı, iktisadi planlama, iktisadi kalkınma ve istihdam, eğitim ekonomisinin analizi, ekonomik büyüme ve eğitim arasındaki ilişki.
Dersin Kodu EYD 564
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim Örgütlerinde Liderlik
Ders İçeriği Yönetim ve liderlik, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve lider olarak okul yöneticisi, eğitimsel liderlik yaklaşımlarının okul yönetimine yansıması, etkili okulun özellikleri ve öğretimsel liderlik, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları konularından oluşmaktadır.
Dersin Kodu EYD 566
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri
Ders İçeriği Örgüt geliştirmenin ilke ve yöntemleri. Örgüt geliştirme model ve süreçleri, okul geliştirmenin eğitimsel değişmedeki önemi. Okul geliştirme sürecinde yer alan eğitimcilerin ve eğitimci olmayanların rolleri. Okul geliştirme modelleri. Okul geliştirmede ekip kurma teknikleri. Okul geliştirmede insan kaynağının hazırlanması.
Dersin Kodu EYD 568
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Ders İçeriği Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Eğitim uygulamacılarının farklı yaklaşımlarının, gelişmelerin ve problemlerin karşılaştırılması: amaç, yöntem ve eğilimler. Eleştirel yaklaşım, post-yapısalcılık, post-modernizm, çevreci ve feminist yaklaşımlar. Ders içeriklerinin ve kitaplarının; öğretmenlerin; okul binalarının karşılaştırılması. Eğitimde literatürün taraması ve karşılaştırılması. Eğitimde cinsiyet; eğitim ve kalkınma; eğitimde eşitlik; eğitimde çok kültürlülük tartışmaları; eğitimde değişim ve reform; eğitimin finansmanı, planlanması, özelleşmesi, eğitim politikaları, uygulamaları, yaygın eğitim, yüksek eğitim, eğitim teknolojisi, eğitim dili ve dil öğretimi vb. konularda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar.
Dersin Kodu EYD 570
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Örgütsel Davranış
Ders İçeriği Örgütsel Davranışın Temelleri / Güdülemede Süreç kuramları / Liderlik / Çatışma Yönetimi / Örgüt Kültürü / Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme / Grup Dinamikleri ve Örgütsel Takımlar / Örgütlerde Güç ve Politika / Örgütsel Tutumlar / Karar Verme ve Eğitim Kurumlarındaki Durum.
Dersin Kodu EYD 572
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Okul Kültürü ve Yönetimi
Ders İçeriği İnsan ve kültür ilişkisi, Örgüt ve yönetim, Örgüt kültürünün kuramsal temelleri, gelişim süreci, Örgüt kültürünün boyutları ve yönetimi, Değişim ve örgüt kültürü, Okul kültürü ve yönetici. Okulda kültür oluşturma. Okul kültürünün öğeleri, Örgüt kültürü, iklim ve verimlilik ve kaynak kullanımı arasındaki ilişkiler. Okul kültürüne ilişkin araştırmaların incelenmesi
Dersin Kodu EYD 574
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Kamu Yönetimi
Ders İçeriği Öğrenciye kamu yönetiminin temel kavramlarını vermeyi amaçlamaktadır. Kamu yönetimi kavramı ( kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki ayrım, kamu yönetimi ile ilişkili bilimler); Devlet sistemleri (devlet kavramı ve unsurları; devlet kuramları; devletin işlevleri; kamu hizmeti ve ilkeleri); Yönetim sistemleri (merkezi ve yerel yönetimler); Kamu yönetiminin örgütsel yapısı (bürokrasi, hiyerarşi).
Dersin Kodu EYD 576
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Çatışma Yönetimi
Ders İçeriği Örgütsel çatışma, çatışma kaynakları, türleri, Çatışma tutumları, örgütsel çatışmanın olumlu ve olumsuz sonuçları, çatışma yönetim stratejileri ve Okulda çatışma yönetimi, Okul yöneticilerinin çatışma yönetim yeterlikleri, Okulda çatışma yönetimine ilişkin araştırma sonuçlarının incelenmesi.
Dersin Kodu EYD 578
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Okul Yöneticiliği
Ders İçeriği Yöneticiliğin temel kavramları. Okul yöneticisinin Rol ve Davranışı, Okulda yönetimi süreçlerinin işleyişi. Okulunda öğretim hizmetlerinin üretimi için gerekli olan akçalı planlarının hazırlanması. Personelin özlük haklarının gerektirdiği ödemeler. Okul işletmesi, birlik, dernek, kooperatif, bağış, katkı vb. finans kaynaklarına ilişkin mevzuat. Okul gelirleri ve yönetimi. Okul yönetimine ilişkin uygulama boyutları.
Dersin Kodu EYD 580
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitimde Akreditasyon
Ders İçeriği Akreditasyonun genel tanımı, türleri, faydaları ve safhaları. Eğitim bazında akreditasyon uygulamaları. Yurtiçi ve yurtdışından örnekler. Öğretmen yetiştiren kurumlar için geliştirilmiş akreditasyon modelleri. Okul akreditasyonu.
Dersin Kodu EYD 584
Dersin Kredisi 3-0-3
Dersin Adı Eğitim Örgütlerinde Mesleki Gelişim
Ders İçeriği Eğitim örgütlerinde görevli tüm akademik ve idari personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi yöntemleri, mesleki gelişim programlarının geliştirilmesi, uygulaması ve değerlendirilmesi. Programda hedeflenen davranış ve usul değişikliklerinin uygulamada gerçekleştirildiğinin izlenmesi.
Dersin Kodu EYD 700
Dersin Kredisi
Dersin Adı Seminer
Dersin İçeriği Tezin kuramsal temellerinin oluşturulması,İlgili literatür taramasının yapılması, teze ilişkin araştırma deseninin(yöntemin)  tasarlanması ve araştırma önerisinin hazırlanması.
Dersin Kodu EYD 702
Dersin Kredisi —–
Dersin Adı Yüksek Lisans Tezi
Ders İçeriği  Eğitim ve okul yönetimi alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış araştırmaların incelenmesi, Araştırmaların dayandığı paradigmatik ve teorik temeller, Araştırmalarda kullanılan araştırma yöntemleri ve teknikleri, Eğitim yönetimiyle ilgili araştırmalarda egemen temalar, Eğitim yönetimiyle ilgili araştırmaların sınıflandırılması, Eğitim yönetimiyle ilgili seçilecek bazı araştırmaların teorik temeller, yöntem ve sonuçları açısından eleştirisi.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930