Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Bitirime Tezi

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

Akademik Program I Yarıyıl Ders İçerikleri 

Dersin Kodu EGT501
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Öğrenme Öğretme Süreçleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Öğrenme-öğretme kuramları ve ilkeleri; öğrenmeyi etkileyen faktörler; öğrenme-öğretme kuramları (Klasik koşullanma, Edimsel koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Gestalt-İşaret öğrenme kuramı, Bilgi işlem kuramı, Yapılandırmacı kuram).
Dersin Kodu EGT503
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi ve İstatistiği proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Araştırmalarda problem durumunun tespiti, problemin tanımlanması, ilgili yöntem ve tekniklerin seçimi ve uygulanması, elde edilen verilerin yorumlanması için kullanılacak istatistiksel veri analizlerinin seçimi ve kullanılması. Betimsel ve temel analizler, korelasyon, iki ya da daha fazla grup karşılaştırılması. Parametrik olmayan yöntemler.
Dersin Kodu EGT505
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Çağdaş Eğitimde Rehberlik Hizmetleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.
Dersin Kodu EGT507
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Mesleki Gelişim Kuramları ve Uygulaması proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Meslek seçimiyle ilgili temel kavramları ve mesleki danışmada kullanılan mesleki gelişim kuramlarını teorik olarak öğrencilere öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Mesleki rehberlik tekniklerini bilme ve bu teknikleri kullanarak meslek seçme sorunu olan bireylere mesleki rehberlik yapabilme bilgi ve becerilerini kazandırma.
Dersin Kodu EGT509
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Eğitimde Program Geliştirme proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Program geliştirmenin planlanması, ihtiyaç saptama, ihtiyaç belirleme değerlendirme teknikleri, program tasarısı hazırlama: hedef ve davranışları belirleme, içeriğin düzenlenmesi, eğitim durumlarının düzenlenmesi, öğrenme-öğretme strateji, kuram, yöntem ve teknikleri, sınama durumu. Programların denenmesi, programların değerlendirilmesi, program değerlendirmede kullanılan araştırma yöntemleri ve veri toplama araçları, program geliştirmede yeni yönelimler.
Dersin Kodu EGT511
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Mukayeseli Eğitim proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Mukayeseli eğitimin tanımı, kapsamı, alanı, konusu, amaçları, yararları, tarihi gelişimi, karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yeni yaklaşımlar, yöntemler, eğitim sistemini araştırma modelleri, Türk eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılması, çağdaş eğitim sistemleri (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi), yeni yaklaşımlar, mukayeseli eğitimde karşılaşılan sorunlar.
Dersin Kodu EGT513
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Örgüt geliştirmenin ilke ve yöntemleri. Örgüt geliştirme model ve süreçleri, okul geliştirmenin eğitimsel değişmedeki önemi. Okul geliştirme sürecinde yer alan eğitimcilerin ve eğitimci olmayanların rolleri. Okul geliştirme modelleri. Okul geliştirmede ekip kurma teknikleri. Okul geliştirmede insan kaynağının hazırlanması.
Dersin Kodu EGT515
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Sistem ve eğitim sistemi kavramı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki eğitim sistemi ve bir kurum olarak eğitim teşkilatının gelişimi, Türk eğitim sisteminin amaçları ve ilkeleri, yönetim ve öğretim sistemleri. Türk eğitim sistemiyle ilgili sorunlar ve çözüm yaklaşımları. Eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği.
Dersin Kodu EGT517
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Eğitim Hukuku proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Hukukun temel kavramları ışığında, Türk eğitim sistemini ilgilendiren hukuksal metinlerin incelenmesi, tartışılması, disiplin ve hazırlık soruşturmalarının dayanakları, yöntemleri, uygulama özellikleri. Türkiye’de eğitim yönetiminin ve denetiminin yapısı. Bir sistem olarak okul. Personel hizmetleri; atama ve nakiller, adaylık işlemleri, özlük hakları, sicil ve disiplin işleri. Öğrenci hizmetleri; kayıtlar, devamın izlenmesi, nakiller, sağlık ve güvenlik önlemleri, sınavlar, mezuniyet ve diploma işlemleri.
Dersin Kodu EGT519
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Sınıf İçi Öğretmen Davranışları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   
Dersin İçeriği Öğretmen Davranışlarının kapsamı, öğretmen-öğrenci etkileşimi, sınıf içi öğretim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, öğretmen davranışı konulu Türkiye ve Dünyada yapılan çalışmalar, eser incelemeleri

 

Akademik Program II Yarıyıl Ders İçerikleri

Dersin Kodu EGT502
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı İleri Ölçme Teknikleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Ölçmenin sosyal yaşamdaki yerini ve önemini kavrama, Ölçmenin ilkeleri, ölçütleri ve koşullarını belirleme, Nitel ve nicel ölçmede kullanılacak ölçme araçları geliştirme. Ölçme sonuçlarında nesnelliğini artıracak teknikleri işe koşma Eğitimde bilgi, beceri ve duyuşsal özelliklere uygun ölçme araçları geliştirme Ölçme sonucu elde edilen ölçümleri karşılaştıracak ölçütler geliştirme Eğitimde ölçülecek özelliğe uygun ölçme araçları geliştirme, Ölçmenin teknik niteliklerini ve ölçülecek niteliğe uygun ölçme araçlarının nasıl geliştirileceğine yönelik teknikleri işe koşabilme.
Dersin Kodu EGT504
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Çağdaş Gelişlim ve Kişilik Kuramları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Gelişim kuramları; Erikson (ve Marcia), Kohlberg, Bandura, Chomsky, Piaget (ve neo-piagetçi görüşler), Vygotsky; özel gelişim alanları: Çizgi, oyun, kural, vb. Kişilik kuramları: Sheldon ve Kretschmer, Freud, Adler, Jung, Horney, Allport, Sullivan, Lewin; özel kişilik kuramları.
Dersin Kodu EGT506
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Eğitim Bilimleri Semineri
Dersin İçeriği Öğrencinin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme
Dersin Kodu EGT508
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Tez Hazırlık
Dersin İçeriği Öğrencinin uzmanlaşmak istediği özel alanla ilgili literatürün incelenmesi, derlenmesi ve ilgili verilerin seçimi ve raporlaştırılması
Dersin Kodu EGT510
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Program Geliştirmede Model ve Yaklaşımları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Program geliştirmede temel modeller; davranışçı modeller, sürece dönük modeller, süreç ve ürüne dönük modeller. Yeni gelişmeler doğrultusunda modellerdeki gelişmeler ve uygulamaya yansımaları.
Dersin Kodu EGT512
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,  
Dersin İçeriği Öğretimin düzenlenmesinde yeni yönelimlerin incelenmesi etkin öğrenme, yaratıcılık, yaratıcı düşünme, düşünme becerileri, eleştirel düşünme, beyin temelli öğrenme, yansıtıcı düşünme,  oluşturmacılık vb. yaklaşımlara göre programların hazırlanması ve uygulanması
Dersin Kodu EGT514
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Program Geliştirmede İhtiyaç Analizi
Dersin İçeriği Temel kavramlar, program geliştirme modelleri içinde ihtiyaç analizinin yeri, ihtiyaç analizi süreci ve yaklaşımlar, ihtiyaç analizinde kullanılan yöntem ve araçlar, ihtiyaç analizinde değerlendirme süreci.
Dersin Kodu EGT516
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Hizmet-içi Eğitim Programlarının Geliştirilmesi
Dersin İçeriği Hizmet içi eğitim, yetişkinler eğitimi kavramları ile birlikte kalkınmada yaratılması gerekli olan insan gücü kavramının tartışılması. Bu tür eğitimi yaratan sebepler, bu eğitimi güdüleme yöntemleri ve giderek hizmet içi eğitim programlarının nasıl oluşturulduğu üzerinde durulması. Program geliştirme ile ilgili öğeler ve bunlar arasındaki ilişkilerin, kurumların hizmet-içi eğitim programlarında uygulanması.
Dersin Kodu EGT518
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Eğitimde Halkla İlişkiler ve İletişim
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, okul olgusu içinde yer alan taraflar ( öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, veliler vb.) arasında gerçekleşen iletişimin niteliği sorgulanarak, daha etkili iletişim kurma yolları ele alınmaktadır. Bu bağlamda, hem bireyler arasında gerçekleşen sözlü ve sözsüz iletişimin özellikleri tüm boyutlarıyla hem de öğretim kurumunun çevre ile iletişim yöntem ve teknikleri ayrıntısıyla tartışılmaktadır. Ayrıca, iletişim süreci irdelenerek tarafların sorumlulukları ortaya çıkarılmakta, iletişim engellerinin nedenleri belirlenmekte, iletişim engelleri somut örnekler üzerinde tartışılarak çözüm önerileri geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra alanın kuramsal temelleri de incelenmektedir.
Dersin Kodu EGT520
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Eğitim Örgütlerinde Liderlik dönem ödevi,proje, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi tez ödevleri yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle
Dersin İçeriği Yönetim ve liderlik, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve lider olarak okul yöneticisi, eğitimsel liderlik yaklaşımlarının okul yönetimine yansıması, etkili okulun özellikleri ve öğretimsel liderlik, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları konularından oluşmaktadır.
Dersin Kodu EGT522
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Demokrasi Eğitimi ve Öğretim Programlarına Yansıma
Dersin İçeriği Demokrasi Eğitiminin amacı, kapsamı, Demokrasi eğitiminde yöntem ve yaklaşımlar, Türkiye’de ve Dünyada demokrasi eğitimi uygulamaları, ilk ve orta öğretim programlarında demokrasi eğitimi. dönem ödevi,proje, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi tez ödevleri yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle
Dersin Kodu EGT524
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Rehberlikte Güncel Konular
Dersin İçeriği Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme , bunu grup ortamında tartışma , alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme , araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.dönem ödevi,proje, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi tez ödevleri yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle
Dersin Kodu EGT526
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Disiplinler Arası Eğitim Programlarının İncelenmesi
Dersin İçeriği İlk, orta ve yüksek öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak, disiplin alanlarına göre, hedef, süreç, değerlendirme boyutlarından incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin Kodu EGT528
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Eğitim Yönetiminde Kuram ve Süreçler
Dersin İçeriği Örgüt ve birey. Eğitim yönetiminin gelişimi. Yönetim kuramları (Klasik Yönetim Kuramı, Neoklasik Yönetim Kuramı, Sistem Yaklaşımı). Yönetim süreçleri. Eğitim Yönetiminin kendine özgü yönleri. Eğitim yöneticileri, liderleri. Türkiye’de eğitim yönetimi.
Dersin Kodu EGT530
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Bireyi Tanıma Teknikleri
Dersin İçeriği Birey ve bireye bakış, bireyi tanıma yaklaşımları, birey hakkında bilgi toplama yaklaşımları, bireyi tanımada kullanılan test ve test dışı teknikler. Psikolojik testlerin nitelikleri, sınıflandırılması, ülkemizde ve yurt dışında kullanılmakta olan standart başarı, yetenek, ilgi, tutum, kişilik ve zekâ testleri, envanterleri ile projektif tekniklerin tanıtılması, geçerlik ve güvenirlikleri, uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması, testlerin denetimi ve etik kurallar
Dersin Kodu EGT532
Dersin Kredisi 3 0 3
Dersin Adı Eğitimde Güncel Konular
Dersin İçeriği Eğitim bilimi ve Türk eğitim sisteminde güncel konular, yayınlar ve araştırmalar.dönem ödevi,proje, bitirme tezi, bitirme tezi konuları, örnek bitirme tezi, bitirme tezi örneği, bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi yazım kuralları, lisans bitirme tezi tez ödevleri yüksek lisans tezi bitirme tezi indir bitirme ödevi bitirme tezi sunumu bilgi üniversitesi bitirme tezi bitirme ödevi konuları turizm tez konuları bitirme tezi kapağı bitirme tezi kapak, bitirme tezi örnek, bitirme tezi izle

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031