Sosyal Güvenlik Hukuku Bitirme Tezi

sosyal ssk,
guvenlik is,
yeni sgk kanunları,
iş ve sosyal güvenlik hukuku bütünleme çıkmış sorular,
iş hukuku dersi,
is güvenliği,
iş hukuku notları,
sağlık ve güvenlik,
iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,
sosyal guvenlık,
iş hukuk,
güvenlik kanunu,

 

Sosyal Güvenlik Hukuku

I-Sosyal Güvenlik: Genel anlamda belirli sosyal risklerin iktisadi sonuçlarına yani gelir kayıpları ve gider artışlarına karşı kişilerin güvenliklerinin sağlanmasıdır.
A.Dar Anlamda Sosyal Güvenlik: Fiziki ve sosyal risklere karşı toplumun geneline sosyal güvence dağıtılmasıdır.
B.Geniş Anlamda Sosyal Güvenlik: Toplumda yaşayan bireylere ekonomik destek sağlamak, toplumu genel olarak risk kabul edilen olaylara ve olgulara karşı korumak ve toplumda yaşayan herkesin kişiliğinin gelişmesini sağlamak için genel sistem oluşturmaktır.
II-Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Riskler
Sosyal Tehlike: Kişinin gelirinde bir kesilmeye ve/veya giderlerinde çoğalmaya yol açan olaylardır. Hastalık, işsizlik yaşlılık, ölüm birer sosyal tehlikedir. Uluslaraarası Çalışma Örgütüne göre sosyal tehlikeler veya rsikler;
a.İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları(Mesleki Riskler)
b.Hastalık, Analık, Malullük, Yaşlılık ve Ölüm(Fizyolojik Riskler)
c.İşsizlik ve Aile Yükler(Sosyo-Ekonomik Riskler)
Başka bir sınıflandırmaya göre; malulullük, yaşlılık ve ölüm riskleri “uzun dönemli riskler”, diğerleri ise “kısa dönemli riskler” olarak adlandırılır.
A.Mesleki Riskler: İş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Yapılan iş veya meslekle doğrudan doğruya ilgilidirler. Geçici kayıplara neden olabilecekleri gibi sürekli gelir kayıplarına da neden olabilirler. Her sistemde tazmin edilmektedir.
B.Fizyolojik Riskler: Kişinin kendinde, kendi bünyesinde meydana gelen fakat mesleki riskler dışında kalan risklerdir. Bunlar hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık ve ölümden ibarettir.
Hastalık: Geçici bir iş göremezlik ve gelir kaybı durumudur.
Analık: Geçici bir iş göremezlik halidir.
Sakatlık(Maluliyet):Sürekli bir iş göremezlik ve gelir kaybı durumudur.
Yaşlılık: Yaşın ilerlemesi nedeniyle meydana gelen gelir kaybı durumudur.
Ölüm: Sürekli bir iş göremezlik ve gelir kaybı durumudur.
C.Sosyo-Ekonomik Riskler: Toplum, aile ve işletme hayatında meydana gelen risklerdir. İşsizlik ve aile yükler diye iki sınıfta toplanır.
İşsizlik: Çalışma arzu ve yeteneğine sahip olduğu halde iş ve ücret koşullarına göre uygun bir işin bulunmaması halini ifade eder. Geçici nitelikte bir gelir kaybına sebep olur. İşsizlik sigortası, teşkilat ve yönetimi en zor olan sigortadır.
Ailevi Yükler: Kişilere ek harcamalar yükleyen, hayatın önemli anlarında ortaya çıkan riskli dönemlerdir. Evlenme ve çoçuk sahibi olmak gibi riskler bu türdendir.
Konut Yardımı: Kira yardımı ve dar gelirli kişileri konut sahibi yapmak için onlara borç para-kredi verm şeklinde ortaya çıkan yardımlardır.
III-Sosyal Güvenliğin Temel Fonksiyonları:
Bu fonksiyonlar, sosyal güvenlik araçları olarak kullanılan; sosyal sigortalar, özel sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler ile gerçekleştirilir.

sosyal ssk,
guvenlik is,
yeni sgk kanunları,
iş ve sosyal güvenlik hukuku bütünleme çıkmış sorular,
iş hukuku dersi,
is güvenliği,
iş hukuku notları,
sağlık ve güvenlik,
iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,
sosyal guvenlık,
iş hukuk,
güvenlik kanunu,
a.Tasarruf Fonksiyonu
b.Sigorta Fonksiyonu
c.Gelirin yeniden dağıtımı fonksiyonu
d.Nesillerarası dayanışma fonksiyonu
IV-Sosyal Güvenlikte Kullanılan Teknikler
Bunlar modern ve klasik teknikler diye ayrılırlar.
A.Modern Teknikler:
Bunlar sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler şeklindedir. Ayrıca primsiz sosyal güvenlik araçları denen başka modern tekniklerde vardır.
1.Sigortalar: En yaygın ve en gelişmiş araç sigortalardır. Sosyal sigorta ve özel sigorta olmak üzere ikiye ayrılırlar. İhtiyari-zorunlu, akdi-yasal, deniz-kara ve hava, mal ve kişi sigortaları olarak da ayrılırlar.
a.Sosyal Sigortalar: Türleri;
1.İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası
İş Kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmeleri sırasında, sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.
Meslek Hastalığı: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir.
2.Hastalık ve Analık Sigortası
Hastalık sigortası: İş kazası ile meslek hastalığı sigortası dışında kalan bütün hastalık hallerinde belirli yardımların yapılmasını sağlayan bir sigorta koludur.
Analık Sigortası: Geçici bir iş göremezliğe sebep olan doğum sebebiyle ortaya çıkan sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayan sigortadır.
3.Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Sigortaları
4.İşsizlik Sigortası
b.Özel Sigortalar
Ticari bir nitelik taşırlar, kar amacı güderler. Sigorta şirketleri tarafındab yürütülür. İsteğe bağlıdırlar. Uzun vadeli sigorta açısından genel olarak hayat sigortası ve bireysel emeklilik sigortası olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hayat sigortları, sağlık, kaza, yaşlılık, malullük, ölüm vb. rsikleri karşılar. Bir diğer türü de bireysel emeklilik sigortasıdır.
1.Hayat Sigortası
Hayat sigortası; insanların bireysel olarak önlemekte güçlük çektikleri veya tümüyle yetersiz kaldıkları ölüm, maluliyet, yaşlılık gibi olaylar karşısında, sigorta süresi sonunda sigortalıya veya yakınlarına, sigorta priminin belli bir süre içinde ödenmesi şartıyla tazminat veya gelir sağlama amacıyla kurulmuş özel sigorta türlerinden birisidir.
2.Yaşlılık ve Kaza(Malullük ve Ölüm) Sigortası

sosyal ssk,
guvenlik is,
yeni sgk kanunları,
iş ve sosyal güvenlik hukuku bütünleme çıkmış sorular,
iş hukuku dersi,
is güvenliği,
iş hukuku notları,
sağlık ve güvenlik,
iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,
sosyal guvenlık,
iş hukuk,
güvenlik kanunu,
3.Sağlık Sigortası
4.Bireysel Emeklilik Sigortası
c. Özel ve Sosyal Sigortaların Kıyaslanması
1.Benzerlikler Açısından Karşılaştırma
a.Her iki sigorta tüünde de prim ödenir.
b.Özel ve sosyal sigortalarda sigortacılık tekniğinden yararlanılmakta ve topluluk çerçevesindeki riskler eşitlenmektedir.
c.Özel ve sosyal sigortaların ilgi alanı, tehlikelerin meydana getirdiği zararlardır.
2.Farklılıklar Açısından Karşılaştırma
a.Sosyal sigortalarda faydalanmada zorunluluk ilkesi egemenken, Özel sigortalarda ise, isteğe bağlılık ve akit serbestîsi ilkesi egemendir.
b. Sosyal sigortalarda asıl amaç, kar elde etmek değildir. Özel sigortalarda ise asıl amaç, kar elde etmektir.
c.Sosyal sigortalar Kamu Hukukunda; özel sigortalar ise Özel Hukuk içinde düzenlenir.
d. Özel sigortalarda herhangi bir zarara uğramadığı için sigorta şirketinden yardım veya hizmet almayanlar, sonraki dönemde daha az prim ödeme imkanına sahip iken sosyal sigortalarda böyle bir imkan bulunmamaktadır.
e.Sağlık hizmetlerinde sosyal ve özel sigortalar arasındaki benzerlikte dikkati çeken en önemli farklılık, özel sigortaların daha kaliteli hizmet verdiği gerçeğidir.
f. Sosyal sigortaların aksine özel sigortalarda; gelirin yeniden dağıtımı yerine fonlama, zorlama yerine teşvik, tekel yerine rekabet, tek tiplilik yerine tercihlilik özellikleri vardır.
g. Sosyal sigortalarla güvence altına alınan belirli sosyal riskler, yasayla belirtilmiş olup bunların dışında sosyal bir güvence söz konusu olamamaktadır. Özel sigortalarda ise; güvence altına alınması gereken riskler yasayla sınırlanmamaktadır.
h.Sosyal sigortalarda, birden fazla kurumda aynı anda sigortalı olabilme imkanı bulunmamaktadır. Oysa özel sigortalarda birden fazla şirketle sigorta sözleşmesi yapabilmek mümkündür.
k.Sosyal sigortalar, genel ve kamu çıkarları ile yakından bağıntılı iken özel sigortalar, özel çıkarlarla ilişkili olup ekonomik nitelikte ve para ile ölçülebilen şahsi çıkarları koruyucu özelliğe sahiptir.
I.Sosyal sigortalar, gelir kayıplarını telafi etme niteliğine sahip iken; özel sigortalar gelen tehlike zararlarının tazminini sağlama niteliğine sahiptir.
m.Sosyal sigortalarda devamlı ve süresi belirsiz bir hukuki ilişki kurulurken, özel sigorta sözleşmelerinde sigorta süresi belli olmaktadır.

sosyal ssk,
guvenlik is,
yeni sgk kanunları,
iş ve sosyal güvenlik hukuku bütünleme çıkmış sorular,
iş hukuku dersi,
is güvenliği,
iş hukuku notları,
sağlık ve güvenlik,
iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,
sosyal guvenlık,
iş hukuk,
güvenlik kanunu,
2.Sosyal Yardımlar: Sosyal sigortalardan farklı olarak sosyal yardımlar; genellikle vergilerle finanse edilmekte, herhangi bir karşılığı olmaksızın gereksinim içinde olanları kapsamakta, tek yanlı olarak devlet tarafından yapılmakta ve yararlananlar mali katkıda bulunmamaktadır. Sosyal yardımlarla izlenilen amaç, yardım görenin mümkün olan en kısa sürede yeniden çalışabilme, gelir sağlama ve böylelikle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağına kavuşturulmasıdır. Nitelikleri itibariyle primli sisteme dayanan sosyal sigortalardan ayrılmaktadır.
3.Sosyal Hizmetler: Sosyal hizmetler, ihtiyaç sahiplerine çeşitli sosyal alanlarda yapılan maddi olmayan yardımlardan oluşmaktadır. Sosyal hizmetler sosyal hukukun bir dalı olup, sosyal sigorta, sosyal tazmin ve sosyal yardım kurumlarından yararlanamayan ihtiyaç sahiplerini kapsamına almaktadır.
B.Klasik Teknikler
1.Bireysel Teknikler: Bireysel tasarruf yolu ile ekonomik rsiklere karşı bireysel güvenlik sağlamanın ilk yoludur.
2.Başkalarının Katılımını Gerektiren Teknikler
ı.Yardımlar
ıı. Hukuki Sorumluluk: Bir kimsenin başkasına verdiği zararı tazmin etmesi mantığına dayanır.
3.Toplu Teknikler
Yardımlaşma sandığı aracılığıyla yapılan toplu tasarruf ve dayanışma fikrine dayanan bir tekniktir. Örneğin; OYAK.
4.Devlet Eliyle Örgütlenen Teknikler
Sosyal güvenlik, tekniklerin en gelişmiş ve yaygın olanıdır.
5.Dinsel Teknikler
“Zekât”, “fitre” gibi sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik amacı taşıyan “vakıflar” bu tekniğin bir sonucudur.
Sosyal Güvenliğin Nitelikleri
a.Zorunlu olması
b.Bir sistem oluşturması
c.Bütün toplumu kapsaması
d.Bütün sosyal tehlikeleri konu alması
e.Bir insan hakkı olması
f.Kamu sigortası sayılması ve devlet görevi olması
VI-Sosyal Güvenliğin Finansmanı
Sosyal güvenliğin istenilen düzeyde gerçekleşmesinin en önemli nedeni, sosyal güvenliğin finansmanında kaynakların sınırlılığıdır. Dünyada gene olarak kabul edilen sistem, sosyal güvenliğin primli rejimle sağlanmasıdır.
A.Finansmana Katılanlar
a.İşçi ve İşveren: İşçi ve işverenden alınan primler sosyal güvenliğin önemli finansmanıdır.
b.Devlet: Sosyal güvenliğin ikinci ve önemli finansman kaynağı devlet gelirlerdir.
B.Sosyal Güvenliğin Finansman Yöntemleri
Bu konuda iki sistem vardır:

sosyal ssk,
guvenlik is,
yeni sgk kanunları,
iş ve sosyal güvenlik hukuku bütünleme çıkmış sorular,
iş hukuku dersi,
is güvenliği,
iş hukuku notları,
sağlık ve güvenlik,
iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,
sosyal guvenlık,
iş hukuk,
güvenlik kanunu,
a.Dağıtım Yöntemi: Sosyal sigortada, belirli bir yılın gelirleri ile o yıla ait sigorta ivazları ve işletme giderlerinin karşılanması esasına dayanır. Kuşaklar arası dayanışma metodu adı da verilir.
b.Fon Biriktirme(Kapitalizasyon) Yöntemi: İlerde riskler sonucu ortaya çıkabilecek giderlerin önceden meydana getirilen bir fondan karşılanması esasına dayanır. İkiye ayrılır: Bireysel fon yönteminde sigortalı için ödenen primler sigortalıya tahsis edilen bireysel fon hesabına eklenmekte ve fonda meydana gelen birikintiler ileride sigortalıya sağlanacak sosyal gelirlerin kaynağını oluşturmaktadır. Kolektif fon yönteminde, bütün sigortalılara ait primler ortak bir fonda toplanmakta ve ileride sigortalılara sağlanacak sosyal gelirlerin kaynağını oluşturmaktadır.
C.Aktüeryal Denge ve Karşılıklar: Sistemde toplanan kaynaklar, sistemin idari masrafları ve giderlerinin karşılanması ile risklerin gerçekleşmesine bağlı olarak ivazların ve öteki sigorta yardımlarının sağlanmasında kullanılır. Aktüeryal denge, gerçekleşecek risklere karşılık kaynakların yeterliliğinin korunmasıdır.
Sosyal güvenliğin, ekonomik yapı, demografik yapı ve vergi sistemi ile ilişkisi mevcuttur.
I.Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemi
A.Sanayileşme Öncesinde Sosyal Güvenlik
B.Sanayileşme Sonrası Sosyal Güvenlik
C.Günümüz Sosyal Güvenlik Anlayışını Etkileyen Sistemler
1.Beveridge Raporu
İngiliz sosyal güvenlik sisteminin kuruluşunda önemli rol oynamıştır. Sir William Beveridge tarafından hazırlanmış bir rapordur. Rapor esas olarak insanları yoksulluktan kurtarma çareleri aranmıştır. Raporda; sosyal güvenlik sisteminin tek elden yönetilmesi, bütün sigorta kolları için zorunlu olarak maktu tek prim alınması, milli sağlık hizmetinin kurulması, sosyal güvenliğin sadece ücretliler değil herkesi kapsaması gerektiği savunulmuştur. Beveridge tarafından sosyal devrim olarak nitelenmiş, bütün dünyada ilgi uyandırmıştır. Raporda sosyal güvenlik sisteminin ana ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir:
a.Genellik ve sigorta yardımlarında teklik ilkesi
b.Yönetimde birlik ilkesi
c.Primlerde teklik ve vergilerle katkı sağlama ilkesi
d.Sosyal güvenlik sisteminin “tam istihdam” ve “ulusal sağlık” politikalarıyla desteklenmesi
2.Bismarck Modeli
Sosyal sigorta sistemi ilk olarak Bismarck tarafından Almanya’da kurulmuştur. Bu modelde sosyal güvenlik hakkı, kural olarak mesleki faaliyet ölçütüne bağlı olmaktadır. Kişilerin bağımlı ya da bağımsız çalışma statülerine bağlı olarak, sosyal güvenlik sisteminin kapsamına alınmaları söz konusudur. Sistemin finansman kaynağı ise, esas olarak kazanç esasına dayalı sigorta primleridir. Günümüzde, sosyal sigorta modeli olarak Avrupa Birliği içinde en yaygın olarak uygulanan modeldir. Özel sigorta ilkesini benimsemiş, sisteme girmeyi zorunlu görmüştür. Hastalık, iş kazası, sakatlık ve yaşlılık sigortaları konusunda birtakım kurallar koymuştur. Bismarck sisteminin birinci temel ilkesi; özel sigortaların isteğe bağlı olan öğesinin terk edilmesi ve zorunluluk esasının benimsenmesidir. İkinci teme ilke; sosyal güvenlik yardımlarından yaralanmak isteyenlerin prim ödeyerek finansmana katılmalarıdır.5510 sayılı yasa da özde bu modele uygundur.
3.Şili Modeli
Bu modelin üç temel ayağı vardır:
a.Ferdi Tasarruf(fon) yöntemi benimsenmiştir. Her sigortalı adına bir sosyal güvenlik tasarruf hesabı açılmakta kendi ödediği primler bu fonda toplanmakta, kişi emekliye ayrıldığında kendi hesabında biriken para emekli aylığı olarak o kişiye ödenmektedir.
b.Fonlar özel fon şirketleri(AFP) tarafından yönetilmektedir.
c.Sigortalılar emeklilik fonlarını seçme, bir fondan diğerine geçme hakkına sahiptir.
Sistem “sosyal” olmaktan ziyade daha çok kar esasına dayanır. Emeklilik ile sağlık sigortası sistemi birbirinden ayrılmıştır. İşverenden hiçbir kesinti olmamakta, devletten de herhangi bir katkı verilmemektedir. Sisteme göre kadınlarda 60, erkeklerde ise 65 yaşına gelen ve yeteri parası biriken kişiler emekli olabilirler. Bu modelde çalışanların ücretlerinin %10’u emekli primi olarak kesilmektedir.
4.Diğer Modeller
“ABD Modeli” adı verilen bir modelde sosyal güvence bireyin sorumluluğuna terk edilmiştir. Sistem sadece asgari düzeyde emeklilik rejimi ile emeklilere ve yoksullara sağlık hizmetini ve kısmi işsizlik yardımlarını kapsar.
“Avustralya Modeli”nde İngiliz- Yeni Zelanda karışımı bir sosyal güvenlik sistemi uygulanır. Daha çok vergilerle finanse edilen kamu yardımları sistemi egemendir.
“Uzakdoğu veya Japon Modeli” özde hiyerarşik bir model taşır. İşletmelerin hacmine göre ikili bir yapılanma gösterir ve çalışanlara çok farklı düzeyde güvence sağlar.
“Ulusal Sosyal Sigorta Modeli” özel kesimler dışında kalan herkesi kapsamaktadır. Yaşlılık aylığı sınırı 65’tir.Belli meslek grupları için ayrı sosyal sigorta rejimleri kabul edilmiştir.
D.Sosyal Güvenliğin Uluslar arası Metinlerdeki Yeri

sosyal ssk,
guvenlik is,
yeni sgk kanunları,
iş ve sosyal güvenlik hukuku bütünleme çıkmış sorular,
iş hukuku dersi,
is güvenliği,
iş hukuku notları,
sağlık ve güvenlik,
iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,
sosyal guvenlık,
iş hukuk,
güvenlik kanunu,
1.İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır.
Madde 25-1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.
2.Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır.
Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.
2.Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Sözleşme
3.Sosyal Güvenlikte Eşit Davranma İlkesine Yönelik Sözleşme
4.Avrupa Ülkelerinde Kabul Edilen Sosyal Güvenlik Belgeleri
a.Avrupa Sosyal Şartı
Tüm çalışanlar ve geçimini temin ettikleri kişiler sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal ve sağlık yardımı hakkına sahiptir. Herkes sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
b.Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu
F.Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku
1.Kurucu Antlaşmalarda Sosyal Güvenlik
2.Sosyal Güvenlik Konusundaki Tüzükler ve Temel Sosyal Haklar Şartı
3.İki Taraflı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
II-Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
A.Osmanlı Dönemi: Tanzimat Dönemine kadar sosyal güvenlik fitre, zekât, vakıflardan yoksullara yardım ve lonca isimli meslek örgütlerinin kurduğu orta sandıklarının üyelerine hastalık vb. hallerde yaptığı çeşitli yardımlar şeklindedir. Ancak bunların asıl dayanağı, dinsel kurallar, gelenek, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmadır. Ahilik, Lonca ve vakıflar vardır.
B.Tanzimat Dönemi
C.TBMM Hükümeti Dönemi
D.Cumhuriyet Dönemi
a.1982 Anayasası Dönemi
Madde 60 – Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.
Madde 61 – Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.
Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
Madde 62 – Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.

sosyal ssk,
guvenlik is,
yeni sgk kanunları,
iş ve sosyal güvenlik hukuku bütünleme çıkmış sorular,
iş hukuku dersi,
is güvenliği,
iş hukuku notları,
sağlık ve güvenlik,
iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,
sosyal guvenlık,
iş hukuk,
güvenlik kanunu,
b.5510 Sayılı Yasa Dönemi
Yeni kurulan sosyal güvenlik sisteminin üç temel ayağı vardır. Sistemin 1. ayağı, sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında toplamasıdır. Sağlk yardımlarını uzun ve kısa sigorta dallarından çıkaran “genel sağlık sigortası” sistemi de sistemin 2. ayağıdır. Sistemin 3. ayağını da “sosyal yardım ve hizmetler” oluşturur.
Sosyal Yardımlar ve Çeşitleri
Sosyal yardım kavramı, muhtaç kimselere yönelik olarak, zorunlu katılım ilkesine dayanmayan ya da katılma ile yapılan yardım arasında bir ilişki bulunmayan, devlet bütçesiyle ya da özel vergilerle finanse edilen kamu yardımları olarak tanımlanabilir. Bazılarında tazminat karakteri bazılarında ise korum karakteri ağır basar.
I.Tazminat Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar
a.Muhtaç asker ailelerine yardım
b.Vatan hizmetinde bulunmuş kişilere yapılan yardım
c.Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması
d.Bazı kamu görevlilerine yapılan yardım
e.Yabancı ülkelerdeki türk kültürüne hizmet eden öğretmenlere yardım
f.TSK’nın bazı personeline ödenecek şehitlik ve sakatlık tazminatı
II-Koruma ve Teşvik Karakteri Taşıyan Yardımlar
a.65 Yaşını dolduran muhtaç, kimsesizlere yapılacak yardım
b.Başkasının yardımına muhtaç ve özürlü kimselerle fakir ve kimsesiz vatandaşlara yardım
c.Küçük yardımlarla üretken hale gelebilecek fakir ve muhtaç kimselere yardım
d.Öğretmenliği desteklemeye yönelik yardımlar
e.Üstün başarı gösteren sporcuları desteklemeye yönelik yardımlar
Sosyal Hizmetler ve Çeşitleri
Sosyal Hizmetler; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününüdür. Nitelikleri itibariyle ikiye ayrılırlar: sosyal yardım karakterli sosyal hzimetler ve sosyal refah karakterli sosyal hizmetlerdir.
Sosyal yardım karakterli sosyal hizmetler; ekonomik yetersizlikleri nedeniyle geçinme imkânı olamayan yoksullara maddi ve manevi yardım yapılmasıdır.

sosyal ssk,
guvenlik is,
yeni sgk kanunları,
iş ve sosyal güvenlik hukuku bütünleme çıkmış sorular,
iş hukuku dersi,
is güvenliği,
iş hukuku notları,
sağlık ve güvenlik,
iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,
sosyal guvenlık,
iş hukuk,
güvenlik kanunu,
Sosyal refah karakterli sosyal hizmetler; yoksul durumunda bulunmamakla beraber, değişik türlerde yönlendirme, rehberlik, psikolojik destek gibi özel ihtisas hizmetlerine yönelik manevi yardım hizmetleridir.
I-Fiziksek Korumaya Yönelik Başlıca Sosyal Hizmetler
a.Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler
b.Muhtaç özürlülere yönelik hizmetler
c.Muhtaç yaşlılara yönelik hizmetler
II-Özel Eğitime Yönelik Sosyal Hizmetler
a.Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
b.Özel eğitim okulları ve kurumları hizmetleri
III-Sağlık Yardımlarına Yönelik Sosyal Hizmetler
IV-Konut Yardımına Yönelik Sosyal Hizmetler
5510 Sayılı Yasaya Göre Sigotalılık

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031