Sosyoloji Tez Konuları

sosyoloji tez konulari

ZE 101  Genel Biyoloji

Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 103 Üstün Zekâlıların Eğitimine Giriş         

Zekânın ve üst düzey zekânın tanımları; üstün zekâlıların eğitimine duyulan gereksinimin gerekçeleri; üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin tanımı; üstün zekâlı bireylerin bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal, ahlâki ve kişilik özellikleri;   üstün zekâlı bireylerin belirlenmesi; Türkiye’de üstün zekâlıların eğitiminin dünü ve bugünü; üstünlüğün gelişmesinde ilk öğrenmelerin önemi; okulöncesinde bazı çevresel faktörlerin bilişsel gelişime etkileri; üstün zekâlıların eğitiminde yönetimsel önlemler (Zenginleştirme, Hızlandırma, Türdeş Yetenek Gruplamaları vb.); üstünler için içeriğin farklılaştırılması ve öğretimin bireyselleştirilmesi; üstün zekâlıların eğitiminde kullanılan belli başlı modellerin kısaca tanıtılması; Barbara CLARK’ın öğrenmeyi en üst noktaya kadar çıkarmak için önerdiği yedi adım. doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 105 Türk Tarihi ve Kültürü    

Türk Kültür Tarihinin gelişim evreleri, geçmişten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türklerin İslâmiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki ilişkiler.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 106 Genel Coğrafya   

Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sular vb.) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve gelişim özellikleri, evren ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 201 Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler için Eğitim Programlarının Farklılaştırılması  

Üstün zekâlılar için müfredatın farklılaştırılmasının anlamı; prensipleri; üstün zekâlı öğrencilerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak farklılaştırmanın sağlanması,   farklılaştırmaya rehberlik eden öğrenci özellikleri: hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili;  hazır bulunuşluğa göre farklılaştırılmış bir dersin plânlanması; içerik, süreç ve ürünü farklılaştırmak için hazır bulunuşluğun kullanılması,  ilgiye dayalı olarak farklılaştırılmış bir dersin plânlanması–ilgiye dayalı farklılaştırmayı destekleyen stratejiler, öğrenme profiline göre farklılaştırılmış bir dersin plânlanması–öğrenme profiline dayalı farklılaştırmayı destekleyen stratejiler,  içerik, süreç ve ürünü farklılaştırmak üzere Öğrenme Profillerinin kullanılması, içeriğin farklılaştırılması, sürecin farklılaştırılması, ürünün farklılaştırılması,  öğrencinin değerlendirilmesi.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 202 Genel Fizik             

Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makineler; momentum; yer küre ve uzay sistemleri; yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi. Basınç ve sıvılar. Isı ve Sıcaklık: ısının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri, genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi. Dalgalar ve Yayılması: ışık kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar.  Ses: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı. Elektrik:  elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, elektrik potansiyeli; elektrik akımı, direnç ve değişken direnç, ohm kanunu, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 203 Genel Kimya          

Maddenin özellikleri; etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, karbon bileşikleri, zehirli karbon bileşikleri, fiziksel ve kimyasal değişiklikler, çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaşamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimleri; kara şekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 204 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I 

Fen ve Teknoloji öğretiminde laboratuarın önemi ve amacı, Yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuar çalışmaları, Laboratuarda güvenlik. Bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları; deney çeşitleri; İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi).

ÜZE 205 Trafik ve İlkyardım          

Ulaştırma politikaları ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kent içi ulaştırmada çağdaş ulaşım yaklaşımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağışı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 206 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi

Yaratıcılığın çeşitli bilim adamlarına göre tanımı, yaratıcılığın çeşitli yönleri, zekâ ile yaratıcılık arasındaki ilişki, yaratıcı kişiliğin gelişmesi konusunda kuramlar, yaşam boyunca yaratıcılığın gelişimi, çeşitli bilim adamlarına göre yaratıcılık süreci, evde ve okulda yaratıcılığın gelişimini olumlu yönde etkileyen faktörler, yaratıcılığı engelleyen zihinsel kilitlenmeler, yaratıcı ürünlere ulaşmada kullanılan teknikler, üniteler işlenirken bu tekniklerin kullanılmasına ilişkin çalışmaların yaptırılması.

ÜZE 207 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği         

Türkiye’nin yeri ve konumu, Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komşular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar). Türkiye’nin fiziki özellikleri(iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).

ÜZE 208 Çevre Eğitimi       

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak “biome”ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 209 Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamaları II                        

İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi). Deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalışmaları.

ÜZE 210 Sanat Eğitimi         

Sanat eğitiminin dört alanında bilgi ve deneyim: eleştirel düşünme, sanat tarihi, estetik, stüdyo eğitimi, sanatın dili ve açıklayıcı sanat eleştirisi, sanatın değişik işlevleri, resim çizme ve sanatın temel eğitimi ile ilgili kuramlar, sanat tarihinde soru sorma stratejileri, sanat tarihi anlayışının gelişmesi, tanınmış sanat olgularının tartışılması ve çocuğa aktarılması, çizim yoluyla görsel algının ve sanatın geliştirilmesi, normal ve üstünler açısından çocukta yaratıcılık, yansıtma ve estetik gelişim evreleri, çocuk resimlerinin ve sanatsal öğrenme yollarının incelenmesi, müze eğitimi, sanat ile ilgili öğrenmelerinin eğitim stratejileri ile bütünleştirilmesi, sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik ve stüdyo üretimi disiplinlerinin kapsamlı bir ünite stratejisi halinde birleştirilerek bütünleştirilmesi, değerlendirme.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 211 Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere Müzik Öğretimi             

İlköğretimde I. kademe müzik ders programının incelenmesi, müziğin diğer derslerle ilişkileri, İlköğretim I. kademede uygulanan müzik öğretimi yöntem ve teknikleri, müzik ders plânlarının hazırlanması, performansın değerlendirilmesi, müzik öğretiminde sınıf yönetimi çalışmaları. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin özellikleri, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin müzik eğitimlerinde izlenen programların, öğrencileri müzik konusunda derinlemesine incelemeye ve meraklarını gidermeye yönelik olmasını sağlama; üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere farklı kültürlerden müzikler dinletme, müzik âletlerini tanıtma ve notaları öğretmenin yanında,   bestelemeyi içeren üst düzey bilişsel etkinliklere de yer verme.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 212 İstatistik    

İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.

ÜZE 213 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı               

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 214 Davranış Değişimi

Davranış değişimi ve tarihçesi; Davranışın değişiminde bilimsel bir yaklaşımın benimsenmesi: Verilerin toplanması ve araştırma düzeni (deney plânı türleri – Grup içi deney düzeni, gruplar arası deney düzeni); Davranışı değiştirmeye ilişkin modeller: Davranışçı yaklaşım: Klasik koşullama, edimsel (operant) koşullama – edimsel koşullanma prensipleri, pekiştirme (olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme), pekiştirme programı – sürekli pekiştirme programı, kesintili pekiştirme programı (Zaman aralıklı program, Tepki oranlı program); pekiştirecin belirlenmesi, yararlı bir pekiştirecin nitlikleri, pekiştirecin genelleştirilmesi. istenmeyen davranışların azaltılması – ceza, operant sönme, davranışların ayrımlaştırıcı pekiştirilmesi, time out, doyum, uyarıcının değiştirilmesi, kısıtlama, overcorrection, davranışın değiştirilmesinde deneysel bir araştırmaya ilişkin verilerin toplanması için bir prosedürün geliştirilmesi; Gözleme dayalı örnek alma yoluyla öğrenme: süreçleri, pekiştirmenin ötesi, model oluşturan bireyin özellikleri, gözlemcinin nitelikleri, modeli sunma şekilleri; Davranışın değiştirilmesinde bilişsel etki, problem çözme, bilişsel yönden davranışın değiştirilmesi; Değerlendirme ve sağaltım stratejileri; Sistemik yaklaşım.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 301 Eleştirel Düşünce Becerileri      

Düşünme nedir, basit düzeyli düşünme, karmaşık düzeyli düşünme: eleştirel düşünme  (tümevarım düşünme becerileri, tümdengelim düşünme becerileri, değerlendirici düşünme becerileri) yaratıcı düşünme,  sorun çözme,  karar verme  ve metabiliş, düşünce becerilerini geliştirici teknik ve programların tanıtılması ve üniteler işlenirken bunların kullanılmasına ilişkin çalışmaların yaptırılması: Akıl Haritası, Taylor’ın Çoklu Yetenek Modeli, De Bono’nun 6 Düşünme Şapka Tekniği, Gardner’ın Çoklu Zekâ Modeli vb.

ÜZE 302 Matematik Öğretimi I

Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya’da ve Türkiye’de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi 1. 2. ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 303 Bireyselleştirilmiş Öğretim Plânları Geliştirme ve Değerlendirme

Bireyselleştirilmiş öğretimin tanımı, amaçları, bireyselleştirmenin çeşitli düzeyleri, bireyselleştirilmiş öğretim plânları geliştirme yolları, eğitim programı öğelerini bireysel öğrenci gereksinmelerine göre farklılaştırma, bireyselleştirilmiş öğretim plânları geliştirme ve değerlendirme uygulamaları.

ÜZÖ 304 Fen ve Teknoloji Öğretimi I

Fen bilimleri ve fen eğitimi; fen alanlarında düşünme ve öğrenme; bilişsel gelişim ve fen eğitimi; temel fen bilimleri kavramları, kavramsal sistemler ve kavrama; soru sorma teknikleri; öğretim modelleri; fen öğretimi araçlarını geliştirme ve kullanma; fen öğretiminde ölçme ve değerlendirme; bilimsel bilgi; kavramsal yaklaşım; bilimsel yöntem; süreç yaklaşımı; fen bilimleri tarihi. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini bulma ve çözme etkinlikleriyle araştırmaya yöneltilmeleri, üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı sağlayan etkinliklerin işe koşulması;  kendi kendine öğrenme becerilerinin kazandırılması.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 305 Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere İlk Okuma Yazma Öğretimi

Dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilk okuma ve yazma öğretimine etkisi; ilk okuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilk okuma ve yazma öğretiminde verimsizlik-başarısızlık nedenleri, ilk okuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler(özellik ve etkileri, bu araçların seçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilk okuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi( tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ÜZE 306 Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Hayat ve Sosyal Bilgisi Öğretimi

Milli eğitimin iyi vatandaş yetiştirmeye yönelik hedefleri, ilköğretim I. kademede (1-5 sınıflar) vatandaşlık eğitimi, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler programlarının incelenmesi, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin öğretimine etki eden psikolojik etkenler, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinde yararlanılacak araç-gereçler, öğretim araç-gereçlerinin geliştirilmesi. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi sağlayan öğrenme modelleri, yaklaşımları ve yöntemlerinin teorisi ve öğrenme öğretme etkinliklerinin mikro ö  doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930