Tez Yaptırma

tez yaptirmaDersler

SOS 151 Sosyolojide Temel Kavram ve Sorunlar

Bu dersin amacı öğrencilere, temel prensiplerin, başlıca kuramsal perspektiflerin ve belli başlı konuların incelenmesi yoluyla temel sosyolojik kavramları tanıtmaktır. Bu derste temel kavram ve problemler tartışılacak; sosyolojik perspektifler eleştirel bir bakış açısı ile incelenecek ve gündelik hayattaki pratiklerle karşılaştırılacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin sosyal yaşamı eleştirel ve bilimsel olarak değerlendirebilmesi, disiplinler arası ve sosyolojik bir bakış açısı kazanmaları beklenmektedir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

TRD 151 Türk Dili I

Türk Dili dersleri öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

TSE 151 Temel Sanat Eğitimi I

Temel sanat eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verilir. Çeşitli form ve imge denemeleri yapılır. Plastik sanatların genel kavramları verilir. Görüntü sanatlarına giriş yapılacak şekilde temel kavramlar öğretilir.

TSE 153 Başlangıcından Bizans`a Sanatın Tarihi

Sanat tarihi ilk ortaya çıktığı tarih öncesinden itibaren Bizans’a kadar anlatılır.

TSE 177 Sanat İzleme Uygulamaları I

Güncel sanat uygulamaları, sergiler ve önemli filmler toplu etkinlik şeklinde izlenerek yorumlanmaktadır.

TSE 187 Atölye I

Temel sanat eğitimiyle birlikte eşgüdümlü işlenen bu ders görüntü sanatlarına uygulamalı temelinde işlenir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

FEL 166 Felsefeye Giriş

Felsefenin -kabaca “varlık”, “bilgi” ve “değer”le ilgili- temel alanları, bu alanların kavramsal çerçeveleri, konu edindikleri başlıca sorunlar, bu sorunların çözümüne yönelik olarak felsefe tarihine damga vurmuş önemli filozoflarca geliştirilen yaklaşımlar.

FEL 168 Estetik

Ders Estetik beğeninin felsefe tarihi boyunca ele alınış bağlamlarını ve estetiğin kavramlarını değerlendirir.

İNG 152 İngilizce II

Öğrenenlerin İNG151 kodlu derste edindikleri akademik okuma,  yazma, dinleme ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve bu becerileri pekiştirmek.

TRD 152 Türk Dili II

Öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

TSE 152 Temel Sanat Eğitimi II

İleri düzeyde temel sanat eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verilir. Çeşitli form ve imge denemeleri yapılır. Plastik sanatların genel kavramları verilir. Görüntü sanatlarına giriş yapılacak şekilde temel kavramlar öğretilir.

TSE 154 Bizans’tan Moderne Sanatın Tarihi

Bu derste Bizans’tan başlatılan sanat tarihi günümüz modern sanatına kadar incelenir.

TSE 158 Mitoloji

Bu derste çeşitli dönem ve bölgelerin mitolojileri öğretilir.

TSE 194 Sanat İzleme Uygulamaları II

Güncel sanat uygulamaları, sergiler ve önemli filmler toplu etkinlik şeklinde izlenerek yorumlanmaktadır.

TSE 260 Atölye II

Temel sanat eğitimiyle birlikte eşgüdümlü işlenen bu ders görüntü sanatlarına uygulamalı temelinde işlenir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

GRS 201 Temel Fotoğraf

Bu ders kapsamında fotoğrafın kısa tarihi, fotoğraf tekniğindeki gelişmeler, film ve baskı malzemelerinin tanıtılması, kamera, objektifler ve kullanım alanları, ışık, diyafram, karşıtlık, denge ve kompozisyon bilgilerinin öğrencilerle paylaşılması amaçlanır.

GRS 202 Sayısal Fotoğrafçılık

Öğrenciler güncel fotoğraf işleme ve geliştirme yöntemlerini araştırır ve Photoshop programından yararlanarak uygulamalı projeler üzerinde çalışırlar.

GRS 203 Kurgu Teknikleri

Bu ders öğrencilerin kurgu sanatıyla tanışmaları için tasarlanmıştır. Öğrenciler temel eğitimi sayısal ortamda uygulamalı olarak alacak ve temel kurgu ilkelerini öğreneceklerdir. Kurgu nedir; düz kurgu ve girişik kurgu; çekimlerin seçimi; görüntü yakalama; ön kurgu ve son kurgu; geçişlerin eklenmesi; ses bileştirmesi; bu dersin kapsayacağı bazı konulardır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

GRS 204 Ses Tasarımı

Görüntü sanatlarında işitselliği orta düzeyde ele alan bu ders aşağıdaki başlıklardan oluşur: Sesin kontrolü, ses ve akustik, kayıt aletleri, manyetizma ve manyetik kayıt, mikrofonların özellikleri ve kullanımı, mikrofon aksesuarları, mekânda ses kaydı, boom (olta) kullanımı, eşlemeli ses kurgusu.

GRS 205 Sinemanın Tarihi I

Sinemanın icadından önceki hareketli resim denemeleri ve fotoğraf çalışmaları, sessiz sinema dönemi, sesli sinemanın ilk dönemi, sinemanın dünyada yayılışı, İkinci Dünya Savaşı’na kadarki dönemde Avrupa’da sinema üretimi ve Hollywood’un doğuşu dersin doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konularıönemli başlıklarıdır.

GRS 206 Sinemanın Tarihi II

Sinema Tarihi filmleri tarihsel, politik, teknik ve düşünsel bağlamları ve gelişimleri içinde inceler. Başka sanat dallarıyla sinemanın karşılıklı etkileşimlerini tartışır. Bu derste en son kuramsal çalışmaların güncel çatışmaları ve sinemadaki farklı yaklaşımlar araştırılır.

GRS 207 Film Yönetimi I

Bu ders, öğrencinin film yönetimi bağlamında öykü anlatma sanatı ve disiplini ile tanışmasını sağlar ve öyküyü görselleştirmenin temel ilkelerini vurgulamayı amaçlar.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

GRS 208 Proje I

Öğrenciler, çekim ekipleri oluşturarak film projeleri üretimine başlarlar ve tek kamera yönetimine dayalı grup projeleri gerçekleştirirler.

GRS 209 Yaratıcı Yazım

Bu ders sanat ve tasarım alanlarında metin yazarlığı ve görsel çözümleme konusunda yaratıcı yazım tekniklerini ve metin çözümlemelerini kapsamaktadır.

GRS 211 Video Çekim Teknikleri

Bu ders, öğrenciye sinemanın görselliğini tanıtmayı amaçlar.  Öğrenci görsel algılama ve görüntünün fiziksel oluşumu; ışık, renk, form ve perspektifi algılama; algı sürekliliği ve illüzyon kavramları ile tanışır ve bunları kamera aracılığı ile araştırır, örnekler üretir ve görsel etkilerini tartışır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

GRS 212 Fotoğrafın Tarihi

Fotoğrafın Tarihi dersinin önemli konu başlıkları şunlardır: Uygarlığın gelişimi / Teknoloji, sosyal yaşam ve sanat / 16. ve 17. YY’ da resimde optik görüntü / Fotoğrafın bulunuşunu hazırlayan sosyal ve teknik etkenler / Fotoğrafın başlaması / Fotoğrafın teknik gelişimi; metal, cam, kağıt ve film üzerine fotoğraf / Makine ve malzemelerin gelişmesi / İlk fotoğrafçılar / Fotoğrafta portre / Yüksek Sanat dönemi / Gezi ve keşiflerde fotoğraf / Hareketin fotoğraflanması / Sosyal belge / Osmanlı’da fotoğraf.

GRS 254 Tanıtım Filmi Yapımı

Özel bir ticari film tarzı olan tanıtım filmlerinin mantığı ve yöntemlerinin öğretildiği bir derstir. Ticari film yapma iş akışı gösterilir. Ders uygulama ağırlıklıdır.

GRS 255 Sinemada Edebiyat Uyarlamaları

Sinema filmine uyarlanmış edebi eserlerin analizi, indirgeme ve uyarlama metotları öğretilir.

GRS 301 Görüntü Yönetimi

Bu derste sinemanın görsel boyutu en gelişmiş düzeyde ele alınır: Hareketli kamera, gerçek ve manipüle zaman kayıtları, özel etkiler, ışık birimleri ve aksesuarları, renk ısısı, ışığın yüzey ve formlar üzerindeki etkisi, renklerin oluşumu ve algılanması, ışıkla renkler arasındaki ilişki ve dramatik aydınlatma.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

GRS 302 Stüdyo Fotoğrafçılığı

Stüdyo donanımları, kullanım bilgileri, stüdyo ortamında çalışma disiplinini öğretmek bu dersin temel amacıdır. Bu ders kapsamında çeşitli ışıklandırma ve çekim tekniklerini kullanarak yaptırılan uygulamalar stüdyo fotoğrafı için zemin oluşturur.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

GRS 303 Film Dili ve Analizi I

Sinematografik anlatım yöntemleri ve filmin anlatım yapısının düzenlenmesine odaklanır. Yönetmenlerin görsellik anlayışı, kendilerine özgü görsel hikâye anlatışları ve bunu nasıl kullandıkları, sahneleme, oyuncunun çerçeve içindeki hareketleri derste irdelenecek konulardır. Birçok örnek gösterilerek farklı yönetmenlerin stil ve yaklaşımları tartışılacaktır.

GRS 304 Film Dili ve Analizi II

Bu derste farklı türlerde çeşitli film örnekleri ve bir yönetmenin birkaç filmi izlenerek, “dil” kullanımının ayrıcalıkları incelenir. Dersin ana tartışma konusu seçilen bakış açısının yönetmenin kararını nasıl sınırlayabildiği ve şekillendirebildiğidir. Diğer başlıklar: Alt öykü ve anlamı, önemli olanı görülebilir yapmak, tür, ikilik ve ikilem, konu-yapı ve zamanlamanın ele alınışı, formlar ve tarz. Diğer bir amaç da müziğin bir film sekansının dramatik etkisini nasıl yükseltebildiğini irdelemektir. Öğrencilerden değişik türlerde kendi özgün dillerini oluşturma olanaklarını araştırmaları istenir.

GRS 305 Sayısal Tasarım

Bu dersin amacı, bilgisayarda imaj işleme, tasarım ve yaratma gücünü geliştirmektir.  Öğrenciler sayısal ortamda tasarımlarını uygulayabilme imkânını bulurlar. Bu şekilde yaratıcılıklarının gelişmesi sağlanır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

GRS 306 Grafik Animasyon Uygulamaları

Bu ders anlatım dili olarak Grafik Animasyonların kullanımı ve uygulanmasına dayanır.

GRS 308 Proje II

Öğrenciler bu derste danışmanları eşliğinde bireysel film, video ve fotoğraf projelerini gerçekleştirir.

GRS 309 Film Yönetimi II

Bu derste görsel öykü anlatımı vurgulanır. Öğrenciler, yönetmenliğin kameranın yerini belirlemekten öte bir uğraş olduğunun bilincine varırlar ve uygulamalı çözümler ile dramatik olaylar dizisini nasıl oluşturacaklarını öğrenirler.

GRS 311 Senaryo Yazımı

Dersin öncelikli amacı film senaryosunu oluşturan elementleri ve işlevlerini tanıtmak, klasik ve modern dramaturji teorileri doğrultusunda öğrencilere, film öyküsü ve konusu tasarlama, karakter yaratma, dramatik çatışma ve entrika oluşturma, plan, sahne ve sekans yazma, dramatik yapı biçimlendirme gibi bir senaryo yazarının sahip olması zaruri olan yetenekleri kazandırmaktır.

GRS 312 Belgesel Sinema

Bu ders belgesel sinemanın tarihsel gelişimi, türleri, film örneklerinin çözümlenmesi ve yapım yönetim tekniklerini ele alır.

GRS 401 Görüntü Estetiği

Görüntü sanatlarında estetik kavramı, tarihsel tanımlamalar ve çağdaş estetik ele alınır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

GRS 403 Deneysel Proje Uygulamaları

Bu ders öğrencinin danışmanların gözetiminde bireysel projelerini belli bir yöntem doğrultusunda geliştirmeleri esasına dayanır.

GRS 402 Mezuniyet Projesi

Bu ders danışmanlar eşliğinde öğrencilerin eğitimleri boyunca kazandıkları birikimi yaratıcı bir ürüne dönüştürmelerini amaçlar.

GRS 404 Yapım ve Bütçe

Bu derste öğrenciler özellikle yapım ve finans amaçlı hazırlanmış bütçe, iş takvimi ve çeşitli formlar içeren bilgisayar programlarını anlama ve kullanmayı öğrenirler.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve inkılâp yorumu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Mondros’a giden yol. İşgaller ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım. Kongre hazırlıkları. Erzurum ve Sivas Kongreleri. TBMM’nin açılması ve Kurtuluş Savaşı’nın yönetimini ele alması. Sakarya Savaşı’na kadar Milli Mücadele ve 1. ve 2. İnönü Savaşları. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Lozan öncesi. Lozan Antlaşması ve Sevr ile kıyaslanması.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Türk İnkılâbının stratejisi. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı. Türk Hukuk İnkılâbı. Eğitim ve Kültür İnkılâbı. İktisadi İnkılâp. Sosyal İnkılâp. Çok partili hayata geçme denemeleri. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası. Türkiye’nin jeopolitik durumu. Atatürkçülüğün Temel İlkeleri. Türkiye’nin Ermeni Sorunu. Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930