Tarih Yüksek Lisans Tezi

Tarih

TARİH ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

Ders İçerikleri I Yarıyıl

 

TAR 501 Osmanlıca Tarihi Metinler (Zorunlu) özel ders,bitirme tezi,proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Osmanlıca dilbilgisine giriş, orijinal metinleri okuma ve transkripsiyon.Değişik yazı türlerindeki Osmanlıca metinleri okuma. Dönemle ilgili olarak eski Türkçe matbu ve yazma eserler.

TAR 503 Tarih Metodolojisi (Zorunlu) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Tarih malzemesi toplamanın metotları, fiş tutma, özet çıkarma teknikleri, araştırmanın yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, dipnot gösterme. 
XV-XVI. Yüzyıllarda yeniçağ tarihinin kitabî kaynakları, arşiv ve kitabî kaynaklardan yararlanma usulleri. Yazma halinde bulunan eserler ile ilgili kütüphane araştırmaları.

TAR 505 Eskiçağ Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Eskiçağ Tarihine yardımcı bilim dallarından filoloji, paleografi, epigrafi, arkeoloji, numizmatik, kronoloji, arkeometri, coğrafya, antropoloji, etnografyanın tanımı, eskiçağ’da kullanılan takvim sistemleri gibi konu başlıklarının tanımları. Bu dönemde antik yazarların görüşleri.
Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Eski Hitit Devletinin kuruluş aşamasında Anadolu’da yaşayan kavimler, bunların siyasi yapılanmaları, dilleri ve dinleri.

TAR 507 Hellenizm Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

İskender’in Asya seferleri sonunda, Hindistan’a kadar yayılmış olan Yunan kültürünün, Yunanistan sınırları dışına çıkıp Akdeniz bölgesi ve Ön Asya’da Doğu kültürleriyle karışmasıyla meydana gelen yeni medeniyet.
İskender İmparatorluğu toprakları üzerinde kurulan Makedonia, Ptolemaios ve Seleukos krallıklarının siyasi ve kültürel tarihi.

 

TAR 509 Kültür ve Uygarlık Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Tarih öncesi ve tarihî çağlarda tüm toplumlarının kültür ve medeniyetleri. Tarihsel oluşum içinde milâdî yıllara kadar Anadolu, Mezopotamya ve Mısır’da yaşayan toplumların kültür ve uygarlıkları.

TAR 511 Ortaçağ Tarihinin Kaynakları (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Ortaçağ Tarihi alanında kaynak tanıtımı, kaynakların incelenmesi. Kaynak taraması, kaynakların tahlili, dipnot ve bibliyografyanın veriliş biçimi, teknik konular.

TAR 513 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Türklerin, İslâm ve Batı Medeniyeti Dairesinde Kültür Medeniyeti.

TAR 515 Yakınçağ Osmanlı Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Karlofça Antlaşmasından başlayarak Osmanlı Devletinin sosyal ve siyasi durumu. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri siyasi olayları Osmanlı Devleti’nin yıkılışı.

TAR 517 Yeniçağ Avrupa Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Ortaçağ’dan Yeniçağ’a geçişte Avrupa’nın genel durumu, Yeniçağ’ın özellikleri, Yeniçağ’da Avrupa, Coğrafi keşifler, Avrupa’da nüfus, yerleşim alanları, Yeniçağ’da Avrupa’nın belli başlı devletleri, Rönesans hareketi, Reform hareketi.

TAR 519 Yeniçağ Osmanlı Siyasi Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Kanuni Sultan Süleyman’ın döneminden III. Mehmed dönemi sonuna kadar Osmanlı siyasi ve askeri tarihi. I. Ahmet devrinden başlayarak 1699 Karlofça Barışı’na kadar olan dönemdeki Osmanlı siyasi ve askeri tarihi.

TAR 521 Milli Mücadele Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   
            
Milli Mücadele Öncesi Durum: XX. Yüzyıl başlarında Dünya’nın genel siyasi durumu, I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçları, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadelede iç etkenler, Milli Mücadelenin başlaması. Milli Mücadele süreci ve sonuçları.

TAR 523 Türk İnkılabı ve Dayandığı Temeller (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Türk İnkılâbında, Avrupa’da bir süreç halinde ortaya çıkan gelişim ve değişimlerin, Türk tarihi ve kültürünün, hukukî,  siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılâpların, Atatürk ilkelerinin rolü ve etkisi.

TAR 525 Atatürk İlke ve İnkılâpları (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Atatürk ilke ve inkılâpları ile çağdaş bir devlet niteliğine kavuşulması. Siyasal, hukuk, eğitim ve sosyal yansımaları.
Atatürk İlkeleri: İnkılâpçılık, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Cumhuriyetçilik, Laiklik ve bunların dayandığı tarihi temeller.

TAR 527 Atatürk Dönemi Sonrası Politikaları (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Türkiye’de oluşturulan kültür akımları, gündemde olan fikir akımları, kültür ve medeniyet anlayışı, sosyo-kültürel hayat.

 

 

 

 

Ders İçerikleri II Yarıyıl

TAR 502 Türk Tarihinde Tarihçiliğin Gelişimi (Zorunlu) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

                        Türk Tarihçiliğinin özellikleri ile birlikte gelişim süreci.

TAR 504 Türk Tarihi Bibliyografyası (Zorunlu) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   
                        Türk Tarihinin birbirinden ayrılan dönemlerinin bibliyografyası

TAR 700 Seminer (Zorunlu) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

                        Bilimsel çalışmanın ön hazırlığı ve bu ön hazırlığın tartışılması.

TAR 506 Ege ve Yunan Tarihi (Seçmeli)  proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Ege Bölgesi, Ege deniziyle çevrilen veya sınırlanan adalarla Asya ve Avrupa kıyılarını, yani Yunanistan, Makedonya ve Trakya’nın doğu, Anadolu’nun ise batı ve güney-batı kıyılarını içine alan bölgedir. Yunan dünyasının siyasi, ekonomik, politik, ticari, kültürel gelişimi. Perslerle ilişkileri.

TAR 508 Anadolu Kavimleri Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

M. Ö. I. Bin yılda Anadolu’da hüküm süren devletlerin hâkimiyet sahaları, siyasi yapıları ve bu dönemde Anadolu’daki dengeler.

TAR 510 İlk Müslüman Türk Devletleri (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

İslamiyet’ten önce Türklerin durumu, Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri, Talas Savaşı, Türklerin İslamiyet’e hizmetleri, Karahanlılar, Gazneliler, Tolunoğulları ve İhşidoğulları ve Türklerin İslamiyet’e hizmetleri.

TAR 512 Yeniçağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

İmparatorluğun Klasik dönem sosyal yapısı; nüfus, yerleşme, farklı gruplar arasındaki etkileşim, tabakalaşma, sosyal gruplar, kentsel organizasyon şekilleri ve devletin bu yapılanmadaki yeri.
Osmanlı’da sosyal hayat ve içtimai müesseseler. Osmanlı toplum yapısı, Osmanlı devletinde hükümdar. Saray ve hükümet teşkilâtı.

TAR 514 Osmanlı Dönemi Basın (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Takvim-i Vekayi gazeteciliğine ilk adım. Basının gelişimi ve özel teşebbüsün başlaması, Şinasi ve Trük basını, basın yasasının çıkması ve basının çeşitlenmesi. Yeni Osmanlılar ve Meşrutiyet dönemi basın.

TAR 516 Anayasa Hareketleri ve Demokratikleşme (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

I. ve II. Meşrutiyet dönemlerindeki anayasal metinler ve karşılaştırılması. Meşrutiyete geçişte rol oynayan fikrî ve siyasî cemiyetler, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in ilanı, Tek Parti yönetimi ve muhalefet, Türk modernleşmesinin siyasal ve fikri temelleri, Anayasal gelişmeler ve çok partili hayata geçiş dönemleri.

TAR 518 Türk Demokrasi Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

                        Türk Demokrasisi ve gelişim süreci.

 

TAR 520 Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun Tahlili  (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Nutuk, Türk İnkılâp Tarihi, Türk Devrim Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi adı altında yazılan kitaplarda temel bir kaynaktır. Atatürk’ün kendisi tarafından bu dönemde yaşanan olaylar ve bu olaylardaki rolünün değerlendirmesi.

TAR 522 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Cumhuriyet dönemi Türk dış politikası ve Lozan Antlaşması, Türk-İngiliz ilişkileri ve Musul sorunu, Türk-Fransız ilişkileri ve Hatay meselesi, Türk-Sovyet ilişkileri ve 17 Aralık 1925 tarihli Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması, Silâhsızlanma konferansları ve Türkiye, Türkiye’nin Milliyetler Cemiyetleri’ne girmesi, Balkan Paktı, Boğazlar meselesi ve Montrö Sözleşmesi.

TAR 524 Atatürk Dönemi Sonrası Türk Siyasi Tarihi (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

                        1938-1980 arası Türk siyasal gelişimi.

TAR 526 Türkiye Cumhuriyeti Basını (Seçmeli) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi,   

Basının toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkısı, tarihsel süreç içerisinde Türk toplumunun dönüm noktalarından biri olan Milli Mücadele içerisinde basının rolü basın-toplum ilişkisi.

 

Dersin Kodu: TAR 700
Dersin Adı: Seminer
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Tezin kuramsal temellerinin oluşturulması, ilgili literatür taramasının yapılması, teze ilişkin araştırma deseninin(yöntemin)  tasarlanması ve araştırma önerisinin hazırlanması.

 

Dersin Kodu: TAR 702
Dersin Adı       : Yüksek Lisan
s Tezi

Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Bilgilerin derlenmesi, ilgili verilerin seçimi ve raporlaştırılması

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?