Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Bitirme tezi

Türk Dili ve Edebiyatı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ
            
GÜZ YARIYILI

 

Dersin Kodu    : TDE 501
Dersin Adı       : İleri Osmanlı Türkçesi I proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Osmanlıca bilgisinin hem teorik, hem pratik anlamda geliştirilmesi. Nesih, sülüs ve talik yazıyla yazılmış el yazması Arap harfli eserlerden metin okuma; metinleri Latin harflerine çeviri, transkripsiyon.

Dersin Kodu: TDE 503
Dersin Adı: Edebiyat Kuramları I proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Yansıma, anlatımcılık, yapısalcılık ve alımlama estetiklerinin edebî metinlerde görünüşü ve bu akımlar çerçevesinde edebî eserlerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Kodu    : TDE 505
Dersin Adı       : Eski Türk Edebiyatında Mensur Eserler proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : 13. yy.dan 20.yy.’a kadar Anadolu sahasındaki Türk nesrinin tarihi gelişimi, nesir türleri, nesrimizin imlâ hususiyetleri; seci, seci’ türleri; sade ve süslü nesirden örnek metinler. Arap harfli nesir metinlerinin Latin harflerine transkripsiyonlu olarak aktarımı ve metinlerin bugünkü Türkiye Türkçesindeki anlamları.

Dersin Kodu    : TDE 507
Dersin Adı       : Eski Türk Edebiyatı Temel Bilgileri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Bir Eski Türk Edebiyatı araştırmacısının bilmesinin elzem olduğu edebiyat tarihinin genel konu ve meseleleri; edebî sanatlar ve vezin konularında tartışmalı hususların tespit ve değerlendirilmesi, edebiyat tarihi araştırmacının temel ve genel kaynakları.

Dersin Kodu    : TDE 509
Dersin Adı       : Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Eski Türk Edebiyatındaki edebî türler ve nazım şekillerini matbu ve el yazması eserler üzerinden tatbikli olarak tespiti çalışmaları.

Dersin Kodu    : TDE 511
Dersin Adı       : Divan Edebiyatında Tipler ve Kişilikler proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Tip, kişilik ve karakterin tanımlanması, karşılaştırılması yapıldıktan sonra Divan edebiyatındaki tanımlarına yer verilmektedir. Divan edebiyatında şiirin malzemesi olarak tip ve kişiliklerin tanınması, gruplandırılması ve tahlilleri ele alınıp çağdaş türlerdeki tip ve kişiliklerle Divan Edebiyatı örneklerinin karşılaştırılması denenmektedir.

Dersin Kodu    : TDE 513
Dersin Adı       : Eski Yazı ve Kitap Bilgisi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : El yazması eserlerdeki sülüs, nesih, talik, rik’a, divani vb. yazı türleri; bu yazı çeşitlerinden metinlerin okunması. El yazması eserlerle ve bu eserlerin istinsahıyla ilgili terminoloji.

Dersin Kodu: TDE 515 
Dersin Adı: Eski Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri I proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Klasik edebiyatın manzum eserlerini tahlil, şerh ve analiz etmek, bu metinlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için teklif edilen şerh ve tahlil metotlarını değerlendirmek.

Dersin Kodu: TDE 517
Dersin Adı: Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları I proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Klasik edebiyata kaynaklık eden, dinî, tasavvufî, mitolojik unsurları tanımak ve değerlendirmek. Bu bağlamda Kuran’ı, hadisleri, mitolojik değer taşıyan eserleri, şair biyografilerini ve muhtelif tarihleri incelemek.

Dersin Kodu: TDE 519
Dersin Adı: XIX. Yüzyılda Fikir Hareketleri ve Edebiyat proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: XIX. yüzyıl içinde Türk fikir hayatında beliren fikir hareket ve cereyanları ile bunların edebiyat sahasındaki yansımaları; siyasî ve fikrî gelişmeler tesiriyle oluşan edebî topluluklar ve bu topluluk mensuplarının ortaya koydukları edebî eserlerin incelenmesi.

Dersin Kodu: TDE 521
Dersin Adı: Yeni Türk Şiirinin Başlangıcı proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: XIX. Yüzyılda modern Türk edebiyatının ve bu bağlamda yeni Türk şiirinin oluşumunu etkileyen faktörler. Bu dönem (Tanzimat, Servet-i Fünun) şiirinin özellikleri, zirve şahsiyetler, bu şahsiyetlerin dönemlerine ve modern Türk şiirine etkileri.

Dersin Kodu: TDE 523
Dersin Adı: Türk Romanının Başlangıcı proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Türk edebiyatında romanın oluşumu, Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi Türk romanları ve roman yazarları ile eserleri üzerinde inceleme.

Dersin Kodu: TDE 525
Dersin Adı: Roman Teorisi ve İncelemeleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Roman çözümleme metotları. Çözümleme örnekleri, çözümlemesi yapılan metinlerin değerlendirilmesi.

 

Dersin Kodu    : TDE 527
Dersin Adı       : Türk Halk Edebiyatının Kaynakları-I  proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Türk halk edebiyatına kaynaklık eden Cumhuriyet öncesi yazılı kaynakların tanıtılması ve onlardan yararlanma. Halk Edebiyatı ile ilgili genel kaynakça oluşturma.

Dersin Kodu    : TDE 529
Dersin Adı       : Halk Bilimi Tarihi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Halk bilimi çalışmalarının tarihi gelişimi, Batı’da ve bizde halk bilimi çalışmalarının tarihçesi.

Dersin Kodu    : TDE 531
Dersin Adı       : Halk Bilimi Kuram Ve Yöntemleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Halk bilimi çalışmalarında uygulanan belli başlı kuram ve yöntemleri incelemek. Bu kuram ve yöntemlerin Türk halkbilimi metinlerine uygulandığı örnek çalışmalar yapmak.

Dersin Kodu    : TDE 533
Dersin Adı       : Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri I proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Türk Halk Edebiyatı anlatı türlerinden mitler, destanlar ve masalların tanıtımı. Bu türlerle ilgili teori ve problemlerin değerlendirilmesi. Örnek metin incelemeleri.

Dersin Kodu    : TDE 535
Dersin Adı       : Âşık Tarzı Şiir Geleneği proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Halk edebiyatın en önemli şubelerinden biri olan âşık edebiyatının kaynakları, gelişimi ve günümüzdeki durumunun ele alınması ve değerlendirilmesi. Örnek metin incelemeleri.

Dersin Kodu: TDE 537
Dersin Adı: Mitoloji Araştırmaları I proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme teziDersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Mit kavramı ve tanımı kapsamında çok zengin olan Türk sözlü geleneğinin en eski ürünlerinden mit parçaları ve ilişkili olduğu diğer türlerin ele alınması ve değerlendirilmesi. Örnek metin okumaları.

Dersin Kodu: TDE 539
Dersin Adı: Yöresel Folklor Araştırmaları I proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Folklor derleme yöntemleri: Alana çıkmadan önce yapılması gerekenler; alada kullanılan derleme yöntemleri (gözlem, görüşme, anket); alanda derleme çalışmasından sonra yapılması gerekenler.

Dersin Kodu: TDE 541
Dersin Adı: Eski Türkçe Araştırmaları I (Köktürkçe) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Türkçenin tarihi devirleri arasında Proto-Türkçe dönemi sonrası ilk yazılı edebi metinlerimizin olduğu dönem üzerine yapılan araştırma ve incelemeler ile metotların öğretildiği derstir. Bu dönemde Eski Türkçe’nin Köktürk devresi üzerinde Araştırma ve incelemeler üzerinde durulacaktır.
Türk (Runik ) yazısının gelişimi yayılma sahası ve versiyonları üzerinde durulacak, metin okuma metotları ve okunan metinlerin problemleri üzerinde durulacaktır.

Dersin Kodu: TDE 543
Dersin Adı: Mukayeseli Türk Lehçeleri I (Fonetik) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Türk lehçelerinin oluşumunda esas olan ses denklikleri ve tercihleri başta olmak üzere, Türk lehçelerinin mukayeseli ses bilimi üzerinde durulacaktır.
Türkçenin temel ses yapısı, kilit sesler olarak adlandırılan sesler üzerinde mukayeseli olarak durulacaktır.

Dersin Kodu: TDE 545
Dersin Adı: Orta Türkçe I (Harezm-Kıpçak) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Türk dili tarihinin tasnifinde Orta Türkçe dönemi olarak adlandırılan ve yedi edebi yazı dilinin kullanıldığı bu süreçteki Harezm ve Kıpçak devri eserleri ve bunların dil özelikleri incelenecektir.
Bu incelemeler sırasında metinler üzerinde edisyon kritik ya da tek nüshadan orijinale inme gibi denemeler yapılacaktır.

Dersin Kodu: TDE 547
Dersin Adı: Dil Aileleri Teorileri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Dünyadaki dillerin incelemeleri sonucunda, kaynak ve şekil bakımından muhtelif aileler tespit edilmiş, diğer bir deyişle var olduğu iddia edilmiştir. Bu dil aileleri teorileri son dönem imkânları ile yeniden ele alındığında köklü değişikliklerin olduğu da bilinmektedir.
Bu yeni bilgiler ışığında Türkçeyi hangi sınıflara hangi sebeplerle koyabiliriz. Ayrı bir Türk Dil Ailesi teorisi kurabilir miyiz gibi konular anlatılacaktır.

Dersin Kodu: TDE 549
Dersin Adı: Bugünkü Türk Lehçeleri I (Kıpçak – Güney Sibirya) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Sovyetler Birliğinin 1990’lı yıllarından itibaren dağılma sürecine girmesi önceleri bir pus perdesi ardında gördüğümüz Türkün dünyasının diğer yarısını da daha yakından görme imkânımız oldu. Bu gelişmeler Türkoloji çalışmalarında Çağdaş Türk Lehçeler ya da Bugünkü Türk lehçeleri olarak adlandırılmış oldu.
Türk lehçelerinin tasnifleri doğrultusunda bu derste öncelikle Kıpçak grubu lehçelerinden birinin temel özellikleri gösterilecek aktarma çalışmaları yapılacaktır. Fırsat olduğu takdirde ise Güney Sibirya Türk lehçeleri hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Kodu: TDE 551  
Dersin Adı: Lehçe ve Ağız Araştırmaları  proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Genel Dilbiliminin ve Türkoloji’nin temel araştırma alanlarından biri olan lehçe, şive ya da ağız araştırmalarında gelinen nokta itibarı ile yapılan çalışmalar ve inceleme metotları üzerinde durulacak. Dil atlaslarına esas olmak üzere yapılacak olan ağız çalışmaları üzerine incelemeler yapılacaktır.

Dersin Kodu: TDE 553
Dersin Adı: Azeri Türkçesi Ağızları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Bugünkü Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesine en yakın özelliklere sahip olan Azerbaycan Türkçesinin Kuzey ve Güney Azerbaycan’daki varlığı, Kuzey ve Güney Azerbaycan Türkçesi ağızlarının sınıflandırılması, bu ağızlardan en az ikisiyle ilgili metinler yardımıyla gramer  incelenmesi. (Bunlar, Ayrım Ağzı, Terekeme-Karapapak Ağzı, Sungur Ağzı, Salmas Ağzı, Kaşkayî Ağzı gibi ağızlar arasından seçilir).

Dersin Kodu: TDE 555
Dersin Adı: Şiir Sanatı (Poetica)
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Edebî bir sanat olarak şiir. Batı edebiyatında şiir sanatına dair görüş ve düşünceler. Şiirin diğer edebî sanatlar içerisindeki yeri. Edebiyatımızda şiir sanatına dair görüşler. Tanzimat dönemi ve sonrası poetika eserleri ve özellikleri. Poetika yazarları ve birbirlerinden farklı yönleri.

BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu    : TDE 502
Dersin Adı       : İleri Osmanlı Türkçesi II proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Arap harfli metinlerdeki kimi işaret ve rumuzlar, bunların anlamları; rik’a, talik kırması ve divanî vb. stillerde yazılmış el yazma metinlerin olunması, transkripsiyon ve transleterasyonu.

Dersin Kodu: TDE 504
Dersin Adı: Edebiyat Kuramları II  proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Yansıma, anlatımcılık, yapısalcılık ve alımlama estetiklerinin edebî metinlerde görünüşü ve bu akımlar çerçevesinde edebî eserlerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Kodu    : TDE 506
Dersin Adı       : Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Bir Eski Türk Edebiyatı araştırmacısının tanımak ve bilgi sahibi olmak durumunda olduğu temel kaynaklar: Şuarâ tezkireleri, şiir mecmuaları, her türlü ansiklopedik, biyografik-bibliyografik eski eserler; kitabeler, mezar taşları, arşiv belgeleri gibi kitap dışı materyallerin tanınması

Dersin Kodu    : TDE 508
Dersin Adı       : Eski Türk Edebiyatında Nazım Türleri  proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Eski Türk Edebiyatının temel ürünleri olan mevlidler, hilyeler, na’tler, kırk hadis ve yüz hadisler gibi dinî ve surnâmeler, seyahatnâmeler vb. din dışı edebî türlerin tanınması bu dersin konularını teşkil etmektedir.

Dersin Kodu    : TDE 510
Dersin Adı       : Tenkitli Yayın Yöntemleri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Metin neşri nasıl yapılır? El yazma eserlerde nüsha değerlendirmesi, şecere tespiti. Tenkitli metin kurmanın sebep ve önemi, tenkitli metin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar.

 

Dersin Kodu    : TDE 512
Dersin Adı       : Mecmualar ve Cönkler proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Eski Türk Edebiyatının en önemli kaynaklarından olduğu hâlde bu güne yapılan çalışmalarda önemi oranında üzerinde durulmayan her türlü el yazması mecmua türleri; ayrıca genellikle Halk edebiyatı araştırmalarının bir kaynağı gibi düşünülen fakat birçok örneğinin Klâsik Türk edebiyatına mensup şairleri de ihtiva ettiği görülen cönklerin tanınması.

Dersin Kodu    : TDE 514
Dersin Adı       : Metin Tamiri proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Eski metinlerin yazımı sırasında müstensihler tarafından yapılan yanlışların düzeltilmesinde izlenecek usuller ve bu yolla sağlıklı metin oluşturma çalışmaları.

Dersin Kodu: TDE 516
Dersin Adı: Eski Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri II proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Klasik edebiyatın manzum eserlerini tahlil, şerh ve analiz etmek, bu metinlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için teklif edilen şerh ve tahlil metotlarını değerlendirmek.

Dersin Kodu: TDE 518
Dersin Adı: Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları II proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Klasik edebiyata kaynaklık eden, dinî, tasavvufî, mitolojik unsurları tanımak ve değerlendirmek. Bu bağlamda Kuran’ı, hadisleri, mitolojik değer taşıyan eserleri, şair biyografilerini ve muhtelif tarihleri incelemek.

Dersin Kodu: TDE 520
Dersin Adı: Türk Tiyatro Tarihi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Geleneksel Türk tiyatrosu (Gölge oyunu, orta oyunu, meddah, kukla) ve Tanzimat’la başlayan modern Türk tiyatrosunun tarihî gelişimi; seçme metinler.

Dersin Kodu: TDE 522
Dersin Adı: Türk Hikâyeciliği proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Başlangıcından 1923’e kadar Türk hikâyeciliğinin tarihî gelişimi, hikâyemizin Batı hikâyeciliği ile etkileşiminin incelenmesi; seçkin örnekler üzerinde incelemeler.

Dersin Kodu: TDE 524
Dersin Adı: Türk Edebiyatında Tenkit proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Klâsik Türk edebiyatındaki tenkit örneklerinden başlamak üzere Modern Türk edebiyatının kuruluş devrinde (Tanzimat, Servet-i Fünun) edebî tenkidin tarihî gelişimi; tenkit türünde yazılmış seçme metin incelemeleri.

Dersin Kodu: TDE 526
Dersin Adı: Roman Teorisi ve İncelemeleri II proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Batı’da romanın doğuşu ve gelişimi, Türk edebiyatında romanın oluşumu; roman türünün teknik özellikleri, romanı diğer anlatıma dayalı mensur türlerden ayıran nitelikleri.

Dersin Kodu: TDE 528
Dersin Adı: Metin Çözümlemesi I (Mensur Eserler) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Mensur metinleri çözümleme metotları. Çözümleme örnekleri, çözümlemesi yapılan metinlerin değerlendirilmesi.

Dersin Kodu    : TDE 530
Dersin Adı       : Türk Halk Edebiyatının Kaynakları-II proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Türk halk edebiyatına kaynaklık eden Cumhuriyet sonrası ve günümüz yazılı ve sözlü kaynaklarının tanıtılması, değerlendirilmesi ve eleştirilmesi.

Dersin Kodu    : TDE 532
Dersin Adı       : Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri II proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Türk Halk Edebiyatı anlatı türlerinden efsaneler, fıkralar ve halk hikâyelerinin tanıtımı. Bu türlerle ilgili teori ve problemlerin değerlendirilmesi. Örnek metin incelemeleri.

Dersin Kodu    : TDE 534
Dersin Adı       : Âşık Tarzı Hikâye Geleneği proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Halk edebiyatının en önemli temsilcileri olan âşıkların ortaya koymuş oldukları tahkiyeli eserlerin incelenmesi. Hikâye anlatıcısı olarak âşık tipinin değerlendirilmesi. Örnek metin incelemeleri.

Dersin Kodu    : TDE 536
Dersin Adı       :  Türk Destanları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    :Altay, Tuva, Hakas, Başkurt vs. Türk boyları arasından derlenen arkaik kahramanlık destanları ile Oğuz Kağan, Manas ve Köroğlu destanlarının mukayesesi.

Dersin Kodu   : TDE 538
Dersin Adı       : Gelenekler ve Halk İnançları proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği    : Geleneğin ve ona bağlı kavramların analizi. Geleneksel kültürümüzün hangi unsurlarının günümüzde devam ettiğinin tespiti ve yaşamaya muktedir olanların yeniden üretilmesi. Kültür-Kimlik ilişkisi ve kültürel kimliğin oluşumunda halk inançlarının rolü. Yabancı kültürler karşısında geleneğin direnişi.

Dersin Kodu    : TDE 540
Dersin Adı       : Mitoloji Araştırmaları II proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği : Mısır, Hint, Yunan, Roma, İran, Çin ve Kızılderililere ait bazı mit parçalarının okunması ve tahlili.

 

Dersin Kodu    : TDE 542
Dersin Adı       : Yöresel Folklor Araştırmaları II proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriğ i: Gözlem, görüşme ve anket yöntemleriyle alanda sözlü kültür derlemesi yapılması ve derlenen malzemenin yazıya aktarılıp yorumlanması.

Dersin Kodu: TDE 544
Dersin Adı: Eski Türkçe Araştırmaları II (Uygurca)  proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Türkçenin tarihi devirleri arasında Proto-Türkçe dönemi sonrası ilk yazılı edebi metinlerimizin olduğu dönem üzerine yapılan araştırma ve incelemeler ile metotların öğretildiği derstir. Bu dönemde Eski Türkçe’nin Uygur devresi üzerinde Araştırma ve incelemeler üzerinde durulacaktır.

Dersin Kodu: TDE 546
Dersin Adı: Mukayeseli Türk Lehçeleri II (Morfoloji) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Türk lehçelerinin oluşumunda tercih edilen ekler, kelime yapım tercihleri mukayeseli olarak incelenecektir. Bu incelemede 27 Türk lehçesi esas alınacaktır.

Dersin Kodu: TDE 548
Dersin Adı: Orta Türkçe II (Çağatay-Eski Anadolu) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Türk dili tarihinin tasnifinde Orta Türkçe dönemi olarak adlandırılan ve yedi edebi yazı dilinin kullanıldığı bu süreçteki Çağatay ve Eski Anadolu devri eserleri ve bunların dil özelikleri incelenecektir. Bu incelemeler sırasında metinler üzerinde edisyon kritik ya da tek nüshadan orijinale inme gibi denemeler yapılacaktır.

Dersin Kodu: TDE 550
Dersin Adı: Bugünkü Türk Lehçeleri (Karluk) proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Sovyetler Birliğinin 1990’lı yıllarından itibaren dağılma sürecine girmesi önceleri bir pus perdesi ardında gördüğümüz Türkün dünyasının diğer yarısını da daha yakından görme imkânımız oldu. Bu gelişmeler Türkoloji çalışmalarında Çağdaş Türk Lehçeler ya da Bugünkü Türk lehçeleri olarak adlandırılmış oldu.
Türk lehçelerinin tasnifleri doğrultusunda bu derste öncelikle Karluk (Özbek-Uygur) grubu lehçelerinden birinin temel özellikleri gösterilecek aktarma çalışmaları yapılacaktır.

Dersin Kodu: TDE 552
Dersin Adı: Türk Dili Araştırmalarında Metotlar proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği: Dil araştırmalarında, ses, şekil, ağız, metin incelemeleri gibi değişik konular ele alınır. Öğrencinin derlemede kullanacağı araştırma teknikleri ile, metinlerin edisyon kritik çalışmasında ya da leksikoloji çalışmasında kullanacağı teknik ve araçlar farklılık arz eder. Bu derste öğrenciye yapacağı bilimlik araştırmalarda kullanabileceği yöntemler verilecektir.

Dersin Kodu: TDE 554
Dersin Adı: Eski Anadolu Türkçesi  proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin İçeriği: Eski Anadolu Türkçesinin teşekkülü, gelişimi ve tarihî Türk lehçeleri arasındaki yeri. Devrin edebî şahsiyetleri ve eserlerine kısaca bakış. Yazı ve imlâ. Ses ve şekil bilgisi. Devrin eserlerinin tıpkıbasımlarından seçilmiş orijinal yazılı metinler üzerinde okuma, transkripsiyon, anlamını kavrama, ses, şekil bilgisi ve söz dizimi bakımından inceleme çalışmaları.

 

Dersin Kodu: TDE 556
Dersin Adı: Şiir Sanatı ve Çözümlemeleri   proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 3
Dersin İçeriği : Şiir nedir ve nasıl olmalıdır? Şiir poetikaları, şiirin içerik ve şekil özellikleri, şiir tahlilleri (kuramsal ve tema merkezli) üzerinde durulur.

Dersin Kodu: TDE 700 proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Adı: Seminer
Dersin Kredisi: 
Dersin İçeriği: Alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.

Dersin Kodu: TDE 702
Dersin Adı: Yüksek Lisans Tezi proje tez, bitirme projesi, lisans tezi nasıl yazılır, özel ders, dönem ödevi,proje, bitirme tezi
Dersin Kredisi: 
Dersin İçeriği: Öğrencinin uzmanlaşmak istediği özel alanla ilgili literatürün incelenmesi, derlenmesi ve ilgili verilerin seçimi ve raporlaştırılması

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829