Tez Hazırlama

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler. Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması. Milli Mücadele dönemi. Kongreler yoluyla teşkilatlanma. Kuva-i Milliye ve Misak-ı Milli. TBMM’nin açılması.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

BUS 101 Introduction to Business I
Systems theory, business environmet, types of incorperating and merging, business development.

ECO 101 Introduction to Microeconomics
Alternative cost, demand, supply, elasticity, production function, diminishing returns, total/fixed/variable cost, minimum cost, total income, maximum profit, firm equilibrium, open market and competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly.

HUK 101 Hukukun Temel Kavramları
Hukukun tanımı ve nitelikleri. Hukukun normatifliği. Hukukun kaynakları. Örf, adet, içtihat ve hukukun genel ilkeleri. Hak kavramı ve hakkın niteliğini açıklayan teoriler. Tüzel kişilik. Hukuki olay ve hukuki fiil kavramları. Muhakeme ve hüküm. Anayasa hukuku. Ceza hukuku. İdari hukuk. Uluslararası hukuk. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İNG 111 İleri İngilizce I
Gramer, kelime bilgisi, okuma, yazma, konuşma.

MAT 101 Matematik I
Denklem çözme, türevsiz fonksiyon çizimleri, signum, tamdeğer, mutlak değer, finans matematiği, matematik uygulamaları

SOS 101 Sosyoloji
Sosyolojinin evrimi, sosyoloji ve diğer disiplinler arasındaki farklar ve benzerlikler, toplum-birey, yapı-özne, yapı-eylem, birey-grup, anomi, yabancılaşma, aile, eğitim ve sosyalleşme, toplum ve kültür arasındaki ilişki, toplumsal eşitsizlikler: katmanlaşma, sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, toplumsal kurumlar ve din, kent yaşamı ve sosyal yaşam.

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
TBMM’nin açılması. Doğu, Güney ve Batı Cephesi Savaşları. Lozan Barış Antlaşması. Atatürk önderliğinde yeni Cumhuriyetin kurulması. Yasal, sosyal, siyasal ve kültürel reformlar. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

BUS 102 Introduction to Business II
Management and organization, marketing, production, human resources, public relations.

ECO 102 Introduction to Macroeconomics
GDP, GNP, Injections, leakages, consumption function, marginal prospensity to consume, autonomous expenditure, multiplier, money, Money multiplier, Money supply, macroeconomic equilibrium, monetary and fiscal politics.

İNG 112 İleri İngilizce II
Gramer, kelime bilgisi, okuma, yazma, konuşma.

İŞL 104 Davranış Bilimleri
Davranış bilimlerine giriş, algı ve yükleme, öğrenme, kişilik, tutumlar ve tutum değişikliği, gruplar ve grup dinamikleri, motivasyonun anlamı.

MAT 102 Matematik II
Limit, türev, belirli integral, belirsiz integral, riemann integrali.

ACC 201 Financial Accounting I
Main accounting principles, balance sheet equilibrium, financial statements, income statement, balance, legal bookkeeping, digit accounting system, documents used in accounting, receipts, work flow in accounting.

BUS 201 Business Communication
Types of communication (Writing, Reading, Speaking, , Listening), presentation, meeting, interview, report, letter and the other written documents, curriculum vitae. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

BUS 203 Business Management
Business management and organization, planning, organizing, controlling, decision of coordination.

HUK 201 İşletme Hukuku I
İşveren, girişim, sözleşme, fatura, senet, akit tarafları, rekabet, marka.

İNG 211 İngilizce Dilinde Okuma ve Konuşma
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanla ilgili terim ve terminolojileri tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla literatürü takip etmelerini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin okuma İngilizce dilinde okuma ve konuşmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İST 201 İstatistik I
İstatistiğin Tanımı, İstatistik Verilerin Derlenmesi, Tablo ve Seriler, Histogram, Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Medyan ve Mod), Değişkenlik Ölçüleri (Variance, Standart Sapma, Değişim Katsayısı, Asimetri (Çarpıklık) Ölçüleri, Basıklık Ölçüleri, Olasılık Kavramı (Tesadüfi Deney, Olay, Örnek Uzayı), Sürekli ve Kesikli Olasılık Dağılımları, Binom Dağılımı, Normal Dağılım, İndeks Kavramı, Zaman Serileri Analizi, Zaman Serisinin Bileşenleri, Mevsim İndeksi, Hareketli Ortalamalar, Trend Kavramı ve Trendin Hesaplanması, Zaman Serisi Analizinde Tahmin. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TDB 101 Türk Dili I
Dilin tanımı ve önemi. Dil ve kültür ilişkisi. Dilbilgisi yapısı ve kuralları (noktalama ve paragraflar). genel konuşma yanlışları. Düşünceyi açıklama yeteneği. Yazım çeşitleri (anı, kısa yazı, öykü, fıkra, eleştiri, roman vs.) Resmi yazışmalar.

ACC 202 Financial Accounting II
Inventory valuation, recorrection, adjusted cost, balance sheet, income statement, retained earnings.

ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
Veri, bilgi, yazılım, işletim sistemleri, ofis sistemleri, donanım, mikro işlemciler, bellekler, girdi ve çıktı araçları, yazıcılar, bilgisayar ağları, internet.

HUK 202 İşletme Hukuku II
Çalışan, iş sözleşmesi, iş akdinin fesih türleri, sendikalar, toplu sözleşme, toplu sözleşme akdi, grev ve lokavt.

İNG 321 Mesleki İngilizce I
Bu derslerin temel amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarla ilgili terim ve terminolojileri tanımalarını sağlamak ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İŞL 202 İşletme Araştırma Yöntemleri
Araştırma, araştırma yöntemleri, değişkenler, hipotez geliştirme, veri toplama yöntemleri, tahmin yöntemleri, araştırma raporu.

İST 202 İstatistik II
Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örnekleme Hatası, Student (t) Dağılımı, Nokta ve Aralık Tahmini, Güven Aralığı, Anakütle Ortalaması ve Anakütle Oranı İçin Hipotez Testleri, İki Anakütle Ortalaması ve Oranı Arasındaki Farkın İçin Hipotez Testleri, Ki-Kare Testleri, Varyans Analizi, Korelasyon Analizi (Sperman ve Pearson Korelasyon Katsayıları), Basit Doğrusal Regression, Belirlilik Katsayısı, Çoklu Regresyon, Regresyon Denklemi ile Tahmin.

TDB 102 Türk Dili II
Konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi. Telaffuz, hız, tonlama ve vurgu. Panel, sempozyum ve konferans teknikleri. Dinleme, okuma ve anlama yeteneğini geliştirme.

ACC 301 Cost Accounting
Cost, expenditure, loss, variable costs, fixed costs, direct costs, indirect costs, production cost table, cost of goods sold table.

BUS 303 Principles of Marketing
Marketing strategy of the firm, selection of target markets and the design of the marketing mix market segmentation and market coverage strategies.

ECO 313 International Economics
Main actors shaping the international monetary and financial environment, international banks,central banks and multinational companies. organizational structure, functions and their role in the international business arena, the economic and financial bases for international trade and direct investment, the determinants and effects of government policies toward trade and investment international economic organizations, international linkages, tariff and non-tariff barriers to trade, balance of payments, determination of exchange rates, exchange rate regimes and currency unions. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İNG 322 Mesleki İngilizce II
Bu derslerin temel amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarla ilgili terim ve terminolojileri tanımalarını sağlamak ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır.

İŞL 301 İşletme Finansı
Teminat mektubu, kredi mektubu, teminat, karşı teminat, sermaye yeterlik oranı, defter değeri, piyasa değeri, leasing, factoring, değer.

UTI 315 Gümrük ve Kambiyo Uygulamaları
Serbest Dolaşıma Giriş (Kati İthalat) Rejimi’nde gümrük beyanı, beyana eklenmesi gereken bilgi ve belgeler, ithalatta ödeme ve teslim şekilleri, kambiyo uygulamaları, ihracat Rejimi’nde gümrük beyanı, beyana eklenmesi gereken bilgi ve belgeler, ihracatta ödeme ve teslim şekilleri, kambiyo uygulamaları, transit ticaret, ihraç kayıtlı teslimlerde tecil terkin uygulaması, ihracatta devlet yardımları, tarımsal ürünlerde ihracat iadeleri, ihracat sayılan satış ve teslimler, bedelsiz ihracat uygulamaları.

ACC 302 Managerial Accounting
Cost systems, budgeting, alternative pricing decisions, operating based costing, profit planning, target costing.

UTI 314 International Business
Definition of business, international markets, globalization, trade, management and organization in international firms, production management in international firms, human resources management in international firms, international transportation and logistics, imports, foreign direct investment.

İKT 302 Türkiye Ekonomisi
Devletçilik, tarıma dayalı büyüme, planlı büyüme, ithal ikameci endüstrileşme, ödeme dengeleri krizi, istikrar programı, ihracata dayalı büyüme, finansal liberalleşme, kısa vadeli sermaye hareketleri, kamu sektörü borçlanma gereği.

İNG 302 İş Hayatı İçin İngilizce
Bu dersin temel amacı, öğrencilere, iş hayatına atıldıkları zaman yabancı kişi veya kuruluşlarca olabilecek ilişkilerinde başarılı olmaları için gerekli yazılı ve sözel iletişim ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır.

İŞL 302 Finansal Yönetim
Adat, ekonomik sipariş miktarı, net bugünkü değer, annuite, iç karlılık oranı, iskonto edilmiş geri ödeme oranı, ortalama sermaye maliyeti.

İŞL 304 Pazarlama Yönetimi
Pazarlamanın tanımı, stratejiler, dağıtım kanalları, reklam ve satışlar.

BUS 403 International Marketing
National markets, international market variables, types of sales, importing and exporting regimes, organizating, controlling, promotion. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İŞL 401 Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetiminin altında yatan felsefe, toplam kalite yönetiminin kavramları ve araçları, işlevsel ve genel yönetim perspektifinden toplam kalite uygulamaları ve deneyimleri.

İŞL 409 Türk Vergi Sistemi I
Vergi Usulü Kanunu, gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, tereke, varis, vergi yükümlüsü, vade, vergi toplama, tebliğ, vergi tarhı.

İŞL 411 Lojistik
Lojistik, bütünleşik lojistik, arz zinciri, zaman tabanlı lojistik, global lojistik.

MUH 405 Uluslararası Muhasebe
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun yapısı, üyeleri, gelişimi, Uluslar arası Muhasebe Standartlarının dünyada kullanımı, yeni projelerin Yürürlükteki standartlar ve kapsadığı konular.

UTI 407 International Finance
Investment decision making process and financial decisions of the multinational companies currency risk management of multinational companies, multinational capital budgeting and multinational capital structure, calculation of the cost of capital for multinational companies, corporate governance and international market for corporate control, options on real assets, asset pricing.

BUS 406 Business Ethics
Professional ethics, social responsibility, organic solidarity, globalization, neo-liberalism, risk society, consumption society, sustainability, self regulation, economic spasm, reliability, virtue, hedonism morality, egotism, job ethics. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İŞL 402 Girişimcilik
Girişimcilik, kişisel özellikler, biçimsel ilkeler, hukuki statü, mevzuat, şirketler ve hakları, ürün ya da hizmet, üretim, pazarlama, pazarlama araştırması yöntemleri, piyasa ve rakipler, rekabet koşulları, satış ve maliyetler, fiyat, kanallar, reklam, insan kaynakları, istihdam, özgeçmiş, mülakat, yatırım ve finans, nakit akışı, planlama, bütçe, kurumsal ziyaretler, yönetim ve işletme fonksiyonları, analizler, swot analizi ve stratejik planlama.

İŞL 407 Pazarlama Araştırmaları
Temel kavramlar, pazarlama araştırması veri ve bilgi toplama yöntemleri ve araçları, toplanan bilgi ve verinin analizi, hazırlık, araştırma planlama, araştırma modelleri ve pazarlama araştırması ölçüm skalası, faiz analizi, korelasyon analizi, diskriminant analizi, kümeleme analizi.

İŞL 408 Türk Vergi Sistemi II
Türkiye’de vergi sistemi, vergi ve yatırım arasındaki ilişki, vergi etiği, vergi düzenlemeleri. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İŞL 410 Yatırım Proje Analizi
Yatırım kavramı ve tanımı, proje kavramı ve tanımı, işletmelerde yatırım projeleriyle ilgili çalışmaların amacının belirlenmesi, araştırma ve gerekli etütlerin yapılması, analizi, değerlendirilmesi ve yatırım proje kararlarının alınması tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

UTİ 418 Uluslararası Üretim Yönetimi
Üretim sistemlerinin sınıflandırılması, üretim zincirinin yapısı ve mekanizması, üretim yönetimi ve kontrol, işletme malzemesi türleri, iş ve işletme, zaman hesaplama metodları, Gant diagramı, MRP, MRP II, ERP, MRP yazılımları, SAP’nin MRP II Sistemi ve BAAN’ın ERP Ssistemi. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

UTİ 420 Uluslararası Ticaret Semineri
Sunum, grup çalışması, internet kullanımı, yazılı dokümanlar. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031