Tez Hazırlama Yönergesi

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler. Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması. Milli Mücadele dönemi. Kongreler yoluyla teşkilatlanma. Kuva-i Milliye ve Misak-ı Milli. TBMM’nin açılması. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İNG 101 İngilizce I
Gramer, kelime bilgisi, okuma, yazma, konuşma.

HUK 101 Hukukun Temel Kavramları
Hukukun tanımı ve nitelikleri. Hukukun normatifliği. Hukukun kaynakları. Örf, adet, içtihat ve hukukun genel ilkeleri. Hak kavramı ve hakkın niteliğini açıklayan teoriler. Tüzel kişilik. Hukuki olay ve hukuki fiil kavramları. Muhakeme ve hüküm. Anayasa hukuku. Ceza hukuku. İdari hukuk. Uluslararası hukuk. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

MAT 101 Matematik I
Denklem çözme, türevsiz fonksiyon çizimleri, signum, tamdeğer, mutlak değer, finans matematiği, matematik uygulamaları tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 101 Genel Turizm
Turizm olayı, turizm ürünü, turizm endüstrisi, turistik mal ve hizmetler, turizmin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi.

İKT 101 Mikro İktisada Giriş
Alternatif maliyet, arz, talep, esneklik, üretim fonksiyonu, azalan verimler, toplam/sabit/değişken/ ortalama maliyet, minimum maliyet, toplam gelir, maksimum kar, firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, oligopol.

İŞL 101 İşletme I
İşletmeciliğin temel kavramları, işletmenin çevresi, işletmelerde büyüme ve işbirliği şekilleri, işletmenin kuruluşu tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

SOS 101 Sosyoloji
Toplumbilimin tarihsel gelişimi. Toplumbilim ile diğer sosyal bilimler arasındaki farklılıklar ve ortaklıklar. Toplum-birey, yapı-özne, yapı-eylem, kişi-grup, anomi ve yabancılaşma kavramları. Aile, eğitim ve toplumsallaşma. Toplum ve kültür ilişkisi. Toplumsal Eşitsizlikler: tabakalaşma, toplumsal hareketlilik, sınıf, cinsiyet, ırk ve etnik köken. Toplumsal kurumlar ve din. Kent ve toplumsal Yaşam.

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler. Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması. Milli Mücadele dönemi. Kongreler yoluyla teşkilatlanma. Kuva-i Milliye ve Misak-ı Milli. TBMM’nin açılması tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İNG 102 İngilizce II
Gramer, kelime bilgisi, okuma, yazma, konuşma

İŞL 100 Genel İşletme
İşletmeciliğin temel kavramları, işletmenin çevresi, işletmelerde büyüme ve işbirliği şekilleri, işletmenin kuruluşu

İŞL 104 Davranış Bilimleri
Davranış bilimlerine giriş, algılama ve atıf , öğrenme, kişilik, tutumlar, gruplar ve davranışı, güdülenme (motivasyon) tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

MAT 102 Matematik II
Limit, belirsizlikler, türev, belirli integral, belirsiz integral, riemann integrali, işletme matematik uygulamaları

TUR 102 Turizm Coğrafyası
Turizm Coğrafyası, Turizm Değerleri, Turizm Çeşitleri, Tarihi Değerler, Turizm Hareketleri

İKT 102 Makro İktisada Giriş
Gayri safi yurtiçi hasıla, gayri safi milli hasıla, enjeksiyon, sızıntı, tüketim fonksiyonu, marjinal tüketim eğilimi, otonom harcama, çarpan, kaydi para, para çarpanı, para arzı, makroekonomik denge, para ve maliye politikaları tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İNG 201 İngilizce III
İletişim şekil ve çeşitleri (Okuma, Yazma, Konuşma, Dinleme) Sunuş Toplantı Mülakat Rapor Mektup ve diğer yazılı belgeler Özgeçmiş

İŞL 203 İşletme Yönetimi
İşletme yönetim ve organizasyon, planlama, örgütleme, yürütme (yöneltme) kontrol, koordinasyon karar verme

İST 201 İstatistik I
İstatistiğin Tanımı, İstatistik Verilerin Derlenmesi, Tablo ve Seriler, Histogram, Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Medyan ve Mod), Değişkenlik Ölçüleri (Variance, Standart Sapma, Değişim Katsayısı, Asimetri (Çarpıklık) Ölçüleri, Basıklık Ölçüleri, Olasılık Kavramı (Tesadüfi Deney, Olay, Örnek Uzayı), Sürekli ve Kesikli Olasılık Dağılımları, Binom Dağılımı, Normal Dağılım, İndeks Kavramı, Zaman Serileri Analizi, Zaman Serisinin Bileşenleri, Mevsim İndeksi, Hareketli Ortalamalar, Trend Kavramı ve Trendin Hesaplanması, Zaman Serisi Analizinde Tahmin

MUH 201 Finansal Muhasebe I
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, bilanço eşitliği, finansal tablolar, bilanço, gelir tablosu, mizan, tutulması zorunlu yasal defterler, çift kayıt sistemi, hesap kavramı, muhasebede kullanılan belgeler, fişler ve muhasebede iş akışı kavramı tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TDB 101 Türk Dili I
Dilin tanımı ve önemi. Dil ve kültür ilişkisi. Dilbilgisi yapısı ve kuralları (noktalama ve paragraflar). genel konuşma yanlışları. Düşünceyi açıklama yeteneği. Yazım çeşitleri (anı, kısa yazı, öykü, fıkra, eleştiri, roman vs.) Resmi yazışmalar.

TUR 201 Turizm Bilgi Sistemleri
Merkezi rezervasyon sistemleri, Oda yönetim sistemi, Ön kasa işlemleri, Satış noktası sistemleri, Satış analizleri, Reçete Yönetimi, Menü yönetimi, Verim yönetimi, Bordro sistemi, Stok yönetimi ve Finansal yönetim sistemleri

HUK 201 İşletme Hukuku I
Tacir, işletme, işveren, şirket türleri, bono, poliçe, çek, rekabet hukuku, marka, akit yapılması tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İŞL 201 İş İletişimi
İletişim şekil ve çeşitleri (okuma, yazma, konuşma, dinleme) sunuş, toplantı, mülakat, rapor, mektup ve diğer yazılı belgeler özgeçmiş

İNG 202 İngilizce IV
Okuduğunu anlama, kelime bilgisi, tartışma.

İST 202 İstatistik II
Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Örnekleme Hatası, Student (t) Dağılımı, Nokta ve Aralık Tahmini, Güven Aralığı, Anakütle Ortalaması ve Anakütle Oranı İçin Hipotez Testleri, İki Anakütle Ortalaması ve Oranı Arasındaki Farkın İçin Hipotez Testleri, Ki-Kare Testleri, Varyans Analizi, Korelasyon Analizi (Sperman ve Pearson Korelasyon Katsayıları), Basit Doğrusal Regression, Belirlilik Katsayısı, Çoklu Regresyon, Regresyon Denklemi ile Tahmin.

İKT 202 İktisada Giriş
Alternatif maliyet, arz, talep, esneklik, üretim fonksiyonu, azalan verimler, toplam/sabit/değişken/ ortalama maliyet, minimum maliyet, toplam gelir, maksimum kar, firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, oligopol, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Gayri Safi Milli Hasıla, enjeksiyon, sızıntı, tüketim fonksiyonu, marjinal tüketim eğilimi, otonom harcama, çarpan, kaydı para, para çarpanı, para arzı, makroekonomik denge, para ve maliye politikaları tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TDB 102 Türk Dili II
Konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi. Telaffuz, hız, tonlama ve vurgu. Panel, sempozyum ve konferans teknikleri. Dinleme, okuma ve anlama yeteneğini geliştirme. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 202 Turizm İşletmeciliği
İşletmecilik, Kuruluş yeri faktörleri, Altyapı, tesis Üretim fonksiyonları, turizm endüstrisi, standardizasyon, turistik ürün, tutundurma.

İŞL 202 İşletme Araştırma Yöntemleri
Araştırma, araştırma süreci, değişkenler, hipotez oluşturma, bilgi toplama yöntemleri, maliyet izleme, geleceği tahmin yöntemleri, araştırma raporu tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

MUH 202 Finansal Muhasebe II
Envanter (sayım, ölçüm vb) değerleme, düzeltme, kesin mizan, bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım tablosu.

İNG 207 Turizm İngilizcesi I
Kongre, toplantı, fuar, sempozyum, seminer, organizasyon, stand, faaliyet, etki.

İŞL 301 İşletme Finansı
Teminat mektubu, akreditif, harici garanti, kontr-garanti,sermaye yoğunluğu rasyosu, defter değeri, piyasa değeri, learing, factoring, forfaiting, valör.

TUR 301 Konaklama İşletmeleri Yönetimi
Konaklama, İşletme, Yönetim Fonksiyonları, Organizasyon, Politika ve Stratejiler.

TUR 303 Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü
Seyahat Acentacılığı, Tur Operatörlüğü, Gezi Sözleşmesi, Paket Tur, Paket Tur Üretimi, Seyahat İşletmelerinde Yönetim, Pazarlama, Dağıtım ve Satış politikaları. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 307 Kat Hizmetleri Yönetimi
Sektör, kat, hizmet, oda, faaliyet, dekorasyon, depolama, güvenlik, yönetim

TUR 309 Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
Yiyecek, servis, masa düzeni, içecek, içecek servisi tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

YDB 211 Ek Yabancı Dil I
Otel Yönetimi, Seyahat Acenteleri, Konaklama.

İNG 308 Turizm İngilizcesi II
Kongre, toplantı, fuar, sempozyum, seminer, organizasyon, stand, faaliyet, etki.

TUR 302 Turizm Pazarlaması
Turizm pazarında konumlandırma, turizm pazarında dilimlendirme, pazarlama bütçesi, pazarlama yöntemleri

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 304 Konaklama Muhasebesi ve Uygulamaları
Konaklama, hesap, kayıt, işleyiş, süreç, varlıklar

TUR 306 Turizm ve Çevre
Çevre, Çevre ekonomisi, sürdürülebilir turizm, mavi bayrak, çevre projeleri

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 308 Ön Büro Yönetimi
Rezervasyon, Resepsiyon, Concierge, Santral, Ön kasa, Shift işlemleri, Oda çeşitleri, Oda satışı, Konuk grupları, Ön büro bölümünün bölüm içi ve diğer bölümlerle ilişkileri, Konuk hesapları ve ödeme şekilleri.

YDB 312 Ek Yabancı Dil II(Almanca, Fransızca, Rusça)
Otel Yönetimi, Seyahat Acenteleri, Konaklama

HUK 202 İşletme Hukuku II
İşgören hizmet akdi, iş akdinin feshi şekilleri, sendikalar, toplu iş görüşmesi, toplu iş sözleşmesi, görev ve lokavtlar.

İŞL 308 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramlar, iş değerlemesi işlevi, personel değerlemesi işlevi, ücretleme işlevi, iş güvenliği, sağlık ve koruma işlevi

İNG 409 Turizm İngilizcesi III
Kongre, toplantı, fuar, sempozyum, seminer, organizasyon, stand, faaliyet, etki. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 401 Seyahat İşletmesi Muhasebe Uygulamaları
Seyahat, Muhasebe, Faaliyet, hesap, işleyiş, süreç, departman, plan.

TUR 403 Turizm Hukuku
Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Sözleşme, Uyuşmazlık, Tüketici Hakları tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 407 Uluslar arası Turizm
Uluslararası turizm bölgeleri, uluslar arası turist varışları, uluslar arası turizm gelirleri, Avrupa Birliği turizm kuruluşları, uluslar arası turizm destinasyonlarında yeni eğilimler. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 409 Bilet Rezervasyon ve Ulaştırma Hizmetleri
Bilet ve e-bilet, rezervasyon işlemleri, e-rezervasyon, konaklama, hizmet, ulaşım tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

YDB 411 Ek Yabancı Dil III(Almanca, Fransızca, Rusça)
Otel Yönetimi, Seyahat Acenteleri, Konaklama

İŞL 401 Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetiminin altında yatan felsefe, toplam kalite yönetimi kavramı ve araçları, toplam kalite kavramının yeniden yapılama (reengineering) ve kıyaslama (benchmarking) gibi ileri düzey konularla ilişkisi, toplam kalite yönetimi uygulamaları, genel ve uygulamalı yönetim açılarından toplam kalite yönetimi uygulamaları

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 405 Turizm Rehberliği
Paket tur, güzergahlar, seyahat acentası, tur operatörü, konaklama sektörü tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 411 Turizm Semineri I
Nicel araştırma, nitel araştırma, hipotezler, ölçme ve ölçekler, örneklem, raporlamak, referanslar

İNG 411 Turizm İngilizcesi IV
Otel Yönetimi, Seyahat Acenteleri, Konaklama

İŞL 406 İş Etiği
Profosyonel Etik, Toplumsal Sorumluluk, Organik, Mekanik dayanışma, Küreselleşme, Neo-liberalizm, Risk Toplumu, Tüketim toplumu, Sürdürülebilirlilik, öz regülasyon, Ekonomik Spazm, Güvenilirlilik, Erdem etiği, Hedonizm, Moralite, Egoism, Görev Ahlakı

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 402 Turizm İşletmelerinde Verimlilik Analizi
Verimlilik Analiz, Pazarlama ve Satış, Motivasyon – ücret, iş tatmini

TUR 404 Turizm Yatırımlarının Değerlendirilmesi
Proje, turizm yatırım projesi, proje geliştirme, proje değerlendirme, net bugünkü değer yöntemi, iç karlılık yöntemi

TUR 412 Turizm Semineri II
Nicel araştırma, nitel araştırma, hipotezler, ölçme ve ölçekler, örneklem, raporlamak, referanslar

YDB 412 Ek Yabancı Dil IV(Almanca, Fransızca, Rusça)
Otel Yönetimi, Seyahat Acenteleri, Konaklama tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

İKT 454 Turizm Ekonomisi
Turizm ekonomisi, turizm arz ve talebi, fırsat maliyeti, turizmin ulusal ekonomiye katkısı, katma değer tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

TUR 406 Kongre ve Toplantı Yönetimi
Kongre, toplantı, fuar, sempozyum, seminer, organizasyon, stand, faaliyet, etki. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031