Tez Hazırlama Fiyatları

ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu ve Adı: ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders İçeriği: Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler, Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması, İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu, Milli Mücadele İçin İlk Adım Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Kuva-i Milliye ve Misak-ı Milli, TBMM nin açılması. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 103 Bilgi Teknolojilerine Giriş I
Ders İçeriği: Temel donanım ve yazılım bilgisi, kelime işlemci programlar, tablolama programları, tablolama programaları ile grafik ve hesaplamalar, internet işleyişi ve temel bilgiler tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: FİZ 101 Fizik I
Ders İçeriği: Ölçme ,  Vektörler ,  Tek Boyutta Hareket ,  Düzlemde Haraket ,  Parçacık Dinamiği ,  İş ve Enerji ,  Enerjinin Korunumu ,  Parçacık Sistemlerinin Dinamiği ,  Çarpışmalar ,  Dönmenin Kinematiği,  Dönmenin Dinamiği ,  Rijit Cisimlerin Dengesi

Ders Kodu ve Adı: İNG 101 İngilizce I
Ders İçeriği: Basic English: am, is, are, present continuous, present simple, was, were, regular and irregular verbs, past simple, past continuous, possessions, present perfect, present for the future (What are you doing tomorrow?) going to future, will, shall, forms of be, it, do, make, using auxiliaries without verbs; question tags, too, ether, so am I, neither do I, yes-no questions and information questions,how to ask questions, noun clause with why questions, pronouns possessives, pronouns and possessives, imperatives, articles, daily routines, singular and plural, countable and uncountable, this, that, theses, those.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 111 Analiz I
Ders İçeriği: Kümeler,reel sayılar,reel sayı dizi ve serileri,bir reel değişkenin reel fonksiyonları,limit,süreklilik,türev,yüksek mertebeden türev,Rolle Ortalama Değer,Genelleştirilmiş ortalama değer teoremleri,Belirsiz şekiller,Taylor ve M.L. Açılımları ve fonksiyonların grafikleri

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 113 Lineer Cebir
Ders İçeriği: Lineer denklem sistemleri, Matrisler, matris işlemleri, özel tip matrisler, Bir matrisin eşelon formu, Gauss eliminasyonu,Elementer matrisler ve bir matrisin tersi, Denk matrisler, Vektör uzayları , altuzaylar, lineer bağımsızlık, lineer kombinasyonlar , baz ve boyut , kkordinatlar ve izomorfizmalar , bir matrisin rankı, İç çarpım uzayları.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders İçeriği: Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler; Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Antlaşması; İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu ve Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı; Milli Mücadele İçin İlk Adım Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma; Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılması; Doğu, Güney ve Batı Cephesi Savaşları; Lozan Barış Antlaşması ; Atatürk ve Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, İktisadi Hayat, Laiklik ve Din.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 106 Bilgi Teknolojilerine Giriş II
Ders İçeriği: Algoritma nedir?, Algoritma tasarımı, matematiksel algoritmalar, temel programlama uygulamaları, tekrarlar ve döngüler, karar ve dallanmalar. Matematiksel hesap programları, makrolar

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: FİZ 102 Fizik II
Ders İçeriği: Yük ve Madde ,  Elektrik Alanı ,  Gauss Kanunu ,  Elektrik Potansiyel ,  Kondansatörler ve Dielektrik ,  Akım ve Direnç ,  Elektromotor Kuvvet ve Devreler ,  Magnetik Alan ,  Amper Kanunu ,  Faraday’ın İndüksiyon Kanunu ,  İndüktans ,  Maddenin Magnetik Özellikleri ,  Elektromagnetik Özellikler ,  Elektromagnetik Titreşimler ,  Alternatif Akımlar

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İNG 102 İngilizce II
Ders İçeriği: One, ones, some, any, not any, no, noone, not anybody, anyone, anything, nobody, noone, nothing, somebody, anything, nowhere etc., every all, everybody, everything etc., all, most, some,no, any both, either, neither, a lot, much, many, (a) little, (a) few, get, word order, modal auxiliaries, passive, gerund&infinitives, would like ..?, I’d like …, indirect speech, asking someone todo something, purpose, go to, go on, go for, … go-ing, enough, too, and but or so, because, before,after, during, while, when, adverbs, comparisons, relative (adjective) clauses, if-clauses,prepositions, preposition+ing, (good at … ing etc.), look at, listen to etc., phrasal verbs.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 112 Analiz II
Ders İçeriği: Riemann anlamında belirli integral tanımı,belirsiz integral(kısmi integral,değişken değişimi,rasyonel fonksiyonların integrali,rasyonel hale getirme)alınabilen tüm belirsiz integraller, belirli bölgelerin alanları, yay uzunluğu, dönel cisimlerin hacim ve yüzeyleri(y=f(x); x=x(t), y=y(t); q=q(Q) konumlarında), yaklaşık integral metodları

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 114 Analitik Geometri
Ders İçeriği: 3_boyutlu reel karteziyen uzayda toplama ve sayı ile çarpma işlemleri, lineer bağımsızlık ve geometrik yorumu, taban ve bir vektörün bir tabana göre bileşenleri, iç çarpım, norm ve açı, vektörel çarpım, pozitif ve negatif tabanlar, ortogonal ve ortonormal tabanlar, Gram_Schmidt ortogonalleştirme yöntemi, nokta, doğru ve düzlem, paralellik, diklik ve uzaklık, küresel ve silindirik koordinatlar, afin ve karteziyen koordinat sistemleri, düzlemde afin ve karteziyen koordinat sistemleri, düzlemde yönlü açı ve kutupsal koordinatlar, düzlemde doğru, çember, elips, hiperbol ve parabol.

Ders Kodu ve Adı: İNG 211 İngilizce Dilinde Okuma ve Konuşma
Ders İçeriği: İngilizcenin doğru şekilde telaffuz edilmesiyle başlayan program nefes egzersizleri, doğru duruş, topluluğa karşı konuşarak kendini ifade etme detayları ve çeşitli konuşma şekillerinin öğrenilerek bunların yazılı olarak hazırlanıp, sunulmasından ibarettir.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 211 Cebir
Ders İçeriği: Tam sayılar; Bölünenimle; Kongrüanslar; Yarıgruplar ve gruplar;Altgruplar ve yansınıflar; Devirli gruplar;Üreteçler ve bağıntılar;Normal altgruplar; Bölüm grupları Homomorfiler; İzomorfi teoremleri; Otomorfiler; Simetrik gruplar, Halkalar; Althalkalar ve idealler; İdeallerin toplamı; Maksimal ve asal idealler; Homomorfiler; İzomorfi teoremleri; Kesir cismi; Polinomlar halkası; Halkalarda aritmetik; Esas ideal halkaları;Euclid bölgesi; Asal elemanlara parçalanabilir halkalar; İndirgenemezlik kriterleri.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 213 Analiz III
Ders İçeriği: Çok değişkenli fonksiyonlar, limit, türev, kısmi türevler ve n değişkenli fonksiyonların diferansiyeli ve jacobien matris,kapalı fonksiyonlar, geometrik uygulamalar, yöne göre türev, çok değişkenli fonksiyonların maximum ve minimumları,Lagrange çarpanları, vektörel Analiz

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 215 Diferansiyel Denklemler
Ders İçeriği: Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin incelenmesi , varlık ve teklik teoremi, Birinci mertebeden çeşitli diferansiyel denklemlerin çözümleri ve uygulamaları, Yüksek mertebeden değişken katsayılı ve sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler için temel teoremler, Sabit katsayılı lineer denklemler için belirsiz katsayılar ve operatör yöntemi, Parametrelerin değişimi yöntemi, Mertebe düşürme yöntemi, Değişken dönüştürmesi yöntemi, Euler-Cauchy diferansiyel denklemi,  Yüksek mertebeden tam diferansiyel denklemler,  Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklem sistemlerinin öz değer ve öz vektörler kullanılarak matrisler ile çözümü, Laplace dönüşümü tanımı ve teoremleri,  Laplace dönüşümü ile çözümler, Diferansiyel denklemlerin seriler yardımıyla incelenmesi

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: TDB 101 Türk Dili I
Ders İçeriği: Dil ve Diller; Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi; Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları; Ses Bilgisi; Şekil Bilgisi; Anlam Bilim; Cümle Bilgisi.

Ders Kodu ve Adı: İNG 321 Mesleki İngilizce I
Ders İçeriği: İngilizce metin çalışmaları. Cümle kuruluşları, yan cümle, metin yapısı, aktarımlar ve alıntılar.

Ders Kodu ve Adı: İST 212 Olasılık ve İstatistik
Ders İçeriği: İstatistiğin tanımı,çeşitleri ve kullanım alanları, Değişkenler,Grafikler ve Frekans Dağılımları,  Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi,  Ortalamalar,  Değişkenlik ölçüleri, Olasılık Teorisi:Koşullu olasılık,  Çarpma Kuralı, Bağımlı ve Bağımsız Olaylar, Bayes Kuraı,  Uygulamalar, Rasgele Değişken, Olasılık Fonksiyonu, Dağılım Fonksiyonu, Beklenen Değer, Varians ve Standart Sapma, Sürekli Rasgele Değişken, Kesikli Dağılımlar,  Sürekli Dağılımlar

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 214 Analiz IV
Ders İçeriği: Çok katlı integraller, vektör değerli fonksiyonların integralleri ,değişken değiştirme, düzlemde eğrisel integral, Green teoremi, integralin yoldan bağımsızlığı,fonksiyon dizileri ve serileri, yakınsaklık ve ıraksaklık testleri, düzgün yakınsaklık ve weierstrass M-testi 

Ders Kodu ve Adı: TDB 102 Türk Dili II
Ders İçeriği: Noktalama işaretleri Yazım kuralları Kompozisyonun tanımı ve yazma teknikleri Kompozisyonda başarılı olmanın yolları Anlatım özellikleri Anlatım bozuklukları Sözlü ve yazılı anlatım türleri

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İNG 322 Mesleki İngilizce II
Ders İçeriği: Matematik ve Uygulama alanları ile ilgili temel terimler. Örnek metinler ve bu metinlerin incelenmesi.

Ders Kodu ve Adı: MAT 311 Reel Analiz
Ders İçeriği: Küme Kavramı ve Küme işlemleri, Fonksiyon ve Denk kümeler, Sayılabilir Kümeler, Kardinalite, Sigma-Cebiri, Reel Sayılar Kümesinin Kardinalitesi, Yığılma noktası, Bolzano-Weierstrass Teoremi, Reel Sayıların Açık ve Kapalı Kümeleri, Heine-Borel Teoremi, Reel Sayıların İç İçe Aralıklar Özelliği, Cantor Kümesi, Sürekli Fonksiyonlar, Lebesgue Ölçümü, Reel Sayı Kümelerinin Dış ölçümü, Ölçülebilir Reel Sayı Kümeleri ve Lebesgue Ölçümü, Ölçümün Öteleme Değişmezliği, Ölçülemeyen Kümeler, Ölçülebilir Fonksiyonlar, Lebesgue İntegrali, Sınırlı Yakınsaklık Teoremi, Negatif Olmayan Bir Fonksiyonun İntegrali, Monoton Yakınsaklık Teoremi, Genel Lebesgue İntegrali, Lebesgue Yakınsaklık Teoremi, Diferansiyel ve İntegrasyon.

Ders Kodu ve Adı: MAT 313 Sayısal Mantık Analizi
Ders İçeriği: Mantıksal devre tasarımı, Flip-Flop uygulamaları, Eşzamanlı ve Eşzamansız sayaçlar. Bellekler. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlara giriş. Entegre devre teknolojileri.

Ders Kodu ve Adı: İST 302 Matematiksel İstatistik
Ders İçeriği: Örnekleme Dağılımları,Tahminleme:Teori, Tahminleme:Uygulamalar, Hipotez Testi:Teori, Hipotez Testi:Uygulamalar

Ders Kodu ve Adı: MAT 312 Diferansiyel Geometri
Ders İçeriği: Regüler parametrik eğriler, hız ve ivme vektörleri, yay uzunluğu, parametre değiştirme, teğet birim,asal normal ve binormal vektörler, teğet,asal normal ve binormal doğrular, oskülatör,normal ve doğrulayan düzlemler, Frenet tabanı ve Frenet formülleri, eğrilik ve burulma, eğrilik yarıçapı ve eğrilik merkezi, regüler parametrik yüzeyler, birinci temel form ve metrik katsayıları, birim normal vektör ve teğet düzlem, şekil operatörü, ikinci temel form, normal eğrilik, asal eğrilikler,asal doğrultular ve eğrilik çizgileri, Euler formülü, Gauss eğriliği ve ortalama eğrilik, eliptik,hiperbolik,parabolik,düzlemsel ve ombilik noktalar, asimptotik doğrultular ve asimptotik eğriler, Dupin göstergesi, Weingarten formülleri, Christoffel sembolleri, Gauss formülü, Mainardi_Codazzi denklemleri.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 314 Sayısal Analiz
Ders İçeriği: Sayısal Analizin Amacı ve Sayılar Hesaplamalarda Doğruluk, Hata Analizi ve Taylor Serisi, Sayısal Türev,Sayısal İntegral, Kök Bulma, Matris Cebiri , Doğrusal Denklem Sistemleri, Doğrusal Denklem Sistemleri, Lineer Olmayan Denklemler
Regrasyon ve Polinom Regrasyonu ( En Küçük Kareler Yöntemi ), İnterpolasyon, Lagrange İnterpolasyon , Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 316 Kompleks Analiz
Ders İçeriği: Kompleks Sayılar. Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve Cauchy – Riemann Koşulları. Analitik Fonksiyonların Sıfır Yerleri, Tekil Noktalar. Karmaşık Terimli Seriler. Rasyonel, Trigonımetrik , Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar.Lineer Kesirli Fonksiyonların Dönüşümleri. Karmaşık İntegral ve Cauchy Teoremi. Cauchy İntegral Formülü. Taylor ve Laurent serileri. Rezüdü Teoremi ve Rezüdü Hesabı.İntegrallerin Rezüdü Yöntemiyle Hesaplanması.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 411 Fonksiyonel Analiz
Ders İçeriği: Normlu lineer uzaylar,Sınırlı lineer dönüşümler,İç çarpım uzayları,Hilbert Uzayları,Hilbert uzaylarında Fourier serileri,Fourier serilerinin uygulamaları,Hilbert uzaylarında kompat ve Hermit operatörleri.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 413 Topoloji I
Ders İçeriği: Topolojik uzay tanımı ve temel kavramlar; Taban, komşuluk tabanı ve sayılabilirlik özellikleri; Sürekli fonksiyonlar, homeomorfizm; Fonksiyonlarla üretilen topolojiler, çarpım ve bölüm uzayları; Yakınsaklık; Ayırma aksiyomları

Ders Kodu ve Adı: MAT 415 Uygulamalı Matematik I (Özel Fonk)
Ders İçeriği: Eğrisel koordinat sistemleri, eğrisel koordinatlarda diferansiyel operatorler, sonsuz boyutlu Lineer vektör uzaylarında özdeğer problemi, Sturm Liouville problemi, diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Fourier serileri, Frobenius serileri, Legendre ve Bessel denklemleri, ve seri çözümleri, özel fonksiyonlar, ve özellikleri; Gamma, Beta, Bessel fonksiyonları ve Legendre polinomları, Green Fonksiyonları

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 412 Uygulamalı Matematik II (Programlama)
Ders İçeriği: Bilgisayar destekli olarak çeşitli matematiksel hesapların yapılması. Bu hesaplar için C ve C++ dillerinde programların yazılması veya çeşitli paket programların kullanılması.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 498 Bitirme Projesi
Ders İçeriği: Bireysel olarak, matematik, bilişim veya finans konularının birinde proje çalışması.

 

SEÇMELİ DERSLER

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ

Ders Kodu ve Adı: MAT 351 Analitik Mekanik
Ders İçeriği: Lagrange Denklemleri / Hamilton Denklemleri / Kanonik Dönüşümler / Poisson Parantezleri / Hamilton Jacobi Denklemleri

Ders Kodu ve Adı: MAT 353 Cebirden Seçme Konular
Ders İçeriği: Cisim Genişlemelerine Giriş. Cebirsel ve Transendental Elemanlar için F Üzerinde İndirgenemez Polinomlar. Basit Genişlemeler. Vektör Uzaylari. Tanim ve Temel Özellikler. Lineer Bağimsizlik ve Taban. Cisim Teorisine Bir Uygulama. Modül ve Cebir Tanimlari ve Örnekleri. Sonlu Cisim Genişlemeleri. Cebirsel Kapaniş. Cisim Otomorfizmleri ve Sabit Cisimler. Frobenius Otomorfizmi. İzomorfizm Genişleme Teoremi. Parçalaniş Cisimleri. Ayrilabilir Genişlemeler. Tam Ayrilamayan Genişlemeler. Sonlu Cisimler. Galois Teorisi. Normal Genişlemeler ve Esas Teorem. Sonlu Cisimler Üzerinde Galois Gruplari.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 355 İntegral Denklemler
Ders İçeriği: İntegral denklem, Tekil İntegral denklem, Fredholm İntegral Denklemleri, Çözücü Çekirdek(Resolvant), İtere Çekirdek, Neumann Serisi, Dejenere Çekirdekli Homojen Denklemler, Fredholm İntegral Denklemleri, Volterra İntegral Denklemleri

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 357 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler
Ders İçeriği: K.T.D.D.lerin Tanımı, Çözüm Kavramı,  Cauch Problemleri, Bazı özel tipteki K.T.D.D.lerin çözüm yöntemleri, Birinci Mertebeden Lineer veya non-lineer dif. Denk.lerin çözümleri, İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemlerin kanonik hale getirilmeleri, İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemler için başlangıç ve sınır değer problemleri, Dalga Denklemi, Isı Denklemi, Laplace Denklemi, Fourier Yöntemi, HarmonikFonksiyonlar, Green Fonksiyonları

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 359 Mantık
Ders İçeriği: Önerme, Önermeler ve Önerme İşlemleri, İspat yöntemleri, Kümeler ve Küme İşlemleri, Bağıntı ve özellikleri, Bağıntı çeşitleri, Fonksiyonlar, Ters bağıntı ve ters fonksiyon, İşlem, Matematiksel yapılar.

Ders Kodu ve Adı: MAT 361 Optimizasyon
Ders İçeriği: Giriş ve temel kavramlar. Kısıtsız optimizasyon. Kısıtsız optimizasyonda analitik çözüm, sayısal yöntemler ve algoritmalar. Kısıtlı optimizasyon: Eşitlik kısıtları altında optimizasyon, Eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon, özel kısıtlar altında optimizasyon. Lineer Programlama (LP) ve uygulamaları.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 363 Oyun Teorisi
Ders İçeriği: Bu ders normal ve yaygın formlarda oyunları, Nash dengesi, altoyun-mukemmeliyeti dengesi, sıralı denge (sequential) gibi oyun çözümlerini, işbirliği, ün (reputation), pazarlık ile tarif, kota, ihraç sübvansiyonları ve tarif pazarlıklarının oyun teorisi yaklaşımı içinde analizini inceler.

Ders Kodu ve Adı: MAT 451 Analizden Seçme Konular
Ders İçeriği: Rn nin topolojik ve cebirsel yapısı, türevlenebilme, integral teorisi, değişken dönüşümü.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 453 Geometriden Seçme Konular
Ders İçeriği: 3 boyutlu reel karteziyen uzayda toplama ve sayı ile çarpma işlemleri, lineer bağımsızlık ve geometrik yorumu, taban ve bir vektörün bir tabana göre bileşenleri, iç çarpım, norm ve açı, vektörel çarpım, pozitif ve negatif tabanlar, ortogonal ve ortonormal tabanlar, Gram_Schmidt ortogonalleştirme yöntemi, nokta, doğru ve düzlem, paralellik, diklik ve uzaklık, küresel ve silindirik koordinatlar, afin ve karteziyen koordinat sistemleri, düzlemde afin ve karteziyen koordinat sistemleri, düzlemde yönlü açı ve kutupsal koordinatlar, düzlemde doğru, çember, elips, hiperbol ve parabol.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 455 İleri Sayısal Analiz
Ders İçeriği: Diferansiyel denklem türleri. Çözümlerin varlığı ve tekliği. Bir, iki ve üç boyutta parabolik denklem çözümleri. Bir uzay boyutlu hiperbolik denklemler. Yakınsaklık ve kararlılık. İki boyutta eliptik denklemler.

Ders Kodu ve Adı: MAT 457 Kompleks Analizden Seçme Konular
Ders İçeriği: Kompleks analizde geometrik prensibler: arguman prensbi, açık dönüşüm prensibi, maksimum modül prensibi, Schwarz lemması, Riemann konform dönüşüm teoremi: konform izomorfizmler ve otomorfizmler, kompaktlık prensibi, Riemann teoremi, Konform dönüşümlerde sınırların uygunluğu: sınır noktalarının sınıflandırılması, simetri prensibi.

Ders Kodu ve Adı: MAT 459 Sayılar Teorisi
Ders İçeriği: Tamsayıların Bölünebilme Özellikleri, En Büyük Ortak Bölen(ebob), En Küçük Ortak Kat(ekok), Asal Sayılar, Aritmetiğin Temel Teoremi, Euler fi- Fonksiyonu, Fermat, Euler ve Wilson Teoremleri. Euler fi-Fonksiyonunun Özellikleri, Kongruensler, Tam ve İndirgenmiş Kalan Sistemleri, Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Kongruenslerin Çözümü, Çinli Kalan Teoremi, n yinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Kongruenslerin Çözümü, Bir Asal Modüle Göre Kongruenslerin Çözümü, Kuadratik Kalanlar, Legendre ve Jacoby Sembolleri, Kuadratik Karşılık Teoremi.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 461 Varyasyon Hesabı
Ders İçeriği: Varyasyonlar hesabinin tanimi , Fonksiyonel ve fonksiyonelin varyasyonu , Fonksiyonelin Euler denklemi ve ekstremalleri, fonksiyonellerin birden fazla fonksiyona bagli olmasi ve Euler denklemleri , Hamilton prensibi , Sinirli hareketli varyasyon yöntemleri

Ders Kodu ve Adı: MAT 452 Ayrık Matematik
Ders İçeriği: Mantık ve kümeler, fonksiyonlar. Matematiksel akıl yürütme, sayma, bağıntılar, grafikler, ağaçlar, cebirsel yapılar, Boole cebiri. Hesabın modellenmesi.

Ders Kodu ve Adı: MAT 454 Cebir ve Sayılar Teorisi
Ders İçeriği: Bölünebilme , Aritmetiğin Temel Teoremi , En Büyük Ortak Bölen , Bölme Algoritması , Bazı Aritmetik Fonksiyonlar , Kongruans Sistemleri , Fermat Teoremi , Çin Kalan Teoremi , Polinom Halkalarında Çarpanlara Ayrılış , Cisim Genişlemeleri , Parçalanış Cismi , Normal Genişlemeler ,  Galois Teorisi

Ders Kodu ve Adı: MAT 456 Graf Teorisi
Ders İçeriği: Graf nedir? , Graf Teorinin Yapısı ,  Alt Graf , Yol, Ağaç, Bağlantı Matrisleri , Çevre Ayrıt Bağlantı Matrisleri , Grafın kesim Kümeleri ve Kesimleri , Graf Genişlemeleri

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 458 Grup Teorisi
Ders İçeriği: Gruplar, Alt grup latisleri, Faktor grupları, izomorfizm ve otomorfizm, Direkt Toplam.

Ders Kodu ve Adı: MAT 460 Konform Tasvir
Ders İçeriği: Konform Dönüşüm Tanımı. Kompleks Dönüşüm Fonksiyonları. Riemann Dönüşüm Teoremi. Dönüşümün Sabit Noktaları. Bazı enel Dönüşümler. Lineer ve Kesirli Dönüşümler. Schwarz Christoffel Dönüşümleri. Bazı Özel Dönüşümler. Konform Dönüşümün Uygulamaları. Harmonik Eşlenik Fonksiyonlar. Dirichlet ve Neumann Problemlerinin Konform Dönüşümle Çözümleri. Poisson Formülü.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 462 Kümeler Teorisi
Ders İçeriği: Paradoxlar, kümeler için ZF aksiyomlari , Kümeler ve bagintilar cebri , Fonksiyonlar aksiyomatik kümeler kuraminda dogal sayilarin kurulmasi , Seçme aksiyomu ve bunun bazi denk biçimleri , Zorn Lemmasi , Ordinal sayilar transfinite rekürsiyon ve rekürsiyon teoremi , ordinal aritmetik, kardinalite ve Schröder-Bernstein teoremi/ kardinal sayilar ve kardinal aritmetik

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 464 Topoloji II
Ders İçeriği: Kompaktlık, Kompakt Uzaylar, Yerel Kompakt Uzaylar, Kompaktlaştırma, Parakompaktlık, Metriklenebilir Uzaylar, Metrikleme, Tam Metrik Uzaylar, Baire Teoremi. Bağlantılılık, Bağlantılı Uzaylar, Yol ve Yerel Bağlantılılık.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 466 Yöneylem Araştırması
Ders İçeriği: Yöneylem Araştırması ve Modelleme kavramlarının öğretilmesini esas alan bu derste; doğrusal programlamanın temel özellikleri, doğrusal karar modellerinin kurulması, simpleks yöntemiyle modellerin çözümü ve modellerden elde edilen sonuçların analiz edilmesi üzerinde durulmaktadır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: MAT 468 Yüzeyler Teorisi
Ders İçeriği: I. ve II. esas fomların hatırlatılması/ Euler Denklemi/ Doğrusal yüzeyler/ Yüzey üzerinde eğriler/ Eğrilik çizgileri/ Asimtotikçizgiler/ Kürese tasvir/ Eşlenik doğrultular/ Darboux üçyüzlüsü/ Geodezik eğrilik/ Geodezik burulma/ Geodezik eğriler/ Mainardi-Codazzi ve Gauss uygunluk denklemleri

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu ve Adı: BİM 111 Bilgisayar Programlama I
Ders İçeriği: Etkin program yazma ilkeleri; Programlama stilleri; Soyut veri türleri; Liste yapıları: yığın, kuyruk, bağlantılı liste; Dinamik programlama; Sıralama algoritmaları; Arama algoritmaları; Algoritmanın karmaşıklığı; Algoritma Analizi; Ağaçlar: İkili ağaçlar, AVL ağaç; Çırpı (hash) fonksiyonlar; Graflara giriş ve graf algoritmaları. Planar graflar, Euler grafı, Hamilton grafı; Renklendirme problemi. Yaklaşım algoritması. İleri dinamik programlama teknikleri.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 271 Stratejik Yönetim Teknikleri
Ders İçeriği: Çevre Analizi, rakip Analizi, şirket içi Analiz, SWOT Analizi ve Aksiyon planları, Strateji oluşturma teknikleri (BCG Matris), Ortak Akıl Arama, Beyin Fırtınası Çalışmaları, Beyin haritaları, Vizyon ve misyonun tanımı, belirlenmesi ve örnekler, yeni iş geliştirme faaliyetleri ve yöntemleri, stratejilerin vizyonla ilişkilendirilmesi, Balanced ScoreCard uygulamarı.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 317 Yönetim ve Organizasyon
Ders İçeriği: Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; İşletmeler İçin Önemi; Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Kuramı; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde Karar Alma; Yetki ve Güç Kavramları; Özellikleri; Yetki Göçerimi; Organizasyon Kavramı: Özellikleri, İlkeleri, Organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, Bölümlendirme, Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama süreci; Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki Değişim; Karşılaştırma; Koordinasyon; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: PSI 271 Çocuk Psikolojisi
Bu ders, doğum öncesi gelişimden başlayarak, yeni doğan, bebeklik ve ilk çocukluk dönemi ile, okul çocukluğu dönemini kapsamaktadır. Bu dönemlerde çocuğun dil ve zihin gelişimini, ahlak ve kişilik gelişimini ele almaktadır. Ayrıca çocuklukta bedensel, sosyal ve duygusal gelişimle, cinsel gelişim de dersin ana konusudur. Çocuk yetiştirme tutumları ve çocukluğun kişiliğe etkileri de derste işlenecektir. Zihinsel gelişim ve farklı zeka türleri ile okulda etkin ve verimli ders çalışma usulleri hakkında bilgi verilecektir.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 112 Bilgisayar Programlama II
Ders İçeriği: Nesne Yönelimli Programlama Tekniği, Nesne Yönelimli Programlamanın amaçları, Nesne Yönelimli Programlamaya ilişkin temel kavramlar , Sınıfsal Temsil (Encapsulation), Türetme(Inheritance), Çok biçimlilik (Polimorphism) C# Dilinde veri türleri, Nesne Yönelimli Programlama tekniklerinin C# ile kullanımı, C# Programlama dili ile nesne yönelimli yazılım geliştirme, C#programlama dili, diğer nesne yönelimli programlama dilleri ile karşılaştırması 

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 203 İşletme Yönetimi
Ders İçeriği: İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 272 21. Yüzyıl ve Yönetim
Ders İçeriği: 21. Yüzyılda, gelişen teknoloji ve zorlaşan rekabet koşulları, beraberinde işletme yönetiminde olması gereken bir değişim sürecini de getirmektedir. Bu dersin amacı, değişime ayak uydurabilmek için gerekli olan modern yönetim anlayışını ve lider tipini öğrenciye kavratmaktır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: PSI 272 Ergenlik Psikolojisi
Gelişimin Temelleri, Ergenlik Kuramları ve Tanımlar, Ergenlikte Bedensel ve Cinsel Gelişme, Ergenlikte Duyguların Gelişimi, Ergenlikte Sosyalleşme ve Ahlak Gelişimi, Ergenlikte Kişiliğin Gelişmesi, Ergenlikte Zihinsel Gelişme ve Üstün Yetenekler, Ergenlik Dönemi ve İlgiler, Ergenlikte Mesleğe Yöneltme, Çocuğa ve Ergene Kötü Davranma, Alışkanlık ve Bağımlılık Yapan Maddeler ve Ergenlik, Ergenlikte Suçluluk, Ergenlikte Nevrotik Bozukluklar ve Ruh Sağlığı.

Ders Kodu ve Adı: BİM 272 Bilgisayar Ağları
Ders İçeriği: OSI ve TCP/IP modelleri ile Internet mimarisine genel bakış. Paket anahtarlamalı ve devre anahtarlamalı ağ teknolojileri. Paket anahtarlamalı ağlarda gecikme, kayıp ve veri akış oranı. Bir ağ analiz programı ile ağ paketlerinin incelenmesi, bir ağ modelleme ve simülasyon ortamında ağ tasarımları. Uygulama Katmanı: Soket programcılığına giriş, uygulama katmanı protokolleri: DNS, HTTP, FTP, SMTP, POP3 ve akranlı (peer-to-peer) ağlar. Aktarım Katmanı: Güvenilir veri transferi prensipleri, TCP ve UDP protokolleri, akış kontrolü ve sıkışıklık kontrolü. Ağ Katmanı: Yönlendiricilerin yapısı, IP protokolü ve adresleme, Yönlendirme Algoritmaları: Hat Durumu (Link State), Uzaklık Vektörü (Distance Vector), Hiyerarşik yönlendirme. Internet’te yönlendirme: RIP, OSPF, BGP protokolleri. Broadcast ve multicast yönlendirme. Veri bağı protokollerine ve yerel alan ağlarına giriş: Ethernet ve IEEE 802.11 protokolleri.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İKT 202 İktisata Giriş
Ders İçeriği: Mikroiktisadi Analize giriş. Tüketici tercihleri, arz ve talep, esneklik, üretim, girdiler ve maliyet, çıktılar, fiyat ve karlılık, piyasalar ve rekabet, tekel (monopol), tam rekabet, tekelci rekabet, vergilendirme, kaynak dağıtımı, çevre ve doğal kaynaklar. Makroiktisadi Analize giriş. Sermaye, yatırım ve tasarruflar, faiz oranlari, enflasyon, toplam arz ve talep, işsizlik, istihdam, milli gelir, temel makroekonomik politikalar; para ve maliye politikaları, dış ticaretin finansmanı ve uluslararası ticaret. 

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 274 Küresel Stratejiler
Ders İçeriği: Dersin başlangıcında 21. yüzyılın küresel ekonomi politiğine kuşbakışı bir yaklaşım sergilenmekte, devamında ise uluslararası sistemin iktisadi iliksileri ulus-devletlerin rekabet politikaları doğrultusunda tanımlanmaktadır. İletişim Devrimi sonrasında oluşan Sanayi Ötesi Çağın şirket ve devlet bağlamında zaman uyum stratejileri çeşitli örnek olaylarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. Son olarak dersin müfredatı içerisinde, 21. yüzyılın küresel kaynaklarını, üzerine koparılan fırtınalara da gönderme yapılmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: EGT 274 Ölçme ve Değerlendirme
Ders İçeriği: Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru – yanlış tespitleri, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel değerlendirmeler.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 455 Bilgisayar Mimarisi
Ders İçeriği: Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı. Komut okuma, kod çözme ve yürütme çevrimleri, Aritmetik ve mantık işlemler ve aritmetik mantık biriminin (ALU) tasarımı. Merkezi işlem birimi (CPU) organizasyonu. Komut formatları ve adresleme modları. Donanım temelli (hardwired) ve mikroprogramlı (microprogrammed) kontrol organizasyonu. Hafıza organizasyonu: statik, dinamik hafızalar ve hafıza tasarımı, sanal (virtual) hafıza, ön hafıza (cache) ve yönetimleri. Giriş/Çıkış organizasyonu: İşlemcilerle ve çevre birimlerle arabirim. Performans iyileştirmesi için eşzamanlı üst üste yürütme (pipelining) ve diğer teknikler. Makine dili ve assembly dili.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: EGT 272 Eğitim Bilimine Giriş
Ders İçeriği: Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Ders Kodu ve Adı: HUK 272 İş Hukuku
Ders İçeriği: Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeler.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 276 Finans Matematiği
Ders İçeriği: Maliyet ve satış fiyatları, basit faiz, iskonto hesapları, bileşik faiz hesapları, taksitlerle sermaye oluşumu, rant hesapları, uzun dönemli borçlanmaları ve tahviller, hisse senetlerinin değerlendirilmesi, sermaye yatırımlarının planlanması.

Ders Kodu ve Adı: EGT 371 Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: FİZ 214 Termodinamik
Ders İçeriği: Termodinamikte Temel Kavramlar, Çevrimler, Saf Maddeler ve Özellikleri,Isı-İş, Termodinamiğin 1 yasası Kapalı Sistemler için, Termodinamiğin 1 yasası Açık Sistemler için, Termodinamiğin 2. Yasası;Temel Kavramlar, Termodinamiğin İkinci Yasası  II ;Tersinir ve  Tersinmez Süreçler  ,Carnot Çevrimi, Entropi ve Termodinamiğin Üçüncü Yasası, Kapalı ve Acık Sistemler, Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri, Soğutma Çevrimleri, Gaz-Buhar Karışımları ve İklimlendirme

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: FİZ 371 Fizik III (Modern Fizik)
Ders İçeriği: Dalgalar, Elektromanyetik Dalgalar, Işık,Girişim,Kırınım, Özel Görelilik Kuramına Giriş, Kuantum Fiziğinin Temelleri, Atomun Yapısı, Yarı İletkenler, Çekirdeğin Yapısı, Temel Tanecikler

Ders Kodu ve Adı: TAR 371 Bilim Tarihi
Ders İçeriği: Eski Uygarlıklarda Bilim: Mısır ve Mezopotamya’da Bilim, Antık Yunan’da ve Helenistik Dönemde Bilim; Romalılarda Bilim; Ortaçağ Avrupası ve İslam Dünyasında Bilim; Rönesans ve Modern Bilim: Astronomi, Kimya, Tıp ve Biyolijide Durum, Fizik ve Matematikte Durum, Galileo Galilei, Newton; Aydınlanma Çağı: 18. Yüzyılda Astronomi, Matematik Vefizik; Edüstri Devrimi ve Bilim; Çağdaş Bilim; Einstein Devrimi, Kuantum Teorisi ve Atom Fiziğinin Doğuşu.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 371 e-Ticaret ve e-İktisat
Ders İçeriği: Elektronik iş dünyası nedir, iş dünyası nasıl etkilenmektedir, elektronik iş dünyasında işletme modelleri,  elektronik iş dünyasında pazar tanımı, yeni müşteri profili, pazarda fiyat etkileri, ölçümleme, işletme içi değişiklikler, elektronik ticaret için teknik bileşenler, teknik roller, uygulama.

Ders Kodu ve Adı: BİM 373 Stokastik Programlama
Ders İçeriği: Temel kavramlar. Çok kademeli karar problemleri. Kademeli optimizasyon. Deterministik dinamik Programlama modelleri. Stokastik dinamik Programlama modelleri. Dinamik programlamada değişik algoritmalar. Geriye doğru eniyileme. İleriye doğru eniyileme. Dinamik programlamanındeğişik alanlara uygulama örnekleri. Yükleme problemleri. Yatırım problemleri.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 375 Veri Tabanı Yönetimi
Ders İçeriği: Veritabanı kavramlarını tanımı özellikleri ve hedefi, Veritabanı Yönetim Sistemlerinin özellikleri, *veri modelleme ve mantıksal veri tabanı tasarımı, veritabanı mimarisinde ilişkisel veri modelinin önemi, fiziksel veri tabanı tasarımı, veri ve veri tabanı yönetimi, veri işletmesi (özellikle SQL ile veri oluşturmak, almak, güncellemek ve silmek)

Ders Kodu ve Adı: BİM 456 Yapay Zeka
Ders İçeriği: Yapay zekaya giriş ve temel kavramlar / Problem çözümü/ Teorem geliştirme / Arama metodları/ Öğrenme/ Yapay zekanın uygulama alanları: Uzman sistemler,Görüntü Analizi, robotlar, bilgisayarlarla algılama, doğal dil işleme, konuşma tanıma/ Bulanık mantık. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: EGT 373 Eğitim Yönetimi
Eğitim ve yönetim ile ilgili temel kavramlar, eğitim yönetiminin yasal dayanakları, sistem, toplumsal açık sistem olarak eğitim örgütü. Örgüt olarak eğitim örgütünün taşıması gereken özellikler, yönetim kuramları ve eğitim yönetiminde uygulanmaları. Karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdüm, değerlendirme, iletişim ve etkileşim gibi yönetim süreçlerinin eğitim yönetiminde uygulanmaları. Liderlik kuramları ve liderliğin eğitim yönetimindeki yeri. Çatışma, moral, güdülenme, stres gibi yönetsel kavramların eğitim yönetimindeki yeri ve ele alınışı. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İKT 371 Mikro İktisat
Ders İçeriği: İlk olarak giriş niteliğinde, birinci sınıftaki temel kavramları da içeren bilgiler verilmektedir. Daha sonra sırasıyla tüketici kuramı mevcut fayda yaklaşımlarına göre incelenmektedir. Arkasından talep teorisi ve konu ile ilgili problemler ele alınmaktadır. Talep teorisinin ardından üretici
teorisi, maliyet teorisi, arz teorisi ve bu konulara dair problemlere yer verilmektedir. Piyasalar gruplandırılarak anlatıldıktan sonra faktör piyasası, genel denge ve refah ekonomisi ile ders programı tamamlanmaktadır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 371 Optimal Kontrol
Ders İçeriği: Optimal kontrol, sisteme özgü bir başarım ölçütü tanımlayarak, belirli bir sistem için en uygun çözüm bulmaya çalışılan bir disiplindir. Modern teknolojilerde, optimal kontrol gün geçtikçe önem kazanmakta ve çeşitli endüstriyel sistemlerde uygulama alanı bulmaktadır.Bu dersle, öğrencilere, optimal kontrol kuramıyla ilgili önemli matematik kavramlarının çeşitli mühendislik alanlarına, özellikle kontrol ve otomasyon mühendisliğine, uygulanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 373 Sigorta Matematiği
Ders İçeriği: Basit ve bileşik faiz (iç/dış faiz); Bileşik ıskonto (iç/dış ıskonto, peşin değer, senetlerin denkleştirilmesi); Rantlar (sabit gelirli/düzenli değişen gelirli rantlar, ertelenmiş rantlar, m kez ödemeli rantlar); Yaşam dağılımları ve yaşam tabloları (yaşam ve ölüm olasılıkları, yaşam tabloları ve karakteristikleri, mortalite tablosu); Yaşam sigortaları ; Yaşam rantları (sürekli/kesikli yaşam rantları, m kez ödemeli yaşam rantları, biriken tutar). tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 451 Yapay Sinir Ağları
Ders İçeriği: Temel yapay sinir ağ mimari ve öğrenme algoritmalarının gözden geçirilmesi. Biyolojik ve yapay nöronlar. Öğreticiyle öğrenme algoritması. Çok katmanlı ileri beslemeli ağlar ve geriye zincirleme öğretim algoritması. Hopfield ağları. Çift yönlü ilişkisel bellek. Fonksiyon aradeğerleme ve özel ağlar. Kendi kendini düzenleyen haritalar. Eniyileme problemleri için Hopfield ağı.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 452 Dağıtık Sistemler
Ders İçeriği: Dağıtık sistemlerin özellikleri, sistem modelleri, dağıtık sistemlerde ağ  konuları, prosesler arası haberleşme, dağıtık nesneler ve uzaktan çağırım, güvenlik, dağıtık dosya sistemleri, isim servisleri, zaman ve global durumlar, koordinasyon ve anlaşma, işlemler ve eşzamanlılık kontrolü,  dağıtık işlemler (transactions), çoğullama (replication). tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: EGT 374 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Sistem, eğitim sistemi, sistem olarak okullar, eğitim sisteminin amaçları, temel ilkeleri,okul düzeyleri ve türleri, birleştirilmiş sınıf okullar, örgüt olarak okul, okulun örgüt özellikleir ve boyutları, eğitimin işlevleri, okul yönetiminde karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdüm, iletişim, etkileme, değerlendirme gibi yönetim süreçleri. Okul yönetiminde yönetim kuramları, okulda personel hizmetlerinin yönetimi, öğrenci hizmetlerinin yönetim, öğretim hizmetlerinin yönetim, eğitim hizmetlerinin yönetimi, işletme işlerinin yönetimi, okul yönetiminde insan ilişkileri.

Ders Kodu ve Adı: İKT 378 Makro İktisat
Ders İçeriği: Makro iktisat dersi kapsamında önce makro iktisadın temel kavramları, amaç ve araçları incelenmekte, daha sonra klasik ve Keynezyin kuram çerçevesinde milli gelirin denge düzeyinin belirlenmesi ele alınmaktadır. Bunun ardından temel makro büyüklüklerden olan para ve istihdam olguları farklı iktisat okullarının geliştirdikleri denge modelleri çerçevesinde Analizi yapılmaktadır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: TAR 372 Batı Sanat Tarihi
Ders İçeriği: Bu dersin amacı öğrencilere Batı sanat kavramını anlatmaktır. Dersin içeriğinde batı müziğinin, resminin ve son sanat dallarından sinemanın doğuşu ve gelişimi örneklerle anlatılacaktır. Derste resim, müzik ve sinema sanatından örnekler kullanılacaktır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 372 Yazılım Geliştirme
Ders İçeriği: Yazılım geliştirme süreçlerinin öğrenilmesi ve grup çalışması ile dönem sonuna kadar bir yazılım projesi ortaya konulması.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 374 Güvenlik ve Şifreleme
Ders İçeriği: Güvenlik kavramları  ve OSI güvenlik mimarisi, klasik kripto sistemleri, blok şifreleyiciler (ciphers), stream şifreleyiciler, hash fonksiyonları, açık anahtarlı şifreleme, RSA, anahtar yönetimi, mesaj kimlik doğrulama, hash algoritmaları, sayısal imzalar ve kimlik doğrulama protokolleri, kimlik doğrulama uygulamaları (Kerberos, X.509 sertifikaları), e-posta güvenliği, IP güvenliği, web güvenliği, saldırılar, virüsler, güvenlik duvarları. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: EGT 372 Mesleki Rehberlik
Ders İçeriği: Birey ve örgüt açısından iş görenlerin örgüt içinde kariyer basamaklarında ilerlemeleri ile ilgili planlar yapma konusunda danışmanlık hizmetleri anlatılmaktadır. Bireyin, bütün kariyer süreci boyunca mesleki ilerlemeleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin anlatılmasının yanında, firmaların veya örgütlerin iş görenlerine yönelik tatmin edici kariyer planları yapma konusuna da yer verilmesi öngörülmektedir. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 302 Finansal Yönetim
Ders İçeriği: Finans işlevleri ve rolleri, işletme finansmanının değişen ve artan önemi; fon akımı; iç piyasalar ve uluslararası finans piyasaları; yönetimsel finansmanın temel araç ve kavramları; finansal analiz, planlama ve kontrol; menkul kıymetler, işletme sermayesi, sermaye bütçesi, sermaye maliyeti, faiz borcu finansmanı, kaldıraç, stok finansmanı, kısa ve uzun-dönem finansmanı, kar payı politikası, finansal strateji ve politikalar, birleşmeler, ortak yatırımlar ve elden çıkarma. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 306 Yönetim Bilgi Sistemleri
Ders İçeriği: Bilişim sistemleri ve organizasyonu. Karar vermede zamanında, doğru ve uygun bilgiye ulaşmanın önemi. İşletmelerde yönetim seviyeleri ve bilgi gereksinmeleri. İşletmelerdeki bilişim sistemlerinin eşgüdümü ve koordinasyonu. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 457 Web Programlama
Ders İçeriği: Web yayıncılığı hakkında genel bilgilendirme,HTML bağlantılar ve adresleme,HTMLve görüntüler,Sayfa tasarımı (Arka planlar,renkler ve metin), tablolar, çerçeveler ve diğer ortam türleri. Stil sayfaları,temel etkileşim ve HTML. Formlar , HTML ile programlamaya giriş. DHTML,sitenin kullanıma açılımı,gelecekteki yönelimler. Dinamik web sayfaları ve Common Gateway Interface(CGI) dilleri. Sunucu ayarları. HTML form tagları ve scriptleri. CGI dili kullanımı. Veri tabanı kullanımı. Web sitesi ve CGI güvenliği. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: BİM 471 Bilgisayar Sistem Simulasyonları
Ders İçeriği: Sistem teorisine giriş, ayrık sistemler, sürekli sistemler, rastgele sayı üreteçleri, sıralama teorisi, simülasyon ve simülasyon sonuçlarının analizi, simülasyon ve karar verme.

Ders Kodu ve Adı: EGT 471 Sınıf Yönetimi
Ders İçeriği: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri. Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri,  sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: END 302 Stokastik Süreçler
Ders İçeriği: Olasılığın temel kavramları, rastlantı değişkenleri, rastlantı değişkenlerinin fonksiyonları, stokastik süreçlerin sınıflandırılması, bekleme hattı problemleri

Ders Kodu ve Adı: İŞL 471 Risk Teorisi
Ders İçeriği: Risk ve risk yönetimi ile ilgili genel kavramlar, Risk kaynakları ve türleri, Risk teorisi ve politikaları,  Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, Risk değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri, Fiyatlandırma, Sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması, Risk politikası aracı olarak fiyatlandırma, Risk kontrolü ve finansmanı, Risk kontrol şekilleri, Risk yönetim örneği. Hasarın önemi ve özelliği, Hasar ödemelerinin sigortacılığın gelişimine etkisi, Hasar olayının oluşumu ve hasar olayının değerlendirilmesi, Hasarın meydana gelmesi halinde sigortalı ve sigortacının sorumlulukları, Hasar dosyasının oluşturulması için gerekli olan belgeler, Hasar tespiti, Eksper ve hasar ekspertizi, Hasar dosyasının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Tazminat hesabı ve ödemesi, Hasar ödeme politikalarının belirlenmesi, Hasar rasyoları. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: İŞL 473 Profesyonel Yaşama Hazırlık
Ders İçeriği: Vizyon, Misyon, Değerler, Strateji, Performans, Potansiyel, Motivasyon Kurumsal Performans, Kalite, Süreç Yönetimi, Operasyon ve Yönetim, Coaching, Mentoring, Liderlik, Kendini Tanıma, Kişisel SWOT Analizi, Yöneticilik, Organizasyon, Ölçme Değerlendirme, İletişim’e giriş, Case Study-3, Yetkinlik, Zamanı Kullanma, Ortamları Tanıma, Algılama Becerisi, Etik Davranış, Davranış Yönetimi, Çoklu Zeka, Anlatma, Anlama, Varsayımlar, Ekip Çalışması, Sinerji, Tüm konuları özeteyen Deneysel Çalışma,

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ders Kodu ve Adı: TAR 471 Batı Kültür Tarihi
Ders İçeriği: Batı Kültürünün Gelişimi, Dinler ve Mitoloji, Genel Anlamda Bilim ve Sanat Kültürü’nü dönemlerin örnekleri ve yazılarıyla karşılaştırmalı olarak öğrencilere aktarmaktır. Öğrenciler ders kapsamında adı geçen kavramları tartışarak öğreneceklerdir.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031