Tez Hazırlama Merkezleri

IMT 105 Dilbilgisi I
Bu derste öğrencilerin İngilizcenin yapısı hakkında derinlemesine bir bilgi edinmesi için tümce ve yantümce analizleri yapılacaktır. Dersin odağı basit tümcelerin karmaşık tümcelere çevrilerek bir metin oluşturma alıştırmalarıdır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez
İçerik:
Sentence types:Simple, complex, compound, and compound-complex sentences)
Cleft sentences
Subjunctives
Inversion tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez
Clauses (finite; nonfinite)
Absolutes
Appositives tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 101 Okuma ve Sözcük Gelişimi I
Eleştirel düşünceyi geliştirmeyi hedefleyen bu derste, öğrencilerinfikirlerle gerçekleri ayırt etmesini sağlamak, analitik düşünmelerini geliştirmek ve farklı durumlarda kullanılacak deyimleri çalışmaktır. Belli bir başlık seçme; Metinde geçen terminolojiyi anlama; ipuçları bulabilme ve çıkarımlar yapabilme tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 107 İngilizce Dinleme ve Konuşma I
Öğrencilerin İngilizce olarak dinlediklerini anlama ve bu dilde kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini ve iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla otantik metinler dinletilip bu konular üzerinde sınıf tartışmaları yapılacaktır. Ayrıca anadilden kaynaklanan bazı sesbirim zorlukları (?, ?, etc.) üzerinde de durulacaktır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 103 İngilizce Yazma I
Bu derste öğrenciler paragraf yazma tekniklerini çalışacaklardır. Süreç temelli bir yaklaşım kullanılarak öğrencilerin ana başlık tümcesi ve bunu destekleyen tümceleri nasıl yazacakları ve geçiş kelimeleri kullanarak metinde uyumun nasıl sağlayacakları gösterilecektir.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

AKE 105 Çeviri I
Çeviri I dersinin amacı, cümle, paragraf, kısa öykü ve makale benzeri kısa metinlerin; gramer, sözcük seçimi ve ton gibi öğeler özellikle vurgulanarak analizi ve bu metinlerin hedef dilde yeniden yaratılmasıdır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 201 Dilbilim Alanları I
Dilbilim’e Giriş olarak kabul ettiğimiz bu dersin amacı, dil denen olgunun bilimsel olarak tanımlanması, özelliklerinin incelenmesi, bunun yanı sıra Sesbilgisi (Phonetics), Sesbilim (Phonology), Biçimbirim (Morphology) gibi Dilbilim’in bazı alt dallarının çalışılmasıdır

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez.

IMT 203 Çeviribilim
Bu derste öğrencilerin çeviribilimin temel kavramlarını öğrenip çeviri sürecinde işlevsel biçimde kullanma yetilerini geliştirmeleri amaçlanır. Ayrıca, ders kapsamında belli başlı çeviri kuramlarına çeşitli metinler ışığında giriş yapılır.

IMT 205 Yazılı Çeviri Becerileri
Bu derste öğrencilerin yazılı çeviri yaparken kullanabilecekleri çeşitli çeviri tekniklerini gerek kuram gerekse uygulama düzeyinde içselleştirmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca ders kapsamında öğrencilerin farklı metin türleri arasındaki ayrımlar ve benzerlikleri yazılı çeviri edinci bağlamında öğrenmeleri de amaçlanmaktadır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 207 Batı Kültürü I
Öğrencilerin kültür olgusuna eleştirel ve entelektüel düzeyde yaklaşmasına olanak sağlamak, onları batı kültürünün mihenk taşları sayılan düşünürlerin ve akımların kavram ve düşünceleriyle tanıştırmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

ALM 251 Temel Almanca I
Bu ders öğrencilerin günlük etkinliklere, güncel sorunlara ilişkin düşüncelerini görece olarak daha ayrıntılı biçimde ifade etmesine ve kısa düşünsel metinler oluşturmasına yöneliktir.
Praeteritum’un kullanımı
Komparativ – Superlativ
Akkusativ – Dativ

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

AKE 207 Amerikan Öyküleri
Bu ders Amerikan öykülerinin 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan tarihsel gelişimini inceler. Öykülerin içerikleri ve biçemsel özellikleri, yazarların anlatı teknikleri üzerinde durulur; öykülere farklı eleştirel yaklaşımlar getirilir.

IMT 301 Dilbilim Alanları III
Bu dersin amacı öğrencilerin dillerin tarihsel ve yapısal olarak ayrıldığı ailelere kısa bir bakıştan sonra İngilizcenin tarihini ve geçirdiği değişiklikleri incelemektir. Ayrıca dil kullanımlarına ve melez (pidgin) dillere bakılacaktır.

IMT 303 Sosyal Bilimlerde Çeviri
Bu derste öğrencilerin felsefe, sanat vb. özel alanlarda üretilen metinlerin çeviri süreçlerini şekillendiren değişkenleri öğrenme ve işlevsel biçimde kullanma yetilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Ayrıca, öğrencilerin farklı metin türlerinin çeviri yöntem ve süreçlerine odaklanan çeviri kuramlarını öğrenmeleri de amaçlanır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 305 Edebi ve Felsefi Metin İncelemeleri I
Bu dersin amacı çağdaş düşüncenin gelişimini gözler önüne sermek ve bu gelişimin temelinde yatan toplumsal ve kültürel arka planı göstermek için Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger gibi filozoflardan seçilmiş metinleri tartışmaya açmaktır.

IMT 307 Yazın Çevirisi II
Yazın Çevirisi I dersinin devamı olan bu ders kapsamında, öğrencilerin dünya edebiyatının ilk çağdan günümüze kadar uzanan zengin mirasının yapı taşları niteliğindeki metinlerden alıntılanan pasajların çevirilerini yapmaları amaçlanır. Ayrıca, metinlerin olası çevirileri çeşitli çeviri kuramları ışığında tartışılır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 309 Çeviri ve Etik
Bu derste etik nedir sorusuna yanıt aranırken, tarihsel ve felsefi açıdan etiğin tanımı yapılacaktır. Çeviride etiğe iki açıdan bakılır. Birincisi çevirmenin kaynak metne, metnin sahibine olduğu kadar dile, kültüre ve metni alana karşı duyması gereken sadakat; diğeri ise çeviri mesleğine ve diğer meslektaşlarına karşı hissettiği sorumluluktur.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 351 Çeviri Tarihi
Ders kapsamında Antik Yunan, Mısır ve Roma’dan başlayarak günümüze kadar uzanan çeviri tarihinin gelişim süreci ana hatlarıyla ele alınır. Öğrencilerin Rönesans, Aydınlanma, Beyt-ül Hikme Okulu gibi çeviri yoluyla önemli sosyo-kültürel dönüşümlerin yaşandığı dönüm noktalarıyla genel dünya tarihi arasında gerekli bağlantıları kurmaları böylelikle bilimsel araştırma ufuklarının genişletilmesi amaçlanır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

ALM-351 Almanca Dilbilgisi
Bu derste öğrencilerin duygularını, hayallerini, arzularını, yaşadığı çevreye ilişkin değerlendirmelerini ve eleştirilerini inandırıcı ve tutarlı biçimde dile getirmeleri amaçlanmıştır.

AKE 307 Eleştiri Kuramları I
Yazın Kuramının doğuşu ve ünlü düşünür Plato’dan 19. Yüzyılın sonuna dek gelişimi incelenir; Yansıtma Kuramı, Neo-Klasisizm ve Romantizm ünlü düşünür ve eleştirmenlerinin yapıtlarından örneklerle tanımlanır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 401 Çeviri Değerlendirme I
Bu dersin temel amacı öğrencilere farklı alanlarda yapılmış çevirilere nesnel ve eleştirel bir düzeyde yaklaşma becerisi kazandırmaktır. Buna koşut olarak farklı metin türleri üzerinde eleştirel çıkarsamalar yapmaları teşvik edilir.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 403 Ekonomi ve İşletme Metinleri Çevirisi
Bu derste öğrencilerin iktisat, ekonomi, işletme, bankacılık gibi alanlarda üretilen metinlerin çeviri süreçlerinde uzmanlaşmaları amaçlanır. Ders kapsamında öğrencilerin hem pratik hem teorik düzlemde çeviri olgusuyla ilgilenmeleri amaçlanır.

IMT 405 Çeviribilim Semineri
Bu ders kapsamında çevirinin tarihsel gelişimi gerek pratik gerek kuramsal boyutlarıyla ele alınır, öğrencilere dört sene boyunca edindikleri deneyimleri nesnel ve bilimsel bir perspektiften değerlendirme becerisi kazandırılır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 407 Sözlü Çeviri Türleri II
Bu derste öğrencilerin ardıl ve eş zamanlı çeviri, fısıltı çevirmenliği, toplum çevirmenliği vb. sözlü çeviri dallarında çeviri yapmaları için gerekli olan temel becerileri edinmeleri amaçlanır. Ayrıca öğrencilerin sözlü çevirinin olmazsa olmazlarından olan kabin tecrübesi edinmeleri de amaçlanır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

AKE 403 İleri Çeviri I
Değişik metin türlerinin (yazınsal metinler, bilimsel metinler, reklam metinleri vb.) İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirileri üzerinde açıklayıcı incelemeler yapılır.

IMT 451 Eşzamanlı Çeviri ve Ardıl Çeviri
Bu ders kapsamında eşzamanlı çeviride uzmanlaşmak isteyen öğrencilere konferans ortamı ve bu ortam için gerekli olan teknik donanım imkanları sağlanarak onların bu alandaki becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. İktisat, pazarlama, uluslararası politika, tıp, hukuk gibi alanlarda üretilen metinler gerek görsel gerekse işitsel materyaller olarak eş zamanlı çeviri alıştırmalarında kullanılırken öğrencilerin azami düzeyde kabin deneyimi edinmelerine özen gösterilir.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Ardıl çeviri uygulamaları
Etkili not alma teknikleri
Ders Kitabı/Diğer materyal:
Görsel ve işitsel materyaller
Farklı alanlarda üretilmiş metinler
Öğretim Metodu: Öğrenci merkezli
Değerlendirme Metotlar: Ara sınav; Final

AKE 357 Amerikan Siyaset Kültürü
Bu derste kuruluşundan itibaren American siyaset kültürünün temelleri tanıtılacak ve federalizme dayanan Amerikan politik sisteminin dinamikleri, yasama, yürütme ve yargı erkeleir arasındaki denge ve yurttaşların kampanyalar ve seçimle ryoluyla demokratik sürece ne şekilde dahil oldukları incelenecektir.

IMT 106 Dilbilgisi II
Dilbilgisi I’in devamı olan bu dersin ana hedefi İngilizcenin yapısında daha derine giderek öbekler, sözcükler ve biçemler seviyesinde incelemeler yapmaktır. Öbekleri oluşturan sözcüklerin türleri ve yapılarının ne olduğunu anlayarak yapılar oluşturmak dersin amaçları arasındadır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 102 Okuma ve Sözcük Gelişimi II
Eleştirel düşünceyi geliştirmeyi hedefleyen bu derste IMT Okuma Sözcük Gelimi I dersinin devamı olup, burada da amaç öğrencilerinfikirlerle gerçekleri ayırt etmesini sağlamak, analitik düşünmelerini geliştirmek ve farklı durumlarda kullanılacak deyimleri çalışmaktır.

IMT 108 İngilizce Dinleme ve Konuşma II
Öğrencilerin İngilizce olarak dinlediklerini anlama ve bu dilde kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini ve iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla otantik metinler dinletilip bu konular üzerinde sınıf tartışmaları yapılacaktır.

IMT 104 İngilizce Yazma II
İngilizce Yazma I dersinde paragraf geliştirmeyi öğrenen öğrenciler ikinci dönem kompozisyon yazma aşamasına gelmiş kabul edilerek daha uzun metinleri giriş, gelişme ve sonuç paragrafları yazarak üretmeyi hedeflemektedirler.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 110 Kitle İletişimi ve Medya
Bu derste öğrencilerin çeviri etkinliğinin medya ve iletişim sektörlerindeki belirleyici konumunu iletişim ve medya kuramları çerçevesinde değerlendirmeleri amaçlanır. Ayrıca ders kapsamında iletişim ve medya sektörlerinde dolaşıma sokulan metinlerin çevirilerinde ön plana çıkan çeşitli değişkenlerin öğrenciler tarafından çeviri uygulamaları aracılığıyla içselleştirilmesi amaçlanır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

AKE 106 Çeviri II
Çeviri II dersinin amacı, kısa öykü ve makale benzeri görece uzun metinlerin; gramer, sözcük seçimi ve ton gibi öğeler özellikle vurgulanarak analizi ve bu metinlerin hedef dilde yeniden yaratılmasıdır.

IMT 202 Dilbilim Alanları II
Bu dersin amacı öğrencilerin bir tümcenin öbeklerini ağaç ve köşeli parantez yöntemlerini kullanarak ayırt edebilmelerini, sözcüklerin anlamsal özelliklerini ve rollerini tanıyabilmelerini ve bir dildeki göstergeleri saptamayabilmelerini sağlamaktır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 204 Çeviribilim Uygulamaları
Ders kapsamında öğrencilerin farklı alanlarda üretilen metinlerden İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yazılı çeviri alıştırmaları yapmaları istenir. Bununla birlikte, öğrencilerin metin türleri arasındaki belirleyici nitelikteki farklılık ve benzerlikleri öğrenmeleri amaçlanır.

IMT 206 Yazın Çevirisi I
Bu ders kapsamında öğrencilerin dünya edebiyatının zengin mirasının yapı taşları niteliğindeki metinlerinden alıntılanan pasajların çevirilerini yapmaları amaçlanır. Ayrıca, metinlerin olası çevirileri çeşitli çeviri kuramları ışığında tartışılır.

tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 208 Batı Kültürü II
Batı Kültürüne Giriş I’in devamı olan bu derste ağırlıklı olarak son yirmi-yirmi beş yıllık dönemde dünyanın entelektüel gündemini oluşturan Post modern durum ve bu durumun kültürel dünyadaki yansımaları ele alınacaktır

ALM 252 Temel Almanca II
Bu ders fiil çekimlerinin daha ayrıntılı kullanımına, okuma, yazma ve konuşma bağlamında görece olarak daha sofistike alıştırmalara yöneliktir.

AKE 210 Romana Giriş
Roman türünün oluşumuna yol açan tarihsel, sosyal ve kültürel gelişimler, romanın anlatı türü olarak biçim ve içerik özellikleri, Gotik Roman, Buildungs Roman, Realist, Modern ve Bilinç Akımı Romanları gibi değişik türleri ünlü roman yazarlarının yapıtlarından örneklerle incelenir.

IMT 302 Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri
Bu derste Türkçenin ve İngilizcenin tümce ve sözcük yapıları karşılaştırmalı olarak incelenecek ve çeşitli metinlerden örnekler çevrilecektir. Türkçe İngilizce biçimler ( önek ve sonekler); Türkçe ve İngilizce öbekler

IMT 304 Sağlık Bilimlerinde Çeviri
Bu derste, öğrencilerin tıp, diş hekimliği, biyoloji, eczacılık gibi özel alanlarda üretilen metinlerin çeviri süreçlerini şekillendiren değişkenleri öğrenme ve işlevsel biçimde kullanma yetilerinin geliştirilmesine devam edilecektir. Ayrıca, öğrencilerin farklı metin türlerinin çeviri yöntem ve süreçlerine odaklanan çeviri kuramlarını öğrenmeleri de amaçlanır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 306 Edebi ve Felsefi Metin İncelemeleri II
Bu dersin amacı çağdaş düşüncenin gelişimini gözler önüne sermek ve bu gelişimin temelinde yatan toplumsal ve kültürel arka planı göstermek için Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger gibi filozoflardan seçilmiş metinleri tartışmaya açmaktır.

IMT 308 Sözlü Çeviri Türleri I
Bu derste öğrencilerin ardıl ve eş zamanlı çeviri, fısıltı çevirmenliği, toplum çevirmenliği vb. sözlü çeviri dallarında çeviri yapmaları için gerekli olan temel becerileri edinmeleri amaçlanır. Ayrıca öğrencilerin sözlü çevirinin olmazsa olmazlarından olan kabin tecrübesi edinmeleri de amaçlanır.

IMT 310 Uluslararası Kurumlar ve Avrupa Birliği
Bu derste uluslararası geçerliliğe sahip BM, UNESCO, UNICEF, IMF gibi kurumların kısa tarihçeleri ile günümüzde üstlendikleri farklı misyonlara değinildikten sonra kurumların içinde yürütülen çeviri etkinlikleri çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. Dersin devamında Türkiye ve üzerinde yer aldığı bölge için özel bir önem taşıyan AB, kurum içinde yürütülen çeviri etkinliği odağa alınarak farklı yönleriyle ele alınır, öğrencilerden konuyla ilgili kapsamlı sunumlar yapmaları istenir. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 352 Karşılaştırmalı Edebiyat
Bu ders kapsamında öğrencilerin ilk çağdan günümüze kadar üretilen belli başlı klasik edebiyat metinleriyle tanışmaları ve çevirinin tarih boyunca dünya edebiyatında oynadığı önemli rol üzerine düşünmeleri amaçlanır. Bunun yanında, edebiyat metinlerini eleştirel yaklaşımlar çerçevesinden okuma becerisini edinmeleri için gerekli kuramların öğrencilere genel hatlarıyla öğretilmesi amaçlanır.

AKE 308 Eleştiri Kuramı II
20 YY eleştirisinin temelini oluşturan Biçimcilik, Psikoanalitik Kuram, Arketipik ve Feminist Yaklaşımlar, Okur-Merkezli Eleştiri Kuramı ile Modernizm-Sonrası Eleştiri Kuramları ayrıntılı olarak incelenir; değişik yorumlama teknikleri yazınsal metinlere uygulanarak onları daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı oldukları gösterilir. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

ALM 352 Almanca Okuma-Sözcük Gelişimi
Bu dersin amacı öğrencilerin daha üst düzeyde düşünceler ortaya koyma, planlara ve hedeflere ilişkin açıklamalar yapma, nedenler ileri sürme ve bunları temellendirme becerisini zenginleştirmektir.

IMT 402 Çeviri Değerlendirme II
Çeviri Değerlendirme I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, çeviribilim kuramlarını da dikkate alarak farklı alanlarda üretilmiş olan çevirilerin bilinçli ve tutarlı bir yaklaşımla eleştirilmesini amaçlamaktadır.

IMT 404 Hukuk Metinleri Çevirisi
Bu derste öğrencilerin hukuk alanında üretilen metinlerin çeviri süreçlerinde uzmanlaşmaları amaçlanır. Ders kapsamında öğrencilerin hem pratik hem teorik düzlemde çeviri olgusuyla ilgilenmeleri amaçlanır tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

IMT 406 Çeviri Projesi
Bu derste öğrencilerin pratik ve kuramsal düzeydeki çeviri becerilerinin ölçülmesi için belli uzunluktaki metinleri çevirmeleri ve çevirdikleri metinleri bilimsel araştırma yöntemleri ışığında analiz etmeleri amaçlanmaktadır. Bilimsel araştırma yöntemleri ve normlarının öğretilmesi ve metin çevirileri

IMT 408 Hedef Dil Gelişimi
Bu dersin amacı öğrencilerin erek dilde dil seviyelerini artırmak ve onları bazı uluslararası dil sınavlarına hazırlamaktır.TOEFL deneme sınav örnekleri ve IAELTS sınav örnekleri tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

AKE 404 İleri Çeviri II
Üst düzey çeviri yapma yöntemleri, çeviri eleştirisi, çeviri eşdeğerliği, dil ve kültür farklılıkları gibi konular üzerinde tartışılır.

IMT 452 Alt Yazı ve Dublaj Çevirmenliği
Bu derste öğrencilerin film sektörünün önemli bileşenlerinden olan alt yazı ve dublaj çevirmenliği mesleğinde uzmanlaşmaları için gereksinim duyacakları arka plan bilgisini edinmeleri amaçlanır. Bu amaca koşut olarak öğrencilerin alt yazı ve dublaj çevirmenliği süreçlerinin olmazsa olmazlarından olan görsel ve işitsel materyallerden yararlanmalarına özen gösterilir. Ayrıca öğrencilerden sinema sektörü ve çeviri arasındaki ilişkiler üzerine kuramsal açılımlar yapmaları da istenir. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

AKE 360 Türk-Amerikan İlişkileri
Bu ders Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı yönlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin başladığı 1830 yılından başlayarak Dünya savaşları sırasında, Soğuk Savaş ve sonrası dönemde ilişkilerin ne durumda olduğu incelenecek ve her iki ülkenin iç politikalarının iki ülke arasındaki ilişkileri ne şekilde etkilediği anlatılacaktır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031