Tez Hazırlama Yöntemleri

DERS İÇERİKLERİ

YAZDIR

ECON 101 İktisada Giriş I (3 0 3)
İktisadi sorunlara genel bir bakış; arz ve talep teorileri; esneklik, tüketici ve firma davranışlarının marjinal analizi; faktör piyasası; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda fiyatların belirlenmesi.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 102 İktisada Giriş II (303)
Ulusal gelirin saptanması; üretilen mal miktarı ve istihdamda değişiklikler; para banka sistemi ; enflasyon ve işsizlik sorunları; büyüme ve gelişme uluslararası ticaret.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 205 Mikro Ekonomi (303)
Tüketici davranışı teorisi; üretim ve maliyet teorisi, rekabetçi piyasalarda fiyat belirleme; piyasaların farklı yapıları ; genel denge teorisi ve ekonomik refah. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 206 Makro Ekonomi (303)
Makroekonomik sorunlara genel bir bakış; ulusal gelir muhasebesi ; gelirin belirlenmesinin klasik ve modern teorileri ; istihdam ; faiz oranları ; ticari dalgalanmalar ; para ve maliye politikaları ; uluslararası ekonomik sorunlar.

ECON 203 Kamu Maliyesi (303)
Devlet müdahalesi gereksinimi ; kamu mallarının analizi ; gelir dağılımıyla ilgili konular ; merkezi ve yerel yönetimler ; bütçe sistemleri ; fayda-maliyet analizi; kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin yapısı.tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 204 Ekonomi Tarihi  (303)
Dünya ekonomi tarihinin feodal toplumlardan başlayarak, Pazar ekonomisine yönelen toplumlara geçiş, merkezden yönetilen toplumlar, entegrasyon ve küreselleşmesinin oluşumunun incelenmesi.

ECON 211 Ekonomiye Giriş I (303)
İktisadi sorunlara genel bir bakış; arz ve talep teorileri; esneklik, tüketici ve firma davranışlarının marjinal analizi; faktör piyasası; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda fiyatların belirlenmesi.tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 212 Ekonomiye Giriş II (303)
Milli gelirin saptanması; çıktı miktarında ve istihdamda değişiklikler; para banka sistemi; enflasyon ve işsizlik sorunları; büyüme ve gelişme uluslararası ticaret.

ECON 215 Ekonomiye Giriş (303)
Ürerim ve fiyat analizi konusunda genel bilgi; ekonomik üretim biriminin temel kuralları; firma davranışlarının günlük yaşama etkisi; rekabetçi ve diğer türde piyasalar; ekonomik sistem; uluslararası refah; milli hasıla ve gelir; parasal ve mali kurumlar; işsizlik; ekonomik büyüme ve kesişen ekonomik ilişkiler. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 221 Ekonomi  (303)
Ekonomi sorunsalı, piyasalar, arz ve talep, hareket halinde piyasalar; arz kararı; piyasa yapıları; ücretler ve gelir dağılımı; piyasaların iflası ve hükümet politikası; toplam arz ve talep ve makroekonomik sorunlar; milli gelirin saptanması ve mali politikanın rolü; para ve para politikası; işsizlik ve enflasyon; uluslararası ticaret; ödemeler dengesi ve döviz kuru.

ECON 301 Uluslararası İktisat Teorisi (303)
Uluslararası ticaret salt teorisi; klasik ve neoklasik dış ticaret teorileri; dış ticaret hadleri, dış ticaret çarpanı; ödemeler dengesi teorileri ve analizi.

ECON 302 Uluslararası Ekonomi Politikası (303)
Uluslararası ticaret politikaları ; gümrük vergileri ve vergi dışı ticaret engellerine karşı serbest ticaret; GATT müzakkereleri ve Dünya Ticaret Örgütü’nün sağladığı serbest ticaret ortamı haricindeki ticaret. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 304 İktisadi Düşünce Tarihi (303)
İktisadi düşünce gelişiminin Merkantalistler, Fizyokratlar ve Klasik iktisatçıların katkılarını içerir biçimde tarihsel olarak incelenmesi ; Marksist değer ve dağıtım teorisi ile üretim ve dağıtım teorisinin analizi ; genel denge teorisinin ortaya çıkışı.

ECON 305 Para ve Banka  (303)
Mali mekanizmaya genel bir bakış ; para arzının ve talebinin analizi ; para ve sermaye piyasalarının işleyişi ; faiz haddinin belirlenmesi ; mali aracıların rolü ; Türk mali kurumları ve onların uygulamalarından bazı örnekler.

ECON 306 Para Politikası (303)
Klasik ve Keynesyen sistemlerin analizi; parasalcı yaklaşım; açık analizi; faiz oranı mekanizması ve diğer etkiler; parasal ve mali politikaların değerlendirilmesi; klasik sistemin genelleştirilmesinin alternatif yorumları. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 307 Kamu Sektörü Ekonomisi (303)
Kamu sektörü etkinliklerinin niteliği ve kapsamı ; kamu mallarının fiyatlandırılması ; devlet iktisadi girişimlerinin işleyişi ; işletmelerin devletleştirilmesi ve özelleştirilmesinin sorumlulukları ; Türkiye’nin kamu sektörü ekonomisi deneyimi.

ECON 308 Mali Politika (303)
Bütçeleme teknikleri ve uygulamaları ; tahsisat, dağıtım, istikrar, büyüme ve gelişme hedeflerini gerçekleştirecek mali önlemlerin analizi, mali araçların geçerliliğinin değerlendirilmesi, mali politikalardaki güncel eğilimlerin incelenmesi. tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 311 Ekonometri I (303)
Temel varsayım, tahmin ve hipotez testlerini kapsayan basit regresyon modeli; öngörü ve tercih problemi, tahmin, testler, belirleme ve hata analizi içeren çoklu regresyon modeli.

ECON 312 Ekonometri II (303)
Kukla değişkenler; yapısal değişikliğin test edilmesi; öngörü hatası varyansının tahminedilmesi; polinom dağılımlı gecikme ve geometrik dağılımlı gecikme; otokorelasyon ve değişen varyans; eşzamanlı denklemler.

ECON 403 Kalkınma İktisadı (303)
İktisadi kalkınma özellikleri ve gelişme teorileri; azgelişmişlik teorileri; geri kalmışlığın kökleri; dengesiz büyüme; yapısal değişiklikler.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 405 Türkiye’nin Uluslararsı Ekonomik İlişkileri (303)
Dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık, yirminci yüzyılda uluslararası ekonomi; başka ülkeler ile ilişkilerden doğan fırsatlarveya kısıtlamalar; ticari sermaye akışı, göç, döviz kuru mekanizmaları, uluslararası kurallar ve politikalar. Bu ilişkilerin Türkiye açısından ithal ikameci model ve ihracatı destekelyen büyüme modelleri çerçevesinde değerlendirilmesi.

ECON 407 Türkiye Ekonomisinin Yapısı ve Tarihsel Gelişimi (303)
Türkiye ekonomisinin yapısı ve tarihsel gelişimi; tarım; sanayi ve hizmetler; özel sektör ve kamu sektörünün rolü ve önemi.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 408 Avrupa Birliği (303)
Avrupa Topluluğu’nun ve Avrupa Birliği’nin tarihi gelişiminin incelenmesi; Avrupa Birliği’nin kurumları ve karar verme süreçleri; Avrupa Birliği politikalarına referanslar; Maastricht Anlaşmasına yaklaşım; Euro’nun rolü ve önemi.

ECON 409: Türkiyenin Uluslararası Ekonomik İlişkileri (3 0 3)
Dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık; yirminci yüzyılda uluslararası ekonomi; ticaret, sermaye akışları, göç, döviz mekanizmaları ve yabancı kural ve uygulamalardan doğan fırsatlar ve sınırlamalar; bu ilişkilerin ithal ikameci ve ihracata dayalı büyüme modelleri içinde, Türkiye açısından evrimleri; özellikle ulusal ve uluslararası uygulama ve kurumlar; uluslararası düzen ve yerel uygulamaların yapısı.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 410 Ekonomik Analiz (303)
Arz ve talep analizinin tanımı; yöntemi ve çerçevesi (varsayımlar ve kısıtlamalar); denge ve istikrar, tüketici davranışları ve karar verme sürecinin analizi; maliyet teorisi, optimal faktör donanımı ve seçimi; doğrusal programlama, değişik piyasa türlerinin karşılaştılması.

ECON 411 Endüstriyel Ekonomi ve Teknoloji (3 0 3)
Endüstriyel gelişimin tarihsel analizi; ulusal ve uluslararası perspektif çerçevesinde teknolojik ve endüstriyel politika.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 412 Seminer (303)
Okuma ve araştırma ödevleri; araştırmaların gelişimi konusunda sınıfta tartışma.

ECON 413 Tarım Ekonomisi (303)
Çağdaş tarım sorunları; tarımsal gelişmenin farklı modelleri; hükümet politikalarının değerlendirilmesi.

ECON 414 Çalışma Ekonomisi (303)
İşgücünün arz ve talep koşulları; değişik piyasa yapılarında ücretlerin belirlenmesi; istihdam ve işsizlik kavramları; sendikalar; hükümet müdahalesi; iş uyuşmazlıkları ve müzakereleri.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 415 Eğitim Ekonomisi (303)
Kamu malı ve özel mal olarak eğitim; insan sermayesi kavramı; insan sermayesine yatırım ve insan sermayesinin geliştirilmesi alanında ulusal ve uluslararası deneyimler; eğitim ve gelir dağılımı.

ECON 416 Mali Piyasalar (303)
Mali sistemin gözden geçirilmesi; mali piyasalar ve araçlar; faizin yapısı; mali kurumlar; mali kurum türevleri.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 417 Geçiş Ekonomileri (303)
Geçiş ekonomilerinin (eski Sosyalist Blok ülkelerinin) ekonomi politikalarının tarihsel, kültürel ve politik boyutları çerçevesinde analizi; bu ülkelerin Türkiye ile ekonomik ilişkileri; geçiş ekonomisi politikalarının gelecekte bu ülkeler ve dünya ülkeleri üzerinde etkisi.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 418 Türkiye’de Vergi Sistemi ve Vergi Reformu (303)
Türk vergi sisteminin tarihsel analizi; gelir, servet ve harcamalar üzerindeki vergilerin incelenmesi; vergi sisteminin iyileştirilmesi ölçütlerinin değerlendirilmesi; vergi reformunda örneklerin analizi.

ECON 419 Çevre Ekonomisi (303)
Ekonomik faaliyetlerin dogal çevre üzerinde etkisi; zarara yol açan olumsuz dışsal ekonomilerin incelenmesi; kişilerin ve kurumların sorumlulukları; çevrenin bir kamu malı olarak korunması.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 420 Kent Ekonomisi (303)
Kent mekansal yapısının teorik boyutları; kent arazilerinin kullanımı ve planlama kavramları; kentsel topluluğun ekonomik ve sosyal analizi; kentsel bölgelerde konut, ulaşım,sağlık,eğitim ve diğer faaliyetlerin incelenmesi.

ECON 421 İşletme ve Toplum (3 0 3)
Bu dersin amacı öğrencilerin işletme ve toplum etkileşimi ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek; Türk iş yaşamında ve toplumda geçerli olan ekonomik, sosyal ve idari uygulamaların analizini sağlamak; aynı zamanda sosyal konulara, kamu politikalarına ve iş yaşamında yaşanan etnik sorunlara vurgu yapmaktır.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 423 Zaman Serisi Ekonometrisi (3 0 3)
Durağan zaman serisi modelleri, kararsızlığın modellenmesi, trend içeren modeller, çok denklemli zaman serisi modelleri, eş-bütünleşme, hata düzeltme modelleri ve doğrusal olmayan zaman serisi modelleri.

ECON 424 İktisat Teorisinin Güncel tartışma Konusu (3 0 3)
Bu ders günümüzde İktisat Teorisininde tartışılan güncel konuları kapsamaktadır; iktisat ve rasyonelite, belirsizlik ortamında karar alma, asimetrik informasyon, küreselleşme ve sorunları, Kurumcu İktisat, Yeşil Ekonomi, Yeni- Keynesci Ekonomi, Yeni-Liberal Ekonomik yaklaşımın varsayımlarının eleştirisi, iktisat teorisinde yeni yaklaşımlar.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 426 Oyun Teorisine Giriş (3 0 3)
Çözüm Kavramları; basat strateji dengesi, ardıl çözüm başat strateji dengesi, Nash dengesi, odak noktası dengesi ve evrimci denge; temel dinamik oyun çözümleri; Nash denge ve geri dönüşlü çözüm, alt oyun ve alt oyun mükemmel denge; belirsizlik; dışsal belirsizliğe sahip statik oyunlar; dışsal belirsizliğe sahip dinamik oyunlar, içsel belirsizliğe sahip statik oyunlar.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

ECON 428 Yeni Fikirler ve Bilgi Ekonomisi (3 0 3)
Yeni fikirlerin ve bilginin modern ekonomik büyümede iki temel boyut olması ve etkileşimleri, bilginin ve yeni fikirlerin ekonomik anlamı, yenilikçi dinamik bir ekonomide bilgi üretimi, yeni fikirlerin ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkısı.

ECON 422 Uluslararası Para Sistemi (303)
Uluslararası ticari işlemlerin ekonomisi; ödemeler dengesi; döviz kuru ve iktisadi uyarlama; uluslararası finans sisteminin organizasyonu; Breton Woods altın standardı; yabancı paraya serbestçe çevrilebilen para sistemi, dalgalı kur, kontrollü dalgalanma; parasal entegrasyon ekonomisi, para krizleri, Euro’nun AB ve AB ülkesi olmayan ülkeler üzerinde etkileri.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

SOC 102 Sosyolojiye Giriş (303)
Sosyolojide belli başlı yaklaşımlar, temel kavramlar ve yeni gelişen perspektiflerin tanıtımı; sosyolojik yaklaşımın unsurları,sorunları ve yararları; Türkiye’de sosyolojinin gelişimi; sosyolojik araştırmanın ana hatları; toplum ve kültür; sosyalizasyon süreci;aile ve ailede değişim;ekonomi, tüketim ve çalışma yaşamı; toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik; toplumsal değişim nedenlerinin analizi; modern ve post-modern toplumlar.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

STAT 201 İstatistik I (303)
İstatistiğin kapsamı; verilerin sunumu ve analizi; özet istatistikler ve açıklayıcı veri analizlerinin unsurları; olasılık; tesadüfi değişkenler, dağılımlar; bazı olasılık dağılımları; binom, Poisson, hiper geometrik normal ve üssel dağılımlar; örneklem dağılımı; merkezi limit teoremi; büyük sayılar yasası; T,F ve Ki kare dağılımları; tahmin yöntemleri.

STAT 202 İstatistik II (303)
Hipotez testi; küçük ve büyük örneklemeler; güven aralıkları; varyans analizi; dogrusal regresyon ve korelasyon, çoklu regresyon ve testler; paremetrik olmayan yöntemler; istatistiksel olarak karar verme; endeks sayıları.

tez hazırlama kuralları ,tez hazirlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,ödev kapağı hazırlama ,tez hazırlama fiyatları ,ödev hazırlama ,tez hazırlama kılavuzu ,tez hazırlama teknikleri ,tez kapağı hazırlama ,tez hazırlama programı ,ödev hazırlama siteleri ,tez içindekiler hazırlama ,tez hazırlama yöntemleri ,tez önerisi hazırlama ,tez kapak hazırlama

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031