Tez Ödevleri

İÇERİKLERİ
IE 202 Mühendisler için İstatistik (3-0)5 ,bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
Betimsel istatistik kavramları; tek değişkenli analiz: Örnekleme dağılımı, özeksel eğilim, saçınım; iki değişkenli ve çok değişkenli analizler: Saçılıma çizimi, ilişiklik, ilinti (korelasyon), nedensellik; çıkarımsal istatistiğin kavramları, kuramı ve teknikleri; hipotez testi: Tasarım, yöntem seçimi, anlamlılık düzeyi; iki örneklemin benzerliği ve karşılaştırılması; örneklem verilerine dağılım oturtma: Uygun dağılımın seçimi, yöntem seçimi, parametrelerin kestirimi, uyum iyiliğinin değerlendirilmesi ve yorumlanması; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, varyans analizi (ANOVA); çok değişkenli analiz ve faktör modelleri; ilgili bilgisayarlı modelleme/analiz ve görsel veri sunum yöntemleri. Önkoşul: MATH 220.
IE 211 Yöneylem Araştırması I (3-2)6 bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
Matematiksel modelleme kavramları; doğrusal programlama: Problem formülasyonu, simpleks and eşlenik simpleks yöntemleri, eşleniklik ve duyarlılık analizi; ulaşım modeli ve türevleri; ağ modelleri; tamsayılı doğrusal programlama: Problem formülasyonu, büyük-M metodu, integralite özelliği, dal-sınır metodu. Önkoşul: MATH 142.
IE 212 Yöneylem Araştırması II (3-2)5
Klasik en iyileme kuramı: Tek değişkenli en iyileme, dışbükeylik, kısıtlı ve kısıtsız çok değişkenli en iyileme, Karush-Kuhn-Tucker en iyilik şartları, varlık ve teklik teoremleri, küresel ve yerel en iyi olma; doğrusal olmayan programlama: Doğrudan arama ve eğim yöntemleri; dinamik programlama ve Markov karar süreçleri; hedef programlaması ve çok-amaçlı en iyilemeye giriş. Önkoşul: IE 211, MATH 152.
IE 251 Üretim Süreçleri (3-2)6 bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
Üretim süreçleri: Dökme, özel makine işlemleriyle metal şekillendirme ve metal kesme (tornalama, frezeleme, delme ve taşlama), ürün ve süreç tasarımı, üretim otomasyonu: Sayısal kontrol, CNC programlama, PLC, FMS hücreleri, endüstriyel robotlar ve ilgili yazılımlar.
IE 254 İşlem Analizi ve Tasarımı (3-2)6
Endüstriyel organizasyon, iş analizi, çizenek hazırlama teknikleri ve şematik modeller, mikrohareket etüdü, kronometreli zaman etüdü, önceden belirlenmiş zamanlı sistemler, iş örneklemesi, montaj hattı dengelemesi.
IE 299 Endüstri Stajı I (0-0)5
Bir sanayi veya hizmet kuruluşunda an az 20 iş günü yaz stajı. bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
IE 321 Sistem Benzetimi (3-2)6
Benzetim modellerine giriş, girdi veri modellemesi, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, benzetimli en iyileme, Arena programı kullanarak benzetim modellemesi. Önkoşul: IE 202, CE 102.
IE 325 Rassal Modeller (3-0)5
Kesikli ve sürekli Markov zincirleri, doğum ve ölüm süreçleri, kuyruk teorisindeki uygulamalar, karar teorisine kısa bir giriş: Karar ağaçları, tam bilginin beklenen değeri. Önkoşul: IE 212, MATH 220.
IE 332 Üretim Sistemleri Yönetimi (3-2)5 bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
Tahminleme, yığışık planlama, rassal olmayan envanter ve parti-büyüklüğü modelleri, çizelgeleme, kapasite planlama, tam zamanında üretim, kanban sistemleri, grup teknolojisi ve hücresel imalat. Önkoşul: IE 211.
IE 342 Tedarik Zinciri Yönetimi (2-2)5
Rassal envanter modelleri, risk havuzlaması, çok kademeli envanter modelleri, tedarik zincirlerinde bilginin değeri, kamçı etkisi, lojistik ağ yapılandırması, dağıtım stratejileri, merkezi/merkezi olmayan kontrol, tedarik zinciri kontratları, sratejik işbirlikleri. Önkoşul: IE 325.
IE 362 Kalite Planlama ve Denetimi (3-1)5 bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
İstatistiksel süreç kontrolü, belirtim (teknik özellik) ve dayanıklılık (tolerans), kontrol çizitleri, süreç yeterliliği çalışmaları, onama örneklemesi, kalite kararlarının maliyete etkisi, toplam kalite yönetimi, kalite geliştirme programları ve yöntemleri. Önkoşul: IE 202.
IE 371 Mühendislik Ekonomisi ve Finansı (3-0)5
Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri; temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; amortisman ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; ekipman yenileme zamanlaması; kredi, kiralama ve finansal yatırımların değerlendirme ve karşılaştırılması; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; portföy analizinin temelleri ve ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri. Önkoşul: MATH 151. bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
IE 382 İnsan Faktörleri için Tasarım (3-1)5
Endüstri tasarımı ve test; sürdürülebilir tasarım için temel kavramlar (çevresel etki, yaşam döngüsü değerlendirmesi, geri dönüşüm vb.); ergonomi, güvenlik, kullanılabilirlik, üretilebilirlik ve verim; hızlı prototip; 3 boyutlu modelleme ve teknik çizim; bilişsel mühendislik ve algı; insan ve bilgisayar etkileşimi; yapay zeka; biyomekanik; sanatsal ve estetik kavramlar; veri görselleştirmesi; malzeme ve ortam seçimi; algılayıcılar; görüntüleme; aydınlatma ve ses; otomasyon ve eğlence amaçlı robotlar; bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, mimarlık, psikoloji, güzel sanatlar vb. bölümlerden misafir konuşmacılar; öğrenci takım projelerinin geliştirilmesi ve sunumu.
IE 399 Endüstri Stajı II (0-0)5 bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
Bir sanayi veya hizmet kuruluşunda an az 20 iş günü yaz stajı. Küçük ölçekli bir staj projesi tasarımı veya kurumun geçmiş/devam eden projelerinden birinin detaylı analizi.
IE 409 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular (3-1)6
Dersin içeriği dersi veren endüstri mühendisliği öğretim görevlisinin araştırma alanına bağlıdır. Dolayısıyla teori geliştirme, gelenekselin dışında yöneylem araştırması uygulamaları, gerçek yaşam uygulamaları, sistem simulasyonu, disiplinlerarası çalışmalar, bilgisayar hesaplamalı konular gibi geniş bir yelpazede konular ele alınabilir.
IE 410 En İyilemede Sezgisel Yöntemler (3-1)6
Temel hesaplama karmaşıklığı: NP-tamlık, büyük O gösterimi, algoritmaların zaman ve alan karmaşıklığı, temel sezgiseller: Açgözlü sezgiseller, iyileştirme sezgiselleri (dik çıkmak/alçalma, yerel arama), yapıcı sezgiseller, metasezgiseller: Tavlama benzetimi, tabu arama, genetik algoritmalar, karınca kolonisi en iyilemesi ve melez algoritmalar. Önkoşul: IE 211.
IE 419 Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları (2-2)6 bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
Matematiksel programlamanın gözden geçirilmesi: Teori, modelleme kavramları, teknikler; Genel Cebirsel Modelleme Sistemi (GAMS): Sözdizimi temelleri, seçenekler, çözücüler, ileri özellikler; çeşitli modelle uygulamaları (ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın): Taşımacılık problemi, en kısa yol problemi, maksimum akış problemi, gezici satış memuru, atama problemi; eğitmenin özelleşme ve ilgi alanlarına bağlı olarak başka uygulamalar. Önkoşul: IE 212, MATH 220.
IE 425 Rassal Programlama (3-1)6 bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
Belirsizlik altında karar verme, rassal programlama teorisi, rassal programlamanın beklenen değeri, rassal programlama uygulamaları, iki basamaklı doğrusal rassal programlama, çok basamaklı doğrusal rassal programlama, L şekilli algoritma, rassal çözüşüm. Önkoşul: Lisans 4. Sınıf, MATH 220, MATH 261, IE 202, IE 211, IE 212.
IE 430 Envanter Planlaması (3-0)5
Envanter yönetiminin bağlam ve önemi, temel ekonomik sipariş miktarı modeli, miktar indirimleri, tek ürünlü envanter modelleri: Zamanla değişen talep, rassal olmayan talep, gazeteci çocuk modeli, rassal tedarik süresi, sürekli ve dönemsel gözden geçirme: (s, Q) (s, S), (R, S), (R, s, S) modelleri, ABC envanter yönetimi, dayanıksız mallar için modeller, eşgüdümlü ikmal, çok basamaklı envanter sistemleri. Önkoşul: IE 211, MATH 220.
IE 440 Çizelgeleme (3-0)5
Makine çizelgeleme: Rassal olmayan tek makine, akış dükkan ve iş atölyesi çizelgeleme, proje çizelgeleme: CPM (kritik yol yöntemi) ve PERT (Program Kıymetlendirme ve İnceleme Tekniği), zaman-maliyet dengeler, işgücü planlaması, mürettebat planlaması. Önkoşul: IE 211.
IE 470 Karar Analiz Modelleri (3-0)5
Karar teorisi, risk ve belirsizlik, bilginin değeri, tercih ölçümleri, seçeneklerin önceliklendirilmesi, çok hedefli süreçler ve hiyerarşik kararlar, çok kriterli karar verme, yarar teorisi, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri, çeşitli vaka çalışmaları. Önkoşul: Lisans 3. Sınıf. bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
IE 471 Finans Mühendisliğine Giriş (3-1)6
Yatırımlar ve piyasalar; faiz teorisi; sabit getirili menkul değerler; faiz oranlarının dönem yapısı; ortalama-varyans portföy teorisi: Risksiz ve riskli varlıklar, Markowitz modeli, iki fon ve bir fon teoremleri; sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli: Piyasa dengesi, fiyatlandırma modeli, sermaye piyasası ve menkul değerler piyasası doğruları; portföy seçimi: Fayda Teorisi, riskten kaçınma, ortalama-varyans kriteri; türev menkul değerler: Vadeli sözleşmeler, vadeli işlemler, takaslar, riskten korunma; varlık dinamiği modelleri ve opsiyon teorisi. Önkoşul: MATH 151, MATH 220. bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
IE 475 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (3-1)6
Mühendislik yönetimi kavramları, nitel ve sayısal yönetim süreçleri, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimi, sistem teorisi, yönetim ve sistem kavramı, stratejik planlama ve yönetim sistemleri, sistem analizi, proje yönetimi, maliyet yönetimi, organizasyonel tasarım, sistemlerin kontolü ve değerlendirilmesi, teknik konular üzerinde çalışanların yönetilmesi, liderlik, vaka çalışmaları ve güncel yönetimsel konular. bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
IE 476 Sürdürülebilirlik Mühendisliği (3-1)6
Üçlü alt çizgi, insan kaynağı, iklim değişikliği, bilimsel süreç ve sürdürülebilirlik, temel ekolojik kavramlar, biyolojik çeşitlilik, doğal sistemlerin karmaşıklığı, insanlar tarafından tasarlanan sistemlerin limitleri, ekosistem hizmetleri (su, hava, besin sistemleri, toksinler), ekolojik ayak izi, sürdürülebilir endüstri ve kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik performans kriterleri, sürdürülebilir gelişim için kaynak dağıtımı ve karar verme, sürdürülebilir malzemeler, sürdürülebilir tasarım kavramları, sürdürülebilir yapılar (yeşil binalar), sürdürülebilir ulaşım seçenekleri, sürdürülebilir şehirler, yenilenebilir enerji kaynakları ve misafir konuşmacılardan ders içeriği ile ilgili çeşitli sunumlar.
IE 477 Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları (3-1)6
Matematiksel oyun kuramına genel bir bakış; sıfır olmayan toplamlı oyunlar: Stratejiler, Nash dengesi, tepki fonksiyonları; matris oyunlar, stratejik biçimdeki oyunlar, Nash özyinelemesi, saf ve karışık dengeler; sıralı oyunlar: Geniş-form temsili, mükemmel ve eksik bilgi, ardışık denge, ardışık rasyonellik, alt mükemmel denge; oyunların matematiksel programlama programları olarak modellenmesi, çözüm karakterizasyonu, çözüm stratejileri ve ilgili optimizasyon yöntemleri; uygulamalar: İhale tasarımı, oligopol rekabet, üretici-perakendeci pazarlığı, kapasite/tıkanıklık fiyatlandırması vs. Önkoşul: IE 212, MATH 220.
IE 491 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi I (2-0)8 bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,
Proje, 4. sınıf öğrencilerinin ilgili öğretim üyelerinin gözetiminde takımlar halinde endüstriden alınmış gerçek problemleri ele alıp çözmelerini içermektedir. Proje, 2 yarıyıl süresince devam edecek ve her yarıyıl sonunda değerlendirilecektir. Önkoşul: IE 325, IE 332.
IE 492 Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi II (2-0)8
Proje, 4. sınıf öğrencilerinin ilgili öğretim üyelerinin gözetiminde takımlar halinde endüstriden alınmış gerçek problemleri ele alıp çözmelerini içermektedir. Proje, 2 yarıyıl süresince devam edecek ve her yarıyıl sonunda değerlendirilecektir. Önkoşul: IE 491.
IE 498 Endüstri Mühendisliğinde Yönlendirilmiş Araştırma (2-0)6
Belirlenen bilimsel makalelerin okunması; konuyla ilgili literatür taraması ve düşünme süreci; anlamlı ve uygulanabilir araştırma fikri oluşturma; araştırma planının tasarımı ve uygulanması; bir akademik yayının yapısı, tarzı ve diğer konvansiyonları.
IE 499 Endüstri Mühendisliğinde Rehberli Araştırma (1-0)6
Seçilmiş olan konu üzerindeki araştırma planının akademik danışmanın rehberliğinde yerine getirilmesi ve sonucunda bir lisans tezi/akademik makale üretilmesi. bitirme tezi konuları,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi, ,proje,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031