Ticarette Bilgi Sistemleri Bitirme Tezi

lisans bitirme tezi,     
    tez konuları,     
                iktisat,
               makro iktisat,
               mikro iktisat,
               istatistik bitirme tezi,
               muhasebe,
               maliye,
               Çalışma Ekonomisi,
               bitirme tezi örneği,     
    bitirme tezi örnekleri,     
    bitirme tezleri,     
    lisans bitirme tezi,     
    bitirme tezi izle,

 

 

 

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

ÜNİTE – 1

Bilgi çağının en belirgin özelliği yoğun bilgi üretimi, dağıtımı ve tüketimidir.

YIKICI TEKNOLOJİLER (İLERİ TEKNOLOJİ) : İşletmenin veya insanın çalışma biçimini, çarpıcı bir şekilde değişmesine yol açan teknolojidir. İşletmeler yıkıcı teknolojiler gerçeği altında 3 noktayı göz önünde bulundurmalıdır;

1-) İşleri nasıl yaptıklarını sürekli olarak gözden geçirmelidirler.

2-) İleri teknolojileri izlemeli ve benimsemelidir.

3-) Rekabet üstünlüğü sağlamak için teknolojiyi çok iyi kullanmalıdır.

 

BİLGİ ÇAĞI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİlisans bitirme tezi,
tez konuları,
iktisat,
makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,

İşletmeler rekabet avantajı sağlayabilmek ve ayakta kalabilmek için bilgi teknolojilerini kullanmalıdır.

BİLGİ ÇAĞININ UNSUARLARI

1-) BİLGİ (INFORMATION) : Yönetim bilgi sistemi açısından veri, bilgi üretim sürecinin girdisi; enformasyon, karar alma sürecinin girdisi; bilgi ise iletişim sürecinin girdisidir.

VERİ (DATA) : Bilgiye ulaşmak amacıyla yapılan gözlemlerin, metin veya sayı olarak ya da canlı gösterim olarak nesnelleştirilmiş haline denir.

VERİ İŞLEM SÜRECİ AŞAMALARI : Algılama, sınıflandırma, kaydetme, sınama, düzenleme, yok etme, kullanma, saklama, erişme, özetleme, hesaplama, çoğaltma, iletme vb.

ENFORMASYON (INFORMATION) : Veri işlem sonunda elde edilen anlamlı sonuçlara denir. Diğer bir adı da genel bilgidir.

BİLGİ SİSTEMİ : Yönetimin karar almasını ve denetimini desteklemek için iç ve dış çevreden bilgi toplayan, işleyen, depolayan ve ileten etkileşimli öğeler bütünüdür. Bilgi sistemi 4 öğeden oluşur;

A-) GİRDİ : Sisteme iç ve dış çevreden toplanan verilerdir.lisans bitirme tezi,
tez konuları,
iktisat,
makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,

B-) SÜREÇLEME : Ham verileri anlamlı hale dönüştürme işlemidir.

C-) ÇIKTI : Verinin kullanıcılar için anlamlı hale gelmiş şeklidir.

D-) GERİ BESLEME : Çıktıyı inceleme ve gerekli birimlere geri yansıtma işlevidir.

İŞLETME ZEKASI : Müşterilere, rakiplere rekabet ortamına ve işletmenin kendi içsel işlevlerine ilişkin bilgilerin stratejik kararlar verebilmek amacıyla bütünleştirilmiş biçimidir. ÖR : ERP Yazılımı

NOT : Veri, bilgi ve işletme zekası kavramları arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.

lisans bitirme tezi,
tez konuları,
iktisat,
makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,

BİLGİNİN BİREYSEL BOYUTU

1-) ZAMAN BOYUTU : İki açıdan önemlidir. 1-) Bilgiye gereksinim duyulduğu anda 2-) Arzulandığı dönemde ulaşılmalıdır.

2-) YER BOYUTU : Mobil iletişim ve kablosuz iletişim ile ilgili bir konudur.

3-) BİÇİM BOYUTU : İki önemli yönü vardır; 1-) Bilgilerin aynı biçimde yazılabilmesi, saklanabilmesi, dağıtılabilmesi ve kullanılabilmesi 2-) Bilginin hatasız, doğru, anlaşılır, güvenilir ve eksiksiz olması

BİLGİNİN ÖRGÜTSEL BOYUTUlisans bitirme tezi,
tez konuları,
iktisat,
makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,

Bilginin akışı, ayrıntısı, türü ve amacından oluşur.

BİLGİNİN AKIŞI : 4 yönde bilgi akışı söz konusudur.

1-) STRATEJİK YÖNETİM DÜZEYİ: İşletmenin uzun dönemli yapısal kararlarını alır ve işletmenin uzun dönemli politikalarını belirler.

2-) TAKTİK YÖNETİM DÜZEYİ : Stratejik amaçları gerçekleştirme yönünde kısa dönemli planlar geliştirir.

3-) İŞLETME YÖNETİMİ DÜZEYİ : İşletmelerdeki çeşitli işlemleri stratejik amaçlar doğrultusunda haftalık, aylık veya günlük planlar yaparak, çalışanlara yol gösterir ve işlemleri değerlendirir.

4-) ÇALIŞANLAR DÜZEYİ : İşletmedeki günlük işleri yapan kişilerin yer aldığı en alt düzeydir.

A-) YUKARI BİLGİ AKIŞI : İşletmenin günlük işlerine dayalı güncel durumunu tanımlar. ÖR: Satış Bilgisi

B-) AŞAĞI BİLGİ AKIŞI : Üst düzeyde oluşturulan ve daha aşağıdaki birimlere aktarılan bilgilerdir.

C-) YATAY BİLGİ AKIŞI : İşlevsel işletme birimleri ile çalışma grupları arasındaki bilgi akışıdır.

D-) İÇ / DIŞ BİLGİ AKIŞI : Müşterilerin, tedarikçilerin, dağıtımcıların, ortakların ve diğer çevrelerin arasında gerçekleşen bilgi akışıdır. Bu bakışa Elektronik Ticaret denilmektedir.

BİLGİNİN AYRINTISI : Üst basamaktaki yöneticiler için az ayrıntılı, alt basamaktakiler için ise çok ayrıntılı hazırlanır. Bilginin değişik yönlerini gösteren daha da ince ayrıntılı bilgilere bilgi tanecikleri (granularity) denir.

BİLGİNİN TÜRÜ VE AMACIlisans bitirme tezi,
tez konuları,
iktisat,
makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,

1-) İÇSEL BİLGİ : Örgütün belirli işlevlerini tanımlar.

2-) DIŞSAL BİLGİ : Örgütün etrafını kuşatan bilgidir.

3-) NESNEL BİLGİ : Bilinen bir gerçeğin niteliğini tanımlar.

4-) ÖZNEL BİLGİ : Bilinmeyen bir gerçeği tanımlamaya çalışır.

Bilgi ; İçseli dışsal, nesnel, öznel birleşiminden oluşabilir.

 

2-) BİLGİ ÇALIŞANI ( KNOWLEDGE WORKER) : İşletme için rekabet avantajı sağlayacak amaçları, ileri ve güvenilir teknolojileri, sorunsuz çalışan iş süreçlerini tasarlayıp uygulamaya koyan kişilerdir. Bilgi çalışanları başlıca şu iki alanda üstünlüğe ulaşmak durumundadırlar; a-) Bilgi ve Teknoloji alanı b-) Etik Sorumluluk alanı

Bilgi ve Teknolojiyi bilen bir bilgi çalışanı en az şu konularda yetkinlik sahibi olması gerekmektedir;

a-) Hangi bilgiye gereksinim duyduğunun belirlenmesi

b-) Bilginin nasıl ve nerden elde edileceğinin bilinmesi

c-) Elde edilen bilgiye dayanarak işletmeye rekabet üstünlüğü kazandırılması

3-) BİLGİ TEKNOLOJİSİ ( INFORMATION TECHNOLOGY) : İşletmenin gereksinim duyduğu her türlü donanım, yazılım, araç- gereç ve arabirimlerdir.

BİLGİ YÖNETİMİ : İşletmenin iç ve dış çevresinden elde edilen bilgilerin işletmenin verimliliğini, karlılığını, rekabet gücünü ve başarısını artıracak yönde kullanmasıdır. Bilgi yönetiminin başlıca 3 temel işlevi vardır;

A-) ÖRGÜTSEL ÖĞRENME : Bilgi yönetimi alt yapısı, örgütsel öğrenmeyi destekleyecek biçimde olmalıdır. İşletme bireyleri ve birimleri yeni bilgi teknolojilerini öğretmeye ve uygulamaya yönlendirmelidir.

B-) BİLGİ ÜRETİMİ : İşletme gereksinim duyduğu bilgileri iç ve dış çevreden sağlayarak değişen koşullara uydurabilmelidir.

C-) BİLGİNİN DAĞITIMI VE PAYLAŞIMI : Bilginin işletmeye artı bir değer katabilmesi için iç ve dış çevredeki ilgili kişi, birim ve kuruluşlara ileterek paylaşması gerekmektedir.

 

ÜNİTE – 2lisans bitirme tezi,
tez konuları,
iktisat,
makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,

SİSTEM : Basit olarak birbirleriyle ilişkili ya da etkileşimli bir grup elemanın oluşturduğu bütündür. Sistem girdiler alıp çıktılar oluşturan bir dönüşüm süreciyle ortak bir amaca yönelik beraber çalışan ve birbiriyle ilişkili elemanların oluşturduğu kümedir. Sistem 5 bileşen ve fonksiyondan oluşur;

1-) GİRDİ : Sisteme giren ve işlenecek olan tüm unsurladır. ÖR : Hammadde, enerji, veri, insan çabası

2-) SÜREÇ : Girdiyi çıktıya çeviren dönüşüm işlemidir. ÖR : Üretim süreci, matematiksel hesaplama, nefes alma

3-) ÇIKTI : Dönüşüm İşlemi ile üretilmiş yeni verilerin gidecekleri son noktadır. ÖR : Bitmiş ürünler

4-) GERİ BİLDİRİM : Sistemin Performansı hakkındaki verilerdir. ÖR : Satış performansı

5-) KONTROL : Geri bildirimi takip ederek ve değerlendirerek, sistemin amacına uyacak şekilde hareket edip etmediğini kapsar.

Girdi, süreç, çıktı, geri bildirim ve kontrol bileşenine sahip sisteme Sibernetik Sistem denir. Sibernetik sistem kendini izleyen ve düzenleyen sistemdir.

BİLGİ SİSTEMİ : Veri kaynaklarını girdi olarak kabul eden ve bunları işleyerek çıktı olarak bilgi ürünlerine dönüştüren sistemlerdir.

Girdi, Süreç, Çıktı, GerièBİLGİ SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ  Bildirim ve Kontroldür.

1-) VERİ KAYNAKLARININ GİRİŞİ : Girdilerin kaydedilmesi ve düzenlenmesinden oluşur.

2-) VERİNİN BİLGİ OLARAK İŞLENMESİ : Verileri sınıflamak, özetlemek, sıralamak karşılaştırmak ve hesaplamak gibi süreç faaliyetlerine ilişkin her türlü işlem gerçekleştirilir.

3-) BİLGİ ÜRÜNLERİNİN ÇIKTISI : Bilgi sistemlerinin amacı son kullanıcılar için uygun bilgi ürünlerinin üretilmesidir. Bunlar ; formlar, rapor, grafikler, video vb. şekilde

4-) VERİ KAYNAKLARININ DEPOLANMASI : Veri ve bilginin bir sonraki kullanım için korunmasıdır.

5-) SİSTEM PERFORMANSININ KONTROLÜ VE GERİ BİLDİRİM : Bilgi sistemi girdi, süreç, çıktı ve depolama faaliyetlerine yönelik geri bildirim yapmalıdır. Geri bildirim izlenmeli ve değerlendirilerek performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır.

BİLGİ SİSTEMLERİNİN  İnsan, donanım, yazılım, veri ve ağlardır.èKAYNAKLARI

A-) İNSAN KAYNAKLARI : Bilgi sistemlerinin başarısının en önemli kaynağıdır. İş yerindeki çalışanlar son kullanıcıdır.

B-) DONANIM KAYNAKLARI : Bilgi işlemde kullanılan her türlü fiziksel aygıtlar ve malzemelerdir.

C-) YAZILIM KAYNAKLARI : Programları ve prosedürleri kapsar.

D-) VERİ KAYNAKLARI : Veri ve bilgi tabanlarını içerir.

E-) AĞ KAYNAKLARI : İletişim ortamını ve ağları kapsar.

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİlisans bitirme tezi,
tez konuları,
iktisat,
makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,

1960’lı yıllarda basit ve temel düzeydeydi. O günün bilgi sistemlerinin görevleri ; veri işleme, kayıt tutma, muhasebe ve diğer elektronik veri işleme uygulamaları yer almaktaydı.

1970’li yıllarda karar destek sistemleri ortaya çıktı.

1980’li yıllarda bilgi sistemlerinde önemli gelişmeler meydana geldi. 1980’lerde ortaya çıkan ve 1990’lı yıllarda devam eden bir diğer gelişme Stratejik Bilgi Sistemleridir.

1990’lar Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin (ERP) ortaya çıktığı yıllardır.

İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİNİN TEMEL ROLLERİ

1-) İşletme faaliyet ve sürçlerini destekleme

2-) Yönetici ve çalışanları karar verme konusunda destekleme

3-) Rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejileri destekleme

 

BİLGİ SİSTEMLERİ TÜRLERİ

1-) İŞLEM DESTEK SİSTEMLERİ : İşletme işlemlerine yönelik oluşturulan bilgi sistemleridir.

2-) FAALİYET İŞLEME SİSTEMLERİ : İşlem faaliyetleri sonunda elde edilen verileri kaydetme ve işleme fonksiyonunu yerine getirir.

3-) SÜREÇ KONTROL SİSTEMLERİ : Fiziksel süreçleri gözetleyen ve denetleyen sistemdir.

4-) KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SİSTEMLERİ : Ekip ve iş grupları içinde iletişim ve verimliliği kolaylaştıran sistemdir.

5-) YÖNETİM DESTEK SİSTEMLERİ : Yöneticilerin etkin ve doğru karar verebilmesi için bilgi sağlayan sistemdir.

6-) YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ : Yöneticilere ve pek çok işletme profesyoneline farklı türde rapor sunan sistemlerdir.

7-) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ : Yöneticilerin karar verme sürecine doğrudan destek veren sistemdir.

😎 ÜST DÜZEY BİLGİ SİSTEMLERİ : Üst düzey yöneticilerin bilgi ihtiyaçlarına yönelik gerekli bilgileri vermeyi amaçlayan sistemlerdir.

BİLGİ SİSTEMLERİ İŞLEVLERİ

1-) İşletmenin temel fonksiyonlarının başarısında önemli rol oynar

2-) İşletme faaliyetleri, çalışanların verimliliği, müşteri tatminine yönelik önemli katkıda bulunur.

3-) Yönetici ve işletme profesyonellerine karar vermede destek verir.

4-) Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde önemli rol oynar.

5-) Bir çok kişiye dinamik, tatmin edici ve mücadeleci kariyer fırsatı verir.

6-) İşletmelerin yetenek, altyapı ve kaynakların ana bileşenlerinden biridir.

ÜNİTE – 3lisans bitirme tezi,
tez konuları,
iktisat,
makro iktisat,
mikro iktisat,
istatistik bitirme tezi,
muhasebe,
maliye,
Çalışma Ekonomisi,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,

İşletmeler rekabet ortamında üstünlük yaratabilmesi için bilgi sistemlerine yatırım yapmalı ve bilgi sistemlerini etkin ve doğru kullanmalıdır.

STRATEJİ : Rakiplerin faaliyetlerini inceleyerek amaçlara varmak için belirlenmiş nihai sonuca odaklı, uzun dönemli dinamik kurallar topluluğudur.

STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ : Bir işletmenin rekabet pozisyonunu ve stratejilerini şekillendiren ya da destekleyen sistemlerdir.

REKABETÇİ GÜÇLER MODELİ ( Michael Porter )

Stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan en önemli modellerden biridir. Bu model 5 güç modelinden oluşur;

1-) Tedarikçiler 2-) Piyasaya yeni girenler 3-) İkame ürün ve Hizmetler 4-) Alıcılar 5-) Geleneksel Rakipler

Rekabetçi güçler modeli ( 5 güç modeli ) başa çıkmada uygulanabilecek 3 temel strateji vardır;

1-) MALİYET LİDERLİĞİ STRATEJİSİ : İşletme faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle yaparak yüksek derecede gelir elde etmesidir. ÖR : Wal-Mart kesintisiz yeniden ikmal sistemi, DELL

2-) FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİ : İşletme mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden farklı şekilde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunarak aşırı derecede gelir elde etmesidir. ÖR : Google – Google MAPS

3-) ODAKLAŞMA STRATEJİSİ : Maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejilerinin belirli bir alıcı grubuna ya da seçilmiş belli bir alana veya bölgeye yönlendirerek uygulamasıdır. Bu stratejiyi uygulayan işletmelerin en baskın özelliği dar müşteri hedefi içinde var olmaktır.

DEĞER ZİNCİRİ

Değer zinciri kavramı Michael Porter tarafından geliştirilmiştir. Bir işletmeyi ürün ve hizmetlerine değer yaratan buradan da hem işletme hem de müşterilerinin değerini artıran  Temel ve Destekètemel faaliyetler zinciri olarak görür. Bu faaliyetler  faaliyetleridir.

Değer zinciri, rekabetçi stratejilerin en iyi nerede uygulanabileceğini, farklı bilgi teknolojileri kullanılarak rekabet üstünlüğü kazanılacağını ve bu teknolojilerin belirli iş süreçlerine nasıl uygulanacağını göstermektedir.

DEĞER ZİNCİRİ FAALİYETLERİ

 

 

BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK KULLANIM ALANLARI

1-) Müşteri odaklı olma 2-) İş süreçlerini yeniden yapılandırma (Reengineering) 3-) Esnek Olma

4-) Sanal şirketler yaratma 5-) Bilgi yaratan şirket kurma

 

ÜNİTE – 4

BİLGİ SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİNİ SAĞLAYAN TEMEL BİLEŞENLER

1-) Bilgi Teknolojisi 2-) Bilgi Çalışanı 3-) Bilgi 4-) Bilgi Yönetimi

BİLGİSAYAR : Girdi, işlem, çıktı, depolama ve kontrol bileşenlerinin oluşturduğu sistemlerdir.

Türkiye’de bilgisayarı ilk kullanan ( 1960’lı yıllar ) kurum Karayolları Genel Müdürlüğüdür. Daha sonra ODTÜ, İTÜ 1976 yılında ise Anadolu Üniversitesi kullanmıştır.

BİLGİSAYAR SİSTEMİ TÜRLERİ

1-) MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ : Ticari kullanıcılar ve tüketiciler

2-) ORTA ÖLÇEKLİ BİLGİSAYARLAR : Yüksek düzey ağ sunucuları ve birçok iş uygulamalarının geniş boyutlu işlemlerini yapabilen bilgisayarlardır.

3-) ANA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ (MAINFRAME COMPUTER SYSTEMS) : Büyük, hızlı ve güçlü bilgisayar sistemleridir.

RAM ( RASTGELE ERİŞİMLİ BELLEK ) : Bu bellekteki bilgiler hem okunabilir hem de yazdırılabilir özelliktedir. Bu bellek geçici bellektir.

ROM ( SALT OKUNUR BELLEK ) : Sürekli depolama yapmak amacıyla kullanılır.

1000 BYTE 1è1 KİLOBYTE   1 KATRİLYON BYTEè 1 MİLYAR BYTE 1 PETABYTE èGIGABYTE

1 MİLYONè1 MEGABYTE   1 TRİLYON BYTEèBYTE 1 TERABYTE

YAZILIM : Bir bilgisayarın değişebilir parçasıdır. DONANIM : Bir bilgisayarın değişmez parçasıdır.

YAZILIM SINIFLANDIRILMASI

1-) ÖZEL YAZILIMLAR : Belli bir örgüt için geliştirilmiş yazılımlardır.

2-) TİCARİ YAZILIM : Kar elde etmek için geliştirilmiş yazılımlardır.

3-) AÇIK KODLU YAZILIM : Yazılıma katkıda bulunmak isteyenlere izin veren programlama standartlarını kullanarak bir uygulamayı geliştirmesidir.

4-) TİCARİ UYGULAMA YAZILIMLARI : ERP ( Kurumsal Kaynak Planlaması ) , CRM ( Müşteri İlişkileri Yönetimi ) , SCM ( Tedarik Zinciri Yönetimi ) , İnsan kaynakları yönetimi , Muhasebe ve Finans , E-Ticaret

MASAÜSTÜ YAYINCILIK YAZILIMI ( DESKTOP PUBLISHING SOFTWARE ) : Adobe Page Maker, Microsoft Publisher, Quark Xpress

GRAFİK SUNUM YAZILIMLARI : Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance, Corel Presentations

BİREYSEL BİLGİ YÖNETİMİ YAZILIMI ( PERSONEL INFORMATION MANAGERS-PIM ) :Lotus Organizer, Microsoft Outlook

SANAL KATILIM YAZILIMI ( GROUPWARE ) : Lotus Notes, Novell Groupwise, Microsoft Exchange

SİSTEM YAZILIM ( BİLGİSAYAR SİSTEM YÖNETİMİ )

Sistem yazılımı, bilgisayar sistemini ve bilgi işlem faaliyetlerini yöneten ve destekleyen programlardan oluşur.

2’ ye ayırılır;

1-) SİSTEM YÖNETİM PROGRAMLARI : Kullanıcıların çeşitli bilgi işlem görevlerini yerine getirmesi sırasında bilgisayar sistemlerinin donanım, yazılım, ağ ve veri kaynaklarını yöneten yazılımlardır.

2-) SİSTEM GELİŞTİRME PROGRAMLARI : Bilgi sistemi programlarını ve prosedürlerini geliştirmede yardım eden ve bilgisayarda çalışması için kullanıcı programlarını hazırlayan programlardır.

İŞLETİM SİSTEMİNİN İŞLEVLERİ

A-) Kullanıcı ara yüzü sağlama B-) Kaynak yönetimi C-) Görev yönetimi D-) Dosya yönetimi

E-) Yardımcı programlar ile destek hizmetleri

PROGRAMLAMA DİLLERİ

1-) Makine dilleri 2-) Çevirici diller 3-) Yüksek düzeyli diller => basic, cobol, fortran

4-) Dördüncü jenerasyon diller 5-) Nesne tabanlı diller => visual basic, C++, Java

WEB DİLLERİ : HTML, XML, XBRL, JAVA

XML( GENİŞLETİLEBİLİR İŞARETLEME DİLLERİ ) : Web dökümanlarındaki verileri belirleyici etiketler ve bağlamsal etiketler kullanarak web içeriklerini tanımlar.

XBRL : İşletmelerin finansal tüm verilerini dünya çapında elektronik ortamda iletişimini sağlayan teknolojik bir dildir.

 

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Ekim 2023
P S Ç P C C P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?