Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği tez yazım kılavuzu

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
AFEA 159 İngilizce I Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, özellikle edebiyat ve dil üstüne yazılmış İngilizce metinler kullanılacak ve öğrencilerin mesleki İngilizce bilgilerini geliştirmeleri sağlanacaktır.
EDTR 121 Türk Dili Tarihi Eğitimi Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına yönelik olarak, önce dillerin nasıl gruplandığı üstünde durulur. Daha sonra Türk dilinin tarihi gelişimi ele alınır. Türkiye Türkçesinin sadeleşme evreleri ve Dil Devrimi incelenir. Türkiye Türkçesinin sesbilim ve sesdizim özellikleri açıklanır.
EDTR 131 Türk Edebiyatına Genel Bakış I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, Türk Edebiyatına giriş niteliğindedir. Türk Edebiyatının tarihsel akışı üzerinde durulur, edebi dönemler sırasıyla ele alınır. Bu dersin amacı Türk edebiyatı hakkında genel bir perspektif sağlamaktır.
EDTR 141 Osmanlı Türkçesine Giriş I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Osmanlı alfabesi öğretilir. Alfabedeki harflerin tümünün okunması ve kelime içindeki yerlerine göre yazılması öğretildikten sonra, Osmanlıca kolay metinler okutulup yazdırılır.
EDTR 151 Edebî Türler Eğitimi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste yazı öncesinden günümüze kadar gelişen başat anlatı biçimleri (epik, trajedi, komedi, roman, kısa öykü, şiir ve deneme), önemli alt türleri ile birlikle (hiciv, romans, fantazi) anlatılacaktır. Edebiyat tarihçiliğinin standart kataloglama alışkanlığından uzaklaşılarak, türlerin anlatı, dolayısıyla insan merkezli ve dinamik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda okutulacak birincil ve ikincil kaynaklar öğrencilerin edebiyat tarihine dair kuramsal bir yaklaşım geliştirmelerine de katkıda bulunacaktır.
EDTR 161 Dilbilim ve Türkçe Eğitimi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, dilbilime giriş niteliği taşımaktadır. Önce dilbilgisi ve dilbilim alanında tarihsel bilgiler verilir. Daha sonra günümüz Türkçesinden örneklerle çağdaş dilbilimin özellikleri üstünde durulur.
AFEA 160 İngilizce II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:AFEA 159 İngilizce I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
AFEA 159 kodlu dersin devamıdır. Öğrencilerin mesleki İngilizce becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
EDTR 122 Türkiye Türkçesi I

Ön Koşul:EDTR 121 Türk Dili Tarihi Eğitimi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türkçenin ses bilgisi ve kelime yapısı verilirken, ses olayları ve uyumları ile kelime yapım ve çekim yolları gösterilecektir. Yapım ve çekim eklerinin kelimeye kazandırdığı işlevler de belirtilecektir.
EDTR 132 Türk Edebiyatına Genel Bakış II

Ön Koşul:EDTR 131 Türk Edebiyatına Genel Bakış I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
TLL 131 kodlu dersin devamıdır. Çağdaş Türk Edebiyatının son dönem yazarları edebiyata yaklaşımları ve edebiyat anlayışları ile ele alınır, bazı önemli yapıtlar incelenir.
EDTR 142 Osmanlı Türkçesine Giriş II

Ön Koşul:EDTR 141 Osmanlı Türkçesine Giriş I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Osmanlıca metinler okutulmaya ve yazdırılmaya devam edilirken, Arapça ve Farsçanın Osmanlı Türkçesinde kullanılan bazı morfolojik özellikleri öğretilmeye başlanır.
EDTR 162 Dilbilim ve Türkçe Eğitimi II

Ön Koşul:EDTR 161 Dilbilim ve Türkçe Eğitimi I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, TLL 161 Dilbilim ve Türkçe I’in devamıdır. Bu yarıyılda, günümüz Türkiye Türkçesi, biçimbilim, sözdizim ve anlambilim açısından incelenecektir.
EDTR 202 Sözlü ve Yazılı Anlatım

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrencilere, öğretmenlik mesleği ile ilgili gerekli sunum tekniklerinin ve yazılı anlatım becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
ED 101 Eğitim Bilimine Giriş tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, eğitim ile ilgili temel kavramları tanıyabilme; eğitimin tarihsel, toplumsal, felsefik ve psikolojik temellerini kavrayabilme; eğitim alanındaki yeni yönelimleri anlama; farklı kültürlerdeki eğitim anlayışlarını karşılaştırabilme; okul ve sınıf ortamlarını, eğitimcilerin özelliklerini anlayabilmedir.
EDET 203 İngilizce III (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri için İngilizce) tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 0 + 0) 4
Bu derste öğrencilerin alanları için özelleştirilmiş İngilizce eğitimine devam edilmektedir.
EDTR 205 İngilizce Edebiyat Terminolojisi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 0 + 0) 1
Bu derste edebiyat ve filoloji çalışmaları için gerekli olan terminoloji aktarılmaktadır.
EDTR 211 Eski Türk Dili Eğitimi I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Runik alfabe ve Orhon Türkçesinin dilbilgisi ele alınır. Yazıtlardan seçilmiş metinler okunur. Daha sonra Uygur alfabesi ve Uygurca dilbilgisinin kuralları, Eski Uygurca’dan seçilmiş metinler okunarak ele alınır.
EDTR 231 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma Eğitimi I (Tanzimat Dönemi)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, Tanzimat dönemi edebiyatı ele alınacaktır. Tanzimat’ın getirdiği yenilikler ve önemli temsilcileri incelenecektir.
EDTR 261 Türkiye Türkçesi II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDTR 122 Türkiye Türkçesi I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türkiye Türkçesinde kelime çeşitleri, kelime grupları ve yapıları geniş bir biçimde metinlere dayalı olarak ayrıntılı incelenecektir.
EDTR 271 Batı Edebiyatı Akımları tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Batı edebiyatının Hümanizm’den başlamak üzerebelli başlı edebi akımları, özellikleri, şahsiyetleri işlenecek, bu akımlara mensup yazarların eserleri incelenecektir.
EDET 204 İngilizce IV (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri için)

Ön Koşul:EDET 203 İngilizce III
Kredi (4 + 0 + 0) 4
Bu derste öğrenciler alanları için özelleştirilmiş İngilizce eğitimlerine devam ederler.
EDTR 206 İngilizce Edebiyat Terminolojisi II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDTR 205 İngilizce Edebiyat Terminolojisi
Kredi (1 + 0 + 0) 1

EDTR 212 Eski Türk Dili Eğitimi II

Ön Koşul:EDTR 211 Eski Türk Dili Eğitimi I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, Karahanlı Türkçesinin karakteristik özelliklerini Kutadgu Bilig ve Divanü Lugat-it-Türk’ten seçilen parçalarla ele almaktır. Daha sonra, Çağatay Türkçesinin özellikleri, Gedai, Nevayi, Babür ve Hüseyin Baykara gibi Çağatay Edebiyatının en önemli temsilcilerinden seçilen metinler üzerinden incelenir.
EDTR 232 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma Eğitimi II (Servet-i Fünûn Dönemi)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, Servet-i Fünûn dönemi, bu devrin başlıca temsilcilerinden örnekler verilerek ele alınır.
EDTR 262 Türkiye Türkçesi III tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDTR 261 Türkiye Türkçesi I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türkiye Türkçesinde cümle, cümle yapısı, cümle analizi çalışmaları kapsamlı biçimde metinlere dayalı olarak işlenecektir.
EDTR 282 Eski Türk Edebiyatı Giriş tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, Eski Türk Edebiyatına giriş özelliği taşımaktadır. Eski Türk Edebiyatının başlıca özellikleri ve başka edebiyatlardan gelen etkiler üstünde durulur.
EDTR 433 Özel Öğretim Yöntemleri I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
ED 230 Gelişim Psikolojisi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:ED 101 Eğitim Bilimine Giriş
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, bireyin fiziksel, bilişsel, sosyal ve kişisel açıdan gelişimiyle ilgili kavramların ve kuramsal yaklaşımların anlaşılması, çocukluktan yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerinin özelliklerinin bilinmesi, bu dönemlerde ortaya çıkan sorunların kavranmasıdır.
EDTR 321 Eski Türk Edebiyatı I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDTR 282 Eski Türk Edebiyatına Giriş
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Osmanlı Edebiyatı, başlangıcından 16. yüzyıla kadar, yazar, tür, konu, biçim olarak ana hatlarıyla ele alınır.
EDTR 361 Halk Edebiyatı Eğitimi I tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı halk edebiyatı alanı hakkında kuramsal bilgi vermek ve Türk halk edebiyatının ilk örneklerinden seçilmiş yapıtları okutarak bu edebiyatın özelliklerini göstermektir.
EDTR 441 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma Eğitimi III (Fecr-i Âti Dönemi) tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, Yeni Türk Edebiyatının Fecr-i Âti olarak nitelenen dönemi, bu dönemin önemli temsilcilerinden seçilen eserler okunarak incelenir.
EDTR 444 Özel Öğretim Yöntemleri II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDTR 433 Özel Öğretim Yöntemleri I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.
HTR 301 Atatürk İlk. ve İnk. I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

HUM 101 Humanities I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı, uygarlıkların kaynaklarını, uygarlıkların inanç, düşünce, sanat, kurumlar ve değerlerinin doğup gelişmesini, birbirinden ayıran temel özellikleri, benzer yönleri öğretmek, günümüzdeki yansımaları hakkında öğrenciye genel bir bakış açısı kazandırmaktır.
EDTR 322 Eski Türk Edebiyatı II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:EDTR 321 Eski Türk Edebiyatı I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Osmanlı şiirinin gelişimi, nazım biçimleri ile türleri ve söz sanatları incelenir ve çeşitli yüzyıllardan seçilmiş şiirler ayrıntılı olarak ele alınır.
EDTR 332 Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma IV (Meşrûtiyet Dönemi)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, Türk Edebiyatının Meşrutiyet Dönemi olarak nitelenen dönemi, bu dönemin önemli temsilcilerinden seçilen eserler okunarak incelenir.
EDTR 362 Halk Edebiyatı Eğitimi II

Ön Koşul:EDTR 361 Halk Edebiyatı Eğitimi I
Kredi (3 + 0 + 0) 3
EDTR 361 kodlu dersin devamıdır. Bu derste Türk Halk Edebiyatının en önemli temsilcilerinin şiirleri, dil ve anlam bakımından ayrıntılı olarak ele alınır.
HTR 302 Atatürk İlk. ve İnk. II tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

HUM 102 Humanities II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders Humanities I dersinin devamı niteliğindedir.
PSY 101 Psikoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Güdülenme, duygular, öğrenme, bellek, dil ve düşünce,  gelişim, kişilik ve sosyal ilişkiler gibi temel psikolojik süreçleri inceler.
– Fen Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 114 Rehberlik

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
ED 477 Sınıf Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDTR 351 Edebiyat Kuramları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste “Edebiyat” kavramı, tarihselliği es geçilmeden, önemli kuramsal boyutlarıyla ele alınıp, “analiz” edilir. Dersin amacı, ulusal edebiyat kanonlarını oluşturan tarihlerin, başat edebiyat biçimlerinin ya da edebiyat kamusunun “doğal” ya da kendiliğinden oluşan yapılar olarak görülmemesini, tüm bu sağduyuya dayanan yapıların da aslında belirli bir kuram olduklarını ortaya koymaktır. Öğrenciler bu amaçla belirlenmiş okumaları yaparak, bilimsel şüpheciliklerini geliştirirler.
EDTR 431 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Kısa Öykü Eğitimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, Cumhuriyet’ten günümüze kadar gelen dönemde yazılmış kısa öyküler ele alınır
Fen Seçmeli İlkyardım ya da Evren İncelemeleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PSY 221 Öğrenme Psikolojisi

Ön Koşul:PSY 101 Psikoloji
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenme psikolojisindeki kuram ve araştırmaların tarihsel ve güncel konular etrafında incelenmesi.  Şartlanma, deneme-yanılma, icgörüyle öğrenme, edinme ve unutma, transfer ve davranış değişimi gibi konular kapsanır.
ED 440 Ölçme ve Değerlendirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
ED 454 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım
EDTR 312 Araştırma Yöntemleri Eğitimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste, bilimsel bir araştırma yapmanın yöntemleri, bilimsel metin tasarımı ve özellikle Türk Edebiyatı konusunda kaynak araştırma işlemleri, örneklerle ele alınacaktır.
EDTR 352 Çağdaş Eleştiri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, tarihsel, toplumsal ve en genel anlamıyla ideolojik bir kurum olan edebiyatın, romantizm kaynaklı edebiyat tarihçiliğinin ve filolojinin yarattığı özerklik yanılsamasının ötesinde, kurumsal ve kuramsal bağları ile beraber değerlendirilebilmesi için gerekli eleştirel düşünceyi geliştirmeyi amaçlar.
EDTR 416 Yaratıcı Yazarlık Eğitimi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Her türlü yazarlık edimi yaratıcılık gerektirir. Yazı, kurmaca ya da bilimsel söylemlerle icra edilmesinden bağımsız olarak yaratıcı olabilir. Bir dilekçe ya da bir şiirin başarısı, birçok etkenin yanında yaratıcı bir şekilde yazılmasına da bağlıdır. Bu ders, “yazı” ve “yazarlık” kavramları üzerine inşa edilen bir uygulama dersidir. Haftalık uygulamalar, yazarlık otoritesinin yaratıcılıkla elde edilebileceğini sınayan özgür alıştırmalardan oluşur.
EDTR 454 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eğitimi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Türk Edebiyatı kapsamında çocuklar ve gençler için yazılmış metinler incelenir. Ayrıca, Türkçeye yapılmış belli başlı çeviriler de ele alınır.
EDTR 476 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
CET 103 Temel Bilgisayar Kullanımı Becerileri I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste amaç öğrencilerin word, excel, powerpoint ve veri girişi; excelde formül kullanma, tablo oluşturma, powerpointte sunu hazırlama konularında bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
EDGN 200 Toplumsal Duyarlılık tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 4 + 0) 2

EDTR 341 Diksiyon ve Hitabet

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste güzel ve etkili konuşma, doğru ve yanlışsız okuma ve vurgulama ile tanınmış şair ve yazarların nazım, nesir ve tiyatro eserlerinden seçilecek metinler üzerinde uygulama yapılacaktır.
EDTR 406 Okul Deneyimi tez yazım kılavuzu,tez yazım, yüksek lisans programlar,yüksek lisans tezleri,tez ornekleri,ödev

hazirlama,örnek tez,bitirme projesi,tez nasil yapılır,lisans tez örnegi,lisans tez konulari,lisans

tez,üniversite tez,özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme  tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 4 + 0) 3
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
EDTR 464 Çağdaş Türk Cumhuriyetleri Edebiyatları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Türkî Cumhuriyetlerden modern edebiyat ürünleri incelenir.
EDTR 471 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Roman Eğitimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Cumhuriyet Döneminden başlanarak günümüze kadar gelinir. Türk Edebiyatındaki romanlar ele alınır, belli başlı örnekler incelenir.
EDTR 479 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Özel Alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
– Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 421 Öğrenme, Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Temel kavramlar (kuram, ilke, yasa, yöntem, teknik, strateji, taktik, stil, biçem, model ve yaklaşım), öğrenme kuramları, öğretme kuramları, açıklayıcı ve kuralcı öğretim kuramları, alanda çalışan kuramcılar, yöntemden stratejiye geçiş, öğrenme stratejileri, öğrenme stratejileriyle ilgili sınıflamalar, öğretim stratejileri, öğretim stratejileriyle ilgili sınıflamalar, stil-strateji etkileşimi, öğrenme öğretme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı, etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri, problemlere dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, öykü tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, vb. yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı örnek uygulamalar.
EDGN 110 Türk Kültür Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2
Kültür kavramı üzerinde genel değerlendirme. “Medeniyet” kavramı ve Türk toplumuna yansımaları. İslâmiyetten önceki ve sonraki Türk Kültür Tarihine ilişkin maddi kültür olgularının analizi ve karşılaştırılması. Türk Kültürü tarihi yazıcılığında Türk Dilinin işlevi ve yayılma alanları. Dil ve kimlik kavramları arasındaki etkileşim.
EDTR 408 Öğretmenlik Uygulaması

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 6 + 0) 5
Her hafta bir günlük plan hazırlama, uygulama okulunda hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmenin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, uygulama çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
EDTR 426 Çağdaş Türk Lehçeleri Eğitimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste Türkçenin lehçelerinde biri (örneğin Kırgız Türkçesi ya da Türkmen Türkçesi)  ele alınarak, edebiyatından örneklerle işlenir.
EDTR 442 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Şiir Eğitimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste modern Türk şiirinin tarihi ve kuramsal dönüşüm noktaları incelenir.
EDTR 485 Müzik Formları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDTR 487 Türk Halkbilimi ve Müzik

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDTR 488 Genel Müzik Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDTR 481 Türk ve İslâm Mitolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDTR 482 Batı Mitolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDTR 483 Türk Tiyatro Tarihi ve Eserleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDTR 484 Batı Tiyatrosu

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

EDTR 486 Müzik Terapisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031