Türk Vergi Sistemi bitime tezi

AKE 101 Dilbilgisi
Bu dersin amacı, İngilizce’nin temel dilbilgisi yapılarını ve deyimlerini öğreterek öğrencilerin İngilizce dilbilgisi yeterliklerini geliştirmektir. açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 105 Çeviri I
Çeviri I dersinin amacı, cümle, paragraf, kısa öykü ve makale benzeri kısa metinlerin; gramer, sözcük seçimi ve ton gibi öğeler özellikle vurgulanarak analizi ve bu metinlerin hedef dilde yeniden yaratılmasıdır

AKE 107 Yazılı Anlatım I
Bu derste kompozisyonun imla, dilbilgisi gibi temel özelliklerinin yanısıra paragraf yapısı, fikir üretimi ve fikirlerin sıralı ve tutarlı bir sekilde düzenlenmesi gibi konuların üzerinde durulur. Betimlendirme ve sınıflandırma gibi kompoziston türleri ele alınır.

AKE 109 Mitoloji
Bu ders dünya mitlerinin tanımı, günümüzdeki yeri ve öneminin anlaşılmasıyla başlar. Daha sonra Batı (Yunan ve Roma) mitolojileri ağırlıklı olarak, mitlerin tarihçesi, önemli mitolojik tanrı ve tanrıçalar, kahramanlık ve aşk hikayeleri tanıtılır.  Homer, Hesiod, Sophocles, Virgil, Pindar, Ovid ve daha bir çok Yunan ve Roma yazarının yapıtlarından örnekler okutulur. açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 111 İngiliz Edebiyatı Tarihi I
Başlangıç, Orta Çağ, ve Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı bu dönemlere özgü epik, romans, sone, pastoral, komedi, trajedi gibi yazın türleri tanımlanarak ve  ünlü şair,  yazar ve  düşünürlerin yapıtlarından örnekler verilerek incelenir.

AKE 103 Metin İnceleme
Bu ders, dünya edebiyatından seçilmiş kısa hikayeler, şiirler ve tiyatro eserlerini, bu belli başlı üç edebi türün kendine özgü biçimsel ve sanatsal  özelliklerini vurgulayarak incelemektedir. açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 102 Dilbilime Giriş
İletişim ve dil kavramlarına giriş olarak, dilin yeri ve özellikleri açıklanır; dilbilim ayrı bir bilim dalı olarak tanıtılırken dilbilim teorileri ve dilin genel yapıları incelenir.

AKE 106 Çeviri II
Çeviri II dersinin amacı, kısa öykü ve makale benzeri görece uzun metinlerin; gramer, sözcük seçimi ve ton gibi öğeler özellikle vurgulanarak analizi ve bu metinlerin hedef dilde yeniden yaratılmasıdır

AKE 108 Yazılı Anlatım II
Bu ders öğrencilere karşılaştırma, tartışma gibi değişik komposizyon türleri yazabilme becerileri vermeyi amaçlar.

AKE 104 Batı Edebiyatı Tarihi
Bu derste Batı edebiyatının başlangıcından 20.yy’a kadar olan tarihinin ana hatlarının verilmesi ve belli başlı yazarlarının ve bu yazarların başlıca yapıtlarından örneklerin incelenmesi amaçlanmaktadır. açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

BDE 110 İngiliz Edebiyatı Tarihi II
İngiliz Edebiyatı’nın 17. YY başından 20.yüzyıla dek gelişimi önemli yazın türleri ile başlıca kültürel, felsefi ve sanatsal akımlar tanımlanarak incelenir. Dönemleri temsil eden  yazar, düşünür ve şairlerinin yapıtlarından örnekler verilir.

AKE 201 Amerikan Kültürü ve Tarihi I
Bu dersin amacı Amerika Birleşik Devletlerinin siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik tarihçesinin incelenmesidir. Ders 15. ve 16.yy’larda Amerika kıtasına yapılan göç ve yerleşimden başlar, 19.yy’ın sonuna kadar gelir ve Amerikan İç Savaşının sonuçlanması ile sona erer.

AKE 207 Amerikan Öyküleri
Bu ders Amerikan öykülerinin 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan tarihsel gelişimini inceler. Öykülerin içerikleri ve biçemsel özellikleri, yazarların anlatı teknikleri üzerinde durulur; öykülere farklı eleştirel yaklaşımlar getirilir.

AKE 203 Amerikan Edebiyatı Tarihi I
Amerikan edebiyatının kaynakları, başlangıcından 19. yy. sonuna kadar geçirdiği evreler, akımlar; bunların hangi tarihsel-toplumsal olaylara bağlı olarak ortaya çıktığı anlatılır. Önemli şiir, düzyazı ve roman yazarlarının yapıtlarından örnekler okunur.

açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 205 Çeviri Kuramları I
Çeviribilim alanlarında, özellikle çeviri eğitiminde kuramlardan nasıl yararlanılabileceğini göstermek için genelde benimsenen çeviri yöntemleri tanıtılarak farklı metinlerin çevirileri üzerinde çalışılır.

AKE 204 Amerikan Kültürü ve Tarihi II
Ders ikinci sınıf öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı Amerika Birleşik Devletlerinin siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik tarihçesinin incelenmesine adanmıştır. Ders 19.yy’ın sonundan başlar ve 1960’lar insan hakları hareketlerine kadar sürdürülür.   

açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 210 Romana Giriş
Roman türünün oluşumuna yol açan tarihsel, sosyal ve kültürel gelişimler, romanın anlatı türü olarak biçim ve içerik özellikleri, Gotik Roman, Buildungs Roman, Realist, Modern ve Bilinç Akımı Romanları gibi değişik türleri ünlü roman yazarlarının yapıtlarından örneklerle incelenir.

AKE 202Amerikan Edebiyatı Tarihi II
Bu derste Amerikan roman ve şiir geleneği, Romantik, Gerçekçi ve Modern dönemlerde öne çıkan örnekler incelenmektedir.

açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 206 Çeviri Kuramları II
Bu derste, çeviribilim alanındaki kuramlardan nasıl yararlanılabileceğini göstermek için genelde benimsenen çeviri yöntemleri incelenir farklı metinlerin çevirileri karşılaştırılır.

AKE 208 Araştırma Yöntemleri
Bu ders öğrencilere bilimsel araştırma yapma becerileri kazandırmayı hedefler. Öğrenciler araştırma konusu seçme, veri toplama, elde edilen verileri inceleme, değerlendirme ve istenilen biçimde yazma, kaynakça hazırlama gibi becerileri kazanırlar.açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 305 Amerikan Şiiri I
Bu dersin amacı on dokuzuncu yüzyıl Amerikan düşüncesinin temellerini öğretmektir. Özellikle Emerson ve Thoreau’nun yapıtlarına dayanarak romantisizm ve aşkıncılık vurgulanır, başta E.A. Poe, W.C. Bryant, W. Whitman ve E. Dickinson olmak üzere dönem şairlerinin yapıtları incelenir.

AKE 307 Eleştiri Kuramları I
Yazın Kuramının doğuşu ve ünlü düşünür Plato’dan 19. Yüzyılın sonuna dek gelişimi incelenir; Yansıtma Kuramı,  Neo-Klasisizm ve Romantizm ünlü düşünür ve eleştirmenlerinin yapıtlarından örneklerle tanımlanır. açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE  303 Amerikan Tiyatrosu I
Bu derste dram türü ile ilgili temel kavram ve terimlerin tanıtılması, 20. yy Amerikan tiyatro tarihinin ana hatlarının verilmesi ve belli başlı oyun yazarlarının ve bu yazarların başlıca oyunlarının yakın okuma yoluyla işlenmesi amaçlanmaktadır.

AKE 301 Amerikan Romanı I
Bu ders, özellikle romantik çağın etkisinde kalan, 19. yüzyıl ortası yazılmış önemli Amerikan romanlarını, hem içerik ve biçim açısından, hem de tarihi, sosyal, kültürel bağlamda incelemektedir.

AKE 306 Amerikan Şiiri II
Bu dersin amacı öğrencilere özellikle modern Amerikan şiirinin 1945’e değin temel özelliklerini ve akımlarını, ardında yatan felsefi, kültürel ve siyasi düşünceleri tanıtmaktır.Derste Robinson, Pound, Eliot, Frost, Stevens, Williams, H.D, E. E. Cummings ve H. Crane’in yapıtları incelenecektir. açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 308 Eleştiri Kuramları II
20 YY eleştirisinin temelini oluşturan Biçimcilik, Psikoanalitik Kuram, Arketipik ve Feminist Yaklaşımlar, Okur-Merkezli Eleştiri Kuramı ile Modernizm-Sonrası Eleştiri Kuramları ayrıntılı olarak incelenir; değişik yorumlama teknikleri yazınsal metinlere uygulanarak onları daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı oldukları gösterilir.

AKE 304 Amerikan Tiyatrosu II
Bu derste dram türü ile ilgili temel kavram ve terimlerin tanıtılması, 20. yy Amerikan tiyatro tarihinin ana hatlarının verilmesi ve belli başlı oyun yazarlarının ve bu yazarların başlıca oyunlarının yakın okuma yoluyla işlenmesi amaçlanmaktadır.

AKE 302 Amerikan Romanı II
Bu ders, 19. yüzyılın sonlarında yazılmış olan ve özellikle gercekçilik akımının etkisindeki Amerikan romanlarını hem içerik ve biçim açısından, hem de tarihi, sosyal, kültürel bağlamda incelemektedir.

AKE 310 Feminist Edebiyat ve Eleştiri
Bu ders feminizm hareketinin Avrupa ve Amerika’daki başlangıcını ve gelişimini, feminizmin değişik tanımlarını, feminist eleştiri türlerini genel bir bakış açısı ile ele alır. Çağdaş Edebiyattan ve filmlerden örneklerle kadın hareketinin çeşitli konu başlıkları incelenir.

AKE 405 Azınlık Edebiyatı I
Bu derste, çağdaş Amerikan toplumundaki azınlık grupların (Afrikalı, Asyalı, Latin Amerikalı, Yahudi vs.) edebiyat gelenekleri incelenmekte ve bu gelenekleri biçimlendiren kültürel ve sosyal olgular üzerinde durulmaktadır.

AKE 401 Seminer: Öykü
Öykü türünün doğuşu, tarihsel gelişimi ve değişik türleri dünyaca ünlü öykü yazarlarının öykülerinden örneklerle incelenir. Öykülerin içeriklerinin yanı sıra, yazarların kullandığı değişik anlatı teknikleri, biçemsel özellikleri ve öykünün okur üzerinde bıraktığı etki üzerinde durulur.

AKE 407 Seminer: Şiir
Bu dersin amacı öğrencilere şiir türünde edindikleri temel bilgilerini  çeşitli yeni örnekler üzerinde karşılaştırıp kıyaslamalarını ve örneğin kolektif bilinçdışı ve bellek gibi ileri düzeydeki bazı meselelerin şiir üzerinden tartışmalarını sağlamaktır.

AKE 403 İleri Çeviri I
Değişik metin türlerinin (yazınsal metinler, bilimsel metinler, reklam metinleri vb.) İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirileri üzerinde açıklayıcı incelemeler yapılır.

AKE 406 Azınlık Edebiyatı II
Bu derste, II. Dünya savaşı sonrası Amerikan kültürüne katkısı olan siyahi ve Kızılderili yazarların romanları, temel özellikleriyle ön plana çıktıkları için özellikle seçilen romanlardaki kültürel ve sanatsal olgular incelenmektedir.

AKE 408 Seminer: Roman
Bu derste, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinback, Jack London ve Scott Fitzgerald gibi yazarların romanları incelenmektedir. açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 402 Seminer: Tiyatro
Bu ders, dram türü ile ilgili temel kavram ve terimlerin tanıtılmasının ardından, 20. yy Avrupa tiyatro tarihinin ana hatlarının verilmesi ve belli başlı oyun yazarlarının ve bu yazarların başlıca oyunlarının yakın okuma yoluyla işlenmesi amaçlanmaktadır

AKE 404 İleri Çeviri II
Üst düzey çeviri yapma yöntemleri, çeviri eleştirisi, çeviri eşdeğerliği, dil ve kültür farklılıkları gibi konular üzerinde tartışılır.

AKE 410 Çağdaş Amerikan Yazını
Bu derste, önde gelen çağdaş Amerikan yazarlarının eserleri, hem postmodern yazın teknikleri, hem de tüketim ve teknoloji ağırlıklı çağdaş Amerikan toplumunu yansıtan içerikleri vurgulanarak incelenmektedir.açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 355 Amerikan Sanat Tarihi I
Bu derste Amerikan Sanatının 1900-1950 tarihleri arasındaki gelişimi ve dünyanın geri kalan sanat oluşumlarını nasıl etkilediği işlenmektedir.  Georgia O’keefe’den Jackson Pollock’a kadar değişik sanat akımlarının temsilcileri bu derste detaylı biçimde görsel malzeme desteğiyle ele alınmaktadır.

AKE 351 Karşılaştırmalı Edebiyat I
Bu derste Karşılaştırmalı Edebiyatın milli edebiyatlardan farkı ve diğer disiplinler ile olan ilişkisine değinilir. Her dönem için özel olarak belirlenen konu da dünya edebiyatından örnekler, filmler, müzik ve diğer görsel malzemeler kullanılarak incelenir.

AKE 357 Amerikan Siyaset Kültürü
Bu derste kuruluşundan itibaren American siyaset kültürünün temelleri tanıtılacak ve federalizme dayanan Amerikan politik sisteminin dinamikleri, yasama, yürütme ve yargı erkeleir arasındaki denge ve yurttaşların  kampanyalar ve seçimle ryoluyla demokratik sürece ne şekilde dahil oldukları incelenecektir.

AKE 359 Postmodern Edebiyat
Bu derste postmodern metin örnekleri incelenecek ve tartışılacaktır. Genel anlamıyla, postmodernism şu şekilde özetlenebilir: 1) rasyonelliğin reddi 2) metanarrativelere karşı inançsızlık ve bütünsel söylemlere bir karşı duruş 3) Modernizmin reddi. Bu bağlamda incelenecek kavramaların, okunan metinlerde ne ölçüde örneklendiği analiz edilecektir.açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 356 Amerikan Sanat Tarihi II
Amerikan sanatının 1950-2000 yılları arasındaki yükselişini ve dünya sahnesinde ön sıraya yerleşmesinin sebepleri detaylı görsel kaynaklarla ele alınmaktadır.  İncelenen sanatçılar arasında R. Rauschenberg, Andy Warhol, Cindy Sherman, Jim Dine, Louise Bourgeois ve daha pek çok uluslararası üne sahip Amerikan sanatçısı ele alınmaktadır.

AKE 352 Karşılaştırmalı Edebiyat II
Her dönem için özel olarak belirlenen konu dünya edebiyatından örnekler, filmler, müzik ve diğer görsel malzemeler kullanılarak incelenir; materialler arasındaki metinlerarasılık üzerinde durulur.açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 358 Koloni Dönemi Sonrası Edebiyat
Bu derste koloni sonrası dönemin önde gelen kuramcılarından Homi Bhabha ile Gayatri Chakravorty Spivak’ın edebiyata yaklaşımları tartışılır ve bu kuramsal yaklaşımlar ışığında sömürgecilik-sonrası edebiyatın belirgin çizgilerini taşıyan romanlar biçemsel, toplumsal ve kültürel açılardan incelenir.açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

AKE 360 Türk Amerikan İlişkileri
Bu ders Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı yönlerini incelemeyi amaçlamaktadır.  Iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin başladığı 1830 yılından başlayarak Dünya savaşları sırasında, Soğuk Savaş ve sonrası dönemde ilişkilerin ne durumda olduğu incelenecek ve her iki ülkenin iç politikalarının iki ülke arasındaki ilişkileri ne şekilde etkilediği anlatılacaktır.açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031