Türk Vergi Sistemleri Bitirme Tezi

FVB 101/102 Temel Sanat Eğitimi  I-II
Bu dersin amacı daha sonraki Tasarım ve benzeri derslere bir temel oluşturmaktır. Derste, fotoğrafta kompozisyonunun kullanılması, vurgu, denge, akış, kontrast ve ritmin oluşturulması öğretilmektedir. açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,D

FVB 103/104 Sanat Tarihi Ve Mitoloji I-II
Dersin amacı, tarih içinde insanın gelişimini ve kendi yarattığı sanat eserlerini öğrencilerin tanımasını sağlamaktır. Öğrencilerin anlatılanlardan daha fazlasını araştırmasını ve merak etmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

FVB 105/106 Işık Ve Form I-II
Fotoğraf makinesini bir duygunun, bir düşüncenin aktarılmasında teknik bir eleman olarak kullanabilmeyi öğrenmek.Işığın yönleri.

FVB 107/108 Fotoğrafa Giriş I-II
Öğrencilerin temel fotoğraf bilgilerini belirli bir fotoğraf mantığı çerçevesinde sistematik olarak kazanmalarını sağlamak ve onların fotoğrafın yapısal öğeleri ile tanışmaları, bunları kompozisyon öğeleri olarak kullanmayı öğrenmeleri amaçlanır. Ders, fotoğraf araç ve gereçleri,duyarlı malzeme,pozlandırma bilgilerini ve bunlara bağlı uygulamaları kapsamaktadır.

FVB 109/110 Bilgisayar I-II
Tasarımcı için artık vazgeçilmez olan bilgisayarın kullanımını öğreterek öğrencilerin programları kullanmadaki zorlukları ortadan kaldırıp, tasarıma odaklanmalarını ve üst sınıflara donanımlı olarak geçmelerini sağlamak amaçlanır.

FVB 111/112 Video’ya Giriş I-II
Bu ders, öğrenciye sinemanın görsel boyutunu tanıtmayı amaçlar. Öğrenci görsel algılama ve görüntünün fiziksel oluşumu; ışık, renk, form ve perspektifi algılama; algı sürekliliği ve illüzyon kavramları ile tanışır ve bunları kamera aracılığı ile araştırır, örnekler üretir ve görsel etkilerini tartışır

FVB 113/114 Görsel Kültüre Giriş I-II
Hareketli görüntünün başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evreler görsel malzeme desteği ile kronolojik olarak anlatılır. Bir sinema filminin, videoart çalışmasının ya da güncel yaklaşımlar içeren hareketli görüntü örneklerinin teknik ve teorik analizinin yapılmasında izlenilen yöntemler anlatılır. Bu yöntemleri belirleyen göstergebilim, psikanalitik kuram, auteur kuram gibi farklı okuma teknikleri üzerinde durulur.

ING 101/102 İngilizce I-II
Temel cümle yapılarının öğrenilmesi amaçlanır.

ATA 101/102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I-II
Yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday Türk Gençliği’ne; Türk ulusu için haklı bir övünç kaynağı olan Türk Devrimini anlam ve önemini, Atatürkçü Düşünce Sistemi ekseninde anlatmak ve kavratmaktır.

FVB 201/202 Sanat Felsefesi I-II
Fotoğraf sanatı çerçevesinde ele alınacak kuramsal yaklaşımları tarihsel, kültürel, toplumsal ve felsefi bir bağlam içerisinde değerlendirmek.

FVB 203/204 Belgesel Fotoğraf I-II
Diğer fotografik yaklaşımlarla belgesel fotoğraf yaklaşımı karşılaştırmalı olarak incelenir. Öğrencinin belgesel fotoğraf kapsamında uygulamalar yapabilmesi için proje konuları verilir.

FVB 205/206 Stüdyo Teknikleri I-II
Bu derste,stüdyo, stüdyo araç gereçleri,kamera aydınlatma araçları,stüdyo çekimlerinde kullanılan yardımcı malzemeler hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.

FVB 207/208 Sayısal Fotoğraf Ve Aydınlık Oda Teknikleri I-II
Sayısal fotoğraf makinelerinin kullanımı, bilgisayara aktarılması, aydınlık oda müdahaleleri ve arşivleme teknikleri ele alınır. Bu konudaki bilgisayar programları üzerinde durulur.

FVB 209/210 Fotoğraf Tarihi I-II
Camera Obscura’dan günümüze fotoğrafın teknik ve estetik gelişimi.

FVB 211/212 Uygulamalı Kurgu I-II
Kurgu sistemleri, kurgu türleri, kurgu yöntemleri, noktalama işaretleri ve kurallar üzerinde durulur ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

FVB 213/214 Görsel Kültür I-II
Sinemada ve videoart örneklerinde farklı anlatı kalıpları ve türler, bu türleri etkileyen ekoller ve ekolleri oluşturan sebepler ve sonuç ilişkileri görsel malzemelerle desteklenerek incelenir. Ulusal ve major sinema örnekleri göstergebilim, psikanalitik kuram, auteur kuram vb. metin okumalarıyla incelenerek film dilinin grameri, film analizi, ve sinema kuramları hakkında kapsamlı bir çalışma yapılır.

FVB 215/216 Senaryo Yazım Teknikleri I-II
Televizyon ve Sinema için gerek program gerekse, film çalışması için metin oluşturma, metnin senaryoya dönüştürülmesi ve hazırlanan senaryonun çekim için gerekli hazırlıkları, sahne ve plan çalışmaları üzerinde durulur. Bu konuda uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.

FVB 217/218 Uygulamalı Video Çekim Teknikleri  I-II
Bu ders öğrencinin hareketli görüntü konusunda olgunlaşmasını, sinemasal anlatının olanaklarını daha yakından tanımasını ve video projeleri gerçekleştirerek yeni ifade biçimlerinde pekişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

TDB 101/102 Türk Dili I-II
Türk Dilinin insan, toplum ve kültür hayatındaki yeri, geleceğin yöneticilik ve çeşitli alanlardaki sorumluluğu ellerinde bulunduracak gençlerin anadilin kendilerine sağlayacağı yararlar, dilin düşünce hayatındaki gelişmelere yapacağı katkılar

FVB 301/302 Görüntü İşleme Ve Güncel Yaklaşımlar I-II
Görüntünün günümüz bilgisayar teknolojisi ile farklı teknikler kullanılarak işlenip disiplinlerarası bir etkileşim amaçlayan yaratı süreçlerini hedefler.

FVB 303/304 Dekor Tasarım Ve Makyaj I-II
Profesyonel Sinema Tiyatro ve Televizyonunda ihtiyaç duyulacak her tür karakter yaratımı için gerekli makyaj eğitimini kapsar.

FVB 305/306 Film Müziği I-II
Film Sanatının oluşumundan itibaren kullanılan müzik tekniklerinin uygulamalı ve teorik olarak öğretimi.

FVB 351/352 Belgesel Film Atölyesi I-II
Belgesel (dökümanter) sinema “belgelerle ilgili, gerçek belgelerden oluşan, belgelere dayanan ”  filmlerin izlenmesi çözümlenmesi amaçlanmıştır.

FVB 353/354 Kurmaca Film Atölyesi I-II
Kurmaca film, kurmaca öykü gerçekte yaşanmamış hikayelerin sinemaya uyarlanmasıdır. Bazen çok fantastik bir yapım olabilir, gerçekleşmesi imkansız şeyler bazen de gerçekleşmesi muhtemel ama yaşanmamış hikayelerdir.

FVB 355/356 Deneysel Fotoğraf I-II
Fotoğraf eğitiminde deneysel fotoğrafı olgusunun kuram, yöntem ve araçlarının tüm tasarlama ve uygulama projeleri için; temel “deneysel” bilginin, bilinen veya araştırma sonucu bulunacak yöntemlerin kazanılması amaçlanır.

FVB 357/358 Mimari Fotoğraf I-II
Dersin amacı,mimarlığın öz niteliğini vurgulayarak fotoğrafa olan ihtiyacı bağlamında teknik ve içerik bakımdan öğrenciyi bilgi sahibi yapmaktır.

FVB 359/360 Portre Fotoğrafı I-II
Temel ışıklandırma ve çekim yöntemleri hakkında bilgi verilerek etkileri değişik yüz konumları ile birlikte model üzerinde incelenir; çeşitli yüz konumları için teknik uygulamalar yaptırılır.

FVB 361/362 Belgesel Fotoğraf I-II
Diğer fotografik yaklaşımlarla belgesel fotoğraf yaklaşımı karşılaştırmalı olarak incelenir. Öğrencinin belgesel fotoğraf kapsamında uygulamalar yapabilmesi için proje konuları verilir.

FVB 363/364 Moda Fotoğrafı I-II
Moda Fotoğrafında ışığın kullanımı, çeşitli teknikler ve efektler, stüdyo ve dış mekanda moda çekimi,model ile iletişim, moda sektöründe işleyiş, markalar, moda dergileri ve bunlar gibi ana başlıklar altında konular işlenecektir.açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

FVB 365/366 Reklam Ve Tanıtım Fotoğrafı I-II
Reklam Fotografçılığı ile ilgili yöntem ve teknikler kuramsal bilgiler verilerek uygulama pratikleriyle sürdürülür.

FVB 375/376 İş İdaresi Ve Telif Hakları I-II
Fotoğraf ve Video alanında gerekli olan iş sözleşmeleri, telif hakları, sosyal haklar konusunda ve ayrıca serbest çalışmada dikkat edilmesi gereken konuları kapsayan bir program oluşturulmuştur.

FVB 401 Film Yapım Atölyesi I
Öğrenciler danışman hocalarıyla belirledikleri konu üzerine proje çekimi yaparlar.

FVB 403 Fotoğraf Çekim Atölyesi I
Öğrenciler danışman hocalarıyla belirledikleri konu üzerine proje çekimi yaparlar.

FVB 405 Disiplinler Arası Sanat
Barok ve Klasik dönemde resim ve heykelin konumu,Fütürizm ve Dadada forma farklı yaklaşımlar, kavramsal sanat, sanatta öznellik, fotoğrafın sanata dahil edilişi, video ve enstelasyon.

FVB 402 Sanat Sosyolojisi
Sanat,sanatçı,yapıt,sanat öğeleri,üsluplar,toplum bilim açısından analizlerinin yapılması ve toplumla sanat ilişkilerinin irdelendiği bir programdır.

FVB 498 Diploma Projesi
Diploma Projesi Sinema ve fotoğraf olmak üzere ikiye ayrılır. Öğrenci seçtiği alan ve danışmanıyla beraber belirlediği konu üzerine projesini hazırlar.açık öğretim iktisat çıkmış sorular, devlet bütçesi, devlet bütçesi bitirme tezi, açık öğretim fakültesi çıkmış sorular, açık öğretim çıkmış sorular, türk vergi sistemi sorular, açık öğretim işletme çıkmış sorular, açıköğretim türk vergi sistemi, türk vergi sistemi dersi, türk vergi sistemi çıkmış sorular, türk vergi sistemi ders notları, türk vergi sistemi soruları, aöf türk vergi sistemi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031