yüksek lisans bitirme tezi özel ders ödev

GNP 501 Araştırma Yöntemleri (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Bu derste ileri düzeyde bilimsel yöntemin temel kavramlarının sunulması, literatür tarama, problem bulma, teori oluşturma, hipotez kurma ve test etme ve deneysel desenler, istatistiksel uygulamalar gibi araştırma yöntemleri konuları incelenmektedir.

GNP 501 Research Methods (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

This advanced course will deal with some research methods such as introduction to scientific major concepts, literature search, problem finding, theory construction, hypothesis construction and testing, and experimental design.

GNP 503 Sosyal Psikolojide Temel Konular (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri, sosyal algı, tutum ve tutum değişimi, yüklemeler, uyma ve itaat, liderlik, kişilerarası çekicilik, sosyal etkileşim, saldırganlık, sosyal kimlik, önyargı, toplumsal cinsiyet, çevresel/kentsel psikoloji, sağlık psikolojisi gibi sosyal psikolojide konuların temel kuramsal yaklaşımların ve araştırmaların eleştirel olarak incelenmesini içermektedir.

GNP 503 Major Topics in Social Psychology (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Major topics and their relevant studies such as research methods, social perception, attitude and attitude change, attributions, conformity and obedience, interpersonal attraction, social interaction, aggression, social identity, prejudice, social gender, environmental psychology, health psychology in social psychology will be covered and examined with critical evaluation.

GNP 505 Sosyal Psikolojide Gruplar (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Normlar, statüler, grup sargınlığı, bilgi paylaşma, grup düşünce üretimi, sosyal kaytarma, grup sosyalleşmesi, grup problem çözme becerileri, kişiler arası çekicilik, takımlar, karar verme, grup düşünme, grup yapısı, çatışma, işbirliği ve yarışma, olumlu sosyal davranışlar, grupta engelleyici davranışlar v.b. konuların ve araştırmaların eleştirel olarak incelenmesini içermektedir.

GNP 505 Groups in Social Psychology (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Topics such as norms, status, group cohesion, knowledge sharing, group idea generation, social loafing, group socialization, group problem solving abilities, interpersonal attraction, teams, decision making, group structure, conflicts, cooperation and competition, prosocial behaviours, counterproductive behaviours in groups will be covered and examined with critical evaluation.

GNP 507 Sosyal Psikolojide Güncel Konular (303)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Sosyal psikolojide son yıllarda incelenen kuramsal yaklaşımlar ve araştırmaların eleştirel olarak incelenmesini içermektedir.

GNP 507 Contemporary Topics in Social Psychology (30 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Contemporary topics and their relevant studies that have been reviewed more recently in social psychology will be covered and examined with critical evaluation.

GNP 509 Endüstriyel ve Örgütsel Psikolojide Temel Konular I (303)

İş analizi, iş tasarımı, personel seçme, performans değerlendirme ve geribildirim, eğitim ve gelişim, ücretlendirme sistemleri ayrıntılı olarak incelenecktir.

GNP 509 Major Topics in Industrial ve Organizational Psychology I (3 0 3)

Job analysis, job design, personell selection, performance appraisal, trainning and developmen, compensation system will be covered and studied detaily.

GNP 513 Endüstriyel ve Örgütsel Psikolojide Güncel Konular (303)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Endüstriyel ve Örgütsel psikolojide son yıllarda incelenen kuramsal yaklaşımlar ve araştırmaların eleştirel olarak incelenmesini içermektedir.

GNP 513 Contemporary Topics in Industrial and Organizational Psychology (303)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Contemporary topics and their relevant studies that have been reviewed more recently in organizational psychology will be covered and examined with critical evaluation.Birinci Yıl/İkinci Yarıyıl/Bahar Dönemi

First Year/Second Semester/Spring

SP 502 İleri Düzey İstatistik (2 2 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Bu ders kapsamında çok yönlü varyans analizleri, kovaryans analizleri, karşılaştırmalar, regresyon analizleri, aracılık ve düzenleyici değişken analizleri gibi konuların incelenmesini içermektedir.

SP502 Advanced Statistics (2 2 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Topics such as multivariate statistics, covariance analysis, comparisons, regression analyses, mediator, and moderator analyses will be examined in this course.

GNP 506 Sosyal Psikolojide Seçme Konular (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Sosyal psikolojide innovasyon, gruptan dışlanma/yıldırma, beyin fırtınası, takım çalışması, bilgi transferi, kolektif veya grup belleği, elektronik grup destek sistemleri, iş/çalışan değişimi, sosyal/örgütsel kimlik ve kimliklenme, liderlik biçimleri, örgütsel vatandaşlık davranışları, ıraksak ve yatay düşünme, gruplarda bilgi işleme sistemleri, üretkenliği engelleyici grup davranışları v.b. gibi seçmeli konuların temel kuramsal yaklaşımların ve araştırmaların eleştirel olarak incelenmesini içermektedir.

GNP 506 Selected Topics in Social Psychology (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Selected topics and their relevant studies such as innovation, group exclusion/mobbing, brainstorming, teamwork, knowledge transfer, collective or group memory, electronic group support systems, job/employee turnover, social/organizational identity and identification, leadership styles, organizational citizenship behavior, divergent and lateral thinking, information processing systems and counterproductive group behaviors, and etc. in social psychology will be covered and examined with critical evaluation.

GNP 508 Endüstriyel ve Örgütsel Psikolojide Temel Konular II (303)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Liderlik, motivasyon, kariyer yönetimi, iş doyumu, örgüt kültürü, örgütsel adalet, örgütlerde iletişim, örgütsel gelişim, örgütlerde yerel ve uluslararası çeşitlilik, takım, iş yerinde yıldırma /mobbing gibi konuların ve araştırmaların eleştirel olarak incelenmesini içermektedir.

GNP 508 Major Topics in Industrial ve Organizational Psychology II (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Topics such as, leadership, motivation, carier management, job satisfaction, organiztional culture, organizational justice, communication in organization, organizational development, local and international diversity in organization, team, mobbing, will be covered and examined with critical evaluation.

GNP 510 Endüstri ve Örgütsel Psikolojide Seçme Konular (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

İşe almada ve işten ayrılmada psikolojik sözleşmeler, amaç karşıtı davranışlar, örgütsel sosyalleşme, yurtdışında yöneticilik, işyerinde stres, yönetime katılma, insan makine etkileşimi, işe geç kalma, devamsızlık, işten ayrılma, iş kaybı ve işsizlik vb. konularda temel kuramsal yaklaşımlar ve araştırmalar eleştirel olarak tartışılmaktadır.

GNP 510 Selected Topics in Organizational Psychology (3 0 3)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Topics such as psychological contructs in personel selection and placement and turove, employee deviance, organizational socialization, management in abroad, stres in organizations, participation in management, human- machine interaction, irregular attendance at work and turnover, job loose and unemployment etc. will be covered and examined with critical evaluation.

GNP 512 Endüstri ve Örgütsel Psikolojide Uygulamalar(223)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Örgütsel psikoloji konuları bağlamında; üretim, satış ve pazarlama, hizmet vb. alanlarda faaliyet gösteren farklı örgütsel yapılar içinde örgütsel gözlem, uygulama ve araştırma çalışmaları yapılması hedeflenmektedir

GNP 512 Applied Organizational Psychology (223)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

In this course it is aimed that organizational observation, intervention and research in organizations that operates production, sales and marketing, service etc. areas.

GNP 504 Seminer (0 3 0)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Seminer dersi, son yıllarda yapılan araştırmalar, tez konusu veya öğrencinin ilgisine göre sözel veya yazılı olarak verilmektedir.

GNP 504Seminar (0 3 0)özel ders bitirme tezi yüksek lisans

Students will present orally and in written form research they have carried out on current events, their thesis topic or on a topic of their choice.

Categories:

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031