Yüksek Lisans Mezunu

ZORUNLU DERSLER
HUK 590 Seminer Dersi
Yönetmelik gereği, öğrencinin tez bitiminden önce başarıyla tamamlaması gereken bu ders, bir anlamda tez aşamasına hazırlık özelliği taşımaktadır.
Kredi: (1+0) 0  ,yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı

HUK 599 Tez Dersi
Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlamasını takip eden dönemlerde alacağı bu ders, tezle ilgili araştırma ve sonucunda yazma faaliyetlerine yönelik, iki dönemlik ve toplam 60 AKTS’den oluşan bir derstir.  yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Kredi: (0+0) 0

SEÇMELİ DERSLER
HUK 551 Rekabet Hukukunun Temel Konuları I     
Bu derste, rekabet hukukuna hakim olan sistemler, teşebbüs, hakim durum, muafiyet, birleşme ve devralmalar gibi temel konuların yanında, soruşturma usulü, Rekabet Kanunu’na aykırılık halinde öngörülen özel hukuka ilişkin yaptırımlar incelenecektir. Ticari işletmeler ve özellikle sermaye şirketleri, rekabet hukukunun süjeleri olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle rekabet hukuku dersi, ticaret hukuku bilgilerinin tamamlayıcısı konumundadır. Ders, teorik konu anlatımlarının yanı sıra Rekabet Kurulu’nun kararları incelenerek tartışılması yöntemiyle işlenecektir. yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Kredi: (3+0) 3

HUK 552 Rekabet Hukukunun Temel Konuları II 
Bu derste, rekabet hukukuna hakim olan sistemler, teşebbüs, hakim durum, muafiyet, birleşme ve devralmalar gibi temel konuların yanında, soruşturma usulü, Rekabet Kanunu’na aykırılık halinde öngörülen özel hukuka ilişkin yaptırımlar incelenecektir. Ticari işletmeler ve özellikle sermaye şirketleri, rekabet hukukunun süjeleri olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle rekabet hukuku dersi, ticaret hukuku bilgilerinin tamamlayıcısı konumundadır. Ders, teorik konu anlatımlarının yanı sıra Rekabet Kurulu’nun kararları incelenerek tartışılması yöntemiyle işlenecektir. yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Kredi: (3+0) 3

HUK 553 Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Koşulları ve Denetimi
Günümüzde özellikle bankacılık, sigorta ve taşıma sektöründe uygulama alanı bulan genel işlem koşulları sözleşme özgürlüğünün sınırlanması niteliğini haiz olduğundan denetimi büyük önem taşımaktadır. Bu derste, 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa göre genel işlem koşulları kavramı, genel işlem koşullarının yürürlük ve içerik denetimi ile mukayeseli hukukta ve özellikle Almanya’da bu konuda yer alan yasal düzenlemeler incelenecektir. Derste, konuya ilişkin güncel yargı kararları da tartışılacaktır.
Kredi: (3+0) 3

HUK 554 Anonim Ortaklıklarda Eşit İşlem İlkesi
Anonim ortaklıklarda eşitlik ilkesi, pay sahipliği mevkilerinin maliklerine sağladığı haklar ve yükledikleri borçlar bakımından diğerleri ile aynı olması şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle aynı hukuki konumda olan pay sahipleri aynı nimete sahip ve aynı külfete tabi olmalıdırlar. TTK’da bu konuda bir hüküm bulunmamasına rağmen genel bir hukuk ilkesi olarak anonim ortaklıklar bakımından da geçerlidir. İlke kaynağını MK. m. 2’de yer alan dürüstlük kurallarından bu kuralların adaletten, güven yaratılmasından ve hakkaniyetten kaynaklanan yüksek değerli ideallerinde bulur. Ancak günümüzde “mutlak eşitlik” yerini “nispi eşitlik” ilkesine bırakmıştır. Nisbi eşitlikten kasıt, anonim ortaklığın, haklı, makul, objektif surette meşru sebepleri olmadıkça aynı şartlar altındaki pay sahipleri arasında ayırım ve farklılıklar yaratmamasını, pay sahibinin sahip olduğu payın itibari değeri ve ödeme tutarının yani oransallık ilkesinin esas alınarak keyfi ayırım yapılmaması, farklı şartların varlığının farklı işlemi gerekli kılmasıdır. Bu ders kapsamında bu sorunlar incelenecektir yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Kredi: (3+0) 3

HUK 555 Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları
Bu dersin konusunu, fikri ve sınai mülkiyet haklarından biri olan marka hakkının 556 sayılı KHK kapsamında tescil edilerek korumaya tabi tutulması halinde açılabilecek olan “markanın hükümsüzlüğü davası” oluşturmaktadır. Ders kapsamında, 556 sayılı KHK’nın 42. maddesi uyarınca markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi için gerekli olan koşullar, nispi hükümsüzlük kararı, hükümsüzlük talebinde bulunabilecek kişiler, hükümsüzlük davası neticesinde bu kişilere tanınacak hukuki korumanın özellikleri ve hükümsüzlük kararının etkileri gibi konular, uygulamadan örnekler de incelenerek ele anlatılacaktır. yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Kredi: (3+0) 3

HUK 556 Avrupa Birliği Tüketici Hukuku
Avrupa Birliği Konseyi, tüketicileri korumak amacıyla birçok yönerge (direktif) kabul etmiştir. Bu yönergelerin tamamı AB’ye üye ülkelerce iç hukuklarına aktarıldığı gibi, üyelik görüşmeleri devam eden ülkemizde de tüketici hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin AB’ye uyumlaştırılması amacıyla birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu derste AB tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeler genel olarak incelenecektir. Bunun yanında, Konsey tarafından kabul edilen ve ülkemiz iç hukukunda yasalaştırılan bazı yönergeler, örneğin; mesafeli sözleşmeler, ayıplı mal veya hizmet nedeniyle üreticinin sorumluluğu, haksız şartlar, aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması gibi yönergeler özel olarak incelenecektir. yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Kredi: (3+0) 3

HUK 557 Yeni TTK’da Anonim Şirketlerde Yönetim ve Yönetim Kurulu
Kabul edilen (yeni) Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin yeni bir düzenleme şekli getirmiştir. Bu düzenlemeler, halen yürürlükte bulunan TTK hükümlerinden ayrılmaktadır.  Sunulan bu tebliğde hem bu yeniliklere değinilecek hem de getirilmiş olan yeni sistemdeki sorumluluk ilkelerine değinilecektir. Bu ilkelerden ilki, kusur sorumluluğudur. Kusur sorumluluğu yanında bir başka benimsenen ilke de seçim ve gözetimde gösterilen özensizlik nedeniyle sorumluluktur. Yeni sorumluluk sisteminin diğer bir ilkesi de, sorumluluğun sınırının belirlenmiş olmasıdır. Yönetim kurulu, kontrolü dışındaki zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. Sorumluluğa ilişkin getirilen yeni düzenlemelerde, sadece yönetim kurulu üyeleri değil, aynı zamanda diğer “yöneticiler”in de sorumluluğu kabul edilmiştir. Sorumluluğun türü, ibranın sorumluluğa etkisi de bu çalışmada ele alınıp incelenecek konuların başında gelmektedir. Bu derste daha önceki mahkeme kararlarındaki uygulamanın da yeni sorumluluk sisteminde değerlendirmesi yapılacaktır. yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Kredi: (3+0) 3

HUK 558 Ulusal ve Uluslararası Tahkim
Bu derste, Milletlerarası Tahkim Kanunu ve yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, tahkim anlaşmasının yapılması, ad hoc ve kurumsal tahkim, tahkim yargılamasına gidilmesi, tahkim davasının görülmesi, hakem kararının verilmesi, bu karara karşı hukuki çareler, yabancı hakem kararı ve bu kararın tanınması ve tenfizi, yatırım uyuşmazlıkları ve International Convention on the Settlement of Investment Disputes konuları incelenecektir. Özellikle tahkim anlaşması ve tahkim dilekçelerinin yazılması konusunda uygulamalar yapılacaktır. yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Kredi: (3+0) 3

HUK 559 Ekonomiyi Düzenleyen Üst Kurullar ve Bu Kurulların Aldıkları Kararların Yargısal Denetimi
Özellikle son yirmi yıl içerisinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin finans piyasalarında, iç ve dış ekonomik ve siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak bağımsız düzenleme kurumlarının ve üst kurulların ortaya çıktığı görülmektedir. Son yıllarda ülkemizde kurulan ve kurulması amaçlanan üst kurullar da, yalnızca piyasalarda yaşanan krizlerin sonucu değil; aynı zamanda uluslararası gelişmelerin bir ürünüdür. Bu kurumların amaç ve işlevleri, yeni teknolojiler ile yeni finansal araç ve manipülasyonların yaratabileceği tehdit ve ihlallere karşı ekonomik düzeni koruma ve kollamaktır. yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Bu derste, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Üst Kurulu gibi kurulların faaliyetlerinin ve almış oldukları kararların yargısal denetimi üzerinde durulacaktır.
Kredi: (3+0) 3

HUK 560 Eser Üzerindeki Hakların İhlâlinden Doğan Tazminat Davaları
Bu ders kapsamında, öncelikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre “eser” kavramı, eser türleri, eser sahibi, eser üzerindeki haklar üzerinde durulduktan sonra, eser üzerindeki hakların ihlâli, ihlâl sayılmayan durumlar ve hakların ihlâli halinde başvurulabilecek hukukî yollar ayrıntılı olarak işlenecektir. Eser üzerindeki hakların ihlâlinde açılabilecek davalar ve özellikleri, uygulamada karşılaşılan örneklerle zenginleştirilerek anlatılacaktır. yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı
Kredi: (3+0) 3

HUK 561 Yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yargılamaya Hakim İlkeler ve Yargılama Stratejileri
Bu derste, yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, davaya hazırlanılması, yargılama taktiklerinin geliştirilmesi, yetki, görev, davanın açılması ön inceleme, davanın görülmesi esnasında izlenecek taktikler gibi yargılamaya hakim ilke ve taktikler işlenecektir. Bu esnada karar incelemeleri de yapılacaktır.
Kredi: (3+0) 3

HUK 562 Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana Sözleşme
Bu dersin kapsamında, anonim şirketlerin kuruluş aşamaları ve ana sözleşme değişiklikleri mevcut hukuk kuralları; özellikle Türk Ticaret Kanunu ve İç Ticaret Tüzüğü çerçevesinde ele alınacaktır.
Kredi: (3+0) 3

HUK 563 İş Akitlerinin Türleri ve Sona Ermesi  (Fesih ve İnfisah)
Bu dersin konusunu 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş olan iş akitleri tipleri ile uygulamada karşılaşılan ve doktrinde belli esaslara oturtulmaya çalışılan iş akitleri ele alınacak olup, işçi ve işverenin farklı hizmet akitlerinden kaynaklanan karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile bu akitlerden doğacak ihtilafların çözümü ve bu akitlerin haklı veya haksız biçimde sona ermesi veya erdirilmesi durumunda doğabilecek hukuki sonuçlar ve iş sözleşmelerinin feshinde takip edilmesi gereken usul incelenecektir.
Kredi: (3+0) 3 yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı

HUK 564 Tasarımların Çoklu Korunması
Bu ders kapsamında, tasarım kavramı, tasarımların 554 Sayılı EndTasKHK, 5846 Sayılı FSEK, 556 Sayılı MarKHK ve haksız rekabet hükümleri ile korunması ele alınacak olup, ayrıca çoklu koruma ile ilgili uygulamadan örnekler ve mahkeme kararları da incelenecektir.
Kredi: (3+0) 3

HUK 566 İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
Bu dersin konusunu, 4857 sayılı İş Kanunu’nda öngörülen iş güvencesinin kapsamı ve bu güvenceden yararlanma koşulları,, haklı ve geçerli fesih sebepleri, toplu işçi çıkarmada usul, sendikal güvenceler, geçersiz ve haksız feshin sonuçları davaları oluşturmaktadır. Ayrıca, işe iade davaları ve uygulamada karşılaşılan çeşitli sorunlar detaylı olarak ele alınıp incelenecektir.
Kredi: (3+0) 3 yüksek lisans mezunu askerlik ,yüksek lisans master ,yüksek lisans mezunu ,yüksek lisans niyet mektubu örneği ,yüksek lisans nedir ,yüksek lisans nasıl yapılır ,yüksek lisans niyet mektubu ,yüksek lisans ne işe yarar ,yüksek lisans niyet mektubu örneği türkçe ,yüksek lisans nasıl yapılıyor ,yüksek lisans niyet mektubu formatı

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031