Yüksek Lisans Ne Kadar Sürer

ORUNLU DERSLER

UNI 100 Dersimiz İstanbul   ,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

Bu ders, genelde şehir ve özelde İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer vermektedir.  Dünya şehirleri, kişiler, mekânlar, zenaatler, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi başlıca konulardır. Ayrıca, saha dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin işlevleri, yapıları, yaşam tarzları ve geçmişleri gibi birçok farklılığı aynı anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilmekte, öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve fotoğraflama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
UNI 101 Matematiksel Düşünme
Öğrencilerin temel matematiksel düşünme biçimleri, araç ve tekniklere dair anlayış ve beceri kazanmaları için matematiğin temel kavram ve araçları ele alınacaktır. Öğrenciler, matematiğin araç ve kavramlarıyla günlük hayat arasında ilişki kurmayı ve daha doğru kararlar verebilmek için matematiği etkin şekilde kullanabilmeyi öğreneceklerdir. Doğa, mühendislik, ekonomi, müzik ve sanattan örneklerle temel modelleme becerileri geliştireceklerdir. Özel uygulamalı çalışma saatleriyle problem çözme pratiği kazanacaklardır. Temel cebir üzerinde durularak öğrencilerin simge ve ifadelerle rahat çalışabilmeleri sağlanacaktır. Basit takım projeleri öğrencileri belli bir konuyu araştırmaya, bulgularını özetlemeye, kısa, öz ve ilgi çekici biçimde seyirciye sunmaya teşvik edecektir. Haftalık hazırlık ve düzenli ders katılımı gerekmektedir.  ,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

UNI 102 Eleştirel Düşünme
Bu ders öğrencilere eleştirel düşünmek, eldeki bilgiyi etkin bir biçimde çözümlemek, doğru ve geçerli yargılara ulaşmak ve bu yargıları ikna edici bir biçimde sunmak için gerekli temel beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca ele alınacak başlıca konular dil ile düşünce arasındaki ilişki, sembolik mantığa giriş, argümantasyonun yapısı ve bileşenleri, yanlış akıl yürütme, belirsizlik ve rasgelelik, tümdengelimsel ve tümevarımsal akıl yürütme, sebeplilik, karar alma, ahlakilik ve hakkaniyetliliktir. ,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

UNI 103 Bilim ve Teknolojiyi Anlamak
Bu ders fizik ve enformasyon bilimlerinin temel ilke ve kavramlarına, bilimsel bilginin kavranışına, çağdaş toplumda bilgi ve teknoloji konularının anlaşılmasına giriş niteliğindedir. Hem doğa/fizik hem de toplum bilimlerinde altyapısı olan öğrencilere uygundur. Fizik ve enformasyon bilimlerindeki öğrencilerin, çalışmalarının toplumsal etki ve sonuçlarına eleştirel bir bakış edinmelerini, toplum bilimlerindeki öğrencilerin ise bilim ve teknolojinin dünya çapındaki rolüne dair eleştirel bir anlayış kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu disiplinlerarası dersin temel hedefleri fizik ve toplum bilimleri arasındaki geleneksel sınırları aşmak; bilimsel ve teknolojik yeniliklerin toplumsal, siyasî ve kültürel değerlerle nasıl etkileştiklerini incelemek; toplum ile bilimsel ve teknolojik yenilikler arasındaki ilişkiye ek olarak bilim ve teknolojinin yönelim ve risklerini anlamaktır. Bilimsel ve teknolojik pratiklerin etik içerimleri de birçok vaka çalışması aracılığıyla tartışılacaktır. Örnek çalışmalar bilgisayar biliminden biyomedikale, sinirbilimden fizik, genetik modifikasyon ve matematiğe kadar çeşitli alanları kapsayacaktır. ,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

UNI 104 Doğa ve Bilgiyi Anlamak
Bu derste antik dönemden 19. yüzyıla doğa felsefesinin gelişimini izleyeceğiz. Doğal, davranışsal ve sosyal bilimlerin temelinde yatan ortak felsefi-kozmolojik arka planı ve bilimsel bilginin metafizik temellerini tanımaya çalışacağız. Böylece bilimsel bilginin dönemlere ve bölgelere göre farklılaşan yönleri ile daha kalıcı ve yaygın biçimlerini ayırt ederken, doğa, bilgi ve bilime dair bütüncül bir bakış oluşturmaya çalışacağız. ,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

UNI 111 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I  yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu derste, metin fikrinin betimlenmesi; kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin araştırılması; sözlü, basılı ve elektronik metin tarzlarının temel niteliklerinin tartışılması ve gündelik hayattan örneklerle çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Metnin üretim, dolaşım ve alımlanma süreçlerine odaklanılmakta, tarihsel çıkış koşullarına uygun olarak sözlü, yazılı ve matbu kültürün ürettiği metin tarzları ele alınmaktadır. Sözlü kültürün temel özellikleri, gündelik hayattaki izleri ve sözel edebiyat türleri incelenmektedir. Matbaanın yazma ve okuma pratiklerini nasıl etkilediği, daha önceki metin biçimlerinin belli başlı niteliklerini nasıl dönüştürdüğü gösterilmektedir. Matbaanın modern edebiyat fikrinin oluşumundaki rolü, gazete haberi, köşe yazısı, makale, deneme gibi kurmacalık düzeyi düşük matbu metinlerin türsel özellikleri örneklerle tartışılmaktadır. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır. ,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

UNI 112 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II
Bu derste, metin fikrinin kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin yanı sıra metin eleştirisinin temel yöntemlerinin kavranması, kurmacaya dayalı matbu türlerin çözümlenmesi, edebiyat ve görsel sanatlar arasındaki bağların keşfedilmesi ve elektronik kültürün ürettiği metin türlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Edebiyat eleştirisinin temel yöntemleri betimlenerek hikaye, roman ve şiir türlerinden örneklerle uygulanmakta, bunlara özgü eleştirel yaklaşımlar gösterilmektedir. Matbu metinden görsel metne yönelerek, ilk aşamada tiyatro ve edebiyat ilişkisine odaklanılmakta; bir oyunun yazılı metninin okunup icrasının izlenmesi yoluyla metin-icra ilişkileri tartışılmaktadır. İkinci aşamada sinema-edebiyat ilişkileri çözümlenmekte, bir edebiyat metnini filme uyarlamanın söylemsel ve tematik nitelikleri gösterilmektedir. Son aşamada elektronik kültürün entry, blog gibi metin türleri betimlenmekte, kendine özgü yanları sözlü ve matbu metinlerle karşılaştırmalı şekilde açıklanmaktadır. Ders, metin kavramının genel bir tartışmasıyla sona ermektedir. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır. ,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

UNI 117 Toplum ve Kültürü Anlamak
Bu ders öğrencileri toplumbilim alanındaki temel kavram, konu ve araştırmalarla tanıştırarak toplumbilimsel bir muhayyile kazanmaları amacıyla onları toplum ve kültürlerin karmaşıklığını anlamaya yönlendirecektir. Öğrencileri “bilindik” dünyalara, toplumlara, tarihlere ve benliğe bakmanın çeşitli biçimleriyle alakadar etmeye ama bununla beraber “öteki”lerin “bilinmedik” dünyalarına yönelik bir duyarlılık edinmelerini sağlamaya çalışacaktır. Öğrenciler bireysel ve toplumsal hayatın ana alanlarına ve benlik, gündelik yaşam, sınıf ve fakirlik, kimlikler, ırkçılık, cinsiyet, şehir ve modernite gibi bazı başlıca kurum ve meselelere dair farkındalık kazanacaklardır. Ana fikir, değişen dünyayı anlayabilmek için toplumbilimsel analizin sürekli dönüşüm halinde olan araçlarını kullanmanın ve ayrıca toplumsal ve kültürel yaşamların devamlılıkları ve devamsızlıkları karşısında eleştirel ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirmenin gerekliliğidir. ,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
 
UNI 118 Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak
Bu ders, sosyal bağlamları itibariyle, siyaset, iktisat ve işletmeye ilişkin sistematik bir tartışma sunmaktadır. İlk olarak, devlet, ideoloji, anayasa gibi başlıca siyasi kurum ve unsurların yapıları incelenecek, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni durum ve tavırlar değerlendirilecektir. İkinci olarak, mikro ve makro ekonomik teorinin belli başlı kavram ve terimlerine giriş niteliğinde değinilecektir. Son olarak da örgütsel yönetimin temel prensipleri tartışılacaktır. Haftalık hazırlık ve düzenli ders katılımı gerekmektedir.

UNI 121 Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar:
Antik dönemden modern döneme kadar dünya tarihine çok kültürlü bir genel bakış sunan Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar, çift yarıyıllık zorunlu bir ortak derstir. Ders kronolojik olarak ilerlemektedir, fakat insani etkinliğin önemli konularını küresel bir bakış açısından incelemeyi hedeflemektedir. Medeniyetlerin çeşitliliği tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik oluşumları üzerinden okunacak ve ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulacaktır. Dersin nihai amacı tarihsel değişim kavramı ve günümüz için anlamı hakkında düşünmektir.,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
 
UNI 122 Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar: MS 1300’den Sonra
Bu ders erken modernite ve bu kavramın 1300 sonrası dünya tarihi itibariyle anlamına dair tartışmalarla başlayacaktır. Daha sonraki haftalarda ise dersler, 15. yüzyıldan itibaren dünyanın çeşitli bölgelerindeki özgül tarihsel dönüşümün dinamiklerini, etkenlerini ve izlediği yolları inceleyecektir. Temel tartışma konuları, Avrupa’da Rönesans ve Reform; erken modern Orta Doğu’da devlet, toplum ve kültür; Avrupa feodalizminin dönüşümleri; Avrupa’da 1789 ve 1848 devrimleri; Safevi ve Babür imparatorlukları; Osmanlı imparatorluk iktidarının Habsburg, Rus ve Çin imparatorluklarına bağlı olarak değişen dinamikleri ve modernite meselesidir. Farklı emperyal düzenlerin siyasi, kültürel, ideolojik ve kurumsal yapılarında modern çağı getiren dönüşümler dönem boyunca dersin odak noktalarından biri olacaktır.,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

UNI 123 Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim
Bu ders öğrencilere metinleri eleştirel ve objektif bir gözle incelemek ve etkili yazılı ve sözlü iletişimde bulunmak için gereken beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler çeşitli tür, konu, ton ve tarzda metinleri okuyacak, tartışacak ve cevaplandıracaklardır. Özetleme, açımlama, tartışma ve betimleme gibi, eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları çeşitli becerileri öğrenecek ve geliştireceklerdir. Ders bilimsel ve sanatsal, akademik ve yaratıcı, edebi ve olgusal, resmi ve gayrı resmi okuma ve yazma tarzları üzerinde duracaktır. Bu ders aracılığıyla öğrenciler yalnızca eğitimlerinde değil aynı zamanda gelecekteki kariyerlerinde de kendilerine yardımcı olacak iletişim ve analiz becerilerini edineceklerdir. ,yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

UNI 124 Metin Çözümlemesi ve Akademik Yazım II
Bu ders öğrencilerin eleştirel analitik becerilerini geliştirmeyi ve öğrencileri akademik araştırma ve yazma teknik ve yöntemleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Derste öğrenciler, akademik yazım usullerine dair kuram ve uygulamayı birleştiren döneme yayılmış çalışmalarla bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını öğreneceklerdir. Bu çerçevede öğrencilerden iyi yazılmış kompozisyonlar kaleme almaları ve etkili sunumlar hazırlayıp sunmaları istenecektir. Bir araştırma yapma ve bir akademik çalışmayı planlama ve yazma süreçlerinin her bir aşamasında öğrencilere nezaret edilecektir. Dönem bitene kadar her öğrencinin bir akademik çalışmayı bütün aşamalarıyla tamamlamaları beklenmektedir.

UNI 190 Sosyal Sorumluluk Projesi (kredisiz)
Şehir-SSP, öğrencilerin akademik eğitim yanında hem kişisel hem de toplumsal anlamda sorumluluk ve deneyim kazanmaları ve sorunlara karşı pratik çözümler üretebilme becerilerini geliştirmelerini hedefleyen, aktif uygulama ve proje odaklı bir derstir. Bu ders, Şehir’in “İyi, Doğru ve Güzeli aramak; İnsan, Toplum ve Doğayı anlamak; bu arayış ve anlayışın ürünü olan bilgileri tüm insanlıkla paylaşmak” misyonuyla da örtüşmektedir. Şehir-SSP projelerinin bir diğer amacı da öğrencilerin katılımcı demokrasi değerlerini içselleştirmeleridir. Toplumsal duyarlılık projeleri katılımcı demokrasinin gelişmesine önemli katkıda bulunabilir.  Bu bağlamda, Şehir-SSP, bir proje merkezi olmanın yanında araştırma, rapor ve tavsiyeleriyle Türkiye’nin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak bir bilgi merkezi olmayı hedeflemektedir. yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

UNI 201 Modern Türkiye’nin Oluşumu I 
Bu ders, on dokuzuncu yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar modern Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini anlamaya çalışacaktır. Dünyadaki  gelişmeler bağlamında Osmanlı modernleşmesinin bütün boyutları ele alınacak, Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübeleri üzerinden Cumhuriyet tecrübesine uzanan yol değerlendirilecektir. Modern Türkiye’yi şekillendiren dinamiklerin ve faktörlerin tartışıldığı bu derste Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve kopuşlar ortaya konulacaktır.
 
UNI 202 Modern Türkiye’nin Oluşumu II
Bu ders, İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bugünlere modern Türkiye’nin yakın tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla anlamaya yönelik bir derstir. Dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye’nin son elli-altmış yıllık tarihinin temel dinamikleri ve süreçleri değerlendirilecektir. Tek partili siyasi hayattan çok partili demokratik siyasi hayata, Soğuk Savaş’tan yeni küresel dünyaya Türkiye’de yaşanan değişimler ve bu değişimlerin sonuçları iç politikadan dış politikaya, sosyo-ekonomik yapılardan ideolojik akımlara kadar hemen her boyutuyla tartışılacaktır.  yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

PSY 102 Psikolojiye Giriş
Bu ders, duyu ve algı, öğrenme, bellek, zeka, dil ve biliş, duygu ve motivasyon gibi konular dâhil olmak üzere psikoloji bilimine genel bir bakış niteliğindedir.  Derste, beyin, davranış ve deneyim arasındaki ilişkiler tartışılacaktır. Bilimin hem yeni fikirler hem de deneysel sonuçlar keşfetme süreci olduğu vurgulanacaktır. yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
 
PSY 202 Araştırma Yöntemleri 
Bu ders psikologlar tarafından kullanılan araştırma yöntemlerine genel bir bakış sunmaktadır. Araştırma hipotezi oluşturma, literatür taraması yapma, veri toplama, istatiksel analiz ve sonuç bildirimi olmak üzere araştırma sürecinin tüm boyutları işlenmektedir. Dersin bir parçası olarak öğrenciler kendi araştırma projelerini yürütecek ve sonuçları APA stilinde bir araştırma raporu biçiminde sunacaklardır.
Önkoşul: PSY 203 İstatistik
 
PSY 203 İstatistik
Bu ders psikoloji ve sosyal bilim araştırmalarında kullanılan istatistiğin temel bir tanıtımından oluşmaktadır. Konular arasında merkezi eğilim ve değişkenlik, olasılık ve dağılım, korelasyon ve regresyon, hipotez sınama, t-testler, varyans analizi ve ki-kare testleri bulunmaktadır. SPSS kullanarak istatistiksel analiz yapma öğretilecektir.

PSY 212 Sosyal Psikoloji Günlük davranışa yönelik sosyal psikolojik araştırma ve teoriye giriş.
Sosyal etki, tutum değişimi, otoriteye itaat, stereotipleştirme ve önyargı, sosyal biliş, sosyal etkileşim ve grup süreçleri, kişilerarası çekim, prososyal davranış, ve gündelik insan yargısı gibi konular işlenecektir. yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
PSY 226 Bilişsel Psikoloji
Bilişsel psikolojinin temel kavramlarına giriş. Dikkat, bellek, kavramlar ve kategoriler, dil, mantık yürütme, karar alma ve bilinç gibi alanlardaki kuram ve olgular işlenecektir.

PSY 231 Biyolojik Psikoloji
Sinir sisteminin yapısı, duyumsal ve motor fonksiyonları, öğrenme, duygu ve bellek gibi temel psikolojik süreçlerin nörolojik ve kimyasal temelleri üzerinde durulacaktır.

PSY 326 Anormal Psikolojisi
İnsan davranışına bakışta ana yaklaşımlar incelenecek ve Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı [Diagnostic and Statistical Manual-IV-TR]’na göre temel bozukluk kategorileri gözden geçirilecektir. Ruh sağlığı bozukluklarının tanımı, etiyoloji ve tedavisiyle bağlantılı olarak anormal davranışa dair teorik modeller üzerinde durulacak ve psikopatolojinin temel belirtilerinin davranışsal ve biyolojik özellikleri vurgulanacaktır.yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

PSY 351 Yaşam Boyu Gelişimsel Psikoloji
Bu ders doğumdan ileri yaşlara kadar insan gelişiminin evre ve süreçlerine giriş niteliğindedir. Temel psikoloji kuramlarından ve biyolojik-bilişsel gelişimle ilgili deneysel literatürden yararlanılacaktır. Bağlanma, imgelem, zihin/otizm teorisi, ahlaki gelişim, duygu ve duyguyu anlama, söz dağarcığı gelişimi, kültürler arası farklılıklar, beyin gelişimi, diyalog aracılıyla öğrenme ve çocukların dinsel kavramları gibi konular üzerinde durulacaktır.yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programlarıPSY 401 Psikoloji Tarihi ve Sistemler
Psikoloji disiplini tarihsel bir perspektiften incelenecek ve psikolojik düşünce akımları, psikolojinin çeşitli dallarındaki anahtar kavramlar ve güncel sistemlerde bu kavramlar arasındaki ilişkiler ile psikolojinin liderleri, okulları ve meseleleriyle bir disiplin olarak gelişimi üzerinde durulacaktır. Bu ders ayrıca tarihsel olayları, Yapısalcılık, İşlevselcilik, Davranışçılık, Gestalt Psikolojisi ve Psikanaliz gibi çeşitli psikolojik düşünce “okullarını” ele alacaktır.

BÖLÜM SEÇMELİLERİ I/II/III

PSY 262 Kişilik
Kişilik psikolojisine giriş niteliğindeki bu derste, kişilik alanındaki temel gelişme ve tartışmalar gözden geçirilecektir. Ders bireysel farklılıkları anlamaya yönelik, karakter, mizaç, bilişsel modeller, davranışsal genetik, nörobiyolojik süreçler ve insan-durum ilişkisi gibi çeşitli yaklaşımları ele alacaktır.yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

MGT 202 Örgütsel Davranış
Bu dersin amacı, örgütlerde insan davranışını ve bu davranışları etkileyen faktörleri anlamak, açıklamak ve yönetmek için gerekli temel bilgileri vermektir. Derste ele alınan konular; Örgütsel Davranışın amacı, konusu, gelişimi, yöntemi ve yararları; Örgütsel Davranışın genel yönetim ve işletme yönetimi ile ilişkisi; kişilik kuramları, gelişimi ve ölçümü; değerler, algılama, öğrenme, tutum ve tutum değişimi; bireylerarası ilişkiler ve iletişim; liderlik, kuramları ve yeni yaklaşımlar; motivasyon (güdüleme) ve motivasyon teknikleri; gruplar, grupların oluşumu ve grup dinamiği; takım çalışması; çatışma ve çatışma yönetimi. Konular, iş ortamında birey ve grup davranışını anlamaya yönelik iş dünyasından örnek olay incelemeleri ile pekiştirilmektedir.yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

PSY 314 Evrimsel Psikoloji
Bu ders evrimsel süreçlerin insan zihnini nasıl şekillendirdiğini incelemek için disiplinlerarası bir yaklaşım kullanmaktadır. Biyolojik bir bakış açısı, filogenetik varyasyonlara ve genetik aktarılabilirliğe katkıda bulunan genetik süreçleri incelemekte kullanılacak ve insanların zaman içinde nasıl evirildiğini göstermek için arkeolojik kanıtlara başvurulacaktır. Bu ve diğer yaklaşımlar (örn. Antropoloji) insanların neden belirli davranış biçimlerini gösterdiklerini anlamakta kullanılacaktır. Doğal ve cinsel seleksiyon, altruizm, çiftleşme stratejileri, homoseksüellik, savaş ve intihar, işlenecek konuların bir kısmını oluşturmaktadır. Ders, yeni ve ölçülebilir hipotezler oluşturmada evrimsel perspektifin kullanımı üzerinde özellikle duracaktır.yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

PSY 321 Klinik Psikolojiye Giriş  
Bu ders klinik psikoloji alanındaki konulara genel bir bakış sunacak ve psikopatoloji, klinik değerlendirme ve psikoterapi üzerinde duracaktır. Dersin vurgusu bu alanlarda sahip olunan bilgilere teorik ve deneysel katkılar üzerinde olacaktır. Öğrencilere klinik psikoloji meselelerine bilim insanı-pratisyen perspektifinden yaklaşma olanağı verecek olan bu ders, psikopatolojinin araştırma ve tedavisinde araştırma temelli yaklaşımların ciddi psikiyatrik problemleri olan hastalar için yüksek kalitede etik bakıma nasıl dönüşebileceği üzerinde duracaktır.yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

PSY 331 Duyum ve Algı
Bu ders insanların dünyanın içsel bir modelini oluşturmak için duyu organlarıyla nasıl bilgi edindiklerini incelemektedir. Öğrenciler insan algısının sınırlarını anlamak için psikofiziksel yöntemler kullanmayı ve sinyal tespiti çerçevesinde duyumsal becerilerimizi yorumlamayı öğreneceklerdir. Algının ham uyarımlar, bağlam ve beklenti tarafından şekillenen aktif, dinamik bir süreç oluşu üzerinde durulmaktadır. Ders boyunca bu dinamik yorumsal süreçleri örneklendirmek için illüzyonlar kullanılacaktır. yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Önkoşul: PSY 231 Biyolojik Psikoloji 

PSY 332 Nöropsikoloji
Nöropsikoloji, psikoloji, nöroloji ve sinirbilimi bir araya getirerek zihnin nasıl çalıştığını anlamak amacıyla beyin ve davranışı inceler. Bu derste biliş alanında algı, bellek, dil, dikkat ve eylem gibi çeşitli konular üzerinde durulacaktır. Ders programı üç alandaki araştırmalar temelinde hazırlanmıştır: (1) Beyin kanaması ve tümörler nedeniyle bölgesel beyin hasarı olan veya Alzheimer veya Parkinson gibi nörolojik hastalıkları olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalar. (2) Çeşitli bilişsel eylemlerde bulunan sağlıklı insanların beyin aktivitelerini gözlemlemeyi mümkün kılan nörolojik görüntüleme teknikleri. (3) Sinirsel aktivitenin doğrudan gözlemlenebildiği hayvanlar üzerine yapılan fizyolojik çalışmalar.

Önkoşul: PSY 231 Biyolojik Psikoloji yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları

PSY 341 Öğrenme
Bu ders organizmaların yeni bilgi edinmelerini ve çevrelerine uyum sağlamalarını sağlayan öğrenme süreçlerini incelemektedir. Bunlara örnek, klasik ve edimsel koşullanma, pekiştirme, kategorize etme, uyaran genellemesi ve uyaran ayrımıdır. Bunun yanı sıra öğrenciler öğrenme süreçleriyle ilgili insan ve hayvanlar üzerinde çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemlerini öğreneceklerdir.

PSY 402 Psikolojide Ölçüm yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu ders, psikolojide ölçek ve testlerin nitelik ve kullanımını, teknik ve metodolojik ilkeleri, ve test uygulamaları sırasında rastlanılan sosyal ve etik konuları kapsamaktadır. Genel kabul görmüş bireysel zekâ ve kişilik testlerinden genel olarak bahsedilecektir.

PSY 412 İleri Sosyal Psikoloji yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu ders sosyal psikolojide klasik ve güncel araştırma ve kuramların ileri düzey incelemesini içermektedir. Kişi algısı, stereotipler, benlik, tutumlar, sosyal etki ve grup dinamikleri gibi konular üzerinde durulacaktır. Ders seminer formatında verilecek ve eleştirel düşünme ile tartışmaya özellikle önem verilecektir.
Önkoşul: PSY 212 Sosyal Psikoloji

PSY 413 Aile Psikolojisi yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu derste öğrenciler aile kavramının tanımı, Türkiye’de ve dünyada ailelerle ilgili istatistikler, ailenin tarihi ve ailelerin kültürel/etnik arka planlarına dair genel bir bakış edineceklerdir. Eş seçimi, flört ve boşanma süreçleri incelenecektir. Son olarak, aileleri anlamada temel teorik yaklaşımlar (örn. sistemik teori, aile gelişim teorisi, ekolojik teori, sosyal öğrenme teorisi, sosyobiyolojik teori) üzerinde durulacaktır.
 
PSY 431 Sağlık Psikolojisi

yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu ders, biyopsikososyal bir perspektiften biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin aşağıdaki öğelerle nasıl ilişki içine girdiklerini ve bu öğeleri nasıl etkilediklerini incelemektedir: a) İnsanların iyi sağlığı teşvik etmek ve hastalığa engel olmak için gösterdikleri uğraş, b) İnsanların tıbbi sorunlar için gördükleri tedavi, c) Stres ve çeşitli yaşam modeli faktörlerinin (örn. Sigara, kilo kontrolü) hastalıktaki rolü, d) İnsanların stres ve acıyla başa çıkma ve stres ve acıyı azaltma biçimleri e) Ciddi ve/veya kronik sağlık sorunları olan hastaların iyileşme, rehabilitasyon ve psikososyal uyum sağlama süreçleri. Derste aynı zamanda yaş, kültür, etnik köken, cinsiyet, cinsellik ve tinselliğin sağlık psikolojisiyle ilişkisi üzerinde durulacaktır.

PSY 461 Motivasyon ve Duygu
Motivasyon insanların ihtiyaçları ve arzuları ile ilgilidir. “Yaptığımız şeyleri niye yaparız?” genel sorusunu ele alır. Duygu büyük ölçüde bu ihtiyaç ve arzuların karşılanma oranının bir yansımasıdır. Bu derste davranışlarımızı harekete geçiren, yönlendiren ve devamlılığını sağlayan motivasyonel ve duygusal faktörler incelenecektir. İçsel ve dışsal motivasyon ile bunların duygu ve davranışlara sonuçları üzerinde özellikle durulacaktır.

BÖLÜM SEÇMELİLERİ IV

PSY  302 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri 

yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu derste psikologlar tarafından kullanılan araştırma yöntemlerinde ileri düzey konular çalışılacak ve deneysel yöntem özellikle vurgulanacaktır. APA stili yazma becerileri geliştirilecektir.
Önkoşul: PSY 202 Araştırma Yöntemleri

PSY 311 Politik Psikoloji
Politik psikoloji politika ve psikolojinin kesiştiği konuları inceleyen disiplinlerarası bir alandır. Siyasi iletişim ve medya, sosyal kimlik, sosyal baskınlık yönelimi, inanç sistemlerinin ve politik tavırların oluşumu, karar verme ve bilgi işleme, siyasi liderlik, gruplar arası çatışma ve işbirliği, ve şiddet gibi konular üzerinde durulacaktır.

PSY 313 Kültür ve Çeşitlilik Psikolojisi
Ders, psikoloji ilkelerinin çeşitli kültürler üzerinde çalışılma ve uygulanışına genel bir bakış niteliğindedir. Biliş, tavır yapısı ve değişimi, kişiler arası iletişim, kişilik ve akıl sağlığı gibi konular Türkiye ve dünyada farklı kültürel bağlamlarla ilişkileri açısından tartışılacaktır.
 
PSY 324 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi
Bu ders DSM-IV’ün kapsadığı çocuk ve ergen davranış bozukluklarını işleyecektir. Çocuk ve ergenlerde görülen temel davranış bozukluklarında yaygınlık, etiyoloji, ölçütler, örnekleme şekilleri ve tedavi sonuçları gibi konular üzerinde durulacaktır.
 
PSY 391 Psikolojide Seçme Konular I
Öğretim elemanı tarafından öğrenci ihtiyacına veya güncel ilgiye göre seçilen bir psikoloji alanında yoğun bir çalışma içeren bu ders, konusu değiştikçe kredili olarak tekrarlanabilir.

PSY 392 Yönlendirilmiş Araştırma I yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Öğrenci ve öğretim elemanının ilgisi dâhilinde bir konuda öğretim elemanının gözetiminde araştırma. Yapılacak çalışma miktarına göre 3 krediye kadar alınabilir.

PSY 394 Araştırma Projesi I
Bu derste öğrenci bir öğretim elemanının denetiminde bireysel bir çalışma tasarlar ve yürütür. Yapılacak çalışma miktarına göre ders kredisi belirlenecektir.

PSY 403 Psikoloji için İleri Düzey İstatistik  yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu ders öğrencilere çok değişkenli istatistiksel analizleri anlamak, değerlendirmek ve yürütmek için gereken kavramsal bilgi ve becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır. Derste çoklu regresyon, faktöriyel ANOVA, faktör analizi, diskriminant analizi ve yapısal eşitlik modellemesi gibi istatistiksel teknikler üzerinde durulacaktır. Dersin bir parçası olarak öğrenciler SPSS (bir istatistiksel yazılım paketi) kullanarak bilgisayar temelli çok değişkenli analizler yapmayı öğreneceklerdir.
Önkoşul: PSY 203 İstatistik

PSY 414 Kadın ve Cinsiyet Psikolojisi
Kadınların psikolojileri üzerindeki biyolojik, sosyolojik ve kültürel etkiler incelenecektir. Cinsiyet sosyalleşmesi, cinsiyet rolleri ve cinsiyetin kişilik, iletişim, başarı ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde durulacaktır.

PSY 423 Travma Psikolojisi   yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Öğrenciler bu derste travmanın yaygınlık oranları, posttravmatik tepkiler üzerine teoriler ve bu tepkilerin çeşitliliğine dair genel bir bakış edineceklerdir. Çocuk istismarı, tecavüz, aile içi şiddet, cinayet, şiddete tanıklık, savaş, doğal afetler ve terörist saldırı gibi özel konular üzerinde durulacaktır. Mağdurun bu olaylara tepkisinin psikolojisi ayrıntılı olarak incelenecektir.  Travmaya dair bakış açıları üzerindeki toplumsal, kültürel ve tarihsel etkiler de tartışılacaktır.
 
PSY 441 İnsan Belleği yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu ders bellek üzerine derinlikli bir inceleme niteliğindedir. Nöronal bellek işlemleri (örn. uzun dönem potansiyalizasyon), bellek türleri (örn. örtülü ve açık bellek), yaşam boyunca bellekte gelişimsel değişimler (örn. sinaptik yoğunlukta değişimler), ve nöropatinin belleğe etkisi (örn. amnezi) incelenmektedir. Temsili konular, kaynak denetleme, bellek bozukluğu, uzmanlık ve bağlayıcı sorun gibi ek konular üzerinde durulacaktır.

PSY 491 Psikolojide Seçme Konular II yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Öğretim üyesi tarafından öğrenci ihtiyacına veya güncel ilgiye göre seçilen bir psikoloji alanında yoğun bir çalışma içeren bu ders, konusu değiştikçe kredili olarak tekrarlanabilir.
 
PSY 492 Yönlendirilmiş Araştırma II yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Öğrenci ve öğretim üyesinin ilgisi dâhilinde bir konuda öğretim üyesinin gözetiminde araştırma. Yapılacak çalışma miktarına göre 3 krediye kadar alınabilir.

PSY 494 Araştırma Projesi II yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu derste öğrenci bir öğretim üyesinin denetiminde bireysel bir çalışma tasarlar ve yürütür. Yapılacak çalışma miktarına göre ders kredisi belirlenecektir.

PSY 496 Psikoloji Stajı yüksek lisans not ortalaması şartı ,yüksek lisans ne kadar sürer ,yüksek lisans odtü ,yüksek lisans ortalama ,yüksek lisans okan üniversitesi ,yüksek lisans olmadan doktora ,yüksek lisans okulları ,yüksek lisans ortalaması ,yüksek lisans omü ,yüksek lisans odtü başvuru ,yukseklisans.com.tr ,yüksek lisans ösym ,yüksek lisans programları
Bu ders öğrencilere, üniversite tarafından onaylanmış, bir kurum veya kuruluşta uygulamalı öğrenme deneyimi sunar. Öğrenciler geçer not için yükümlülüklerini belirten bireysel sözleşme imzalayacaklardır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031