Yüksek Lisans Ücretleri

ZORUNLU DERSLER
UNI 100 Dersimiz İstanbul  ,yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
Bu ders, genelde şehir ve özelde İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer vermektedir.  Dünya şehirleri, kişiler, mekânlar, zenaatler, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi başlıca konulardır. Ayrıca, saha dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin işlevleri, yapıları, yaşam tarzları ve geçmişleri gibi birçok farklılığı aynı anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilmekte, öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve fotoğraflama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 101 Matematiksel Düşünme
Öğrencilerin temel matematiksel düşünme biçimleri, araç ve tekniklere dair anlayış ve beceri kazanmaları için matematiğin temel kavram ve araçları ele alınacaktır. Öğrenciler, matematiğin araç ve kavramlarıyla günlük hayat arasında ilişki kurmayı ve daha doğru kararlar verebilmek için matematiği etkin şekilde kullanabilmeyi öğreneceklerdir. Doğa, mühendislik, ekonomi, müzik ve sanattan örneklerle temel modelleme becerileri geliştireceklerdir. Özel uygulamalı çalışma saatleriyle problem çözme pratiği kazanacaklardır. Temel cebir üzerinde durularak öğrencilerin simge ve ifadelerle rahat çalışabilmeleri sağlanacaktır. Basit takım projeleri öğrencileri belli bir konuyu araştırmaya, bulgularını özetlemeye, kısa, öz ve ilgi çekici biçimde seyirciye sunmaya teşvik edecektir. Haftalık hazırlık ve düzenli ders katılımı gerekmektedir. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 102 Eleştirel Düşünme
Bu ders öğrencilere eleştirel düşünmek, eldeki bilgiyi etkin bir biçimde çözümlemek, doğru ve geçerli yargılara ulaşmak ve bu yargıları ikna edici bir biçimde sunmak için gerekli temel beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca ele alınacak başlıca konular dil ile düşünce arasındaki ilişki, sembolik mantığa giriş, argümantasyonun yapısı ve bileşenleri, yanlış akıl yürütme, belirsizlik ve rasgelelik, tümdengelimsel ve tümevarımsal akıl yürütme, sebeplilik, karar alma, ahlakilik ve hakkaniyetliliktir. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 103 Bilim ve Teknolojiyi Anlamak
Bu ders fizik ve enformasyon bilimlerinin temel ilke ve kavramlarına, bilimsel bilginin kavranışına, çağdaş toplumda bilgi ve teknoloji konularının anlaşılmasına giriş niteliğindedir. Hem doğa/fizik hem de toplum bilimlerinde altyapısı olan öğrencilere uygundur. Fizik ve enformasyon bilimlerindeki öğrencilerin, çalışmalarının toplumsal etki ve sonuçlarına eleştirel bir bakış edinmelerini, toplum bilimlerindeki öğrencilerin ise bilim ve teknolojinin dünya çapındaki rolüne dair eleştirel bir anlayış kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu disiplinlerarası dersin temel hedefleri fizik ve toplum bilimleri arasındaki geleneksel sınırları aşmak; bilimsel ve teknolojik yeniliklerin toplumsal, siyasî ve kültürel değerlerle nasıl etkileştiklerini incelemek; toplum ile bilimsel ve teknolojik yenilikler arasındaki ilişkiye ek olarak bilim ve teknolojinin yönelim ve risklerini anlamaktır. Bilimsel ve teknolojik pratiklerin etik içerimleri de birçok vaka çalışması aracılığıyla tartışılacaktır. Örnek çalışmalar bilgisayar biliminden biyomedikale, sinirbilimden fizik, genetik modifikasyon ve matematiğe kadar çeşitli alanları kapsayacaktır. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 104 Doğa ve Bilgiyi Anlamak
Bu derste antik dönemden 19. yüzyıla doğa felsefesinin gelişimini izleyeceğiz. Doğal, davranışsal ve sosyal bilimlerin temelinde yatan ortak felsefi-kozmolojik arka planı ve bilimsel bilginin metafizik temellerini tanımaya çalışacağız. Böylece bilimsel bilginin dönemlere ve bölgelere göre farklılaşan yönleri ile daha kalıcı ve yaygın biçimlerini ayırt ederken, doğa, bilgi ve bilime dair bütüncül bir bakış oluşturmaya çalışacağız. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 111 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I
Bu derste, metin fikrinin betimlenmesi; kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin araştırılması; sözlü, basılı ve elektronik metin tarzlarının temel niteliklerinin tartışılması ve gündelik hayattan örneklerle çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Metnin üretim, dolaşım ve alımlanma süreçlerine odaklanılmakta, tarihsel çıkış koşullarına uygun olarak sözlü, yazılı ve matbu kültürün ürettiği metin tarzları ele alınmaktadır. Sözlü kültürün temel özellikleri, gündelik hayattaki izleri ve sözel edebiyat türleri incelenmektedir. Matbaanın yazma ve okuma pratiklerini nasıl etkilediği, daha önceki metin biçimlerinin belli başlı niteliklerini nasıl dönüştürdüğü gösterilmektedir. Matbaanın modern edebiyat fikrinin oluşumundaki rolü, gazete haberi, köşe yazısı, makale, deneme gibi kurmacalık düzeyi düşük matbu metinlerin türsel özellikleri örneklerle tartışılmaktadır. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 112 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II
Bu derste, metin fikrinin kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin yanı sıra metin eleştirisinin temel yöntemlerinin kavranması, kurmacaya dayalı matbu türlerin çözümlenmesi, edebiyat ve görsel sanatlar arasındaki bağların keşfedilmesi ve elektronik kültürün ürettiği metin türlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Edebiyat eleştirisinin temel yöntemleri betimlenerek hikaye, roman ve şiir türlerinden örneklerle uygulanmakta, bunlara özgü eleştirel yaklaşımlar gösterilmektedir. Matbu metinden görsel metne yönelerek, ilk aşamada tiyatro ve edebiyat ilişkisine odaklanılmakta; bir oyunun yazılı metninin okunup icrasının izlenmesi yoluyla metin-icra ilişkileri tartışılmaktadır. İkinci aşamada sinema-edebiyat ilişkileri çözümlenmekte, bir edebiyat metnini filme uyarlamanın söylemsel ve tematik nitelikleri gösterilmektedir. Son aşamada elektronik kültürün entry, blog gibi metin türleri betimlenmekte, kendine özgü yanları sözlü ve matbu metinlerle karşılaştırmalı şekilde açıklanmaktadır. Ders, metin kavramının genel bir tartışmasıyla sona ermektedir. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 117 Toplum ve Kültürü Anlamak
Bu ders öğrencileri toplumbilim alanındaki temel kavram, konu ve araştırmalarla tanıştırarak toplumbilimsel bir muhayyile kazanmaları amacıyla onları toplum ve kültürlerin karmaşıklığını anlamaya yönlendirecektir. Öğrencileri “bilindik” dünyalara, toplumlara, tarihlere ve benliğe bakmanın çeşitli biçimleriyle alakadar etmeye ama bununla beraber “öteki”lerin “bilinmedik” dünyalarına yönelik bir duyarlılık edinmelerini sağlamaya çalışacaktır. Öğrenciler bireysel ve toplumsal hayatın ana alanlarına ve benlik, gündelik yaşam, sınıf ve fakirlik, kimlikler, ırkçılık, cinsiyet, şehir ve modernite gibi bazı başlıca kurum ve meselelere dair farkındalık kazanacaklardır. Ana fikir, değişen dünyayı anlayabilmek için toplumbilimsel analizin sürekli dönüşüm halinde olan araçlarını kullanmanın ve ayrıca toplumsal ve kültürel yaşamların devamlılıkları ve devamsızlıkları karşısında eleştirel ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirmenin gerekliliğidir. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 118 Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak
Bu ders, sosyal bağlamları itibariyle, siyaset, iktisat ve işletmeye ilişkin sistematik bir tartışma sunmaktadır. İlk olarak, devlet, ideoloji, anayasa gibi başlıca siyasi kurum ve unsurların yapıları incelenecek, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni durum ve tavırlar değerlendirilecektir. İkinci olarak, mikro ve makro ekonomik teorinin belli başlı kavram ve terimlerine giriş niteliğinde değinilecektir. Son olarak da örgütsel yönetimin temel prensipleri tartışılacaktır. Haftalık hazırlık ve düzenli ders katılımı gerekmektedir.
UNI 121 Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar:
Antik dönemden modern döneme kadar dünya tarihine çok kültürlü bir genel bakış sunan Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar, çift yarıyıllık zorunlu bir ortak derstir. Ders kronolojik olarak ilerlemektedir, fakat insani etkinliğin önemli konularını küresel bir bakış açısından incelemeyi hedeflemektedir. Medeniyetlerin çeşitliliği tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik oluşumları üzerinden okunacak ve ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulacaktır. Dersin nihai amacı tarihsel değişim kavramı ve günümüz için anlamı hakkında düşünmektir. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 122 Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar: MS 1300’den Sonra
Bu ders erken modernite ve bu kavramın 1300 sonrası dünya tarihi itibariyle anlamına dair tartışmalarla başlayacaktır. Daha sonraki haftalarda ise dersler, 15. yüzyıldan itibaren dünyanın çeşitli bölgelerindeki özgül tarihsel dönüşümün dinamiklerini, etkenlerini ve izlediği yolları inceleyecektir. Temel tartışma konuları, Avrupa’da Rönesans ve Reform; erken modern Orta Doğu’da devlet, toplum ve kültür; Avrupa feodalizminin dönüşümleri; Avrupa’da 1789 ve 1848 devrimleri; Safevi ve Babür imparatorlukları; Osmanlı imparatorluk iktidarının Habsburg, Rus ve Çin imparatorluklarına bağlı olarak değişen dinamikleri ve modernite meselesidir. Farklı emperyal düzenlerin siyasi, kültürel, ideolojik ve kurumsal yapılarında modern çağı getiren dönüşümler dönem boyunca dersin odak noktalarından biri olacaktır. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 123 Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim
Bu ders öğrencilere metinleri eleştirel ve objektif bir gözle incelemek ve etkili yazılı ve sözlü iletişimde bulunmak için gereken beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler çeşitli tür, konu, ton ve tarzda metinleri okuyacak, tartışacak ve cevaplandıracaklardır. Özetleme, açımlama, tartışma ve betimleme gibi, eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları çeşitli becerileri öğrenecek ve geliştireceklerdir. Ders bilimsel ve sanatsal, akademik ve yaratıcı, edebi ve olgusal, resmi ve gayrı resmi okuma ve yazma tarzları üzerinde duracaktır. Bu ders aracılığıyla öğrenciler yalnızca eğitimlerinde değil aynı zamanda gelecekteki kariyerlerinde de kendilerine yardımcı olacak iletişim ve analiz becerilerini edineceklerdir.
UNI 124 Metin Çözümlemesi ve Akademik Yazım II
Bu ders öğrencilerin eleştirel analitik becerilerini geliştirmeyi ve öğrencileri akademik araştırma ve yazma teknik ve yöntemleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Derste öğrenciler, akademik yazım usullerine dair kuram ve uygulamayı birleştiren döneme yayılmış çalışmalarla bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını öğreneceklerdir. Bu çerçevede öğrencilerden iyi yazılmış kompozisyonlar kaleme almaları ve etkili sunumlar hazırlayıp sunmaları istenecektir. Bir araştırma yapma ve bir akademik çalışmayı planlama ve yazma süreçlerinin her bir aşamasında öğrencilere nezaret edilecektir. Dönem bitene kadar her öğrencinin bir akademik çalışmayı bütün aşamalarıyla tamamlamaları beklenmektedir.
UNI 190 Sosyal Sorumluluk Projesi (kredisiz)
Şehir-SSP, öğrencilerin akademik eğitim yanında hem kişisel hem de toplumsal anlamda sorumluluk ve deneyim kazanmaları ve sorunlara karşı pratik çözümler üretebilme becerilerini geliştirmelerini hedefleyen, aktif uygulama ve proje odaklı bir derstir. Bu ders, Şehir’in “İyi, Doğru ve Güzeli aramak; İnsan, Toplum ve Doğayı anlamak; bu arayış ve anlayışın ürünü olan bilgileri tüm insanlıkla paylaşmak” misyonuyla da örtüşmektedir. Şehir-SSP projelerinin bir diğer amacı da öğrencilerin katılımcı demokrasi değerlerini içselleştirmeleridir. Toplumsal duyarlılık projeleri katılımcı demokrasinin gelişmesine önemli katkıda bulunabilir.  Bu bağlamda, Şehir-SSP, bir proje merkezi olmanın yanında araştırma, rapor ve tavsiyeleriyle Türkiye’nin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak bir bilgi merkezi olmayı hedeflemektedir.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 201 Modern Türkiye’nin Oluşumu I
Bu ders, on dokuzuncu yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar modern Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini anlamaya çalışacaktır. Dünyadaki  gelişmeler bağlamında Osmanlı modernleşmesinin bütün boyutları ele alınacak, Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübeleri üzerinden Cumhuriyet tecrübesine uzanan yol değerlendirilecektir. Modern Türkiye’yi şekillendiren dinamiklerin ve faktörlerin tartışıldığı bu derste Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve kopuşlar ortaya konulacaktır. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
UNI 202 Modern Türkiye’nin Oluşumu II
Bu ders, İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bugünlere modern Türkiye’nin yakın tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla anlamaya yönelik bir derstir. Dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye’nin son elli-altmış yıllık tarihinin temel dinamikleri ve süreçleri değerlendirilecektir. Tek partili siyasi hayattan çok partili demokratik siyasi hayata, Soğuk Savaş’tan yeni küresel dünyaya Türkiye’de yaşanan değişimler ve bu değişimlerin sonuçları iç politikadan dış politikaya, sosyo-ekonomik yapılardan ideolojik akımlara kadar hemen her boyutuyla tartışılacaktır. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 201 Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi’nin temel kavram ve yöntemlerinin incelenmesi. İnsan davranışının siyasi boyutları, siyasi kültür, siyasi katılım, demokrasi, siyasi partiler ve baskı grupları, yasama ve yürütme, yargı ve bürokrasi, siyaset teorisi.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 202 Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler’in temel kavramları. Dünya düzeni ve devlet sistemlerinin gelişimi. Uluslararası ilişkilerde aktörler. Etnik gruplar, insan göçü, uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütlerinin rolü. Dış politika yapımı. Uluslararası ilişkilerde çatışma ve işbirliği. Uluslararası İlişkiler teorilerine giriş.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 203 Siyaset Düşüncesinin Klasikleri: Temeller
Kadim Çin’den Ortaçağ Avrupa’sına dek değişen coğrafyada klasik ve ortaçağ dönemi düşünürlerinin siyasi görüşlerinin tarihsel olarak gözden geçirilmesi. Plato, Aristo, Augustine, Aquinas, İbn Haldun ve Makyavelli gibi düşünürlerden seçilmiş metinler.
POLS 204 Siyaset Düşüncesinin Klasikleri: Modernler
Modern Batı mütefekkirlerinin ana düşüncelerinin incelenmesi. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Burke, Hegel, Marx, Weber, Nietzche, Lenin, Hayek ve Rawls gibi düşünürlerden seçilmiş metinler.
POLS 205 Modern Dünya Düzeninin Oluşumu
Westfalya dünya düzeninden I. Dünya Savaşı dönemine dek uluslararası siyasetin gelişen olaylarının milliyetçilik, sosyalizm ve emperyalizm gibi kavramlara vurgu yapılarak anlatılması. 19.yüzyıl Avrupa güçler dengesi sistemi, Avrupa’da 1830 ve 1848 devrimleri, Kırım Savaşı, Almanya’nın ve İtalya’nın birleşmesi, Osmanlı ve Batılı güçlerin ilişkileri, I.Dünya Savaşı’nın nedenleri.
POLS 207 Hukukun Temelleri
Hukukun temel kavramlarına giriş. Adalet kavramı. Adaletin hukuki ve siyasi boyutu. Hukukun kaynakları. Hukuk sistemi. Hukuk sisteminin öznesi ve nesnesi. Yasa yapma ve hukuki kararların uygulanması.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 208 Anayasa Siyaseti
Anayasa hukukunun temel kaynakları. Anayasa yapımı süreci. Kuvvetler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargı. Türkiye’de anayasa hukukunun gelişimi.
POLS 210 Karşılaştırmalı Siyasi Sistemler
Batı ve Batı-dışı dünyadan çeşitli siyasi sistemlerin karşılaştırmalı analizi. Karşılaştırmalı siyaset alanındaki başlıca teorik yaklaşımlar. Siyasal kurumların, kültürlerin, hükümet yapılarının, siyaset yapma süreçlerinin karşılaştırmalı incelenmesi.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 212 Araştırma Metotları
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki başlıca araştırma paradigmaları ve genel metodolojiler. Hipotezlerin formüle edilmesi, veri toplama, veri işleme, değerlendirme ve test etme. Kantitatif ve kalitatif metotlar.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 219 Ekonominin Temelleri
Ekonomi biliminin belli başlı kavramları. Mikroekonomi ve makroekonominin prensipleri. Arz ve talep analizi. Mal ve hizmetlerin dağıtımı, enflasyon, işsizlik düzeyi, ticaret dengesi, hükümet politikaları ve ekonomik örgütler. Ekonomi politikaları.
POLS 301 Güncel Uluslararası Siyaset
I. Dünya Savaşı’ndan Soğuk Savaş’ın sonuna dek 20. yüzyılın tarihi. Komünizm, Faşizm. II. Dünya Savaşı. İki kutuplu dünya düzeninin oluşumu. Güresel gerilim ve periferideki çatışmalar. İki kutuplu dünya sisteminin dönüşümü.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 302 Çağdaş Siyasal İdeolojiler
20. yüzyılda dönüşen veya yeni ortaya çıkan başlıca siyasal ideolojilerin kavramsal ve teorik bileşenleri. Sosyalizm, liberalizm, faşizm, muhafazakarlık, feminizm, “yeni sağ ve sol”, postmodernizm, İslami siyasal ideolojier. İdeolojilerin temel metinleri adalet, özgürlük, güç gibi siyaset biliminin başlıca kavramları göz önünde bulundurularak okunacaktır. İdeoloji ve “ideolojinin sonu” üzerine yapılan tartışmalar. Öğrenciler, çeşitli dünya görüşleri ve çağdaş siyasal gelişmeler arasındaki komplike ilişkileri analiz etmek için teorik araçlar elde edeceklerdir.
POLS 305 Siyaset Sosyolojisi
Siyaset sosyolojisinin tanımı ve temel kavramlar. İktidar ve siyasetin sosyal temelleri. Devlet ve toplum ilişkisi. Siyasi süreçler ve kurumlar arasındaki etkileşimin öğrenilmesi. Marks, Weber, Durkheim, Gramsci, Foucault gibi başlıca düşünürlerin temel görüşleri.
POLS 306 Uluslararası Hukuk ve Örgütler
Uluslararası örgütlerin (hükümetlerarası) ortaya çıkışı. Uluslararası örgütlerin tasnifi. Uluslararası örgütlerin evrimi. Uluslararası örgütlerin dünya politikasına etkileri. Dünya düzeninin dönüşmesinde uluslararası örgütlerin rolü. Uluslararası sivil toplum kuruluşları. Uluslararası hukuk kavramı. Uluslararası hukukun temel ilkeleri. Uluslararası hukukun kaynakları ve uluslararası antlaşmalar. Uluslararası hukukun öznesi. Uluslararası hukukta güncel sorunlar.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 401 1980 Sonrası Türk Siyasi Hayatı
Türk siyasi hayatının tarihi perspektiften incelenmesi. Osmanlı mirası. Türk siyasetinde Cumhuriyet dönemi. Sivil-asker ilişkileri. Partiler ve seçimler. Türk siyasetinde değişen kalıplar. Türk iç politikasında güncel konular.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 402 Türk Dış Politikası
Türk dış politikasının derinlemesine incelenmesi; tarihi miras, siyaset yapma süreci, iç ve dış faktörler, dış politika yapımında aktörler. Başlıca teorik yaklaşımlar, dış politikada araçlar. Türk dış politikasında güncel konular.
POLS 403 Uluslararası Siyasal İktisat
Uluslararası siyasal iktisatın başlıca kavramları. Uluslararası siyasal iktisat teorileri. Uluslararası siyasal iktisatın dönüşümü. Bağımlılık, karşılıklı bağımlılık, küresel ve bölgesel ekonomik örgütler (IMF, WTO, ASEAN vs.)
POLS 404 Çatışma Analizi ve Çözümü
Çatışma analizi ve çözümünü keşfetmeye ve anlamaya yönelik disiplinlerarası bir yaklaşım. Çatışma analizi ve çözümü, uluslararası ilişkiler, barış çalışmaları, psikolojik ve sosyal teori alanlarından literatur analizleri ve araştırmalar. Küresel düzeydeki çatışma meselesine dair pek çok teorik ve pragmatik yaklaşımın incelenmesi.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
BÖLÜM SEÇMELİLERİ
POLS 312 Ahlak ve Hukuk
Ahlak ve hukukun kesiştiği konuların incelenmesi. Ahlak ve hukukun temel prensipleri. Ahlak felsefesi. Hukuk felsefesi. Evrensel prensipler, hak ve özgürlükler. Ahlaki ve hukuki sorumluluklar. Ahlak üzerine seçme metinler.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 313 Jeopolitik
Coğrafya ve devlet politikalarının ilişkisi. Siyasi coğrafya. Klasik, modern ve postmodern jeopolitik teorilerin analizi. Güncel dünya meselelerini anlamlandırmada jeopolitiğin rolü.
POLS 315 Diplomatik Yazışma
Diplomatik yazışma konuları. Diplomatik dilin tarihsel gelişimi (İngiliz ve Osmanlı diplomasisinden örnekler), diplomatik kelime bilgisi/hazinesi, diplomatik belge türleri (mektuplar, notlar, memorandumlar) ve nutuklar. Diplomatik protokolün ilkeleri.
POLS 316 Avrupa Birliği
Avrupa Birliği politikalarının öğrenilmesi. “Topluluk’tan “Birliğ”e Avrupa. AB’nin oluşum tarihi. AB entegrasyonu teorileri. AB genişlemesi. AB kurumları ve fonksiyonları. AB’de temel aktörler ve başlıca politikalar. Küresel dünyada   AB. Türkiye’nin AB üyeliği süreci.
POLS 317 Karşılaştırmalı Dış Politika
Bir uygulayıcının bakış açısından dünyayı alternatif bir anlayışla tanımlama, kıyaslama ve karşılaştırma yeteneği.  Dış politika teorilerinde karar oluşturma süreçleri. Dış politikanın yürütülmesinde örnek olaylarla bireysel tercih,  küçük gurup dinamikleri, bürokratik siyaset ve örgütsel kısıtlamalar.  Gerçekte var olan dış politika oluşturma durumları ve krizler ile örneklendirilmiş teorik tartışmalar. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 318 Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Türkiye’nin idarî sisteminin gelişimi. Merkezî ve yerel yönetim organlarının yapısı ve fonksiyonları. Yönetim organlarının işleyişini düzenleyen yasalar. İdarî-bölgesel birimler. Yönetim ofislerinin kontrol mekanizmaları. İdarî yönetimde güncel reformlar.
POLS 319 İslam Siyaset Düşüncesi
İslam siyaset düşüncesinin temel kavramlarının ve başlıca ekollerinin incelenmesi. Farabi, İbn Rüşd, Nizamülmülk, Nasreddin Tusi, İbn Haldun, Cemalettin Efgani, Abduh, Hasan el Benna, Seyyid Kutup, Mevlana Mevdudi, Ruhullah Hümeyni gibi klasik ve çağdaş İslam düşünürlerinin ana görüşlerinin tartışılması. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 320 Uluslararası Özel Hukuk
Uluslararası özel hukuka genel giriş. Uluslararası özel hukukun niteliği ve kapsamı. Tarihi gelişmeler. Vatandaşlık hukuku. Türk uluslararası özel hukukunun temel prensipleri. Yabancı vatandaşların statüsü ve hakları. Uluslararası ve yerel yasalardaki uyumsuzluk. Uluslararası ve yerel mahkemeler.
POLS 321 Kamu Yönetimi
Kamu yönetimi ve devlet kavramları. Kamu yönetiminin temel ilkeleri, merkezî ve yerel devlet örgütlerinin oluşumu ve fonksiyonları, kamu kurumlarında karar alma. Kamu maliyesi ve kontrölü. Türkiye’de kamu yönetiminin tarihsel evrimi. Avrupa Birliği üyelik süreci ve kamu bürokrasisinin değişen rolü. Türk kamu yönetiminde güncel reformlar.
POLS 322 Siyasal Partiler ve Baskı Grupları
Siyasal partilerin ve baskı gruplarının ortaya çıkışları, işlevleri, siyasal ve sosyal gelişmelere karşı tavırları ve örgütsel yapılanmaları. Türkiye’de ve Batı’da siyasal partiler ve baskı grupları. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 323 İdare Hukuku
İdare hukukunun başlıca kavramları. Kaynaklar ve temel hukuk metinleri. Devlet örgütü. Merkezi yönetim organları. Yerel yönetimler. Kamu görevlileri, hizmetleri ve malları. İdari yargı ve yasal prosedürler.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 324 Türkiye’de Kamu Yönetiminin Tarihi
Türk kamu yönetiminin tarihsel temelleri. Osmanlı yönetim organları. İmparatorluktan cumhuriyete geçiş. Cumhuriyet dönemi kamu yönetiminin oluşumu. Bürokrasi ve siyaset. Kamu yönetiminde reformlar.
POLS 325 Türk Anayasa Hukuku
Türk anayasal sisteminin başlıca ilkeleri ve kaynakları. Osmanlı anayasa geleneği. Kanun-i Esasi’den Teşkilat-i Esasi’ye ve 1982 Anayasası’na dek anayasa metinlerinin karşılaştırmalı analizi. Anayasa yapımında değişim ve süreklilik. Yasama, yürütme ve yargı organlarının fonksiyonları.POLS 328 Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası siyasetin incelenmesinde klasik teoriler ve çağdaş yaklaşımlar. Realizm, liberalism, Marksizm, konstrüktivizm, eleştirel teori, medeniyetsel yaklaşım, postmodernism, feminism. Uluslararası ilişkiler teorilerinde güncel tartışmalar.yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 411 Dış Politika Analizi
Dış politikada çeşitli yaklaşımların oluşumu. İç ve dış politika etkileşimi. Milli menfaatlerin tanımlanma süreci. Dış politika yapım sürecinde aktörlerin ve yapıların analizi. Karşılaştırmalı örnek vakalar.
POLS 412 Milliyetçilik ve Etnisite
Millet, milliyetçilik ve etnisite tanımları. Milliyetçiliğin doğuşu ve yükselişi. Çeşitli milliyetçilik teorileri (kadimci, modern vs.). Ulusal ve uluslararası politikada etnik grupların rolü. Etnik çatışmalar. Çokkültürlülük.
POLS 413 Türkiye’de Devlet, Siyaset ve Toplum Tartışmaları
Devlet, siyaset ve toplumun karşılıklı etkileşimi çerçevesinde Türkiye’nin siyasi hayatını ilgilendiren çeşitli konuların tartışılması. Siyaset yapma geleneği. Darbeler, devlet kurumları, sivil toplum, demokratikleşme.
POLS 414 Demokratik Teori
Demokratik siyasete dair çağdaş kuramların incelenmesi. Demokratik teorinin klasikleri, müzakereci demokrasi, radikal demokrasi, kavgacı demokrasi; elitist, çoğulcu ve katılımcı demokrasi teorileri ile yakın zamanların demokratik siyasi ilahiyat kuramlarını kapsamaktadır. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 415 Amerikan Siyaseti
Amerikan politikasının yapısı. Başkanlık sistemi. Amerikan seçim ve başkanlık seçim sistemi. Baskı grupları ve partiler. Amerikan iç politikasının ekonomi politiği. Amerikan politikasında güncel konular.
POLS 418 Küreselleşme
Küreselleşmenin kavramsal ve teorik tartışmaları. Modernden post-moderne küresel dönemin ortaya çıkışı. Küreselleşmenin çok boyutluluğu. Ulus-devlet sisteminin dönüşümü. Dünya siyasetinin küreselleşmesi. Küreselleşmenin ekonomi-politiği. Küresel ekonomi, uluslararası finans ve sürdürülebilir kalkınma. Küreselleşmeye karşısında bölgesellik. Küreselleşme eleştirileri. Küyerelleşme. Türkiye ve küreselleşme. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 419 Dünya Siyasetinde Rusya
Dünya tarihi ve siyasetinde Rusya’nın yükselişinin tarihsel açıdan ele alınışı, Çarlık ve Sovyet mirası, günümüzdeki Rusya’nın iç ve dış siyaseti, “yakın çevre”deki entegrasyon politikaları, Batı ve Doğu dünyasıyla ilişkiler.
POLS 420 Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği hukukunun genel prensipleri ve doktrinleri. AB hukuk sisteminin evrimi. AB’de karar alma prosedürü. AB hukukunun kaynakları. AB hukukunda çeşitli konular (iş gücü ve malların serbest dolaşımı). Türkiye-AB’nin ilişkilerinin hukuki çerçevesi. AB müktesebatının Türkiye’de kabulü.
POLS 421 Dünya Siyasetinde Orta Asya
Orta Asya siyaseti, ekonomisi ve sosyal hayatının incelenmesi. Orta Asya devletlerinde siyasi ve sosyal değişimin dinamikleri, siyasi süreçlerde iç ve dış faktörlerin etkileşimi, komşu devletlerle ilişkiler, büyük güçlerin Orta Asya’daki menfaatleri, enerji politikası, bölgesel güvenliğe tehditler, bölgesel işbirliği girişimleri.
POLS 422 Amerikan Dış Politikası
Birleşik Devletler’in dünya politikasında yükselişi. 20. yüzyılda Amerikan küresel menfaatlerinin oluşumu. Amerikan dış politikasının, iç politika çerçevesinde analizi. Amerikan dış politika yapım süreci. Amerikan dış politikasında etnik lobilerin ve ticari faizlerin etkisi.Hegemonya sonrası Birleşik Devletler hakkında güncel tartışmalar. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 423 Küreselleşme, Vatandaşlık ve Çok-Kültürlülük
Vatandaşlık, çok-kültürlülük ve demokrasi konularının mukayeseli incelenmesi. Vatandaşlık modelleri, ulus devletlerin oluşması, etnik kimlik, çok uluslu ve çok mezhepli devletlerde çeşitlilik, azınlık/grup hakları, kültürel haklar. Demokrasi teorileri ve çok kültürlülük.
POLS 424 Balkanlar’da Siyaset, Toplum ve Devlet
Balkan siyaseti ve toplumlarının daha ziyade 20.yüzyıla yoğunlaşarak analizi. Osmanlı mirası. Ulusal devletlerin ortaya çıkışı. Yugoslavya tecrübesi. Yugoslavya’nın dağılışı. Etnik çatışmalar. Balkanlar ve AB entegrasyonu. Türk dış politikasında Balkanlar.
POLS 428 Uluslararası Güvenlik Sorunları
Uluslararası güvenlikte başlıca kavramları, güç politikası ve alternatifleri, iki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünya sistemine geçiş, uluslararası güvenlik örgütleri ve ittifaklar, güvenlik ve demokrasi, küresel ve bölgesel güvenlik meydan okumaları, geleneksel olmayan tehditler, güvenlik çalışmalarında güncel tartışmalar. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 429 İnsan Hakları Hukuku
İnsan hakları hukukunun temel kavramları. İnsan hakları hukukunun kaynakları. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beynnamesi. Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Mahkeme kararlarının incelenmesi. Türk hukuk metinlerinde insan hakları.
POLS 430 Enerji ve Kaynak Siyaseti
Enerji ve tabii kaynaklar politikalarının incelenmesi. Enerji ve kaynak siyasetine teorik yaklaşımlar. 21.yüzyılda enerji yönetişimi. İklim değişikliği ve kaynaklar. Çevre sorunları ve enerji politikası. Enerji kaynaklarının güvenliği. Enerji kaynaklarının dış politika aracı olarak kullanılması.
POLS 432 İslam ve Siyaset
İslam ve siyasetin etkileşiminin tartışılması. İslamın kaynakları.İslam siyaset geleneği. Modern toplumlarda İslam. İslam ve demokrasi. Sivil toplum ve İslamî hareketler. Siyasal İslamın ortaya çıkışı. Küresel siyasette İslamın rolü. Müslüman ülkelerde İslam ve siyaset etkileşimine dair güncel tartışmalar.
POLS 434 Rusya Siyaseti yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
Rusya iç siyasetini analiz etmeye giriş. Rusya iç politikasının tarihi arka planı, Çarlık ve Sovyet mirası. Başkanlık sistemi, Kremlin’de karar alma süreci. Rusya Federasyonu’nun idari yapısı. Federal ve yerel yönetimler. Seçim sistemi. Siyasi partiler ve baskı grupları. Rus siyasetinin ekonomi politiği, ekonomik reformlar. Rus siyasi kültüründe değişim ve süreklilikler. Rusya iç siyasetinde güncel konular.
POLS 435 Siyaset Teorisinde Seçme Konular
Özgürlük, eşitlik, mutluluk, hakikat, adalet, hak ve sorumluluk gibi siyaset felsefesinin temel problemlerinin farklı kültürel ve tarihsel bağlamlardaki mukayeseli tahlili.
POLS 436 Karşılaştırmalı Siyaset Düşüncesi
Batı-dışı siyaset düşüncesinin tarihsel ve çağdaş örnekleri ile öne çıkan özellikleri. Batı ile Batı-dışı toplumların siyaset düşüncelerinin karşılaştırması. Kültürler-arası teorik anlayış. Karşılaştırmalı siyaset ve kültürel karşılaştırma. İslam siyaset düşüncesi. Hint siyaset düşüncesi. Uzak Doğu siyaset düşüncesi. Batı ve Batı-dışı toplumların siyaset düşüncelerinin temel önkabullerinin mukayeseli tahlili.
POLS 437 Siyaset Biliminde Özel Konular yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
Diğer derslerde incelenmeyen seçme konular üzerine odaklanacaktır. Alanın değişik alanlarından başlıklar incelenecektir.  Farklı bir konu işlendiği takdirde 12 krediye kadar tekrar edilebilir.
POLS 438 Medya ve Dış Politika
Medya ve dış politika arasındaki ilişkiye dair kavramsal ve ampirik değerlendirmeler. Demokrasi bağlamında medyanın dış politika kararları üzerine etkileri. Üretim Onayı (the Manufacturing Consent) ve CNN etkisini de kapsayan medya ve siyaset etkileşimi modelleri. Savaşlarda ve insani müdahalelerde medyanın gücü.
POLS  439 Küreselleşme ve İslam Dünyası
Küreselleşmenin İslam Dünyası üzerindeki sosyokültürel, siyasi ve ekonomik etkilerinin tartışılması. Devlet dışı Müslüman aktörler. Ulusaşırı İslami hareketler. Küresel Müslüman tüccarlar. Küresel dönemde Müslüman azınlıklar. İslam hukuku ve moral değerleri açısından özellikle cinsiyet ve insan hakları bağlamında küreselleşmenin meydan okumaları.
POLS 440 Siyasal Şiddet ve Terörizm
Siyasal şiddet üzerine kavramsal ve teorik tartışmalar. Terörizm ve onun tanım çerçevesinin oluşturulmasındaki zorluklar. Devlet terörü ve devlet destekli terörizm tartışması.  Rasyonel seçim, bağlamsal yaklaşım, psiko-analiz ve sembolik yaklaşım dahil olmak üzere siyasi şiddet teorileri. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu
POLS 441 Avrupa ve İslam
İslam ve Avrupa ilişkilerinin siyasi tarihi ve bugünü. Batı Avrupa’daki Müslüman azınlıklar. Avrupa ülkelerinde entegrasyonun örüntüsü. Batı Avrupa Müslüman kuruluşları ve sosyo-ekonomik statüsü. Müslüman azınlıkların entegrasyonu bakımından Avrupa ve Kuzey Amerika mukayesesi. Entegrasyon ve izlenen politikaların meydan okumaları. Doğu Avrupa’da Müslümanlar. Türkiye-AB ilişkileri. Avrupa ortak kimliğinde İslam sorusu.
POLS 493 Türk-Amerikan İlişkileri

Türk-Amerikan ilişkilerinin evrimi. Amerika’ya yönelik Türk Dış Politikası ve Amerikan’ın Türkiye Politikası. Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında ilişkiler. Ülkelerin Kıbrıs, Irak ve Kürtler, Suriye ve İran siyasetleri. Türkiye-AB ittifakı. NATO, Avrupa, Irak, İran, Surıye, ve İsrail ile enerji politikaları. yüksek lisans 2013 bahar ,yüksek lisans ücretleri ,yüksek lisans 2013 güz başvuruları ,yüksek lisans 2013 güz dönemi ,yüksek lisans 2. öğretim ,yüksek lisans 2012 ,yüksek lisans 3 yıl ,yüksek lisans 3 yıla çıktı ,yüksek lisans 3 yıl tecil ,yüksek lisans 3 yıl mı ,yüksek lisans 35 yaş ,yüksek lisans 3 yıl oldu ,yüksek lisans 3 yıl resmi gazete ,yüksek lisans 3 yıl oldu mu

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031