Yüksek Lisans Yapanlar

ZORUNLU DERSLER

UNI 100 Dersimiz İstanbul
Bu ders, genelde şehir ve özelde İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer vermektedir.  Dünya şehirleri, kişiler, mekânlar, zanaatlar, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi başlıca konulardır. Ayrıca, saha dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin işlevleri, yapıları, yaşam tarzları ve geçmişleri gibi birçok farklılığı aynı anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilmekte, öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve fotoğraflama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

UNI 101 Matematiksel Düşünme
Öğrencilerin temel matematiksel düşünme biçimleri, araç ve tekniklere dair anlayış ve beceri kazanmaları için matematiğin temel kavram ve araçları ele alınacaktır. Öğrenciler, matematiğin araç ve kavramlarıyla günlük hayat arasında ilişki kurmayı ve daha doğru kararlar verebilmek için matematiği etkin şekilde kullanabilmeyi öğreneceklerdir. Doğa, mühendislik, ekonomi, müzik ve sanattan örneklerle temel modelleme becerileri geliştireceklerdir. Özel uygulamalı çalışma saatleriyle problem çözme pratiği kazanacaklardır. Temel cebir üzerinde durularak öğrencilerin simge ve ifadelerle rahat çalışabilmeleri sağlanacaktır. Basit takım projeleri öğrencileri belli bir konuyu araştırmaya, bulgularını özetlemeye, kısa, öz ve ilgi çekici biçimde seyirciye sunmaya teşvik edecektir. Haftalık hazırlık ve düzenli ders katılımı gerekmektedir. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

UNI 102 Eleştirel Düşünme
Bu ders öğrencilere eleştirel düşünmek, eldeki bilgiyi etkin bir biçimde çözümlemek, doğru ve geçerli yargılara ulaşmak ve bu yargıları ikna edici bir biçimde sunmak için gerekli temel beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Dönem boyunca ele alınacak başlıca konular dil ile düşünce arasındaki ilişki, sembolik mantığa giriş, argümantasyonun yapısı ve bileşenleri, yanlış akıl yürütme, belirsizlik ve rasgelelik, tümdengelimsel ve tümevarımsal akıl yürütme, sebeplilik, karar alma, ahlakilik ve hakkaniyetliliktir.

UNI 103 Bilim ve Teknolojiyi Anlamak
Bu ders fizik ve enformasyon bilimlerinin temel ilke ve kavramlarına, bilimsel bilginin kavranışına, çağdaş toplumda bilgi ve teknoloji konularının anlaşılmasına giriş niteliğindedir. Hem doğa/fizik hem de toplum bilimlerinde altyapısı olan öğrencilere uygundur. Fizik ve enformasyon bilimlerindeki öğrencilerin, çalışmalarının toplumsal etki ve sonuçlarına eleştirel bir bakış edinmelerini, toplum bilimlerindeki öğrencilerin ise bilim ve teknolojinin dünya çapındaki rolüne dair eleştirel bir anlayış kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu disiplinlerarası dersin temel hedefleri fizik ve toplum bilimleri arasındaki geleneksel sınırları aşmak; bilimsel ve teknolojik yeniliklerin toplumsal, siyasî ve kültürel değerlerle nasıl etkileştiklerini incelemek; toplum ile bilimsel ve teknolojik yenilikler arasındaki ilişkiye ek olarak bilim ve teknolojinin yönelim ve risklerini anlamaktır. Bilimsel ve teknolojik pratiklerin etik içerimleri de birçok vaka çalışması aracılığıyla tartışılacaktır. Örnek çalışmalar bilgisayar biliminden biyomedikale, sinirbilimden fizik, genetik modifikasyon ve matematiğe kadar çeşitli alanları kapsayacaktır. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

UNI 104 Doğa ve Bilgiyi Anlamak
Bu derste antik dönemden 19. yüzyıla doğa felsefesinin gelişimini izleyeceğiz. Doğal, davranışsal ve sosyal bilimlerin temelinde yatan ortak felsefi-kozmolojik arka planı ve bilimsel bilginin metafizik temellerini tanımaya çalışacağız. Böylece bilimsel bilginin dönemlere ve bölgelere göre farklılaşan yönleri ile daha kalıcı ve yaygın biçimlerini ayırt ederken, doğa, bilgi ve bilime dair bütüncül bir bakış oluşturmaya çalışacağız.

UNI 111 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I
Bu derste, metin fikrinin betimlenmesi; kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin araştırılması; sözlü, basılı ve elektronik metin tarzlarının temel niteliklerinin tartışılması ve gündelik hayattan örneklerle çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Metnin üretim, dolaşım ve alımlanma süreçlerine odaklanılmakta, tarihsel çıkış koşullarına uygun olarak sözlü, yazılı ve matbu kültürün ürettiği metin tarzları ele alınmaktadır. Sözlü kültürün temel özellikleri, gündelik hayattaki izleri ve sözel edebiyat türleri incelenmektedir. Matbaanın yazma ve okuma pratiklerini nasıl etkilediği, daha önceki metin biçimlerinin belli başlı niteliklerini nasıl dönüştürdüğü gösterilmektedir. Matbaanın modern edebiyat fikrinin oluşumundaki rolü, gazete haberi, köşe yazısı, makale, deneme gibi kurmacalık düzeyi düşük matbu metinlerin türsel özellikleri örneklerle tartışılmaktadır. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

UNI 112 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II
Bu derste, metin fikrinin kültürel hayatta nasıl çeşitlendiğinin yanı sıra metin eleştirisinin temel yöntemlerinin kavranması, kurmacaya dayalı matbu türlerin çözümlenmesi, edebiyat ve görsel sanatlar arasındaki bağların keşfedilmesi ve elektronik kültürün ürettiği metin türlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Edebiyat eleştirisinin temel yöntemleri betimlenerek hikaye, roman ve şiir türlerinden örneklerle uygulanmakta, bunlara özgü eleştirel yaklaşımlar gösterilmektedir. Matbu metinden görsel metne yönelerek, ilk aşamada tiyatro ve edebiyat ilişkisine odaklanılmakta; bir oyunun yazılı metninin okunup icrasının izlenmesi yoluyla metin-icra ilişkileri tartışılmaktadır. İkinci aşamada sinema-edebiyat ilişkileri çözümlenmekte, bir edebiyat metnini filme uyarlamanın söylemsel ve tematik nitelikleri gösterilmektedir. Son aşamada elektronik kültürün entry, blog gibi metin türleri betimlenmekte, kendine özgü yanları sözlü ve matbu metinlerle karşılaştırmalı şekilde açıklanmaktadır. Ders, metin kavramının genel bir tartışmasıyla sona ermektedir. Temel kavramlar sunulduktan sonra öğrencilerin değişik metin türleri üzerinde tartışıp bunların farklı yönlerini çözümleyen yazılar yazması, böylece metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemesi amaçlanmaktadır. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

UNI 117 Toplum ve Kültürü Anlamak
Bu ders öğrencileri toplumbilim alanındaki temel kavram, konu ve araştırmalarla tanıştırarak toplumbilimsel bir muhayyile kazanmaları amacıyla onları toplum ve kültürlerin karmaşıklığını anlamaya yönlendirecektir. Öğrencileri “bilindik” dünyalara, toplumlara, tarihlere ve benliğe bakmanın çeşitli biçimleriyle alakadar etmeye ama bununla beraber “öteki”lerin “bilinmedik” dünyalarına yönelik bir duyarlılık edinmelerini sağlamaya çalışacaktır. Öğrenciler bireysel ve toplumsal hayatın ana alanlarına ve benlik, gündelik yaşam, sınıf ve fakirlik, kimlikler, ırkçılık, cinsiyet, şehir ve modernite gibi bazı başlıca kurum ve meselelere dair farkındalık kazanacaklardır. Ana fikir, değişen dünyayı anlayabilmek için toplumbilimsel analizin sürekli dönüşüm halinde olan araçlarını kullanmanın ve ayrıca toplumsal ve kültürel yaşamların devamlılıkları ve devamsızlıkları karşısında eleştirel ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirmenin gerekliliğidir.

UNI 118 Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak
Bu ders, sosyal bağlamları itibariyle, siyaset, iktisat ve işletmeye ilişkin sistematik bir tartışma sunmaktadır. İlk olarak, devlet, ideoloji, anayasa gibi başlıca siyasi kurum ve unsurların yapıları incelenecek, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni durum ve tavırlar değerlendirilecektir. İkinci olarak, mikro ve makro ekonomik teorinin belli başlı kavram ve terimlerine giriş niteliğinde değinilecektir. Son olarak da örgütsel yönetimin temel prensipleri tartışılacaktır. Haftalık hazırlık ve düzenli ders katılımı gerekmektedir.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

UNI 121 Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar:
Antik dönemden modern döneme kadar dünya tarihine çok kültürlü bir genel bakış sunan Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar, çift yarıyıllık zorunlu bir ortak derstir. Ders kronolojik olarak ilerlemektedir, fakat insani etkinliğin önemli konularını küresel bir bakış açısından incelemeyi hedeflemektedir. Medeniyetlerin çeşitliliği tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik oluşumları üzerinden okunacak ve ilişkileri, benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulacaktır. Dersin nihai amacı tarihsel değişim kavramı ve günümüz için anlamı hakkında düşünmektir.

UNI 122 Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar: MS 1300’den Sonra
Bu ders erken modernite ve bu kavramın 1300 sonrası dünya tarihi itibariyle anlamına dair tartışmalarla başlayacaktır. Daha sonraki haftalarda ise dersler, 15. yüzyıldan itibaren dünyanın çeşitli bölgelerindeki özgül tarihsel dönüşümün dinamiklerini, etkenlerini ve izlediği yolları inceleyecektir. Temel tartışma konuları, Avrupa’da Rönesans ve Reform; erken modern Orta Doğu’da devlet, toplum ve kültür; Avrupa feodalizminin dönüşümleri; Avrupa’da 1789 ve 1848 devrimleri; Safevi ve Babür imparatorlukları; Osmanlı imparatorluk iktidarının Habsburg, Rus ve Çin imparatorluklarına bağlı olarak değişen dinamikleri ve modernite meselesidir. Farklı emperyal düzenlerin siyasi, kültürel, ideolojik ve kurumsal yapılarında modern çağı getiren dönüşümler dönem boyunca dersin odak noktalarından biri olacaktır.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

UNI 123 Metin Çözümlemesi ve Etkili İletişim
Bu ders öğrencilere metinleri eleştirel ve objektif bir gözle incelemek ve etkili yazılı ve sözlü iletişimde bulunmak için gereken beceri ve araçları kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler çeşitli tür, konu, ton ve tarzda metinleri okuyacak, tartışacak ve cevaplandıracaklardır. Özetleme, açımlama, tartışma ve betimleme gibi, eğitimleri boyunca ihtiyaç duyacakları çeşitli becerileri öğrenecek ve geliştireceklerdir. Ders bilimsel ve sanatsal, akademik ve yaratıcı, edebi ve olgusal, resmi ve gayrı resmi okuma ve yazma tarzları üzerinde duracaktır. Bu ders aracılığıyla öğrenciler yalnızca eğitimlerinde değil aynı zamanda gelecekteki kariyerlerinde de kendilerine yardımcı olacak iletişim ve analiz becerilerini edineceklerdir.

UNI 124 Metin Çözümlemesi ve Akademik Yazım II
Bu ders öğrencilerin eleştirel analitik becerilerini geliştirmeyi ve öğrencileri akademik araştırma ve yazma teknik ve yöntemleriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Derste öğrenciler, akademik yazım usullerine dair kuram ve uygulamayı birleştiren döneme yayılmış çalışmalarla bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını öğreneceklerdir. Bu çerçevede öğrencilerden iyi yazılmış kompozisyonlar kaleme almaları ve etkili sunumlar hazırlayıp sunmaları istenecektir. Bir araştırma yapma ve bir akademik çalışmayı planlama ve yazma süreçlerinin her bir aşamasında öğrencilere nezaret edilecektir. Dönem bitene kadar her öğrencinin bir akademik çalışmayı bütün aşamalarıyla tamamlamaları beklenmektedir.

UNI 190 Sosyal Sorumluluk Projesi (kredisiz)
Şehir-SSP, öğrencilerin akademik eğitim yanında hem kişisel hem de toplumsal anlamda sorumluluk ve deneyim kazanmaları ve sorunlara karşı pratik çözümler üretebilme becerilerini geliştirmelerini hedefleyen, aktif uygulama ve proje odaklı bir derstir. Bu ders, Şehir’in “İyi, Doğru ve Güzeli aramak; İnsan, Toplum ve Doğayı anlamak; bu arayış ve anlayışın ürünü olan bilgileri tüm insanlıkla paylaşmak” misyonuyla da örtüşmektedir. Şehir-SSP projelerinin bir diğer amacı da öğrencilerin katılımcı demokrasi değerlerini içselleştirmeleridir. Toplumsal duyarlılık projeleri katılımcı demokrasinin gelişmesine önemli katkıda bulunabilir.  Bu bağlamda, Şehir-SSP, bir proje merkezi olmanın yanında araştırma, rapor ve tavsiyeleriyle Türkiye’nin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak bir bilgi merkezi olmayı hedeflemektedir.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

UNI 201 Modern Türkiye’nin Oluşumu I 
Bu ders, on dokuzuncu yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar modern Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel kökenlerini ve süreçlerini anlamaya çalışacaktır. Dünyadaki  gelişmeler bağlamında Osmanlı modernleşmesinin bütün boyutları ele alınacak, Tanzimat ve Meşrutiyet tecrübeleri üzerinden Cumhuriyet tecrübesine uzanan yol değerlendirilecektir. Modern Türkiye’yi şekillendiren dinamiklerin ve faktörlerin tartışıldığı bu derste Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve kopuşlar ortaya konulacaktır.

UNI 202 Modern Türkiye’nin Oluşumu II
Bu ders, İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bugünlere modern Türkiye’nin yakın tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla anlamaya yönelik bir derstir. Dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye’nin son elli-altmış yıllık tarihinin temel dinamikleri ve süreçleri değerlendirilecektir. Tek partili siyasi hayattan çok partili demokratik siyasi hayata, Soğuk Savaş’tan yeni küresel dünyaya Türkiye’de yaşanan değişimler ve bu değişimlerin sonuçları iç politikadan dış politikaya, sosyo-ekonomik yapılardan ideolojik akımlara kadar hemen her boyutuyla tartışılacaktır.

HIST 201 Tarih Metodolojisi
Bu ders tarih nedir, ne yapabilir ve yapmalıdır gibi meselelere dair süregelen tartışmaları tanıtır. Tarih araştırmasına yönelik baskın yaklaşımlar ve yöntemlerden bazılarını incelemenin yanı sıra tarih metodoloji ve felsefesinin başlıca meselelerini sorgular. Böylece öğrenciler birincil ve ikincil tarih kaynaklarını daha seçici ve eleştirel gözle keşfedecek, değerlendirecek, yorumlayacak ve (arkeoloji, sanat tarihi, sosyoloji, antropoloji, felsefe, teoloji, bilim tarihi gibi) gerek tarih araştırmalarının çeşitli alt alanlarının gerekse ilgili disiplinlerin (kitaplar, veritabanları, arşivler, envanterler vb.) kuramsal araç setiyle donanarak bağımsız çalışma yürütebilecektir. İncelenecek başlıklardan bazıları şunlardır: Açıklamalar, modeller, niyetler, tasavvurlar, anlatılar, paradigmalar, karşılaştırmalar, tarafsızlık ve hiciv.

HIST 202 Osmanlı Tarihi: Beylikten İmparatorluğa
Bu derste minik Osmanlı Beyliği’nin hangi tarihî şartlar, toplumsal ve kültürel ortam içinde oluşup, uzun ömürlü önemli bir dünya devletine nasıl dönüşebildiği incelenmektedir. (a) Osmanlı kurumları üstündeki çeşitli etkiler, (b) iktisadi şartlar, (c) karma toplum dokusu, (d) siyasi ittifaklar ve (e) kültür hayatı, işlenen belli başlı konulardır. Osmanlı Devleti’nin karmaşık bir ortamda komşuları arasından nasıl sıyrılıp başarılı olabildiğine dair tarihçilerin geliştirdiği tezler ile böyle kompleks mesele ve gelişmeleri sınırlı kaynaklara dayanarak açıklama çabasının karşılaştığı zorluklar da tartışılmaktadır. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 203 İlk Dönem İslâm Tarihi
Bu ders, tarih müfredatını tamamlamak üzere Cahiliye, Hz. Peygamber ve ilk dört halife devrindeki toplumsal, iktisadî, siyasî, idarî ve dinî hayata ilişkin ana meseleleri ele almakta; İslâm devletinin bir çöl şehir-devletinden dünya gücüne yükselişinin dinamiklerini incelemekte; Cahiliye ve İslâm yönetim biçimleri, ekonomileri ve kültürleri ile Bizans ve Sâsânî İmparatorluklarınınkiler arasındaki etkileşimi çözümlemekte; nihayet hilâfetin saltanata dönüşmesiyle son bulmaktadır. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 204 Müslüman İmparatorlukların Tarihçesi
HIST 203’ün devamı olan bu derste, siyasî merkezin Suriye’ye kayması; Emevî ve Abbasî toplumsal, iktisadî, siyasî, askerî ve dinî hayatı; Abbâsî ihtilâli; hanedanın iç çatışmaları; Arap, Fars ve Türk asıllı tebaası arasındaki iktidar mücadeleleri; Müslümanların Bizanslılar, Frenkler, Moğollar vb. ile etkileşimleri; Abbasî halifeliğinin Fâtımî hilâfeti tarafından tehdit edilmesi, Büveyhîlerin hegemonyası altına girmesi ve nihayet Selçuklulardan medet umması incelenmektedir.

HIST 205 Akdeniz Tarihi
Bu ders, Akdeniz havzası ve içindeki Malta, Sicilya, Girit ve Kıbrıs adalarının eski çağlardan İstanbul’un fethine kadarki renkli tarihini araştırmaktadır. İncelenen başlıklar Fenike, Mısır, Grek, Roma, Kartaca, Helen, Bizans, Venedik, Hristiyan, Yahudi ve İslâm siyasî, sosyo-ekonomik, kültürel, dinî, kentsel ve entelektüel tarihini kapsayabilmektedir. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 206 Orta Avrasya ve Türk Halkları Tarihi
Bu ders orta ve iç Asya (Orta Avrasya) toplumlarının ekolojik, kültürel, toplumsal ve siyasî dinamiklerini bozkır göçebe ekonomisinin tarih sahnesine çıkışından günümüze değin incelemektedir. Orta Avrasya ve halkları dünya tarihinin merkezinde olmuş ve Avrasya bozkırı boyunca izlenebilen siyasî, ticarî ve kültürel bağlarla Avrupa, İran, Mezopotamya ve Çin’i birbirine bağlayagelmiştir. Bu ilişkiler yumağı bazı zamanlarda bir nevi küreselleşme görüntüsüne bürünmüştür. Dersin ilk kısmında Orta Avrasya’nın coğrafyası ve tarihî ehemmiyeti ile bölgede konuşulan diller ele alınmaktadır. Göçerlik ve göçerlerle imparatorluklar arasındaki ilişkiler bu kısmın merkezindedir. Dinî âdetler, İpek Yolu ve ‘Türklerin’ yükselişi üzerinde durulmaktadır. İkinci kısmı İslâm’ın yayılışı, Moğol cihan imparatorluğu ve mirası ile Tibet, Rusya, Cungarlar, Moğollar ve Mançular arasındaki ilk Büyük Oyun konularını işlemektedir. Üçüncü kısım Timurlular ile başlayacak ve bölgenin SSCB ve ÇHC idaresi altındaki tarihine odaklanmaktadır. Son kısımda ise 1990larda yeniden şekillenen Orta Avrasya ele alınmaktadır. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 207 Osmanlı Türkçesi I
Bu ders Arap harflerini okuma ve yazmayı öğrettikten sonra sade bir Osmanlı Türkçesi ile yazılmış basılı metinleri okuma egzersizlerine geçmektedir. Türkçe kökenli kelime ve eklerin yazım kurallarını belleterek öğrencilerin Osmanlı Türkçesi kelime dağarcığını da geliştirmektedir.

HIST 208 Osmanlı Türkçesi II
Bu derste Arapça ile Farsçanın temel gramer özellikleri açıklanarak Arapça sarf kural ve kalıpları öğretilmekte, Farsça yapıbilim incelenmektedir. Değişik yüzyıllara ait orta zorluk derecesinde Osmanlı Türkçesi basma ve yazma örnek edebiyat ve tarih metinlerinin farklı türleri okunup dilbilimsel çözümlemesi yapılmaktadır.
Önkoşul: Hist 207 Osmanlı Türkçesi I ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

PSY 203 İstatistik
Bu ders psikoloji ve sosyal bilim araştırmalarında kullanılan istatistiğin temel bir tanıtımından oluşmaktadır. Konular arasında merkezî eğilim ve değişkenlik, olasılık ve dağılım, korelasyon ve regresyon, hipotez sınama, t-testler, varyans analizi ve ki-kare testleri bulunmaktadır. SPSS kullanarak istatistiksel analiz yapma öğretilecektir.

HIST 302 Araştırma Metotları
Bu derste tarih alanındaki ana araştırma paradigmaları ve genel metodolojiler ele alınmaktadır. Varsayımların oluşturulması, verilerin derlenip işlenmesi, değerlendirilmesi ve sınanmasının yanı sıra bir literatür eleştirisi ve araştırma raporu yazılması öğretilmektedir. Öğrencilere araştırmayı nasıl uygulayacakları gösterilip, toplumsal araştırmaya yönelik nicel ve nitel yöntemler ile yaklaşımların kapsayıcı ve dengeli bir içeriği sunularak bazen farklı yaklaşımların kombinezonundan nasıl en büyük yararın elde edilebileceği ortaya konulmaktadır. Araştırmanın toplumsal ve tarihsel şartları incelenerek öğrencilere kendi toplumlarının varsayım, değer ve inançları ile etnik merkezli algılarının farkına varmaları öğretilmektedir. Sosyal teorinin önemi ve araştırma ile bağlantısını anlamalarına yardımcı olunmaktadır. Ayrıca bir literatür eleştirisi yazımı bağlamında araştırma politikası ele alınmakta, yeri geldiğinde bazı modernist ve postmodernist teorilere de değinilmektedir. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 303 Klasik Dönem Osmanlı Tarihi
Bu ders geçmişine yönelik karşılaştırmalı bir yaklaşımla Osmanlı Devleti’nin ahenk ve farklılıklarına yolculuk yapmaktadır. Dersin çerçevesini şekillendiren meseleler tarihdizinsel olarak şunları içermektedir: Osmanlı Devleti’ni imparatorluklar arasında eşsiz kılan nedir? O, Moğol, Babürlü, Pers, Bizans, Rus, Britanya veya Habsburg gibi diğer imparatorluklarla hangi bakımlardan karşılaştırılabilir? Onunkiyle Bizans, Pers, İslâm ve Türk-Moğol geleneklerini birleştiren ve ayıran nedir? Din –özellikle de İslâm– Osmanlı devlet ve toplumunun biçimlenişinde nasıl belirleyici bir unsur olmuştur? Çevresindeki devletler değiştikçe Osmanlı devlet ve toplumu nasıl değişmiştir?

HIST 304 Geç Dönem Osmanlı Tarihi
Osmanlı Devleti’nin son bir buçuk asırlık dönemini kapsayan ders, 1789–1918 arasındaki hadiseleri, on sekizinci yüzyıl sonlarındaki Osmanlı gerçekliğinin tanımlanmasından imparatorluğun yıkıntıları üzerine kurulan yeni ulus-devletlere bıraktığı miras hakkındaki tartışmalara kadar, kendi bağlamlarına yerleştirmektedir.
Bu derste Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden Yüzyıl Savaşları’nın sonuna kadarki Ortaçağ Avrupa tarihinin ana konuları incelenmektedir. Ana başlıklar şöyledir: Roma’nın çöküşü ve Hristiyanlığın yükselişi, Feodalizm ve Rönesans kavramları, haçlı seferleri, skolastisizm, saray ve şövalye sınıfı, kara ölüm, ulusal monarşilerin gelişimi. HIST 306 Modern Avrupa Tarihi
Ders modern Avrupa’nın takriben Fransız İhtilâli’nden Avrupa Birliği’ne kadarki evrimini şu başlıklar etrafında ele almaktadır: Endüstri devrimi, işçi hareketleri, emperyalizm, dünya savaşları, faşizm, sosyalizm, liberalizm, romantisizm, feminizm, modernizm, postmodernizm, vb. Öğrencilere, çok yönlü bir yaklaşımla ve hem birincil hem de ikincil kaynaklara referansla kültürel, diplomatik, ekonomik, toplumsal, siyasî, dinî ve entelektüel tarih meselelerini çözümleme yeteneği kazandırılmaktadır.

Hist 307 Osmanlı Paleografyası
Derste, Osmanlı Türkçesi bilgisi orta ve ileri düzey olan öğrencilerin bu dilin yazma ve basma metinlerini araştırmalarında kullanma becerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Osmanlı Türkçesinin dilbilgisel özelliklerine, Arapça ve Farsça öğelerine vurgu yapılarak tarih metinleri ve arşiv belgelerinden örnekler derinlemesine çalışılmaktadır. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek
Önkoşul: Hist 208 Osmanlı Türkçesi II

HIST 308 Osmanlı Diplomatikası
Bu derste öğrencinin dîvanî, tâlik, rik‘a, celî gibi yazı üsluplarını okuma becerisini artırmanın yanı sıra metinlerin paleografik özellikleri ile üretilme usullerinin öğrenimi ve kronikler, resmî belgeler, gazete ve dergi yazıları, şiir vb. türlerden örnekler dikkatli biçimde okunmaktadır. Ayrıca yazma kitaplar ile arşiv vesikalarının çeviriyazılarını ve tenkitli metinleri hazırlama yöntemleri üzerinde durulmaktadır.
Önkoşul: Hist 307 Osmanlı Paleografyası
 
HIST 401 Kadimden Moderne Tarihyazımı
Tarihin de tarihi vardır. Tarih yazmanın mazisi hakkındaki bu ders tarihsel bilginin gelişme serüveninde tarihyazımının nasıl ve neden değişip çeşitlendiğini açıklamak için hazırlanmıştır. Farklı tarihyazım geleneklerinin eserleri ve usulleri tarihin bir ilim disiplini olarak gelişimini sergileyecek şekilde incelenmektedir. Eski Yunan, Roma, Ortaçağ Avrupası, Çin, Hind, İslâm (Arap, Fars ve Osmanlı), Rönesans ve Aydınlanma dünyalarını temsil eden tarih eserleri tartışılarak temel düzeyde bir usul bilgisi sağlanmaktadır. Bu okumaların son halkası tarih araştırmalarının bir uzmanlık alanına dönüşüp profesyonelleştiği on dokuzuncu yüzyıldır.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 402 Çağdaş Tarihyazımı
Tarih disiplininde yirminci yüzyılın başından beri usul ve tahlil bakımından yaşanan gelişmeleri anlamak amacıyla bu derste tarihin çeşitli sosyal ve beşeri bilimlerle ilişkisi bağlamında temel tartışmalar incelenmektedir. Tarihe, tarihyazımına ve sosyal teoriye farklı yaklaşımların etrafında bazı felsefî ve siyasal sorunların üstüne gidilmektedir. Pozitivizm, tarihselcilik, tarihsel materyalizm, liberal iktisat tarihçiliği, mikro-tarihçilik, psikanaliz, oryantalizm, maduniyet okulu, post-strüktüralizm gibi akımlar ve görüşler etrafında dönen tartışmalar üzerinde durulmaktadır.
 
HIST 405 Tarihsel Coğrafya
Bu ders geçmişin beşerî, fizikî, kurgusal, kuramsal ve gerçek coğrafyalarının yanı sıra zaman içindeki bölgesel değişimler ve coğrafî kalıpları Türkiye özelindeki örneklemelerle incelemektedir. Gezegenimizdeki çeşitli toplumların kültürel özelliklerinin nasıl doğup geliştiğini, içinde yaşadıkları tabiatla etkileşimlerini ve kültürel çevrelerini oluşturmalarını anlamak suretiyle, belirlemektedir.

HIST 406 Bitirme Projesi
Bu ders öğrencileri esasen tezin niteliği hakkındaki pratik bilgiyle donatmaktadır. Bir konunun tanımlanması, literatürün incelenmesi, özgün araştırma yürütülmesi, ulaşılan sonuçların yazılması ve sözlü olarak sunulması cihetlerini kapsamaktadır. Öğrencilere tarih programı boyunca tanıdıkları malzemeyi toplayıp sorun çözme yönünde kullanma; bilimsel tarihsel bilgi üretme; halkı ve diğer kaynakları yönetme; kitle ile iletişime geçme; tarihteki toplumsal ve ahlakî meselelere dair anlayışlarını derinleştirme imkânı sağlamaktadır. ,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

HIST 310 Karadeniz Tarihi
Bugün Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında kalan Karadeniz hakkındaki ders Avrasya’nın komşu toplumları ve kültürlerinin tarihî ilişkilerini vurgulamaktadır. Stratejik öneminden dolayı geçmişte pek çok sürtüşmelere sahne olan Karadeniz bölgesi sonunda Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından başkalaşım geçirmiştir. Dolayısıyla, derste bölgenin geçmiş meseleleri, mevcut tarihsel mücadeleleri ve Karadeniz havzasının önemi tartışılmaktadır. Komşu Bizans, Rus ve Osmanlı imparatorluklarının tarihsel-tipolojik kalıplarından başlanarak, Karadeniz’in, onunla Ege’yi birbirine bağlayan Marmara’nın, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 1936 Montrö Antlaşması’na kadarki uluslararası hukuki statüsünün gelişimi incelenmektedir. Ders Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından ulus-devletlerin ortaya çıkışıyla sona ermektedir.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek
 
HIST 311 Osmanlı Şehir Tarihi
Bu ders Osmanlı tarihini şehirden bakışla incelemektedir. Osmanlıların siyasî, toplumsal, iktisadî, mimarlık ve entelektüel tarihi şehir hayatı bağlam ve dilinden tahlil edilmektedir. Şehir tarihyazımı meselelerinin yanı sıra vakıflar, tekkeler, esnaf teşkilâtları, mahalleler, servet ve günlük hayat gibi kentsel temalar bu dersin konularını oluşturmaktadır. Osmanlı şehir tarihinin kaynakları da ayrıntılı biçimde gözden geçirilmektedir.

HIST 312 Tarihte İstanbul
Bu ders Bizans’tan çağımıza İstanbul tarihini incelemektedir. Şehrin toplumsal, iktisadî, siyasî ve kentsel tarihi birbirleriyle bağlantılı biçimde üç döneme ayrılarak, özellikle de şehirdeki süreklilikler ve dönüşümler üzerine odaklanılarak değerlendirilmektedir.

HIST 313 İslâm Medeniyeti Tarihi
İslâm medeniyetinin tanımı, ufku, dinî, mezhebî, idarî, iktisadî, askerî, toplumsal, kültürel, bilimsel, sanatsal vb. temel maddî-manevî özellikleri ve boyutları araştırılmaktadır. İslâm medeniyetinin diğerleri üzerindeki etkisi de incelenmektedir. Bu bağlamda İslâm insan hakları uluslararası insan hakları beyannamesiyle kabaca karşılaştırılmaktadır.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek
 
HIST 314 Endülüs Tarihi
Endülüs’te Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin hoşgörülü ortak yaşamlarındaki gelişimi çözümlemektedir. Onun, İber Yarımadası’nın fethinden itibaren Mervânî hilâfeti, Âmirî saltanatı, mülûk-i tavâif, Murâbıtlar, Muvahhidler ve Gırnata Nasrî emirliği devirlerinden geçilerek Reconquista’ya kadarki (MS 1492) tarihi gözden geçirilmektedir. Endülüs’te İslâm medeniyetinin kurumsal oluşumu ve onuncu yüzyılın sonundaki muazzam yayılışının yanı sıra sonraları Batı üzerindeki sosyo-ekonomik, kültürel, bilimsel, teknolojik, sanatsal vb. etkileri değerlendirilmektedir.
 
HIST 315 Memlük Tarihi
Önceleri askerî amaçla Mısır’a getirilen ve daha sonra Mısır ve Suriye’de kendi devletlerini kuran (1250-1517) azatlı köleler olan Memlüklere dair bir incelemedir. Odak noktası Memlük devletinin yapısı ve işleyişi üzerindedir. Mısır’da ihtişama ve ardından da Memlük devrinin gerilemesi ve Osmanlıların fethiyle son bulmasına katkıda bulunan askerî, siyasî, iktisadî ve toplumsal etkenler işlenmektedir.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 316 Sanat ve Mimarlık Tarihi
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya’da İslâm’ın ilk yıllarından günümüze kadarki sanat teori ve pratiğine giriştir. İslâmî bir görsel kültürün üretimine mahsus olmaları bakımından tasvirli el yazmaları, hat ve seramik sanatları incelenmektedir.

HIST 317 Bilim Tarihi
Bu derste Babil, Mısır, Yunan İskenderiyesi, Hint ve Çin bilimleri üzerinde durularak İslâmî doğa bilimlerinin başlangıcından onuncu yüzyıldaki yükselişine kadarki süreci ele alınmaktadır. Ders onuncu yüzyıldan sonra doğa bilimlerinde Batılı ve İbn Sînâ, Bîrûnî, Tûsî, İbnü’l-Heysem gibi Müslüman bilim adamlarınca sağlanan gelişmelerin ve on altıncı yüzyıldan günümüze kadarki Batı biliminin gelişimine özel bir vurgu ile Avrupa’daki bilim devriminin tarihsel bir incelemesi yapılmaktadır.

HIST 318 Bizans Tarihi
Bu ders Bizans tarihinin üç büyük (erken, orta ve geç) dönemindeki geniş konu ve sorunlar üzerine yoğunlaşarak şunları vurgulamaktadır: Bizans toplum, kültür ve ekonomisi; Bizans medeniyetinin başlıca krizlerinin tarihsel yorumu; Bizans mirası; çok uluslu ve sanayi öncesi Bizans toplumu; Bizans’ın dünya tarihindeki rolü. Her dönem için, bu medeniyeti anlama gayretlerinde Bizans tarihçilerini meşgul eden soru ve sorunlar ile çıkarımlarına dayanak oluşturan ana kaynaklara bakılmaktadır. Ayrıca, Bizans toplumundaki belli başlı yapı ve olayların modern dünya meseleleriyle ilintisi (Bosna krizinin Bizanslı kökenleri gibi) tartışılmaktadır.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 319 Haçlı Seferleri Tarihi
Bu ders haçlı seferlerinin Batı’da ortaya çıkışını, Bizans İmparatorluğu’nun değişken tepkisini ve Müslüman dünyanın iç çatışmayı sonlandırma ve saldırıya karşılık verme uğraşlarını incelemektedir. Başlıklar arasında Haçlı Devletleri, askerî tarikatlar, kadının rolü, Konstantinopolis’in Latinlerce yağmalanışı, Aslan Yürekli Richard ve Selahaddin Eyyûbî bulunmaktadır.

HIST 320 Kolonyalizm Tarihi
Bu ders sömürgeciliğin dünyadaki toplumsal, ekonomik ve kültürel etkilerini incelemekte, 1880ler ile 1950ler arasındaki sömürgecilik karşıtı tepkileri ve bağımsızlık çalışmalarını vurgulamaktadır. Mısır’da Urabî Paşa’nın, Cezayir’de Emir Abdülkâdir’in ve Hindistan’ın İngiliz sömürgeciliği karşıtı direnişleri ayrıntılı olarak irdelenmektedir

HIST 407 Tarih ve Arkeoloji
Ders tarih öncesi dönemlerden modern insanın yeryüzüne yayılmasına kadar beşer hayatının farklılık ve dinamikleri hakkındaki arkeolojik perspektifleri tanıtmaktadır. Arkeologların çağdaş toplumla ilintili arkeolojik verileri –temel analitik, pratik ve sayısal becerileri geliştirmeye odaklanarak– nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve kuramsal olarak yapılandırdıklarını incelemektedir. Terminoloji, kavramsal çerçeveler, tipolojiler, teknikler (taş ve kemik teknolojileri gibi), yöntemler ve arkeolojik araştırmanın hedefleri şu değişken temalar etrafında yoğunlaşmaktadır: Geçimlik kazanma yolları, çevre meseleleri, savaş durumları, göçler, kültürel uyarlamalar, entelektüel ve toplumsal gelişim vb. Ayrıca arkeolojik fenomenlerin açıklanmasındaki, arkeoloji bünyesinde ve tarafından üretilen -açıklama kuramları, inandırıcı muhakemenin çözümlemeleri ve hermenötik yorumlamanın yanı sıra bilimsel tarafsızlık ve değerler, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk, yağmalamaya tepki, belgeleri pazarlama ve diğer meslekî davranış kuralları gibi ahlâkî meseleleri içeren- felsefî konuların incelenmesindeki genel zorlukları ele almaktadır.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 411 İslâm Kurumları Tarihi
Bu ders Osmanlılara kadarki Müslüman dünyada yaygın olup devletçe işletilen veya denetlenen siyasî, idarî, malî, iktisadî, hukukî, kentsel, toplumsal, dinî-eğitsel, askerî ve tıbbî kurumların oluşum, evrimleşme ve/veya kemikleşmesini seslendirmekte, bürokratik örgütsel çerçevelerinin ana hatlarını çizmektedir. Yeri geldikçe özelikle toplumsal ve hayırsever bazı sivil kurumlar diğer medeniyetlerinkilerle karşılaştırılmaktadır.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 412 Balkan Tarihi
Bu ders “Balkanlar” denen bölgeyi oluşturan Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’dan müteşekkil beş yirminci yüzyıl ülkesinin doğuş ve değişimleri üzerinedir. 1800 yılında bölgenin büyük kısmı Osmanlı Devleti tarafından, geri kalanı da Avusturya İmparatorluğu’nca Viyana’dan yönetiliyordu. 1804’te Osmanlı yönetimine karşı Sırp ayaklanmasından itibaren, on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyıllar Balkan toplumlarının bağımsız devletler kurmaya yönelik uzun mücadelesine şahit oldu.

HIST 413 Amerika Tarihi: 1876’ya kadar
Bu ders Kuzey ve Güney Amerika’nın tarih ve oluşumunun başlıca konularını araştırmaktadır. Amerika kıtasının yerli halkları ve Avrupalı kâşifler arasında on beşinci yüzyılda gerçekleşen ilk temas döneminden on dokuzuncu yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’ni parçalanma tehlikesiyle karşılaştıran iç savaş sürecine kadarki geniş dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde kıtada gerçekleşen bütün önemli olaylara “eğilmek” yerine, derinlemesine işlenecek belli sayıda konu seçilmektedir.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 414 Afrika Tarihi
Bu ders öğrencileri Afrika’nın günümüze kadarki çok yönlü tarihiyle tanıştırmaktadır. Ana konular arasında Afrika toplumları, ekonomileri ve siyasal düzenlerinin gelişimi, İslâm’ın yayılışı, yerli halklarla Müslüman ve Avrupalı yerleşimciler arasındaki etkileşim, iç ve dış köle ticareti, Batı Avrupa’nın kıta üzerindeki çıkarları ve sömürgeciliği, ulusalcı bağımsızlık mücadeleleri, sömürgeci yönetimin ve bağımsızlık hareketlerin mirası, ayrıca ırk ayrımcılığı ve kurumsallaşması, endüstriyel kapitalist düzenin oluşumu, çoğunluk yönetimi için çatışma ve Yeni Güney Afrika’yı bezdiren sorunlar bulunmaktadır.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 415 İktisat Tarihi
Bu ders, Batı Avrupa ve Osmanlı deneyimlerinin çeşitli yönlerini vurgulayarak öğrencileri karşılaştırmalı bir dünya ekonomi tarihiyle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Konular iktisat tarihi ve analizinin anlam ve önemi ile ilgili yaklaşımları içermektedir. Tarih öncesi, antik, feodal ekonomiler ve Osmanlı üretim tarzı özetlendikten sonra ders Avrupa kapitalizminin (14-18. yüzyıllar arası) erken gelişimine odaklanmaktadır. Feodalizmin tasfiyesi ve pazar ekonomisinin gelişimi, Protestanlık ve Merkantilizmin özel atıfla tartışılmaktadır. Kurumsal ve teknolojik değişimin doğası, kökenleri ve önkoşulları vurgulanarak, Sanayi devrimi derinlemesine araştırılmaktadır. Uluslararası ekonominin gelişimi, Osmanlı ekonomisinin Avrupa kapitalizmiyle etkileşimi ve endüstriyel kapitalizmin bir yeni sömürgecilik ve bağımlı kalkınma süreci olarak uluslararasılaştırılması diğer konulardır.

HIST 416 Rus İmparatorluğu Tarihi
Bu ders 1600lerin sonlarından 1917’de Romanov hanedanının yıkılışına kadarki Rus tarihini ele almaktadır. Rusya’nın hükümranlık alanının genişlemesini ve çöküşünün sebeplerini, ayrıca Rus sanat, kültür ve entelektüel hayatının gelişimini tahlil etmektedir.

HIST 417 Emperyal Çin Tarihi: Gelenek ve Dönüşüm
Emperyal ve modern Çin’in tarihinden seçme başlıklardan oluşan ders siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmelerde ana dönem ve temaların yanı sıra Çin dünyasının kültürel, entelektüel ve kurumsal geçmişi üzerinde durmaktadır.
 
HIST 418 Hind Tarihi
Bu ders İndus Vadisi medeniyetinin doğuşundan modern döneme kadarki Hind tarihini geniş biçimde inceleyerek şunların üzerinde durmaktadır: Sosyo-ekonomik, siyasî ve dinî kalıpların Hindistan’a özgü biçimlerinin gelişimi; Hindu-Müslüman bağdaşma veya çatışması; Britanya sömürgeciliği çilesi (1757-1947) ile direniş ve milliyetçiliğin yükselişi; İngilizlerin çekilmesi, ardından Hindistan ve Pakistan (1971’den sonra da Bangladeş) uluslarına bölünme. Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm gibi Hind dinlerinin yanı sıra, antik ve orta çağda Hindistan’ı biçimlendirmiş bazı önemli şahsiyetlerin, Doğu Hind Kumpanyaları gibi bazı sömürgeci kurumların, Gandi, Nehru, Cinnah gibi birtakım modern liderlerin oynadıkları roller üzerinde durulmaktadır. Soğuk Savaş’ın jeopolitiği, doğal kaynaklar ve Keşmir gibi bölgeler üzerindeki hala çözülmemiş olan anlaşmazlıklar ve Güney Asya diasporasının küresel yayılımı son onyılların önemli konularıdır.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 419 Biyografi ve Tarih
Bu derste biyografi çalışmalarındaki genel kuramlar araştırıldıktan sonra ilke ve güçlükleri tanımlama amacıyla başarılı ve başarısız biyografiler karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 420 Dinler Tarihi
Bu ders insan kültürlerinin başlıca kavram ve temalarının incelenmesi ve karşılaştırılması aracılığıyla dinin modern, akademik ve laik tetkikine bir giriş olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, öncelikle çağdaş sözlü kültürler, Budizm, Hinduizm, İslâm, Çin, Japonya, Güneydoğu Asya, Amerika, Yahudilik, Hristiyanlık ve Zerdüştlük’ten örneklerin karşılaştırmalarına odaklaşmaktadır. Öğrenciler geniş ölçüde karşılaştırmalı terimlerle düşünerek hem ayrıntıları hem de genel kategorileri bir araya getirmeye yönlendirilmektedir. İnsan ve Toplum Bilimleri bağlamında dinler tarihi, kültürün beşerî ve bilhassa toplumsal bir kurgu olarak analitik biçimde anlaşılmasına özel vurguda bulunmaktadır. Farklı kültürel ürünleri karşılaştırma ve insan faktörü hakkında genelleştirmeye gitme çabalarına nazaran, dinler tarihi teolojiden ziyade antropolojiyle bağıntılı olarak tanımlanmaktadır.

HIST 421 Tarih Okumaları
Öğrencilerin okuma ve kavrama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla tarihin ana başlıkları üzerine tanınmış tarihçilerce yazılmış seçme İngilizce metinler incelenmekte, ayrıca yazarlar hakkında biyografik bilgi verilmektedir.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

HIST 422 Atlantik Köleciliğinin Yükseliş ve Düşüşü
Atlantik dünyasında Afrika köleciliğinin doğuşu, Atlantik ötesi köle ticareti, parya toplumlar, köleleştirilmişler ve ilgacı reformcuların kölecilik karşıtı hareketleri ve özgürleştirme süreci ele alınmaktadır.

HIST 423 Çevre Tarihi
On beşinci yüzyıl sonlarında Avrupa’nın Yeni Dünya’yı istilasından itibaren doğal çevreler ve insan toplumlarındaki değişimleri incelemektedir. Afrika, Kuzey Amerika ve Latin Amerika toplumlarını siyasî denetim altına alması ve uzun süre soyutlanmış kalan bölgeleri bağlaması bakımından sömürgecilik ele alınmaktadır. Çevresel sonuçları bulunan bir olaylar silsilesi olarak dünyanın modern şartlarına bir bakış atılmaktadır.,yüksek lisans yüzde 5 ,yüksek lisans yapanlara 5 ,yüksek lisans yapan öğretmene 5 ,yüksek lisans yapanlara yüzde 5 ,50d yüksek lisans ,yüksek lisans 657 ,yüksek lisans 657 izin ,6111 yüksek lisans ,657 yüksek lisans hakkı ,657 yüksek lisans kademe ,657 de yüksek lisans izni ,yüksek lisans 7 ders ,7 aralık üniversitesi yüksek lisans ,7 tepe üniversitesi yüksek lisans ,7tepe yüksek lisans ,yüksek lisans 9 eylül ,tezsiz yüksek lisans 9 eylül ,9 eylül üniversitesi yüksek

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031