Yüksek LisansTez Konuları

PHAR 101 Eczacılık Tarihi ve Deontoloji (2-0)2
Eski uygarlıklarda (Sümerler, Yunan, Roma, Mısır) eczacılık uygulamaları, eczacılık mesleğinin eski Çin ve Hindistan’da, Rönesans sonrası Avrupa’da mesleğin gelişmesi, İslam dünyasında mesleğin gelişmesi, Osmanlılar döneminde eczacılık, genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde eczacılıkla ilgili gelişmeler, eczacılık etiği ve deontolojisi.
PHAR 122 Farmasötik Botanik (3-3)6   yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje
Genel kavramlar, bitkilerin adlandırılması ve sınıflandırılması; tıbbi bitki ve drogların teşhisi, biyolojik aktif bileşikleri ve kullanılışları; aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan kriptogam bitkiler ve sınıflandırma; bacteriophyta, cyanophyta, mycophyta, pteridophyta, spermatophyta; gymnospermae ve angiospermae; monokotil ve dikotil bitkilerin özellikleri, karşılaştırılması; eczacılık bakımından önemli familyalar; kullanılış ve etkilerine göre eczacılıkta önemli bitkiler, drogları ve etken maddeleri; tıbbi bitkilerin eczacılıktaki önemi, Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları. Laboratuar: Önbilgiler; bitkilerin adlandırılması, morfolojik özelliklerinin tanımlanması, herbiye hazırlanması ve saklanması ve eczacılıkta önemli bitkilerin teşhisi ile ilgili genel kavramlar: kök, gövde, metamorfoz, yaprak, çiçek, meyve ve incelenmesi; tıbbi bitkilerin teşhisi: eczacılıkta ve Türkiye florasındaki önemli bitki familyalarının tayini.
PHAR 212 İmmunoloji (2-0)2 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje
Doğuştan ve sonradan kazanılmış immün sistemlerin detayları; immün tanıma, değişik immün sistem hücreleri arasındaki iletişim ve otoimmünite; hem sağlıklı hem de immün bozukluğunda immün sistem fonksiyonlar; immün sistem bileşenlerinin fiziksel, kimyasal ve fizyolojik özellikleri.
PHAR 241 Organik Kimya I (3-0)5 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje
Organik kimyaya giriş, temel kavramlar, kimyasal reaksiyon, reaktifler ve temel reaksiyon tipleri, reaksiyon mekanizması, alkanlar, alkenler, alkinler, aromatiklik ve benzen, alkil halojenürler, alkoller, eterler, epoksitler, tiyoller, karbonil grubu, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri ve aminlerin nomenklatür, elde ediliş ve kimyasal özellikleri, stereokimya.
PHAR 242 Organik Kimya II (3-0)4 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje
Ayrılma ve yer değiştirme reaksiyonları, alkil halojenürler, alkoller, fenoller, tiyoller, eterler, epoksitler, karbonil grubu, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler, organik bileşiklerin adlandırılması, organik bileşiklerin elde edilişleri ve kimyasal özellikleri.
PHAR 243 Analitik Kimya I (3-0)5 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje
Sulu çözelti kimyası, analitik kimyada genel kavramlar, çözünürlük, seçimli çöktürme, gravimetrik analiz, asitler, bazlar, tamponlar, volumetrik analiz prensipleri, asit-baz titrasyonları, karbonat-bikarbonat titrasyonları, çöktürme titrasyonları, indirgeme-yükseltgenme titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar.
PHAR 244 Analitik Kimya II (3-0)4 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje
Spektroskopik (UV-GB spektroskopisi, floresans spektroskopisi, IR spektroskopisi, atomik spektroskopi), kromatografik (ince tabaka, kağıt ve kolon kromatografisi, gaz ve sıvı kromatografisi) ve elektrokimyasal yöntemlerin (polarografi, amperometri, potansiyometri, kondüktometri) prensipleri.
PHAR 245 Analitik ve Organik Kimya Laboratuarı I (0-3)3
Laboratuar güvenliği ve malzemelerinin tanıtımı; Analitik kimya: I-V. grup katyon ve anyonların nitel analizleri, çeşitli titrasyon (asit-baz titrasyonları, karbonat-bikarbonat titrasyonları, indirgenme-yükseltgenme titrasyonu (permanganimetri) ve kompleksometrik titrasyonlar) teknikleri ile nicel analizler; Organik kimya: ChemDraw ve Scifinder kullanımı ile kaynaklara erişim, organik kimyaya giriş deneyleri (dansite, kaynama ve erime noktası gibi fiziksel sabitelerin tayini, refraksiyon indeksinin ölçülmesi, spesifik rotasyonun tayini v.b.).
PHAR 246 Analitik ve Organik Kimya Laboratuarı II (0-3)3
Analitik kimya: çeşitli kromatografik, spektroskopik ve elektrokimyasal yöntemlerle organik ve inorganik maddelerin nitel ve nicel analizleri; Organik kimya: organik sentezlerde temel reaksiyonlar ve saflaştırma yöntemleri.
PHAR 248 Biyokimya (3-3)6
Hücre bileşenlerinin yapısı, sınıflandırılması, işlevleri; lipidler, karbohidratlar, amino asitler, proteinler; enzimatik kataliz, enzim kinetiği ve inhibisyonu, koenzimler; nükleik asitlerin yapı ve işlevleri; hücre zarı bileşenleri ve zarsal taşınım sistemleri; enerjetik, hücrede enerji üretimi, glikoliz; sitrik asit (TCA) döngüsü, denetimi, enerji bilançosu. Laboratuar: Eritrosit ve lökosit sayımı, hemoglobin ve sedimentasyon hızı tayini; kanda nicel şeker ve protein tayini; idrarda protein tayini; total lipid ve kolesterol tayini, böbrek fonksiyon testleri, idrar ve serumda kreatinin tayini; karaciğer fonksiyon testleri; transaminazlar, bilirübin metabolizması; salisilat metabolitlerinin atılımı; albumin-salisilat bağlama deneyleri; laktat dehidrogenaz enzim tayini; proteinlerin PAGE ve SDS-PAGE ile analizi.
PHAR 262 Farmasötik Teknolojiye Giriş (1-0)1
İlaçlar nasıl yapılır, farmasötik hesaplamalar ve reçete değerlendirmeleri.
PHAR 299 Yaz Stajı I (0-0)5

Hastane, klinik laboratuar veya serbest eczane stajı. yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje
PHAR 351 Farmakognozi I (3-3)6
Farmakognozinin tanımı, farmakognoziye giriş, farmakognozinin tarihçesi, primer (glusitler, lipitler amino asitler, peptit, protein ve enzimler) ve sekonder metabolizma ürünlerinin (fenilpropan türevleri; kumarin, flavonoit, antranoit, tanen v.b.) tanımları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, ayırım yöntemleri, kalitatif, kantitatif analiz yöntemleri, biyolojik aktiviteleri ile bu maddeler yönünden zengin droglar, halk arasındaki kullanım yolları ve amaçları. Laboratuar: mikroskobun tanımı, teoride mikroskobik analiz, kantitatif mikroskobi (mikroskopta ölçüm); bitki hücre ve dokuları, mikroskobik analiz, bilinmeyen toz droğun analizi; total kalitatif analiz.
PHAR 352 Farmakognozi II (3-3)6
Bitkisel sekonder metabolitlerden steroid ve terpenoitlerin tanımları, fiziksel, kimyasal özellikleri ve yapıları, teşhis ve ayırım yöntemleri, aktiviteleri ile bu maddeler yönünden zengin droglar, uçucu yağlar; halk arasındaki biyolojik kullanım amaçları ve yolları. Laboratuar: tanımlama ve deneyler ile ilgili teorik bilgiler; izolasyon teknikleri, bazı steroid ve terpenoitlerin kalitatif ve kantitatif analiz metotları, uçucu yağ ve sabit yağların sınıflandırılmalarının teorik olarak açıklanması, uçucu yağ miktar tayini; sabit yağ miktar tayini, sabit yağlara ait bazı deneyler.
PHAR 361 Farmasötik Teknoloji I (3-3)6yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje

Sıvı bazlı ilaçların formülasyonu ve dozaj formlarına giriş; eczacılıkla ilişkili temel metroloji hesaplamaları; faz diyagramları, çözünürlük, çözeltiler ve kinetik; ilişkili ünit operasyonlar, farmasötik amaçlı saf su ve saf suyun hazırlanma yöntemleri ve sıvı parenteral preparatlar.
Laboratuar: aromatik sular, oral çözeltiler, şuruplar, eliksir, posyon, oral damlalar, infüzyon ve dekoksiyon, ağız yıkama çözeltileri.
PHAR 362 Farmasötik Teknoloji II (3-3)6
Kolloit ve yarıkatı dozaj formları: reoloji, kolloidal dağılımlar, aerosoller, süspansiyon tipi preparatlar ve teknolojisi, emülsiyon tipi preparatlar ve teknolojisi, merhem tipi preparatlar ve teknolojisi, transdermal ilaç taşıyıcı sistemler, supozituvar tipi preparatlar ve teknolojisi, kozmetikler,aerosoller(İnhalasyon preparatları). Laboratuar: süspansiyon, süspansiyonlarda dağılabilirlik tayini ve sedimentasyon hacmi, süspansiyonlarda partikül büyüklüğü dağılımı, emülsiyon, liniment, i.v. emülsiyonlarda viskozite tayini, HLB, üçgen faz diyagramı, merhem, merhemlerden ilaç salımı, supozituvar, supozituvarlardan ilaç salımı ve ovüller gibi yarı katı sistemlerin formülasyonları ve özellikleri.
PHAR 371 Farmasötik Kimya I (3-3)6

Farmasötik kimyaya giriş ve genel kavramlar, ilaçların biyotransformasyonu, merkezi sinir sistemi ilaçları: genel anestezikler, sedatif ve hipnotikler, trankilizanlar, nöroleptikler, antikonvülsan ilaçlar, merkezi etkili kas gevşetici ilaçlar ve analjezik ilaçlar. Laboratuar: bazı ilaç etken maddelerinin sentezi ve saflaştırılması.
PHAR 372 Farmasötik Kimya II (3-3)6
Sinir sistemine etki eden ilaçlar. Laboratuar: kağıt, ince tabaka, sütun ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi teknikleri, ve bunların ilaç analizlerindeki uygulamaları. Katı-katı ve sıvı-sıvı karışımların ayırımı. İlaç metabolitlerinin tayini ve farmakope analizleri.
PHAR 381 Farmakoloji I (4-0)4

Farmakolojiye giriş, ilaçların absorpsiyon, dağılım, biyotransformasyon ve itrahı, ilaçların uygulama yerleri, doz-konsantrasyon ilişkisi, ilaçların etki mekanizması, reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi, ilaç etkisini değiştiren faktörler, ilaç-ilaç etkileşmeleri, farmakogenetik, antibiyotikler ve diğer kemoterapötikler; otonom sinir sistemi ve kalp-damar sistemini etkileyen ilaçlar, su, tuz ve asit-baz dengesini etkileyen ilaçlar.
PHAR 382 Farmakoloji II (4-0)4

Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar; otakoidler, vitaminler; solunum, endokrin ve sindirim sistemleri farmakolojisi.
PHAR 384 Farmasötik Toksikoloji (2-2)4
Toksikolojinin tarihçesi ve genel kavramlar; toksisite testleri; toksik maddelerin absorpsiyonu, dağılımı ve itrahı; toksik maddelerin biyotranformasyonu; toksik etki mekanizmaları; toksisiteyi etkileyen faktörler; toksik etkilerin sınıflanması; mutajenite ve mutajenik ajanlar; teratojenite ve teratojenik ajanlar; karsinojenite; karsinojenik ajanlar; alerjik reaksiyonlar ve immunotoksik etki; ilaç-ilaç etkileşmelerinin toksikolojik açıdan değerlendirilmesi; toksik maddelerin aşırı duyarlık reaksiyonları ve idiyosenkrazi; zehirlenmiş kişilerde tedavi yaklaşımları. Laboratuar: toksikolojide pratik yaklaşımlar; izolasyon tekniklerine göre zehirlerin sınıflanması; zehirlerin izolasyon teknikleri; örneklerin toplanması, saklanması ve kullanımı; örneklerin hazırlanması; toksik maddenin kantitatif ve kalitatif analiz yöntemleri; deney hayvanları); sıklıkla zehirlenmelere neden olan bazı ilaçların biyolojik materyalden ekstraksiyon ile izolasyonu Türkiye’deki zehir bilgi merkezleriyle ilgili bilgi aktarımı.
PHAR 399 Yaz Stajı II (0-0)5
Endüstri stajı.
PHAR 434 Biyofarmasötikler ve Farmakokinetik (3-0)5

Absorpsiyon mekanizmaları, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik; biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliği etkileyen fizyolojik ve farmasötik faktörler, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik parametrelerinin hesaplanması, in vitro-in vivo korelasyonlar, kompartman modelleri ve önemi, farmakokinetik prensipler.
PHAR 442 Farmasötik Biyoteknoloji (3-0)5
Moleküler biyoteknoloji, farmasötik biyoteknoloji tanımlar ve giriş; rekombinant DNA teknolojisinin eczacılıktaki uygulamaları; peptit ve proteinlerin fizikokimyasal özellikleri ve stabilitesi; biyoteknoloji ürünü terapötik protein ürünler; biyoteknoloji ürünü aşılar; monoklonal antikorlar ve eczacılıktaki uygulamaları; biyoteknoloji ürünü farmasötiklerin formülasyonu: sorunlar ve çözümler; nükleik asitler, gen tedavisi, viral ve viral olmayan gen ilaçlar; hücre kültürleri, fermantasyon ve biyoreaktör sistemleri; biyofarmasötiklerin üretiminde transgenik bitki ve hayvanlardan yararlanma; farmasötik biyoteknolojide kullanılan analitik yöntemler; biyoteknoloji ürünlerinin dağıtımı ve uygulamasında eczacının rolü.
PHAR 443 Klinik Biyokimya (2-2)4

Biyokimyasal analize giriş, dolaşım sistemi biyokimyası, bilirubin metabolizması, sarılık ve tipleri, karaciğer fonksiyonları ve ilgili bozukluklar; bağışıklık sistemi, bozuklukları ve ilgili biyokimyasal tanı yöntemleri; kan biyokimyası, kan pıhtılaşması, hematolojik hastalıklar; sindirim sistemi biyokimyası; ilgili metabolik hastalıklar ve biyokimyasal tanı yöntemleri; lipit ve fosfolipidlerin sindirimi ve lipitlerle ilgili metabolik bozukluklar; böbreğin yapısı, fonksiyonları, renal fonksiyonun ölçümü, böbrek yetersizlikleri ve ilgili laboratuar bulguları, renin-angiotensin-aldosteron sistemi, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve ilgili biyokimyasal analizler; endokrin sistem ve ilgili hastalıklar; diyabet ve komplikasyonları; kanser biyokimyası.
PHAR 461 Farmasötik Teknoloji III (3-3)6
Yeni ilaç taşıyıcı sistemler, parenteral çözeltiler, enjeksiyonluk su, pirojen testi, diğer çözücüler, parenteral preparatların formülasyonu, büyük hacimli parenteral preparatlar, parenteral kontaminasyon, sterilizasyon ve kinetiği, sterilizasyon yöntemleri ve kontrolü, filtrasyon, GMP ve kalite güvenliği, göz, burun ve kulak preparatları; partikül büyüklüğünü küçültme yöntemleri, öğütme teorileri, örnekleme metotları, partikül büyüklüğünün önemi, partikül büyüklüğü tayin yöntemleri, tozların genel özellikleri, preformülasyonun organoleptik özelliklerin öneminin tanımlanması, tablet formülasyonlarında kullanılan eksipiyanlar, basım metotları ve uygulanması, kaplama metotları, jelatin kapsüller, stabilite ve ambalaj materyalleri. Laboratuar: yeni ilaç taşıyıcı sistemler, parenteral çözeltiler, injeksiyonluk su, pirojen testi, diğer çözücüler, parenteral preparatların formülasyonu, büyük hacimli parenteral preparatlar, parenteral kontaminasyon, sterilizasyon ve kinetiği, sterilizasyon yöntemleri ve kontrolü, filtrasyon, gmp ve kalite güvenliği, göz, burun ve kulak preparatları. Tabletler ve hazırlanışları, tabletlerin stabilite testi; şeker kaplama, film kaplama yöntemleri; kapsül; formülasyon geliştirme.
PHAR 471 Farmasötik Kimya III (2-3)5
Kemoterapotik ilaçlar, tanımları, sınıflandırmaları, sentez ve yapı aktivite ilişkileri; diğer ilaç grupları. Laboratuar: ilaçların kalitatif analizinde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılan kimyasal ve ultraviyole, infrared, nükleer manyetik rezonans ve kütle spekroskopisi gibi enstrümantal tekniklerin esası ve uygulamaları.
PHAR 473 Müstahzar Bilgisi (1-0)1
Farmasötik müstahzarlar ile biyoeşdeğerlilik hakkında temel bilgiler, eczane açılması ve işletilmesi sırasında uyulması gereken kurallar, eczanede ilaç dizimi ve farmakom programı, iyi eczacılık uygulamaları ile eczanede ilaç verirken bilgilendirme, reçeteleme kuralları, rasyonel ilaç kullanımı, doping etkili müstahzarlar, kardiyovasküler hastalıklarda, santral sinir sistemi ile ilgili hastalıklarda ve endokin hastalıklarda kullanılan müstahzarlar ve reçete örnekleri.
PHAR 484 İlaç Hedeflendirme (3-0)4 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje
Değişik moleküllerin vücudun değişik bölgelerine hedeflendirilmesiyle hastanın yararlanımının artırılması.
PHAR 486 Doğal İlaçlarla İlgili Temel Kavramlar (3-0)5
Bitki, hayvan, mikroorganizma, deniz canlıları, mineral gibi kaynaklardan elde edilen doğal ilaç, ilaç hammaddesi ve yardımcı maddeleri hakkındaki temel kavramlar.
PHAR 488 İlaç Geliştirmede Prodrug Yaklaşımları (3-0)5

ProDrug hazırlama stratejileri; suda az çözünürlük, az dayanıklılık ve geçiş problemleri gibi nedenlerle vücuda alınımında sorun yaşanan bazı moleküllerin bu güçlüklerini ortadan kaldıracak geri dönüşümlü türevlerinin hazırlanması.
PHAR 490 Radyofarmasötikler (3-0)5

Radyofarmasötikler, teşhiste görüntüleme teknolojileri, radyofarmasötik ilaç şekilleri, nükleer eczacılık uygulamaları.
PHAR 491 Modern İlaçların Formülasyonunda Karşılaşılan Zorluklar: Biyofarmasötikler/Biyolojikler (3-0)4

Biyofarmasötiklerin üretiminden satışa sunulmasına kadar olan aşamalarda karşılaşılabilecek sınırlamalar ve zorluklar.
PHAR 493 Akıllı İlaç Kullanımı (3-0)4

Çeşitli hastalık grupları ve özel hasta popülasyonlarına ait reçeteleri, hasta ve reçete ile ilgili kontroller, hasta veya hasta yakınını ilaç ve tedavi ile ilgili bilgilendirme; simülasyonlar.
PHAR 494 Riskli Dönemlerde Güvenli İlaç Kullanımı (3-0)5

İlaçların güvenli kullanımı ile ilgili temel kavramlar, fizyolojik ve riskli dönemlerdeki ilaç kullanımına ilişkin genel kavramlar, riskli dönemlerde ilaç toksisitesi, önlem ve tedavi, yeni doğan çocuklarda güvenli ilaç kullanımı, hamilelik ve süt verme döneminde ilaç kullanımı, geriatride ilaç kullanımında dikkat edilecek hususlar, kronik hastalıklarda ilaç kullanımı.
PHAR 495 Fitoterapi (3-0)4

Fitoterapinin tanımı ve tarihi; gastrointestinal, kardiyovasküler, solunum, üriner ve sinir sistemleri hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler; antiromatik ajan olarak kullanılan bitkiler; jin yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev projeekolojide, dermatolojide ve oftalmolojide kullanılan bitkiler; kanser tedavisinde kullanılan bitkiler; aromatik banyolarda kullanılan bitkiler.
PHAR 496 Hastalıkların Biyokimyasal Temelleri (3-0)5

Metabolik hastalıkların biyokimyası, kalıtsal hastalıkların biyokimyası, hematolojik bozuklukların biyokimyasal temelleri, mitokondrial ve farmakogenetik bozukluklar, transport bozuklukları, nörodejeneratif hastalıkların biyokimyası, amiloid hastalıkları (Parkinson ve Alzheimer) ve biyokimyasal temelleri, psikiyatrik hastalıkların biyokimyası, immünolojik hastalıkların biyokimyası, kanser biyokimyası, oto immün hastalıklar.
PHAR 497 Biyokimyasal Bulgu Değerlendirme (3-0)5

Hastalıkların tanısında ve tedavilerinin izlenmesinde kullanılan enzimler; lipit paneli ve koroner kalp hastalıklarındaki önemi; hematolojik laboratuar bulguları ve yorumu; karaciğer ve böbrek hastalıklarındaki biyokimyasal bulgular ve değerlendirilmesi, hepatit, AIDS ve ilgili serolojik testler; diyabet ve ilgili biyokimyasal testler; hipertansiyon ve ilgili biyokimyasal testler; romatizmal hastalıklar ve çeşitli enfeksiyon hastalıkları ile ilgili biyokimyasal testler; gerçek olgulara ait test sonuçlarının tartışılarak yorumlanması; teorik bilgilerin pratikle bütünleştirilmesi.
PHAR 498 Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş (3-0)5

Temel biyokimyasal teknikler (spektroskopi; miktar ve aktivite tayinleri; saflaştırma yöntemleri; kromatografik ve elektroforetik yöntemler); DNA izolasyonu, klonlama ve dizi analizleri, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR); bağışıklık mekanizmasına bağlı (immün) teknikler; protein yapı ve fonksiyon analizleri; Gen ekspresyon ve fonksiyon analizleryüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev projei; DNA mikrodizileri ve kullanım alanları; fluoresan görüntüleme yöntemleri.
PHAR 499 Farmasötik Bilimlerde Bilgisayar ve Veri Tabanlarının Kullanımı (3-0)4

Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kuruluşları ile ilgili bilgisayar uygulamaları; eczacılık açısından önemli paket programlarının kullanımı.
PHAR 502 Bitirme Projesi (0-0)15

Öğrenci uzmanlaşmak istediği alanlardan birini seçerek bir öğretim üyesi danışmanlığında literatür çalışması ve/veya pratik çalışma yapar; dönem sonunda hazırladığı raporu sözlü olarak sunar.
PHAR 569 Klinik Eczacılık (3-0)5

Klinik eczacının disiplinlerarası sağlık ekibi içindeki rolleri, tedavideki sorumlulukları ve hasta yararına olan klinik becerilerinin geliştirilmesi; klinik ortamlarda çeşitli vaka takibi yapılarak ve uygulanan tedavi yöntemleri yakından izlenerek klinik açıdan deneyim kazanılması.
PHAR 571 Farmasötik Analiz ve Kalite Kontrol (3-0)5

İlaçta kalite kontrolu, Avrupa Farmakopesi, analitik metodların validasyonu, pH tayini, çözücülerin byüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev projeakiyesi, yeni aktif maddelerdeki Safsızlıklar, yeni ilaç ürünlerinde safsızlıklar, Bitmiş ürün için spesifikasyonlar, test işlemleri, seri analizleri, CTD (Ortak Teknik Dosya), testler (Ph. Eur), tablet ve kapsül için çözünme ve dağılma deneyleri.
PHAR 575 Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler (3-0)5

Kalite güvencesi, farmasötik analiz, iyi laboratuar uygulamaları (GLP) ve ruhsatlandırma konularında bilgi aktarma.
PHAR 577 İlaç Geliştirme: Preklinikten Pazarlamaya Bir İlacın Doğuşu (3-0)5

Öncü bileşiğin bulunması, optimizasyonu, akılcı ilaç tasarımı, preklinik çalışmalar, faz I/II ve faz III testleri, örnekler.
PHAR 579 İlaç Geliştirmede Yasal Düzenleyici Kurumların Rolü (3-0)5

İlaç ruhsat başvuru dosyalarının hazırlanmasında yasa düzenleyici başlıca üç önemli kuruluşun (FDA, ICH ve EMEA) öngördüğü kılavuzların tanıtılması ve Türkiye’deki uygulamalar.
PHAR 581 Farmakoekonomi ve Epidemiyoloji (3-0)5

İlaç ve ilaç sektöründe kullanılan genel ekonomi ve epidemiyoloji kavramlarına ilişkin tanımlar; epidemiyolojik ve ekonomik araştırma metodoloji ve prensipleri.
PHAR 583 Geleneksel ve Alternatif Tedavi Sistemleri (3-0)5

Mitolojide tıbbi bitkiler; geleneksel tedavide doğal kaynaklar ile ilgili temel kavramların açıklanması; Dünyada ve Türkiye’de uygulanan önemli geleneksel tedavi sistemleri, felsefesi, temel prensipleri, tarihçeleri ve uygulamaları.
PHAR 585 Gıda İlaç Etkileşimleri (3-0)5

Çeşitli ilaç grupları ile besin gruplarının etkileşimlerinin incelenmesi ve ilaç takip sistemi yoluyla tespiti.
PHAR 587 Hastalara Reçetesiz İlaç Bilgi Aktarımı (3-0)5

Hasta eğitiminde, ağrı ve ateş, soğuk algınlığı ve grip tedavisinde, kontrasepsiyon yöntemleri ve ürünlerinde, diyabetiklerde ayak, göz ve diş bakımında, kepek, sebore, ve psöriyazis tedavisinde, güneş yanığı, yanık, donuk ve akne tedavisinde, bit ve uyuz tedavisinde, böcek sokmalarında, beslenme ve kilo verme ürünlerinde ve farklı dozaj formlarının kullanımında eczacıların rolü.
PHAR 589 Eczane İşletmeciliği (3-0)5

Genel işletmecilik bilgileri, insan kaynakları yönetimi, genel muhasebe, farmakoekonomi.
PHAR 590 Staj (0-15)15 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje

Hastane, endüstri veya serbest eczane stajlarından birini seçerek bir dönem boyu staj yapar; staj dönemi değerlendirmesi sözlü ve yazılı sınavlarla yapılır.
PHAR 591 Eczacılık Kanunu (3-0)5

Hukuka giriş, hukukta genel terimler, suç v.b.; Türk Eczacılık hukuku, Anayasa-6197- 1262-TEB kanunu, hasta hakları, sağlık sektörünün yasal hakları, ilaç endüstrisinin yasal hakları, hastanın yasal hakları, eczacının yasal hakları; eczacının yüzleştiği diğer problemler, vaka çalışmaları.
PHAR 597 Hastane Eczacılığı İşletmeciliği (3-0)5 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje

Hastane eczanesinin yönetimi, hastane eczacısının görev, yetki ve sorumlulukları, hastanede ilaç dağıtım sistemi, eczacılık hizmetlerinde kalite yönetimi.
PHAR 599 Yaşam Bilimlerinde Gelişmeler (3-0)5

Yaşam bilimlerindeki yeni trendler; en son makalelerin araştırılması, sunulması ve makalelerin tartışılması.
MED 102 Anatomi ve Fizyoloji (4-0)6 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje

Kas-iskelet sisteminin anatomisi, fizyolojisi ve hastalıkları; sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi; santral sinir sistemi hastalıkları; kardiyovasküler sistemin anatomisi, fizyolojisi ve hastalıkları; kan fizyolojisi; koagülasyon bozuklukları ve anemiler.
MED 106 Halk Sağlığı (3-0)4

Sağlık bilimlerinin çağlar boyunca gelişmesi, halk sağlığı kavramı; temel sağlık hizmetleri; Selçuklular ve Osmanlılarda sağlık örgütlenmesi; sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi; sağlık mevzuatı; sağlık personelinin özlük hakları; sağlık eğitimi erken tanı; bulaşıcı hastalıklar; bağışıklama; aile planlaması, çevre sağlığı, tıp ahlakı.
MED 131 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (3-0)6

Hücresel organizasyon; hücre bölünmesi; genetik materyalin niteliği, DNA-RNA yapı sentez protein sentezi; genetik kontrol; mutasyon ve mutagenler; genetik ve immün hastalıklar; bağışıklık sistemi ve regülasyonu.
MED 201 Patofizyoloji (3-0)4 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje

Doku tipleri ve özellikleri; hücre hasarı ve etiyolojisi; hücresel onarım; kök hücre; inflamasyon ve kanser.
MED 206 İlk Yardım (2-0)2

İnsan vücudunun yapısı ve işleyişi, ilkyardımın tanımı, önemi, öncelikleri ve temel uygulamaları, kaza ortamının değerlendirilmesi, hasta ve yaralı taşıma, nefes yolu tıkanıklığı, koma suni solunum–kalp masajı, kanamalarda ilkyardım, şok, sıcak çarpması, donma, sara nöbeti, ısırılma kırıklarda ilkyardım, sargı ve ateller, ilkyardım eğitimine ilişkin mevzuat.
MED 211 Farmasötik Mikrobiyoloji (3-2)5 yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje

Mikrobiyolojiye giriş, bakteri hücresinin ince yapısı, bakteri metabolizması, bakterilerin üretilmeleri, bakteri genetiği, bakteriyel enfeksiyonların patogenezi, insan vücudunun normal florası, sterilizasyon, antisepsis ve dezenfeksiyon, antibiyotikler ve etki mekanizmaları, antibiyotik direnç mekanizmaları, tıbbi önemi olan bazı bakteriler ve enfeksiyonları, riketsiya ve klamidyalar, mikolojiye giriş, fungusların yapı ve özellikleri, tıbbi önemi olan bazı funguslar ve enfeksiyonları, virolojiye giriş, virüslerin morfolojik ve kimyasal yapıları, virüslerin sınıflandırılması, virüslerin replikasyonu, viral hastalıkların patogenezi, parazitolojiye giriş, protozonlar ve yaptıkları hastalıklar, helmintler ve yaptıkları hastalıklar. yüksek lisans şartları, tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans başvuruları, yüksek lisans nedir, işletme yüksek lisans, yüksek lisans başvuru, yüksek lisans tezleri, yüksek lisans tezi, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez konuları, felsefe yüksek lisans, yüksek lisans ilanı, yüksek lisans programı, yüksek lisans tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi,ödev proje

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031