Eğitim Bitirme tezi

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı

 

ANABİLİM DALI: Eğitim Bilimleri

Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Birinci Yarıyıl/Fırst Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

EBB521

EBB523

EBB525

 

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama
Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödeviEğitim Denetimi
Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödeviÖrgütsel Davranış

Z

Z

Z

3 0 3

3 0 3

3 0 3

EBB526

EBB536

EBB542

Okul Yönetimi Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödeviEğitim İstatistiği Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödeviKarşılaştırmalı Eğitim Yönetimi Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

Z

Z

Z

S

3 0 3

3 0 3

3 0 3

 

3 0 3

Toplam

909

12 0 12

Üçüncü Yarıyıl/Third Semester

Dördüncü Yarıyıl/Fourth Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

EBB531

EBB527

Türkiye’nin Eğitim Sorunları    Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödeviAraştırma Teknikleri Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödeviSeçmeli

Z

Z

S

3 0 3

3 0 3

3 0 3

Dönem Projesi Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Z

0 0 0

Toplam

909

 

 

 

 

 

 

 

Seçimlik Dersler

ANABİLİM DALI: Eğitim Bilimleri

Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Birinci Yarıyıl/Fırst Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

EBB537EBB539EBB541

 

EBB533

 

EBB529

 

EBB503

EBB507

 

 

EBB515

Değişim ve Değişim Teknikleri Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödeviDenetimde Gelişmeler Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödeviEğitim Planlaması Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Sınıf Yönetimi Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Eğitim Ekonomisi Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Karşılaştırmalı Eğitim Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Grup Dinamiği    Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

S

S

S

S

S

S

S

S

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

EBB528

 

EBB530

EBB532

EBB534

EBB524

EBB520

EBB522

Eğitimde Toplam Kalite YönetimiEğitim ve KalkınmaÖrgütsel İletişim

Eğitim Hukuku ve Soruşturma

Eğitimde Teknolojinin Kullanımı

İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitimsel Liderlik

S

S

S

S

S

S

S

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

 

3 0 3

3 0 3

 

Z. Zorunlu                   T.Teorik          S.Seçimlik                   U.Uygulama                K.Kredi

 

Mezuniyet Şartı: I. Yarıyılda 9 kredilik zorunlu 3 ders ve II.Yarıyılda 9 kredilik zorunlu 3 ders ve 3  kredilik seçimlik 1 ders, III. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders, 3 kredilik 1 seçmeli ders olmak üzere toplam 30 kredi ve IV. Yarıyılda Dönem Projesi dersini almak ve Dönem Projesinin başarıyla tamamlanması gerekir.

 

 

 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ANABİLİM DALI

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kur Tanımları

EBB 521 Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama vÖzel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Yönetim ve eğitim yönetiminin tanımı, belli başlı yönetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, yönetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış, yönetim süreçleri, yönetimin eğitim sistemindeki önemi, eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi, iyi bir eğitim yönetiminin özellikleri.

EBB 523 Eğitim Denetimi Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Denetim ve eğitim denetiminin tanımı, belli başlı denetim kuramları ve görüşler, kurumların gelişme yönü, denetim kurumlarına karşılaştırmalı bakış, eğitim denetiminde danışmanlık, rehberlik, kontrol inceleme, soruşturma yönü, denetimin eğitim sistemini, amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi.

EBB 525 Örgütsel Davranış Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki grupları ve bireylerin davranışlarını etkileyen, kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral, çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, örgütsel etkililik ile örgütsel değişme kavramları üzerinde tartışmalar ve öğrenci projeleri bu dersin konuları arasındadır.

EBB 526 Okul Yönetimi Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Eğitim sistemi ve okullar, eğitim yönetimi, okul yönetimi, personel hizmetleri, öğrenci hizmetleri, öğretim ile ilgili hizmetler, eğitim ile ilgili hizmetler, okul işletmesi.

EBB 527 Araştırma Teknikleri vÖzel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Araştırma tipleri, problem, hipotez veya alt problemler, amaç, önem sınırlılıklar, varsayımlar, araştırma modelleri, evren ve örneklem, toplama yöntemleri, verilerin analizi, bir araştırma önerisi hazırlama.

EBB 542 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri, yönetim biçimleri, süreçleri ve uygulamalarının alan uygulamalarının alan araştırmaları incelenerek Türkiye’deki eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapılacaktır.

EBB 531 Türkiye’nin Eğitim Sorunları Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Türk eğitim sisteminin örgütsel ve yönetimsel sorunları, sistemde meydana gelen değişmeler incelenecektir.

EBB 536 Eğitim İstatistiği Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Parametrik ve non-parametrik testler, parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, non-parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, regresyon ve korelasyon, uygulamalı işlenecek ve sonuçların yorumu ayrıntılarla ele alınacaktır. Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Dönem Projesi Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

Okul yönetimi ve denetimi alanında bir problem durumun ele alınarak bu konuda literatürün taranması, buna dayalı olarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ders sonunda çalışmaların yazılı rapor olarak sunulması. Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

SEÇMELİ DERSLER Özel Ders,Bitirme tezi,dönem ödevi

EBB 528 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Kalite ve toplam kalite ile ilgili temel çalışmalar, toplam kalite yönetimi, toplam kalite kültürü, toplam kalite liderliği, toplam kalite örgütlerinde takım çalışması, kalite geliştirmede araçlar ve teknikler, eğitimde toplam kalite yönetimi.

EBB 530 Eğitim Ve Kalkınma

Kalkınmanın tanımı, eğitimin tanımı, kalkınma ile eğitimin ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insangücü ilişkisi, Türkiye’de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim-plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim ve iktisadi kalkınma.

EBB 532 Örgütsel İletişim

Etkileme kuramları, iletişim kuramları ve etkileme, iletişim süreci, öğeleri, türleri ve ast-üst ilişkileri, kişiler arası iletişim ve etkileme, kişiler arası iletişimi etkileyen faktörler iletişim becerileri, iletişim ve toplum, iletişim engelleri. Bir iletişim süreci olarak öğretmen-öğrenme süreci.

EBB 537 Değişim ve Değişim Teknikleri

Bu dersin içeriğini değişim kavramı, değişim teknikleri ve değişim yönetimi oluşturulacaktır.

EBB 534 Eğitim Hukuku ve Soruşturma

Hukukla ilgili bazı kavramlar, hukuk devleti, eğitimin hukuki dayanakları, kamu hukuku ve kamu yararı, kamu görevlisi, disiplin fiil ve halleri ile disiplin cezaları, memur suçları, idari ve adli soruşturma, inceleme ve soruşturmalarda başvurulabilecek bazı kanun ve yönetmelikler, memurun ödevleri, memurun sorumlulukları ve genel hakları.

EBB 539 Denetimde Gelişmeler

Denetmenlere yüklenen yeni roller, denetimdeki yeni gelişmeler, denetmenin öğretimsel liderlik rolü, denetimle ilgili yapılan araştırmalar.

EBB 541 Eğitim Planlaması

Eğitim planlamasının neden gerekli olduğu, eğitimde fırsat ve olanak eşitliği, eğitim planlaması yaklaşımları, eğitimin getirisi, eğitim planlamasına ilişkin eğilim ve görüşler, kalkınma planları, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EBB 533 Sınıf Yönetimi

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disipline ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu öğrenmeye uygun ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

EBB 524 Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Bu derste teknoloji kavramı, eğitimde uygulanan teknolojik programlardan örnekler, sınıf teknoloji sistemlerinin genel özellikleri, materyal geliştirmede teknoloji, yeni gelişen teknolojiler ve teknolojiyi eğitime entegre etmede yaşanan yönetsel ve diğer sorunların tartışılmasına yer verilecektir.

EBB 522 Eğitimsel Liderlik

Bu dersin içeriği şu konu başlıklarından oluşmaktadır: Liderlik, Liderlik kuramları, Okul yönetiminde liderlik, Etkili lider yönetici, Eğitimsel liderlik; Kültürel liderlik ve eğitim  yönetiminde uygulamaları, Moral liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Dönüşümcü liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Vizyoner liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Kalite liderliği ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Öğrenen liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları, Öğretimsel liderlik ve eğitim yönetiminde uygulamaları şeklinde yer verilecektir.

EBB 529 Eğitim Ekonomisi

Eğitim ekonomisinin sınırlarını çizerek eğitim bilimleri içindeki yerini belirlemek bu dersin birincil amacıdır. Eğitim ekonomisi kapsamında ekonominin tarihçesi ve ekonomik düşüncelerin eğitimi ele alış şekilleri, işgücü piyasaları, eğitim finansmanı, uygulamada eğitimin maliyeti ve getirileri konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930