Hukuk Bitirme Ödevi

hukuk bitirme odevi

HUKUK FAKÜLTESİ

DERS İÇERİKLERİ bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

BİRİNCİ YARIYIL – İKİNCİ YARIYIL

ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR)

ANAYASA HUKUKU II (TÜRK ANAYASA HUKUKU)

Anayasa Hukuku dersi iki ana bölüm çerçevesinde okutulmaktadır. Bunlardan ilkinde,

özellikle liberal batı demokrasileri ile karsılastırmalı olarak Anayasa hukukunun genel

esasları ve temel kavramlar anlatılmaktadır. Bu bölümün baslıklarını anayasa, anayasanın

yapılması ve değistirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet

biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, meclis hükümeti rejimi, baskanlık rejimi, parlamenter

rejim, seçim, siyasal partiler vb. konular olusmaktadır. İkinci ana bölümde, Osmanlı-Türk

anayasal gelismeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile yukarıdaki

kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır. Uygulama çalısmasında ise,

öğrencilerin katılımına öncelik verilerek Anayasa Mahkemesi kararlarının ve güncel anayasa

hukuku sorunlarının tahlil ve çözümleri üzerinde durulmaktadır. bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Kaynaklar: GÖZLER, Kemal: Anayasa Hukukuna Giris, 2008; GÖZLER, Kemal: Türk

Anayasa Hukuku Dersleri, 2008; GÖZÜBÜYÜK, 9eref: Anayasa Hukuku, 2007; ÖZBUDUN,

Ergun: Türk Anayasa Hukuku, 2008; TEZİÇ, Erdoğan: Anayasa Hukuku, 2007

Constitutional law course is examined in the perspective of two principal chapter. At the first

chapter, the general principles and elements of Constitutional law are examined in a

comparative study with the liberal western democracies. In this chapter the constitution, its

enactment and amendments, political power, sovereignty, separation of powers, different

political systems will be analyzed. At the second chapter, the historical evolution of Turkish

Constitutional law will be examined. In the practice classes, with the priority of the

participation of the students, the Constitutional Court decisions and the analysis actual

Constitutional law problems will be examined.

ROMA HUKUKU I-II bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Atatürk’ün hukuk inkılabı neticesinde Türkiye’nin Kara Avrupası hukuk sistemine dahil

olmasıyla, Roma hukuku, bizim hukukumuzun da tarihi haline gelmistir. Hukuk fakültelerinde

eğitim-öğretim dogmatik hukuk, hukuk felsefesi ve hukuk tarihi üzerine kurulmustur. İste bu

nedenle Roma hukuku derslerinde de, Türk Medeni Kanunu’nun alındığı ülke olan İsviçre’de

olduğu gibi, günümüz hukukuna etkili olan kavram ve kurumlar ağırlıklı olarak okutulmakta,

hukuk kurallarının tarihi süreç içinde nasıl olustuğu gösterilmektedir.

Bu dersin konuları sunlardır: Tarihî Giris; Roma Hukuk Tarihi; Genel Kavramlar: Hak, Hukuk

(ius) ve Dava (actio), Hak Ehliyeti, Roma Ailesi ve Patria Potestas, Vesayet ve Kayyımlık,

Hukuki Olay, Hukuki İslemlerin Hükümsüzlüğü, Fiil Ehliyeti, Temsil; Roma Usul Hukuku:

Genel Bilgiler, Ordo Iudiciorum Privatorum (özel veya adi mahkemeler nizamı), Cognitio

Extra Ordinem (nizam harici veya fevkalade usul); Roma Esya Hukuku: Ayni Hak Kavramı,

Ayni Hakların Nitelikleri, Konu ve Çesitleri; Mülkiyet: Mülkiyet Hakkının İçerdiği Yetkiler,

Mülkiyet Hakkının Kapsamı ve Sınırları, Zilyetlik, Mülkiyetin Kazanılması Yolları, Mülkiyetin

Korunması; Sınırlı Ayni Haklar; Roma Borçlar Hukuku: Genel olarak Borç İliskisi, Borç

Kavramı ve Borcun Unsurları, Borcun Konusu; Borçların Doğusu: Borçların Kaynakları,

Roma Hukukunun Akitler Sistemi; Borçların Sona Ermesi.

Kaynaklar: ÇELEBİCAN, Özcan: Roma Esya Hukuku, Ankara 2006; ÇELEBİCAN, Özcan:

Roma Hukuku, 13. Bası, Ankara 2008; ERDOĞMU9, Belgin / TAHİROĞLU, Bülent: Roma

Hukuku Dersleri, 4. Bası, İstanbul 2005; ERDOĞMU9, Belgin: Roma Borçlar Hukuku

Dersleri, 2. Bası, İstanbul 2006; ERDOĞMU9, Belgin: Roma Esya Hukuku, 3. Bası, İstanbul

2006; GÜNAL, Nadi / KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan : Roma Hukuku Pratik Çalısmaları, 2.Bası,

Ankara 2002; RADO, Türkan: Roma Borçlar Hukuku, İstanbul 2004; TAHİROĞLU, Bülent /

ERDOĞMU9, Belgin : Roma Hukuku Meseleleri, İstanbul 2005; TAHİROĞLU, Bülent: Roma

Borçlar Hukuku, İstanbul 2005; TAMER, Diler : Roma Hukuku Uygulamaları, 2008; UMUR,

Ziya : Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1999 bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Turkish legal system is based on European continental law with the law reform of Atatürk. As

the Roman law constitutes the basis of European Continental law, it constitutes as well the

basis of the history of Turkish legal system. The education in law faculties is based on

doctrinaire law, philosophy of law and history of law. In parallel with this during this courses

the evolutions of legal norms and the concepts and institutions inherited from Roman law will

be examined.

MEDENİ HUKUK I (GİRİ!-Kİ!İLER HUKUKU)

MEDENİ HUKUK II (AİLE HUKUKU)

Bu ders baslıca üç bölümden olusmaktadır. Genel giris olarak adlandırılabilecek ilk bölümde

hukuk kavramı ve çesitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle birlikte Türk Medeni

Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci

bölümde gerçek ve tüzel kisilere iliskin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Aile hukukunun

incelendiği üçüncü bölüm en kapsamlı olanıdır. Bu bölümde evlilik (nisanlılık, evlenme ve

evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve vesayet konuları incelenir.

Bu derste islenen konular sunlardır: Medeni Hukuk Hakkında Genel Bilgiler: Medeni

Hukuk’un Konusu, Sistemi, Kaynakları; Medeni Kanun’un Baslangıç Hükümleri: Medeni

Hukukun Uygulanması (Zaman Bakımından, Anlam Bakımından Uygulanması), Kanunun

Tamamlanması, Kanunda Bosluk ve Kanunda Boslukların Doldurulması; Hakimin Takdir

Yetkisi; İyiniyet İlkesi; Dürüstlük Kuralı; İspat Yükü; Kisiler Hukuku: Kisi, Kisilik Kavramları ;

Gerçek Kisiler, Gerçek Kisiliğin Baslangıcı, Sona Ermesi, Ehliyetleri; Kisilik Hakkı ve Kisiliğin

Korunması; Yerlesim Yeri ve Hısımlık; Kisisel Durum ve Kisisel Durum Sicili; Tüzel Kisiler,

Kavram, Türleri, Kurulusu, Ehliyetleri ve Sona Ermesi; Medeni Hukuk Tüzel Kisileri

(Dernekler ve Vakıflar); Aile Hukuku: Aile Kavramı ve Aile Hukuku Hakkında Genel Bilgiler;

Nisanlanma; Evlenme; Evliliğin genel Hükümleri (Evlilik Birliğinde Eslerin Hak ve

Yükümlülükleri, Eslerin Kisisel Durum Statüsü, Eslerin Hukukî İslemleri, Evlilik Birliğinin

Korunması, Esler Arasında Yasal Mal Rejimi); Evliliğin Geçersizliği (Evliliğin Yokluğu,

Mutlak-Nisbî Butlanı); Bosanma; Soybağı; Evlat Edinme; Velayet, Vesayet .

Kaynaklar: AKINTÜRK, Turgut: Türk Medeni Hukuku – Aile Hukuku Cilt:2, 11. Bası, İstanbul

2008; AKİPEK, Jale G. / AKINTÜRK, Turgut : Türk Medeni Hukuku Cilt: 1, 6.Bası, İstanbul

2007; AYAN, Mehmet / AYAN, Nursen : Kisiler Hukuku, 2.Bası, Konya 2007; DURAL,

Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan / GÜMÜ9, Alper: Türk Özel Hukuku, Cilt III: Aile Hukuku, İstanbul

2008; DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, Cilt II: Kisiler Hukuku 2006;

DURAL, Mustafa / SARI, Suat: Türk Özel Hukuku, Cilt I: Temel Kavramlar ve Medeni

Kanunun Baslangıç Hükümleri, 2005; ERLÜLE, Fulya / HELVACI, Serap : Medeni Hukuk,

İstanbul 2007; HATEMİ, Hüseyin : Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku), İstanbul 2005; HATEMİ,

Hüseyin : Gerçek Kisiler Hukuku, İstanbul 2005; HATEMİ, Hüseyin : Medeni Hukuka Giris,

İstanbul 2004; HELVACI, Serap: Gerçek Kisiler, 2.Bası, İstanbul 2007; OĞUZMAN, Kemal /

BARLAS, Nami : Medeni Hukuk, 15. Bası, İstanbul 2008; OĞUZMAN, Kemal / SELİÇİ, Özer

/ OKTAY- ÖZDEMİR, Saibe : Kisiler Hukuku, 2007; ÖZTAN, Bilge: Medeni Hukuk’un Temel

Kavramları, 28.Bası, Ankara 2008; ARAL, Fahrettin / OZANOĞLU, Hasan Seçkin : Medeni

Hukuk Pratik Çalısmaları, 4.Bası, Ankara 2007; KILIÇOĞLU, Ahmet: Medenî Hukuk Pratik

Çalısmaları, 9. Bası, Ankara 2008; KOCABA9, Gediz / HELVACI, Serap : Medeni Hukuk

Pratik Çalısmaları (Çözümlü), 2.Bası, İstanbul 2007; ZEVKLİLER, Aydın: Medeni Hukuk

Pratik Çalısmaları, 7.Bası, Ankara 2007 bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

This course is composed of three chapters. At the first chapter, along with the general

information on the different systems of civil law and the definition of law, the sources of

Turkish Civil law and its general principles will be examined. At the second chapter, real

persons and legal entities will be analyzed. At the third chapter, family law will be examined

in details. Engagement, marriage and divorce are the principal subjects of this chapter.

HUKUK BA!LANGICI I-II bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu islevleri açısından

tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yasamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal

ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu sekilde,

hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha

sonra hukuku arastıracak çesitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan

iliskileri anlatılmaktadır.

Bu derste islenen konular sunlardır: Sosyal Kurallar ve Hukuk Kuralları; Hukuki Yaptırım;

Pozitif Hukukun Kaynakları; Kanunlastırma Hareketleri; Türkiye’de Kanunlastırma

Hareketleri; İçtihat Hukuku; Pozitif Hukukun Kolları; Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları;

Hukukun Temeli; Kanunların Uygulanması; Kanunların Geçmise Dokunması Durumu;

Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması; Hukuksal İliskiler ve Haklar; Hakların Türleri;

Hak Sahibi; Tüzel Kisilerin Nitelikleri ve Doğusları; Tüzel Kisilerin Türleri; Hakkın Konusu,

Kazanılması ve Kaybedilmesi; Hukuksal Eylemler ve İslemler; Hukuksal İslemlerin Türleri;

Hakların Korunması.

Kaynaklar: AKI, Erol : Hukukun Temel Kavramları, 2007; ANAYURT, Ömer : Hukuka Giris

ve Hukukun Temel Kavramları, 2007; AYDIN, Nurullah : Hukuka Giris -Temel Kavramlar,

2007; BİLGE, Necip: Hukuk Baslangıcı, 2008; DERYAL, Yahya : Temel Hukuk Bilgisi, 2007;

DİNÇKOL, Abdullah : Hukuka Giris, 2007; GÖZLER, Kemal : Genel Hukuk Bilgisi, 2007;

GÖZLER, Kemal : Hukukun Temel Kavramları, 2008; GÖZLER, Kemal: Hukuka Giris, 2008;

GÖZÜBÜYÜK, 9eref : Hukuka Giris ve Hukukun Temel Kavramları, 2008; ILDIR, Gülgün :

Hukuka Giris, 2008; KAYIHAN, 9aban : Hukukun Temel Kavramları, 2007; KOCAMAN, Arif :

Temel Hukuk Bilgisi, 2007; KORTUNAY, Ayhan / 9ENYÜZ, Doğan : Hukuka Giris, 2008;

ÖZEL, Çağlar / CANSEL, Erol : Hukuk Baslangıcı, 2006; ÜZÜLMEZ, İlhan / KAYAR, İsmail :

Hukukun Temel Kavramları, 2007

During this course, the concept of law will be defined in the perspective of its functions. In

this definition, the importance of law for providing the order and justice, satisfying social

needs will be underlined. With these highlights, the differences between law and morals and

customs will be explained.

İKTİSAT I-II bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Sınırsız insan gereksinmeleri ile kıt kaynaklar arasında en uygun dengenin kurulmasına

yönelik insan davranısını kendisine konu alan iktisat bilimi, üretim, tüketim, yatırım ve diğer

iktisadi olguları irdeler. Bu ders çerçevesinde okutulan baslıklar fayda teorisi ve tüketim

dengesi. Arz-talep ve fiyat tesekkülü, üretim ve üretim dengesi, milli gelir, istihdam ve para

teorisidir.

Kaynaklar: Prof.Dr.Ahmet Yörük; ACAR, Sadık: İktisat.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I – II

Bu ders kapsamında Türk Kurtulus Savası tarihi, Atatürk döneminin dıs iliskileri, ulusal

egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır.

Kaynaklar: Dinçkol, Bihterin: Atatürk Devrimi, Der Yayınevi, İstanbul 2001

The course objective is to explain the circumstances under which the Republic of Turkey was

founded and to relat pupils to Atatürk’s principles, which form the basis of national

sovereignty. The course aims to enable students to gain a concept of Atatürk’s leading and

revolutionary aspect, his idea of non-racist nationalism, and his efforts in constituting global

peace along with his military astuteness.

TÜRK DİLİ I – II bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Hukuk sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı, yanlıssız

bir Türk dili düzeyi olusturmadan hukuk metinlerinin anlasılması, yorumlanması, adaletli ve

gerçeklere uygun bir sekilde uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle Türk dili, hukukun

tüm dersleri için gerekli bulunmaktadır.

Kaynaklar: ÇOTUKSÖKEN, Yusuf, Uygulamalı Türk Dili Dersleri, Papatya Yay., İst., 2006;

SENBAY, Nüzhet, Söz ve Diksiyon Sanatı, Yapı Kredi Yay

The aim of this course is to teach the principles of Turkish language and literature, rules on

the grammatical structure of Turkish language, syntax, and essay writing.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL – DÖRDÜNCÜ YARIYIL

BORÇLAR HUKUKU I – II (GENEL HÜKÜMLER)

Bu dersin konusunu Borçlar Kanunu’nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler

olusturmaktadır. Dersin kapsamı içerinde sırasıyla borcun kaynağı olarak hukuki islemler ve

özellikle sözlesmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz

zenginlesme ve özellik gösteren borç iliskileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve

borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır.

Kaynaklar: Ayse Havutçu: Türk Hukukunda Örtülü Bir Bosluk: Üreticinin Sorumluluğu,

Ankara 2005; Safa Reisoğlu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Bası, İstanbul 2006;

Selahattin Sulhi Tekinay / Sermet Akman / Haluk Burcuoğlu / Atilla Altop: Tekinay Borçlar

Hukuku, Genel Hükümler, 7.Bası, İstanbul 1993; Mustafa Resit Karahasan: Türk Borçlar

Hukuku Genel Hükümler, C.1, İstanbul 2003; Fikret Eren: Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

10.Bası, İstanbul 2008; Kenan Tunçomağ: Türk Borçlar Hukuku, C.1, Genel Hükümler,

6.Bası, İstanbul 1976; Zahit İmre: Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Hâlleri,

İstanbul 1949; Fikret Eren: Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara

1975; Teoman Akünal: Haksız Fiilden Doğan Zararlarda Denklestirme Sorunu, İstanbul 1977;

Mustafa Tiftik: Akit Dısı Sorumlulukta Maddî Tazminatın Kapsamı, Ankara 1994; Haluk N.

Nomer: Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddî Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul 1996; K.Emre

Gökyayla: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara 2004.

The general provisions of Turkish Code of Obligations will constitute the principle subject of

this course. During this course, the sources of obligations such as legal transaction and

especially the contracts, the execution and non-execution of obligations, law of torts, unjust

enrichment, special obligation relations and lastly assignment of a claim and transfer of

claims will be examined.

CEZA HUKUKU I – II (GENEL HÜKÜMLER) bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Ceza hukuku kavramı, görevi, niteliği, temel kavramları, tarihsel gelisimi, kaynakları, yorumu,

kisi yönünden ve ülke açısından uygulanması, ülkesellik, kisisellik ve güvenlik sistemleri,

devletler arasında geri verme gibi hususlar incelenmektedir. Bunun yanı sıra suç genel teorisi

kapsamında suçun, tipe uygun eylem, hukuka aykırılık ve kusurluluk unsurları, suçu etkileyen

nedenler, tesebbüs, suçların içtimai, istirak, tekerrür, cezalar ve türleri, güvenlik önlemleri,

sartla salıverme, erteleme, ceza ve infaz iliskisinin sona ermesi gibi kavramlar ele

alınmaktadır.

Kaynaklar: Ceza Hukuku Genel Hükümleri | Sedat BAKICI; Ceza Hukuku Genel Kısım |

Nevzat TOROSLU; Gerekçeli Ceza Kanunları | Prof.Dr.Mehmet Emin ARTUK –

Prof.Dr.Ahmet GÖKCEN – Yrd.Doç.Dr.A.Caner YENİDÜNYA; Uygulamalı Ceza Hukuku |

Prof.Dr.Kayıhan İÇEL – Doç.Dr.Yener ÜNVER; Karsılastırmalı Ceza Hukuku Yasaları |

Prof.Dr.Kayıhan İÇEL – Doç.Dr.Yener ÜNVER; Ceza Hukuku ( Genel Hükümler Ve Özel

Hükümler ) | Prof.Dr.Bahri ÖZTÜRK – Doç.Dr.Mustafa Ruhan ERDEM

The main subject of Criminal law is constituted by “crimes” defined as the violation of social

order and the punishment of those crimes with the prescribed legal norms. During this

course, the historical evolution and sources of criminal law, the general theory of crime,

action defined as crime, contradiction to law and delinquency, the causes affecting the crime,

the concept of attempt and other related subjects will be explained.

İDARE HUKUKU I – II bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

İdare Hukuku bireyler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki

iliskileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste Türk İdari Teskilatı (Merkezi İdare ve

tasradaki uzantıları, Mahalli İdareler vs.), idarenin islemleri (idari islem, idari sözlesmeler vs.),

idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.), Personel Hukuku, idarenin mal varlığı

ve kazanma usulleri (idare malları, kamulastırma vs.), idarenin mali sorumluluğu, idarenin

yargısal denetimi (idari davalar, idari yargılama usulü vs.) gibi konular islenmektedir.

Kaynaklar: İsmail Ercan, Ümit Kaymak, Zehra Odyakmaz: İdari Yargı, İstanbul 2008; 9eref

Gözübüyük: Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Ankara 2008; 9eref Gözübüyük: Yönetim Hukuku,

Ankara 2008; Kemal Gözler: İdare Hukuku Dersleri, Bursa 2008; 9eref Gözübüyük / Turgut

Tan: İdare Hukuku (Cilt 2), Ankara 2008; 9eref Gözübüyük: Yönetsel Yargı, Ankara 2008;

Cafer Ergen: İdari Yargı Davaları, Ankara 2008; Cafer Ergen: İdari Yargılama Usulü Kanunu

9erhi, Ankara 2008; Mehmet Kayhan: İdari Davalarda Yürütmeyi Durdurma, Ankara 2008;

İdare Hukuku: E. Ethem Atay, Ankara 2006.

The Administrative law regulates the relation between administration and individuals. In this

course, Turkish administrative structure, the legal acts of administration, the actions of

administration, Law of Officers, the assets of administration and its acquisition procedures,

financial responsibility of administration, the judicial control of administration will be

explained.

DEVLETLER UMUMİ HUKUKU I – II (GENEL ESASLAR) bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Milletlerarası hukukun bütün klasik konuları son gelismelerin ısığı altında ele alınmaktadır.

Milletlerarası hukukun kaynakları, bu arada ağırlıklı olarak antlasmalar hukuku; devlet,

milletlerarası teskilatlar ve gerçek kisilerin milletlerarası hukuk kisiliği açısından bu hukuk

düzenindeki yeri; devletin yetkisi, bu arada ağırlıklı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu

sorunları da kapsamak üzere deniz hukuku; Birlesmis Milletler düzeninde kuvvet kullanma

yasağı, mesrû müdafaa hakkı ve zorlayıcı önlemler uygulamaları da dahil ortak güvenlik

sistemi; uyusmazlıkların barısçı yollarla çözümü usulleri bu konular arasındadır.

Kaynaklar: Aksar, Yusuf, Implementing International Humanitarian Law: From the Ad Hoc

Tribunals to a Permanent International Criminal Court, London-New York: Routledge-2004;

Aksar, Yusuf, Evrensel Yargı Kurulusları, Ankara: Seçkin-2007; Hüseyin Pazarcı:

Uluslararası Hukuk. bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

During this course, the subjects international public law are examined in the light of actual

developments. The sources of international public law especially the agreements, States,

international organizations and the place of real persons in international public law, the

authority of States, maritime law with special attention on the problems of Turkey, the

prohibition of power use in United Nations order, the common security system including the

right of self defense and mandatory measures, peaceful resolutions of conflicts will be

examined.

HUKUK SOSYOLOJİSİ bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Adaletin değisik anlamları ve türleriyle bir hukuki değer olarak incelenmesinden sonra,

hukukun sosyal islevi konusundaki görüsler tartısılmakta ve hukukun tabanını olusturan

sosyolojik yapının hukuka olan etkileri arastırılmaktadır. Son olarak doğru bir hukukun

arastırılmasına girisilmektedir.

Kaynaklar: Abdullah Dinçkol, Sosyolojiye Giris, Der Yayınları, İstanbul; Hukuk Sosyolojisi

Açısından Türkiye’de Evlenmenin Evrimi | Dr.Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN; Birey, Toplum,

Bilim: Sosyoloji Temel Kavramlar | Yrd.Doç.Dr. Nilüfer DEMİR; Felsefe Sosyoloji Hukuk Ve

Devlet | Niyazi ÖKTEM – Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ; Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi

Dersleri | Prof. Dr. Ernest HIRSCH; Hukuk Sosyolojisi | Prof.Dr.Yasemin I9IKTAÇ; Hukuk

Sosyolojisine Giris | Mehmet Tevfik ÖZCAN; Hukuk Sosyolojisinin Gelisim Yönü | Prof.Dr.

Cahit CAN; Sosyolojiye Giris | Doç.Dr. Abdullah DİNÇKOL

During this course, after examining different meanings and description of law different views

on the social function of law will be discussed and the impact of the sociological basis of law

will be analyzed. Lastly, the real concept of law will be studied.

HUKUK FELSEFESİ bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Bilimin ve felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun kültürel

islevini olusturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta, bunun yanı

sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne olduğu, ahlaki

değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalısılmaktadır.

Kaynaklar: Felsefe Sosyoloji Hukuk Ve Devlet | Niyazi ÖKTEM – Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ;

Hukuk Felsefesi | Yasemin I9IKTAÇ; Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri | Prof.

Dr. Ernest HIRSCH; Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları | Prof.Dr.Vecdi ARAL; Hukuk ve

Devlet Felsefesi | Yard.Doç.Dr. Halil AKKANAT.

After the explanation of the characteristics of science and philosophy and their relationship

with each other, the value of law which constitutes the cultural functioning side of law will be

examined during this course. Furthermore, the moral value of law will be explained. Briefly,

during this course, the definition of moral, the place and importance of law in the moral

values will be analyzed.

TÜRK HUKUK TARİHİ bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Bu dersler İslamiyet’ten önceki dönem, İslamiyet’ten sonraki dönem, tanzimattan sonraki

dönem ve Cumhuriyetten sonraki dönem seklinde dört dönem çerçevesinde incelenmektedir.

Bunun yanı sıra, Tanzimat hareketinden sonra baslayan batılılasmanın Cumhuriyetten

sonraki dönemde hukukun her dalında gerçeklesmis olması nedeniyle, Türk Hukuk Tarihi ile

Avrupa Hukuk Tarihlerinin karsılastırılmasına bir sömestre tahsis edilmektedir.

Kaynaklar: Réné,David Köteli,Argun ,Çagdas Büyük Hukuk Sistemleri, İstanbul 1985; Hukuk

Tarihinde İslâm Hukuku | Ord.Prof.Dr. Sabri 9akir ANSAY; Türk Hukuk Tarihi,

Prof.Dr.Coskun ÜÇOK – Prof.Dr.Ahmet MUMCU – Prof.Dr.Gülnihal BOZKURT.

During this course, the history of Turkish Law will be examined under four periods namely

the Pre-Islamic Period, Pro-Islamic Period, Period After the Administrative Reforms and

Period after the Turkish Revolution. Furthermore a comparative study of the History of

Turkish Law and the History of European Law systems will be made.

BE!İNCİ YARIYIL – ALTINCI YARIYIL

E!YA HUKUKU I – II bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Bu dersin kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve

tapu sicili, mülkiyet ve mülkiyet dısında kalan aynı haklar incelenmektedir. Bu ders kapsamı

içinde kat mülkiyeti konusu da yer almaktadır.

Kaynaklar: AKİPEK, JALE; Türk Esya Hukuku, İkinci Kitap (Mülkiyet), 2.Bası, Ankara 1973;

AYAN, MEHMET, Esya Hukuku II Mülkiyet, Konya 2000; AYBAY, AYDIN / HATEMİ,

HÜSEYİN, Esya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981; AYİTER, NU9İN, Esya Hukuku, Ankara

1983; DURAL, MUSTAFA, Esya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981; ERTA9, 9EREF; Esya

Hukuku, 4.Bası, Ankara 2002; ESENER, TURHAN, Esya Hukuku Ankara 1985

After explaining the term of real right, possession and land registry, property and real rights

excluding the property will be explained during this course. Furthermore, this course includes

the concept of condominium ownership.

BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında düzenlenen özel sözlesme türlerinin ele alındığı bu

dersin kapsamında, sırasıyla temlik borcu doğuran sözlesmeler, kullanma ve yararlanma

hakkı veren sözlesmeler, is görme borcu doğuran sözlesmeler, saklama borcu doğuran

sözlesmeler, kisisel teminat sözlesmeleri, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözlesmeler ve

ortaklık sözlesmeleri üzerinde durulmaktadır.

Kaynaklar: YAVUZ, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İst., 2002; HALUK TANDOĞAN: Borçlar

Hukuku Özel Borç İliskileri, Cilt:II, 4.Bası, İstanbul-1989; Cilt:I/1, 6.Bası, İstanbul-1990;

Cilt:I/2, 5.Bası, İstanbul-1992; HERMAN BECKER; İsviçre Borçlar Kanunu 9erhi (İkinci

Bölüm, Çesitli Sözlesme İliskileri, Madde:184-551), Bern 1934 (ÇEV. DR.A.SUAT DURA,

Ankara-1993); KENAN TUNÇOMAĞ: Türk Borçlar Hukuku, C.II, Özel Borç İliskileri, İstanbul

1977; FAHRETTİN ARAL: Borçlar Hukuku Özel Borç İliskileri, 2.Bası, Ankara-1999.

During this course, the special types of contracts such as sale, barter, donation, hire and

labor that are regulated at the second section of the Code of Obligations will be explained.

TİCARET HUKUKU I – II bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Bu ders, ticari isletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku seklinde üç baslık

altında incelenmektedir. Ticari isletme hukuku çerçevesinde ticari isletme kavramı, ticari is,

tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari isletmeye bağlı yardımcılar ve çesitli

aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır. Kıymetli

evrak hukukunda özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziyai ve iptali, poliçe, çek,

bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların sekil sartları, devri, ödenmesi ve

ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir. Son olarak ortaklıklar hukukunda adi ortaklık,

ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların

kurulusu, organları, ortaklar arasında değisiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın

sona ermesi gibi baslıklar ele alınmaktadır.

Kaynaklar: Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2005; Hüseyin Ülgen/Mehmet

Helvacı/Abuzer Kendigelen/Aslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2006; Abuzer

Kendigelen / Arslan Kaya / Hüseyin Ülgen / Mehmet Helvacı: Kıymetli Evrak Hukuku,

İstanbul 2008; Fırat Öztan: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2008; Mehmet Bahtiyar: Kıymetli

Evrak Hukuku, İstanbul 2007; Lerzan Yılmaz: Kambiyo Senetlerinde Def’iler, İstanbul 2007;

Hasan Pulaslı: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2007; Abuzer Kendigelen: Çek Hukuku,

İstanbul 2007; Mustafa Çeker: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2007; Gönen Eris: Çek

Hukuku, Ankara 2004; Nazif Kaçak: Bono – Poliçe –Çek, Ankara 2008; Ahmet Battal:

Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2005; Hasan Pulaslı: 9irketler Hukuku, Adana 2008; Necla

Akdağ Güney: Anonim 9irket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2008;

Buket Sayın Önal: Limited 9irketlerde Ortakların Sorumluluğu, Ankara 2008; 9ükrü Yıldız:

Limited 9irketler Hukuku, İstanbul 2007; Ahmet Battal: 9irketler Hukuku, Ankara 2005; Tuğrul

Ansay: Anonim 9irketler Hukuku Nereye Gidiyor?, Ankara 2005; Ali Cenk Keskin: 9irketler

Hukuku Alanında Avrupa Topluluğu Düzenlemeleri ve Avrupa 9irketi, İstanbul 2004; Gönen

Eris: Anonim 9irketler Hukuku, Ankara 1995; Erdoğan Moroğlu: Türk Ticaret Kanunu

Tasarısı, İstanbul 2007

This course is examined under three principle subjects as commercial enterprises, valuable

papers and companies. In the framework of commercial enterprises the commercial

provisions and activities, commercial enterprises, commercial disputes, the concept of

merchant, the commercial representatives, unfair competition, trademark and book account

will be explained. In the valuable papers, the definition of valuable papers, their different

types, the lost and annulations of them, the bill of exchange, the bond, the check and

warrants will be examined in details. In the companies as third subject, the general and

limited partnerships, corporations and partnerships with limited liability will be analyzed.

MEDENİ USUL HUKUKU I – II

Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun

yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının

teskilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

Kaynaklar: Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku,

Ankara 2008; H. Yavuz Alangoya / M. Kamil Yıldırım / Nevhis Deren-Yıldırım: Medeni Usul

Hukuku Esasları, İstanbul 2007; Ergin Nomer / Günseli Öztekin Gelgel / Nuray Eksi:

Milletlerarası Tahkim Hukuku, İstanbul 2008; Kemal Dayınlarlı: UNCITRAL

Kurallarına Göre Uzlasma ve Tahkim, Ankara 2007; Gülüm Bayraktaroğlu / K. Sedat

Sirmen / Rıfat Erten / Turgut Turhan: Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler, Ankara

2002; Nuray Eksi: Milletlerarası Ticari Uyusmazlıkların Tahkim yoluyla Çözümüne İliskin

İstanbul Konferansı, İstanbul 2008; Bilgehan Yesilova: Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai

Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi, İzmir 2008; Ziya Akıncı: Milletlerarası

Tahkim, Ankara 2007; Turgut Kalpsüz: Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Ankara 2007; Baki

Kuru / Ejder Yılmaz / Ramazan Arslan: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili

Mevzuat, Ankara 2008; Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni

Usul Hukuku, Ankara 2008; H. Yavuz Alangoya / M. Kamil Yıldırım / Nevhis Deren-

Yıldırım: Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul, 2007; Mehmet Akif Tutumlu: Medeni

Yargılama Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesi, Ankara 2007; Baki Kuru: Hukuk

Muhakemeleri Kanunu, İstanbul 2001; Saim Üstündağ: Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul

2000; Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı, İzmir 2001; Osman

Kiper: Hukuk Davalarında Kanıtlar, Ankara 1995; Haluk Konuralp: Medeni Usul Hukukunda

İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 1999; Bilge Umar / Ejder Yılmaz: İspat Yükü,

İstanbul 1980.

During this course, the courts structure, the trial, the status of the plaintiff and defendant,

procedure of filling a lawsuit, procedure of representation in the court, the duties of judges,

procedure of the proof of claim, judgment and appeal procedures and alternative dispute

resolutions especially arbitration will be examined in details.

GENEL KAMU HUKUKU

Hukuk biliminin bir alt disiplini olarak Genel Kamu Hukukunun iki ana inceleme konusu

vardır. Bunların birincisi “devlet” örgütünün kökeni, olusumu ve isleviyle ilgili görüslerdir.

Buna Devlet Doktrinleri veya Siyasal Düsünceler Tarihi denir. Genel Kamu Hukukunun ikinci

inceleme konusu kisinin devlete karsı korunması sorunsalını yani devlet iktiranını

sınırlanmasını ele alır. Buna da Temel Hak ve Özgürlükler denilmektedir. Devlet Doktrinleri

ve Temel Hak ve Özgürlükler birbirine çok bağlıdırlar. Çünkü devlet ve iktidar, otorite ve buna

bağlı olarak zorlama yetkisi vermekte ve bireyler buna karsı zayıf ve korumasız

kalmaktadırlar. İste Temel Hak ve Özgürlükler kavramı bireylerin devlet otoritesine karsı

korunmasını sağlamaktadır.

Dolayısıyla hukuk fakültesinde okutulan bir ders olarak Genel Kamu Hukuku, bir yanda

devletin kökeni ve olusumu diğer yanda ise temel hak ve özgürlükleri öğrencilere aktarmak

islevini görmektedir. Derste, ders saatleri sınırlı olduğu için devlet üzerine görüs ortaya atan

düsünürlerin, filozofların ve hukukçuların bütün fikirleri incelenmeyecektir. Bunun yerine her

düsünce akımını en iyi yansıtan düsünür üzerinde durulmaktadır. Amaç, ana hatlarıyla

“devlet” örgütünü açıklamaya çalısan görüsleri tanıtıp bu alanda genis bilgi edinmek

isteyenlere çalısma kolaylığı sağlamaktadır.

Genel Kamu Hukuku dersinin temel hak boyutunda ise, devlet iktidarının sınırlanması

problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya

çıkmıs ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem

yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler

kavramının arka planında yer alan düsünce akımları gösterilmektedir.

Kaynaklar: Felsefe Sosyoloji Hukuk Ve Devlet | Niyazi ÖKTEM – Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ;

Hukuk ve Mesruluk (Evrensel Erdem Üzerine Bir Deneme) | Doç.Dr. Ahmet GÜRBÜZ;

Modern Toplum Ve Hukuk Devleti | Mehmet Tevfik ÖZCAN; Moderniteden Postmoderniteye

Egemenlik Ve Hukuk | Yrd.Doç.Dr.Rukiye AKKAYA KİA; Ulus – Devlet | Ozan ERÖZDEN.

General Public law has two main research subjects. First subject examines the roots of

“state” organization, different doctrinaire views on the creation and functions of the state. The

protection of individual vis-à-vis of the state in other words the limitation of the state’s

sovereignty constitutes the second subject of the General Public law. This second subject is

called Fundamental Rights and Freedoms. Those two subjects are really connected to each

other because state and its power gives authority and in conjunction of this a power of

enforcement and the individuals restrain weak and unprotected against this power. At this

point, Fundamental Rights and Freedoms ensure the protection of individuals against state

authority.

Accordingly, General Public law examines on one hand the roots and creation of state, the

fundamental rights and freedoms on the other. The main object, in the analysis of state

organization is to provide a general framework on the different doctrinaire views. In the

examination of fundamental rights and freedoms, the historical evolution of the limitation of

state’s power is explained at first. As a second chapter, national and international legal acts

providing the protection of fundamental rights and freedoms are examined.

CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)

Suçların tasnifindeki çesitli ekollere göre tasnif ölçütleri, Türk Ceza Kanunundaki ve çağdas

yasalardaki sistem incelendikten sonra devletin sahsiyetine karsı suçların, hürriyete karsı,

adliyeye karsı, kamu düzenine karsı, genel adap ve aile düzenine karsı suçların genel

kuralları ele alınmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suç tiplerinden büyük bir

kısmı unsurları ile ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Kaynaklar: Açıklamalı – İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu ( 2.Cilt Takım ) | İsmail

MALKOÇ; Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu | Dr.Günes OKUYUCU ERGÜN; Türk

Hukukunda Suçlar Ve Kabahatler İle Tüm Özel Ceza Yasaları | Kerim TOSUN – Mustafa

ARTUÇ; Ceza Hukuku Özel Hükümler | Sedat BAKICI; Ceza Hukuku Pratik Çalısmaları |

Prof.Dr.Hakan HAKERİ – Doç.Dr.Berrin AKBULUT; Ceza Hukuku Özel Hükümler |

Prof.Dr.Mehmet Emin ARTUK – Prof.Dr.Ahmet GÖKCEN – Yrd.Doç.Dr.A.Caner

YENİDÜNYA.

The classification of different types of crimes according to their subject matter constitutes the

main examination area of this course. During this course, the special provisions of Turkish

Criminal Code and the system in modern codes will be explained.

YEDİNCİ YARIYIL – SEKİZİNCİ YARIYIL

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I – II bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi raporu, bitirme ödevi nasıl yazılır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi sunumu, bitirme ödevi hazırlama, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevi kapağı, bitirme ödevi kapak, bitirme ödevi konusu, yüksek lisans bitirme ödevi, bitirme ödevi teşekkür yazısı, bitirme ödevi taslağı, bitirme ödevi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları fırat, bitirme ödevi yazma kuralları, bitirme ödevi yapılır, bitirme ödevi yazım kılavuzu, zemin mekaniği bitirme ödevi

Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar ihtilafı Sistemi, milletlerarası

usul hukuku, vatandaslık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır.

Kaynaklar: Türk Devletler Özel Hukukunda Tüketici Akidlerine İliskin Sorunlar | Gülseli

Öztekin GELGEL; Devletler Özel Hukukunda Velayet | Ar.Gör. Burak HUYSAL; NOMER,

Ergin: Vatandaslık Hukuku, 11. Bası, İstanbul 1997; NOMER, Ergin / 9ANLI, Cemal:

Devletler Hususî Hukuku, 12. Bası, İstanbul 2003.

During this course, the general principles of international private law, Turkish conflict of laws

system, international law of procedure, law of citizenship and law of foreigners will be

examined.

DENİZ TİCARET HUKUKU

Deniz hukuku dersi kapsamında gemi, gemiler üzerinde ayni haklar, gemiyi isleten (donatan),

donatanın sorumlulukları, kaptan, deniz yolu ile yük tasıma sözlesmeleri, tasıyanın

sorumlulukları, deniz kazaları, kanundan doğan rehin hakları ve gemiler üzerinde cebri icra

konuları okutulmaktadır.

Kaynaklar: R. Kender/T. Çağa, Deniz Ticaret Hukuku, C.1 ve C.2, İstanbul, 2006; Kender,

Sigorta Hukuku, İstanbul 2005; S. Ataergin, Deniz Ticareti Ders Notları, İstanbul 2007; S.

Ataergin, Deniz Hukuku Mevzuatı C. 1, İstanbul, 2004; S. Ataergin, Deniz Hukuku Mevzuatı

C. 2, İstanbul, 2006

Seagoing vessels, real rights on vessels, ship owner, the responsibility of ship owner,

captain, contracts of carriage of goods by sea, liability of carriers, shipwrecks, statutory lien

and general execution on vessels constitute the subjects of this course.

İCRA-İFLAS HUKUKU I – II

Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra,

mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çesidinde geçerli olan kurallar,

özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra icra iflas suçları ve ihtiyati

haciz de incelenmektedir. İflas hukukunda ise bir tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine iliskin

usuller ve konkordato ele alınmaktadır. Ayrıca iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların

tatmini incelenmektedir.

Kaynaklar: Baki Kuru / Ejder Yılmaz / Ramazan Arslan: İcra ve İflas Hukuku -Ders Kitabı,

Ankara 2008; Timuçin Musul: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2008; Hakan Pekcanıtez / Meral

Sungurtekin Özkan / Muhammed Özekes / Oğuz Atalay: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2008;

9akir Balcı: İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar, İzmir 2005; Baki Kuru: İcra ve İflas

Hukukunda Menfi Tesbit Davası ve İstirdat Davası, Ankara 2003; Mine Erturgut: İcra ve İflas

Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, Ankara 2000; Muhammed Özekes: İcra İflas

Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999; M. Kamil Yıldırım: İcra ve İflas Hukukunda İptal

Davaları, İstanbul 1995; M. Fatih Dikici: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2008; 9akir Balcı:

İflasın Ertelenmesi, İzmir 2007; Efrail Aydemir / Enis Çağlar: İflasın Ertelenmesi ve Borçların

Yapılandırılması, Ankara 2007; Barıs Toraman: Sermaye 9irketleri ve Kooperatiflerde İflasın

Ertelenmesi Talebi, Ankara 2007; Hülya Yarıcı: Sermaye 9irketleri ve Kooperatiflerin

uzlasma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması, İstanbul 2007; Alper Efe Erten: Mali Durumu

Bozulan Sermaye 9irketlerinin Uzlasma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması, Ankara 2006;

Sümer Altay: Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, İstanbul 2005; Sema Taspınar

Ayvaz: İcra-İflas Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Ankara 2005; Oğuz Atalay: Anonim

9irketlerin İflası, İzmir 1996.

During this course, the executive agents, the procedure of enforcement of court decisions

and the rules on the enforcement of debts especially the enforcement of debts based on

valuable papers will be examined. Beside those subjects, the crimes of enforcement and

bankruptcy and arrestment will also be explained. In the law of bankruptcy, the procedures of

bankruptcy of the merchants and concordat will be studied. Furthermore, the liquidation of

goods and the payments of debts will be examined under this chapter.

İ! HUKUKU I-II

Bireysel is hukuku kapsamında tek tek isçilerin isverenleriyle iliskileri hizmet sözlesmesi

çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözlesmesinin kurulması, hükümleri ve sona

ermesi üzerinde durulmaktadır. Toplu is hukukunda ise isçiler ve isverenler arasındaki

iliskiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Sendikaların

kurulması ve isleyisi, toplu is sözlesmeleri ve bunların bağıtlanması prosedürü, toplu is

uyusmazlıklarının barısçı yollardan çözümlenmesi ve is mücadelesi türlerinden grev ve lokavt

bu kapsamda ele alınmaktadır.

Kaynaklar: A.Murat Demircioğlu / Tankut Centel: İs Hukuku; Sarper Süzek: İs Hukuku;

Tankut Centel / Kenan Tunçomağ: İs Hukukunun Esasları; Ali Güzel / Nursen Caniklioğlu /

Saim Ocak: İs Mevzuatı; Ali Güzel / Saim Ocak / Ercüment Özkaraca: İs Kanunları; Nuri

Çelik: İs Hukuku Dersleri; Aydın Basbuğ: İs Sözlesmesinin Değisen 9artlara Uyarlanması;

Fuat Bayram: Türk İs Hukukunda İs Sağlığı ve Güvenliği Denetimi; Tankut Centel / Ender

Gülver: İs Yasaları.

The labor law will be examined under two chapters as the individual and collective labor law.

The relations of workers with their employers in the framework of their contracts of

employment, the conclusion of the contract of employment, its provisions and its dissolution

will be explained in details. In collective labor law, the syndicate as collective formation of

labors and employers will be examined. The creation and functioning of syndicates, collective

employment contracts and their conclusion procedures, the peaceful resolution of collective

labor conflicts and strike and lock-out are other related subjects of collective labor law.

CEZA USUL HUKUKU I – II

Ceza usul hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kisi ve zaman

bakımından uygulama alanı belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ceza usul hukukunun temel

ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, sahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza

yargılamasının konusu, kosula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama

gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çesitli asamaları, yasa yolları, kesin hüküm ve

ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları ele alınmaktadır.

Kaynaklar: ÖZTÜRK Bahri, ERDEM Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Muhakemesi

Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006; Ceza Muhakemesi Kanunu 2.Cilt Takım | İsmail

MALKOÇ – Mert YÜKSEKTEPE; Ceza Muhakemesinde Durusma | Dr.Hakan KARAKEHYA;

Ceza Muhakemesi Hukuku ( Pratik Çalısma Kitabı ) | Prof.Dr.Nur CENTEL – Doç.Dr.Hamide

ZAFER; Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler | Prof.Dr.Hakan HAKERİ – Doç.Dr.Yener

ÜNVER; Ceza Muhakemesi Hukuku | KUNTER / YENİSEY / NUHOĞLU; Ceza Muhakemesi

Hukuku Temel Bilgiler | Prof.Dr.Bahri ÖZTÜRK – Doç.Dr.Mustafa Ruhan ERDEM – Özge

SIRMA – Yasemin F.SAYGILAR.

During this course, the general principles of Criminal Procedure law and the enforcement of

substantive criminal law will be examined. The subjects of trial such as judge, prosecutor,

suspect, defender, the subject of criminal trial, the precaution of trial such as the proofs,

arrestment, detention, confiscation, different stages of criminal trial, appeal procedures and

alternative trial possibilities are the other subjects of this course.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal güvenlik hukuku ise bağımlı ve bağımsız çalısanlara sosyal riskler karsısında

güvence sağlanmasına iliskin kuralların bütününü konu alır.

Kaynaklar: Sosyal Güvenlik Reformu Yorum Ve Açıklaması | Ali TEZEL – Resul KURT;

Sosyal Güvenlik Reformu Uygulama Rehberi ( 600 Soru – Cevap ) | Cumhur Sinan

ÖZDEMİR; Sosyal Güvenlik Mevzuatı | Bekir ÇAPAR – Ufuk SERTER; Sosyal Güvenlik ( Son

Düzenlemeler Çerçevesinde ) | Akın 9İM9EK; Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi | Resul

KURT; Sosyal Güvenlik Hukuku ‘ nun Esasları | Dr.A.Can TUNCAY – Dr.Ömer EKMEKÇİ;

Sosyal Güvenlik Hukuku | Prof.Dr.Ali GÜZEL – Prof.Dr.Ali Rıza OKUR – Doç.Dr.Nursen

CANİKLİOĞLU.

SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukukunda sigorta sirketlerinin denetimi, isleyisleri, sigorta aracıları, sigorta

sözlesmesinin yapılması, hükümleri, sona ermesi ve sigortacının halefiyeti bahisleri ele

alınmaktadır.

Kaynaklar: Kender, Sigorta Hukuku, İstanbul 2005; Karayoluyla Yolcu Tasıma Tasımacının

Ve Sigortacının Sorumluluğu | Çelik Ahmet ÇELİK; Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku |

Prof.Dr.Rayegan KENDER; Türk Özel Sigorta Hukuku | Doç.Dr.Mertol CAN;

MİRAS HUKUKU

Bu dersin kapsamı içinde mirasta kimlerin hak sahibi olabileceği (kanuni mirasçılar ve ölüme

bağlı tasarruflar) konusu ile mirasta hak sahibi olanlara mirasın ne sartlarla ve ne tarzda

intikal edeceği konuları incelemektedir.

Kaynaklar: Miras Hukuku | Ömer Uğur GENÇCAN; Soybağı Kurulması Genel Olarak

Sonuçları Özellikle Evlilik Dısında Doğan Çocukların Mirasçılığı | Yard.Doç.Dr. Mehmet Besir

ACABEY; Miras Davaları | Nihat İNAL; Miras Hukuku (Ders Notları 1-2) | Ahmet M.

KILIÇOĞLU; Miras Hukuku Davaları | İSMAİL ÖZMEN; Miras Hukuku | Prof.Dr. Zahit İMRE –

Prof.Dr. Hasan ERMAN; Miras Hukuku | Doç.Dr. O.Gökhan ANTALYA; Miras Hukuku |

Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ; Miras Hukuku | Prof.Dr.Mehmet AYAN; Miras Hukuku ( Tablolar

Ve Örneklerle ) | Prof.Dr.Bilge ÖZTAN; Miras Hukukunda Ölüme Bağlı İslemlerde İrade

Serbestisi Sınırları Ve Müeyyidesi | Dr.Ömer ARBEK.

The issues of the appointment of an heir, testamentary contracts, partition of succession and

disinheritance are the main subjects of this course.

ADLİ TIP

Bu dersin amacı tıbbi laboratuvarlar, doktorlar ve adli tıp uzmanları tarafından sorusturma ve

yargılama asamasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların

anlasılmasını kolaylastıracak bilgileri vermektir. Özellikle ölüm ve çesitleri, yaralar ve

ekimozlar, doğum ve çocuk düsürme, ahlaka karsı yapılan tecavüzler ve adli psikiyatri bu

dalın konusunu olusturur.

Kaynaklar: Ceza Muhakemesi , Adli Tıp , Adli Bilimlerde Vücudun Muayenesi ,Örnek Alma |

Dr.Hakan KIZILARSLAN; HANCI, İ. Hamit: Adli Tıp ve Adli Bilimler, Ankara 2002; POLAT,

Oğuz: Klinik Adli Tıp, Adli Tıp Uygulamaları, Ankara 2004.

The aim of this course is to provide general information for understanding the reports

prepared by doctors, forensic scientists and medical laboratories regarding the proofs.

Especially death and its different kinds, wounds and ecchymosis, birth and miscarriage,

violations and forensic psychiatry constitute the subjects of this course.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031