Felsefe Yüksek Lisans Tezleri

Felsefe
– Alan Seçmeli -1yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3 – Alan Seçmeli -2

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFEA 159 Edebiyat Bölümleri için İngilizce I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HUM 101 Uygarlık Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PHIL 101 Felsefeye Giriş

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, “Felsefe Nedir?” sorusu üzerinde odaklanmaktadır. Felsefi bilgi, bilimsel bilgiyle ve bilgiye götüren yorumlama, açıklama, değerlendirme gibi diğer faaliyetlerle – örnekler verilmek yoluyla- karşılaştırılmaktadır. Felsefedeki ‘-izm’ler, diğer ‘-izm’lerle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta; bunun yanında, felsefenin dalları olan Ontoloji, Epistemoloji, Etik, Estetik,vb. hakkında temel bilgiler verilmektedir.
PHIL 105 Felsefe Metinleri I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Thales’ten Aristoteles’e felsefe metinleri: a) Antikçağ felsefesi metinleri kapsamında felsefi terimler, kavramlar ve sorunlar tanıtılacaktır. Sokrates öncesi filozofların doğa felsefelerindeki farklı ya da benzer yaklaşımlar metinlere dayandırılarak karşılaştırılacaktır. Bu dönem iki boyutta incelenecektir:1-Sokrates öncesi felsefe düşüncesinin kavranması 2-Bu dönemdeki farklı görüşlerin Sokrates sonrası felseye etkileri. b) Platon metinlerinin incelenmesi.
PHIL 121 Eskiçağda Felsefe I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:yok
Kredi (3 + 2 + 0) 3
Aristoteles-Öncesi Felsefe. Niçin felsefe tarihi? Niçin Eskiçağda Felsefe? Mytos’tan logos’a (söylenceden akıl, sav, temellendirmeye); kosmogonia’dan kosmologia’ya (evrendoğumdan evrenbilime). “Arkhe” sorunu. Temel felsefe alanlarındaki problemlerin ilk dile getirilişleri: zaman, yer, görelilik, değişme, birlik-çokluk, karşıtlık, varlık-oluş, bilgi-sanı, evrim, tin, madde, bölünmezlik, sonsuzluk.
– Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Pythagoras, Ksenophanes, Herakleitos, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras, Demokritos.
Doğal olan-uylaşımsal olan.
Protagoras, Gorgias, Sokrates
İnsan-toplum-devlet-yasa.
Diyalektik. “İdea Kuramı”
Platon
– Alan Seçmeli -3

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

AFEA 160 Edebiyat Bölümleri için İngilizce II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
test
HUM 102 Uygarlık Tarihi II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
açıklama test
PHIL 106 Felsefe Metinleri II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Aristoteles sonrası felsefede Hellenistik dönem felsefeleri, Epikuros, Stoa ve Skeptiklerin metinlerinin incelenmesi.
PHIL 112 Mantık I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Mantığın temel kavramları: önerme, argüman, akıl yürütme, çıkarım, biçim, doğruluk, içerim, geçerlilik, tümdengelimli ve tümevarımlı argümanlar. Önerme tipleri, Venn diyagramları. Klasik (Aristoteles) mantık: Doğrudan Çıkarım (Karşıtlık bağıntısı: Geleneksel Karşıtlık Karesi; Eşdeğerlik bağıntısı: döndürme, tersine döndürme, devirme) ve dolaylı çıkarım (Kategorik, koşullu ve ayrık kıyas). Geçerliliğin denetlenmesi.
Modern simgesel mantık. Önermeler mantığı: Doğruluk fonksiyonu bağlaçları; doğruluk çizelgeleri. Çıkarım kuralları ve teknikleri. Geçerlilik kanıtlamaları: Biçimsel geçerlilik kanıtlaması (doğal çıkarım).
PHIL 122 Eskiçağda Felsefe II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Aristoteles’in varlık, bilgi, etik, sanat, doğa, insan….görüşlerinin kendi metinlerinden yola çıkarak felsefe tarihi içinde değerlendirilmesi. Aristoteles’in kendi metinleri, daha sonraki Aristoteles yorumları da-“Ortaçağ Aristoteles”i, F.Bacon’dan Popper’a Yeniçağ Aristoteles eleştirileri, 1980 sonrası Aristoteles ‘Apologia’ları-dikkate alınarak ele alınmaktadır.
PHIL 152 Etik

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Etik alanındaki temel kavramlar tanıtılacak, insan yaşamı çerçevesinde değerleri, eylemleri, olguları, ödevleri, gereklilikleri ve ölçütleri ele alan etik kuramları incelenecektir. Bu kuramların felsefe tarihinde ve bir bütün olarak felsefe dizgesindeki yerini belirlemek, ele aldıkları etik problemleri ve bu problemlerin olası çözümlerini tartışmak dersin başlıca amacıdır.
– Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

PHIL 201/PHIL 203 Klasik Yunanca I/ Latince I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Klasik Yunanca gramer ve syntaks yapısı. Özellikle felsefecilerden seçilmiş metinlerin çevrilmesi yoluyla dilin öğrenilmesi. Dört dönem süren bu derslerin amacı öğrencilerin Klasik Yunanca felsefe metinlerine ilk elden başvurmalarını olanaklı kılmaktır. Çevirilen metinlerde ağırlık verilen felsefeciler: Sokrates-Öncesi Felsefeciler, Platon, Aristoteles, Plotinos.

Latince gramer ve syntaks yapısı. Özellikle felsefecilerden seçilmiş metinlerin çevrilmesi yoluyla dilin öğrenilmesi. Dört dönem süren bu derslerin amacı öğrencilerin Roma döneminde, Ortaçağ-Rönesans döneminde ve 17. yüzyılda yazılmış felsefe metinlerine ilk elden başvurmalarını olanaklı kılmaktır. Çevirilen metinlerde ağırlık verilen felsefeciler: Lucretius, Seneca, Augustinus, Anselmus, Thomas Aquinas, G.Ockham, Copernicus, Descartes, Spinoza, Leibniz.
PHIL 213 Mantık II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Önermeler mantığında Çözümleyici Çizelge (Ağaç yöntemi) yöntemiyle geçerlilik testi. Niceleme (Yüklemler) mantığı. Birinci basamak ve özdeşlik mantığı. Gündelik dilin mantık diline çevirilmesi. Çıkarım kuralları ve teknikleri. Kanıtlama yöntemleri: Çözümleyici Çizelge (Ağaç yöntemi). Aksiyomatik yöntem: Aksiyomatik yöntem gereksinimi. Eukleides geometrisi ve Eukleidesçi-olmayan geometriler.
Önermeler mantığının aksiyomlaştırılması: Bağımsızlık, tamlık, tutarlılık.
PHIL 221 Ortaçağ-Rönesansta Felsefe

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Ortaçağda ve Rönesans döneminde yaşamış olan doğu ve batı düşünürlerinin metinlerinin felsefe tarihi içinde değerlendirilmesi. Ortaçağ metafiziği ile Eskiçağ fiziğinin örtüştürülmesi; inanç ile bilginin örtüştürülmesi. Bunların örtüşemeyeceğinin anlaşılması. Ortaçağın felsefe kaynakları. “Skolastik”. İslâm dünyasında felsefe. Doğu ve Batı felsefecilerinin birbirlerine etkileri. Doğu-Batı çeviri merkezleri. İlk Üniversiteler. Tümeller tartışması. Bilgide, fizikte, metafizikte dinbilim. Plotinos, Augustinus, Boethius, Scotus Erigena, Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî, İbn Rüşd, Anselmus, Abaelardus, Thomas Aquinas, Duns Scotus, Guillelmus de Ockham.
Rönesans döneminde felsefe: Hümanizm, Ütopyalar, Uluslararası hukuk, Rönesans Doğa Felsefesi. “Reform”. Boccacio, Montaigne, Rabelais, Macchiavelli, Grotius, More, Erasmus, Cusanus, Copernicus, Kepler, Galilei, F.Bacon .
PHIL 241 Varlık Felsefesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Bu derste “varlık, varolan ne anlama ya da ne anlamlara gelir?”, “varlık tarzları nelerdir?” gibi sorular ele alınır. Tür ve ilinek, kategoriler, tümeller ve tikeller, metafizik ve fizik, uzay ve zaman gibi konularda Aristoteles, Spinoza, Locke, Leibniz, Descartes, Kant gibi başlıca filozofların varlık ile ilgili görüşleri incelenir.
TKL 201 Türkçe I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

– Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

PHIL 202/PHIL 204 Klasik Yunanca II/ Latince II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Klasik Yunanca gramer ve syntaks yapısı. Özellikle felsefecilerden seçilmiş metinlerin çevrilmesi yoluyla dilin öğrenilmesi. Dört dönem süren bu derslerin amacı öğrencilerin Klasik Yunanca felsefe metinlerine ilk elden başvurmalarını olanaklı kılmaktır. Çevirilen metinlerde ağırlık verilen felsefeciler: Sokrates-Öncesi Felsefeciler, Platon, Aristoteles, Plotinos.

Latince gramer ve syntaks yapısı. Özellikle felsefecilerden seçilmiş metinlerin çevrilmesi yoluyla dilin öğrenilmesi. Dört dönem süren bu derslerin amacı öğrencilerin Roma döneminde, Ortaçağ-Rönesans döneminde ve 17. yüzyılda yazılmış felsefe metinlerine ilk elden başvurmalarını olanaklı kılmaktır. Çevirilen metinlerde ağırlık verilen felsefeciler: Lucretius, Seneca, Augustinus, Anselmus, Thomas Aquinas, G.Ockham, Copernicus, Descartes, Spinoza, Leibniz.
PHIL 206 Felsefe Metinleri III

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yeniçağ filozoflarından bir veya ikisinin seçilen bir eserinin tamamının okunup çözümlenmesi. Bu derste, Yeniçağ Felsefesi dersinde ele alınan filozoflardan biri veya ikisi seçilerek bu kişilerin eserlerinden bir tanesinin tamamı okunuyor ve dönem boyunca ayrıntılı bir biçimde analiz ediliyor. Burada amaç, filozofun eserinde ifade bulan düşünce yolunu ve macerasını başından sonuna kadar izlemek, anlamak ve üzerine eleştiri, yorum getirmektir. Renè Descartes’ın İlk Felsefe Üzerine Düşünceler, Baruch Spinoza’nın Etik, Gottfried Leibniz’in Monadoloji, John Locke’un İnsan Anlayışı Üzerine Bir Deneme, George Berkeley’in Şüphecilere ve Ateistlere Karşı Hylas ile Philonous’un Üç Diyaloğu veya David Hume’un İnsan Anlayışı Üzerine Bir İnceleme adlı eserleri seçilebilecek metinlerden bazılarıdır.
PHIL 222 17. Yüzyıl’ da Felsefe

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
16. ve 17. Yüzyıl felsefesinin anlatımı, çözümlenmesi ve yorumu. Bu derste ağırlıklı olarak Francis Bacon, Rene Descartes, John Locke, Gottfried Leibniz, Baruch Spinoza ve George Berkeley’in felsefeleri, filozofların kendi metinleri temel alınarak anlatılmakta, çözümlenmekte ve yorumlanmaktadır. Bu dönemde özel önem kazanan akılcılık (rasyonalizm) ile deneycilik (empirisizm) arasındaki tartışma, filozofların düşünceleri çerçevesinde çözümlenmekte, deneycilerle akılcıların ayrıldıkları ve buluştukları noktalar ele alınmaktadır. Derste ayrıca, akılcılık ile deneycilik arasındaki tartışmanın vazgeçilmez bir parçası olması nedeniyle ortaya attığı düşünceler açısından Yeniçağ dönemi düşüncesinden kopartılamayacak bir filozof olan David Hume’un felsefesi de ayrıntılı bir biçimde ele alınmakta, Thomas Hobbes, Blaise Pascal gibi dönemin diğer önemli filozoflarının görüşleri de özetlenmektedir.
PHIL 232 Bilgi Felsefesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Bilgi Teorisinin temel sorunlarının filozofların bu konudaki düşünceleri ve metinleri temel alınarak çözümlenmesi. Bu derste Epistemolojinin, yani bilgi teorisinin, başka bir deyişle bilgi felsefesinin temel sorunları ve sonuçları, filozofların düşünceleri ve kendi metinleri temel alınarak anlatılmakta, çözümlenmekte ve yorumlanmaktadır. Bu çerçevede Platon, Aristoteles, Sekstus Empirikus, Rene Descartes, John Locke, George Berkeley, David Hume, Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein gibi önde gelen filozofların epistemoloji bağlantılı düşünceleri ele alınmakta, ayrıca bu filozofların görüşlerinin çağdaş yorumlarına da yer verilmektedir. Bilginin ve temellerinin ne olduğu, insan bilgisinin sınırları, bilgiye nasıl ulaşılacağı veya ulaşılıp ulaşılamayacağı, nesnelcilik-öznelcilik, realizm-idealizm, rasyonalizm-empirisizm tartışmalarıyla birlikte ele alınmakta, analitik-sentetik, a priori- a posteriori ayrımları; geçerlilik, doğruluk, tümevarım, tümdengelim kavramları çözümlenmektedir.
PHIL 242 Bilim Felsefesi

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Bilimin tarihsel gelişimi. Doğa ve bilim anlayışı; bilimsel, kuramsal ve deneysel bilgiyi kapsayan epistemolojik sorunlar. Bilimde yöntemin önemi. Bu dersin kapsamının ayrıntıları: i. Eski Yunanda doğa anlayışı. Sonsuzluk ve madde anlayışları; ii. Aristoteles fiziği ve Aristoteles’in bilim felsefesi; iii. Bilimsel ilerleme; iv. Yeni bilim anlayışı (Galileo, Descartes, Newton) ve Aristoteles eleştirisi; v. Hume, Kant ve XIX. Yüzyıl filozoflarında bilimsel bilginin doğası; vi. XX. Yüzyılda bilim felsefesi; mantıkçı pozitivistler; Wittgenstein ve Viyana Çevresi; vii. Karl Popper, yanlışlama kuramı; bilim ile bilim olmayanın ayırt edilmesi; viii. Yeni bilim felsefesi: T.S. Kuhn ve bilimsel devrimler; ix. Feyerabend ve anarşist bilim felsefesi.
TKL 202 Türkçe II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

– Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

– Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlke ve İnkılapları I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PHIL 305 Felsefe Metinleri IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
19. yüzyılın başlıca filozoflarının metinlerinin okunması, yorumlanması ve çözümlenmesi. Bu metinler arasında: Hegel’den, Tarihte Akıl, Tinin Fenomenolojisi; Marx’tan , Kapital, 1844 El Yazmaları, Felsefenin Sefaleti; Feuerbach’tan, Geleceğin Felsefesinin İlkeleri., vd. yer alacaktır. Ayrıca, tarihte ilerleme fikri, tarihte akıl vb. konular da tartışılacaktır.
PHIL 321 18. Yüzyıl’da Felsefe

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Leibniz ve Kant felsefelerinin ayrıntıyla incelenmesi. Bilginin kaynakları; uzay ve zamanın doğası; yeni nesne anlayışı; sentetik a priori bilgi anlayışı; aklın incelenmesi ve eleştirilmesi. Leibniz’in Metafizik Üzerine Söylev ve Monadoloji‘si ile Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi‘nin okunması ve tartışılması.
PHIL 327 İslam Dünyasında Felsefe I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Fârâbî, Gazzâlî, İbn Sînâ, İbn Rüşd gibi tanınmış felsefeciler, kendilerine özgü bir düşünce sistemi geliştirdiler mi, yoksa Platon ve Aristoteles’in etkili olduğu Antik Yunan felsefesini çevirilerle ve yorumlarla aktarmaktan öteye gidemediler mi? Ortaçağ’da, İslam felsefesinin Batı düşüncesine etkisi oldu mu? Bu dersin amacı, İslam toplumlarında özellikle “İslam Rönesansı” olarak anılan dönemde gelişmekte olan felsefeyi, kaynakları ve etkileriyle incelerken, belirtilen soruları ve benzerlerini de çok yönlü tartışmaktır.
– Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

– Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlke ve İnkılapları II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PHIL 312 Sanat Felsefesi

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Kant’tan günümüze değin Sanat Felsefesinin gelişimi. Kant’ın Yargı Gücünün Eleştirisi“nin detaylı olarak incelenmesi. Sanat eserlerinin nesnel varlığı ve öznel sanat zevki, güzellik ve sonsuzluk, sanat ve doğa, sanat dallarının hiyerarşi içinde sunulması, anlam ve yorum sorunları, insanlığın varacağı bir hedef olarak sanat, vb. konuların Hegel, Nietzsche, Heidegger, Derrida gibi felsefecilerin metinleri ekseninde incelenmesi ve tartışılması.
PHIL 322 19. Yüzyıl’da Felsefe

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
19.yy’da Kant sonrası filozofların başlıca metinleri incelenecektir. Fichte, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Marx gibi filozofların kullandığı kavramlar bağlamında bu döneme ilişkin temel felsefe problemleri tartışılacak ve bu problemlere getirilen farklı yaklaşımlar tanıtılacak. Kant sonrası modern felsefe karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.
PHIL 382 Dil Felsefesi

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Frege’nin dilin mantıksal yapısı ve anlam kuramı üzerine olan yazılarının incelenmesi (Aritmetiğin Temelleri, Fonksiyon ve Kavram, Nesne ve Kavram, Anlam ve Gönderim). Russell’ın anlam kuramı (Gönderim Üzerine, Tipler Kuramı). Wittgenstein’ın Tractatus Logico-Philosophicus’unun incelenmesi. Tümce, önerme, analitik, sentetik, anlam, gönderim, doğruluk, özdeşlik, mantıksal biçim, önermesel tavır, gönderimin saydamsızlığı gibi temel kavramların ve konuların incelenmesi ve çözümlenmesi. Doğruluk kuramları (Karşılıklılık, tutarlılık, anlambilimsel,..) .
– Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

PHIL 421 Çağdaş Felsefe I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
20. yy. felsefesinin anlatımı, çözümlenmesi ve yorumu. Bu derste 20.yy.’ı en çok etkileyen felsefi akımlar filozofların kendi metinleri temel alınarak incelenmekte, çözümlenmekte ve yorumlanmaktadır. Bu çerçevede, “Çağdaş Felsefe I” dersinde, Çağa damgasını vuran iki akım olarak dikkati çeken mantıkçı pozitivizm ile varoluşçuluk ayrı ayrı ele alınmakta, bu arada aralarındaki ayrılıklar ve varsa benzerlikler de vurgulanmaktadır. Mantıkçı pozitivizmi, bu akımın çeşitlemelerini veya bu akımdan türeyen diğer bakış açılarını temsilen Bertrand Russell, A.J. Ayer, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Williard V. O. Quine, Ludwig Wittgenstein gibi filozofların, varoluşçuluk akımını temsilen de Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Jean Paul Sartre, Albert Camus gibi filozofların metinleri çözümlenip yorumlanmaktadır. Ayrıca hem mantıkçı pozitivizm hem de varoluşçuluk akımı açısından önem taşıyan Edmund Husserl’in metinlerinin yanısıra, Alvin Goldman, Hilary Putnam gibi felsefecilerin metinleri de incelenmektedir.
PHIL 431 Tarih Felsefesi

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Kanun ve güç, savaş ve barış, yönetim biçimleri, toplumun kökenleri, toplumun hedefleri, idealizm ve materyalizm, zaman, yok olma/yok etme ve gelişme, teoloji ve bilim, doğa kanunu ve pozitif kanun, sınıf çatışmaları, bir hedef olarak özgürlük, tarihsel kanıt ve felsefi biçim, tarihi alt etmek ya da ondan birşeyler öğrenmek, yabancılaşma ve uyum gibi konuların Vico, Montesqieu, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, ve Benjamin gibi düşünürlerin metinleri ekseninde incelenmesi ve tartışılması.
PHIL 451 Siyaset Felsefesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Egemenlik, güçler ayrılığı, toplum sözleşmesi, doğal hak, yönetim biçimleri, devlet erkinin meşruiyeti, mülkiyet, sınıf çatışması gibi siyaset felsefesinin temel kavramlarının, felsefe tarihinde Platon’dan Marx’a ve sonrasına kadar uzanan dönemdeki felsefecilerin metinleri içinde incelenmesi ve değerlendirilmesi.
PHIL 491 Mezuniyet Tezi I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Felsefenin belirli bir alanında uzmanlaşmış bir akademisyenin kılavuzluğunda derinlemesine bir araştırma etkinliği. Bu etkinlik sürecinde, öğrencinin belirli bir felsefe problemi üzerine araştırma yapma ve yaptığı araştırmayı ulusal ya da uluslararası dergilerde yayınlanabilecek bir makale haline getirme becerisi kazanması için hazırlık yapması istenir.
– Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

– Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

PHIL 422 Çağdaş Felsefe II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
20. yy felsefesinin anlatımı, çözümlenmesi ve yorumu.Bu derste 20.yy’ı etkileyen akımlardan birisi olan pragmatizmin yanısıra, hermeneutik ve post-modernizm olarak adlandırılan akımların ayrı ayrı çözümlemesi yapılmakta ve yorumlanmakta, aralarındaki benzerlikler ve ayrılıklar da ele alınmaktadır. Pragmatizm akımından Charles Peirce, William James, John Dewey, hermenitik bakış açısı ve onun çeşitlemelerini temsilen Hans Georg Gadamer, Richard Rorty ve Richard Bernstein, post-modernizm ve/veya post-strüktüralizm ve/veya dekonstrüksiyonalizmi temsilen Michel Foucault, Jacques Derrida gibi felsefecilerin eserleri incelenmektedir. Ayrıca geç dönem Ludwig Wittgenstein’ın yanısıra, Williard V. O. Quine, Donald Davidson, Wilferd Sellars, Saul Kripke gibi felsefecilerin yazıları da incelenmektedir.
PHIL 452 Hukuk Felsefesi ve İnsan Hakları

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Doğa yasaları ve pozitif yasalar. Konstrüktivizm ve gerçekçilik. Toplumsal uzlaşma. Bireysel, toplumsal ve ahlâkî özgürlük.Siyasi ve ekonomik eşitlik. Yasal düzenlemeler ve temel insan hakları (örn., yaşama hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı, yerleşme hakkı,vb).
PHIL 492 Mezuniyet Tezi II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Felsefenin belirli bir alanında uzmanlaşmış bir akademisyenin kılavuzluğunda derinlemesine bir araştırma etkinliği. Bu etkinliğin sonucunda, öğrencinin araştırmasını ulusal ya da uluslararası dergilerde yayınlanabilecek bir makale haline getirmesi beklenir.
PHIL 123 Felsefe Kavramları I

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı felsefenin temel terimlerini ve kavramlarını tanıtmaktır. Felsefe kavramları iki bağlamda incelenecektir:

  1. Öz, töz, bilgi, hak, doğruluk, akıl, deney, değer gibi kavramlar felsefenin çeşitli dalları içinde konumlandırılması (örn. Ontoloji, Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Estetik gibi).
  2. Bu kavramların felsefe tarihinde geçirdikleri evrim içinde değerlendirilmesi ( örn: aynı kavramın Antikçağ ve Ortaçağ felsefesinde, Modern ve Çağdaş Felsefede nasıl değiştiği ya da aynı kaldığı).

Belirli kavramlar tanıtılırken o kavramlara ilişkin metinler incelenecek, çeşitli dillerde sözlük çalışması yapılacak ve felsefe terimlerinin kullanıldıkları metinler çerçevesindeki anlamları çözümlenecektir.
PHIL 143 Felsefe Soruları I

Ön Koşul:yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, felsefe tarihinde sorulan veya sorulmayan “sorular”ı tanıtmak, arttırmak ve tartışmaktır. Felsefe etkinliğinin sorgulama yöntemleri, öncelikle felsefede “soru” nun ne olduğu, nasıl sorulduğu ve hangi (düşünsel, bilimsel, edebi, siyasi, estetik, etik) zeminlerde ortaya konduğu irdelenecektir. Felsefe öğrencisi olmayanlara da açık olan bu ders, felsefe sorularının diğer bilim dalları ile ilişkisini de inceleyemeyi amaçlamaktadır. Okunacak metinler felsefe tarihinde belirli bir dönemi veya belirli bir düşünce geleneğini temsil eden filozofların metinlerinden seçilecektir. Bu metinlerdeki sorular ve uslamlamalar o metinin kavramlarıyla birlikte çözümlenecek ve tartışılacaktır. Bu dersin metinlerine örnek olarak Heidegger’in “zaman,varlık ve teknoloji” sorularını incelediği kitaplarından seçmeler verilebilir.
PHIL 227 İslam Dünyasında Bilim Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Ortaçağ’da Yunanca’dan Arapça’ya yapılan çeviriler yoluyla Eskiçağ bilimsel düşüncesinin İslam Dünyasına nasıl aktarıldığı, bu dönemde İslam dünyasında yapılan doğabilimi çalışmaları ve bu çalışmaların Ortaçağ Avrupasının bilimsel düşüncesine katkıları.
PHIL 271 Felsefede Yöntem Sorunu

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yöntem kavramının ortaya çıkardığı sorunlar. Araştırma yöntemleri, bilimde ve felsefede yöntemler ve bilgi verme açısından değerleri. Yeni bilgi veren ama mantıksal açıdan geçerliliği olmayan bir yöntem olarak tümevarım. Mantıksal açıdan geçerli fakat yeni bilgiye götürmeyen bir yöntem olarak tümdengelim. Analoji ile ulaşılan sonuçların geçerliliği-geçersizliği.
PHIL 301 Klasik Yunanca III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Klasik Yunanca gramer ve syntaks yapısı. Özellikle felsefecilerden seçilmiş metinlerin çevrilmesi yoluyla dilin öğrenilmesi. Dört dönem süren bu derslerin amacı öğrencilerin Klasik Yunanca felsefe metinlerine ilk elden başvurmalarını olanaklı kılmaktır. Çevirilen metinlerde ağırlık verilen felsefeciler: Sokrates-Öncesi Felsefeciler, Platon, Aristoteles, Plotinos.
PHIL 303 Latince III

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Latince gramer ve syntaks yapısı. Özellikle felsefecilerden seçilmiş metinlerin çevrilmesi yoluyla dilin öğrenilmesi. Dört dönem süren bu derslerin amacı öğrencilerin Roma döneminde, Ortaçağ-Rönesans döneminde ve 17. yüzyılda yazılmış felsefe metinlerine ilk elden başvurmalarını olanaklı kılmaktır. Çevirilen metinlerde ağırlık verilen felsefeciler: Lucretius, Seneca, Augustinus, Anselmus, Thomas Aquinas, G.Ockham, Copernicus, Descartes, Spinoza, Leibniz.
PHIL 309 Uygulamalı Etik

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Teorik etiğin somut örnekler ve sorunsallar bağlamında ele alınarak çözümlenmesi.Bu derste teorik etik ve/veya temel etik yaşamın içinden somut örnekler ve sorunsallar bağlamında ele alınmakta, çözümlenmektedir. Bu çerçevede geçmişte ve/veya günümüzde yaşamda güncelliği olan intihar, ötenazi, kürtaj, evlilik, monogami-poligami, rekabet, dayanışma, dostluk, savaş, terör, sanayileşme, çevre kirliliği, hayvan hakları gibi konuların kendisi, doğurduğu sorunlar ve ikilemler etik açıdan ele alınmakta, çözümlenmektedir. Seçimimiz yaşamdan yana mı ölümden yana mı olmalı, intihar ahlaken yanlış mıdır, ötenazi ve kürtaj cinayet midir, cenin insan mıdır, evlilik insan doğasına aykırı mıdır, rekabet ahlaken doğru mudur, haklı savaş olabilir mi, sanayileşme mi doğanın temizliği ve yaşanabilirliği mi, hayvanların hakları olabilir mi gibi sorular bu bağlamda ele alınmaktadır. Bu çerçevede, meta-etikle ilişkili olarak, etik bilginin mümkün olup olamayacağı, etik içindeki iddiaların nesnel mi öznel mi olduğu, etik yargılara nasıl vardığımız gibi sorular da ele alınmaktadır. Derste Peter Singer, Jon Nuttall gibi “Uygulamalı Etik” konusuna ağırlık veren felsefecilerin metinleri kullanılmakta, Platon, Aristoteles, Joseph Butler, David Hume, Immanuel Kant, Soren Kierkegaard, John Stuart Mill, Friedrich Nietzsche’nin etik alanındaki görüşlerine de özetle yer verilmektedir.
PHIL 329 Türkiye’de Felsefenin Gelişimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, “Tanzimat, Meşrutiyet ve I.Dünya Savaşı dönemlerinde Batı kaynaklı düşünce akımları, Osmanlı toplumunda ne ölçüde etkili oldu? Cumhuriyet yönetiminin felsefeye yaklaşımı nasıldı?” gibi sorulara yanıt aramak; ayrıca Macit Gökberk, Nusret Hızır, Takiyettin Mengüşoğlu, İoanna Kuçuradi, Arda Denkel vb. 20. Yüzyıl Türk felsefecilerinin görüşlerini ve Türkiye’de felsefe düşüncesinin gelişimine katkılarını araştırmak, bu düşünürlerin görüşleri ile Alman İdealizmi ve Mantıksal Pozitivizmin öğretilerini de karşılaştırmak; etkileşimleri tartışmaya açmaktır.
PHIL 361 İnsan Felsefesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
İnsan felsefesinin felsefe tarihindeki yeri, alanın sınırları; “İnsan nedir?” sorusunun anlamı; Felsefi antropolojinin önemi ve teoriler, Max Scheler’de insan sorgulaması ve Geist teorisi; Arnold Gehlen’in insan görüşü; Biyoloji ve psikoloji bilimleri verileriyle insana bakma olanağı; E. Cassirer ve kültür teorisi; Kültür ve insan ilişkisinden hareketle felsefi kültür antropolojisi; Nietzsche’de insan problemi; A. Camus’nün insan problemini ele alış tarzı; T. Mengüşoğlu’nun felsefi antropoloji için önerileri; İnsan ve kişi fenomeninden hareketle insan bakış olanağı.
PHIL 461 Din Felsefesi

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Dinin ne olduğu, ilkelerinin olup olmadığı, çeşitli Tanrı anlayışlarında Tanrı tanımları, Tanrı kavramı, insan ve evren ilişkisi, Tanrı’nın varoluşuyla ilgili kanıtlamalar, inanç, akıl, vahiy ve dogmanın anlamlarıyla karşılıklı ilişkileri, ruhun ölümsüzlüğü, din-devlet ilişkileri, din-felsefe ve din-bilim ilişkileri.
PHIL 471 Felsefe ve Psikanalitik Kuram

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Bu derste, felsefe ve diğer ilgili bölümlerin öğrencileri için, temel psikanalitik kuramlara giriş yapılacak ve felsefe ve psikanalitik kuram arasındaki ilişkiler sorunsallaştırılacaktır. Psikanalitik kuram özellikle 20. yy. felsefesi ve kültürel çalışmalar alanındaki etkileri bağlamında tartışılacaktır. Frued, Lacan, Klein, Laplanche ve Pontalis gibi önemli teorisyenlerin metinleri karşılaştırmalı okumaya tabi tutulacaktır.
PHIL 481 Dil Felsefesi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Dili oluşturan temel öğelerin, anlam ve gönderimin incelenmesi ve çözümlenmesi. Dil felsefesinin felsefe tarihindeki önemi ve dayandığı temeller. Aristoteles’in ortaya koyduğu dil felsefesi anlayışı. Eskiçağdan günümüze dilin felsefedeki işlevi ve dil felsefesinin ontoloji, epistemoloji ve etik gibi temel felsefe disiplinlerine olan etkisi. Wittgenstein’ın ikinci dönemi, Tarski, Quine, Putnam, Strawson, Chomsky, Davidson, Kripke, Denkel gibi felsefecilerin metinlerinin incelenmesi ve tartışılması.
PHIL 124 Felsefe Kavramları II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Felsefe Kavramları II dersinin amacı, felsefenin temel terimlerini ve kavramlarını tanıtmaktır. Felsefe kavramları iki bağlamda incelenecektir:

  1. Öz, töz, bilgi, hak, doğruluk, akıl, deney, değer gibi kavramlar felsefenin çeşitli dalları içinde konumlandırılması (örn. Ontoloji, Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Estetik gibi).
  2. Bu kavramların felsefe tarihinde geçirdikleri evrim içinde değerlendirilmesi ( örn: aynı kavramın Antikçağ ve Ortaçağ felsefesinde, Modern ve Çağdaş Felsefede nasıl değiştiği ya da aynı kaldığı).

Belirli kavramlar tanıtılırken o kavramlara ilişkin metinler incelenecek, çeşitli dillerde sözlük çalışması yapılacak ve felsefe terimlerinin kullanıldıkları metinler çerçevesindeki anlamları çözümlenecektir.
PHIL 144 Felsefe Soruları II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Felsefe Soruları II dersinin amacı, felsefe tarihinde sorulan veya sorulmayan “sorular”ı tanıtmak, arttırmak ve tartışmaktır. Felsefe etkinliğinin sorgulama yöntemleri, öncelikle felsefede “soru” nun ne olduğu, nasıl sorulduğu ve hangi (düşünsel, bilimsel, edebi, siyasi, estetik, etik) zeminlerde ortaya konduğu irdelenecektir. Felsefe öğrencisi olmayanlara da açık olan bu ders, felsefe sorularının diğer bilim dalları ile ilişkisini de incelemeyi amaçlamaktadır. Okunacak metinler felsefe tarihinde belirli bir dönemi veya belirli bir düşünce geleneğini temsil eden filozofların metinlerinden seçilecektir. Bu metinlerdeki sorular ve uslamlamalar o metnin kavramlarıyla birlikte çözümlenecek ve tartışılacaktır. Bu dersin metinlerine örnek olarak Heidegger’in “zaman,varlık ve teknoloji” sorularını incelediği kitaplarından seçmeler verilebilir.
PHIL 223 Felsefi İkilemler

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Felsefe tarihinde ortaya konulmuş olan belli başlı aporia‘ların ele alınması ve tartışılması.
PHIL 228 İslam Dünyasında Bilim Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Razi ve Optik Çalışmaları, Sonsuz Küçükler Hesabının ve momentum kavramının mucidi olarak İbn Heysem ve ışığın hızının sonlu olduğuna ilişkin düşüncesi, Biruni, Farisi, Şirazi, Trigonometrinin kurucusu olan Nasrettin El-Tusi gibi bilimde önemli çalışmalar yapmış olan İslam dünyası düşünürleri.
PHIL 284 Felsefede Seçilmiş Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Felsefe tarihindeki belli başlı düşünürlerin düşüncelerinden özel olarak birinin veya birkaçının ele alınarak tartışılması.
PHIL 302 Klasik Yunanca IV

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Klasik Yunanca gramer ve syntaks yapısı. Özellikle felsefecilerden seçilmiş metinlerin çevrilmesi yoluyla dilin öğrenilmesi. Dört dönem süren bu derslerin amacı öğrencilerin Klasik Yunanca felsefe metinlerine ilk elden başvurmalarını olanaklı kılmaktır. Çevirilen metinlerde ağırlık verilen felsefeciler: Sokrates-Öncesi Felsefeciler, Platon, Aristoteles, Plotinos.
PHIL 304 Latince IV

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Latince gramer ve syntaks yapısı. Özellikle felsefecilerden seçilmiş metinlerin çevrilmesi yoluyla dilin öğrenilmesi. Dört dönem süren bu derslerin amacı öğrencilerin Roma döneminde, Ortaçağ-Rönesans döneminde ve 17. yüzyılda yazılmış felsefe metinlerine ilk elden başvurmalarını olanaklı kılmaktır. Çevirilen metinlerde ağırlık verilen felsefeciler: Lucretius, Seneca, Augustinus, Anselmus, Thomas Aquinas, G.Ockham, Copernicus, Descartes, Spinoza, Leibniz.
PHIL 314 İleri Mantık

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Niceleme mantığının aksiyomlaştırılması: Bağımsızlık, tamlık, tutarlılık. Matematiğin temelleri. Cantor’un sonsuzötesi sayılar kuramı. Aksiyomatik kümeler kuramı. Matematikte temeller bunalımı ve mantıksal paradokslar. Modal mantık (kipler mantığı)
PHIL 328 İslam Dünyasında Felsefe II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap
Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Toplum kavramı, toplumsal ilişkilerin özelliği. İnsan ve Toplum fenomenlerinin ontolojisi ve ortaya çıkan sorunlar. Toplumsal ilişkilerin kuruluşunda ilkeler sorunu. Toplum Felsefesi alanında yer alan belli başlı görüşler. Tarihsel Varlık olarak İnsan ve İnsanın ortaya koyduğu ürünler. Bir Toplum İdesi Nedir? Ütopyalar ve Distopyalar. Moda, Model ya da Yaygın fikirlerle kurulan ilişkiler. Dünyagörüşü ve İdeolojilerle kurulan ilişkiler. Bilgiler ve İnançlarla kurulan ilişkiler. Kişi ve Birey kavramları ve sorunları. Kendi dışımızdakileri bilmemiz ile ilgili sorunlar. Başkasının varlığı sorunu. Başkasının varlığını biliş tarzımız ve başkası ile ilişki kuruş tarzımız.
PHIL 462 Din Felsefesi II

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Gerek Batı gerekse İslam dünyasında Tanrı kanıtlamaları ve din-felsefe ilişkisi üzerine düşünen filozoflardan Augustinus, Anselmus, Farabi, Gazali gibi belli başlılarının temel metinlerinden başlıcalarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
PHIL 472 Sanatta Felsefe Soruları

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Bu ders, felsefe öğrencilerinin yanısıra diğer programlardaki öğrencilerin de sanat ve felsefe arasındaki ilişkileri felsefi problematikler yoluyla tartışabildiği ve sorguladığı bir ders olarak düşünülmüştür. Felsefenin, edebiyat ve sanat eserleri üzerinden tekrar felsefe içinde tartışılacağı derse, öğrencilerin de gerek metin gerek örnek sanat eserleri yoluyla katılımı amaçlanmaktadır.
PHIL 482 Zihin Felsefesi

yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme

ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez

kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 2 + 0) 3
Bu derste şu konuların araştırılması öngörülmektedir: anlık-cisim sorunu, kişinin özdeşliği, bilincin bütünlüğü, bilinçsizlik durumu, öteki anlıklar sorunu, edim, yönelme ve istenç.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829