Antropoloji tez ödevleri

Antropoloji
ANT 101 Kültürel Antropolojiye Giriş Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, antropoloji disiplinindeki temel konulara giriş niteliğindedir. Antropolojinin bir sosyal bilim olarak gelişimi, diğer sosyal bilim dallarıyla olan ilişkisi ve gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki konumu, bu dersin konularını oluşturmaktadır. Antropolojinin temel kuramları ve paradigmaları çerçevesinde çeşitli insan toplulukları arasında karşılaştırmalar yapılarak kültürel benzerlikler ve farklılıklar tartışılacaktır. Bütünsel bir yaklaşımla çevre, dil, törenler, sembolik sistemler ve anlamlar, efsaneler ve masallar, dinler, doğaüstü güçlere inanışlar, bilim ve sanat, sosyalleşme süreci, aile, evlilik ve akrabalık, cinsiyet, yaş ve sosyal gruplar, politik organizasyonlar, üretim, bölüşüm ve tüketimi içeren ekonomik faaliyetler gibi farklı kültürel olguların anlamları ve birbirleriyle olan etkileşimi değerlendirilecektir.
ANT 105 Sosyal Bilimlere Giriş Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, antropoloji, demografi, ekonomi, insan coğrafyası, siyaset bilimi, sosyoloji, edebiyat ve hukukun bilimin farklı kolları olarak oluşumları ile ilgili tarihi ve metodolojik bakış açılarına odaklanarak, “bilim” ve “sosyal bilimin” farklarını göstermektir.Derste sadece Avrupa ve Amerika’daki temel gelişmelere değil, Türkiye’de de sosyal bilimlerde gerçekleşen önemli gelişmelere yer verilecektir.
ANT 107 Antropoloji Kolokyumu I  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Antropoloji konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar.
ANT 115 Sosyal Bilimlerde Okuma ve Yazma Becerisi I  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Dersin kapsamı içerisinde öğrencilerin eleştirel düşünme ve farklı okuma materyallerini değerlendirme alanlarında gelişmelerine ağırlık verilecektir.
ANT 155 Fizik Antropoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Biyolojik antropoloji ya da insan biyolojisi olarak da adlandırılan fizik antropolojinin temel inceleme konusu insanlar arasındaki genotip ve fenotip farklılıkların zaman ve mekan içinde incelenmesi; insanoğlunun biyolojik tarihinin ve evrimin kavranmasını, geçmişte ve günümüzde insan biyolojisini ve nüfusu şekillendirmiş olan ve halen şekillendirmekte olan biyokültürel etkenlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Sadece insanoğlunu değil insanoğlundan önce de varolan primatları da inceleyen fizik antropoloji; antropometri, paleoantropoloji, arkeoloji, epidemiyoloji gibi diğer bilim dallarıyla da karşılıklı etkileşim içinde gelişen bir daldır.
ANT 181 İnsan Coğrafyası

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, coğrafyanın getirdiği bakış açısıyla dünyadaki insan topluluklarına ve kültürlere analitik bir yaklaşım içermektedir. Avcı-toplayıcı/göçer ve yerleşik kültürlerin, çevreleri ve birbirleri ile kurdukları anlamlı bağlar incelenecektir. Değişik insan yerleşimleri, klasik araştırmaların kapalı sistem bakış açısından farklı olarak, dünya sosyo-ekonomik ve kültürel sisteminin bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede kültür-çevre ilişkisi, nüfus ve göç coğrafyası, şehirleşmenin kırsal kesimle olan ilişkisi, endüstrileşme, politik hareketler, çevre sorunları, uluslararası şirketler, ekonomik krizler gibi kırsal alanları etkileyen olaylar ve süreçler tartışılacaktır. Tartışmalarda konular yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde ele alınacak ve günümüzden örnekler kullanılacaktır.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ANT 108 Antropoloji Kolokyumu II  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Antropoloji konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar.
ANT 116 Sosyal Bilimlerde Okuma ve Yazma Becerisi II  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Dersin kapsamı içerisinde öğrencilerin eleştirel düşünme ve farklı okuma materyallerini değerlendirme alanlarında gelişmelerine ağırlık verilecektir.
ANT 154 Arkeoloji ve Kültür  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, arkeologların geçmiş kültürlere ilişkin bilgilere nasıl eriştiği ve maddi kültür verilerini hangi tekniklerle yorumlayarak geçmiş insan davranışlarını kurguladıkları konusunda temel bilgileri sağlamaktır. Modern arkeolojinin gelişimi, bugün kullanılan analiz yöntemleri, metot ve kavramlar, Anadolu’da olduğu kadar değişik kıta ve ülkelerde yaşamış insan topluluklarına ait örnek yerleşimler ışığında tanıtılacaktır.
ANT 156 Sosyal Problemler

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders çağdaş toplumlarda karşılaşılan toplumsal sorunları ele almaktadır. Yoksulluk, suç, aile içi şiddet; yaşlanmaya bağlı sorunlar; ırk ve cinsiyet ayrımcılığı; savaş ve terörizm; alkol ve uyuşturucu kullanımı; salgın hastalıklar ve diğer sağlık problemleri dersin temel konu başlıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca bu sorunların kökenlerini açıklamaya çalışan sosyal bilim kuramları ve farklı ülkelerin bu sorunlara bakış açıları, çözüm yolları üzerinde durulacaktır.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

PSY 101 Psikolojiye Giriş  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, insanların düşünce, duygu ve davranışlarının nelere bağlı olduğunu daha iyi bir şekilde anlamaları amacıyla öğrencilere psikolojideki teori ve araştırmaları tanıtmaktır. Konular, insan gelişimi, algı, öğrenme, motivasyon, duygu ve kişilik gibi başlıklar altında incelenecektir.
SOC 101 Sosyolojiye Giriş  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders sosyolojinin temel konularına giriş niteliğindedir. Dersin amacı öğrencilere sosyolojik bakış açısını tanıtmaktır. Dönem boyunca temel sosyoloji kavramları eleştirel bir bakış açısı ile işlenecek ve gündelik hayattaki pratiklerle karşılaştırılacaktır. Kültür, toplum, sosyalleşme, sosyal grup, toplumsal cinsiyet, sosyal yapı, sosyal tabakalanma, aile, din, eğitim ve sosyal değişme gibi temel sosyolojik meseleler yerel ve küresel boyutlarda incelenecektir.
ANT 207 Antropoloji Kolokyumu III

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Antropoloji konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar
ANT 211 Araştırma Yöntemleri I  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:ANT 101 Kültürel Antropolojiye Giriş
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrenciler, sosyal bilimlerde ve özellikle antropolojide alan araştırması yapmanın temel mantığını özümseyeceklerdir. Araştırma konusunun seçilmesi, sorunsalın şekillendirilmesi, kaynak tarama (kütüphane) araştırması, sahada kullanılacak araştırma teknik ve yöntemlerinin seçilmesi, örneklemin ve araştırma bölgesinin belirlenmesi, alan araştırmasının yürütülmesi, elde edilen verinin analizi ve raporlandırılması gibi temel araştırma evrelerini öğreneceklerdir. Bölümün temel derslerinden olan iki dönemlik bu derste sosyal araştırmalarda ortaya çıkan etik sorunlar, sosyal bilimlerdeki etik bildirgeler ve temel anlayışlar da tartışılacaktır. Dersin ilk bölümünde antropolojik araştırmalardaki sözel metodlar ve özellikle etnografik alan çalışmasında kullanılan teknikler incelenmektedir. Ders, odak grup, sözlü tarih gibi araştırma metodlarını ve özellikle derinlemesine mülakat ve katılımcı gözlem gibi etnografik saha çalışma metodlarını kapsamaktadır.
ANT 213 Antropoloji ve İstatistik  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilerin istatistiki yöntemlerin teorik karakteristiklerini anlamalarını ve değişik istatistik programları kullanarak nitel ve nicel verileri analiz edebilecek pratik bilgiyi edinmelerini sağlamaktır. Dersin kapsamında SPSS-PC programı ayrıntılı bir şekilde anlatılacak ve öğrencilerin istatisik konusunda çalışabilecek bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
ANT 217 Antropolojide Bilgisayar Teknikleri I  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2
Bu ders, öğrencilere Word, Excel, Power Point gibi temel bilgisayar programlarının kullanma tekniklerinin yanısıra sosyal bilimlerde gerekli sayısal ve sözel veri girişi ile analizi becerilerinin bilgisayardaki uygulamasını öğretmektedir. Dersin bir amacı da, öğrencilerin etnografik yazı ve rapor yazarken endeks (dizin), içindekiler, dip not verilmesi gibi teknik becerilerini geliştirmektir. Diğer bir amaç ise, öğrencilerin araştırmalarında kullanacakları SPSS-PC paketini tanıtmaktır.
ANT 225 Klasik Antropoloji Okumaları  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:ANT 101 Kültürel Antropolojiye Giriş, ANT 105 Sosyal Bilimlere Giriş
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, kültürel antropoloji disiplininin gelişimini etkilemiş olan temel tartışmaların ve kuramların tarihçesine genel bir bakış niteliğindedir. Okumalar arasında sosyal evrim teorileri (Spencer, Maine, Morgan ve Tylor), Amerikan kültürel antropolojisin kurucusu olan Boas ve öğrencilerinin (Benedict, Mead, Kroeber, Sapir ve Whorf) tarihsel tikelcilik ve dil-kültür teorileri, Fransız sosyoloji akımları (Durkheim, Mauss), fonksiyonalism ve yapısal-fonksiyonalism teorileri (Malinowski, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard ve Gluckman), Fransız yapısalcılığı (Saussure ve Levi-Strauss), İngiliz sembolik antropoloji teorileri (Turner ve Douglas) ve yenievrimci teoriler (Harris, Rappaport, Steward ve White) bulunmaktadır. Bu okumalar çerçevesinde öğrencilerin, yapılmış araştırmaları özgün metinlerde ilk elden okumaları, değerlendirmeleri ve tartışmaları amaçlanmıştır.
ANT 231 Aile, Evlilik ve Akrabalık  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı evlilik, aile ve akrabalık konularıyla ilgili tartışmaların ve temel kavramların anlaşılmasını sağlamaktır. Bu temel kavramlar arasında akrabalıkta, evlilikte ve ailede geçerli olan kurallar, kullanılan tabirler, ve tarihsel ve sosyal olarak kurulmuş olan sosyal organizasyonların temel yapıları örneklenebilir. Ders akrabalık, evlilik ve aile kurumlarının belli bir bölgede yaşayan insanların düşünce sistemleri ve kültürel yapılarını nasıl yansıttığını tartışmaktadır.
ANT 251 Toplumsal Sorumluluk  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, staj niteliğinde, üç kredilik, zorunlu bir derstir. Sorumlu öğretim üyesinin denetimi ile, öğrencilerin kamu yararına çalışan bir kuruluşta gönüllü hizmet vermelerini ve dönem sonunda bu hizmeti bir rapor halinde sunmalarını gerektirir. Dersin amacı öğrencilere içinde yaşadıkları toplumda mevcut sorunların farkına varmaları, bu sorunlara yönelik çalışan sosyal kurumları tanımaları ve çözüm getirmek yolunda gönüllü hizmet sunmaları fırsatını vermektir. Öğrencilerden seçtikleri konu alanını açıklayan, çalışacakları kurumu tanıtan ve kendilerinin staj döneminde yaptıkları hizmeti değerlendiren bir rapor sunmaları istenir. Dersin bölüm içindeki diğer bir amacı da mezuniyet çalışmalarına başlamadan önce öğrencilerin topluma açılmaları konusunda deneyimlerini arttırmaktır.
TKL 201 Türkçe  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2

ANT 208 Antropoloji Kolokyumu IV  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Antropoloji konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar.
ANT 212 Araştırma Yöntemleri II  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:ANT 211 Araştırma Yöntemleri I
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Dersin ana temalarından birisi, antropolojinin en temel bilgi toplama metodu olan etnografik mülakat becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler, sınırlı bir araştırma projesini planlayıp yönetmeyi, mülakat kayıtlarını ve topladıkları bilgileri analiz etmeyi öğreneceklerdir. Amaç, öğrencilere ampirik araştırma süreçlerini uygulamalı olarak öğretmektir. Öğrenciler mülakatlarında kültürel anlam yapılarını ortaya çıkartacak ve yönlendirici olmayan sorular sormayı, yarı yapılandırılmış mülakatlar yönetmeyi, kaydetmeyi ve bu görüşmeleri analitik kriterlere göre değerlendirmeyi öğreneceklerdir. ANT 211’in devamı olan bu ders, etnografik verilerin analizi ve alan araştırması raporunun hazırlanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler ANT 211’de başladıkları mülakatlara devam edecek, soru sorma tekniklerini geliştirecek, veriyi analiz edip anlam kategorileri ve kültürel bakış açıları ve anlamları keşfedecektir. Yıl boyunca verilecek olan yazılı ödevler öğrencileri, mülakatlarına ve veri analizlerine dayanarak alan araştırması raporu yazmaya hazırlayacaktır. Raporlamanın amacı, mülakatlarda ortaya çıkan kültürel tanımları ve altta yatan anlam sistemlerini sosyal davranış organizasyonlarına ve deneyimlere ait yorumlarına dayanarak ortaya çıkarmak ve özetlemektir. Görsel malzemenin oluşturulması, yorumu ve sunumu da bu derste işlenen konulardandır
ANT 218 Antropolojide Bilgisayar Teknikleri II  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2
Bu derste, SPSS-PC paketi ayrıntılı olarak gösterilecektir. Dersin amacı istatistik terminolojisi, örnekleme teknikleri, basit ve çoklu regresyon analizleri, faktör analizi gibi uygulamaları araştırma konuları ile bağlantılı olarak bilgisayar uygulmalarında tanıtmaktır. Ayrıca, jeneoloji (aile ağacı) yapma programları ile kalitatif data analizinde kullanılan Etnograf gibi programlar tanıtılacaktır.
ANT 226 Modern Antropoloji Okumaları  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:ANT 101 Kültürel Antropolojiye Giriş, ANT 105 Sosyal Bilimlere Giriş, ANT 225 Klasik Antropoloji Okumaları
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, son elli yılda antropoloji disiplininde önemli yer kaplayan temel konu başlıklarına, tartışmalara ve kuramlara giriş niteliğindedir. Okumalar yorumsamacı antropoloji yaklaşımları (Geertz), yapısal tarih kuramları (Sahlins), praksis teorisi (Bourdieu), antropolojide postmodern eleştirel yaklaşımlar (Appadurai, Abu-Lughod, Clifford, Grapanzano, Fisher, Marcus, Masci-Lees ve Rosaldo), yeni-Boas’cı kültürel antropoloji yaklaşımları (Bashkow ve Handler), mekan, kimlik ve materyal kültür araştırmalarında postmodern yaklaşımlar (Gupta, Ferguson, Malkki, Miller, Soja ve Tilley), küreselleşme kuramları (Appadurai, Dirlik, Gupta, Ferguson, Hannerz ve Trouillot) üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere günümüzde antropoloji dalında araştırma yürütmek için gerekli olacak kuramsal temeli sağlamaktır.
ANT 234 Din Antropolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, antropoloji disiplininde din ve inanç sistemlerine bakış açılarını tartışmaktadır. ‘İlkel’ insanların dinleri teorik bir bakış açısı ile incelenecektir. Konu başlıkları ‘ilkellik’ fikri, antropolojik olarak din tarihi, dinsel deneyimler, dinsel değişimin dinamikleri ve gücü, rüyalar, mitler, ritüeller, fal, büyü teorileri, şamanizm ve iyileştirme kavramlarını kapsayacaktır.
ANT 272 Türk Kültürü ve Toplumu  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Türk kültür tarihi ve insanbilim (antropoloji) açısından Türkler: Kimdir onlar? Nerelerden, ne zaman, nasıl gelmişler bugünlere; ne yapıyorlar, geçmişlerini nasıl hatırlıyor, algılıyor ve dile getiriyorlar? Türklerden önceki Küçük Asya, Küçük Asya’dan önceki Türkler: Altaylar’dan Rum diyarına göç, İslamlaşma ve Türkleşmede Selçuklu ve Osmanlı dönemleri, bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ve “karşı-devrim” olarak demokrasi hareketi, Türk kimliği ve dünyadaki Türk imajı.
SOC 282 Demografiye Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste, demografide kullanılan bilimsel bilgi işleme süreci, demografik düşünce tarihi, bilgi kaynakları, gösterge sistemleri ve doğurganlık, evlilik, boşanma, göç ve ölüm oranları demografik analiz ilkeleri doğrultusunda incelenecektir. Ayrıca nüfus gelişiminde küresel benzerlikler ve dünyanın demografik durumu da ele alınacaktır.
TKL 202 Türkçe II  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2

ANT 307 Antropoloji Kolokyumu V

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Antropoloji konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar.
ANT 329 Etnografyada İleri Okumalar  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste klasik, modern ve postmodern dönemlerde yazılmış etnografyalardan bir seçki eleştirel gözle okunacak ve analiz edilecektir. Arşivsel fonksiyonun yerine getirilmesi amacı ile yüzyılın klasik etnografyaları ile geniş bir karşılaştırma yapılacaktır. Ayrıca genelde sosyal, özelde ise etnografik araştırma yöntemi ve yürütülmesiyle ilgili olarak gündeme gelen etik konular ele alınacaktır. Etik değerlendirmelerle ilgili farklı yaklaşımlar incelenecektir.
ANT 331 Siyasi Antropoloji  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin temel amacı 20. yüzyılın başından itibaren ve özellikle Osmanlı varlığının ortadan kalkmasından sonra Orta Doğu ülkelerinde merkezi yönetimler ile gayrimüslim azınlıklar arasındaki ilişkileri incelemektir. I. Dünya Savaşının sona ermesinden sonra Orta Doğu ülkelerinde milliyetçi özellikleri ağır basan rejimlerin Osmanlı İmparatorluğu’ndan kendilerine miras kalan gayrimüslim azınlık cemaatleri ile nasıl ilişki kurdukları, bu cemaatlerin Avrupa devletleri ile kurmuş oldukları ticari ilişkilerin uzun vadede hangi toplumsal ve siyasal sonuçları doğurduğu incelenmektedir. Bu derste öncelikle Osmanlı İmparatorluğu içinde gayrimüslim azınlıkların konumu ele alınmakta, daha sonra sanayi devrimi ile Orta Doğu ülkelerinin dünya pazarına açılması sürecinde gayrimüslim azınlıkların değişen ekonomik konumu, azınlıkların milliyetçi akımlar ile tanışma ve etkileşime girme süreçleri incelenmektedir.
ANT 343 Dünya Müzik Kültürleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Afrika, Asya, Avrupa, Avustralya, Okyanusya ile Amerika kıtalarındaki folk ve geleneksel müzikleri kapsayan dünya müziği semineri. Bu derste öğrenciler, dünyada müzikleri ortaya çıkaran tarihsel ve toplumsal süreçleri etnomüzikolojik bakış açısıyla inceler. Seçilecek toplumların yaşayışı ile müzik pratikleri birlikte incelenir. Dersler işitsel ve görsel olarak film, video ve dünya müziği örnekleriyle desteklenir.
ANT 361 Sağlık-Tıp Antropolojisi  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Antropoloji disiplininin birikiminden yararlanarak, farklı kültürlerden örneklerle kültür bütünlüğü ile sağlık-hastalık arasındaki bağ incelenecek, sosyalleşme ve etnosentrizm kavramları tartışılacaktır. Sağlık sektörünün kültür bütünlüğü içindeki yeri değerlendirilecektir.
ANT 371 Modern Türkiye’nin Antropolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste Türkiye’de genelde sosyal bilimlerin, özelde ise antropoloji biliminin gelişimi konularına geniş bir bakış sunulacaktır. Temel sosyal hareketlerin, kültürel değişmenin, geleneklerin ve cumhuriyet Türkiye’sinde modernitenin ders çerçevesinde tartışılması sağlanacaktır. Sosyal araştırmaların, Türkiye’deki temel sosyal konuların anlaşılmasına olan katkısı incelenecektir.
ANT 373 Türk Mitolojisi I  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders kapsamında mitolojinin belirleyici özellikleri, önemli mitoloji kuramları ve inceleme yöntemleri ele alınacak; Türk mitolojisi kavramının sınırları, kaynakları, incelenme tarihi gözden geçirilecek; kozmogoni, etnogoni, zaman, mekân, toplum, tanrı, koruyucu ruhlar vb. gibi temel konu ve kavramlar özgün kaynaklar temelinde incelenecektir. Geleneksel Türk kültürünün düşünce kalıpları, inanç yapısı, keza Türk mitolojisinin değişik tarihsel dönemlerde ve coğrafyalarda yaşamış olduğu değişim süreçleri, diğer inanç sistemleriyle ilişkileri, sanatsal, ekonomik, toplumsal ve siyasal süreçlerdeki rolü ele alınarak Türk uygarlığının oluşumundaki katkıları değerlendirilecektir. Dersin ana kaynakları Türk Dilinde olduğu için dersler Türkçe işlenecektir.
HTR 301 İnkılap Tarihi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2

ANT 308 Antropoloji Kolokyumu VI  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Antropoloji konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar.
ANT 336 Sosyal Değişme: Kültür ve Modernite

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste endüstrileşmiş Batı’nın yayılmasının sonuçları ve gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki değişimler incelenecektir. Endüstrileşmiş ülkelerin üçüncü dünya ülkeleri ile ‘ilk karşılaşmaları’ ve günümüzdeki kültürel formasyonlar dersin ana konularını oluşturacaktır.
ANT 374 Türk Mitolojisi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Ders kapsamında Türk mitolojisinde evren tasarımı, doğa ve doğaüstü güçler, yaygın kültler, inanışlar, törenler ele alınacak; dağ, orman/ağaç, su, toprak, belli başlı hayvanlar ve doğa olayları (rüzgar, yıldırım, fırtına, yağmur vb.) ile ilgili inanışlar ve uygulamalar değerlendirilecektir. Önemli mitoloji ve destan karakterleri özgün metinler temelinde incelenecektir. Başlıca kültler, törenler ve karakterler karşılaştırılmalı olarak değerlendirilecektir. Dersin ana kaynakları Türk Dilinde olduğu için dersler Türkçe işlenecektir.
ANT 383 Kültür ve Toplumsal Cinsiyet  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin ağırlık noktası kadınların yaratıcı kültürlerini incelemek olacaktır. İlk önce “toplumsal cinsiyet” kavramı incelenecek ve bu kavramın sanatta ve antropolojide kullanımının ne gibi kazançlar getirdiğine bakılacaktır. Daha sonra kadınların masallar, din, mitoloji ve benzeri formlar içinde üstlendikleri roller ve taşıdıkları fonksiyonlar ile, kadın ve erkek sanatçılar, kadın-erkek arasındaki dil kullanımı farklılıkları, kültürün yaratıcı formları çerçevesinde kadın ve erkek imgelerine bakışlar ve bu imgeler hakkındaki görüşler Türkiye ve dünya kültürleri bağlamında tartışılacaktır.
ANT 394 Alan Araştırması: Mezuniyet Tez Hazırlığı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 4
Bu derste öğrenciler, mezuniyet tezi olarak sunacakları alan araştırmasını da kapsayan incelemenin konusunu ve araştırma yöntemlerini belirleyecek ve araştırma önerileri kabul edildikten sonra araştırmayı yürütmeye başlayacaklardır. Dersin amacı öğrencilere kendi araştırma konularını ve araştırma yöntemlerini seçmede, tanımlamada ve alanda araştırmalarını yürütmede rehber olmaktır. Toplumsal araştırma yaparken uyulması gereken etik kuralların ve güncel etik tartışmaların geniş olarak tartışılması bu dersin ana odaklarından birisidir.
HTR 302 İnkılâp Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 2

ANT 407 Antropoloji Kolokyumu VII  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Antropoloji konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar.
ANT 421 Dil Antropolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste dilin toplum ve kültür ile ilişkisi çerçevesinde ve toplumsal bağlamında incelenmesi öngörülmektedir. Bu konudaki temel kuram ve kavramların tanıtılması ve bu alanda yapılacak araştırmaların bilimsel ve yöntemsel zemininin hazırlanması amaçlanmaktadır. Ders üç önemli alana odaklanacaktır: Dil ve kültür başlığı altında, dilin tanımı, kökeni, gelişimi, işlevleri ve değişik türleri irdelenecektir. Dil ve siyasa başlığıyla, dil politikaları, dil planlaması, dilde standartlaşma ve dil değinimi (teması) konuları incelenecektir. Dil, toplum ve değişim konulu son bölümde ise, dil kullanımı, dilin işlevleri, dil aktarımı, dil değişimi ve dil yitimi (ölümü) ele alınacaktır.
ANT 471 Türk Dünyası Kültürel Antropolojisi I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İslamiyet öncesi Türk kültürü ve Avrasya bozkırlarında biçimlenmiş olan bozkır uygarlığı, Orta Asya ve Sibirya’da gerçekleştirilen kazılardan ve eski yazılı kaynaklardan temin edilen veriler temelinde incelenecektir. Bu çerçevede eski Türklerin etnik kimliği, sosyokültürel yapısı, yönetim biçimleri, üretim ve tüketim alışkanlıkları, aile yapısı, akrabalık ilişkileri ele alınacak; İslamiyet öncesi Türk toplumunda eğitim, bilim, ticaret, diplomasi, kent kültürü, kadının toplumdaki yeri gibi konular karşılıklı ayrı ayrılıkta ve etkileşim sürecinde değerlendirilecektir. Dersin ana kaynakları Türk dilinde olduğu için dersler Türkçe işlenecektir.
ANT 491 Etnografi Yazımı

Ön Koşul:ANT 394 Alan Araştırması: Mezuniyet Tez Hazırlığı
Kredi (0 + 0 + 0) 4
ANT 394 Alan Araştırması dersinde başlamış olan araştırma geliştirilerek rapor veya etnografi halinde mezuniyet tezi olarak yazılacaktır. Bu ders akademik bir danışmanın gözetmenliğinde, çalışmanın hazırlanışı ve sunuşu üzerine olacaktır. Etik konuların gözetilmesi de dersin kapsamı içerisinde olacaktır
ANT 408 Antropoloji Kolokyumu VIII

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 0
Antropoloji konuşmaları, öğrencilere sosyal bilimlerde önemli kişileri ve araştırmaları tanıtma amacını taşımaktadır. Üniversite dışından ve içinden davetli konuşmacıların sunuşları ve bunu izleyen soru-tartışma ortamı ile öğrenciler, sosyal konuların bilimsel olarak ele alınış ve işlenişini canlı bir ortamda izleme fırsatını bulmaktadırlar.
ANT 456 Uygulamalı Antropoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders antropoloji teorilerinin ve yöntemlerinin devlet kurumları, sivil toplum örgütleri, araştırma kurumları, kar amaçlı olan ve olmayan kurumlar gibi akademik olmayan ortamlarda uygulanma şekillerinin incelenmesine bir giriş olacaktır. Antropologların araştırmaları ve bilinçliliği arttırma çabaları yoluyla politika oluşturma sürecinde oynadıkları roller de dersin kapsamı çerçevesinde tartışılacaktır..
ANT 472 Türk Dünyası Kültürel Antropolojisi II  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Eski Türk uygarlığı çerçevesinde biçimlenen yerleşim birimleri, mimari gelenekler ve barınak tipleri, keza göçebe kültüre özgü seyyar mimari ilgili coğrafyaların çevre koşulları ve eski Türklerin sanat anlayışı bağlamında ele alınacaktır. Eski Türklerin beslenme alışkanlıkları, sağlık kültürü, hukuk ve töre düzeni, dinsel inançları, büyücülük ve Şamanizm gelenekleri, dil ve iletişim kültürü; resim, müzik, oyun, halk edebiyatı gibi sanatsal etkinlikleri köken, yapı ve işlev açısından incelenecek ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Dersin ana kaynakları Türk dilinde olduğu için dersler Türkçe işlenecektir.
ANT 474 Bölge İncelemeleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, belli bir coğrafi bölgenin etnografyasını ya da özel bir konuda uzmanlaşmayı işleyecektir. Çalışmalarda, karşılaştırmalı analizler kullanmak yerine derinlemesine incelemeler yer alacaktır. İşlenecek kültür veya toplum dersi veren öğretim üyesinin akademik ilgi alanlarına göre her dönem değişebilir.
ANT 243 Beden, Dans ve Cinsiyet

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders insan bedenini toplumsal ve kültürel bir kurgu olarak inceler. Ders günlük hayattaki tavırlarımız ve hareket etme şekillerimiz dahil olmak üzere bedenin her türlü hareket etme şeklinin, davranış kalıplarının, dans gibi sözel olmayan ifadelerin sadece fiziksel ve doğal tanımların sonucu oluşmadığını gösterir. Bedenin sadece doğa tarafından kurulmadığını fakat sosyo-kültürel ve sosyo-politik mekanizmalar ve süreçler tarafından kurulduğunu gösterir. Bu kurgu sınıf, din, devlet ideolojileri ve tarih tarafından şekillendirilir. Onların bir yansımasıdır. Bu bağlamda bu ders örnek olarak Batı / Batılılaşmış toplumlarda bir sanat kolu olan dansı da irdeler. Bale, modern dans ve Arjantin Tangosunu toplumsal olgular olarak karşılaştırır. Onları tarihteki toplumsal tabakalaşmanın ve toplumsal hareketlerin bir sonucu, bir sembolü olarak irdeler. Ders içerisinde öğrencilerin ihtiyacına göre üç veya dört video gösterilir: La Bayadere, Martha Graham, Alvin Alley Dance Theater, The Tango Lesson. Bu ders aynı zamanda beden ve benlik kavramları arasındaki sıkı ilişkiyi inceler. Bununla beraber, bedenin 20. ve 21. yüzyıllarda Batılı ve Batılılaşan tüketim toplumlarının ve kültür endüstrilerinin nesnesi ve öznesi olduğu konusuna eğilir. Dönem içerisinde konuyla ilitili olarak Mary Douglas, Erving Goffman, Michel Foucault, Anthony Giddens, Chris Schilling, Bryan Turner, Mike Featherstone, Pierre Bourdieu, Norbert Elias, Christy Adair, Nora Şeni ve Arus Yumul gibi önemli sosyal bilimcilere değinilir.
ANT 261 Futbol, Kültür ve Toplum  projesi yap
 

tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez

tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev

kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım

kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya

Antropoloji


Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste, çağdaş toplumlarda önemli sosyal dinamikleri etkileyen bir kültürel görüngü olarak futbol incelenecektir. Globalisazyon ve glokalizasyon kuramlarıyla ilişkilendirerek, kimlik inşası süreçleri tartışılacaktır. Futbol, salt bir spor dalı olmaktan fazla bir şeydir. 1890’da İzmir’de ilk oynanışından beri Türkiye’de futbol gündelik sosyal yaşamın önemli bir bileşeni, bir yaşam biçimi, bir kimlik bileşeni hâline gelmiştir.
ANT 276 İki Kültür: Türkiye ve Japonya

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ANT 241 Folklor ve Kültür I

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, Türk folkloru içerisinde yer alan destan, halk hikayesi, halk şiiri, bilmece ve atasözleri gibi sembolik formların analitik bir bakış açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin dönem içinde okunacak makaleleri eleştirel bir bakış açısı ile gözden geçirmeleri ve ders içindeki tartışmalara katılmaları beklenir.
ANT 253 İnsanda Biyolojik Çeşitlilik

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
İnsanın biyolojik çeşitliliğinin biyolojik antropoloji kapsamında çalışıldığın vurgulanması. “Irk” kavramının tarihsel gelişimi. İnsan gruplarını sınıflandırmada kullanılan kriterler ve bu kriterlerden hareketle yapılan “ırk” ayrımları. İnsan gruplarının farklılaşmasına neden olan biyolojik süreçler. İnsan topluluklarında biyolojik çeşitlilik üzerinde kültürel yapının etkisinin açıklanması. İnsan ırklarının eşitliği ve eşitsizliği üzerine bilimsel görüşüler. Irksal açıklama ve ırkçılık.
ANT 325 Sosyal Bilimlerde Biyografi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin temel amacı, sosyal bilimlerde değişik araştırma olanaklarının arttırılması ve özellikle tarihsel sosyoloji dalında çalışacak öğrencilerin farklı biyografik kaynaklarla tanışmalarını sağlamaktır. Dersin okuma listesi içinde yer alan Türkçe biyografik çalışmalar, otobiyografiler ve anılar belli bir toplumsal değişme mantığı içinde sıralanmaktadır. Önce Osmanlı devletinin son döneminde anılarını yazmış olan kişilerin anıları gündeme gelecektir. Daha sonra Osmanlı’dan cumhuriyete geçiş sürecinde siyasal süreçlerin yanı sıra aile ve iş yaşamındaki değişikliklerin izlenebileceği anılar ele alınacaktır. Son olarak, değişik toplumsal sınıf ve tabakalardan gelen kişilerin anıları okutularak öğrencilerde biyografik hassasiyetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
ANT 341 Ekonomik Antropoloji: Antropoloji ve Kalkınma

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste günümüzde farklı kültürlerde, kültür, üretim, paylaşım ve tüketim arasındaki ilişkiler incelenecektir. Gelişme teorilerine eleştirel bir bakış sunulacak, konulara antropolojik bir perspektiften bakılacaktır. Ekonomik terminolojinin farklı kültürlerde kullanılmasından ve bununla ilişkili olarak geliştirilen ekonomik projelerden kalkınma, ortaya çıkan sorunlar tartışma konuları arasındadır.
ANT 355 Orta Asya ve Şamanizm

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Orta Asya toplumlarının özellikleri ve geçirdikleri evreler, bu toplumlarda şamanların tedavi edici ve sosyal rolleri tarihi bir perspektif içinde ve günümüzdeki konumlarıyla incelenecektir. Şamanlık süreci, şamanlık fonksiyonları ve şamanlık-psikoloji arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır.
ANT 369 Psikolojik Antropoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders psikolojik antropolojiyi tanıtmayı amaçlamaktadır. Psikolojik antropoloji, kültürel bağlam içerisinde insanı çalışır. Adının da belirttiği gibi, psikolojik antropoloji, psikoloji bilim dalının üzerine yoğunlaştığı tüm sorularla ilgilenir, ama bunu antropolojik bir perspektiften yapar. Böylelikle, psikolojik antropoloji, psikolojinin evrensel olarak ileri sürdüğü tezlerini sorgular ve bunların yerine sosyo-kültürel olarak yapılandırılmış bir insan anlayışı önerir. Dolayısı ile psikolojik antropolojinin merkezinde evrensellik ve görecelilik tartışması yatar.
Bu derste, biz de bu tartışmaya katılacağız. Değişik kültürlerden örneklere de bakarak, kültür ve biliş, duygu ve benlik arasındaki ilişkiyi kritik bir bakış açısıyla sorgulayacağız. Tüm bunları yaparken aynı zamanda da psikolojik antropolojinin gelişimini de izleyecek ve psikolojik antropologların kullandıkları bilimsel bakış açılarını da inceleyeceğiz. Dönem sonunda, benlik ve aklın kültürel kaynakları ve psikolojik antropoloji bilim dalı konusunda bilgi edinmiş ve bu konularla ilgili olarak önemli içgörü geliştirmiş olacaksınız.
ANT 158 Anadolu Medeniyetleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Anadolu Medeniyetleri dersi Anadolu’da yaşamış olan tüm antik medeniyetlerin arkeolojisine ve tarihine kronolojik bir bakış sağlıyacaktır. Ders tarih öncesi Anadolu yerleşimlerinden başlayıp Anadolu Selçuklularına kadar olan dönemleri kapsayakcaktır. Derste işlenilecek Anadolu Medeniyetleri: Paleolitik ve Mesolitik Çağlar; Neolitik Çağ: Kakolitik Çağ: Anadolu’da Tunç Çağı; Hitit Imparatorluğu; Yeni-Hitit Devletleri; Urart Krallıkları, Fragyalılar; Lidyayılar; Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemi; Bizans Dönemi ve Anadolu Selçukluları.
ANT 242 Folklor ve Kültür II

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, Türk folkloru içerisinde yer alan destan, halk hikayesi, halk şiiri, bilmece ve atasözleri gibi sembolik formların analitik bir bakış açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin dönem içinde okunacak makaleleri eleştirel bir bakış açısı ile gözden geçirmeleri ve ders içindeki tartışmalara katılmaları beklenir.
ANT 246 Türkiye’de Müzik

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, Türkiye’deki müzik çeşitliliğini ve bunların kültür ve toplumda rollerini anlamayı, yorumlamayı ve açıklamayı hedefler. Türkiye’de yerel, geleneksel ve popüler müzik türleri ile sosyo-kültürel yapı arasındaki ilişki, tarihsel süreçlerde müziğin değişimi ve farklı kültürlerle etkileşimi, etnomüzikoloji disiplini çerçevesinde ele alınıp çözümlenir.
ANT 284 Kültürel Çalışmalar Semineri: Toplumsal Mekan ve Kültür

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste ‘Kültürel temsiller’ kavramı tartışılacaktır. İncelenen konular Avrupa’da zamanın, mekanın, çevrenin ve kültürel temsillerin karşılaştırılması aracılığı ile bu kavramların analizi konuları üzerine yoğunlaşacaktır.
ANT 346 Toplumsal Değişme ve Türk Romanı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu dersin temel amacı edebiyat metinlerini izleyerek insan, toplum ve toplumsal kurumlar arasındaki ilişkileri çözümlemeye çalışmaktır. Bu dersin işlenme biçimi, her hafta bir roman okutulması sonucunda tüm öğrencilerin aynı romanı okuması ve sorumlu bir öğrencinin ise sunuş yapması şeklinde olacaktır. İlk olarak, roman türünün Osmanlı toplumunda ortaya çıkışı ve ilk romanlarda anlatılan meselelerle ilgili bazı tespitler yapılacaktır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde toplumsal değişme ile roman karakterleri arasındaki yansıma sorunu ele alınacaktır.Yirminci yüzyılın başından itibaren, örneğin toplumda yeni kadın tipinin ortaya çıkışı ile birlikte romanlarda kadın karakterlerinin değişimi anlatılacak ve edebi metinler ile toplumsal değişim arasındaki paralellikler kurulmaya çalışılacaktır. Aynı şekilde, Cumhuriyet yönetiminin ilk yıllarında yazılmış olan bazı romanlar okutularak dönemin siyasal ve kültürel ortamı tartışılacaktır. Son olarak, 1950 sonrası yaşanan toplumsal değişme sürecinin Türk romanı üzerindeki yansıması ele alınacaktır.
ANT 372 Japon Kültürü

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste, tarih ve coğrafyası, töresi, günlük hayatı, ekonomisi, dil ve iletişimi, aile ve soysopu, eğitim süreci ve okulları, kişilik yapısı ve dünya görüşü ile, antropolojik açıdan, bir bütün olarak incelenecektir.
ANT 386 Tez Yazım Teknikleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ANT 436 Müzeoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste, müze ve müzeoloji kavramlarının tanımlarını, müze ziyaretleri ile yerinde inceleme yaparak öğrencilere aktarmak amaçlanmaktadır. Antropoloji ve müzeoloji arasındaki ilişki tartışılacak, buna bağlı olarak öğrenciler seçtikleri müzeler ile ilgili bir sunum ve sergi hazırlayacaklardır.
ANT 441 Sanat ve Kültür

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste “sanat” ve “kültür” kelimelerinin tarih içinde ne anlama geldiği ve günümüzdeki hali sorunsallaştırılacak. Ortaçağ-Rönesans kültürünün Batı merkezli konumunun modern oryantalizme ve sömürgeciliğe giden konumu, günümüz yapılsacılık ve yapısalcılık sonrası perspektifinde kuramsallaştırılacak. Sosyal bilim ve sanat arasındaki ilişkiler bağlamında sosyal teorinin sanata, sanatın da sosyal teoriye etkisi üzerinde durulacak.
ANT 443 Dünya Mutfak Kültürleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, günümüzde dünyada mutfak kültürlerinin coğrafi, tarihi, sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik parametreler tarafından şekillendirilmesini disiplinlerarası bir perspektifte inceleyecektir. Ayrıca içinde bulunduğumuz yüzyılda, dünya pazarlarındaki küresel süreçlerin etkisiyle ulaşım ve iletişimdeki değişimin, köy ve kentlerdeki insanların besin imkanları ve beslenme biçimlerinin değişimi üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır.
ANT 451 Görsel Antropoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, etnografik film yapımcılığına giriş niteliğindedir. Fotografçılığın, görsel medyanın, etnografik araştırmalarda ve kültürel temsillerde kullanımı araştırılacaktır. Görsel medyanın kullanımı ve yazılı medya ile olan ilişkileri göz önüne alınarak teorik, metodolojik ve etik konular kapsanacaktır. Dokümanter ve etnografik filmler tartışılacaktır.
ANT 453 Çatışma Çözümlemeleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste anlaşmazlık çözümlemeleri teorilerine giriş yapılacaktır. Çatışma tanımlamaları, farklı çözümler, insan davranışında ve sosyal sistemlerde çatışmaların rolü ve kökeni, kişiler, gruplar ve uluslararası topluluklar düzeyinde çatışmalara tepkiler incelenecektir. Çatışma teorilerine, kültür çalışmalarında holistik yaklaşım aracılığıyla getirilen farklı perspektifler tartışılacaktır.
ANT 457 Etnisite ve Kimlik

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Etniklik ve etnik (ve bununla bağlantılı olarak “ulus”) kavramları ele alınarak geniş bir bakış açısı ile değerlendirilecektir. Etnik konuların, çatışmaların ve sorunların uluslararası ilişkiler ve siyasi kararlar üzerindeki etki ve rolleri incelenecektir.
ANT 492 Etnomüzikoloji Önsemineri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu seminer, dünyadaki çeşitli müzikleri ve müzikle ilintili insan davranışlarını inceleyip dünya müzik sistemlerinin çeşitliliğini ve bunların kültür ve toplumda rollerini anlamayı, yorumlamayı ve açıklamayı hedefler. Derse katılmak için müzikal altyapıya gereksinim yoktur.
ANT 431 Eğitim Antropolojisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3

ANT 442 Sanat ve Postmodernizm

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu derste postmodernizm kavramı ve bu kavramın sanatta yaratmış olduğu etkiler üzerinde durulmaktadır. Bunun ötesinde postmodern sanat kuramı farklı yönleri yeni plastik alan kavramı “grand exposition” bağlamı çerçevesinde sorunsallaştırılacaktır. Ders boyunca Lyotard, Baudrillard, Jameson ve Anderson gibi düşünürlerin postmodern sanat anlayışlarına da yer verilecektir.
ANT 454 Hukuk Antropolojisi ve İnsan Hakları

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Hukuk antropolojisinin ilgi alanları ve klasik okumaları tanıtıldıktan sonra uluslararası insan hakları hareketleri ve kanunları üzerine yoğunlaşarak tarihi, felsefi, analitik ve karşılaştırmalı perspektiflerden insan hakları konusuna giriş yapılacaktır. Derste antropoloji disiplininin insan hakları tartışmalarına katkıları incelenecektir. Kültürel görecelik ve evrenselcilik üzerine olan tartışmalar da dersin kapsamı içerisinde incelenecektir.
ANT 455 Adli Antropoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Adli antropolojide kullanılan tekniklerin belirlenmesi, insan iskelet sistemi ve iskelet kalıntıları arasında adli durumların belirlenmesi. Olay yerinin belirlenmesi, ölüm zamanının saptanması, maktulün ya da suçlunun kimliğinin belirlenmesi, Maktulün ölüm yaşının ve cinsiyetinin saptanması, ölüme yol açan nedenlerin saptanması. İskelette ölüm öncesi ve sonrası meydana gelen değişimlerin tayini. Maktülün ya da suçlunun teşhisi.
ANT 464 Gıda, Kültür ve Toplum

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, insanlar, kültür, toplum ve gıdalar arasındaki karmaşık ilişkiyi irdelemeyi hedeflemektedir. Farklı tarihsel dönemler ve coğrafya çerçevesinde insanların toplumsal ve kültürel gelişimine bağlı olarak oluşan gıda tercihleri ve nedenleri; ilk çağlardan beri gelişen teknolojinin gıda üretimi ve yemek alışkanlıkları üzerindeki etkileri; gıdaların ve yemeklerin resim, heykel, müzik ve dans gibi güzel sanat dalları ile etkileşimi; dini inançlar, kültürel değerler ve standartların gıda tercihleri ile etkileşimi; ekonomik ve politik koşulların gıda üretimi ve tüketim örüntüsü üzerindeki etkileri; gıda güvenliği, gıda hijyeni ve kültür ilişkisi gibi konuları kapsayacaktır.
ANT 485 Uluslararası Göç

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu ders, Türkiye ve çevre bölgelerde de etkileri yoğun bir şekilde gözlemlenen yeni uluslarası göç hareketlerini sosyolojik olarak incelemektedir. 21. yüzyılda görülen göç hareketlerinin ulusal sınırlar arasında geçişken (transnational) doğasının sonuçları olarak ortaya çıkan farklı anlayışlar ve farklı ulusal bağlılıklar bu dersin kapsamındadır.
ANT 493 Etnomüzikoloji Semineri

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 0 + 0) 3
Bu seminer, dünyadaki çeşitli müzikleri ve müzikle ilintili insan davranışlarını inceleyip dünya müzik sistemlerinin çeşitliliğini ve bunların kültür ve toplumda rollerini anlamayı, yorumlamayı ve açıklamayı hedefler. Derse katılmak için müzikal altyapıya gereksinim yoktur.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829