Bitirme tezi

TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Durumu

T

P

Kr.

TBG 501 Hücre Biyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

3

2

4

TBG 502 Temel Tıbbi Genetik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

3

2

4

TBG 503 Seminer I  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

0

0

0

TBG 504 Seminer II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

0

0

0

TBG 505 Moleküler Biyoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

3

2

4

TBG 506 Nükleik Asit Protein İlişkisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

3

0

3

TBG 507 Sitogenetik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2

4

4

TBG 508 Genetik Danışma özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2

2

3

TBG 509 Populasyon Genetiği özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2

0

2

TBG 510 Kanser Moleküler Biyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

3

0

3

TBG 511 Farmakogenetik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2

0

2

TBG 512 Temel Biyoloji Teknikleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2

2

3

TBG 513 Genom Analiz Yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

3

0

3

TBG 514 Moleküler Genetik I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

3

0

3

TBG 515 Moleküler Genetik II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

3

0

3

TBG 700 Tez Danışmanlığı özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

0

1

0

TBG 7xx Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

5

0

0

 

TBG-501 Hücre Biyolojisi (3 2 4): Zorunlu ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin sınıflandırılmaları, hücre membranı ve transport, hücre içi membran sistemleri ve organeller, çekirdek yapı-görevi, transport ve hücre bölünmesi, hücre döngüsü, kontrolü ve apoptosis, hücre iskeleti ve ekstraselüler matriks, hücreler arası iletişim, sinyal iletimi, hücre inceleme yöntemleri işlenecektir. 

TBG-502 Temel Tıbbi Genetik (3 2 4): Zorunlu ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

İnsan genetiğine giriş, sınıflama, inceleme yöntemleri, Mendel kuralları, mutasyonlar, otozomal dominant, otozomal resesif, X kromozomal kalıtımın özellikleri, tek gen hastalıklarında fenotipi etkileyen faktörler, mitokondriyal kalıtım, mozaisizm, uniparental dizomi ve genomik imprinting, multifaktöriyel kalıtım prensipleri, genetik hastalıkların moleküler ve biyokimyasal temelleri, tedavi prensipleri işlenecektir. 

TBG-503 Seminer I: Zorunlu özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Tıbbi Biyoloji ile ilgili güncel bir konunun sunumu yapılacaktır. 

TBG-504 Seminer II: Zorunlu özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Tıbbi Genetik ile ilgili güncel bir konunun sunumu yapılacaktır. 

TBG-505 Moleküler Biyoloji (3 2 4): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Canlı ve cansız madde, canlıdaki elementler, atom yapısı, biyolojik moleküller, vücut sıvıları ve transport sistemleri, hücre uyarı sistemleri ve ikincil haberciler, hücre siklusu ve siklus kontrolü, mitoz ve mayozun moleküler biyolojisi işlenecektir. 

TBG-506 Nükleik Asit Protein İlişkisi (3 0 3): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste; DNA da major ve minorolukların tanımı ve yapıları, promotor, enhancer gibi dizilerde korunmuşluk ve özgül nükleotid dizileri, proteinlerin DNA/RNA yı tanımada kullanılan simetri kavramı, proteinlerde korunmuş motifler ve transkripsiyon faktörlerinin örneklemesi, heliks turn heliks proteinler, çinko parmak motifleri, lösin zipper motifli proteinler, proteinlerin dimerizasyonu, heterodimerlerin oluşumu ve DNA ile etkileşime katkıları, homeodomain mutantlarının bağlanma özgüllüğünün araştırılması için kullanılması, yapısal bilginin kullanımına örnek olarak sentromer/ kinetekor, nukleozom gibi yapılarda protein/DNA etkileşiminin incelenmesi, mobility shift assay , footprinting metodlarının tanımlanması ve kullanımlarındaki amaçların açıklanması konuları işlenecektir. 

TBG-507 Sitogenetik (2 4 4): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Genel sitogenetik, sitogenetiğin tarihçesi, temel prensipler, insan kromozomlarının morfolojik yapısı, kromozom anomalilerinin temel özellikleri, sayı ve yapı anomalileri, X inaktivasyonu, Lyon hipotezi, mayotik kromozomlar, kromozom kırıkları, uzun süreli kültürlerden insan kromozomlarının eldesi, moleküler sitogenetik yöntemler ve tıpta kullanımı anlatılacaktır. 

TBG-508 Genetik Danışma (2 2 3): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Genetik danışmanın önemi ve temel prensipleri, tek gen hastalıklarında, nonmendelian ve multifaktöriyel hastalıklarda genetik danışma, kromozom anomalilerinde, mental geriliklerde ve konjenital malformasyonlarda genetik danışma anlatılacaktır. 

TBG-509 Populasyon Genetiği (2 0 2): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

İnsan populasyonu, toplumda fenotip-genotip ve gen frekanslarının dağılımı, Hardy-Weinberg yasası, Hardy-Weinberg dengesini bozan faktörler, polimorfik sistemlerin ve hastalık genlerinin toplumda dağılımı işlenecektir. 

TBG-510 Kanser Moleküler Biyolojisi (3 0 3): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste; Kanser moleküler biyolojisine genel bakış – Transforme – kanser hücresinin genel özellikleri, kanser hücrelerini çalışmakta kullanılan model sistemler, hücre siklusu ve kontrolu – Bölünme, farklılaşma ve apoptozis, Hücre siklusu evreleri bu evrelerindeki moleküler olaylar, hücre siklusu kontrolunda rol oynayan moleküller, tümör gelişimi ve ilerlemesindeki ana mekanizmalar; onkogen aktivasyonu, Tümör süpressör gen inaktivasyonu, DNA tamir sentezindeki aksamalar. Onkogen ürünlerinin yapı ve özellikleri – Onkogenlerin klasifikasyonu: 1. Büyüme faktörleri 2. Büyüme faktörü reseptörleri (RTK’lar) 3. Reseptör olmayan tirozin kinazlar 4. GTP bağlayan proteinler 5. ser / thr kinazlar 6. Nüklear transkripsiyon faktörleri 7. Diğer onkogenlerin örnek verilerek gözden geçirilmesi. Mutasyonlar ve kimyasal karsinogenler – Kimyasal karsinogenezde mekanizmalar. DNA tamir mekanizmaları ve kanser, kromozomal değişimler ve kanser – Translokasyonlar, Kanser tiplerine özgü marker kromozomlar, kanser sitogenetiğinin tanı ve takipte kullanılması, gen amplifikasyonu ve onkogen aktivasyonu – Onkogen amplifikasyonunun mekanizması amplifikasyonun Tümör markerı olarak kullanılması, viral karsinogenesiz – Onkojenik DNA virusları, Retro viruslar ve onkogenez Tümör süpressör genler – Protein ürünlerinin yapı ve işlevleri, Heterozigotluk kaybı ( LOH ) Kansere yatkınlık ve kalıtsal kanser kavramı, apopitoz ve kanser – apoptozun mekanizma ve kontrolu, apoptoz genetiği, apoptozun kanser etyolojisi ve tedavisindeki rolü, multistep karsinogenez kavramı – Multistep karsinogenezi destekleyen klinik veriler, kanser tanı, tedavi ve takibinde kullanılan moleküler biyolojik yaklaşımlar. 

TBG-511 Farmakogenetik (2 0 2): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

İlaç ve diğer ksenobiyotiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik varyasyonlara bağlı olarak değişmesi, bunları metabolize eden enzimlerin, ilaç reseptörlerinin ve hedef enzimlerinin genetik polimorfları fenotipleme ve genotipleme yöntemleri, populasyonlar ve kişiler arası etki değişmesi ve sonuçları işlenecektir. 

TBG-512 Temel Biyolojik Teknikler (2 2 3): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste genel laboratuvar kuralları, konsantrasyon kavramları, çözelti ve tampon hazırlama, pH ölçüm ve hesaplamaları, temel sterilizasyon tipleri, spektrofotometre kullanımı, agaroz poliakrilamid, sefadex gibi matriks sistemleri, görüntülemede kullanılan EtBr, syber green, gümüş nitrat gibi moleküllerin özelliklerine ilişkin konular işlenecektir. Bu bilgi birikimine paralel olarak temel moleküler genetik analizleri kullanarak bu bilgilerini pratik uygulamalar ile pekiştireceklerdir. 

TBG-513 Genom Analiz Yöntemleri (3 0 3): seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste; klonlama vektörlerinin tanımı, bakteri sistemleri için plasmid, faj, cosmid vektörleri, yüksek kapasiteli vektörlere örnek olarak YAC (maya yapay kromozomları), hücrelere transfeksiyon yöntemleri, ökaryotik hücrelerde klonlanmış genlerin ekpresyonu, ökaryotik genom analizi için hibridizasyona dayalı tekniklerin tanımı, S.Blot, N.Blot teknikleri, kullanılan problar, işaretleme yöntemleri, in vitro amplifikasyon (PCR), RT PCR, kantitatif PCR, long PCR teknikleri tanımı ve kullanımı, tanı amaçlı genetik test tanımı, kurallar ve kalite güvence şartları konuları işlenecektir. 

TBG-514 Moleküler Genetik I (3 0 3): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bu derste;DNA yı oluşturan bazların, şekerlerin ve nükleotid yapıların özellikleri,DNA tipleri, mitokondri DNA sının yapı ve özelliklerinin acıklanması, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde DNA replikasyon orijinin tanımlanması, replikasyon kompleksinin özellikleri ve regülasyonu, DNA rekombinasyon modelleri, ökaryot hücrede nükleozom yapısının oluşumu ve histon oktamerlerinin organizasyonu, DNA paketlenmesi, sentromer ve telomer yapısının özellikleri, heterokromatik ve ökromatik DNA özellikleri, interfaz ve mitotik kromozomların özellikleri, fonksiyonel olarak özdeş ve benzer genler, overlapping genler, gen içi genler, pseudogenler, DNA tekrar dizileri ve transpozible genlerin özellikleri anlatılacaktır. 

TBG-515 Moleküler Genetik II (3 0 3): Seçmeli ders özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Genetik bilgi akışı: Santral dogma, DNA bazları ve protein aminoasit dizilerinin kolineer olması,gen ekpresyonu RNA tipleri: mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA v.b.Transkripsiyon: Sınıf I, II ve III genlerinin transkripsiyonu, kromatin yapısı ve nükleozom pozisyonu etkisi,başlangıç kompleksi ve promotor dizi, genel transkripsiyon faktörleri ve aksesuvar proteinler,prokaryot ve ökaryotlarda transkripsiyon başlangıç hızı kontrolü,RNA tipleri ve işlenmeleri: Kodlayan ve kodlamayan RNAlar, capping, poliadenilasyon, kimyasal modifikasyon Protein sentezi ve işlenmesi: Genetik kod özellikleri, aminoaçil sentetaz enzimi, ribozomlar, ökaryot ve prokaryotlarda translasyonun başlangıcı, uzaması ve sonlanması, yeni sentezlenen proteinin fonksiyon kazanması Gen aktivitesinin regülasyonu: Eksternal uyarılara hücrenin yanıtı, genom aktivitesinde geçici ve kalıcı (DNA rearrangment, kromatin yapı değişimi vb.) değişiklikler konuları işlenecektir. 

TBG-700 Tez Danışmanlığı (0 1 0) (Zorunlu)  v

TBG-7xx Uzmanlık Alan Dersi (5 0 0) (Zorun)

 

 

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?