Doktora Bitirme tezi


EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doktora Ders Programı

ANABİLİM DALI: Eğitim Bilimleri

Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 

Birinci Yarıyıl/Fırst Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

603

 

 

607

 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 

Örgütsel Davranış

Z

Z

3 0 3

3 0 3

602

604

İnsan Kaynaklarının Yönetimi

 

Eğitimde Denetim ve Teknikleri

 

Seçmeli

Z

Z

S

3 0 3

3 0 3

3 0 3

Toplam

6 0 6

9 0 9

Üçüncü Yarıyıl/Third Semester

Dördüncü Yarıyıl/Fourth Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

601

613

Araştırma Teknikleri

 

Liderlik

 

Seçmeli

Z

Z

S

3 0 3

3 0 3

3 0 3

616

608

Değişim ve Değişim Teknikleri

 

Doktora Tez

Semineri

Z

Z

3 0 3

0 3 0

Toplam

9 0 9

3 3 3

 

Seçimlik Dersler

ANABİLİM DALI: Eğitim Bilimleri

Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Birinci Yarıyıl/Fırst Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

611

615

609

617

Eğitimde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

Eğitim İstatistiği

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

Eğitim Politikaları

 

S

S

S

S

303

303

303

303

610

606

612

Türk Eğitim Sisteminin Sorunları

Kalkınma ve Eğitim

Nitel Araştırma Teknikleri

S

S

S

303

303

303

Z. Zorunlu                   T.Teorik

S. Seçimlik                  U.Uygulama                K.Kredi

 

Mezuniyet Şartı: I. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders almak, II. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders ve 3 kredilik seçimlik 1 ders, III. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders ve 3 kredilik seçimlik 1 ders, IV. Yarıyılda 3 kredilik zorunlu 1 ders ve Doktora Tez Semineri dersi olmak üzere  toplam 27 kredilik 9 dersten başarılı olmak gerekir.

Mezuniyet için yeterlik sınavından başarılı olmak ve tez çalışması yapmak gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ANABİLİM DALI

Doktora Programı Kur Tanımları

EBB 601 Araştırma Teknikleri özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

Araştırma tipleri, problem, hipotez veya alt problemler, amaç, önem, sınırlılıklar, varsayımlar, araştırma modelleri, evren ve örneklem, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, bir araştırma önerisi hazırlama.

EBB 602 İnsan Kaynaklarının Yönetimi özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

İnsan kaynağına felsefi yaklaşım, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, aile desteği ve kalıtım, akademik kalite, öğrenciler öğretmenler. Personel yönetiminin işlevleri, çözümleme-belirleme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma. Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi, Türkiye’de personel yönetiminin genel nitelikleri, uygulama ve çağdaş personel yönetim, personel yöneticileri.

EBB 603 Eğitim Yönetimi ve Denetimi özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

Örgüt ve yönetim kuramlarının uygulamalarla ilişkilendirilerek karşılaştırılması, yönetim süreçlerinin uygulamaya yansımalarının değerlendirilmesi, örgüt  ve yönetim kuramlarındaki yeni teori ve yaklaşımların incelenmesi, denetimle ilgili kuramların analiz edilerek değerlendirilmesi.

EBB 604 Eğitimde Denetim ve Teknikleri  özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

Belli başlı denetim kuramlarının karşılaştırmalı olarak analizi, eğitim denetiminin yasal dayanakları ile denetmen rollerinin ilişkilendirilerek uygulamalı olarak irdelenmesi, denetim tekniklerinin örnek olaylar yoluyla uygulamalı olarak incelenmesi, ülkemizdeki ve dünyadaki denetim anlayışlarının ve uygulamalarının araştırılması, rapor edilmesi ve değerlendirilmesi.

EBB 616 Değişim ve Değişim Teknikleri özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

Bu derste, değişimi gerektiren nedenler, değişimi etkileyen faktörler, değişimin kuramsal yönü, değişim yaklaşım ve tekniklerinin yanı sıra, değişimin yönetimi ve değişime yönelik olumlu tutum oluşturma teknikleri verilecektir. özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

EBB 606 Kalkınma ve Eğitim

Kalkınmanın tanımı, eğitimin tanımı, kalkınma ile eğitimin ilişkisi, belli başlı kalkınma modelleri ve dengeli kalkınma, eğitim-ekonomi-kalkınma insangücü ilişkisi, Türkiye’de kalkınma planları, belli başlı ülkelerdeki eğitim-plan-kalkınma modelleri, eğitim hizmetlerinin finansmanı, kaynak dağılımı, eğitim ve iktisadi kalkınma. özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

EBB 607 Örgütsel Davranış

Örgütsel davranış  alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki gruplar ve bireylerin davranışlarını etkileyen kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri, örgütsel etkililik ile örgütsel değişme kavramları üzerinde tartışmalar, örgüt gereksinmeleri ve güdüleme ilişkisi, insan ilişkilerinin önemi ve gelişmesi, insan ilişkilerinin türleri, personel morali,  insan ilişkilerinin türleri, personel morali, insan ilişkilerinin yönetime etkisi, yönetici-yönetim sorunları ve insan ilişkileri, duyarlık eğitimi. özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

EBB 608 Doktora Tez Semineri

Seminer programına genel bakış, yönetim, denetim ile ilgili kuram ve yaklaşımlarla ilgili makale ve tez incelemesi, eğitim araştırmalarına katkıları incelenecek, tartışılacaktır. özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

EBB 609 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemlerinin, yönetim biçimleri, incelenerek Türkiye’deki eğitim sistemi ile karşılaştırmalar yapılacaktır. özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

EBB 610 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları

Türk eğitim sisteminin merkez ve taşra teşkilatında yönetim süreçlerine ilişkin sorunlar, makro ve mikro düzeyde, alt ve üst sistem boyutlarında incelenerek tartışılacak ve sorunlara çözüm yolları bulunması için öğrencilerden bu konuda projeler üretmeleri istenecektir. özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

EBB 611 Eğitimde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

Bilgisayar hakkında temel bilgiler, MEB’da kullanılan bazı paket programlar ve kullanımları, bilgisayarla yapılan eğitimin yararları ve kolaylıkları, internet ve eğitim, uzaktan eğitim konuları işlenecektir. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojisinin sosyal, etik ve psikolojik boyutları tartışılacaktır.özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

EBB 615 Eğitim İstatistiği

Parametrik ve non-parametrik testler, parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, non-parametrik test çözümleme yöntem ve teknikleri, çoklu regrasyon, çoklu faktör analizi uygulamalı işlenecek ve sonuçların yorumu ayrıntılarla ele alınacaktır.özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

EBB 612 Nitel Araştırma Teknikleri

Bu dersin amacı, öğrencilerin nitel araştırma hakkında iç görü kazanmalarını sağlamak. Bunun yanı sıra nitel araştırma teknikleri kullanılarak öğrencilere araştırma yaptırtmak ve yayınlatmak.özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

EBB 617 Eğitim Politikaları

Eğitim ve politika tanımları yapılarak, aralarındaki ilişki üzerinde durulacak, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen eğitim politikası ve stratejileri eğitsel, ekonomik ve siyasal boyutlarda incelenecek, çeşitli reform hareketleri, eğitimde fırsat eşitliği yaratma ve ülke kalkınmasına etkileri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda ülkemizdeki cumhuriyet dönemi eğitim politikaları ve stratejileri tartışılacaktır.özel ders,bitirme tezi yapan,tezsiz yuksek lisans yapan,proje yapan,

 

 

 

 

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829