Biyoloji Doktora,Dönem ödevi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA DERSLERİ – Ph.D. COURSES

Bio601                         Çiçekli Bitkilerde Evrimsel Süreçler                                                              2 0 2

Çiçekli bitkilere özgü evrimsel süreçlere dayanılarak bitkilerdeki varyasyonların kökeninin açıklanması.

özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio601                         Evolutionary Processes in Flowering Plants                                                   2 0 2

Origin of variation in plants with emphasis on evolutionary processes unique to the flowering plants.

özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio603                         Ender ve Tehlikedeki Bitkilerin Biyolojisi ve Korunması                                2 0 2

Bitki ve hayvan türlerinin küresel yok olmasina, enderleşmesine ve duyarlılaşmasına neden olan süreçlerin incelenmesi. Türleşme teorisi, populasyon genetiği ve biyolojik çeşitliliğin günümüzdeki dağılımının gözden geçirilerek günümüzdeki türlerin ortadan kalkma sorununun incelenmesi.

 özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

Bio603                         Biology and Conservation of Rare and Endangered Plants                              2 0 2

An examination of the processes producing rarity, and present vulnerability to global extinction of species of animals and plants. Speciation teory, population genetics and contemporary paternal biodiversity reviewed as the basis for examining the current crisis of species extinction.

 özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

Bio604                         leri Bitki Fizyolojisi                                                                                       3 0 3

Bitki fizyolojisinde su ve madensel tuzların alınması, iletim, fotosentez, solunum, büyüme ve gelişmenin düzenlemesi konularının ileri düzeyde çalışılması.

 özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

Bio604                         Advanced Plant Physiology                                                                             3 0 3

Advanced study of plant physiology; photosynthesiz, respiration, absorbtion of water and minerals, conduction, regulation of plant growth and development.

 özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

Bio605                         Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi                                                                        3 0 3

Damarlı bitkilerin kök, gövde, yaprak, üreme organlarının anatomiközel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi, yapılarının karşılastırmalı olarak incelenmesi.

 

Bio605                         Comparative Plant Anatomy                                                                           3 0 3

A comparative study of the internal morphology of roots, stem, leaves and reproductive organs of the vascular plants.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio606                         Bitki Biyokimyası                                                                                           3 0 3

Diğer yaşam biçimleriyle kıyaslayarak farklılıkların ve benzerliklerin vurgulandıgı bitki biyokimyası.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio606                         Plant Biochemistry                                                                                        3 0 3

The biochemistry of plants, emphisizing the similarities and differences as compared to other life forms.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio607                         Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi                                                                        3 0 3

Bitkilerde, mevcut araştırma konuları vurgulanarak, klasik ve moleküler genetik sistemlerin derinliğine incelenmesi.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio607                         Plant Genetics and Molecular Biology                                                                        3 0 3

An in-depth survey of classical and molecular genetic systems in plants with emphasiz of current research topics.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio608                         Botanikte Adlandırma Yasası                                                                          3 0 3

The International Code of Botanical Nomenclature’ un prensiplerinin, tanımlarının, pratik uygulamalarının sınırlarının tartışılması.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio608                         Botanical Nomenclature                                                                                 3 0 3

A discussion of principles, definitions, practical applications, and limitations of the International Code of Nomenclature.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio610                         Biyolojide Taksonomik Analizler                                                                    2 2 3

Taksonomik çalışma için teorik temeller: taksonimik verilerin yapısı, modeller ve algoritimler; bilgisayar destekli taksonomik analizler: karakter analizi, fenetik sınıflama, varyasyon örnek diyagramları, teşhis filojeni ve kladistik.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio610                         Taxonomic Analyses in Biology                                                                       2 2 3

Theoretical bases for taxonomic work: structure of taxomic data, models and algorthmis: computer assisted taxonomic analyses: character analyses, phenetic classification, diagrams of variation patterns, identification, phylogeny and cladistics.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio611             Bitki Hücresi İnce Yapısı                                                                                2 0 2

Bitki hücresinin özellikleri ve bitki hücresinde özel hücresel oluşumlar. Lignin ve selüloz sentezi. Bitki hücre duvarının yapısı ve sentezi, plastidlerin fonksiyonel ve yapısal analizi.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio611                         Plant Cell Ultrastructure                                                                                2 0 2

Futures of plant cells and cellular structures unique to plant cells. Synthesiz of lignin and seluloz. Plant cell wall structure synthesis. Functional and structural analyses of plastids.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio612                         Komünite Ekolojisi ve Ekosistemler                                                                3 0 3

Bitki komunitelerinin, tarihsel, iklimsel, toprak ve biyotik etmenlerle ilişkilerinin dinamiğine, yer alıma, gelişmelerine ve yerleşmelerine betimsel ve nicel bir yaklaşım.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio612                         Community Ecology and Ecosystems                                                               3 0 3

A quantitative and descriptive approach to the establishment, development, succession, and dynamics of plant communities and their interrelations with historic, climatic, soils, biotic factors and some field trips.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio613             Bitkilerde Stress Fizyolojisi                                                                           3 0 3

Bitki fizyolojisi açısından ‘stres’ kavramının tanımlanması, bitkilerin streslere karşı tepkileri, hücre zarının su stresine karşı tepkisi, su stresi boyunca fotosentez, stomaların su stresine karşı tepkileri, düşük sıcaklık stresi, donma stresi, yüksek sıcaklık stresi, ısı-şok proteinlerinin stres toleransındaki rolü, tuzluluk stresi, ağır metaller ve hava kirliliği tarafından oluşturulan stresler.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio613                         Plant Stress Physiology                                                                                  3 0 3

Definition of the term ‘stress’ in terms of plant physiology, plant responses to stress, membrane response to water stress, photosynthesis at water stress, stomatal response to water stress, chilling stress, freezing stress, high temperature stress, role of heat-shock proteins in stress tolerance, salt stress, stresses induced by heavy metals and air pollution.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio614                         Sekonder Bitki Metabolitlerinin İn Vitro Üretimi                                           3 0 3

Bitki dokusundan kallus elde edilmesi, süspansiyon kültürlerinin oluşturulması, ortam şartlarının optimizasyonu, biyoreaktör tipleri ve çalışma esasları, öncül bileşikler ve elisitörlerin kullanılması, ürün sentez modelleri, metabolit üretiminin teşvik edilmesi, bitki süspansiyon hücrelerinin immolizisayonu.özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

 

Bio614                         İn Vitro Production of Secondary Plant Metabolites  özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                      3 0 3

Callus production from plant tissues, establishment of suspension cultures, optimisation of culture conditions, types of bioreactors and their operational mechanisms, use of precursors and elicitors, models for product synthesis, stimulation for metabolite production, immolilisation of plant suspension cells.

 

Bio615                         Çevre Kirlenmesi                 özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                          2 2 3

Çevre kirleticileri ile biyolojik sistemlerin etkileşimleri üzerinde genel incelemeler.

 

Bio615            Environmental Pollution        özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                          2 2 3

A general consideration of the interactions of environmental pollutants and biological systems.

 

Bio616             Zarların Yapı ve İşlevleri       özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                          3 0 3

Biyolojik sistemlerdeki zarların yapı ve işlemlerdeki görevlerinin analizi. Zarlarda yer alan özelleşmiş yapılar. Reseptör tasıyıcı ve kanalların yapı ve görevleri. Hücre organellerindeki zar sistemlerinin yapı ve görevleri.

Bio616                         Membrane Structure and Function       özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                         3 0 3

Analyses of structure and function of biological memranes. Specialized structures located on membranes. The structures and functions of reseptors, transporters and chanels. The structure and functions of membrane and membrane systems in organelles.

 

Bio617                         Hücre Regülasyonu                  özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                     3 0 3

Hücre döngüsünün ve fonksiyonunun düzenlenmesi. Yapı ve görevlerine göre hücrelerin farklılaşma mekanizmaları. Gelişim süresince hücre tip ve çesitlerini oluşumu. Programlı hücre ölümü ve apoktosis.

 

Bio617            Cell Regulation                         özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                     3 0 3

Regulation of cell cycle and function. Differentiation mechanism of cell depending of structure and function. Production of various cell types and species during development. Programmed cell death and apoktosis.

 

Bio618                         Biyolojik Sistemlerde Enerji Döngüsü                  özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                    2 0 2

Canlı sistemlerinde enerji sentezi, depolanması ve kullanımı. Canlılarda enerji kullanımının termodinamik prensipleri.

 

Bio618                         Bioenergetics                                                                                               2 0 2

Synthesis, storage and utilization of energy in living systems. Thermodynamic principles of energy utilizations in living systems.

 

Bio619             Bitki Büyüme Düzenleyicileri               özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                         3 0 3

Oksin, absisik asit, etilen ve gibberellinlerin sentezi ve bitkilerde etki ettikleri biyolojik olaylar.

 

Bio619                         Plant Growth Regulators                                                                                3 0 3

Synthesis of auxin, absisik acid, ethilene, and gibberellins and their effects on biological phenomenons in plants.

 

Bio621                         Kalp Aritmileri                                                                                               3 0 3

Aritmilerin temel oluşum mekanizmaları; tetiklenen uyarı, reentry, automaticity, bradikardi, taşikardi, A-V blok, atrium aritmileri, ventriküler aritmiler, nodal aritmiler, akut myokart enfarktüsünü takiben oluşan aritmileri; ventriküler taşikardi ve fibrilasyon, ventriküler premature kasılmalar.

 

Bio621                         Cardiac Arrhythmias                                                                                      3 0 3

The basic mechanism of generation of arrhythmias, reentry, automaticity, triggeral activity, brodychordia, tochycardia, A-V block, atrial arrhythmias, ventricular arrhythmias, nodal arrhythmias, the arrhythmias occurring following myocordist enforction; ventricular tochikardio, fibrillation, ventricular premature contraction.

 

Bio622                         Evrimin Genetik Prensipleri                                                                           3 0 3

Çağdas evrim teorisi ve evrimin genetik temeli. Moleküler düzeyde evrim ve populasyon genetiği: moleküler düzeyde ve diğer sahalarda etkileri: fenomenler, kavramlar ve çalışma düzenleri, moleküler biyoloji ve diğer sahalardaki etkileri.

 

Bio622                         The Genetical Basis of Evolution             özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                       3 0 3

The modern teory of evolution and its underline genetical basis. Evolution and population genetics as seen at the moluculer level: pheonomena, concepts, methods of study and implications for molecular biology and other disciplines.

 

Bio623                         Yaşlanma ve Kalp                                                                                          3 0 3

Yaşlanmayla birlikte kardiovasküler sistemin yapı ve fonksiyonundaki değişmeler, kalp kasındaki değişmeler. Gelişmekte olan kalpteki elektriksel özellikler. Yaşlı kalpdeki klinik sorunlar. Sol ventrikül kasılma gücüne yaşın etkisi.

 

Bio623                         Aging and Heart                                                                                             3 0 3

Alterations in cardiovascular structure and function. Cardiac muscle changes in senecense. Electrical properties of developing heart. Clinical implications of the aging heart. Influence of age on left ventricular contractility.

 

Bio625             Maya Genetiği                                                                                               3 0 3

Mayanın genetik yapısı. Genetik çalısmalarda ve biyoteknolijide kullanılması. Mayada moleküler genetik çalısmaları. Genlerin yönlü integrasyonu ve yıkımı.

 

Bio625                         Yeast Genetics                                                                                              3 0 3

Genetic structure of yeast and its use of genetic studies and biotecnology. Moleculer genetic studies in yeast. Targeted gene integration and gene disruption.

 

Bio627                         Biyolojik Ritimler                                                                                           3 0 3

Biyolojik ritimler, hücresel organelden insan organizmasına kadar yaşayan maddelerin en temel özelliklerindendir. Bu ders kronobiyolojinin temelini anlamak icin gerekli bilgileri ve bunun uygulama sahasına ilişkin konuları verir.

 

Bio627             Biological Rhythms                                                                                        3 0 3

Biological rhythms are basic properties of living matter from subcellular particles to the human organism. This class gives the information needed to understand the basis underlying chronobiology and provides guidelines for its application.

 

Bio628                         Antikor Teknolojisi              özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                          2 0 2

Monoklonal ve poliklonal antikorların üretilmesi ve saflaştırılması. Antikorların floresant maddeler ile işaretlenmeleri. İmmunohistokimyasal yöntemler ve kullanıldıkları yerler. Özel amaçlar için antikor tasarımı ve üretilmesi. Katalitik antikorlarin tasarımı ve üretilmeleri.

 

Bio628                         Antibody Technology                                                                                     2 0 2

Production and purification of monoclonal and polyclonal antibodies. Labeling of antibodies with fluorescent substances. Immunohystochemical methods and their usage. Design and prodcution of antibodies for special needs. Design and productio of catalitic antibodies.

 

Bio629                         Enzimoloji                                                                                                      2 0 2

Enzimlerin biyokimyasal özellikleri, görevleri ve reaksiyon mekanizmaları. Enzim biyosentezinin geri dönüşümlü olarak düzenlenmesi. Enzim kinetiği ve enzimatik reaksiyonlarda hız tayini. Metabolik yolların enzimlerce düzenlenmesi.

 

Bio629            Enzymology                                                                                                    2 0 2

Reaction mechanisms, functions, and biochemical features of enzymes. Feedback regulation of enzyme biosynthesis. Enzyme kinetics and determination of reaction rates. Regulation of metabolic pathways by enzymes.

 

Bio630                         Hormonların Etki Mekanizmaları             özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                       2 0 2

Hormonların etki temellerinin kimyasal temelleri. Hormon reseptör etkileşimi. Hormonal etkide ikincil mesajlarin rolü. Peptid ve peptid olmayan hormonların etki mekanizmalarının karşılaştırmalı analizi.

 

Bio630            Hormon Action                                               özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                2 0 2

Biochemical basis of hormon reaction mechanisms. Hormon-receptor interactions. Role of second messanger in hormon action. Comparative analysis of action mechanisms of peptide and non-peptide hormones.

 

Bio631                         Hücrede Taşınma Olayları                                                                              2 0 2

Makromolekül ve iyonlarin hücre içi ve hücre dışına taşınmaları. Taşınmada rolü olan hücre zarının, kanal, taşıyıcı ve reseptörlerin biyokimyasal yapıları ve görevleri. Makromolekül taşınma olayının düzenlenmesi.

 

Bio631            Transport Phenomenon in Cell               özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                       2 0 2

Macromolecule and ion transport in and out of cell. Structure and function of dell membrane, transporters, channels and receptors in transport. Regulation of macromolecul and ion transport.

Bio633                         Sürüngenler                                                                                                  2 0 2

Sürüngenler ve amfibilerin yerel türleri, habitleri, yaşam döngüler, ekolojileri ve sınıflandırılmaları.

 

Bio633                         Herpetology                                                                                                   2 0 2

Local species of reptiles and amphibians and their habits, life histories, ecology and classification.

 

Bio634                         Balıklar                                                                                                          2 0 2

Balıkların koleksiyonu, muhafazası ve teşhisi, yayılışları ve sınıflandırılması.

 

Bio634                         Ichthyology                                   özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                 2 0 2

Study of the distribution and classification of fishes including methods of identification, collection and preservation.

 

Bio635                         Memeliler                                                                                                      2 0 2

Yeryüzü memelileri, evrimleri, yayılışları, taksonomileri ve belli başlı anatomik ve fizyolojik adaptasyonları; bölge türleri.

 

Bio635            Mammalogy                        özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                            2 0 2

Mammals of the world, their natural history, distribution, taxonomy, and major anatomical and physiological adaptation, local species.

 

Bio636                         Kuşlar                                                                                                           2 0 2

Yeryüzü kuşları, evrimleri, yayılışları, taksonomileri ve belli başlı anatomik ve fizyolojik adaptasyonları; bölge türleri.

 

Bio636                         Ornithology                                                                                                    2 0 2

Birds of the world, their natural history, distribution, taxonomy, and major anatomical and physiological adaptation, local species.

 

Bio637                         Böcekler                        özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                                2 2 3

Böceklerin yapı, işlev, gelişim, ekoloji ve insan-böcek etkileşimlerine evrimsel bir bakış; laboratuvarda böceklerin sınıflandırılması ve teşhisi; böcek kolleksiyonu yapma yöntemleri.

 

Bio637                         Entomology                                                                                                    2 2 3

Structure, function, development, ecology, and insect-human interactions in evolutionary context; laboratuary stresses classification and identification of insects; insect collection required.

 

Bio639                         Evrimsel Ekoloji                 özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                            3 0 3

Evrimsel ekoloji ve davranışın önemi: Hayvan iletişimi, besin sağlama teorisi, dağılım modellleri, eşeysel seleksiyon, hayat döngüsü, üreme çabası, avlanma, rekabet ve komunite yapısı.

 

Bio639                         Evolutionary Ecology                                                                                      3 0 3

Emphasis on behavioral and evolutionary ecology: animal communication, foraging theory, spacing attempts, sexual selection, mating systems, alternative strategies, life histories, reproductive effort, predation, competition, and community structure.

 

Bio640                         Omurgalı Hayvanların Embriyolojisi                                                               2 0 2

Omurgalıların gelişmesinin incelenmesi. Organların gelişimi, farklılaşması, büyümesi ve bunları etkileyen faktörler. Organların orijinleri.

 

Bio640            Vertebrate Embryology                özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                  2 0 2

Survey of development in vertebrate animals. Development, differentiation and growth of organs, and factors affecting these processes. The origin of each organ.

 

Bio641                         Gen Ekspresyonu Teknolojisi                                                                        3 0 3

Gen ekspresyonunda yaygın olarak kullanılan plazmid ve faj vektörlerin tasarımı ve üretilmesi. Prokaryotik ve ökaryotik gen ekspresyon kasetleri. Gen ekspresyonunu aktive etme yöntemleri. Gen ekspresyon kasetlerinin istenilen amaca göre değiştirilmesi. Gen klonlama ve tanımlama yöntemleri.

 

Bio641                         Gene Expression Technology                                                                        3 0 3

Design and production of plasmid and phage vectors widely used in gene expression. Procaryotic and eukaryotic gene expression cassettes. Methods used to activate gene expression. Modifications of gene expression casettes depending on the desired purposes. Methods in gene cloning and characterization.

 

Bio642                         Stres Şartlarına Tepkinin Moleküler Mekanizması                                         2 0 2

Stress şartlarına hücresel tepkiler. Isı, açlık, ozmotik şok, tuzluluk ve yaralanma gibi stres şartlarına tepkinin moleküler mekanizmasi.

 

Bio642                         Molecular Mechanisms of Stress Responses     özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                              2 0 2

Cellular responses to stress conditions. Molecular mechanisms of the cellular response to heat shock, starvation, osmatic shock, salinity, and wounding.

 

Bio643                         Transgenik Bitkiler                                                                                        3 0 3

Biyoteknolojik yöntemler, genetik mühendisliği, gen izolasyonu, Agrobacterium aracılğı ıle gen transferi, mikro-projectil bombardıman silahları ile hızlı gen tranferi, mikro-enjeksiyon teknikleri, PEG, elekropreparasyon, tranfer teyit yöntemleri.

 

Bio643                         Transgenic Plants                                                                                          3 0 3

Biotechnological techniques, genetic engineering, gene isolation, gene transfer through Agrobacterium, fast gene transfers via micro-projectile bombardman guns, micro-injection techniques, PEG (polyethylenglycol), electroporation, transfer confirmation methods.

 

Bio644                         Bitki Doku Kültüründe İleri Teknikler                                                                        3 0 3

Genel teknikler, doku kültürü ortamları, hücre kültürü, somatic embryogenesis, haploid bitki üretimi, sitogenetik çalışmalar, in vitro döllenme, protoplast kültürü, somatik hibridizasyon, patojensiz bitki üretimi, germplazm depolanması.

 

Bio644            Advanced Techniques in Plant Tissue Culture                                              3 0 3

General techniques, tissue culture media, cell culture, somatic embryogenesis, haploid plant production, cytogenetic studies, invitro pollination, protoplast culture, somatic hybridization, production of pathogen-free plants, germplasm storage.

 

Bio645             Sıçanlarda Deneysel Miyokart Enfarktüsü Oluşturma Metodları          özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                        0 4 2

Anestezi rat modeli. Uyanık rat modeli. Trakeanın kanulasyonu. Entübasyon. Koroner ligasyon için kalbin çıkartılması.

 

Bio645            Methods to Produce Experimentally Myocardial Infarction in Rats                 0 4 2

Anaestheties rat model. Conscious rat model. Canulation of trachae. Entubation. Exposition of the heart coronery ligation.

 

Bio646                         Akut Miyokart Enfarktüsü                                                                               3 0 3

Giriş. İskemiye bağlı hücresel değişiklikler. Zar fosfolipidlerinde iskemi ve reperfüsyonla uyarılan değişiklikler. Miyokardial reperfüsyon harabiyeti. Miyokardial şaşkınlık. Endokrin ve metabolik değişiklikler. Reseptörler ve miyokart enfarktüsü. Iskemik önşartlandırma. Miyokart enfarktüsünde pH paradoksu. Aritmiler. Iskemi ve reperfüsyonda hücre içi kalsiyum dağılımı.

 

Bio646                         Acute Miocardial Infarction                                                                            3 0 3

Introduction. Cellular changes due to ischmia. Ischmia and reperfusion induced. Alterations in membrane phospholipids. Miyocardial reperfusion injury. Myocardial stunning. Endocrine and metabolic changes. Combined reseptor intervention and myocardial infarction. Ischmic preconditioning. pH paradox in myocardial infarction. Arrhythmias. Distruction of intracellular calcium and ischemia and reperfusion.

 

Bio647                         İleri Solunum Sistemi Fizyolojisi                                                                    3 0 3

Solunum sisteminin mekaniği. Akciğer hacimleri. Akciğerlerin elastik özellikleri. Pulmoner dolaşım. Akciğer hacmi ve ventrikülasyonun bölgesel dağılımı. Solunum kasları. Pulmoner dolaşım. Pulmoner basınç ve kan üzerine etkisi. Gaz değişimi ve transportu. Alveollar ventilasyon. Kanda gazların taşınması. Karbondioksit taşınması ve onun asit-baz dengesi üzerine etkisi, ventilasyon-perfüzyon ilişkisi. Akciğerlerde gazların difüzyonu. Solunumun kontrolü. Solunumun çevre ve gelişim ile ilgisi.

 

Bio647                         Advanced Respiratory System Physiology                                           özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,           3 0 3

Respiratory system mechanics. Lung volumes. Elastic properties of the lung. The pulmonary circulation. Regional distribution of lung volume and ventrilation. Respiratory muscles. Pulmonary circulation. Pulmonary pressures and their effects on regional pulmonary blood flow. Gas exchange and gas transport. Alveolar ventilation. Gas transport by the blood. Carbondiokside transport and its effects on acid-base balance. Ventilation-perfusion relationship. Diffusion of gases in the lung. Control of respiration. Environmental and developmental aspects of respiration.

 

Bio648             Endokrin Araştırma Teknikleri                 özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                      2 2 3

Bu ders hormon araştırmasında ve hormon reseptör aktivitesine ilişkin teknik bilgileri verir.

 

Bio648            Endocrine Research Techniques         özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                          2 2 3

This class will provide information about the techniques of hormone search and hormone receptor activity.

 

Bio649                         Üreme Sisteminin Beyin Kontrolu                 özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                 3 0 3

Beyin, hipofiz ve gonadlar dinamik bir ekseni oluştururlar. Böylece üreme aktivitesi bir anlamda yüksek beyin fonksiyonlarının bir anlatımıdır. Bu derste öğrenciler üreme aktivitilerinin nasıl regüle edildiğini ve değişik çevre şartları tarafindan nasıl modüle edildiğini öğrenecekler.

 

Bio649                         Brain Control of the Reproductive System        özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                             3 0 3

Brain, pituitary and gonads make up a dynamic axis. Therefore, the reproductive activity is an expression of higher brain functions. In this class, students will learn how reproductive activities are regulated and how they are modulated by various environmental changes.

 

Bio650                         Zoolojide Adlandırma Yasası                                özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                           2 0 2

Gurup isimlerinin önemli özellikleri, “the international code”, nomeklatür teorisinin gelişimi, kodun uygulanması ve yorumu, isimlerin uygulanması, hibridlere verilen isimler, geçerlilik, isimlerin oluşturulması, aile isimleri, yüksek gutup isimlerdirmesi, yazarlık, homonim, “İnternational Commission on Zoological Nomenclature”, Komisyona başvuru, gözönüne alınan durumlar.

 

Bio650                         Zoological Nomenclature                                                                               2 0 2

The most important properties of taxa names, “the international code”, evolution of the theory of nomenclature, the interpretation and application of the code, application of names, names given to hybrids, validity, formation of names, family names, names of higher taxa, authorship, homonym, “İnternational Commission on Zoological Nomenclature”, application to the Commission, cases under consideration.

 

Bio651                         Kladistik                                 özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                       3 0 3

Makrotaksonomi, makrotaksonomideki farklı ekollerin karşılaştırılması, kladogram, kladogram oluşturulması, karakter ve karakter polaritesi, kladistik araştırmalarında kullanılan metodlar.

 

Bio651                         Cladistics                                                                                                       3 0 3

Macrotaxonomy, comparisons of different schools of macrotaxonomy, cladogram, construction of cladograms, characters and character polarity, methods used in cladistic search.

 

Bio663             Advances in Conservation Biology                                                                  3 0 3

Environment and its problems, in present, will be the most important topics of future. For this reason, development of knowledge in environment is very important. The goals of this course include (1) show basic principles of conservation biology; (2) give a better understanding on the most controversial topics in Conservation Biology. This will include to discus present environmental problems related to anthropogenic activities; and (3) question the problems and possible solutions concerning the future. During the course, students are encouraged to study one (or more) of the most critical environmental problems in details.

 

Bio663             İleri Çevre özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,3 0 3

Çevre ve çevre sorunları günümüzde, geleceğin en önemli konuları arasına girecektir. Bu nedenle çevre bilincinin geliştirilmesi çok önemlidir. Bu ders (1) çevre biyolojisinin temel ilkelerini göstermek, (2) çevre biyolojisinin en tartışmalı ve gündemdeki konularını anlamak ve (3) mevcut sorunlar ve çözümleri irdelemek gibi üç ana tema üzerinde durmaktadır. Dersin yapısı içerisinde öğrencilerin en kritik çevre problemleri hakkında detaylı bir çalışma de yapması beklenmektedir.

 

Bio601             Evolutionary Processes in Flowering Plants                                                   3 0 3

The Evolutionary records and methods of reconstruction; earliest forms of plant life; the colonization of land; the first forests; environmental changes during Permian; evolution of cycads, bennettites, ginkgos and glossopterids; biogeographical distribution of global vegetation during the middle Permian; major radiation of the conifers; biogeographical distribution of global vegetation during the earliest Jurassic; evidence for the first angiosperms; nature and distribution of the earliest angiosperms; evolutionary trends; gymnosperms to angiosperms; biogeographical distribution of global vegetation during the late Cretaceous; the past 65 million years; records; evolutionary theories and the plant fossil record.

 

Bio601             Çiçekli Bitkilerde Evrimsel Süreçler                                                              3 0 3

Evrimsel kayıtlar ve yeniden yapılanmanın metotları; bitki yaşamının ilksel formları; karada kolonileşme; ilk ormanlar; Permian sürecinde çevresel değişmeler; cycadların, bennettitlerin, ginkgoların ve glossopteridlerin evrimi; orta Permian sürecinde küresel vejetasyonun biyocoğrafi dağılımı; kozalaklıların çeşitlenmesi, erken Jura sürecinde küresel vejetasyonun biyocoğrafi dağılımı; ilk angiospermlere ait deliller; ilksel angiospermlerin yapısı ve dağılımı; evrimsel eğilimler: gymnospermlerden angiospermlere; geç Kretase sürecinde küresel vejetasyonun biyocoğrafi dağılımı; son 65 milyon yıl; kitlesel yokoluş ve devamlı populasyonlar; atasal DNA ve biyomoleküler kayıtlar; evrimsel teoriler ve bitkisel fosil kayıtları.

 

Bio664             Experimental Gene Manipulation                                                                   0 6 3

This laboratory course consists of a series of integrated laboratory exercises designed to give students hands-on experience with a variety of advanced recombinant DNA techniques. Exercises include DNA isolation, cloning and analysis of cloned genes, creation of mutations within structural genes through the polymerase chain reaction, examination of mutations and utilize bioinformatics tools for DNA analysis. Students gain extensive hands-on experience with plasmid DNA isolation and purification, restriction mapping, ligations, bacterial transformations, gel electrophoresis, as well as applications of the polymerase chain reaction.

 

Bio664             Deneysel Gen işlevi Değişiklikleri                                                                  0 6 3

Bu laboratuar dersi öğrenciye birçok ileri düzey Rekombinant DNA Teknikleri konusunda deneyim kazandırmak için birbirleri ile ilintili olarak dizayn edilmiş birçok laboratuar pratiklerinden oluşmaktadır. Uygulamalar, DNA izolasyonu, klonlama ve klonlanan genlerin analizi, polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak yapısal genler üzerinde mutasyon oluşturulması ve DNA analizi için biyoinformatik yöntem ve araçlarının kullanılması. Öğrenciler bu ders ile plazmit DNA izolasyonu ve saflaştırılması, restriksiyon yöntemi ile haritalama, ligasyon, bakterial transformasyon, jel elektroforezi ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu konularında pratik deneyim kazanacaklardır.

 

Bio665             Molecular Biology of Cancer                                                                          3 0 3

This course provides students with knowledge of the fundamental principles of the molecular and cellular biology of cancer cells. Topics to be covered include tumor genetics, DNA damage and repair, oncogenes, tumor suppressor genes, cancer pathways, apoptosis, invasions and metastasis, cancer epigenetics and prevention.

 

Bio665             Kanserin Moleküler Biyolojisi                                                                        3 0 3

Bu ders öğrencilerin kanser hücrelerinin moleküler ve yapısal biyolojileri ile ilgili temel prensiplere ait bilgilerle donanımlarını sağlamaktır. Ders; tümör genetiği, DNA bozulmaları ve tamiri, onkogenler, tümör baskılayıcı genler, kanserin oluşum yolları, apoptozis, istila ve metastaz, kanser epigenetiği ve korunma konularını içermektedir.

 

Bio666             Aquatic Plants                                                                                               3 0 3

Aquatic plants are vascular plants which grow wholly or partly in a submerged state or in saturated soil. This course will cover the diversity, morphology, ecology, physiology and reproduction of aquatic members of the plant kingdom, mainly with an emphasis on Turkish species.

 

Bio666             Sucul Bitkiler                       özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,                                                                          3 0 3

Sucul bitkiler yaşamlarının tamamını veya bir bölümünü su içerisinde veya suya doymuş topraklarda geçiren bitkilerdir. Bu ders sucul bitkilerin çeşitliliğini, morfolojisini, ekolojisini, fizyolojisini ve üremesini içermektedir.

 

BioXXX             İleri Mikrobiyal Fizyoloji                                                                                3 0 3

Mikrobiyal fizyolojiye giriş. İleri bakteriyel metabolizma, bakterilerde stres oluşturucular, stres reaksiyonları ve bakterilerin stres altında hayatta kalması, bakterilerde salt çoğunluğu hissetme-yeter sayı farkındalığı, sinyal iletimi, büyüme fizyolojisi, insan ve mikroorganizmalar arasındaki etkileşim, ve konak-mikrop etkileşimi. Mikrobiyal fizyolojiyle ilgili ileri çalışmalar.

 

BioXXX             Advanced Microbial Physiology                                                                      3 0 3

Introduction to microbial physiology. Advanced bacterial metabolism, stressors, stress reactions and survival of bacteria, quorum sensing in bacteria, signal transduction, physiology of growth, interactions between humans and microorganisms, and host microbe interaction. Advanced studies of selected aspects of the physiology of microorganisms.

 

 

Bio810            Özel Konular                                                                                                  3 0 3

özel ders,dönem ödevi,doktora tezi yapma ,bitirme tezi,

Bio810                         Special Topics                                                                                                           3 0 3

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031