Biyoloji özel ders

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS DERSLERİ – M.Sc. COURSE

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

 

Bio501       Bitki Taksonomisinin Prensipleri            Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi                                                             3 0 3

Taksonominin tarihçesi. Sistematik kategoriler ve kullanılışları. Karakter kavramı. Taksonomik karakterlerin kaynakları. Uygulamada taksonomi.

 

Bio501       Principles of Plant Taxonomy                                                                              3 0 3

History of taxonomy. Systematic categories and their usage. Character concept. The sources of characters. Taxonomy in practice.

 Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio502       Botanik Latincesi                                                                                                 2 0 2

Botanik latincesinin gelişmesi. Gramer. Diyagnozlar. Betimlemeler. Habitatlar. Coğrafik isimler. Renkler. Latincede isim ve epitetlerin kurulması. Önek ve sonekler. Betimleyici terminoloji. Semboller ve kısaltmalar.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio502       Botanical Latin                                                                                                    2 0 2

Development of botanical latin terminoloji. Grammer. Diagnoses. Descriptions. Habitats. Geographical names. Colour terms. Formation of names and epithrts in Latin. Prefixes and suffixes. Descriptive terminology. Symbols and abbreviations.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio503       Botanikte Arazi Çalışmaları                                                                                 0 4 2

Koleksiyon, muhafaza, arazide ve laboratuvarda teşhis. Belli başlı guruplardaki bölge bitkilerinin yayılışı.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio503       Field Studies in Botany                                                                                       0 4 2

Collection, preservation, field and laboratory identification, and local distribution of plants of the major groups.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio504       Mantarların Biyolojisi                                                                                          2 0 2

Belli başlı mantar gurupları, sınıflandırmaları, morfolojileri, ekolojileri ve ekonomik önemleri.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio504       Biology of Fungi                                                                                                  2 0 2

Survey of major groups of fungi with emphasis on classification, morphology, ecology, and economic importance.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio505       Damarsız Bitkilerin Biyolojisi                                                                               2 0 2

Belli başlı alg gurupları, sınıflandırmaları, morfolojileri, ekolojileri ve ekonomik önemleri.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio505       Biology of Nonvascular Plants                                                                              2 0 2

Survey of major groups of algae wıth emphasis on classification, morphology, ecology, and economic importance.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio506       İleri Palinoloji                                                                                                     2 0 2

Polenlerin ve sporların incelenmesi, diagnostik karakterlerinin yardımıyla teşhisi, yayılışı ve biyolojik önemi.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio506       Advanced Pallinology                                                                                          2 0 2

Survey of pollen grains and spores including their identification using diagnostic features, distribution through time, and biological importance.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio507       Damarlı Bitkilerin Morfolojisi                                                                               2 2 3

Tohumsuz damarlı bitkilerin, açıktohumluların, ikiçeneklilerin ve biçeneklilerin morfolojileri, anatomileri ve evrimleri.

 Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio507       Morphology of Vascular Plants                                                                             2 2 3

Morphology, anatomy, and evolution of seedless vascular plants, gymnosperms, dicots and monocots.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio508       Kimyasal Bitki Taksonomisi                                                                                  2 2 3

Kimyasal bitki sistematiğinin kökeni, kimyasal bitki sistematiği araştırmaları, taksonomik kanıtlar: amino asitler, fenolik bileşikler ve betalinler, alkoloidler, terpenoidler ve steroidler, bitkisel yağlar ve mumlar, karbohidratlar, protein karşılaştırmasının taksonomik faydaları, seroloji ve taksonomi, nükleotid varyosyonu ve taksonomi, kimyasal kanıtlar ve taksonomik problemler, makromoleküller ve filojeni.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio508       Chemical Plant Taxonomy                                                                                   2 2 3

Origins of chemotaxonomy, chemotaxonomic investigations, taxonomıc evıdences: aminoacids, peholics and betalains, alkoloids, terpenoids and steroids, plant oils, fats and waxes, carbohydrates, taxonomic usefullness of protein comparisons, serology and taxonomy, nucleotide variation and plant taxonomy, chemical evidence and taxonomic problems, macromolecules and phylogeny.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio509       Biyolojide Veri Tabanları                                                                                    1 2 2

Biyolojik verilerin yapısı, bilgisayarın faydası, veri tabanı ve çeşitleri, bilgisayarlı veri tabanı yönetimi, veri depolanması, informasyon taraması, veri tabanı işletim sistemlerinin seçimi, taksonomik veri tabanı örneklerı, biyolojik veri tabanı tasarımı.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio509       Databases in Biology                                                                                            1 2 2

Structure of biological data, computer facilities, types of database, computerized database management, data storage, information retrieval, choice of database management systems, samples of taxonomic databases, design of biological databases.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio512       Tatlısu Biyolojisi ve Ekolojisi                                                                               3 0 3

Tatlısu, göller, nehirler, dereler, kaynak suları, bataklık alanları ve haliç ortamları, ekolojisi ve biyolosinin temel konuları. Tatlısu canlılarının çeşitliliği ve dağılımı, populasyon dinamikleri, verimlilik, tatlısu ekosistemlerinin yapısı, tatlısu canlı kaynakları üzerindeki insan etkisi.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio512       Freshwater Biology and Ecology                                                                          3 0 3

Common aspects of the ecology and biology of frehwaters, lakes, streams and creeks, springs, wetlands and estuarines; diversity and distribution of freshwater organisms, population dynamics, productivity, and structure of freshwater ecosystems, human impact of freshwater resources.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio513       Deniz Biyolojisi ve Ekolojisi                                                                                 3 0 3

Deniz biyolojisi ve ekolosinin temel konuları. Deniz canlılarının çesitliliği ve dağılımı, populasyon dinamikleri, verimlilik, deniz ekosistemlerinin yapısı, denizel kaynaklar üzerindeki insan etkisi.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio513       Marine Biology and Ecology                                                                                 3 0 3

Common aspects of ecology and biology of the marine environments, diversit and the distribution of marine organisms, population dynamics, productivity, and structure of marine ecosystems, human impact on marine resources .

 Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio514       Bitki Biyoteknolojisi                                                                                            3 0 3

Kültüre alınmış bitki hücrelerinin biyolojisi, bitki hücre ve doku kültürlerinin güncel uygulama alanları, somaklonal varyasyonların bitki ıslahında kullanılması, bitki genetik mühendisliğinin hücre biyolojisi, bitkisel ürünlerin verim ve kalitelerinin manipülasyonu, tarımı yapılan bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklılıklarının artırılması.

 

Bio514       Plant Biotechnology                                                                                            3 0 3

Biology of cultured plant cells, current applications of plant cell and tissue cultures, use of somaclonal variations in plant breeding, cell biology of plant genetic engineering, manipulation of plant product quality and quantity, manipulation of disease resistance in crop species.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio515       Bitki Islahında Yeni Gelişmeler                                                                           3 0 3

Verim artışına yönelik ıslah çalışmaları, hastalık ve biyotik streslere karşı dayanıklılık ıslahı, biyoteknolojik yöntemler, sitogenetik ve yabancı gen mater- yalinin kültür bitkilerine aktarılması, moleküler markörlerin ıslah programlarında kullanılması.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio515       Advances in Plant Improvement                                                                          3 0 3

Breeding for yield improvements, breeding for resistance to disease and biotic stresses, techniques of biotechnology, cytogenetics and transfer of alien gene material to cultured species, use of molecular markers in breeding programmes.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio516       Hücrenin Moleküler Biyolojisi                                                                             3 0 3

Canlı hücre yapısının moleküler düzeyde analizi, hücre sitoplazması ve çekirdeği iskeletinin yapı ve fonksiyonun analizi. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapıları arasındaki farklılığın moleküler düzeyde analizi. Organel yapı ve fonksiyonlarının analizi.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio516       Molecular Biology of the Cell                                                                               3 0 3

The molecular biology of the cell, molecular analysis of the cell structure. Analysis of the structure and function of cyto-skeleton and karyo-skeleton. Molecular analysis of structural differences beetween prokaryotic and eukaryotic cells. Functional and structural analysis of organelles.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio517       Duyu Fizyolojisi                                                                                                   3 0 3

İşitme, görme, koku ve tat, kanal duyuları, dokunma, acı duyusu.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio517       Sensory Physiology                                                                                              3 0 3

Hearing, vision, smell and taste, proprioreception, touch sensation, pain sensation.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio518       Kardiovasküler Fizyolojide Özel Konular                                                             2 2 3

Kalp aritmilerinden sorumlu iyon akımları, akut miyokart enfarktüsünde hormonal ve metabolik reaksiyonlar, hücre zarında fosfolipidlerde iskemi ve reperfüzyonla uyarılan değışiklikler. Neonatal kardiyak miyositlerin reperfüzyonunun patofizyolojisinde pH paradoksu.İskemi reperfüzyon sonrası kalpteki homeotosiste hücre içi kalsiyum dağılımı. İskemi ve reperfüzyonda ATP- bağımlı potasyum kanalları, iskemik ön şartlanma.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio518       Special Topics in Cardiovascular Physiology                                                        2 2 3

Ionic currents in cardiac arrhythmias, hormonal and metabolic reactions evoked by acute myocardial infarction. Ischemia and reperfusion induced alteration in membrane phospholipids. The pH paradoks in the pathophysiology of reperfusion injury to rat neonatal cardiac myocytes, distribution of intracellular Ca+ homeostasis in hearts reperfused after prolonged episodes of ischemia, the ATP- regulated potassium channel in ischemia reperfusion injury, ischemic preconditioning.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio519       Kardiyovasküler Araştırmalarda Hayvan Modelleri                                              3 0 3

Kardiak pompa ve damar sisteminin karşılaştırmalı karakteristik özellikleri, anatomi, histolojik ve biyokimyasal özellikleri, aktivasyon ve iletim olayları, damarların elastik ve kasların karakteristik karşılaştırmalı özellikleri. Özel hastalık modelleri; konjintal defektler, kendiliğinden hipertansiyon ve arterosklerozis, kalp yetmezliği modelleri.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio519       Animal Models in Cardiovascular Research                                                         3 0 3

Comparative characteristics of the cardiac pump and vascular distribution system; anatomy, histological and biochemical properties, activation and conduction processes, comparative characteristics of the elastic and muscular vessels. Specific disease models: congenital defects spontaneous hypertansion and atherosclerosis, heart failure models.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio520       İleri Hücre Fizyolojisi                                                                                         3 0 3

Hücre ve fonksiyonu, hücrenin fiziksel yapısı, sitoplazma ve organelleri, yaşamın precellular formları ile hayvan hücresinin karşılaştırılması, hücre fonksiyonunun genetik kontrolü. Protein sentezi ve hücre üremesi, hücre zarından transport, difüzyon, aktif transport.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio520       Advanced Cell Physiology                                                                                    3 0 3

The cell and its function; physical structure of the cell, the cytoplasm and its organelles, comparsion of the animal cell with precellular form of life; genetic control of cell function. Protein synthesis and cell reproduction, transport through the cell membrane, diffusion, active transport.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio521       Biyolojik Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması                                            3 0 3

Biyolojik verilerin analiz yöntemleri: Örnekleme, betimsel istatistik, dağılımlar, gurup karsılaştırmaları, istatistik sonuç çıkarma, tek yönlü ve kümelenmiş varyans analizi, lineer regresyon ve korrelasyon.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio521       Analysis and Interpretation of Biological Data                                                     3 0 3

Methods of analyzing biological data including: sampling, descriptive statistics, distributions, group comparisons, statistical inference, one-way and nested analysis of variance and linear regression and correlation.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio522       Ökaryotik Organizmaların Genetiği                                                                     3 0 3

Ökaryotik organizmalarda genetik materyalin organizasyonu. Genlerin yapısı ve gen işleyişinin aktive edilmesi ve baskılanması.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio522       Eukaryotic Genetics                                                                                            3 0 3

Organization of the genetic material in Eukaryotes. Analysis of the structure of the eukaryotic genes and modes of gene regulation in eukaryotes.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio523       Prokaryotik Organizmaların Genetiği                                                                  3 0 3

Prokaryotlarda genetik maddenin organizasyonu. Genlerin yapısı ve gen işleyiş mekanizmaları, aktive edilmeleri ve baskılanmaları.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio523       Prokaryotic Genetics                                                                                           3 0 3

Genetic material organization in procaryotes. Structural analysis of the procaryotic genes. Modes of gene regulation in procaryotes. Gene activation, repression in procaryotes.

 

Bio524       Genetik Analiz Sistemleri                                                         Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi                           3 0 3

Modern genetikte yaygın olarak kullnılan maya, bitki, insan ve hücre kültürü sistemlerinin analizi. Çeşitli organizmalarda genetik seçim metodlarının oluşturulması ve kullanımı.

 

Bio524       Systems of Genetic Analysis                                                                                3 0 3

Analysis of several major systems used in modern genetics including yeast, plants, human and cell culture systems. Establishment and use of genetic selection systems in various organisms.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio528       Ekolojide Araştırma Dizaynı ve Analizi                                                                3 0 3

Bilimsel bir çalısma için en iyi istatistik metod ve analizi belirleme, onun dizaynı, ve ekoloji literatüründeki yeni çalısmalar ile uygulanması.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio528       Research Design and Analysis in Ecology                                                             3 0 3

Determination of the best statistical methods and analyses for a scientific work, its design and application following with current studies in the ecological literature.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio529       Proteinlerin Yapı ve Fonksiyonları                                                                      2 0 2

Protein yapılarının analizi. Proteinlerin üçüncül yapılarının oluşmasını sağlayan faktörlerin analizi. Protein yapılarının fonksiyonlarına göre adaptasyonu.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio529       Structure and Functions of Proteins                                                                   2 0 2

Analysis of the protein structure. Formation and the factors affecting the tertiary structure of proteins. Protein folding. Adaptation of the structures of proteins to their fınctions.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio530       Nükleik Asitlerin Biyokimyası                                                                              2 0 2

Nükleik asitlerin yapıları, sentezi ve biyokimyasal özellikleri. DNA, mRNA, tRNA, snRNA, rRNA’ların biyolojik fonksiyonları. DNA ve RNA’da oluşan yapısal değişiklikler, RNA’nın kesilme ve bölünme mekanizmaları.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio530       Biochemistry of Nucleic Acids                                                                             2 0 2

Synthesis, structure and biochemical features of nucleic acids. Biological functions of DNA, mRNA, tRNA, snRNA, rRNA. DNA and RNA modifications and RNA splicing mechanisms.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio531       Biyoteknoloji Uygulamaları                                                                                  3 0 3

Biyoteknolojinin tıp, eczacılık, tarım ve hayvancılık alanlarındaki uygulamaları. Ekonomik değeri olan enzim, hormon ve diğer bileşiklerin mikroorganizmalarda büyük miktarlarda üretilmesi.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio531       Applications of Biotechnology                                                                             3 0 3

Applications of biotechnology in field of medicine, pharmacy, agriculture and livestocks. Large scale production of economically important enzymes, hormones and other compounds in microorganisms.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio532       Zoolojide Arazi Çalışmaları                                                                                  0 4 2

Bölgedeki karasal ve sucul omurgalı ve omurgasızların, işgal ettikleri habitatları itibariyle, arazide ve labaratuvarda teşhisi.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio532       Field Studies in Zoology                                                                                      0 4 2

Field and laboratory identification of aquatic and terrestrial vertebrates and invertebrates of the region, in relation to habitat occupation.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio533       Omurgasız Hayvanlar                                                                                          2 2 3

Omurgasız hayvanların toplanması ve teşhisi, biyolojileri, sınıflandırma yöntemlerinin gelişmesi ve sistematik anahtarların kullanılması.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio533       Invertebrates                                                                                                      2 2 3

The collection and identification of invertebrate animals, their biology, classification, and use of systematic keys.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio534       Omurgalı Hayvanlar Fizyolojisi                                                                            3 0 3

Omurgalılar fizyolojisi ve omurgalıların çevre şartlarına fizyolojik adaptasyonları.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio534       Vertebrate Physiology                                                                                         3 0 3

The pysiology of vertebrates with emphasis on physiological adaptations to environmental problems.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio537       Populasyon Ekolojisi                                                                                            3 0 3

Populasyon ekolojisindeki temel kuramlar ve uygulamalar, literatür takibi ve tartışma, ve populasyon ekolojisindeki temel sorular ve bunları deneysel veya deneysel olmayan çalısmalar ile yanıtlama yolları.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio537       Population Ecology                                                                                              3 0 3

Fundamental concepts and applications in population ecology, literature follow up and discussion, and understanding the key questions and ways to answer those questions through experimental or non-experimental studies.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio538       Mikropreparasyon Teknikleri                                                                              0 6 3

Çeşitli canlılardan alınan doku örneklerinin makroskopik ve mikroskopik analizler için hazırlama yöntemlerinin uygulamalı tanıtımı. Doku ve hücre örneklerinin uzun süreli korunmaları için tespit etme yöntemleri. Mikrotom kullanma teknikleri ve sürekli doku preparatı hazırlama yöntemleri. Mikrofografi yöntemleri. Doku ve hücre örneklerinin boyanmaları.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio538       Micropreparation Techniques                                                                             0 6 3

Applied presentations of preparation methods of various oorganisms and tissue samples for macroscopic and microscopic analysis. Fixation methods for the long term preservation of tissue and cell samples. Methods for the preparation of permanent samples of tissues and techniques in microtom usage. Staning of tissue and cell samples.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio539       Kanser ve Toksisitenin Moleküler Temelleri                                                       2 0 2

Kanser hücresinin biyolojik özellikleri. Kanser oluşumuna neden olan faktörler. Kanser genleri. Kanser oluşumunu baskılayan genler. Toksik maddelerin organizmaya etki mekanizmaları. Toksik maddelerin etki ettikleri yollar. Toksik madddelerin etkisiz hale getirilmeleri.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio539       Molecular Basis of Toxicity and Carcenogenesis                                                  2 0 2

Biological features of cance cells. Cancer causing agents. Oncogenes and tumor suppressors. Action mechanisms of toxic substances to organisms. Metabolic pathways targeted by toxic substances. Detoxification pathways.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio540       Bitkisel Gen Kaynaklarının Korunması                                                                 3 0 3

Biyolojik araştırmalarda ve bitki ıslahında bitkisel gen kaynaklarının önemi, gen kolleksiyonlarının kullanımı, bitki türlerinin genetik varyasyonu, gen kaynaklarının muhafazası, gen bankalarının önemi, tohumların depolanması, gen kaynaklarına ait verilerin değerlendirilmesi, orman bitkileri gen kaynakları, muhafazası ve kullanılması.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio540       Conservation of Plant Genetic Resources                                                            3 0 3

The role of plant genetic resources in biological research and plant breeding, the use of plant genetic collections, genetic variation of plant species, conservation of genetic resources, the role of gene banks, storage of seeds, utilization of data of genetic resources, forest genetic resources, their conservation and use.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio541       Nörofizyoloji                                                                                                       3 0 3

Bu ders genel fizyoloji konusunda bilgisi olan öğrencilere Nörofizyoloji de önemli noktaları incelemeyi amaçlar. Ayrıca sinir sistemi üzerine çalışmayı planlayanlar için bir harita görevi görür. Seçilmiş bazı konular: membran özellikleri, sinir impulsı, sinaplar, effektörler.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio541       Neurophysiology                                                                                                 3 0 3

This course is intended as a guide to significant points in neurophsiology for those who have completed a course in the subject of phusiology. It is also useful as a “map” for those who intend to embark on a study of the nervous sytem. Some selected topics: membrane properties, nerve impulse, synapses, effectors.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio542       Kalp Fizyolojisi                                                                                                    3 0 3

Kalbin elektriksel aktivitesi, transmembran potansiyelleri, kalp liflerinde iletim, kalbin nöral uyarılması. Reentry. Elketrokardiyografinin temeli, aritmiler, kardiyak pompa, kalbin yapısı, kalp sesleri, kalp döngüsü, kalbin kontrolü, kalp atım oranının sinirsel kontrolü, kardiak performansının ekstrinsik kontrolü, kalp atım hacmi ve venöz sistem.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio542       Cardiac Physiology                                                                                              3 0 3

Electrical activity of the heart, transmembrane potantials, conduction in cardiak fibres, natural excitation of the heart, reentry, basis of electrocardiography, arrhythmias, the cardiac pump, structure of the heart, heart sounds, cardiac cycle, control of the heart, nervous control of the heart rate, extrinsic regulation of cardiac performance, cardiac output and venous system.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio543       Damar Sistemi                                                                                                     2 2 3

Dolaşım çevrimi. Hemodinamik, kan akımının hızı, akışa karşı direnç, arteriyal kan basıncının tayini. Periferal arteriyel basınç eğrisi. Mikrodolaşım ve lenfatikler. Transkapillar değişim. Kapillar filtrasyon. Periferal dolaşım ve kontrolü.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio543       Vascular System                                                                                                  2 2 3

The circuitry, hemodynamics, velocity of bloodstream, resistance to flow, the arteial system, determinants of the arteial blood pressure, peripheral blood pressure, peripheral arterial pressure curves, the microcirculation and lymphatics. Transcapillary exchange, capillary filtration. The peripheral circulation and its control.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio544       Özel Dolaşımlar                                                                                                   3 0 3

Koroner dolaşım. Koroner kan akımını etkileyen faktörler. Kolleteral koroner dolaşım ve vazodilatasyon. Deri dolaşımı. Deride kan akışının kontrolü. İskelet kaslarında dolaşım. Serebral dolaşım. Serebral kan akışının örneklenmesi. Dalak dolaşımı. Karaciğer dolaşımı. Fötal dolaşım. Doğumda oluşan dolaşım değişmeleri.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio544       Special Circulation                                                                                               3 0 3

Coronary circulation. Factors that influence coronary blood flow. Coronary collateral circulation and vasodilation, cutaneous circulation. Regulation of skin blood flow. Skeletal muscle circulation, cerebral circulation, intestinal circulation, examination of cerebral blood flow, splanchnic circulation. Intestinal circulation, hepatic circulation, fetal circulation. Circulatory changes that occur at birth.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio545       Çevresel Hayvan Fizyolojisi                                                                                3 0 3

Bu dersin ana konusu, kutup bölgeleri, çöller ve derin denizler gibi tabiatın zor olduğu yerlerde yaşayan organizmaların bu bölgelerde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerçekleştirmis oldukları moleküler yapı değişiklikleri ve bu bölgelerdeki besin ve oksijen durumunun bu yapılar üzerine olan etkileri ile ilişkilidir. Seçilmiş bazı konular: biyokimyasal adaptasyon, metabolik fonksiyonlara enzimlerin adaptasyonu. Memeli gelişim adaptasyonu. Temperature adaptasyonu.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio545       Environmental Animal Physiology                                                                        3 0 3

The focus of this course is on the ways in which the ubiquitous moleculat structures of organisms are modified to permit organisms to thrive in such diverse environments as the polar regions, deserts, and the deep sea and to achieve modes of living that may involve major changes in type and quantity of nutrients available and in the oxygen that is present to support respiration. Some selected topics: biochemical adaptation, adaptation of enzymes to metabolic functions, mammalian developmental adaptations, temperature adaptations.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio546       Elektrokardiyogram Teknikleri ve Değerlendirilmesi                                          2 2 3

Giriş. Derivasyonlar. Aralık ölçümleri. Kalp atım oranı ve elektriksel ekseninin tayini. Aritmiler. Bradikardi. Taşikardi. Ventriküler ekstrasistol. Ventriküler aritmiler. Kalp blokları. Kardiak aritmilerin teşhisi. Kalp bozukluklarının EKG üzerine etkisi.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio546       Electrocardiogram Recording Techniques and Evaluation                                    2 2 3

Introduction. Derivation. Interval measurement. Determination of heart rate and electrical axis of heart. Arrhytmias. Bradycardia. Tachycardia. Ventricular extra beat. Ventricular arrhytmias. The diagnosis of cardiac arrhytmias. The effect of heart disorder on the ECG.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio547       Hayvan Taksonomisinin Prensipleri                                                                     3 0 3

Taksonominin biyolojiye katkıları, mikrotaksonomi, tür kategorisi, populasyon taksonomisi, türleşme ve taksonomik kararlar, makrotaksonomi, evrimsel guruplandırma, taksonomik karakterler, taksonomik kolleksiyonlar ve tanımlama işlemi.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio547       Principles of Animal Taxonomy                                                                           3 0 3

The contribution of taxonomy to biology, microtaxonomy, the species category, population taxonomy, speciation and taxonomic decisions, macrotaxonomy, taxonomic characters, evolutionary classification, taxonomic collections and the process of identification.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio548       Omurgalı Endokrinolojisi                                                                                     2 2 3

Bu ders fizyolosinde biraz temeli olan yuksek lisans zooloji öğrencilerine olduğu kadar bu alana ilgi duyan araştırıcılara yöneliktir. Bazı konular: endokrin sistemine genel bir bakış, hormonların hareketlerinin mekanizmaları, hipofizin düzenlediği endokrin bezler ve omurgalı guruplarında endokrin bezler.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio548       Vertebrate Endocrinology                                                                                   2 2 3

This course is directed toward the advanced student who has some background in the physiology as well as toward the researchers seeking an introduction to the field. Some topics are a general overview of endocrine systems, the mechanisms of action of hormones, pituitary regulated endocrine glands and endocrine glands in vertebrate groups.

 Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio549       Moleküler Sistematik                                                                                           3 0 3

Dokuların elde edilmesi ve muhafazası, makromoleküllerin bozulmadan kalması, moleküler teknikler: proteinler (izozim elekroforezi), kromozomlar (moleküler sitogenetik), nükleik asitler (DNA-DNA hibridizasyonu, polymeraz zincir reaksiyonu, fragmentlerin analizi ve kesilme bölgeleri, nükleotid sıraları ve klonlama), ve data analizi, tür içi farklılaşma, filogenetik sonuçlar, moleküler sistematik uygulamaları.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio549       Molecular Systematics                                                                                         3 0 3

Collection and storage of tissues, stability of macromolecules, molecular techniques: proteins (isozymes electrophoresis), chromosomes (molecular cytogenetics), nucleic acids (DNA-DNA hybridization, the polymerase chain reaction, analysis of fragments and restriction sites, sequencing and cloning) and analysis of data, intraspecific differentiation, phylogenetic inference, application of molecular systematics.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio550       Omurgalı Hayvanlar                                                                                             2 2 3

Omurgalı hayvanların toplanması ve teşhisi, biyolojileri, sınıflandırma yöntem-lerinin gelişmesi ve sistematik anahtarların kullanılması.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio550       Vertebrates                                                                                                        2 2 3

The collection and identification of vertebrate animals, their biology, developing the methods of classification, and use of systematic keys.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio569             Advanced Medical Botany                                                                              3 0 3

The study of plants affecting human health (medicinal, psychoactive and poisonous plants), and their chemicaJ constituents in the development of drugs and their role in historıcal and modern medicine. Complementary and alternative medicines, injurious plants (toxic plants), remedial plants for cancer, musculoskeletai system, peripheral nervous system, hearth and circufation, metabofism, sensory organs:eye and ear, gastrointestinal tract, respiratory system, urogenital system, and psychoactive plants (central nervous system, st/mufants, hallucinogens and depressants) will be the topics of this class.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio569                         İleri Tıbbi Botanik                                                                                          3 0 3

İnsan sağlığını etkileyen bitkilerin (tıbbi, psikoaktif ve zehirli bitkiler) ve günümüzde kullanılan ilaçların yapımında kullanılan bitkilerin kimyasal içerikleri ve bu tür bitkilerin eski zamanlarda ve modern tıpta kullanımları. Tamamlayıcı ve alternatif tıp, zehirli bitkiler, tedavi edici bitkilerin insan vücudundaki çeşitli hastalıklara ve sistemlere olan etkileri (kanser, kas-iskelet sistemi, çevresel sinir sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, metabolizma, duyu organları: göz ve kulak, sindirim sistemi, solunum sistemi, üreme sistemi ve deri) ve psikoaktif bitkiler (merkezi sinir sistemi üzerine etkiler, uyarıcı, halusinasyon oluşturan ve depressanlar) bu dersin konularını oluşturacaktır.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio570             Biological Screening Techniques for Plants                                                   2 2 3

A survey of different biological activity test methods for plants. Investigation of tecbniques to assess the bioJogical activity of plant extracts on different organisms. Application of various biological activity tests using different plant extracts in the laboratory. Assays for antitumor, antifungal, antibacterial and antivira! actjvities, assays related to cancer drug discovery, assays for antimalarial and amoebicidal activities, assays for molluscicidal and piscîcidal activities, screenîng technigues for plant-însect interactions, assays for anti-inflammatory activities, assay methods for antihepatotoxic activity, assays for pharmacological activities of plants and assays for toxicity of plants will be studied. Methods and results of different research articles containing various biological activity tests will be discussed.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio570             Bitkilerde Biyolojik Aktivite Değerlendirme Teknikleri                                 2 2 3

Bitkiler için farklı biyolojik aktivite test metotlarının incelenmesi. Farklı organizmalar üzerinde bitki özütlerinin biyolojik aktivite değerlendirme tekniklerinin araştırılması. Laboratuvar ortamında çeşitli bitki özütleri kullanarak farklı biyolojik aktivite testlerinin uygulanması. Bitkilerin antitümör, antifungal, antibaktenyat ve antiviral aktivite testleri, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların bulunması iie ilgili testler, antimalariyal aktivite testleri, bitki özütlerinin amipler, yumuşakçalar ve balıklar üzerindeki aktivitesini belirleyen testler, bitki-bocek ilişkisi ile ilgili testler, antî-inflammatory aktivite testleri, antihepatotoksik aktivite testleri, farmakolojik aktivite testleri ve bitkilerin toksisitelerini değerlendiren metotların incelenmesi. Biyolojik aktivite testleri içeren çeşitli araştırma makalelerinin metot ve sonuçlarının tartışılması.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio571             Patojenik Bakteriyoloji ve Mikoloji                                                                3 0 3

Bu ders; insanlar ve hayvanlar için önemli olan bakteriyel ve mikotik patojenlerin başlıca gruplarından bahseder. Derste özellikle infeksiyon ve hastalık patojenlikleri vurgulanacaktır. Derste işlenecek temel konular şöyledir: neden hasta oluruz?; konak, patojen ve çevre ilişkileri; bakteri ve fungus bağışıklığı; antimikrobiyal tedavi ve ilaç direncinin esasları.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio571             Pathogenic Bacteriology and Mycology                                                          3 0 3

This course presents the major groups of bacterial and mycotic pathogens important to human and animals. The emphasis of this course is infection and disease pathogenesis. Topics include disease causality; interactions of host, pathogen and environment, including immunity to bacteria and fungi; and principles of antimicrobial therapy and drug resistance.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio572             Ostracoda Taxonomy and Ecology                                                                  2 2 3

Ostracods are small aquatic invertebrate animals with a pair of calcium carbonated carapace. They are one of the most diverse invertebrates with their marine and non-marine species in Crustacea. Due to their biological, ecological, economic and evolutionary importance, ostracods are useful for many purposes. Therefore, the aims of this course are in 3 folds: i) teaching ostracod taxonomy and systematics along with different methods used both in field and laboratory; ii) inquiring into their ecological and biological characteristics; iii) contribution to their usage as bioindicator species of water quality.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio572             Ostracoda Taksonomi ve Ekolojisi                                                                  2 2 3

Ostrakotlar bir çift kalsiyum karbonatlı kabuğu olan küçük sucul omurgasız hayvanlardır. Denizel ve tatlısu türleri bakımından Crustacea grubunda en yaygın ve çeşitli omurgasız hayvanlardandır. Biyolojik, ekolojik, ekonomik ve evrimsel önemleri bakımından, ostrakotlar birçok alanda yararlıdır. Bu nedenle, bu dersin amacı 3 kısımda özetlenebilir: i) ostrakotların taksonomi ve sistematiğini hem arazi hem de laboratuvar ortamında kullanılan farklı metodlar ile öğretmek; ii) biyolojik ve ekolojik özelliklerini sorgulamak; iii) su kalitesinin belirlenmesinde biyoindikatör (gösterge) tür olarak kullanılmalarına katkıda bulunmak.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio573             Methods of Fish Biology                                                                                 2 2 3

The topics of this class will include collection, preservation and identification of fish samples, sampling, data management and statistical techniques, aquatic habitat measurements, capturing techniques, field examination of fish, length, weight and associated structural indices, determination of age and growth, quantitative description of diet.
Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi
Bio573             Balık Biyolojisi Metodları                                                                               2 2 3

Bu ders balık örneklerinin tanınması, toplanması ve korunması, örnekleme, veri yönetimi ve istatistiksel teknikler, sucul ortam ölçümleri, avlama teknikleri, balıkların arazide incelenmesi, boy, ağırlık ve bunlarla ilgili yapıların indeksleri, yaş ve büyüme tayini, nicel beslenme tanımlanması konularını içerecektir.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio502             Botanical Latin                                                                                               3 0 3

Development of botanical Latin terminology, grammer, diognoses, descriptions, habitats, geographical names, color terms, numbers, formation of names and epithet in Latin, prefixes and suffixes; descriptive terminology; symbols and abbreviations; analysis of descriptions; formation of descriptions; formation of type description in botanical nomenclature.

 

Bio502             Botanik Latincesi                                                                                           3 0 3

Botanik Latince terminolojisinin gelişimi; dilbilgisi; belirleyiciler; betimlemeler; habitatlar; coğrafi adlar; renk terimleri; sayılar; Latince adların ve etiketlerin oluşturulması; örnek ve sonekler; betimleyici terminoloji; semboller ve kısaltmalar; betimlemelerin analizi; betimlemelerin hazırlanması; botanik nomenklatüründe tip betimlemelerinin hazırlanması.

 

Bio574             Gene Manipulation                                                                                        3 0 3

This course will cover both basic and applied methods for manipulating and analyzing nucleic acids in molecular biology. Topics for discussion include; basic techniques in molecular biology, cutting and joining DNA molecules, basic biology of plasmid and phage vectors, cosmids phagemids and other advanced vectors, cloning strategies, sequencing and mutagenesis, genetic manipulation of animals and plants, advances in transgenic technology and application of recombinant DNA technology.

 

Bio574             Gen İşlevi Değişiklikleri                                                                                 3 0 3

Bu ders moleküler biyolojide amino asitlerin değiştirilmesi ve analizi ile ilgili temel ve uygulamalı metotları kapsamaktadır. Konu içeriği; moleküler biyolojide temel teknikler, DNA moleküllerinin kesilip yeniden organizasyonu, Plazmid ve faj vektörlerinin temel biyolojisi,  kozmitler fajamitler ve diğer geliştirilmiş vektörler, klonlama stratejileri, DNA dizi analizi ve mutasyonlar,  hayvan ve bitkilerin genetik olarak değiştirilmesi, ileri transgenik teknoloji ve Rekombinant DNA teknolojisinin uygulama alanları.

 

Bio575             Protein Isolation and Analysis Techniques                                                     2 2 3

This course focuses on the techniques commonly used in biochemical research application of isolation, purification and analysis of recombinant proteins from prokaryotic and eukaryotic sources. Techniques include: protein purification through chromatographic separations, protein characterization through spectroscopic and electrophorectic methods, immunoassay methods, enzyme kinetics, and recombinant DNA techniques.

 

Bio575             Protein İzolasyon ve Analiz Teknikleri                                                           2 2 3

Bu ders biyokimyasal araştırmalarda yaygın olarak kullanılan tekniklerin prokaryotik ve ökaryotik  organizmalardan elde edilen Rekombinant proteinlerin izolasyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonuna yönelik uygulamalara odaklanmaktadır. Dersin içerdiği teknikler: protein kromatografik ayrıştırma ile saflaştırılması, spektroskopik ve elektroforetik metotlarla proteinlerin karakterizasyonu,  immüno assay metotları, enzim kinetiği ve rakombinant DNA teknikleri.

 

Bio576             Elektrofizyolojiye Giriş                                                                                  3 0 3

Bu ders aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır: 1) Elektrofizyolojinin gelişimi 2) Temel elektrofizyolojik terimlerin açıklanması 3) Hücresel kayıtlar 4) Dokudan kayıt alma 5) Organizma düzeyindeki kayıtlar 6) Verilerin toplanması 7) Verilerin amplifikasyonu 8) Verilerin filtrelenmesi 9) Verilerin analizlerinin yapılması.

 

Bio576             Introduction to Electrophysiology                                                                  3 0 3

This lecture includes: 1) The development of electrophysiology  2) Explanation of some basic terms in electrophysiology 3) Cellular recording 4) Recording from tissue 5) Recording at organism level 6) Collection of the signals 7) Amplification of the signals 8) Filtration of the signals 9) Analysis of the signals

 

Bio577             Advanced Phylogenetic Systematics                                                              3 0 3

This course is designed for graduate students who are interested in systematics and taxonomy of the biological world and it includes an introduction to phylogenetic systematics, trees and characters, homology and analogy, cladogenesis and anagenesis, the relationships established by phylogenetic systematics, often describe a species’ evolutionary history and, hence, its phylogeny, the historical relationships among lineages or organisms or their parts, such as their genes, parsimony methods, searching tree space heuristically, branch and bound,  tree length, consensus trees, bootstrap and Jackknife, Distance matrix methods; clustering algorithms, measuring genetic change, introduction to Maximum Likelihood, Bayes’ theorem and Bayesian methods in phylogenetics, Bootstrapping and topology tests, inferring the historical patterns of biological evolution will be covered in this course.

 

Bio577             İleri Filogenetik Sistematik                                                                            3 0 3

Bu ders lisansüstü öğrenciler için hazırlanmış olup  biyolojide önemli bir yere sahip olan Sistematik Biyoloji alanında özellikle son yıllarda daha yaygın olarak  ele alınan filogenetik sistematiği ayrıntılı biçimde tanıtmak ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır.  Dersin konuları arasında filogenetiğe giriş,  alanda kullanılan metodlar, filogenetik ağaçlar ve karakterler, homoloji ve analoji, kladogenesis ve anagenesis,  türlerin evrimsel tarihleri, parsimony yöntemleri, heuristic araştırma, seç ve bağla yöntemi, gruplandırma algoritmaları, genetik farklılaşmayı belirleme, maksimum olasılık, Bayesiyan metodu, bootstrap ve topoloji testleri yer almaktadır.

 

Bio578                         Bilimsel Yazım Teknikleri                                                                              3 0 3

Bilimsel Yazım Teknikleri dersi; lisansüstü öğrencilerine, 1) mesleki, bilimsel ve akademik çalışmalarında gerekli olan doğru, anlaşılır ve etkin yazı yazmanın kurallarını öğretir; 2) proje ön teklifi,  proje, tez ve bilimsel makale yazma becerisini kazandırır.

 

Bio578                         Academic Writing Techniques                                                                                   3 0 3

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio579             Soil Microbiology                                                                                            3 0 3

Soil habitat, Prokaryotes, fungi and eukaryotic algae, The physiology and biochemistry of soil organisms, The physiological and biochemical methods for studying soil organisms and their function, The ecology of plant – microbial mutualisms, Molecular methods for studying soil ecology.

 

Bio579             Toprak Mikrobiyolojisi                                                                                   3 0 3

Toprak Habitatı, Prokaryot, mantarlar ve ökaryotik algler, Toprak mikroorganizmalarının fizyolojisi ve biyokimyası, Toprak organizmaları ve fonksiyonlarını çalışmak için kullanılan fizyolojik ve biyokimyasal metotlar, Bitki- mikrobiyal mutualisminin ekolojisi, Toprak ekolojisini çalışmak için kullanılan moleküler metotlar.

 

Bio580             Conservation Genetics                                                                                              3 0 3

General concepts and ideas such as hybridization, gene flow, genetic diversity of natural and managed population and invasive species in application of conservation genetics.  Genetic and evolutionary applications to problems of restoration and conservation of biodiversity. New approaches in conservation biodiversity using genetic data.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Bio580             Koruma Genetiği                                                                                            3 0 3

Koruma genetiği uygulamalarında hibritleşme, gene akışı, doğal ve yapay toplumlarda genetik çeşitlilik, istilacı türler gibi genel kavram ve fikirler. Biyoçeşitliliğin korunması ve restorasyonunda karşılaşılan problemlerede kullanılan genetik ve evrimsel uygulamalar. Koruma biyolojisinde genetik verilerin kullanılmasında yeni geliştirilen yöntemler.

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

 

 

Bio710                          Özel Konular                                                                                     3 0 0

 

Bio710                          Special Topics                                                                                   3 0 0

 

Özel Ders,dönem ödevi,yüksek lisans ödevi,yüksek lisans bitirme tezi

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mart 2023
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Open chat
Yardımcı olabiliriz.
Merhaba
Yardımcı olabiliriz.