Dünya Ekonomisi

Ekonomi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,

 

DÜNYA EKONOMİSİ
 Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici
güce birinci derecede itici güç denir.

Ekonomi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
 Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni
ekonomik yapının belirleyicisidir.
 ASEAN ekonomik örgütü bünyesinde APEC
kurulmuştur.
 ABD, dünyanın en yüksek GSMH’ya sahip ülkesidir.
 Avrupa Birliği’ne üye 11 ülke 1 Ocak 1999
tarihinden itibaren EURO para birimine geçiş
yapmıştır.
 Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşanan son ekonomik
krizin nedenleri:
Bu ülkelerin sabit döviz kuru politikasını
benimsemeleri
Bu ülkelerin sermaye hareketlerini yanlış
kullanmaları
Bu ülkelerin mali sistemlerinin yetersiz olması
IMF’nin bu ülkelere yönelik olarak erken uyarı
sisteminin çalışmaması
 Japon ekonomisinde 1960’lıyıllar sanayide ve
teknolojide büyük atılımların yapıldığıdönemlerdir.
Japonya petrol şoku nedeniyle uyguladığısıkıpara
politikasıile 1970’li yıllarıçok az hasarla
atlatabilmiştir.

Ekonomi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
1980′ li yıllarda Japon ekonomisi dışticaret fazlası
vermeye başlamıştır.
1994 yılından sonra ekonomide genişbir iflas dalgası
izlenmiştir.
 Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur.
 IMF’ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra
Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu
 Avrupa Birliğine üye ülkelerin Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi’nin dışında tuttuğu ürünlerden biri
tekstildir.
 G-7 ‘lerin gündemini oluşturan konular: İşsizlik,
Gelişmekte olan ülkelerin borçları, Enerji
politikaları, Uyuşturucu ve silah ticareti
 Rekabetçi yapının temel kriterleri: Piyasa payı,
İhracat performans, İşgücü maliyetleri, Teknoloji
fiyat ve kapasitenin etkinliği
 UNCTAD’a göre küreselleşmenin meydana getirdiği
darboğazlar:
Gelişmişve az gelişmişülkeler arasındaki farkın
açılması
Bir faktör geliri olarak ücretlerin kendi arasında
giderek eşitsizleşmesi
Yoksulluğun giderilememesi
Orta direğin durumunun bozulması
 Dünya nüfusunun 20.yüzyıl sonunda 6 milyar kişiye
ulaşmasıbeklenmektedir.

Ekonomi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
 Çok uluslu şirketlerin önümüzdeki dönemde
gerçekleştirmeyi istediği stratejiler:
Küreselleşme paylarınıartırmak
Bölgesel üretim ağlarınıgenişletmek
YatırımlarınıKOBİ’lerce gerçekleştirmek
Yatırımlarınıdaha çok gelişmişülkelerde
yoğunlaştırmak.
 NAFTA’dan beklenen yararlar:
Ekolojik dengenin korunmasınısağlaması
Dışpolitika konusuna önem vermesi
ABD’nin gerçek satınalma gücü üzerinde çok sınırlı
olumlu etki yaratması
ABD’deki vasıflıolmayan işgücü ücretlerinde küçük
bir düşüşe yol açması
 EURO, 2002 yılında Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde
tek ödeme birimi olmuştur.
 Asya Kalkınma Bankası:
üye ülkeler arasında işbirliğini sağlar, ekonomik
kalkınmayıgerçekleştirecek desteği sağlar, üyelerine
çeşitli kalkınma faaliyetlerinde kullanılmak üzere
borç verir, borcu olanülke hükümeti veya merkez
bankasından borcu ödeyeceğine dair garanti ister.
 Japonya’nın 1990’lıyıllarda yaşadığıekonomik
krizin temel nedeni talep yetersizliğidir.
 Dünya Bankası’nın tanımına göre Çin Halk
Cumhuriyeti kişi başına gelir yönünden En yoksul
kalkınmakta olan ülke grubunda yer alır.
 UNCTAD, kalkınmakta olan ülkelerin kalkınma
sorunlarıyla daha çok ilgilenmektedir.
 Rekabetçi yapının analiz edilmesi amacıyla avantaj
ve dezavantajların belirlenmesinde kullanılan
faktörler: Doğal kaynaklar, İşgücü maliyeti, Boş
zaman olanakları, Altyapı
Maastricht Anlaşması1993 yılında yürürlüğe
girmiştir.
 Birbirini doğuran sonuçlar meydana getiren
gelişmeler: Bilimsel gelişme, Teknik gelişme, İktisadi
gelişme, Sosyal gelişme
 AB ülkelerinin enflasyon ve bütçe açığına sınır
getirme kararıMaastricht Kıstaslarında alınmıştır.
 Dünya ekonomisi içinde yer alan bölgesel
entegrasyonlar: AB, CARICOM, EFTA, AFTA
 Avrupa Merkez Bankası’nın görevleri:
Topluluğun para politikasınısaptamak ve
uygulamak.
Dışticaret işlerini yönetmek.
Üye ülkelerin resmi rezervlerini elde tutmak ve idare
etmek.
Ödemeler sisteminin işleyişini tanzim etmek.
 Fason mal üretimi, ASEAN’a üye ülkelerin
üretiminde önemli bir yere sahiptir.
 Türkiye, IMF’ye 1947 yılında üye olmuştur.
 1997 yılından itibaren G-7’lerin “gözlemci”
statüsüyle zirve toplantılarına aldıklarıülke
Rusya’dır.
 Evrensel hastalıklara örnekler: Suçluluk oranının
yükselmesi, Uyuşturucu kullanımının artması,
Teknolojik işsizliğin çoğalması, İklimlerin bozulması.
 Ülke ekonomisi türleri: Az gelişmişekonomiler,
Dengesiz kalkınmışekonomiler, Kalkınmış

Ekonomi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
ekonomiler, Kalkınma yolunda olan ekonomiler
 1990 yılından sonra, OECD ülkelerinin
ekonomilerinde gözlenen değişiklik: Büyüme ve
genişleme
 1994 yılında ABD, Kanada ve Meksika tarafından
kurulan ve 2005 yılına kadar Amerika kıtasında
serbest ticaret bölgesi oluşturmak isteyen birlik
NAFTA’dır.
 Avrupa Birliğine üye ülkeler: Belçika, İtalya,
Hollanda, Fransa,…
 Japonya’nın imalat sanayi üretiminde kullanmak
amacıyla ithal etmek zorunda olduğu kaynaklar:
Kurşun, Çinko, Bakır, Kömür
 Dünyada resmi olarak işsizliğin olmadığıtek ülke:
Hong Kong
 Gümrükler ve tarife dışıengellerin kaldırılması,
Dünya Ticaret Örgütü’nün Liberalleşme ilkesi ile
ilgilidir.
 UNCTAD’ın amaçları:
BM sistemi içindeki diğer uluslararasıkuruluşlar ile
ekonomik kalkınma konusunda işbirliği yapmak.
Uluslararasıticarete ilişkin çok taraflıanlaşmalar
yapılmasına yardımcıolmak.
Ekonomik kalkınma ve uluslararasıticarete ilişkin
ilke ve politikalarıbelirlemek.
Farklıgelişme düzeyindeki ülkeler arasındaki dış
ticareti ülkelerin ekonomik kalkınmalarını
hızlandıracak şekilde teşvik etmek.
 Rekabet gücü stratejileri:
Bölgeler arasıdengeye dayalıgelişme stratejisi
Bölgesel yapılaşmanın istikrarına dayalıgelişme
stratejisi
Büyüme esaslıgelişme stratejisi, Entegre gelişme
stratejisi
 Prof. Arthur Lewis’in “UluslararasıEkonomik
düzen” hakkındaki görüşleri:
Dünya ilkel maddeler ihracatçısıülkeler ve sanayi
ürünü ihracatçısıülkeler olarak ikiye bölünmüştür.
Gelişmekte olan ülkelerin ihracat ürünlerine ilişkin
faktör ticaret hadlerinin bu ülkelerin çıkarlarına zıt
yönde gelişme göstermektedir.
Gelişmekte olan ülkeler finansman yönünden
gelişmişekonomilere bağımlıdır.
Gelişmekte olan ekonomilerin kalkınma çabalarının
başarıya ulaşmasıgelişmişekonomilere olan
bağımlılıklarıyla ilişki hale gelmiştir.
 Japonya, enerji üretiminde dışa bağımlıbir ülke
özelliği göstermektedir.
 IMF’nin amaçları: Ululararasıparasal işbirliğini
teşvik etmek.

Ekonomi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Üye ülkelerin rekabetçi devalüasyona
başvurmalarına engel olmak.
Dışödeme güçlüğü çeken üye ülkelere gerekli kaynak
yardımında bulunmak.
Üye ülkelerin ödemeler bilançosu açıklarını
azaltmalarına yardımcıolmak.
 G-7’ye üye ülkeler: Almanya, Fransa, Japonya,
İngiltere
 Bir ülke temel olarak İhracat performans kriterini
kullanarak, diğer dünya ülkelerine göre
karşılaştırmalıüstünlüğe sahip olduğu mal
gruplarınıbelirleyebilmektedir.

Ekonomi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930