Uluslararası İşletmecilik Bitirme Tezi

Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,

 

Uluslar arası işletmecilik: İşletmeler tarafından düzenlenen ve ulusal sınırların dışında yürütülen her türlü faaliyetlerdir.
Uluslar arası işletmecilik faaliyetleri:
• Uluslar arası ticaret
• Uluslar arası yatırım
Standardizasyon: Dünya pazarlarında genellikle geçerli olan normların ve uygulamaların benimsenmesini ifade eder.
İç çevre: İşletmenin üzerinde önemli ölçüde kontrol sahibi olduğu çevredir.
Dış çevre: İşletmenin üzerinde çok az kontrol sahibi olduğu ya da hiçbir kontrole sahip bulunmadığı çevredir.
Globalleşme: Dünya pazarlarının ve mal ve hizmet üretiminin bütünleştiği ve birbirine bağlı hale gelmiş olduğu dinamik bir süreçtir.
Uluslar arası işletmeciliğin tarihsel süreci:
• 1500–1850 yılları Ticaret dönemi
• 1850–1914 yılları Sömürgecilik dönemi
• 1914–1945 yılları Ayrıcalıklar dönemi
• 1945- … Uluslar arası dönem
Ticaret dönemi: Çeşitli bireylerin ülke dışında şanslarını denemek ve dış ülkelerden satın aldıkları malları Avrupa ya göndermek yoluyla büyük karlar sağladığı dönemdir.
Sanayicilik dönemi 1850 den 1941 e kadar devam etmiştir. Sanayi devriminin bir sonucu olarak büyük işletmeler kurulmuştur.
Ayrıcalıklar dönemi 1914 den 1945 e kadar devam etmiştir. Ayrıcalıklar döneminde otomobil sektöründe dış ülkelere yapılan yatırımlar öne çıkmıştır.
Global genişleme yılları (1945–1970)

Ünite 2 Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorisi

Uluslar arası ticaret teorileri
• Tanımlayıcı teoriler
• Zorlayıcı teoriler
Merkantilizm: 17.asırda ve 18.asrın başlarına kadar dünyada ticaret yapan ülkelerce benimsenen hazinenin altın ve gümüş mevcutlarını arttırmak için ihracata ağırlık veren müdahaleci bir düşünce akımıdır.
Son zamanlarda sosyal ve politik amaçları için ticaret fazlası vermeye çalışan ülkeler için neomerkantilist terimi kullanılmaya başlanmıştır.
Mutlak Üstünlük Teorisine göre;
• Her ülke diğerlerinden daha düşük maliyetle ürettiği mutlak üretim üstünlüğüne sahip olduğu malları üretmeli
• Bunları ihraç ederek pahalıya üretebildiklerini dışarıdan ithal etmelidir.
Bir ülke bazı ürünlerin üretiminde;
• Uygun iklim koşulları
• Doğal kaynaklara ulaşım kolaylığı
• Belirli özelliklere sahip işgücünün varlığı
Dolayısıyla doğal üstünlüğe sahiptir.
Ürün teknolojisinde üstünlük: Ülkenin rakiplerinden kolaylıkla ayırt edilebilecek benzersiz bir ürün çıkarmasıdır.
Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi: Bir ülkenin bir mal ya da hizmeti öteki mal ve hizmetlere göre daha düşük maliyetle üretebilmesi halidir.
Nispi ekonomi: Ticari ortaklarla karşılaştırıldığında ortaya çıkacak durumdur.
Taşıma giderleri: Malları bir yerden başka bir yere taşımak için yapılması gereken giderlerin tümüdür.
Heckscher-Ohlin teorisine göre; bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse üretimi o faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder.
Heckscher-Ohlin modelinden türetilen teoriler:
• Faktör fiyatları eşitliği teorisi
• Stolper Samuelson gelir dağılımı teorisi
• Rybczynski teorisi
Yeni teoriler
• Nitelikli işgücü teorisi
• Teknoloji açığı teorisi
• Ürün dönemleri teorisi
• Tercihlerde benzerlik teorisi
• Ülke benzerlik teorisi
• Ölçek ekonomileri teorisi
• Monopolcü rekabet teorisi
• Endüstri içi ticaret teorisi
• Ürün farklılaşması teorisi
Nitelikli işgücü teorisine göre; belli türlerdeki mesleki veya nitelikli işgücü bakımından zengin ülkeler üretimi büyük ölçüde bu faktörlere bağlı mallarda uzmanlaşırlar.
Ürün dönemleri teorisine göre her ürünün;
• Piyasaya giriş
• Büyüme dönemi
• Olgunluk dönemi
• Düşüş dönemi vardır.
Tercihlerde benzerlik teorisine göre; homojen nitelikte olmayan ürünlerin ticareti üretim maliyetlerinden çok ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin benzerliğine bağlıdır.
Ölçek ekonomisi: Bütün girdilerde meydana gelen artışa bağlı olarak ortalama maliyetlerde meydana gelen düşmedir.
Endüstri içi ticaret: Bir ülkenin aynı endüstriye ait malları hem ihraç hem de ithal etmesi biçimindeki ticarete verilen genel isimdir.
Hükümet politikaları için 2 temel yaklaşım vardır.
• Sanayinin tümünü genel olarak etkileyecek koşulları değiştirmek
• Hedeflenen endüstriyi etkileyecek koşulları değiştirmek
Porter tarafından geliştirilen “elmas modeli” ne göre uluslar arası rekabetçi gücün belirleyicileri:
• Faktör koşulları
• Ülke içi talep koşulları
• İlgili ve destekleyici endüstrilerin varlığı ve gelişmişlik düzeyi
• Firma yapısı stratejisi ve rekabet

Ünite 3 Uluslararası Organizasyonlar

Dünya bankası grubunda yer alan kurumlar:
• Uluslar arası yeniden yapılanma ve kalkınma bankası (IBRD)

Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,
• Uluslar arası kalkınma birliği (IDA)
• Uluslar arası mali işbirliği (IFC)
• Çok taraflı yatırımlar garanti ajansı (MIGA)
• Uluslar arası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezi (ICSID)
GATT: 2.Dünya savaşı sonrasında uluslar arası ticaretin önemini fark eden ülkelerin uluslararası ticareti çok taraflı kurallara bağlama gereksinimleri sonucunda bir anlaşmadır.
ILO: çalışma yaşamını ilgilendiren konularda uluslar arası sözleşmeler ve bunlara açıklık getiren tavsiye kararlarıyla kurallar koyar.
OECD: Batılı sanayileşmiş ülkeler arasında dayanışma ve işbirliği sağlayan ve bu ülkelerin ekonomik ve siyasal konularda uyuşmalarına aracılık eden bir kuruluştur.
İKT: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında politik ekonomik kültürel bilimsel ve sosyal dayanışma ve işbirliğini amaçlayan uluslar arası bir kuruluştur.
Avrupa Birliği; barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacıyla bir araya gelmiş üye devletlerden oluşur.

Ünite 4 Ülke Dışı Faaliyetler

Uluslar arası işletmelerde ülke dışı faaliyet türleri:
• İhracat
• Doğrudan yabancı yatırım
• Ortaklık
İhracat faaliyetleri:
• Dolaylı ihracat

Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,
• Doğrudan ihracat
Dolaylı ihracat: yerli firmanın ülke içinde ürettiği ürün ve hizmetleri aracılar vasıtasıyla ya da bu ürünleri ihraç ürünleriyle birleştiren bir başka yerli imalatçıya satarak yabancı firmalara satmasıdır.
Doğrudan ihracat: Yerli firmanın ülke içinde ürettiği ürünleri doğrudan yabancı müşterilere satmasıdır.
Doğrudan yabancı yatırım: Yatırım yapan firmaya ev sahibi ülkedeki varlıkları mülkiyeti ve yan kuruluşları üzerinde kontrol olanağı sağlayan bir ticari hak yatırımı biçimidir.
Uluslar arası işletme, faaliyet stratejisine karar verirken faaliyet göstereceği ülkenin ekonomik durumunu göz önüne alır.
İşletmenin yerel ortak bulma durumları işletmelerin ortaklık stratejisine etki eder.
Uluslar arası işletme hangi koşullarda ülke dışında faaliyet göstereceğini üst yönetimin yaptığı genel planlamayla belirler.
İşletmenin hissedarlarının çoğunun ana işletmeden olması karar alma sürecini kolaylaştırır.
Sermayenin bir kısmının yerel çevreden sağlanmasıyla sermayeyle ilgili risk de azalır.
Uluslar arası işletmenin başarı sağlaması için ihtiyaç duyulan faktörler:
• Gerekli hammadde
• Yetişmiş personel

Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İşletmecilik
Uluslarası İlişkiler Bitirme Tezi,
tez ödevleri,
İşletme,
İktisat,
kamu yönetimi,
siyaset bilimi,
Avrupa Birliği İlişkileri,
Uluslararası İktisat,
Türk Dış Politikası,
Yönetim Bilimi,
• Pazarlama yeteneği
• Başarılı bir dağıtım sistemi
• Yetişmiş orta ve üst basamaktaki yöneticiler
Uluslar arası işletmelerin ülke dışı faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri ev sahibi ülke hükümetleriyle iyi ilişkiler kurmalarıyla mümkündür.
Lisans anlaşması: Lisans veren ve lisans alan iki firmayı kapsayan bir yabancı pazara giriş yöntemidir.
Royalte: Lisansiyenin satılan her ürün için lisansöre ödediği paydır.
Franchising: Franchiser in belirli bir ücret karşılığında Franchisee ye franciser tarafından belirlenen biçimde bir işletmecilik faaliyetini üstlenmesi için franchiser in ticari marka, marka adı pazarlama tekniği ya da özel bir faaliyet sistemi gibi entelektüel varlıklarını kullanma izni verme konusunda anlaştığı bir tür lisans anlaşmasıdır.
Joint Venture: Yabancı bir işletmenin yerli bir işletmeyle ortak olarak kurduğu yeni işletmedir.
Yönetim sözleşmesi: Bir firmayla bir başka firma arasındaki bir tür lisans anlaşmasıdır. Ve anlaşılan ücret karşılığında etkin bir proje faaliyeti için yerel yöneticilerin eğitiminde sözleşme yapan firmanın yönetsel uzmanlığından ve yönetim personelinin bir kısmından yararlanmayı olanaklı kılar.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829