İhracat İthalat Yönetimi Özel Ders

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,
İthalat Beyannamesi

İthalat Beyannamesi Hesaplama ile birlikte 4 sayfadan oluşmaktadır.
Sayfa 1
8: Alıcı (ithalatçı) firmamız, F4 tuşu ile yardım aldığımız da Yurt İçi Müşteri ekranı gelir ve
burdan müşterimizi seçeriz. Şayet Müşterinin programda ki
numarasını biliyor isek buraya direk noyu da yazıp müşteriyi çağırabiliriz.
2: Gönderen hanesi İhracatçı firmayı temsil eder.F4 tuşu ile yardım aldığımız da Yurt Dışı
Müşteri ekranı gelir ve buradan müşterimizi seçeriz.
Şayet Müşterinin programda ki numarasını biliyor isek buraya direk noyu da yazıp
müşteriyi çağırabiliriz.
1 Beyan kısmı, bu bölümler rejime bağlı olarak otomatik gelirler.
Rejim hanesi, beyannamemizin rejimini biliyorsak direk bu haneye yazarız, bilmiyorsak F4
tuşu ile yardım alıp ekrana gelen rejim tablosundan
rejimi seçebiliriz.
G/A Kısmı TREX Rejimiyle beyanname yazıldığında 1 Nolu alandaki İthalatçının
Beyannameye gönderici yada alıcı olarak yer almasını sağlar.
Bir nevi ithalatçıyı beyannamede gönderen veya alıcı hanesine çıkmasını sağlar.
4 Yük belgeleri hanesine beyanname ekinde ki belgelerin adedini yazıyoruz. ( Örn. Ata, Çeki
Lif. , Ora. Faturamız var ise 3 yazıyoruz )
A Giriş/Çıkış Gümrük İdaresi, İthalatı yaptığımız gümrük idaresi, F4 tuşu ile yardım
aldığımızda gümrükler karşımıza gelecek, burdan da gümrüğü seçeceğiz.
29 : Sınır gümrüğü, malın Türkiye sınırlarına giriş yaptığı gümrük idaresini yazıyoruz.
Kap adedi hanesine, malımız kaç kap ise yalnızca rakamı belirtiyoruz.
7 Referans no hanesi , bu bölüm gümrüğü ilgilendirmemektedir, tamamen serbest bir alandır
ve burayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

müşteriniz ya da firma da ki yetkiliniz sizden dosyalarınızı yazarken özel kodlar
kullanmanızı isterler (Gisad’ın Halkalı ithalatlarında GSDHLK gb.)
24 Sözleşme hanesi, İthalatçı ile İhracatçı arasında ki mal alışverişinin şekli, aksi
belirtilmedikçe 11 kullanılır, F4 tuşundan yardım aldığımızda karşımıza
sözleşmeler gelir.
Alıcı ile satıcı arasında ki ilişkiyi yazıyoruz.Yani ithalatı ve ihracatı yapan firmaların
birbirleri ile olan ilişkisi, aksi belirtilmedikçe 6 (alıcı ile satıcı
arasında ilişki yok)kullanıyoruz.

TİCARET SİCİLİ

 

Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası bulunan yerlerde bir ticaret sicili memurluğu kurulur. Oda olmayan veya yeterli teşkilatı bulunmayan odaların olduğu sicil işleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit edilecek o il dahilinde yeterli teşkilata sahip odalardan birinin ticaret sicili memurluğu tarafından yürütülür.

 

Ticaret sicilinin yönetimi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak ilgili oda meclisi tarafından atanan bir sicil memuruna aittir. Sicil memurluğunun iş hacmine göre, aynı usulle yeteri kadar yardımcı görevlendirilir. Ticaret sicili memuru ve yardımcıları ile diğer personeli, görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Devlet memuru gibi cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar Devlet memurlarına karşı işlenmiş sayılır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili memurluklarının faaliyetlerini her zaman denetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili memurlukları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdür.

 

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

Ticaret siciline, kanunlarda ve Ticaret Sicili Tüzüğü’nde tescil edileceği gösterilen hususlar tescil edilir. Sicile yapılan kayıtlar, yerine göre ya belirli bir hukuki durumun doğumuna neden olur, ki bu durumda sicilin ku

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

rucu etkisinden söz edilir; ya da mevcut bir hukuki durumun varlığını ispata yarar. Bu durumda da sicil açıklayıcı bir etkiye sahiptir. Tescil işlemleri tescil, tadil ve terkin olmak üzere üç şekilde gerçekleşir. Bir olayın sicile geçirilmesi tescil, böyle bir olaydaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesi ve düzeltilmesi tadil, sicile geçirilmiş bir olayın ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle mevcut kaydın silinmesi işlemi ise terkindir.

 

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

Tescil talep üzerine yapılır. Tescil talebi, ilgililer veya temsilcileri yahut hukuki halefleri tarafından yetkili sicil memurluğuna dilekçe ile olur. Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescil talebi süresi on beş gündür. Bu süre, tescile tabi hususun meydana geldiği, tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan hususlarda bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar. Ticaret sicili memurluğunun yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır.

 

Tescil işlemi, kural olarak ilgililerin talebi üzerine yapılmakla birlikte mevzuatta açık bir hüküm bulunduğu takdirde ilgili makamın bildirmesi üzerine veya re’sen de yapılabilir.

 

Sicil memuru tescil için aranılan kanuni şartların bulunup bulunmadığını araştırmakla yükümlüdür. Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle ortaklık sözleşmesinin emredici hükümlere aykırı olup olmadığı ve kanunun zorunlu kıldığı esasları içerip içermediği araştırılır. Tescil edilecek hususların gerçeğe uygun olması, üçüncü kişilerde yanlış bir fikir yaratacak nitelikte bulunmaması ve kamu düzenine aykırı olmaması da gerekir.Sonuçlandırılması bir mahkeme hükmüne bağlı olan veya sicil memuru tarafından kesin olarak tescilinde tereddüd edilen hususlar, ilgililerin talebi üzerine geçici olarak kaydolunur. Bu durumda ilgililerin üç ay içinde mahkemeye müracaat etmeli yahut aralarında anlaşmalıdırlar. Aksi takdirde geçici kayıt re’sen silinir. Mahkemeye müracaat halinde kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır.

 

Sicil memurluğunca, ilgililerin tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine verilen kararlara karşı tebliğden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe ile itiraz edilebilir.

 

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

Sicile tescil ve kayıt için kötü niyetle gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar için cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Ayrıca, gerçeğe aykırı tescil dolayısıyla zarar görenler tazminat talep edebilirler. Aynı şekilde, sicildeki kayıtların gerçeğe uygun olmaması, üçüncü kişilerde yanlış bir fikir yaratacak nitelikte bulunması veya kamu düzenine aykırı olması halinde, bu durumu öğrendikleri halde düzeltilmesini istemeyenler ile tescil olunan bir hususun değişmesi veya sona ermesi yahut kaldırılması dolayısıyla kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemeye veya yeniden tescili gereken bir hususu tescil ettirmeye mecbur olup da bunun yapmayanlar bu kusurları yüzünden üçüncü şahısların uğradıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler.

 

Ticaret sicili alenidir.  Yani herkese açıktır. İspatına gerek olmaksızın sicilin içeriği, saklanan belgeler incelenebilir, bunların tasdikli sureti alınabilir ve bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına ilişkin tasdikname dahi alınabilir.

 

Tescilin etkisi, üçüncü kişilerin kayıt edilen hususları bilmeleri bakımından bir varsayıma dayanır. Kayıt Türkiye Sicili Gazetesi ile ilan edildiğinin veya bu ilan bir nüshada tamamlanmamış  ise tamamlandığı günü takip eden iş gününden itibaren hüküm ifade eder.

 

Bazı hususlar tescil ile derhal üçüncü kişiler hakkında hüküm ifade eder.

 

Bir husus,

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

usulüne uygun olarak tescil edildiği takdirde, etki alanına giren üçüncü şahısların bu kaydı bilmedikleri yolundaki iddiaları dinlenmez. Buna olumlu etki denir. Örneğin atanan ticari mümessilin azledildiği ticaret siciline tescil ve ilan edilmişse, bundan sonra üçüncü kişilerin azlolunan ticari mümessil ile yapacağı sözleşmeler müvekkili bağlamaz.

 

Buna karşılık tescili gerektirdiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilan edilmesi gerektiği halde ilan edilmemiş hususların üçüncü  kişiler tarafından bilinmemesi asıldır. Buna da olumsuz etki denir. Örneğin ticari mümessil azledilmiş, ancak durum tescil ve ilan edilmemişse, bu ticari mümessilin üçüncü kişilerle yapacağı  sözleşmeler müvekkili bağlar.

 

Ancak durumu tescil ve ilan ettirmemiş olan müvekkil üçüncü kişinin bu durumu bildiğini ispat edebilirse, yapılan sözleşme ile bağlı  olmaktan kurtulur.

 

TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE

 

Her ticari işletmenin bir merkezi bulunmalıdır

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

. Her tacir ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde belli hususları, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür .

 

Ticari işletmenin merkezi, işletmenin idari, hukuki ve ticari faaliyetlerinin toplandığı ve yürütüldüğü yeri ifade eder.

 

Tacir işletme kapsamında yürütülen faaliyetin yaygınlaşması karşısında işleri merkezden yönetmek yerine kuracağı yarı bağımsız birimler, yani şubeler aracılığıyla mahallinden yürütmek isteyebilir.

 

Bir yerin şube sayılabilmesi için gerekli unsurlar şunlardır :

 

l. Merkeze bağlı olma: Şube ile merkezin aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olması gerekir. Şubenin kar ve zararı merkeze aittir. Şube aracılığıyla elde edilen hakların ve üstlenilen borçların sahibi de işletmenin kendisidir.

 

2. Dış işlerde bağımsızlık: Merkeze bağımlı olan şubenin merkezin yaptığı işlemler türünden işlemleri üçüncü kişilerle kendi başına yapma yetkisine sahip olması gerekir. Bu konuda ticari işletmenin faaliyet alanına göre asli nitelik arz eden işlemleri yapması yeterli görülmektedir.

 

3. Yer ve yönetim ayrılığı :

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

Merkez ile şube arasında kural olarak yer ayrılığı vardır. Ancak şube başka bir şehirde açabileceği gibi aynı şehirde de hatta merkezin bulunduğu bina içinde dahi kurulabilir. Şube kendi başına işlem yapmaya yetkili olduğundan merkezden ayrı bir muhasebe ve defterlere sahip olması gerekir. Ticari defterlerin mutlaka şubede bulunması ve hesapların orada tutulması şart değildir. Şubeyle ilgili kayıtların defterlere merkez tarafından geçirilmesi mümkündür.

 

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri bulundukları yer ticaret siciline tescil ve ilan edilirler.

 

Şubeler kendi merkezlerinin ticaret ünvanını, şube olduklarını belirterek kullanmak zorundadır.

 

TİCARET ÜNVANI

 

Ticaret ünvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Ticaret ünvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırd etmeye yarar. Ticaret ünvanını sadece tacirler kullanabilir.

 

Ticaret ünvanı, çekirdek ve ek olmak üzere iki unsurdan oluşur. Asli unsuru çekirdektir. Ek kullanılması kural olarak zorunlu degildir.

 

Gerçek kişi tacirlerde ticaret ünvanının çekirdek kısmı, kişinin kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir.

 

Kollektif şirketlerde, ortaklardan en az birinin ad ve soy

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

adı ile şirket türünü gösteren ibare, komandit şirketlerde ise komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare ticaret ünvanının çekirdek kısmını oluşturur. Komandit şirketin ticaret ünvanında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması yasaktır. Eğer buna aykırı olarak komandit ortağın adı ticaret ünvanına konulursa, bu ortak üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur.

 

Limited, anonim ve kooperatif şirketlerin ticaret ünvanının çekirdek kısmı, işletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareden oluşur. Eğer bu şirketlerin ticaret ünvanında bir gerçek kişinin ad ve soyadı ek olarak yer alırsa, şirketin türünü gösteren ibare kısaltılarak yazılamaz.

 

Amacına ulaşmak için ticari işletme işleten dernek ve vakıfların ticaret ünvanı, kendi adlarının aynıdır.

 

Ticaret ünvanında ek kullanmak kural olarak zorunlu olmamakla beraber, bazı hallerde ek kullanılması mecburiyeti vardır. Tacirin tescil ettirmek istediği ticaret ünvanını daha önce tescil olunmuş ünvanlardan açık biçimde ayırd etmeye yarayacak eklerin yapılması zorunludur. Bu zorunluluk, gerçek kişi tacirler bakımından aynı sicil dairesi için söz konusudur. Tüzel kişi tacirler ise, ünvanlarının Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş olan bir ünvandan ayırdedilmesini sağlamak için ek almak zorundadırlar. Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret ünvanı sadece sahibi tarafından kullanılabilir. Tescil edilmiş ticaret ünvanları TK.54’e göre özel olarak korunur. Bu çerçevede, ünvanı kanuna aykırı şekilde bir başkası tarafından kullanılan tacir, bu kullanmanın önlenmesini dava edebilir. Haksız olarak kullanılan ünvan tescil de edilmişse, ilk tescili yaptıran tacir ikinci tescilin sildirilmesini ya da ayırd edici bir ek alınmasını ileri sürebilir. Eğer ticaret ünvanının haksız olarak kullanılması bir zarara neden olmuşsa, kusurlu kişiden tazminat da istenebilir. Mahkeme ayrıca, davayı kazanan tarafın talebi üzerine, masrafları aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere hükmün gazete ile de yayınlanmasına karar verebilir. Ticaret ünvanına ek yapma zorunluluğu, şube halinde de söz konusudur. Ayrıca tasfiye haline giren şirketlerde üçüncü kişileri bu durumda haberdar etmek üzere ticaret ünvanına “tasfiye halinde» ibaresi eklenir.

 

«Türk», «Türkiye», «Cumhuriyet» ve «Milli» kelimelerinin ticaret ünvanında yer alması için Bakanlar Kurulu’nun izni gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerde yanlış izlenim uyandırabilecek veya kullanılması yasak olan ekleri içeren ticaret ünvanları tescil olunamaz.

ithalat eğitimi,
ihracat eğitimi,
ithalat ihracat danışmanlık,
evrak yönetimi,
uluslararası iş,
döküman yönetim,
dokuman yonetim sistemi,
döküman yönetimi,
ithalat ihracat,

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829