Hukuk Yüksek Lisans Programları

hukuk tezleri

Dersler

ATA 151 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için  yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

ATA 152 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 103 Medenî Hukuk I

Medenî Hukuk I dersinin içeriği, Medenî hukuk kavramını, kişisel durumlarla ilgili meselelerle ilgilenmek, kişiliğin ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağını ve nasıl korunacağını, kişinin ehliyet kavramı ile ilgili sorunları ve gerçek tüzel kişi farkını kapsamaktadır.

 

HUK 104 Medenî Hukuk II

Ailenin nasıl kurulacağı, aile hukukunun temel kavramları (nişanlanma, evlilik, boşanma, vesayet) tartışılır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

HUK 105 Anayasa Hukuku I

Anayasa hukuku I dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve anayasa konuları üzerinde durulmak suretiyle öğrencinin dersin kapsamını kavraması sağlanacaktır. Anayasal metinlerin yapım süreçleri ve bu bağlamda siyasal iktidar yapılarıyla girdikleri etkileşim biçimi ortaya konulduktan sonra ortaya çıkan yapıların arasında kurulan denge mekanizması ve güvenlik sistemlerinin karşılaştırmalı olarak kavranması ve kurulan yapıların devamını sağlayacak demokratik ilke ve kurumların anayasal metinlerde nasıl somutlaştırıldığının öğrenilmesi sağlanacaktır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 106 Anayasa Hukuku II

Anayasa hukukunun temel kavram ve ilkelerinin Osmanlı-Türk anayasal uygulamasında nasıl somutlaştırıldığını, 1876, 1921,1924, 1961 ve 1982 anayasalarını ele alarak inceler. Bu dersin sonunda öğrenci; Türk anayasal gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olacak, 1961 ve 1982 Anayasa metinlerinin karşılaştırmalı çözümlemesini yapabilecek, 1982 Anayasasının temel özellikleri hakkında kapsamlı bilgi edinecek ve 1982 Anayasası çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi içtihatları doğrultusunda anayasa yargısını öğrenecektir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Türk Borçlar Hukukunun temel kavramları, hukukî işlemler, temsil ve haksız fiiller tartışılacaktır.

 

HUK 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

Türk Borçlar Hukukunun temel kavramları, borcun kaynakları, borcun ifası, borcun sona ermesi ve alacağın temliki ve borcun nakli tartışılır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

HUK 203 Ceza Hukuku Genel Hükümler I

 

Bu dersin amacı, ceza hukukunun ilkeleri ve ceza yasasının kişi, yer ve zaman bakımından uygulanması ve soyut olarak tüm suçlar için geçerli olan genel unsurları öğretmektir.  Bu konuların kavratılması için ayrıca öğrenciler ile pratik çalışmalar yapılacaktır. Ceza hukukunun tarihi gelişimi, temel ilkeleri, kaynaklar ve yorum, ceza normu içeren kanunların zaman yönünden uygulanması, Türk Ceza Kanunu’nun kişi bakımından uygulanması ve suç hukuku ana başlığı altında suça ilişkin ön açıklamalar, suçun yapısı, suçun kanunilik unsuru, suçun maddi unsurları, suçun manevi yapısal unsuru ve hukuka aykırılık unsuru bu ders kapsamında ele alınacak olan konulardır.

 

HUK 204 Ceza Hukuku Genel Hükümler II

Ceza Hukuku Genel Hükümler II dersinin amacı, Ceza Hukuku Genel Hükümler I dersinden kazanılmış öğrenme çıktıları ve alt beceriler temelinde tüm suçlar bakımından ortak olan suçun özel görünüm biçimleri olgusuna dikkat çekmek ve bu biçimleri Ceza Hukuku tekniği içerisinde öğretmektir. Ayrıca Ceza Hukuku’nda yaptırım teorisine dikkat çekmekle bu bağlamda Ceza Hukuku’nda cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile cezanın belirlenmesindeki esasları tartışarak öğretmektir. Bundan başka yaptırım teorisi bağlamında birey ile devlet arasındaki ceza ilişkisinin ortadan kalkması kavramına dikkat çekmek ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenleri tartışarak öğretmektir. Ayrıca Ceza Hukuku genel hükümler bilgileri temelinde kişilere ve mala karşı suçlar inceleme konusu yapılacaktır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 205 İdare Hukuku I

İdare Hukuku I dersinin amacı, idare kavramının tanımlanması, görev, yetki ve sorumluluk alanlarının ortaya konması ve hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan idarenin hukukla bağlılığı konusunun incelenmesidir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 206 İdare Hukuku II

Dersin amacı, idare kavramının tanımlanması, görev yetki ve sorumluluk alanlarının ortaya konması, kamu malları rejiminin açıklanması, yürüttüğü faaliyetlerin belirlenmesi ve idari işlem ile idari sorumluluk kavramının incelenmesidir.

 

HUK 207 Devletler Umumi Hukuku I

 

Milletlerarası hukuk dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve kişiler konuları üzerinde durularak öğrencinin dersin kapsamını kavraması sağlanacaktır. Daha sonra daha teknik olarak nitelendirilebilecek ve milletlerarası hukukun temel konularından olan Antlaşmalar Hukukunun kuralları ilgili uluslararası sözleşmeler ve örf ve adet hukuku çerçevesinde incelenecek ve başta uluslararası antlaşmalar olmak üzere milletlerarası hukukun kaynaklarının iç hukuka etkisi tartışılacaktır. Bunun yanı sıra halefiyet, uluslararası örgütler, uluslararası insan hakları hukuku konuları incelenecektir. Devlet ve devletin yetkisi ile bu yetkinin kullanılmasına milletlerarası hukuk tarafından getirilen sınırlamalar uygulamayı dikkate alarak incelenecektir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 208 Devletler Umumi Hukuku II

 

Bu dersin kapsamında uluslararası hukukun bir alt dalı olan Deniz Hukukunu derinlemesine incelenecek, iç sular, karasuları ve devletin egemenliği altında olmayan deniz alanları, boğazlar ve Montreux Sözleşmesi irdelenecektir. Devletin sorumluluğunun koşulları, ileri sürülmesi, sorumluluğu ortadan kaldıran haller, milletlerarası mahkeme kararları ışığında irdelenecektir. Devletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi yöntemleri irdelenerek devletlerin sorumluluğu konusunun kavranmasını sağlanacaktır. Ayrıca uluslararası hukukun temel ilkelerinden kuvvet kullanma yasağı tartışılacak ve uluslararası yaptırım yöntemlerine değinilecektir. Son olarak diplomasi hukuku ile diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar da bu ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır.

 

HUK 301 Eşya Hukuku I

 

Aynî hak kavramı ve unsurları ile zilyedlik üzerinde durulacak, aynî haklara hâkim olan ilkeler ile zilyedlik ve tapu silicinin özellikleri incelenecek, taşınır ve taşınmaz mülkiyetine ilişkin temel konular işlenecektir.

 

HUK 302 Eşya Hukuku II

 

Özel bir kanunla düzenlenmiş olan kat mülkiyeti kavramı ile kat irtifakı kavramı ile mülkiyet haricindeki aynî haklar, yani sınırlı aynî haklar üzerinde durulacaktır.

 

HUK 305 Medenî Usûl Hukuku I

Bu dersin amacı, özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda izlenecek prosedürün aktarılmasıdır. Bu derste, mahkemelerin teşkilatı, davalar, deliller, yargılama ve hüküm, kanun yolları tartışılmaktadır.

 

HUK 306 Medenî Usûl Hukuku II

Bu dersin amacı, özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarda izlenecek prosedürün aktarılmasıdır. Bu derste, geçici koruma tedbirleri, kanun yolları, içtihatların birleştirilmesi, kesin hüküm, yargılama harç ve giderleri, hakimlerin sorumluluğu ve tahkim konuları tartışılmaktadır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 307 Kara Ticaret Hukuku I

Bu dersin amacı, öğrencilere ticari işletme hukukunun ilkelerini anlatmak, örnek olaylarla ticari işletme hukukuna ilişkin çıkabilecek hukuki sorunları genel olarak incelemektir. Ticari İşletme Hukuku’nun temel kavramları, ticari işletme, ticari iş, tacir, cari hesap sözleşmesi, ticari işletme rehni ve faiz, ticaret unvanı, işletme adı, ticari defterler, ticaret sicili ve tacir yardımcıları ders kapsamında ele alınacak konulardır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

HUK 308 Kara Ticaret Hukuku II

Bu dersin amacı, öğrencilere ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukukunun ilkelerini anlatmak, örnek olaylarla ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukukuna ilişkin çıkabilecek hukuki sorunları genel olarak incelemektir. Ortaklıklar Hukuku’nun temel kavramları, ticaret ortaklıklarına ilişkin genel hükümler, adi ortaklık, kollektif ortaklık, komandit ortaklık, anonim ortaklık, limited ortaklık ile Kıymetli Evrak Hukuku’nun temel kavramları ve kambiyo senetleri (poliçe-bono-çek) ders kapsamında ele alınacak konulardır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 309 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

 

Borçlar hukukunun temel konularından biri olan sözleşme kavramı, en sık uygulama alanı bulan sözleşmeler incelenir. Bu derste, Özel borç ilişkileri ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tipleri, sözleşme özgürlüğü prensibi, kanunda düzenlenmeyen sözleşme tipleri, satım sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukukî niteliği, konusu ve şekli, satım sözleşmesinde yarar ve hasarın geçişi, satıcının satılan malı teslim ve mülkiyeti nakil borcu, satıcının teslim borcunu ifada temerrüdü, satıcının zapta karşı tekeffül borcu, satıcının ayıba karşı tekeffül borcu, satıcının ayıba karşı tekeffül borcu, satıcının diğer borçları, alıcının borçları, satıcının diğer borçları, alıcının borçları, satımın çeşitleri, özel borç ilişkileri ve borçlar kanunu’nda düzenlenen sözleşme tipleri, sözleşme özgürlüğü prensibi, kanun’da düzenlenmeyen sözleşme tipleri, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesinin tanımı, hukukî niteliği, tarafları, çeşitleri ve unsurları, kiralayanın borçları, kiracının borçları, kira sözleşmesinin sona ermesi, kira sözleşmesinin sona ermesi konuları tartışılacaktır.

 

HUK 310 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

 

İş görme sözleşmeleri, eser sözleşmesi, tanımı, unsurları, içeriği, tarafların hak ve borçları, vekâlet sözleşmesi tanımı, unsurları, içeriği, tarafların hak ve borçları, kefalet sözleşmesi tanımı, unsurları, içeriği, tarafların hak ve borçları tartışılacaktır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 311 Genel Kamu Hukuku I

 

Genel Kamu Hukuku I dersinin amacı, hukuk, tarih, siyaset bilimi, antropoloji ve felsefe gibi disiplinlerin siyasal iktidara ilişkin yaklaşımlarından yararlanarak devletin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi ve niteliğini incelemektir. Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Yargılama Hukuku gibi disiplinlerden farklı olarak, Genel Kamu Hukuku, devleti yalnızca bazı işlevleri veya boyutları bakımından değil, bütün işlevleri ve boyutlarıyla bir bütün olarak kavramayı amaçlayan bir teori oluşturmaya çalışır. Bu derste, Devletin kökeni, niteliği ve gelişiminin incelenmesi, modern devletin ilke ve kurumlarının değerlendirilmesi, üniter, federal ve konfederal sistemlerin karşılaştırılması, demokrasi teorisi ve demokrasi modellerinin incelenmesi, Devlet ve demokrasi teorilerinin Türkiye bakımından değerlendirilmesi tartışılacaktır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 312 Genel Kamu Hukuku II

 

Genel Kamu Hukuku II dersinin amacı, devlet-birey ilişkileri bağlamında insan haklarının kökenini, niteliğini ve tarihsel gelişimini incelemek ve modern siyasal ideolojileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmektir. Bu derste, İnsan haklarının kökeni, niteliği ve gelişiminin incelenmesi. İnsan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartların karşılaştırılması. Modern siyasal ideolojilerin insan doğası, bireyin değeri, eşitlik, özgürlük ve demokrasi anlayışları bakımından değerlendirilmesi tartışılacaktır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 401 Devletler Özel Hukuku I

 

Milletlerarası Özel Hukuk I dersi üç ana branşı ihtiva etmektedir. Bunlar Türk Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukukunun genel prensipleridir. Türk Vatandaşlık Hukukuna ilişkin derslerde milletlerarası hukukta vatandaşlık kavramı ve Türk hukukunda vatandaşlık kavramları incelenir. Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı halleri ile vatandaşlığa ilişkin yargı yolları üzerine çalışılır. Türkiye’de Türk vatandaşı olmayanların hukuki statüleri de, yabancılar hukuku başlığı altında, bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Yabancılar hukukuna ilişkin derslerde, avukatlık uygulamasına da yönelik olarak özellikle yabancıları Türkiye’de çalışmaları, yatırım yapmaları ve gayrimenkul edinmeleri üzerinde durulmaktadır. Milletlerarası Özel Hukukun genel prensiplerinin anlatıldığı derslerde, Milletlerarası Özel Hukuk II dersine de hazırlık teşkil edecek nitelikte, yabancılık unsuru, bağlama kuralı, bağlanma noktası, önmesele, kanuna karşı hile, kamu düzeni, atıf ve yabancı hukukun uygulanması gibi kavramlar ayrıntısı ile incelenmektedir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 402 Devletler Özel Hukuku II

 

Milletlerarası Özel Hukuk II dersi iki ana hukuk disiplinini ihtiva etmektedir. Bunlar kanunlar ihtilafı hukuku ve milletlerarası usul hukukudur. Kanunlar ihtilafı, yan yana ve aynı zaman içerisinde yürürlülükte bulunan, çeşitli devletlerin hususi hukuk nizamlarından hangisinin belirli olay veya ilişkilere tatbik edileceğini gösterir. Bu doğrultuda, öğrenci, yabancılık unsuru içeren özel hukuk ihtilaflarında, ihtilafa uygulanacak hukukun ilgili devlet hukuklarından hangisi olması gerektiğini öğrenir. Özellikle milletlerarası ticari ilişkilerde uluslararası satımlara, uluslar arası sigorta, tüketici, iş ilişkilerinden kaynaklanan bir uyuşmazlık meydana geldiğinde bu uyuşmazlıkların çözümüne hangi ülke hukukunun uygulanacağı Milletlerarası Özel Hukuk II dersinde öğrenilen bilgi ile tespit edilir. Uluslararası bir nitelik taşıyan uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olup olmadığının tespiti, şayet yetkili ise bu mahkemede yabancı kişinin davacı olma şartları da dersin milletlerarası usul hukukuna ilişkin bölümünde öğretilir. Derste son olarak yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de hukuki sonuç doğurabilmesini sağlayan tanıma ve tenfiz usul ve şartları öğretilir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 403 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku I

 

Bu ders kapsamında; gemi, gemi üzerindeki ayni haklar, gemi sicilleri, donatan, gemi işletme müteahhidi, donatanın sorumluluğu, kaptan ve sorumluluğu, navlun sözleşmesi, navlun sözleşmesinin kurulması ve icrası, tarafların borç ve sorumlulukları, konişmento ve konişmentodan doğan sorumluluk, navlun sözleşmesinin sona ermesi konuları incelenmektedir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 404 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku II

 

Bu ders kapsamında; deniz kazaları, müşterek avaryalar, çatma, kurtarma-yardım, deniz takip hukuku, sigorta şirketleri ve denetlenmesi, sigorta sözleşmesinin kuruluşu, sigorta sözleşmesinin türleri ve özellikleri, sigorta sözleşmesinin taraflarının sorumluluk ve yükümlülükleri, deniz sigortaları, sigortacının halefiyeti, sözleşmenin sona ermesi konuları incelenmektedir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 407 İcra ve İflâs Hukuku I

Bu dersin amacı özel hukuktan doğan alacakların tahsili usulünün aktarılmasıdır. Bu derste, icra teşkilatı, ilamlı ve ilamsız icra takibi, haciz ve satış konuları tartışılmaktadır.

 

HUK 408 İcra ve İflâs Hukuku II

Bu dersin amacı, özel hukuktan doğan alacakların tahsili usulünün aktarılmasıdır. Bu derste, iflas ve konkordatonun temel kavramları, iflâs yolları ve konkordato konuları tartışılmaktadır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 409 Ceza Usûl Hukuku I

 

Bu dersin amacı, ceza muhakemesi hukukunun işlevi ve amacını, ceza muhakemesinin işleyişine ilişkin sistemi hukukun evrensel ilkeleri ve adil yargılanma hakkı ışığında anlatmaktır. Ceza muhakemesi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi ve farkı, ceza muhakemesinin yapısı evre ve devreleri, ceza muhakemesi hukukunun kaynakları ve kaynakların yorumu, ceza muhakemesi yasalarının zaman bakımından uygulanması, soruşturma evrelerinin süjeleri, soruşturma evresi işlemleri, delillerin toplanması, koruma tedbirleri, soruşturmadan sonuç çıkartılması ve ara muhakeme ders kapsamında ele alınacak konulardır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 410 Ceza Usûl Hukuku II

 

Bu dersin amacı, kovuşturmanın başlaması ve hükmün kesinleşmesine kadar süren evrede ceza muhakemesinin işleyişine ilişkin sistemi hukukun evrensel ilkeleri ve adil yargılanma hakkı ışığında anlatmaktır. Ceza muhakemesinin kovuşturma evresi, kovuşturma evresinde yargılama makamı ve yardımcıları, muhakemenin konusu olan uyuşmazlık ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı, muhakeme şartları ve muhakeme işlemleri, kovuşturma evresinin devreleri ve görevleri, kamu davasının duruşma hazırlığı devresi, kamu davasının duruşma devresi, duruşmadan sonuç çıkarma devresi, kanun yolları, devlet ve mağdur ilişkisi, ceza muhakemesinde mağdurun hakları, özel ve tali muhakeme usulleri ders kapsamında ele alınacak konulardır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

HUK 411 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

Bu dersin amacı, iş hukukunun önemli bir parçası olan bireysel iş hukukunu incelemek ve bu konular ile ilgili hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koymaktır. İşçi ve işveren kavramı ve unsurları, iş sözleşmesinin yapılması, türleri, sözleşmeden doğan borçlar ile iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları ders kapsamında ele alınacak konulardır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 412 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

Bu dersin amacı, iş hukukunun önemli bir parçası olan toplu iş hukukunu incelemek ve bu konular ile ilgili hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler ortaya koymaktır. Sendikalar, örgütlenme özgürlüğü, sendikal faaliyetler, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçıl çözüm yolları, grev, lokavt ile sosyal güvenlik hukukuna ilişkin genel prensipler, sigorta kolları ders kapsamında ele alınacak konulardır.

 

HUK 419 Miras Hukuku

 

Bu derste, bir kişinin ölümü ile geride bıraktığı mirasçılar, tereke ve ölüme bağlı tasarruflar hakkındaki hükümler incelenir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

İNG 151 İngilizce I

İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve  akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma).örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

İNG 152 İngilizce II

Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.

 

TRD 157 Türk Dili I
Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

TRD 158 Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin  yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

SEÇMELİ DERSLER

 

HUK 101 Hukuk Başlangıcı

 

Bu ders kapsamında, hukuk kavramı, hukuk kuralları, hukuk kurallarının diğer toplumsal davranış kurallarıyla ilişkisi, hukukun dalları, hukukun uygulanması, yorum, yasa boşluğu ve kıyas kavramları incelenecektir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 107 Roma Hukuku I

 

Bu dersin amacı, Roma Hukukunun genel esaslarının ve modern hukuklara intikal eden kurumlarının kavranıp anlaşılması, öğrencilerde hukuk kavramlarının yerleşmesi ve hukukî düşünce metoduna ilişkin bir temelin oluşmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında Roma devletinin siyasi devirleri, Roma hukukunun devirleri, hukuk, hak ve dava kavramları, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, vesayet ve kayyımlık, hukuki muameleler, muvazaa, hata, hile, tehdit konuları ele alınacaktır.

 

HUK 108 Roma Hukuku II

 

Bu dersin amacı, Roma Hukukunun genel esaslarının ve modern hukuklara intikal eden kurumlarının kavranıp anlaşılması, öğrencilerde hukuk kavramlarının yerleşmesi ve hukukî düşünce metoduna ilişkin bir temelin oluşmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında borç kavramı, zarar kavramı, akit kavramı, ayni akitler, rızai akitler, Locatio conductio, isimsiz akitler, akit benzerleri, haksız fiil konuları ele alınacaktır.

 

HUK 111 Hukukta Araştırma Yöntemleri

 

Bu dersin amacı, hukukta araştırma yöntemlerinin önemini belirtirken, hukuksal araştırmada kullanılacak kaynaklara (kanunlar, mahkeme içtihatları, bilimsel içtihatlar) ulaşılmasını belirtmektir. Bu durum dikkate alınarak, öğrenicilerin hukuk ve kanun metinleri ile yargı kararlarını nasıl okuyup değerlendirmeleri gerektiği, çözüme kavuşturulan problemlerin nasıl bir üslupla aktarılmasının uygun olduğu, karşılaşılan hukuksal problemlerin çözümünde dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğu gibi temel konular üzerinde durulmaktadır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 112 Siyasi Tarih

 

Bu dersin amacı, Hukuk Fakültesi öğrencilerine, öğrenimi boyunca göreceği hukuk ilke ve kavramlarının içinde gerçekleştiği ulusal ve uluslararası siyasal çerçeveyi görme olanağı sunmaktır. Osmanlılarda devletten imparatorluğa geçiş süreci, ulus devletin kurulması, Türk Devrimi’nin niteliği gibi konular tartışılmaktadır.

 

HUK 114 Karşılaştırmalı Medenî Hukuk

 

Bu dersin amacı, Türk hukuk sisteminde ve Avrupa’da Medeni hukukun gelişimini ve etkileşimini, Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde Medenî hukuk alanında gerçekleşen kanunlaştırma hareketlerinin etkileri hakkında bilgi vermektir.

 

HUK 160 Hukukun Temel Kavramları

 

Bu dersin amacı, öğrenicilere, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen siyasi ve hukuki olayları anlayabilmeleri ve yorumlayabilmeleri amacıyla, hukukun temel kavramları ve hukuk nedir konusunda temel bir bilgi vermektir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 209 Türk Hukuk Tarihi

 

Türk hukuk tarihi dersinin amacı, Türklerin tarih sahnesine çıkmasından Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan dönemdeki hukuk rejimlerini incelemektir. Bu kapsamda dersin içeriğini, Türk hukuk tarihinin diğer hukuk alanları ile ilişkisi, İslamiyet’ten önce Türk hukuk sistemi, İslamiyet’ten sonra Türk hukuk sistemi, İslam hukukunun özellikleri, Osmanlı devleti hukuku ve Osmanlı devlet teşkilatı ile Tanzimat’tan sonra Türk hukuku oluşturmaktadır.

 

HUK 210 Mali Hukuk

 

Bu dersin amacı, kamu maliyesi içinde yer alan kamu harcamaları ve kamu gelirleri ile ilgili teorik bilgileri vermek, Kamu Maliyesinin Kamu Hukuku içinde yer alan İdare Hukuku ile ilişkisini incelemektir. Vergi Hukuku dersini alabilmek için öncelikle vergi teorilerini ve vergi tekniklerini açıklayarak vergi hukukunun teorik altyapısı oluşturulmaktadır. Kamusal tercihler konusunda maliye, sosyoloji ve siyaset biliminin konularını açıklayan teorilerden bahseder..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 214 Kriminoloji

 

Bu dersin amacı; suç, suçluluk kavramlarını, insanı suça iten etmenleri anlatarak suçlulukla mücadele etme yöntemlerine eleştirel gözle bakabilmeyi sağlamaktır. Bedensel etmenler, fizyolojik etmenler, psikolojik etmenler, psikanaliz, psikiyatri ve suç ilişkisi, uyuşturucu, uyarıcı maddeler, alkol ve suç ilişkisi, organize suç örgütleri, organize suç örgütlerinin ortaya çıkış nedenleri, terör kavramı, terörle mücadele yöntemleri, terörün ortaya çıkış nedenleri, cinsel suçlar, şiddet suçları, malvarlığı aleyhine suçlar, ekonomik suçlar, bilişim suçlarını işleyen suçluların kriminolojik özellikleri ders kapsamına ele alınacak konulardır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 216 Yerel Yönetimler Hukuku

Dersin amacı yerel yönetimlerin yapılanması, organları ve faaliyetlerinin incelenerek demokrasinin gelişiminde nasıl bir rol oynayabileceklerinin ortaya konulmasıdır. Hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan yönetim organlarının kamu hizmetlerindeki fonkisyonları ve bu fonkisyonları yerine getirirken hukuka bağlılığı, yargısal denetimi ve yolları üzerinde durmaktır. İlgili yerel yönetimlerin işlem ve kararlarının değerlendirilmesidir.

 

HUK 218 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

 

Bu derste esas olarak temel hak ve özgürlüklerin korunmasında uluslararası/bölgesel mekanizmalara odaklanılacaktır. Bu amaçla öncelikle BM, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği örneklerinde temel hak ve özgürlükleri koruma mekanizmalarına değinilecek ve temel belgeler ve içtihatlar incelenecektir. Uluslararası veya ulusüstü korumanın önemini gösteren kararlar öncelikle ele alınacaktır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 303 Ceza Hukuku Özel Hükümler I

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler I dersinin amacı; ceza hukuku genel hükümler bilgisinde öğrenilen teorik bilgilerin, belirli suç tiplerinin incelenmesi suretiyle somutlaştırılmasını sağlamaktır. Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hükümler Kitabında suçların hangi ölçüte göre sınıflandırıldığı, uluslararası suçlardan; soykırım, insanlığa karşı suç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti suçu,  kişilere karşı suçlardan; işkence ve eziyet, çocuk düşürtme ve düşürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özgürlüğe karşı suçlardan; tehdit suçu, cebir suçu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, konut dokunulmazlığını ihlal suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan; haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ders kapsamında ele alınacak konulardır. Öğrenciler, yapılacak pratik çalışmalarla, teorik bilgileri somut olaya uygulayacaklardır.

 

HUK 304 Ceza Hukuku Özel Hükümler II

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler II dersinin amacı; ceza hukuku genel hükümler bilgisinde öğrenilen teorik bilgilerin, belirli suç tiplerinin incelenmesi suretiyle somutlaştırılmasını sağlamaktır. Uyuşturucu uyarıcı madde suçları, kamu güvenine karşı suçlardan; görevi kötüye kullanma, zimmet, irtikap ve rüşvet, kamu görevinin terki veya yapılmaması, görevi yaptırmamak için direnme suçları, adliyeye karşı suçlardan iftira, suç uydurma ve yalan tanıklık suçları ders kapsamında ele alınacak konulardır. Öğrenciler, yapılacak pratik çalışmalarla, teorik bilgileri somut olaya uygulayacaklardır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 313 Vergi Hukuku

 

Vergi Hukuku dersi Kamu Maliyesi içinde yer alan teorik bilgilerin Türkiye’de Vergi Kanunları ile nasıl uygulamaya konulduğunu anlatan ve mevcut yasalardaki vergileri teorik ve uygulamalı olarak açıklayan bir derstir. Bu derste vergi hukukunun kaynakları, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergilendirme süreci, vergi hukukunda süreler, mükellefin ödevleri, vergi suç ve cezaları, vergi gelirlerinin yapısı, gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler tartışılacaktır.

 

HUK 316 Ekonomik Suçlar

 

Bu dersin amacı; ekonomik suç kavramını, ekonomik suçların özelliklerini, diğer suçlardan farklılıklarını anlatmaktır.  Karşılıksız çek düzenlenmesine sebebiyet verme suçu, karşılıksız yararlanma suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,   5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 160. maddesinde düzenlenen zimmet suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, sermaye piyasalarında manipülasyon, Vergi Usul Kanunu’na göre kaçakçılık suçları bu ders kapsamında ele alınacak konulardır.

 

HUK 324 Avukatlık Hukuku

Bu dersin amacı, avukatlık mesleğinin tanıtılması ile hak ve yükümlülüklerinin aktarılmasıdır. Bu derste, mahkeme teşkilatı, mahkemelerde çalışan kişiler, avukatlık mesleği, vekil-müvekkil ilişkisi, vekilin hukuki sorumluluğu konuları tartışılmaktadır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 326 Fikri ve Sınai Haklar

 

Bu dersin amacı, öğrencilere Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nun ilkelerini anlatmak, giderek önem kazanan haksız rekabet, marka, patent konularındaki mevzuatı ve bu konulara ilişkin çıkabilecek hukuki sorunları genel olarak incelemektir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nun temel kavramları, haksız rekabet, marka, patent, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ders kapsamında ele alınacak konulardır.

 

HUK 413 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

 

Bu dersin amacı, hukuk felsefesinin temel kavramları ve sorunları üzerine düşündürerek, öğrencilerin farklı türden normların özelliklerini ayırt edebilmelerini, hukuktaki etik sorunların farkına varmalarını ve hukukun neye dayanması gerektiğini görebilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında: norm kavramı ve norm türleri; etik kavramı ve hukuk-etik ilişkisi; H.L.A. Hart’ın, Dworkin’in ve Alexy’nin konuya ilişkin görüşleri; insan hakları kavramı; teori kavramı ve farklı hukuk teorileri üzerinde durulacaktır.

 

HUK 415 Adli Tıp

 

Adli tıp ile ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemeler, adli tıp uygulamalarında sıka karşılaşın konularda genel bakış açısı ve mesleki uygulamalar sırasında adli raporlarda kullanılan, terimler ve tanımlamalar ile ilgili genel bilgi kazandırılır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 416 Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yolları

 

Bu dersin ana amacı uluslararası örgütleri tanımak, türlerini, yapılarını, yetki ve amaçlarını incelemektir. Özellikle BM, NATO, AB ve DTÖ ve bu örgütlerin organlarının kararlarının niteliği ortaya konacaktır. Uluslararası örgütler hukukunun, hukuki kişilik, karar alma mekanizmaları, halefiyet ve bağışıklıklar gibi kimi önemli sorunlarına hitap edilecek ve bu anlamda uluslararası örgütler hukukunun ilkeleri açıklanacaktır. Dersin önemli bir amacı da, BM, EU ve NATO gibi uluslararası örgüt organlarının kararlarının, ulusal hukuk düzenlerini ne derece etkilediğinin tartışılması ve ortaya konulmasıdır.

 

HUK 418 Avrupa Birliği Hukuku

 

Bu ders kapsamında ilk olarak Avrupa Birliği hukukunun kaynakları üzerinde durularak AB’nin diğer uluslararası ve uluslarüstü kurumlarla etkileşimi incelenecektir. Daha sonra AB kurumlarının yapısı, organları, işleyişi, karar alma usulleri üzerinde durularak AB bünyesinde gerçekleştirilen yargısal denetim usulleri ve özel olarak da Avrupa mevzuatı çerçevesinde Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı kararlar ve etkileri incelenecektir.

 

HUK 424 İnsan Hakları Teorisi

 

Bu dersin amacı insan hakları öğretisinin doğuşu ve gelişimi incelemek, insan haklarının kaynağı ve niteliği üzerindeki teorik tartışmaları değerlendirmektir. Bu bağlamda özellikle evrensellik/kültürel rölativizm gerilimi üzerinde durulmakta, yeni hak kategorilerinin yarattığı teorik sorunlar ile insan haklarının korunması için oluşturulan uluslararası mekanizmaların etkililiği incelenmektedir.

 

HUK 426 Uluslararası Ticari Tahkim

 

Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası ticari tahkimin varoluş sebeplerinin, konuya ilişkin genel kavramların, tahkim türlerinin, tahkim sözleşmesinin hazırlanmasının ve yabancı hakem kararlarının tenfizi ve icrasının öğretilmesidir..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 430 İdari Yargı

 

Dersin kapsamında idarenin yargısal denetimi hakkında bilgi verilecektir. Bu kapsamda idari yargı ve örgütünün gelişimi, idari dava türleri olan iptal davası ve tam yargı davası ele alınacaktır. İdarenin sorumluluğunu doğuran haller tanımlandıktan sonra iptal ve tam yargı davalarında verilen teorik bilgiler ışığında idari yargılama usûlü anlatılacaktır. İdari yargılamada davaların incelenmesi usûlü ve nihayet idari davalarda kararlara karşı dava yolu öğretilecektir. Ayrıca dersin teorik çerçevesi her derste verilen güncel olaylar ve mahkeme içtihatları ile somutlaşacaktır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

HUK 432 Medenî Hukuk Uygulamaları

Bu dersin amacı, Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku konularını kapsayan pratik çalışma ve farazi dava çalışmalarıyla konuları pekiştirilmesidir. Bu derste, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar, tüzel kişiliğin sona ermesi ve tüzel kişiliğin kazanılamaması, evlenme işleminde yokluk ve butlan yaptırımı, aile konutu, boşanma davalarında tedbirler, yan sonuçlar, mal rejimi tasfiyesi, soybağı sorunları, ecr-i misl sorunu, Kadastro Kanunu uygulamaları, kat mülkiyeti ve paylı mülkiyet sorunları, önalım hakkının kullanılması, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, satım sözleşmelerinde irade bozukluğu, ayıp ve ifa etmeme, kira sözleşmelerinde tahliye, kefalet ve garanti sözleşmeleri konuları tartışılmakta ve bu konuların her birine ilişkin farazi dava çalışmaları yapılmaktadır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

İKT 152 İktisat

 

Bu dersin amacı, İktisat biliminin konumunu, tartışma konularını ve sorunlarını belirleyerek Hukuk alanında öğrenim gören öğrencilere iktisat bilimini tanıtmaktır..örnek tez konuları, bitirme projesi, bitirme tez örnekleri, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, tez, tez yazımı, doktora tez, tez konuları, tez siteleri, tez önerisi örneği, tez ödevleri, iktisat tez konuları, tez arama siteleri, tez çalışmaları, tez yazma kuralları, muhasebe tez konuları, tez sitesi, tez kuralları,hukuk market, hukuk nedir, hukuk taban puanları, hukuk muhakemeleri kanunu, hukuk fakültesi, hukuk taban puanları, hukuk market, hukuk fakültesi, hukuk alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, hukuk bölümü, hukuk devleti nedir, hukuk dergileri, japon hukuk sistemi, hukuk sosyolojisi, hukuk yüksek lisans, hukuk yüksek lisans programları

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930