Yüksek Lisans Proje Örnekleri

yuksek lisans projeleri

Dersler

ING 151
İngilizce I ve İngilizce II kitap ve ders materyalleri olarak birbirinin devamı niteliğindedir. Bu dersin ana amacı İngilizce bilgi seviyesini geliştirmek, verilen metinleri anlamak, yorumlamak ve bu dilde yetkinlik kazanmaktır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İKT 201
Kıtlık problemine karşı geliştirilmiş modern piyasa ekonomisine genel bakış, ekonomik birimlerin karar vermek süreci, arz, talep ve kaynakların tahsisi, çeşitli piyasaların analizi ve endüstri yapıları, kıtlık, karaborsa, sosyal maliyet ve kar, uluslararası ticaret ve karşılaştırmalı sistemlere yer verilecektir.

HUK157
Bu derste, hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri işlenecektir. Diğer sosyal kurallar, hukukun diğer dalları, bu dalların uygulanması ve yorumlanması üzerinde durulacak ve Türk Yargı Sistemi incelenecektir.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları
İŞL 109
Bu ders kapsamında öğrenciler, işletmelerin zamanımızın dinamik iş ortamının gereklerini nasıl karşıladıklarını, iş dünyasını ve işletmelerin küresel piyasada nasıl başarıyla rekabet ettiklerini öğrenecektir.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları
BİL 151
Bu dersin amacı bilgisayarın donanım ve yazılımı hakkında temel bilgi sahibi olmak, Windows işletim sistemini, Microsoft Ofis paketi kapsamında Word, Excel ve Power Point programlarının kullanımını temel düzeyde öğrenmektir
MAT 151
Bu ders kapsamında, cebirle ilgili temel kavramlar, matris, determinant, lineer denklem sistemleri, rasyonel sayılar, trigonometri ve cebir denklemleri gibi konular irdelenecektir.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları
ATA 151
Ders içeriğinde 19. yüzyılın ortalarından 1924 yılına kadar olan modernleşme süreci değerlendirme altına alınacaktır. Osmanlı Devleti’nde yaşanan Batılılaşma çabaları ve reformlar, sosyal ve ekonomik değişimler, 1. Dünya Savaşı, Türk Milliyetçiliği’nin yükselişi, İstiklal Savaşı, savaşlar, iç ve dış politika; Lozan Antlaşması ve Cumhuriyet’in ilanı üzerinde yoğunlaşılacak olan ana noktalardır.
TRD 151
Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat-sanat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlama, amaç ve bakış açısı, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde (deneme, makale, fıkra ve vb. gibi.) kompozisyon yazma; bir metnin özetini çıkarma); sözlü anlatım bilgileri (genel bilgiler, hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma (tartışma, açık oturum, münazara, anı-fıkra- olay anlatma vd)); Türkçe dilbilgisi(sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı(anlatım öğeleri, dil yanlışları), uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İKT 202
Bu derste, makro iktisat teorisine giriş yapılacaktır. Makro iktisadın konusu, ulusal gelir kavramı, ulusal gelir hesaplamaları, toplam talep ve arz, ulusal gelirin denge düzeyi, Keynesyen varsayımlar anlatılacaktır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

ING 152
ING 151 dersinin genel amaçlarına ek olarak, bu derste öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

MAT 152
İntegral,  matrisler, determinantlar, denklem sistemleri konuları ve bu konuların ekonomi ve işletmeye uygulamaları verilecektir.

ATA 152
Bu ders Lozan antlaşmasından Atatürk’ün ölümüne kadar olan süreci kapsamaktadır; Başlıca konular, Kemalist prensipler doğrultusundaki reformlar, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeler, kültürel ve ideolojik dönüşümler, Türkiye’nin uluslararası ilişkiler pozisyonunda ve dış politikasında gelişmelerdir.

TRD 152
Bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemleri; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri, yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma), anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım), çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açık oturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd)); Türkçe dilbilgisi (sözdizim, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 291
Teori, kavramsal çerçeve, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin gelişimi ve uygulamaları açıklanacaktır. Gelir tablosu, nakit akımı, bilanço ve aktif hesaplar da incelenecek konular arasındadır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İKT 203
Bu dersin konuları temel istatistik kavramları, istatistik metodları, data analizi, korelasyon ve regresyon, olasılık teorisi kavramları, örnekleme hatası, güven aralıkları ve hipotez testleridir.

HUK 257
Bu derste işletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku konuları ele alınacaktır.

 

FEL 153
Felsefenin belli başlı alanlarının ve ana sorunlarının gözden geçirilmesi; felsefî bilginin ve objesinin özelliklerinin belirlenmesi; Bilgi Felsefesi, Etik, İnsan Felsefesi ve Sanat Felsefesi sorunlarıyla ilgili bazı görüşlerin tartışılması.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 212
Bu derste,  finansal tabloların nasıl hazırlanacağı anlatılacaktır.
İŞL 210
İşletme yönetimi ile ilgili teori ve yaklaşımlar, toplam kalite ve globalleşme, yönetim konusundaki çağdaş yaklaşımlar, dış kaynaklardan yararlanma, yalın yönetim ve kıyaslama, değişim yönetimi, sanal ve öğrenen organizasyonlar işlenecektir.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 216
Bu ders, işletme finansına giriş niteliğinde olup konuya ilişkin teori, yöntem ve kavramları ele almaktadır. Ana konu başlıkları; 1) para ve sermaye bütçeleme tekniklerinin zaman değerleri 2) riskin ve yatırımın geri dönüşümünün belirsizliği ve 3) Menkul Kıymetler Borsasının etkinliği 4) optimum sermaye yapısı 5) temettü ile ilgili kurallara ilişkin kararlaryüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 218
Ürüne ilişkin kavramlar ve marka adı, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün yaşam eğrisi, dağıtım kanalları, reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler, bütünleşik pazar iletişimi stratejisi, perakendecilik ve toptancılık konularına değinilecektir.

İŞL 220
Bu ders yaratıcılık sürecini keşfetmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler yaratıcılığı geliştiren farklı teknikleri analiz edecek ve bunları yönetim sürecine uygulayacaklardır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL222
Bu ders kültürler arası karşılıklı ilişkilerin söz konusu olduğu durumlarda bireysel ve örgütsel davranış, yapı ve yönetim uygulamalarını inceler. Grup dinamiği, karşılıklı iletişim, motivasyon, liderlik, algı ve tutumlar, bireysel güç ve politikalar, çatışma yönetimi, konularına odaklanır. Dersin amacı öğrenciye analitik ve pratik müzakere yetenekleri ile donatmaktır.

İŞL 204
Pratiğe dayalı olan bu derste, istatistiksel tahmin yöntemleri, hipotez testi ve modelin istatistiksel olarak uygun hale getirilmesi anlatılacaktır. İstatistiksel araştırma tasarımı ile ilgili örnek uygulamalar yer verilecektir

İŞL 301
Doğrusal (Lineer) Programlama (DP) Problemi ve Modelleme, DP Modellerinin Çözüm Yöntemleri, Duyarlılık Analizi, Ulaştırma Problemleri ve Çözüm Yöntemleri, Atama Problemleri ve Çözüm Yöntemleri.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 361
Bu ders kapsamında, toplam kalite yönetimi, ağ örgütleri, sanal , yalın ve düz yapılanmış örgütler irdelenecektir.

İŞL 341
Bu derste, maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet hesaplama sistemleri anlatılacaktır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları
İŞL 342
Ders finansal bilgi sistemi, yönetim muhasebesinin fonksiyonları, gider analizi, değişken gider, sabit gider, karışık gider anlamı, analizi, yorumu, maliyet-hacim-kâr analizi, alternatif seçim kararları, işletme bütçeleri ve kontrol, standart maliyet uygulaması ve kayıt düzeni konularını içermektedir.
İŞL 344
Bu derste, sermaye piyasaları ve temel özellikleri, sermaye piyasası araçları, merkez bankası ve para politikası araçları, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, menkul kıymetlerin özellikleri, birincil ve ikincil piyasalar, risk ve getiri kavramları, Türkiye’de menkul kıymetler borsası, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri incelenmektedir.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 367
Internet Ekonomisi; Elektronik Ticaret ve İşletme Modelleri; Elektronik İş Dünyasında Pazarlama; Elektronik Ticaret İçin Teknik Bileşenler; Elektronik Ticaretin Yönetimi.

İŞL 365
Bu dersin amacı; işletmelerde çalışmaya aday öğrencilerin karar verme ve problem çözme yönlerinin geliştirilmesidir.. Derste, karar verme sürecindeki aşamalar ve problem çözme teknikleri anlatılacaktır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 363
Bu derste,  Tüketici davranışı pazarlama stratejisi, tüketici davranışlarında algılama, güdülenme, grup etkisi ve danışma grupları, kültür, tüketici karar verme süreci incelenecektir.

İŞL 321
Bu ders, insan davranışlarını anlamaya, tanımlamaya ve gelecekteki davranışlarını tahmin etmeye yöneliktir. Dersin amacı örgüt içerisindeki çalışan bireylerin davranışlarının grup, örgüt ve çevre değişkenlerini dikkate alarak incelenmesi ve analiz edilmesidir.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 329
Bu ders öğrencilere kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık konularında genel bir görüş kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu derste ayrıca uluslararası işletmecilik, yönetsel etik ve kurumsal yönetişim alanlarında konuyla ilgili bazı temalara yer verilecektir.
İŞL 302
Bilgi Sistemlerinde Çağdaş Yöntemler, Örgütlerde Temel Bilişim Sistemleri, Fonksiyonel Bakış Açısından Sistemler, Bütünleşik Yaklaşım: İşletme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi; Bilgi Birikimi Yönetimi Sistemleri, Karar Vermei, Bilişim Sistemleri ve İşletme Stratejisi, Elektronik İşletme Elektronik Ticaret, Dijital İşletme, Karar Destek Sistemleri, Bilişim Sistemleri Değişim Yönetimi, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik ve Kontrol, Sistem Kalitesi, Uluslararası Bilişim Sistemleri, Global Değer Zincirleri, Bilgi Sistemlerinde Etik yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları
İŞL 322
Bu derste yönetim ve liderlik konusundaki temel kavram ve yaklaşımları tanıtmak ve öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Derste, yönetim, yönetici, lider ve liderlik kavramları, yönetimde liderliğin anlamı ve önemi, yönetim ve liderlik arasındaki benzerlik ve farklılıklar, etkileme, güç ve güç kaynakları,   liderlik yaklaşımları, etkin liderlik uygulamaları gibi konular irdelenecektir.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 344
Bu derste, sermaye piyasaları ve temel özellikleri, sermaye piyasası araçları, merkez bankası ve para politikası araçları, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, menkul kıymetlerin özellikleri, birincil ve ikincil piyasalar, risk ve getiri kavramları, Türkiye’de menkul kıymetler borsası, opsiyon sözleşmeleri, futures ve forward sözleşmeleri incelenmektedir.

İŞL 366
Satış gücü kavramı, satış gücü yönetimi ve faaliyetlerinin planlanması, satış gücünün örgütlenmesi,talep ölçümü,satış bütçeleri,satış gücü temsilcilerinin seçimi,eğitimi ücretlendirilmeleri, gerçekleştirme,takip ve kontrol,yasal boyutlar konuları incelenecektir.
UTL 302
İşletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması esnasında gerek duyulan lojistik faaliyetleri ve lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi, konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, malzeme elleçleme ve paketleme konularıyla ilişkisi ele alınmaktadır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 368
Bu derste, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımı, Türkiye ve dünyada bu işletmelere verilen önem ve sağlanan destekler, alternatif finansman tekniklerinden faktoring, forfaiting, finansal kiralama, risk sermayesi, söz konusu tekniklerin tanımları, gelişimleri, birbirlerine göre üstünlük ve sakıncaları konuları örnek uygulamalarla ele alınacaktır.

İŞL 407
Bu ders araştırma kavramının tanımlanması, araştırma yöntem ve tekniklerini, bilimsel araştırma sürecinin planlanması ve uygulanması, problem tanımlanması ve araştırma önerisinin şekillendirilmesi ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanacaktır.

İŞL 445
Dersin içeriğinde bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve analizi, nakit akışı tablosu, fon akım tablosu, özsermaye değişim tablosu ve kar dağıtım tablosunun tanımları, nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve finansal tablolar analiz teknikleri yer almaktadır.

İŞL 423
İnsan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları yönetiminin tanımı, amacı, önemi, kapsamı ve ilkeleri,  stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları, insan kaynakları çevresi, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş tanımları, personel seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans yönetim sistemi, iş değerleme, ücret ve ödüllendirme, endüstri ilişkileri, işçi-işveren ilişkileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 443
Risk Kavramı ve Türleri, Riskin Ölçüm ve Değerlemesi, Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar,  Emtia (Commodity) ve Finansal Futures (Financial Future), Döviz-Faiz ve Endeks Futures, Forward ve Future Fiyatlama.

İŞL 463
Bu ders yönetsel bir bakış açısıyla pazarlama fonksiyonunun analizini sağlamaktadır. Tüm pazarlama stratejisinin bir parçası olarak pazarlama teknik ve mekanizmaları üzerinde durur.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

UTL 301
Dersin amacı, tedarik zinciri yönetimi stratejisi oluşturulurken gündeme gelen yönetim konuları ile problemler hakkında derinlemesine bilgi sağlamaktır. Derse katılan öğrenciler; işletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması için gerek duyulan lojistik faaliyetlerini ve bunların önemini kavrayacak ve değerlendirebileceklerdir. Ayrıca, lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi konumlandırması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, malzeme seçimi ve paketleme konularıyla ilişkisi de bu ders kapsamında verilmektedir.

İŞL 408
Bu ders, İşletme Bölüm başkanının belirlediği bir danışmanın rehberliğinde gerçekleştirilecek bireysel bir çalışmadır.  Bu ders öğrencilerin bağımsız araştırma yapabilme becerisini geliştirmeyi hedefler.
İŞL 424
Bu derste, işletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi anlatılacaktır.
İŞL 448
Risk ve getiri ilişkisi, portföy riskinin ölçülmesi, risk ve çeşitlendirme, portföy teorisi ve uygulamalı yatırım analizi anlatılacaktır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 444
Bu ders bir işletmede denetim sürecinin felsefesinin ve bir işletmede iç ve dış denetimin rolünün anlaşılması ve değerlendirilmesi sağlar. Risk ve kontrol, kanıt ve belgeleme kavramları, denetim standartları, denetçinin hukuki ve sosyal sorumlulukları gibi konular yer almaktadır.

İŞL 464
Bu dersin amacı, girişimcilik ve yenilik hakkındaki teorik ve pratik bilgileri aktarmak, öğrencilerin girişimcilik ve yenilik yapma becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencileri bir taraftan girişimcilikte kullanılan temel kavramlar ile tanıştırırken, diğer taraftan da alan ile ilgili örnek olaylardan hareketle pratik bilgiler sunmaktadır.

İŞL 446
Derste Bütçe türleri, bütçelerin fonksiyonları, işletme bütçe sistemleri, farklı bütçeleme yaklaşımları, bütçeleme teknikleri, işletme bütçelerinin hazırlanması, bütçe kontrolgibi konular ele alınmaktadır

İŞL 422
Küreselleşmenin hızlanmasıyla yerel işletmeler yabancı piyasalara açılarak, yabancı firmalarla stratejik ortaklıklar kurmaya başlamaktadırlar. Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinde gerek Türk yatırımcıların Avrupa piyasalarına girmesini sağlayacak, gerekse direk yabancı yatırımları yerel piyasalara yönlendirecek yöneticilere olan ihtiyaç artmaktadır. Bu dersin amacı geleceğin yöneticilerine şu andaki küresel koşullarla ilgili bir iç görü kazandırmakta yardımcı olmak ve uluslararası işletmeciliğin temel aktörleriyle tanıştırmaktır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

 

İŞL 214

Korku, şok, utanç kavramları terk edilme ve istila edilme travmaları, ilişkilerde karşılıklı bağımlılık, anti-bağımlı ve bağımlılık durumları tartışılmaktadır.

İŞL 224

Perakende mağazaları ve mağaza türleri, mağaza çevresi ve ilişkileri, mağaza kuruluş yeri seçimi, finansal fiyatlama, ticari mal yönetimi, mağaza operasyonları, satış gücü yönetimi, tutundurma karması, tanzim teşhir ve Türkiye’deki perakendeciliğin gelişimi ile ilgili detaylı bilgiler edinmeleri sağlamaktadır.

İŞL 258

Bu derste bilimsel araştırma yöntemleri ve akademik metin oluşturma ele alınmaktadır.

İŞL 303

Para ve döviz piyasalarının işleyişi, risk yönetimi, Türkiye’de döviz ve para piyasalarının gelişme süreci, işleyişi, döviz ve faiz oranlarının oluşumu.

İŞL 305

Dersin genel amacı ekonomik göstergelerin anlaşılmasını sağlamaktır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 337

Bu dersin amacı, modern pazarlama tekniklerini öğrencilere öğreterek değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarının analiz edilmesinin sağlanmasıdır. Bu şekilde pazarlarda karşılaşılan tüketici sorunlarının daha kısa vadede analiz edilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, sektörden örneklerle yeni pazarlama teknikleri anlatılacaktır.

İŞL 343

Bu derste, Kamu Maliyesi dersi içinde yer alan teorik bilgilerin, Türk Vergi Sistemi içinde yer alan Vergi Kanunları ile nasıl uygulandığı anlatılmakta, mevcut yasalardaki vergiler teorik ve uygulamalı olarak açıklanmakta ve vergi problemlerinin çözümü anlatılmaktadır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 370

Bu ders, markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığı ile ilgili kimlik ve imaj bilgilerini de yer verilir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simulasyonları değerlendirilecektir.

İŞL 409

Türk ekonomisinin temel sorunlarını tarihsel süreç içinde incelemek, güncel gelişmeleri izlemek, bunların nedenlerini analiz etmek ve globalleşme olgusunu tartışmaktıryüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 427

Bu ders kapsamında proje tanımı; kalite, zaman ve maliyet açısından proje planlaması; proje organizasyonu ve yürütmede kaynak tahsisi; sonuçlandırma ve kontrol konuları ele alınacaktır.

İŞL 449

Derste temel olarak “girişimcilik” ve yeni bir işletme kurma kararının nasıl alınması gerektiği konuları işlenmektedir. Operasyonel olarak karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ile küçük işletmelerdeki ilişkilerin yapısı bu dersin konu başlıklarıdır.

İŞL 451

Uluslar arası bir pazarı analiz edebilmek ve bu pazara uygun pazarlama stratejilerini geliştirebilmek için gerekli olan pazarlama kavramlarını ve teorileri küresel bir boyutta incelemek ve yorumlamak.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 452

Bu ders, firmaların yönetim ve finansal seçimleri ile ilgili tüm konuları kapsayan, genişletilmiş ve ileri seviyede bir finans dersidir. Daha spesifik olarak, bu derste gelişmiş sahiplik yapısına sahip modern şirketlerin ortaya çıkışı ile ilgili finans teorisi ve bununla ilgili uygulamalara yer verilecektir.

İŞL 461

Dersin amacı, Genel olarak lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi konumlandırması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, malzeme seçimi ve paketleme konularıyla ilişkisi de bu ders kapsamında verilmektedir. Derse katılan öğrenciler; işletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması için gerek duyulan lojistik faaliyetlerini ve bunların önemini kavrayacak ve değerlendirebileceklerdir.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 464

Bu dersin amacı, girişimcilik ve yenilik hakkındaki teorik ve pratik bilgileri aktarmak, öğrencilerin girişimcilik ve yenilik yapma becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencileri bir taraftan girişimcilikte kullanılan temel kavramlar ile tanıştırırken, diğer taraftan da alan ile ilgili örnek olaylardan hareketle pratik bilgiler sunmaktadır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

İŞL 453

Reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, kişisel satış, ticari fuarlar ve satış noktası iletişim materyallerinin birbiri ile uyumlu bir koordinasyon içinde  marka ve pazarlama karmasının diğer unsurları ile birleştirilmesi sürecidir.

İŞL 421

Bu derste, Japon yönetim felsefesi olan toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde tam zamanında üretim, kalite çemberleri, takım çalışması, POKE-YOKE, Demin döngüsü konuları irdelenir. Yalın yönetim düşüncesinin kaynağı olan yalın üretim organizasyonunun bileşenleri bu ders kapsamından tartışılır.yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık, pazarlama tezleri, turizm tezleri, ekonomi tezleri, eğitim tezleri, yüksek lisans tezleri, işletme yüksek lisans tezleri, lisans tezleri, üniversite tezleri, bitirme tezleri örnekleri, iktisat tezleri, lisans tez örnekleri, tez örnekleri indir, hazır tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, pazarlama tez örnekleri, tez orneklerı, işletme tez örnekleri, işletme tez konuları

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930