İletişim Lisans Bitirme Tezi

iletisim fakultesi

101 Bilimsel araştırma yöntemleri

İletişim öğrencilerini araştırma ve istatistik kavramları ile tanıştırmak, araştırma türlerini öğretmek, veri toplama, evren, örneklem ve ölçme kavramlarını tanıtmak, temel istatistik analizlerini öğretmek. bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,

PRP 102 Kişilerarası iletişim

Kişilerarası iletişim dersi, öğrencinin toplumsal etkileşim yollarını öğreneceği; günlük yaşam, beden dili, toplumsal cinsiyet, kimlik, kültür, değer, başarı, aile, söylem, rol gibi temel kavramlar üzerinden yürüyen kuramsal bir yapı sergiler. Öğrencinin kendi varlığı ile sürekli değişen toplumsal durumlar arasında sağlıklı bir köprü kurmasına yardımcı olacak bilgiler sunar.  Öğrencinin kişisel isteklerini toplumsal kodlarla uyum içinde ifade edebilmesini sağlamaya yöneliktir. Öğrenciyi ideal insan ilişkileri kurmak konusunda desteklemeyi de amaçlar, bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 103 İletişim semineri

İletişim semineri, halkla ilişkiler öğrencilerinin bilgi gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanan ancak iletişime makro düzeyde bakan teorik bir derstir. Her bir seminer iletişim başlığı altında yer almakla birlikte bir sonraki seminerden konu olarak bağımsızdır. Dersin amacı birinci sınıf halkla ilişkiler öğrencisini özellikle gündelik yaşam ve iş hayatındaki iletişim fonksiyonları ile ilgili bilgi sahibi yapmaktır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 205 Kurumsal iletişim

Bu derste öğrenciler; kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak üzere kurumun hedef kitlelerle ilişkilerini düzenleyerek onları bilgilendirmek ve olumlu bir algı yaratmak amaçlı yönetim sürecinin bir fonksiyonu olan kurumsal iletişimi kavramsal temeli ve uygulamaları ile ele alacaklardır.

PRP 208 Reklamcılığa giriş

Öğrencilere iletişim süreci ve pazarlama karması içerisinde yer alan temel reklamcılık fikirlerini vermeyi amaçlamaktadır. Özellikle, reklamların pazarlama iletişimi sürecindeki yeri ile tüketici karar süreci ile ilişkileri de bu ders de işlenecektir. Reklam kavramı, tanımı, tarihsel gelişim süreçleri ve reklamların Pazar ekonomisi içindeki yeri ve önemi ele alınacaktır. Reklamların değişen işlevleri, reklam araştırmaları ve reklam mecralarının kazandığı farklı tanımlar da bu ders kapsamında işlenecektir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 209 Halkla ilişkilere giriş

Halkla İlişkilere Giriş dersi, öğrencilerin halkla ilişkiler bilimi ve uygulamalarıyla ilgili başlangıç bilgilerini edinmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu dersle öğrenciler, halkla ilişkiler kavramını anlayacak, halkla ilişkiler sürecini kavrayacak, Halkla ilişkiler uygulamalarını algılayıp eleştirebilecek teorik bilgilere sahip olacaktır. Bu derste, halkla ilişkiler kavramı ve ilgili diğer kavramlar, halkla ilişkiler süreci, medya ilişkileri, halkla ilişkiler uygulamaları yer alacaktır.

PRP 210 Protokol ve ilişki yönetimi

Protokol ve İlişki Yönetimi dersi, sosyal yaşam ve iş yaşamında protokolün önemi, kamu veya özel kurumların etkinliklerinde uyulması gereken protokol bilgileri, nezaket kuralları, hitap, tanıştırma gibi davranışları kapsayan sosyal protokol konularını içermektedir.

PRP 213 Müşteri ilişkileri yönetimi

Derste modern işletmenin yönelimlerinden müşteri odaklılığın bir yansıması olarak müşteri ilişkileri yönetimi temel unsurları ve uygulamalarıyla incelenecektir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 215 Marka iletişim stratejileri

Bu ders marka iletişimi ile ilgili, marka konumlandırma, duygusal pazarlama, mesaj stratejileri, tekrarların analiz edilmesi gibi marka kavramları ve iletişim çalışmalarını açıklamayı amaçlamaktadır.

PRP 218 Halkla ilişkiler araştırmaları

Halkla ilişkiler hem bir stratejik yönetim fonksiyonudur hem de müşterileri için iletişim stratejileri öneren, danışmanlık yapan bir yapıya sahiptir. Bunları yaparken araştırmayı çok yoğun olarak kullanmak durumundadır. Sektördeki artan rekabet ile araştırması olmayan, ölçümlenmesi yapılamayan kampanyaların bir değeri yoktur. Bu ders kapsamında halkla ilişkiler alanında araştırmaların yapılması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olunması amaçlanmaktadır.

PRP 220 Pazarlama iletişimi

Öğrenciler bu dersle, pazarlama iletişiminin temel unsurlarını ve ilişkili temel kavramları daha geniş bir biçimde düşünecek, pazarlama iletişimi planlamasının ve uygulamalarının nasıl yönetileceğiyle ilgili bilgi birikimine sahip olacak, yaratıcı strateji ve mesaj stratejisi bakımından uygulamaları eleştirebilecek ve pazarlama iletişimi uygulamalarıyla değerlendirebileceklerdir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 261 New media and popular culture

Bu dersin amacı yeni medya ile ilgili son gelişmeleri incelemek ve  yeni medya okur yazarlığını tartışmaktır. İnternetin geleceği ve toplumu nasıl şekillendirdiği dersin ana konuları arasındadır. Bu ders öğrenciler bizi çevreleyen medya araçlarıyla ilgili eleştirel bir bakış açısı kazanacaktır.

PRP 263 Business and society

İşletme ve toplum ilişkilerinin dinamik yapısı bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. İşletmeler günümüz dünyasında yeni roller ve sorumluluklar üstlenmektedirler. Ders işletmelerin paydaş hassasiyeti sosyal sorumluluklarını gözeterek operasyonlarını yürütmelerini konu etmektedir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 308 Medya planlama

“Bir ürün veya hizmete ait reklam mesajını, potansiyel tüketicilere iletmenin en iyi yolu nedir?” sorusuna yanıt bulmak için, bir dizi probleme en iyi cevapları sağlayacak kararları inceler. Potansiyel tüketicinin ne kadarına ulaşılmalı, reklam mesajı iletmek için hangi medya araçları kullanılmalı, belirli bir zaman aralığında hedef kitle bir reklamı kaç kez, hangi zaman diliminde, hangi pazarda görmeli konularının araştırılması sağlanmaktadır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 310 Reklam kampanyaları

Ders grafik tasarım atölyesi şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerden kuracakları reklam ajansı aracılığıyla bir reklam kampanyasının tüm adımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Grup çalışmasıyla yürütülecek reklam kampanyası ile her hafta kampanyanın bir aşaması tamamlanacaktır.

PRP 313 Sunuş teknikleri

Öğrencilere iş yaşamında yapmaları gereken sunuş çalışmaları için gereksinme duyacakları sunuş hazırlama ve sunma bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 314 Kampanyada görsel tasarım

Bu derste, bir kampanyanın planlama ve uygulama süreçleri tüm detaylarıyla incelenerek, öğrencilerin gerçek bir kampanya için çalışmalar yapması hedeflenmektedir. Amaç sosyal sorumluluk gibi benzer faaliyetleri, söz konusu derneklerin partnerliğinde dolaylı olarak dersin içeriğine yerleştirmek ve öğrenciye kampanya süreçleriyle ilgili çok boyutlu bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, kampanyanın amaç tanımı ve araştırma verileri bağlamında, hedef kitle, iletişim araçları ve ortamlarının seçimi; bütçe, zamanlama, etik ve yasal sınırlamalar da göz önünde bulundurularak strateji belirlenmesine ilişkin teorik bilgilere ve kampanyanın görselleştirilmesine ilişkin uygulamalara yer verilmektedir.

PRP 315 Halkla ilişkiler kampanyaları

Araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme evrelerini içeren halkla ilişkiler kampanyasının nasıl yaratıldığı konusunda bilgiler içeren derste halkla ilişkiler fonksiyonu ve rolleri detaylı bir şekilde örnek olaylar yardımıyla incelenir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 317 Halkla ilişkiler yazarlığı

Bu dersin amacı, öğrencilere halkla ilişkiler programının yürütülmesi aşamasında ihtiyaç duyacakları yazarlık bilgisini ve becerisini kazandırmak ve bu sayede de halkla ilişkiler yönetimi kapsamında mesaj tasarımının nasıl planlanması ve yapılması gerektiğinin uygulamalı bir şekilde öğretilmesidir. Dersin kapsamında; halkla ilişkiler yazarlığının önemi ve amaçları, halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve görsel materyaller, haber üretim sürecinde halkla ilişkiler uzmanları ile gazeteciler arasındaki ilişkiler, halkla ilişkiler yazarlığında etkili mesaj oluşturma ve yazım süreci, halkla ilişkilerde medyaya yönelik uygulamalar gibi konular yer almaktadır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 404 İletişim hukuku

Basınla ve yayınla ilgili yasal düzenlemeler, temel hak ve özgürlüklerin çerçeve oluşturduğu bu derste, yasama-yürütme-yargı ve medya ilişkisi sorunsallaştırılmaktadır.

PRP 405 Bitirme projesi I

Bitirme Projesi I dersinde öğrenciler, iletişim alanı içinde çeşitli uygulamaların birini tercih edip buna uygun bir çalışma yaparak, bitmiş bir ürün sunmakla yükümlüdürler. Proje I’de ders olarak, Bitirme Projesi dersi kapsamında öğrencinin tercih ettiği iletişim alanına yönelik bir proje dosyası hazırlayarak sunması gerekmektedir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 406 Bitirme projesi II

Bitirme Projesi II dersinde öğrenciler, Bitirme I projesinde hazırladıkları dosyayı  başarıyla uygulanabilir hale getirerek, projelerini tamamlar ve mezun olmaya hak kazanırlar.

PRP 407 Tüketici davranışları

Tüketici Davranışları dersi, firmanın pazarlama iletişimi stratejilerinin geliştirilmesinde, bazı süreçlerin nasıl işlediğinin dikkate alınmasını amaçlamaktadır. Tüketici davranışlarının temelinde yatan unsurların irdelenmesiyle birlikte, tüketicinin satın alma davranışında bulunurken neleri dikkate aldığının, nelerden etkilendiğinin(öğrenme, tutum, algılama, değer ve ihtiyaçlar, kültür, yaşantılar ve kişilik vb.) incelenmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 408 Reklam yazarlığı

Bu ders, reklam sektörünü tanıtmak ve değişik mecralarda oluşturulan reklamlardaki yaratıcılık unsuruna odaklanmayı amaçlar. Reklam yazarlığı sadece metin yazarlığı olarak anlamlandırılmayıp, öğrencilerin yaratıcı fikir bulma ve geliştirme ve yazılı/görsel hale getirme süreçlerini uygulamalı olarak yaşatmaktır.

PRP 452 Marketing mysticism

Bu dersin amacı mistik öğelerin pazarlama ile nasıl ilişkilendirildiği ortaya koymaktır. Bu amaçla mistik faktörlerin pazarlama iletişiminde nasıl kullanıldığı ve yeni eğilimlerin nasıl geliştiği ortaya konacaktır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

PRP 454 Political campaigns and new media

Bu dersin amacı yni medya politika arasındaki ilişkiyi üç ayrı açıdan incelemektir: seçmen, siyasi partiler ve adaylar ve medya. Medya olarak yeni medya araçları ele alınacaktır. Özellikle etkileşim ile birlikte yeni medyanın siyaset yapma biçimini nasıl değiştirdiği ortaya konacaktır.

PRP 499 Internship

Öğrenciler diploma almaya hak kazanmak için staj programını tamamlamalıdırlar. Öğrencinin sektörel gelişimini sağlamak amacıyla kuramsal bilgilerini pratiğe uygulaması amaçlanmaktadır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

ATA 151- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

ATA 152- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

FEL 454 İletişim etiği

Bu ders, öğrencinin iletişim etiğine ilişkin edindiği teorik çerçeveyi uygulamaya dönüştürmeyi amaçlar. Bu amaç için katılımcılar seçtikleri bir medya temsilini yapı bozuma uğratıp daha sonra ise yeniden yapılandırırlar. Dönem sonunda bu süreçte elde edilen ürünler sergilenir.Ders bünyesinde, Modern Toplumda Üretim Biçimi ve İlişkileri, Etiğe İlişkin Temel Kavramlar, İletişim Etiğine ilişkin Temel Tartışmalar, Medyadan Güncel Etik Problemlere İlişkin Örnekler ele alınır ve işlenir.

RCT 103 İletişim bilimine giriş

Kavramsal düşünmenin temel oluşturduğu bu derste amaçlanan, öğrencilerin ders sürecinde öğrendikleri bilgileri (teoriyi) gündelik yaşamla (pratikle) örtüştürebilme ve yorumlayabilme yeteneği kazanmalarıdır. Böylelikle küresel sistemde iletişim biçim ve teknolojilerinin kişilerin zihinsel kurgularını belirleme ve sürdürme süreçlerini kavramaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, Günümüz dünyasında iletişimin anlamı, temel kavramları, yeri ve önemine ilişkin genel bir giriş yapılarak Geleneksel Kitle İletişim Kuramları, Kitle iletişiminin temel özellikleri, Medyadan Güncel Etik Problemlere İlişkin Örnekler,“Yabancılaşma” ve “Kültür Endüstrisi” ,Yeni Medya ve Sorunları gibi konular ele alınır.

RCT 107 Medya ve topluım

Bu dersin amacı; medya içeriklerinin üretimi ve tüketimi üzerine yapılan çalışmaları eleştirel açıdan incelemektir. Ders süresince, dünyada ve –özelinde- Türkiye’de var olan radyo, televizyon, film, gazete, reklam ve internet gibi mecraları içeren medya endüstrisine odaklanılmaktadır. Ayrıca bu derste medya kurumları ekonomik ve sosyal açıdan irdelenmekte; medya ve toplum arasındaki ilişki, yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ve medya politikaları bağlamında tartışılmaktadır. Bu ders; medyanın çağdaş toplumlarda üstlendiği kültürel ve siyasi etkiyi de incelemektedir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

RCT 203 İletişim kuramları

Bu ders iletişim alanındaki savları/kuramları tarihsel bir süreç içerisinde ele alır. Dersin genel amacı iletişim kuramlarını sosyal, politik ve kültürel bir çerçevede tartışarak gündelik hayatımızda önemli rol oynayan kitle iletişim araçlarının toplumsal rolleri, kullanımları ve değişimleri ile ilgili yeni bakış açıları kazandırmak, medya, toplum ve izleyici/kullanıcı arasındaki olası ilişkiler konusunda kapsamlı bilgi sağlamaktır.

RCT 208 Siyasal iletişim

Siyasal iktidar mücadelesinde, iletişimin ve kitle iletişim araçlarının önemi, işlevi ve propaganda konusunda öğrencileri bilgilendirmek bu dersin temel amacıdır. Siyasal iktidar kavramı, siyasal örgütlenme, siyasal partilerin yapısı, parti içi demokrasi, iletişimin önemi, ideoloji, propaganda, kamuoyu, siyasal tanıtım gibi başlıklar, bu dersin kapsamı içinde ele alınır.

RCT 305 Uluslararası iletişim

Uluslararası ilişkiler ve medya ilişkileri üzerinden hareket ederek, küreselleşmenin medya üzerindeki etkilerinin ele alındığı derste, küreselleşme yaklaşımı ve eleştirileri, uluslararası haber ajansları, çalışma şekilleri, habere yaklaşımları, küreselleş-menin haberciliğe kültürel, siyasi ve teknolojik olarak katkıları ve yönlendirmeleri, dış politikanın belirlenme sürecinde TV ve gazetelerin etkileri,yeni iletişim alanı olarak internet gazeteciliği, savaş ve kriz dönemi haberciliği, dezenformasyon, iliştirilmiş gazetecilik, BBC, CNN’nin TV yayıncılığı, bir alternatif olarak El Cezire TV başlıkları incelenir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

TRP 210 Medya ekonomisi

Dersin kapsamında; medya ekonomisinin kapsamı, medyanın ekonomik özellikleri,  medyanın mülkiyet yapısı, medyada üretim ve dağıtım maliyetleri, medya sahipliği ve sermaye ilişkileri, medya ürünlerinin üretim ve dolaşımı, medya işletmelerinde tekelleşme, küreselleşmenin medyada yarattığı etkiler ve medyanın finansmanı gibi konular yer almaktadır.

VCD 102 Temel fotoğraf

Görsel iletişim sistemi içinde araç olarak fotoğrafın kullanım alanlarının yoğunluk kazanması ve bu alanlarda gösterdiği dil çeşitliliği fotoğrafın önemini artırmaktadır. Bu ders ile öğrencilerin fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, sanat ve eğitim alanlarında görüntü üretimi, aktarımı ve iletişimine yönelik bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Eğitim programında bilgi, yaratıcılık ve teknolojik süreç olmak üzere birbirlerini tamamlayan üç temel kavram üzerine yapılandırılan dersin içeriği: Fotoğraf Makineleri: Türleri ve birimleri, Objektifler: Türleri ve genel özellikleri, Pozlama ve Değişkenler: Diyafram, Pozlama ve Değişkenler: Enstantane, Alan Derinliği, Fotoğrafta Hareket, Fotoğraf Çekiminde Kullanılan Aksesuarlar, Işık ve Aydınlatma ve Kompozisyon Oluşturma.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

VCD 107 Bilgisayar uygulamaları

Ders süresince PC tabanlı yazılım kullanımı için temel kavramlar incelenecektir. Bilgisayar donanımı ve çalışması, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, bilgisayar üzerinden sunum yapabilme ders kapsamında ele alınacaktır. Bilgisayar destekli tasarımın uygulama araçları ve programlarının temel işlevleri üzerinde durulacaktır. Bilgisayarların iş ve sosyal hayat üzerindeki etkisi de ayrıca tartışılacaktır.

VCD 108 Görüntü işleme

Fotoğraf görüntüsü üzerinde çeşitli müdahale olanakları sağlayan yazılımlar sayesinde görüntüde bir takım düzenlemeler ve müdahaleler yapabilme olanakları gelişmiştir. Bu derste öğrenciler yazılımlar aracılığıyla görüntü üzerinde yapılan temel müdahaleler, düzenlemelerin yanı sıra birden fazla görüntüyü tek görüntü halinde dönüştürme işlemlerini gerçekleştirme yöntemlerini öğrenerek becerilerini geliştireceklerdir.

VCD 204 Görsel Okuma Yöntemleri

Her görsel metnin yalnızca seyirlik bir tasarım değil, aynı zamanda disiplinlerarası bakış gerektiren bir ürün olduğu savından hareket eden bu ders, çeşitli görsel metinleri tarihsel bir bakışla okuma ve anlama pratiği kazandırmaktadır.

VCD 252 Masa üstü yayıncılık

Grafik Tasarımın temel ilkelerinin ve prensiplerinin öğrenilmesi ve bunların broşür ve poster tasarımı gibi proje çalışmalarıyla uygulamalarının yapılması.  Bu derste dergi ilanları, el ilanları ve broşürlerin tasarımı için sayfa düzenlerinin yapılması öğretilmektedir. Aynı zamanda tipografi, grafik ve yazı düzenlemeleri ile çizim araçlarının kullanılması öğretilmektedir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

TRD 151- Türk Dili I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

 

TRD 152- Türk Dili II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

 

İNG 231 Expository Reading and Writing

Bu ders öğrencilerin akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders; okuma stratejilerini amaca uygun seçilmiş okuma parçalarıyla ve yazma becerisini ise kurallı yazma yöntemi ile geliştirmeyi amaçlamaktadır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

 

İNG 232 Analytical Reading and Writing

Öğrencilerin bu derste akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamaları ve yorumsal yazma alıştırmalarıyla İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri, ilgili akademik bağlamdaki makaleleri anlamaları ve bu doğrultuda değişik yapılar kullanarak kompozisyonlar yazabilme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim,iletişim, iletişim çeşitleri, iletişim fakültesi, iletişim türleri, iletişim fakültesi, iletişim akademisi, iletişim araçları, iletişim bilgisi dersi, iletişim cümleleri, iletişim engelleri, iletişim fakülteleri, iletişim görselleri, iletişim gazi, iletişim hukuku, iletişim ofis, iletişim süreci, iletişim videoları, iletişim yöntemleri, iletişim yüksek lisans, iletişim yazıları

 

HİT 470 Everyday life in different cultures

Dünyayı anlamakta kültürün önemi yadsınamaz. Kültür sadece akılcı bir yöntemle değil aynı zamanda somut olarak incelenmelidir. Hem tarihsel hem de kültürlerarası örneklerle gündelik hayatta dikkat etmediğimiz ama kültürün etken olduğu konular incelenecektir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930