İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ
VE İDARİ  BİLİMLER FAKÜLTESİ
İSLETME (TÜRKÇE) BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
1.YY
ĐSL 101 Đsletmeye Giris (3-0 3)

   işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
Basarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı
değisim gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin,
sorumluluklarının ve yeteneklerinin gelistirilmesi dersin temel amacını olusturmaktadır.
Bu süreç, aynı zamanda günümüz yönetici ve örgütlerinin karsı karsıya kaldığı çevresel
sartların, baskı ve zorlukların anlasılmasına yardımcı olur. Baska bir deyisle öğrenciler,
isletmeciliğin terminolojisi veya sözlüğüyle tanısacak, isletme yönetimi ile ilgili temel
kavram ve teorilerin gerçek is yasamına uyarlaması hakkında ön bilgiye sahip
olacaklardır. Đsletme Yönetimine Giris dersinde islenecek bazı temel konular arasında;
yönetim, isletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve
kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, her ne
kadar halihazırda müfredat içerisinde doğrudan yer almasa da iletisim, yönetim bilisim
sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik/girisimcilik gibi konulara da dönem
boyunca olanaklar dahilinde yer verilecektir.

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
MAT 101 Matematik I (3-0-3)
Sayılar; Aritmetik Đslemler; Sayı Sistemleri; Ondalık Sayılar ve Rasyonel Sayıların
Ondalık Açılımı; Mutlak Değer Kavramı; Birinci Dereceden Denklemler ve Esitsizlikler;
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler; Rasyonel Denklemler; Birinci
Dereceden Đki ve Üç Bilinmeyenli Denklemler; Rasyonel Đfadeler; Rasyonel Đfadelerin
Đslemleri; Oran ve Orantı Yüzde Hesaplamaları; Denklem ve Esitsizlikler; Denklem
Sistemleri ve Çözümleri; Fonksiyonlar; Fonksiyon Kavramı; Bileske ve Ters Fonksiyon
Kavramı; Değerlerin Elde Edilmesi; Grafik Çizimi ve Bazı özel Fonksiyon Grafikleri
EKO 101 Ekonomi I (3-0 3)
Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini olusturan piyasa yapısı, firma ve
tüketici davranıslarını incelemektir. Bu dersin islenecek temel konuları arasında; Kıtlık
kavramı, Talep, Arz ve Piyasa, Esneklik, Tüketici Tercihi teorisi, Farklı Piyasa Yapıları
ve bu Piyasalarda Fiyatın Belirlenmesi yer almaktadır.
ĐNG 103 Đngilizce I (2-0-2)
Dersin amacı öğrencilerin Đngilizce dinleme, okuma, yazma ve konusma becerilerini
gelistirmektir. Bu amaca yönelik olarak temel kavramlar ve dilbilgisi kuralları ayrıntılı
olarak öğrencilere aktarılmaktadır.

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
TRK 101 Türkçe I (2-0 2)
Anadili bilincini olusturarak Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak
Yazılı ve sözlü iletisim becerilerini gelistirmek Yaratıcı ve elestirel düsünce gücünü
gelistirmek Yasama sorgulayıcı ve elestirel bir gözle bakmalarına yardımcı olmak
Okuma (ortak roman, karsılastırmalı roman), yazma (elestirel değerlendirme ödevleriyle),
dinleme (söylesilerle) ve konusma (sunumlarla) yetilerini gelistirmek
Ulusal ve evrensel nitelikteki sanat ve düsün insanlarını tanıtarak, entelektüel dünyaya
girmelerini sağlamak
2.yy
MAT 102 Matematik II (3-0-3)
Đntegral: Belirli integral, Belirli integralin özellikleri, Diferansiyel ve integral hesabın
temel teoremi, Düzlemsel bölgelerin alanları; Đntegral Teknikleri: Değisken değistirme,
Kısmi integrasyon, Rasyonel fonksiyonların integrali; Đntegral Uygulamaları: Đntegralin
ekonomik ve diğer uygulamaları; Katlı Đntegraller: Đki ve üç katlı integraller ve
uygulamaları; Matrisler; Determinantlar; Lineer Denklem Sistemleri.
EKO 102 Ekonomi II (3-0 3)
Bu derste, ulusal düzeyde cereyan eden ekonomik olayları inceleyen makro ekonominin
temel konuları incelenecektir. Makro ekonominin amacı; ulusal düzeyde meydana gelen
ekonomik değismelerin bireyleri, firmaları ve piyasaları nasıl etkilediğini tartısmaktır. Bu
derste: Milli Gelir, Enflasyon, Üretim ve Büyüme, Finans Piyasaları, Tasarruflar,
Yatırımlar ve Faiz oranı, Đssizlik, Açık ekonomi, Toplam Talep ve Toplam Arz konuları
incelenecektir.

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
HUK 102 Hukuka Giris (2-0-2)
Dersin amacı kapsamında, hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplumsal yasamda,
hukukun yerini ve önemini tesbit ederek, hukuk kurallarının din, ahlâk ve görgü
kurallarında hangi alanlarda farklılıklar tasıdığını ve bu kurallar arasındaki etkilesimleri
tesbit etmek; hukun uygulanması alanında ve hukuk veya kanun boslukları konu
olduğunda, hâkime tanınan yetkiler, dürüstlük kuralının uygulanması ve etkileri ve islevi
ve hukukun uygulanmasında konu olan kıyas yolu gibi yöntemler, hukukun dalları, Türk
yargı sistemi, hukukta yorum sistemleri incenerek, hukuk alanında en temel bilgiler
verilmektedir.
TRK 102 Türkçe II (2-0 2)
Anadili bilincini olusturarak Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak
Yazılı ve sözlü iletisim becerilerini gelistirmek Yaratıcı ve elestirel düsünce gücünü
gelistirmek Yasama sorgulayıcı ve elestirel bir gözle bakmalarına yardımcı olmak
Okuma (ortak kitap, karsılastırmalı kitaplar), yazma (elestirel değerlendirme ödevleriyle),
dinleme (söylesilerle) ve konusma (sunumlarla) yetilerini gelistirmek
Ulusal ve evrensel nitelikteki sanat ve düsün insanlarını tanıtarak, entelektüel dünyaya
girmelerini sağlamak

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
ĐNG 104 Đngilizce II (2-0 2)
Dersin amacı öğrencilerin Đngilizce I dersinde öğrenmis olduğu bilgilerin pekistirilmesi,
Đngilizce dinleme, okuma, yazma ve konusma becerilerinin gelistirmesidir. Ayrıca
öğrencilerin çeviri yapabilmesi amaçlanmaktadır. Bu yönde uygulamalı çalısmalar
yapılmaktadır.
3.yy
ĐSL 201 Yönetim ve Organizasyon (3-0 3)
Bu derste öğrencilere ‘geleneksel’ olduğu kadar en yeni yönetim paradigmalarını
anlamaya yarayacak kavramsal araçlar öğretilecektir. Geleneksel yaklasım, yönetimin
amacını insanları denetlemek olarak görürken, yeni yaklasımlar insanların yaratıcılığını
ortaya çıkarmaya, paylasılabilir vizyon ve değerlere ulasmaya odaklasmaktadır. Dersin
kurgusu temel yönetim fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, yönlendirme, denetleme)
esas almaktadır. Bunlar arasında özellikle örgütlemeye ağırlık verilecektir: Yapısal
tasarımın boyutları, yöneticilerin stratejik amaçlara ulasmada kullanabilecekleri tasarım
alternatifleri, yenilik ve değisimi özendirecek yapısal tasarımlar, insan kaynakları
fonksiyonunun tasarım ve kullanımı gibi.

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
MAT 111 Đstatistik I (3-0-3)
Đstatistiğin Tanımı: Tarihçesi, Önemi; Veri Toplama, Veri toplama çesitleri ve araçları,
Verilerin sınıflandırılması, Toplanan verilerin istatistik serileri seklinde ifadesi; Đstatistik
Serilerinin Grafik Çizimi; Ortalamalar; Duyarlı ve Duyarlı Olmayan Ortalamalar;
Değiskenlik Ölçüleri: Değisim katsayısı, Standart sapma, Momentler; Olasılık: Önemli
olasılık dağılımları, Binom, Poisson, Normal dağılım; Normal Dağılım: Normal eğri
altında kalan alan hesabı bu dersin konuları arasında yer almaktadır.
ĐSL 215 Muhasebe I (3-0 3)
Bu derste muhasebe döngüsündeki herbir adıma özel vurgu yapılarak Finansal Muhasebe
Bilgi Sisteminin kayıt islemlerini tanıtmak ve ders tamamlandığında öğrencilerin is
olgularının muhasebelestirilmesini ve gerekli dönemsonu düzeltme kayıtlarını
yapabilecek ve mali tabloları hazırlayabilecek duruma gelmelerini sağlamak
amaçlanmaktadır. Dersin temel konuları arasında: temel muhasebe esitliği; hesapların
çalısması ve çift yanlı isleme yöntemi; muhasebe döngüsü; temel mali tablolar; mal alım
satımı ile ilgili muhasebe kayıtları; duran varlıklar ve amortisman yer almaktadır.
HUK 305 Đsletme Hukuku (2-0 2)
Ders, ticaret hukuku ve borçlar hukukunu teorik ve uygulamalı olarak öğretmeyi
amaçlamaktadır. Belli baslı ders konuları: temel kavramlar, ticaret hukuku-medeni hukuk
iliskileri, ticari isletme, ticari sirketler, kıymetli evrak esasları ve kooperatifler. Borç ve
alacak iliskileri borcun ödenmesi, zamanı ve yeri.
ATA 201 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I (2-0 2)
Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kurulusu,
Yükselisi ve Çöküs Nedenleri, Osmanlı Devleti’nin Parçalanması, Kurtulus Savası’nın
Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savas ve Barıs (Lozan)

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 

.
4.yy
ĐSL 216 Muhasebe II (3-0-3)
Duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar, borç hareketlerinin
izlenmesi, gelir tablosu hesaplarının muhasebe kayıtlarında izlenmesi, KDV muhasebe
islemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme
kayıtları, muhasebede kullanılan belgeler ve fisler, mizanlar, yardımcı hesaplar, bilanço
esasına göre tutulacak defterlerde tek düzen hesap planına göre uygulamalar,dönem sonu
islemleri.
ĐSL 202 Örgütsel Davranıs (3-0 3)
Örgütsel tasarım dersi esas olarak büyük ve dinamik örgütlerde, örgüt çalısanlarının ve is
süreçlerinin etkin ve etkili bir performans için nasıl tasarlanması, denetlenmesi ve
birlestirilmesi gereği üzerinde durmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler: (i) gerek teorik
gerekse uygulamalı açıdan örgüt teorisi, yapı ve tasarım ilgili temel kavramları; (ii) örgüt
semaları ve proje programları gibi “örgütsel yol haritaları” nı değerlendirebilmeyi; (iii)
örgütsel misyon ve amaçların, kullanılan teknolojilerin, örgütsel çevre ve kültürel
farklılıkların örgütsel koordinasyonu ve denetimi nasıl etkilediğini; (iv) farklı tasarım
stratejilerinin değisik kosullara göre ne derecede uygun olduğunu ve (v) örgüt tasarımı ile
ilgili kavram ve ilkelerin hakkında bilgi sahibi olunan gerçek bir örgüte nasıl
uygulanabileceğini öğrenmis olacaklardır. Dersin kapsamı içerisinde yer alan konulardan
bazıları sunlardır: Örgütlerde yarardas (stakeholder) yaklasımı, örgütsel tasarım alanında
son gelismeler, örgütlerarası bağlantı mekanizmalarıyla ilgili literatürdeki son gelismeler,
strateji ve yapı iliskisi, uluslararası strateji ve yapı, küresel örgütsel yapı, bilgi
teknolojileri ve örgüt yapısına olan etkisi.

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
MAT 112 Đstatistik II (3-0 3)
Đstatistik I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, Örnekleme Teorisi: Örnekleme
teknikleri, Örnek seçimi; Đstatistiksel Tahminler; Nokta ve Aralık Tahminler; Đstatistiksel
Karar Alma, Hipotez testleri, Zaman Serileri Analizi: En küçük kareler metodu, Doğrusal
trendin bulunması, Basit ve bilesik indeksler; Regresyon ve Korelasyon Analizi, Ki-Kare
Testi, Ki-Kare uygunluk, Bağımsızlık ve homojenlik testleri konuları ele alınmaktadır
ĐSL 208 Karar Yöntemleri (3-0-3)
Dersin baslıca amaçları: (i) betimsel (Descriptive) ve vardamsal (inferential) istatistikle
tanısmak; (ii) öğrencilerin verileri toplayabilmeleri, analiz edebilmeleri ve
sunabilmelerinin sağlanması; (iii) belirsizlik ortamında karar verme tekniklerin
öğretilmesi; (iv) is ortamında, gerekli kararların alınması asamasında verilerin
kullanılması, islenmesi ve sunulmasına asinalık sağlamaktır. Ders konuları, betimsel ve
vardamsal istatistiğin genel kavramları yanında endeks sayıları ve zaman serileri analizini
de kapsamaktadır. Verilerin toplanması ve bunların sunulması, merkezi eğilim ve dağılım
ölçütleri, olasılık teorisinin ve normal dağılımın temelleri, hipotez testi, doğrusal
regrasyon ve korelasyon, chi-kare testi, endeks sayıları, zaman seri analizleri ve tahmin
metotları, tek ve çok amaçlı doğrusal programlama, tasıma (transportation), atama
(assigment) ve ağ modelleri; proje planlaması, kontrolü ve yönetimi, karar analizleri,
envanter yönetimi, kuyruk modelleri ve simulasyon bu konular arasındadır.
YBS 202 Yönetim Bilisim Sistemleri (3-0 3)
Bu dersin amacı, her düzeydeki yönetim için gerekli olan bilisimin kullanılmasına
yönelik temel kavram ve yaklasımları öğrencilere aktarmaktır. Baslıca islenen konular:
Yönetim Bilisim Sistemleri ve Bilgi Sistemleri Đçin Modern Veri Đsleme Araçları,
Sistemler ve Örgüt, Bilisim Sistemlerinin Stratejik Kullanımı ve Değisim Mühendisliği,
Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı, Dosya ve Veri-Tabanı Yönetim Sistemleri, Dağınık Ağ
Sistemleri, Bilisim Sistemlerinin Fonksiyonel Đs Alanlarında Uygulanması, Karar Destek
Sistemleri ve Uzman Sistemler, Bilgi Sistemleri Planlaması, Sistem Analizi ve Tasarımı,
Alternatif Uygulama Gelistirme Yaklasımları, Bilisim Sistemlerinin ve Son-Kullanıcının
Organizasyonu, Bilgi Sistemlerinde Güvenlik ve Etik Problemler.
ATA 202 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II (2-0 2)
Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal,
Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değisiklikler). Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin Dıs Politikası (Yapılan Tüm Antlasmalar ve Paktlar, Atatürk
Đlkeleri ve Atatürk’ün Dayandığı Bütünleyici Đlkeler. Türk Devrimi’nin Ulusal ve
Evrensel Değeri.

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
5.yy
ĐSL 301 Pazarlama (3-0 3)
Dersin amacı öğrenciye pazarlama hakkında genel bir bakıs verilmesidir. Pazarlama için
gerekli ve önemli kavramlar ve terimler bu ders içinde öğretilecektir. Ayrıca, pazarlama
yöneticilerinin karsılasabilecekleri karar alanları tartısılacaktır. Bu dersin amacı
öğrenciye anlasılır, yeni, yönetimsel ve pratik bilgiler verilerek terim ve kavramların
örneklerle pekistirilmeye çalısılmasıdır. Pazarlama ile ilgili temel kavramlar,
pazarlamanın gelisim asamaları, pazarlama stratejisi-hedef pazarın belirlenmesi ve
pazarlama karmasının olusturulması (4P), pazarlama çevresi, tüketici pazarları, örgütsel
pazarlar, global pazarlar, farklı pazar türlerinde satın alma davranısı, pazar
bölümlendirme ve hedef pazarlama, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama arastırması ele
alınacak konular arasındadır.
ĐSL 303 Đnsan Kaynakları Yönetimi (3-0 3)
Đnsan kaynakları değimi günümüzde örgütlenen mamul ve hizmet üretimi olarak
tanımlanan hedeflerine varmak amacıyla kullanmak zorunda oldukları kaynaklardan biri
olan insanı ifade eder. Günümüzde bir örgütün diğer maddi kaynakları ne kadar sağlam
olursa olsun, insan kaynakları yeterli etkinliğe sahip değilse basarı olasılığı düsük
olacaktır. Ders; oganizasyonlardaki verimliliği arttırmak ve is yasamının niteliğini
yükseltmek ile ilgili olan insan kaynakları yönetimi konusunda öğrencileri bilgilendirme
amacı tasımaktadır. Đnsan Kaynakları dersinde islenecek bazı temel konular arasında
insan kaynakları yönetimi kavramı, amacı, insan kaynakları yönetimini olusturan islevler,
insan kaynakları yönetimini etkileyen çevresel faktörler, is analizi ve is dizaynı, insan
kaynakları planlaması, insan kaynakları temin ve seçimi, eğitim ve gelistirme,
performans değerlendirme, kariyer planlama, ücret yönetimi, insan kaynakları
yönetiminde koruma islevi (is güvenliği ve is gören sağlığı) çalısanların is ortamına
uyumlastırılması gibi konular sayılabilir.
ĐSL 305 Üretim Yönetimi (3-0 3)

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
Dersin amaçları arasında: (i) bir isletmenin operasyonel karar alanlarının tanıtımı; (ii)
öğrencilere üretim ve servis sektöründe temel üretim yönetimi metotlarını uygulayabilme
yetilerini kazandırmak; (iii) üretim yönetimi alanlarında kullanılan temel sayısal modeller
üzerinden öğrencilerin operasyonel problemleri anlamalarını sağlamak; (iv) üretim
yönetiminde toplam kalite yönetimi yaklasımının vurgulanması sayılabilir. Üretim
Yönetimi, herhangi bir isletmenin gündelik islerinin yürütülmesinde kullanılan temel bir
disiplindir. Bu ders kapsamında, değisik hizmet ve üretim sistemleri, ürün kalitesi,
kapasite, üretkenlik gibi konular karsılıklı iliskilendirilerek aktarılacaktır.
ĐSL 307 Maliyet Muhasebesi (3-0 3)
Bu dersin amacı, öğrencilere maliyet muhasebesinin temel kavramları ve tekniklerini
verebilmektir. Maliyet tanımı ve çesitleri, kararlarda maliyet bilgisi, maliyet kanalları ve
gelir, kalite ve yönetim kontrol sistemleri, temel baslıklar arasında yer almaktadır.
Değisken maliyet, sabit maliyet, endirekt ve direkt maliyet, bütçe sapmaları, hesapların
yansıtılması, maliyet tablosu, satısların maliyeti, mamüller ve yarı mamüllerin maliyetini
hesaplama
EKO 401 Türkiye Ekonomisi (3-0 3)
Türkiye ekonomisi; Cumhuriyetten 1960’lara: ithal ikameci politikalar; 1960-1980:
ihracata yönelik sanayilesme ve dıs ticaret serbestliği; 1980-1989: sermaye hareketlerinin
serbestlesmesi; kamu sektörü; finansal sektör; reel sektör ve sermaye birikimi; 1994 ve
2001 krizleri; IMF’ye sunulan niyet mektupları; alan çalısması: farklı gelismekte olan
ülkelerde ekonomik kriz nedenleri; nominal çapa ve esnek kur sistemleri ile ilgili iktisat
politikaları incelenecektir.
FĐN 204 Finansal Yönetim (3-0 3)
Bu dersin temel amacı, öğrencilere finansal karar alma sürecinin teori ve pratiğinin
kazandırılmasıdır. Ders firma ve projelerin değerlendirilmesi gibi finansın temel
konularında gerekli olan metod ve çerçeveyi gelistirirerek bunların nakit akımları,
paranın zaman değeri, temel yatırım kriterleri ve risk-getiri iliskisi gibi alanlarda
uygulamayı hedeflemektedir. Bu dersten sonra firmayı etkileyen finansal kararların neler
olduğu, bunların birbirleriyle nasıl ilgili olduğu ve bu kararların alınmasında finansın
sunduğu hangi metodları sunduğu çok daha iyi anlasılmıs olacaktır. Ders finansal analiz,
paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senetlerinin değerlenmesi, sermaye yapısı teorisi,
sermaye bütçelenmesi, sirket birlesmeleri ve devralmalar vb. konuları kapsamaktadır.
6.yy

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
ĐSL 302 Global Pazarlama (3-0 3)
Bu ders çerçevesindeki baslıca konu baslıkları sunlardır: Küresel rekabet stratejileri;
uluslararası pazaralama analizi ve statrejileri; küresel pazarların segmentasyonu; küresel
ürün gelistirme; küresel reklam; küresel piyasalarda fiyatlama; parekandecilik ve eticaret;
marka gelistirilmesi ve yönetimi; imaj pazarlaması bilesenleri;tüketici/ müsteri
değeri olusturma, küresel değer; zinciri ve stratejik iliski yönetimi; ulusal ve küresel
marka konumlandırması; 360 derece entegre marka ve kurum imajı kampanyası ve
etkinliği.
ĐSL 308 Yönetim Muhasebesi (2-2 3)
Yönetim muhasebesi, planlama & kontrol, karar verme ve raporlama üzerine
yoğunlasmaktadır. Bu derste, Bütçeleme, standart maliyet, varyans analizi, transfer
fiyatlama, karar verme,fiyat kararları, sermaye bütçelemesi, temel baslıklar arasında yer
almaktadır.
ULT 301 Tedarik Zinciri Yönetimi (3-0 3)
Pazarlama kanallarına giris, kanal yapıları ve türleri, kanal dizaynı ve asamaları,
parekendecilik ve toptancılık, pazarlama kanalları yönetimi, kanalda çatısma, rekabet ve
isbirliği, fiziksel dağıtım, planlama ve kaynak belirleme, üretim ve sevkiyat,
koordinasyon ve teknoloji kullanımı, performans ölçümü, sistem gelistirme konuları
incelenecektir.
ĐSL314 Halkla Đliskiler ve Pazarlama Đletisimi (3-0 3)
Halkla Đliskilerin Tanımı ve Halkla Đliskiler Karması; Halkla Đliskilerin Tarihsel Gelisimi;
Halkla Đliskilerde Mesleklesme ve Temel Đlkeler; Halkla Đliskiler Faaliyetlerinin
Organizasyonu; Kurum Đçi Halkla Đliskiler; Halkla Đliskilerde Arastırma; Halkla
Đliskilerde Kampanya Planlaması; Halkla Đliskilerde Uygulama; Halkla Đliskilerde
Değerleme; Halkla Đliskilerde kullanılan Đletisim Araçları ve Medya Đliskileri; Örnek
Olay Đncelemeleri , Pazarlamada iletisim, Müsteri iliskileri yönetimi
FĐN 312 Finansal Tablolar Analizi (3-0 3)
Temel Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu; Karsılastırmalı Tablolar Analiz
Tekniği: Tabloların hazırlanması, Analiz ve yorum; Yüzde Yöntemi ile Analiz Tekniği:
Tabloların hazırlanması; Analiz ve Yorum; Eğilim Yüzdeleri Tekniği: Tabloların
hazırlanması, Analiz ve Yorum; Oran analizi: Likidite oranlarının analiz ve yorumu,
Finansal yapı oranlarının analiz ve yorumu, Faaliyet oranlarının analiz ve yorumu,
Karlılık oranlarının analiz ve yorumu
ĐSL 415 Tüketici Davranısları (3-0 3)
Tüketici Davranıslarına Giris; Tüketici Kavramı; Tüketici Davranısını Etkileyen Çevresel
Faktörler: Kültür, Alt kültür, Sosyal sınıf, Sosyal grup, Aile ve hane halkı; Tüketici
Davranıslarını Etkileyen Kisisel Faktörler: Kisilik ve benli, Güdüleme ve öğrenme,
Algılama, Tutum ve inançlar; Tüketici Karar Süreci; Tüketicilik Kavramı
7.yy
ĐSL 423 Stratejik Yönetim ve Đsletme Politikaları (3-0 3)
Bütünlestirici bir ders olarak öğrencilere tepe yönetimin karsılasacağı karmasık
problemleri doğru bir sekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik
bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Derste, is yasamına ait gerçek örnek olay
analizleri üzerinde durularak öğrencilerin bugüne kadar diğer derslerden (muhasebe,
finans, pazarlama, vb.) elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya
getirebilmeleri ve gerçek is yasamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri
hedeflenmektedir. Bu derste islenecek konulardan bazıları sunlardır: Stratejik yönetimin
temel ögeleri, sektör ve rekabet analizi, firma kaynaklarının ve rekabet üstünlüklerinin
değerlendirilmesi, firmaya uygun strateji seçimi. Đsletme politikasına genel bir bakıs,
vizyon, misyon, strateji, amaç, taktik ve program kavramları, dıs çevre analizi, fırsat ve
tehditlerin tespit edilmesi, isletmelerin üstün ve zayıf yönleri, strateji olusturma,
politikaların belirlenmesi, stratejilerin uygulanması, kontrolü ve değerlendirilmesi.
ĐSL 403 Pazarlama Arastırmaları (3-0 3)
Gelisen ve gelisecek ulusal ve küresel hedef pazar/ların değisen kavram, yaklasım,
teknolojik, iletisimsel ve davranıssal trendlerini belirlemek ve bunlara uygun pazarlama
ulusal ve küresel ölçekte pazarlama bilesenleri stratejilerinin gelistirilmesini sağlamaktır.
Bunun yanında diğer bir amacımız da hedef isletme/istihdam pazarının insan kaynakları
profili bekleyislerine uygun olarak, mezunlarımızı, proaktif olarak hazırlamaktır.
YBS 401 E-Ticaret ve E-Đsletme (3-0 3)

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
Bütün Dünyada Elektronik Ticaretin Hızla Artması, Öğrencilerin Online Đsletmelerin
Kurulma Prensiplerini Öğrenmelerini Gerekli Kılmaktadır. Bu Dersin Amacı, Elektronik
Đs Modellerini, Bunların Güçlükleri Ve Yarattığı Fırsatları, Kısaca Elektronik Ticaretin
Altyapısını Pratik Anlamda Kavratmaktır. Baslıca Đslenen Konular: Đnternet,
Telekominikasyonun Esasları, Web Yazılımları, Elektronik Veri Đletimi(Edı), Đs
Modelleri, Web Üzerinden Pazarlama, Gizlilik Ve Güvenlik, Hukuki Problemler Ve
Elektronik Ticaretin Geleceği.
ĐSL 427 Liderlik ve Değisim Yönetimi (3-0-3)
Bu dersin amacı, liderlik kavramı ve organizasyonlarda yasanan değisim türleri
arasındaki iliskinin belirlenmesi ve bunun basarıyla yönetilmesi, değisimi kolaylastırıcı
örgütsel yapı ve yönetsel yaklasımların tartısılması, konuya iliskin uygulamalar ve
teknikler, örnek olay çalısması yapılmasıdır. Lider kavramı, liderin özellikleri, liderlik
tipleri, transformasyonel liderlik, otokratik liderlik, demokratik liderlik, değisime direnç,
değisim süreci gibi konular ele alınmaktadır.
ĐSL 413 Toplam Kalite Yönetimi (3-0-3)
Kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelisimi, kaliteye ulasmada gerekli asamalar, Toplam
Kalite ve TKY nedir, tarihsel gelisimi, öğeleri, rekabet gücünü arttırmaya etkisi, klasik
yönetim anlayısı (Taylor Modeli) ile toplam kalite yönetiminin farkları; toplam kalite
yönetim (kalite yönetim) ilkeleri; toplam kalite yönetiminde: kalite kontrol çemberleri,
kalite kontrol diyagramlarının olusturulması ve yorumlanması, eğitim, kalite gelistirme
araç ve teknikleri; performans değerlendirme , performans sisteminin özellikleri, TKY
Metotları (Beyin Fırtınası TKY Çemberleri,TKY Đstatistikleri), ISO 9000:2000
revizyonu, faydaları ve ISO 9000:1994 kalite güvence sistemi ile karsılastırılması ve
ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi serisi standartları konuları islenmektedir.
8.yy

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
ĐSL 404 Küresel Đsletmecilik (3-0-3)
Küresel Đsletmecilik, is dünyasının küresel gerçeklerini kavramak ve bilgi sahibi olmak
için hazırlanmıstır. Bu tür bir isletmecilik bilgisinin kazanımı, öğrencilerin mezuniyet
sonrası küresel is operasyonlarını daha verimli bir sekilde yönetebilmelerini; çok daha iyi
bilgi ve veri tabanları ile donanmıs bir sekilde yabancı bölge ve ülkelerde is
yapabilmelerini; uluslararası düzeyde daha iyi ve verimli yönetim sorumlulukları
alabilmelerini; kültürel ve hukuki-politik açıdan yabancılık hissedilen küresel bir is
çevresinde basarılı olabilmek için gerekli becerileri kazanabilmelerini; küresel pazar
fırsatlarını daha iyi bir sekilde kesfedilmelerini ve çalısılan firmanın küresellesme
sürecini hızlandırabilmelerini sağlayacaktır. Küresel stratejiler, uluslararası strateji,
sınırasırı strateji, green investment, joint venture, Lisans anlasmaları, stratejik isbirlikleri,
Birlesmeler, Franchising konuları ele alınmaktadır.
ĐSL 411 Satıs Yönetimi (3-0-3)
Günümüzün rekabetçi is dünyasında satıs, isletmelerin en önemli fonksiyonlarından biri
haline geldi. Satıs yönetimi; müsteri ihtiyaçlarının tespitinden satıs sonrası hizmetlere
kadar tüm süreçleri kapsamaktadır. Satıs organizasyonlarının kurulması, yönetimi ve
motivasyonu, satıs ekibinin ve yöneticilerinin görevleri, tüketici ve endüstriyel pazarlarda
müsteri iliskilerinin gelistirilmesi, kisisel satıs ve satıs promosyonu teknikleri hep bu
dersin kapsamı içersinde incelenecek konulardan bazılarıdır.
ĐSL 406 Girisimcilik ve Küçük Đsletmeler Yönetimi (3-0 3)
Bu dersin temel amacı, girisimcilik ve küçük isletmelerin ekonomideki rolü ve önemi
üzerinde durmaktır. Bu derste, küçük isletmenin nasıl kurulabileceğini, nasıl organize
edileceğini ve nasıl faliyete geçebileceği ve nasıl basarılı olabilir konuları tartısılacaktır.
Ayrıca küçük isletmelerde planlamanın, pazarlamanın, insan kaynaklarının önemi,
finansal yönetim ve kontrol konuları üzerinde durulacaktır.
ĐSL 418 Proje Yönetimi (3-0-3)
Proje Yönetiminin Yapısı ve Đçeriği, Strateji ve Proje Yönetimi, Proje Planlama ve
Çizelgeleme: Araçlar ve Teknikler, Planların Analizi: Zaman, maliyet ve kalite
planlarının analizi, Risk Yönetimi, Projelerde Toplam Kalite Yönetimi, Projelerde Đnsan
Kaynakları Yönetimi, Proje Organizasyonu ve proje ekipleri, Yönetim ve Liderlik,
Problem çözme ve karar verme teknikleri, Projenin sona erdirilmesi.
FĐN 430 Sermaye Piyasası Analizleri (3-0 3)
Bu dersin temel amacı öğrencilere sermaye piyasaları ve kurumlarını ile ilgili temel
bilgilerin verilmesi ve ilgili sermaye piyasası araçlarının yönetimi, değerlemesi ve
modellenmesi sürecinin teori ve pratiğinin kazandırılmasıdır. Bu ders sayesinde yatırım
sürecindeki katılımcıların, kullanılan finansal enstrümanların ve bu enstrümanların konu
olduğu finansal piyasaların yakından tanıtılması hedeflenmektedir. Söz konusu
piyasalardaki yatırımcıların davranısları ve portföylerin yönetimi; varlıkların fiyatlama
modelleri; hisse senedleri ve tahvillerin değerlenmesi ile türev piyasalarına iliskin
konular sayesinde gerek ulusal gerekse uluslararası finansal piyasalar çok daha iyi
anlasılmıs olacaktır. Bu ders sermaye piyasaları ve kurumları; portföy teorisi ve yönetimi;
sermaye piyasalarında denge; sabit getirili menkul kıymetler; menkul kıymet analizi;
opsiyonlar, gelecek piyasaları ve diğer türev ürünlerini kapsamaktadır.
ĐSL 440 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi (3-0-3)
Bir Dıs Çevre Unsuru Olarak Teknoloji, Teknolojinin Sınıflandırılması, Teknoloji ve
Đsletmelerin Üretim Đslevi Đliskileri, Teknolojik Gelisme ve Değismeler, Đsletmelerde
Teknolojik Değisimlerin Yönetimi,Teknoloji ve Organizasyon Yapılarının Đsleyis
Đliskileri, Teknoloji – Đsletme – Çevre Etkilesimi, Hizmet Sektöründe Teknolojik
Uygulamalar

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
ELECTIVE COURSES (SEÇMELĐ DERSLER)
ĐSL 207 Halkla Đliskiler ve Đletisim (3-0 3)
Halkla Đliskilerin Tanımı ve Halkla Đliskiler Karması; Halkla Đliskilerin Tarihsel Gelisimi;
Halkla Đliskilerde Mesleklesme ve Temel Đlkeler; Halkla Đliskiler Faaliyetlerinin
Organizasyonu; Kurum Đçi Halkla Đliskiler; Halkla Đliskilerde Arastırma; Halkla
Đliskilerde Kampanya Planlaması; Halkla Đliskilerde Uygulama; Halkla Đliskilerde
Değerleme; Halkla Đliskilerde kullanılan Đletisim Araçları ve Medya Đliskileri; Örnek
Olay Đncelemeleri
ĐSL 309 Bilimsel Yöntemler ve Arastırma Teknikleri (2-0 2)
Arastırma tekniklerine genel bakıs. Deneysel ve teorik arastırma tasarımları. Ölçme
teorisi, güvenilirlik ve doğruluk testi. Örneklem teorisi ve uygulamalar. Đstatistiksel
yöntemlere genel bakıs.
ĐSL 211 Đsletme Yönetimi (3-0-3)
Đsletme ve yönetim biliminin evrimi, isletme ve çevresiyle iliskileri, isletmeler arası
birlesme ve anlasmalar, isletmelerin hukuki sekilleri, isletmelerin kurulusu ile ilgili
konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramlarıĐsletmenin üretim-
Finansman ve pazarlama fonksiyonları ile personel yönetiminde temel bilgileri isletmede
fonksiyonel yönetim, arastırma gelistirme faaliyetleri, halkla iliskiler. Bu dersi alabilmek
için ön kosul Đsletme Bilimine Giris dersini almıs olmak.
ĐSL 214 Dıs Ticaret Muhasebesi (3-0-3)
Dıs Ticaret Đslemlerinde Kullanılan Belgeler ve Tek Düzen Hesap Planı; Döviz
Đslemlerinin Muhasebelestirilmesi; Đhracat Đslemlerinin Muhasebelestirilmesi; Đhracat
Kredileri; Dıs Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve Muhasebelestirilmesi;
Akreditifli ve Kabul Kredili Đthalat Đslemlerinin Muhasebelestirilmesi; Pesin Ödemeli,
Mal Mukabili ve Vesaik Mukabili Đthalat Đslemlerinin Muhasebelestirilmesi; Menkul
Kıymet ve Avans Đslemlerinin Muhasebelestirilmesi.
ĐSL 311 Pazarlama Đlkeleri (3-0-3)
Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelisimi; Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama
Yönetimi ve Çevre Đliskisi; Stratejik Pazarlama ve Pazarlamanın Rolü: Đsletme misyonu,
Đsletme amaçları, Portföy olusturulması; Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama
Arastırması; Pazar Kavramı; Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranısı; Endüstriyel
(Örgütsel) Pazar ve Endüstriyel Alıcı Davranısları; Pazar Bölümleme; Pazar
Bölümlemenin Temelleri: Psikolojik Demografik, Coğrafik, Davranıssal bölümleme;
Hedef Pazar Seçimi; Pazar Hedefleme; Pazar Konumlandırma.
ĐSL 332 Perakendecilik (3-0-3)
Perakendeciliğin ayırt edici yönetim özelliklerini öne çıkararak, çesitli isletmecilik
sorunlarını ele alıp çözümler arastırılması, perakendecilikte çevre ve çevresel kosullar,
perakendeci kurulus ve müsterileri anlama ve tanımlama, perakendecilikte müsteri
bilgilerinin arastırılması, perakendeci mağazalar: mağaza kurulus yeri değerlemesi,
mağaza tasarımı ve yerlesimi, mağaza organizasyonu ve insan kaynakları yönetimi,
perakende stratejilerinin gelistirilmesi örgütlenmesi, uygulanması ve denetimi,
perakendecilik sektöründe stratejik kararlar, perakende ticaret (alım-satım) ve fiyatlama,
perakendeci müsterilerle iletisim, perakendecilikte reklam, perakendecikte kisisel satıs,
satıs promosyonu ve tanıtma, perakendecilikte rekabet ve değisim, sanal mağaza ve
perakendecilikte veri tabanlı pazarlama, küresellesme ve değisen perakendecilik
biçimleri, perakende formatları: gıda perakendeciliği, elektronik perakendeciliği, hazır
giyim perakendeciliği.
ĐSL 433 Hizmet Pazarlaması (3-0-3)
Pazarlama ve Hizmetlerin Gelisimi; Hizmet Kavramının Tanımlanması; Hizmetlerin
Ortak Özellikleri; Hizmetlerin Sınıflandırılması; Hizmet Sektörünün Günümüzdeki
Önemi; Hizmetlerde Pazarlama Karması: Geleneksek pazarlama karması; Genisletilmis
Pazarlama Karması; Hizmetlerin Sınıflandırılması; Hizmetlerde Ürün Kavramı;
Hizmetlerin Dağıtımı, Hizmetlerin Fiyatlandırılması; Tutundurma; Hizmet
Pazarlamasında Đnsan: Personel, müsteri, Fiziksel Kanıtlar; Çevre, Hizmet tesisinin
boyutları; Hizmet Đsletmelerinde Talep ve Kapasite Yönetimi; Hizmet Kapasitesi: Model,
boyutlar, kalitenin arttırılması, hizmet karsılasması; Đliskisel Pazarlama
ĐSL 435 Đs Planı Gelistirme (3-0-3)
Bu dersin amacı, öğrencilerin is planların analiz edilmesi, tanımlanması, gelistirilmesi,
yönetilmesi ve sürekli iyilestirilmesi konularında bilgi ve becerilerini gelistirmek
suretiyle, mensubu bulundukları kuruma değer katmalarını sağlamalarına yardımcı
olmaktır. Đs Planı kavramı, is planı gelistirmenin asamaları, is planı iyilestirme,
çalısanların katılımı konuları ele alınmaktadır.
ĐSL 414 Anlasma ve Çatısma Yönetimi (3-0-3)
Đsletme yönetiminde anlasma ve sorun çözme: Örgütsel sorunlar ve sorunların tanımı.
Örgütsel sorunların nedenleri. Sorun çözme süreçleri. Örgütsel çatısma. Örgütsel
çatısmanın yönetimi. Çatısma çözüm yöntemleri. Çatısma çözümünde liderliğin önemi.
Etkili sunum teknikleri. Toplantı ve toplantı yönetimi. Örgütlerde gruplar. Đs ve isletme
ahlakı. Zaman yönetimi. Stres yönetimi. Görüsme ve mülakat teknikleri. Đs yasamında
basarı faktörleri. Basarı stratejileri. Kendini yönetme veya özyönetim.
ĐSL 304 Örgütsel Tasarım (3-0-3)
Örgütsel Tasarım ile ilgili genel bilgiler, Bölümlere Ayırma, Merkezlesme/
Merkezlesmeme, Komuta Kurmay Đliskiler, Yönetim Alanı, Yetki Kavramı, Örgüt
Kültürü, Örgüt Đklimi, Kurumsal Đmaj, Örgüt Gelistirme ve Örgütsel Değisim kavramları
ile ilgili bilgiler verilmektedir.

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 
ĐSL 416 Zincir Mağazalar Yönetimi (3-0-3)
Mağaza yönetimi, mağazaların fiziki planlaması, tedarik yönetimi, satın alma ve satıs
planlama, zincir mağazalarda performans değerleme, insan kaynakları ve finansal
organizasyonun gerçeklestirilmesi konuları ele alınmaktadır.
ĐSL 419 Reklam ve Pazarlama Đletisimi Yönetimi (3-0-3)
Bu ders reklam ve pazarlama yönetiminin temel konularını anlamak üzere tasarlanmıstır.
Reklamın anahtar kavramları olan, arastırma ve strateji, yaratıcılık, medya, tüketici,
müsteri yönetim iliskileri bağlamında, günümüzde reklamcılık, reklamın rolü, marka
planlama, hedef pazar, reklam kurulusları, medya stratejisi, internette satıs, pazarlama
iletisimi ve yönetimi konuları ele alınmaktadır.
ĐSL 420 Denetim (3-0-3)
Denetimin tanımı ve benzeri kavramlar Denetim türleri Denetçi türleri Denetim
standartları, Denetçiye iliskin Denetim planı, denetim programı standartlar Çalısma
alanına iliskin standartlar Denetim kanıtları ve çalısma kağıtları Kasa ve nakit
islemlerinin ve Menkul kıymetlerin denetimi Stokların denetimi Alacakların denetimi
Borçların denetimi (Krediler, Kıdem tazm. karsılıkları vb.) Ele alınmaktadır.
ĐSL 422 Avrupa Birliği’nde Endüstri Politikaları (3-0-3)
AB’de is sendikasının olusumu, gelismis ülkelerdeki sendikalar. AB’de çalısanlara
yönelik uygumalar ve Türkiye ile karsılastırılması. Türkiye’deki endüstriyel iliskiler ve is
hukuku, sendikaların yapısı ve isleyisi, toplu pazarlık, isçi uyusmazlıkları ve isçilerin
yerlesimleri, arabuluculuk ve hakemlik, grevler ve lokavt. Endüstrilerin desteklenmesi
için yapılan çalısmalar, teknoloji ve yenilik yatırımlarına sağlanan destekler. Çerçeve
programlar.
ĐSL 437 Yeni Ürün Gelistirme (3-0-3)
Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları, yeni ürün gelistirme ile ilgili alternatif stratejilerin
analizi, yeni ürün gelistirme sürecinin tanıtılması, yeni ürün gelistirme sürecinin asama
asama analizi, proje çalısması.
ĐSL 432 Yönetimde Özel Konular (3-0-3)
Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal yönetim ilkeleri, etik yönetim, çatısma yönetimi,
kriz yönetimi, yönetimde yeni gelismeler, toplam kalite ve mükemmelliyetçilik, ekip
çalısması, takım çalısması, kurumsal kültür, örgütsel öğrenme, personel gelistirme
konuları ele alınmaktadır.

işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031