İşletme Tez Konuları

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
Birinci Yarıyıl
BUS 101 – 345000000000101 Introduction to Business Administration (3 0 3)
Başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim
gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve
yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu süreç, aynı zamanda
günümüz yönetici ve örgütlerinin karşı karşıya kaldığı çevresel şartların, baskı ve zorlukların
anlaşılmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle öğrenciler, işletmeciliğin terminolojisi veya
sözlüğüyle tanışacak, işletme yönetimi ile ilgili temel kavram ve teorilerin gerçek iş yaşamına
uyarlaması hakkında ön bilgiye sahip olacaklardır. İşletme Yönetimine Giriş dersinde
işlenecek bazı temel konular arasında; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve
planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi
sayılabilir. Bununla birlikte, her ne kadar halihazırda müfredat içerisinde doğrudan yer almasa
da iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik/girişimcilik
gibi konulara da dönem boyunca olanaklar dahilinde yer verilecektir.
ECON 101 – 314000000000101 Economics I (3 0 3)

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
Bu dersin amacı, ekonomideki temel kavramlar ve varsayımlar konusunda öğrencileri
bilgilendirmek, aynı zamanda iktisat bilimi ve iktisadi olayların analizinde kullanılan metod
ve enstrümanlar, arz ve talep teorileri, esneklik, tüketici ve firma davranışlarının analizi,
piyasa yapısı, faktör piyasası, rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda fiyatların
belirlenmesi ve bilgi ekonomisi konularının ayrıntılı bir biçimde incelenmesidir.
MATH 101 – 461000000000101 Calculus I (3 0 3)
Bu dersin temel konuları; matrisler, determinantlar, matris şeklinde lineer ekonomik modeller,
süreklilik, türev, ikinci türev ve yüksek dereceden türevler, türevler ve eğri çizimi, türevlerin
ekonomik uygulamaları, kısmi ve toplam türev alma, maksimizasyon ve minimizasyon
(ekonomik uygulamaları), bağıl (göreli) ve mutlak, bağıl (göreli) max ve min nokta, max ve
min noktaları (uç noktaları) için kriterler, dönüşüm noktası, üstel ve logaritmik fonksiyonlar,
integral, belirsiz integral, belirli integral ve alan hesabı, matrisler, determinantlar, matris
şeklinde lineer ekonomik modellerdir.
ENG 101 – 222000000000103 Critical Thinking (2 0 2)
Bu dersin amacı, öğrencinin bütünsel bir şekilde İngilizce dinleme, konuşma ve akademik
amaçlı not alma becerilerinin geliştirmektir. Dersler, açıklama, sınıf çalışması, tartışma ve
grup çalışmaları biçiminde yapılır. Belli bir amaç için dinleme, bilgi ya da fikir verici olarak
katılım sunumlar hazırlama ve belli konularda konuşma, yazılı ya da sözlü kaynaklardan
notlar tutabilme yeteneklerini geliştirmek de bu dersin amaçları arasındadır.
TUR 101 – 223000000000101 Turkish I(2 0 2)

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
Bu dersin amacı, öğrencilerde anadili bilincini oluşturarak, Türkçe’yi doğru ve etkili
kullanmalarını sağlamak, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek, yaratıcı ve eleştirel
düşünce gücünü geliştirmek, yaşama sorgulayıcı ve eleştirel bir gözle bakmalarına yardımcı
olmak, okuma (ortak roman, karşılaştırmalı roman), yazma (eleştirel değerlendirme
ödevleriyle), dinleme (söyleşilerle) ve konuşma (sunumlarla) yetilerini geliştirmek, ulusal ve
evrensel nitelikteki sanat ve düşünce insanlarını tanıtarak, entelektüel dünyaya girmelerini
sağlamaktır.
ATA 201 – 224031300000101 Atatürk’s Principles and History of Turkish Reforms I (2 0
2)
Kavramsal Açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin
İrdelenmesi, Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri, İç
Ayaklanmalar, Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler, Türkiye’de Demokrasinin
Gelişimi, Ermeni ve Kıbrıs Sorunu işlenir.
UNP109- 482000000000100 Information Technologies (Noncredit)
Ders, bilgisayar ve bilgisayar sistemleri tarihi, güncel bilgisayar kullanımı, MS-DOS’a giriş,
genel DOS komutlarının kullanımı, Windows işletim sistemi, Microsoft Word kullanımı,
doküman açma ve kayıt edebilme, tablolarla çalışma, Powerpoint kullanımı, sunum
hazırlama, sunum görünümü değişikliği, slaytlar üzeinde çalışma, metin üzerinde çalışma,
Microsoft Excell’e giriş gibi konuları kapsamaktadır.
İkinci Yarıyıl
ECON 102 – 314000000000102 Economics II (3 0 3)
Bu ders, makroekonomi ve devlet politikaları konularında giriş seviyesinde bilgi vermeyi
amaçlamaktadır. Ulusal gelir, büyüme, işsizlik, para ve maliye politikaları ve uluslararası
ticaret ve finans işlenecek temel konular arasındadır.
MATH 102 – 461000000000102 Calculus II (3 0 3)
Diferansiyel Kavramı, Sonsuz Seriler ve Yakınsaklık, Taylor ve Maclauren Serileri, Kısmi
Türev, Tam Diferansiyel, Çift Katlı İntegraller, Birinci Mertebe Diferansiyel Denklemler
işlenir.
TUR 102 – 223000000000102 Turkish II (2 0 2)
Bu dersin amacı, imlâ ve noktalamalar, düşünce yolları, kompozisyon ve çeşitleri, yazılı ve
sözlü kompozisyonda dikkat edilecek noktalar, anlatım yolları, düşünceyi geliştirme yolları,
anlatım ağızları, anlatım bozuklukları (yanlışları), cümle, Türkçe cümle mekanizmaları ve
çeşitleri, eksik öğeli cümleler, kelime, Türkçe’de mânâ ve vazife bakımından kelimeler ile
özellikleri, ek, kök, gövde, yapım ekleri, çekim ekleri ve Türkçe’deki bütün ekler nesir ve
şiirde yazılı anlatım çeşitleri, Türkçe’de kelime grupları, cümleler ve cümle tahlilleri, yerli ve
yabancı edebi metinler, yazılı, sözlü anlatım çalışmaları konularının incelenmesidir.
BUS 122 – 222000000000104 Academic Writing (2 0 2)
Bu ders, birinci dönemin devamı olarak işletme alanındaki temel kavramları derinleştirerek,
bu alanda yazılmış makale ve kitapları okuyup anlayabilme becerilerini öğrencilere
kazandırmayı hedeflemektedir.

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
LAW 102 – 380000000000102 Introduction to Law (2 0 2)
Hukukun temel kavramlarını tanıtan bu derste, toplumsal yaşamda hukukun yerini ve
önemini tespit ederek, hukuk kurallarının din, ahlâk ve görgü kurallarından hangi alanlarda
farklılıklar taşıdığını ve bu kurallar arasındaki etkileşimleri hakkında bilgiler verilmektedir.
Hukukun uygulanması alanında ve hukuk veya kanun boşlukları konu olduğunda, hâkime
tanınan yetkiler, dürüstlük kuralının uygulanması ve etkileri, işlevleri, hukukun
uygulanmasında konu olan kıyas yolu gibi yöntemler, hukukun dalları, Türk yargı sistemi,
hukukta yorum sistemleri incelenerek, hukuk alanında en temel bilgiler verilmektedir.
ATA 202 – 224031300000102 Atatürk’s Principles and History of Turkish Reforms II (2
0 2)
Devrimler, Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler ile Sonuçları, Türkiye’de Laik Devletin
Oluşum Süreci, Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi, Türk Çağdaşlaşmasının Dinamikleri,
Ermeni ve Kıbrıs Sorunu işlenir.

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
Üçüncü Yarıyıl
BUS215 – 344000000000201 Accounting I (3 0 3)
Bu derste muhasebe döngüsündeki herbir adıma özel vurgu yapılarak Finansal Muhasebe
Bilgi Sisteminin kayıt işlemlerini tanıtmak ve ders tamamlandığında öğrencilerin iş
olgularının muhasebeleştirilmesini ve gerekli dönemsonu düzeltme kayıtlarını yapabilecek ve
mali tabloları hazırlayabilecek duruma gelmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Dersin temel
konuları arasında: temel muhasebe eşitliği; hesapların çalışması ve çift yanlı işleme yöntemi;
muhasebe döngüsü; temel mali tablolar; mal alım satımı ile ilgili muhasebe kayıtları; duran
varlıklar ve amortisman yer almaktadır.
LAW305 – 380034000000302 Business Law (3 0 3)
Ders, hukukun temeli, türleri ve gelişimi hakkında bir altyapı sağlamaktadır. Hukuki
sorunların anlaşılması için gereken altyapıyı ve bilgiyi sağlayan ders bunun yanı sıra
işletmeleri ve tüketicileri yakından ilgilendiren iş hukuku prensipleri üzerinde de
odaklanmaktadır. Öğrenciler ders kapsamında konuyla ilgili vakaların ve güncel konuların
analizini yapabilecek hukuki bilgiyi edinmektedirler.
BUS201 – 345000000000201 Management and Organization (3 0 3)
Bu derste öğrencilere ‘geleneksel’ olduğu kadar en yeni yönetim paradigmalarını anlamaya
yarayacak kavramsal araçlar öğretilecektir. Geleneksel yaklaşım, yönetimin amacını insanları
denetlemek olarak görürken, yeni yaklaşımlar insanların yaratıcılığını ortaya çıkarmaya,
paylaşılabilir vizyon ve değerlere ulaşmaya odaklaşmaktadır. Dersin kurgusu temel yönetim
fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, yönlendirme, denetleme) esas almaktadır. Bunlar
arasında özellikle örgütlemeye ağırlık verilecektir: Yapısal tasarımın boyutları, yöneticilerin
stratejik amaçlara ulaşmada kullanabilecekleri tasarım alternatifleri, yenilik ve değişimi
özendirecek yapısal tasarımlar, insan kaynakları fonksiyonunun tasarım ve kullanımı gibi.
MATH 111 – 462000000000111 Statistics I (3 0 3)

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
İstatistiğin Tanımı: Tarihçesi, Önemi; Veri Toplama, Veri toplama çeşitleri ve araçları,
Verilerin sınıflandırılması, Toplanan verilerin istatistik serileri şeklinde ifadesi; İstatistik
Serilerinin Grafik Çizimi; Ortalamalar; Duyarlı ve Duyarlı Olmayan Ortalamalar; Değişkenlik
Ölçüleri: Değişim katsayısı, Standart sapma, Momentler; Olasılık: Önemli olasılık
dağılımları, Binom, Poisson, Normal dağılım; Normal Dağılım: Normal eğri altında kalan
alan hesabı bu dersin konuları arasında yer almaktadır.
XXXxxx Total Credit of Elective Courses (3 Credits)
Fourth Semester
BUS216 – 344000000000202 Accounting II (3 0 3)
Duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar, borç hareketlerinin
izlenmesi, gelir tablosu hesaplarının muhasebe kayıtlarında izlenmesi, KDV muhasebe
işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme
kayıtları, muhasebede kullanılan belgeler ve fişler, mizanlar, yardımcı hesaplar, bilanço
esasına göre tutulacak defterlerde tek düzen hesap planına göre uygulamalar,dönem sonu
işlemleri.

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
MIS202 – 322048203450202 Management Information Systems (3 0 3)
Bu dersin amacı, her düzeydeki yönetim için gerekli olan bilişimin kullanılmasına yönelik
temel kavram ve yaklaşımları öğrencilere aktarmaktır. Başlıca işlenen konular: Yönetim
Bilişim Sistemleri ve Bilgi Sistemleri İçin Modern Veri İşleme Araçları, Sistemler ve Örgüt,
Bilişim Sistemlerinin Stratejik Kullanımı ve Değişim Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve
Yazılımı, Dosya ve Veri-Tabanı Yönetim Sistemleri, Dağınık Ağ Sistemleri, Bilişim
Sistemlerinin Fonksiyonel İş Alanlarında Uygulanması, Karar Destek Sistemleri ve Uzman
Sistemler, Bilgi Sistemleri Planlaması, Sistem Analizi ve Tasarımı, Alternatif Uygulama
Geliştirme Yaklaşımları, Bilişim Sistemlerinin ve Son-Kullanıcının Organizasyonu, Bilgi
Sistemlerinde Güvenlik ve Etik Problemler.
BUS202 – 311034500000202 Organizational Behavior (3 0 3)
Örgütsel tasarım dersi esas olarak büyük ve dinamik örgütlerde, örgüt çalışanlarının ve iş
süreçlerinin etkin ve etkili bir performans için nasıl tasarlanması, denetlenmesi ve
birleştirilmesi gereği üzerinde durmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler: (i) gerek teorik
gerekse uygulamalı açıdan örgüt teorisi, yapı ve tasarım ilgili temel kavramları; (ii) örgüt
şemaları ve proje programları gibi “örgütsel yol haritaları” nı değerlendirebilmeyi; (iii)
örgütsel misyon ve amaçların, kullanılan teknolojilerin, örgütsel çevre ve kültürel
farklılıkların örgütsel koordinasyonu ve denetimi nasıl etkilediğini; (iv) farklı tasarım
stratejilerinin değişik koşullara göre ne derecede uygun olduğunu ve (v) örgüt tasarımı ile
ilgili kavram ve ilkelerin hakkında bilgi sahibi olunan gerçek bir örgüte nasıl
uygulanabileceğini öğrenmiş olacaklardır. Dersin kapsamı içerisinde yer alan konulardan
bazıları şunlardır: Örgütlerde yarardaş (stakeholder) yaklaşımı, örgütsel tasarım alanında son
gelişmeler, örgütlerarası bağlantı mekanizmalarıyla ilgili literatürdeki son gelişmeler, strateji
ve yapı ilişkisi, uluslararası strateji ve yapı, küresel örgütsel yapı, bilgi teknolojileri ve örgüt
yapısına olan etkisi.

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
MATH 112 – 462000000000112 Statistics II (3 0 3)
İstatistik I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, Örnekleme Teorisi: Örnekleme
teknikleri, Örnek seçimi; İstatistiksel Tahminler; Nokta ve Aralık Tahminler; İstatistiksel
Karar Alma, Hipotez testleri, Zaman Serileri Analizi: En küçük kareler metodu, Doğrusal
trendin bulunması, Basit ve bileşik indeksler; Regresyon ve Korelasyon Analizi, Ki-Kare
Testi, Ki-Kare uygunluk, Bağımsızlık ve homojenlik testleri konuları ele alınmaktadır
XXXxxx Total Credit of Elective Courses (3 Credits)
Fifth Semester

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
BUS307 – 344000000000307 Cost Accounting (3 0 3)
Bu dersin amacı, öğrencilere maliyet muhasebesinin temel kavramları ve tekniklerini
verebilmektir. Maliyet tanımı ve çeşitleri, kararlarda maliyet bilgisi, maliyet kanalları ve
gelir, kalite ve yönetim kontrol sistemleri, temel başlıklar arasında yer almaktadır. Değişken
maliyet, sabit maliyet, endirekt ve direkt maliyet, bütçe sapmaları, hesapların yansıtılması,
maliyet tablosu, satışların maliyeti, mamüller ve yarı mamüllerin maliyetini hesaplama dersin
konuları arasında bulunmaktadır.
BUS303 – 345031100000303 Human Resource Management (3 0 3)
İnsan kaynakları değimi günümüzde örgütlenen mamul ve hizmet üretimi olarak tanımlanan
hedeflerine varmak amacıyla kullanmak zorunda oldukları kaynaklardan biri olan insanı ifade
eder. Günümüzde bir örgütün diğer maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun, insan
kaynakları yeterli etkinliğe sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır. Ders;
oganizasyonlardaki verimliliği arttırmak ve iş yaşamının niteliğini yükseltmek ile ilgili olan
insan kaynakları yönetimi konusunda öğrencileri bilgilendirme amacı taşımaktadır. İnsan
Kaynakları dersinde işlenecek bazı temel konular arasında insan kaynakları yönetimi kavramı,
amacı, insan kaynakları yönetimini oluşturan işlevler, insan kaynakları yönetimini etkileyen
çevresel faktörler, iş analizi ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin
ve seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, ücret yönetimi,
insan kaynakları yönetiminde koruma işlevi (iş güvenliği ve iş gören sağlığı) çalışanların iş
ortamına uyumlaştırılması gibi konular sayılabilir.
BUS301 – 342000000000301 Marketing (3 0 3)

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
Pazarlama dersinin amacı; pazarlama kavramının, hedef tayininin, iç ve dış pazarlama
bileşenlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. İşlenecek Konular arasında; pazarlama kavramı ve
stratejik pazarlama, tüketici davranışı, hedef pazarın tayini ve Pazar bölümlendirmesi,
örgütsel müşteri davranışı, B2B, e-pazarlama, hedef pazarın tayini ve pazar bölümlendirmesi,
CRM ve ilişki pazarlaması, stratejik pazarlama planlaması, mal ve hizmet bileşeni stratejileri,
fiyatlandırma stratejisi, dağıtım stratejisi ve küresel arz değer zinciri yönetimi, tutundurma
kavramı ve reklam kampanyası, profesyonel satışçılık ve satış yönetimi, küresel pazarlama
stratejisi, yerel ve küresel pazarlama araştırmaları ve pazarlama bilgi sistemi, sosyal
pazarlama ve etik bulunmaktadır.
BUS305 – 345000000000305 Operations Management (3 0 3)
Dersin amaçları arasında: (i) bir işletmenin operasyonel karar alanlarının tanıtımı; (ii)
öğrencilere üretim ve servis sektöründe temel üretim yönetimi metotlarını uygulayabilme
yetilerini kazandırmak; (iii) üretim yönetimi alanlarında kullanılan temel sayısal modeller
üzerinden öğrencilerin operasyonel problemleri anlamalarını sağlamak; (iv) üretim
yönetiminde toplam kalite yönetimi yaklaşımının vurgulanması sayılabilir. Üretim Yönetimi,
herhangi bir işletmenin gündelik işlerinin yürütülmesinde kullanılan temel bir disiplindir. Bu
ders kapsamında, değişik hizmet ve üretim sistemleri, ürün kalitesi, kapasite, üretkenlik gibi
konular karşılıklı ilişkilendirilerek aktarılacaktır.
XXXxxx Total Credit of Elective Courses (6 Credits)
Sixth Semester

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
FIN204 – 343000000000206 Financial Management (3 0 3)
Bu dersin temel amacı, öğrencilere finansal karar alma sürecinin teori ve pratiğinin
kazandırılmasıdır. Ders firma ve projelerin değerlendirilmesi gibi finansın temel konularında
gerekli olan metod ve çerçeveyi geliştirirerek bunların nakit akımları, paranın zaman değeri,
temel yatırım kriterleri ve risk-getiri ilişkisi gibi alanlarda uygulamayı hedeflemektedir. Bu
dersten sonra firmayı etkileyen finansal kararların neler olduğu, bunların birbirleriyle nasıl
ilgili olduğu ve bu kararların alınmasında finansın sunduğu hangi metodları sunduğu çok daha
iyi anlaşılmış olacaktır. Ders finansal analiz, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senetlerinin
değerlenmesi, sermaye yapısı teorisi, sermaye bütçelenmesi, şirket birleşmeleri ve
devralmalar vb. konuları kapsamaktadır.
BUS302 – 342000000000302 Global Marketing (3 0 3)
Dersin amacı; küresel pazarlama kavramının öğrencilere aktarılması, küresel pazar çevresinin
ve hedef pazarların tayini ve buna uygun pazarlama bileşenleri stratejilerinin ve
uygulanabilirliğinin geliştirilmesini sağlamaktır. Ders; küresel Pazarlama Kavramı ve Hedef
Tüketici/Müşteri Değeri; Küresel Pazarlama Çevresi ve Küresel Örgütler; Tüketici/Müşteri
Davranışı ve Pazar Bölümlendirmesi; İkincil ve Birincil Pazarlama Araştırmaları; Küresel
Girişimcilik, Küresel Pazarlama Bileşenleri Stratejileri; Küresel Mal ve Hizmet Bileşenlerini
Geliştirme Stratejileri ve Marka Stratejisi; Fiyatlandırma Stratejileri; Küresel Tedarik,
Dağıtım Kanalı Stratejileri; Küresel Entegre Pazarlama İletişimi, Marka konumlandırılması ve
Reklam; Küresel Pazarlama Performans Değerlendirmesi gibi konuları kapsamaktadır.
BUS308 – 344034500000308 Managerial Accounting (3 0 3)
Yönetim muhasebesi, planlama & kontrol, karar verme ve raporlama üzerine
yoğunlaşmaktadır. Bu derste, Bütçeleme, standart maliyet, varyans analizi, transfer fiyatlama,
karar verme,fiyat kararları, sermaye bütçelemesi, temel başlıklar arasında yer almaktadır.
ILT3013 – 45084000000301 Supply Chain Management (3 0 3)
Pazarlama kanallarına giriş, kanal yapıları ve türleri, kanal dizaynı ve aşamaları,
parekendecilik ve toptancılık, pazarlama kanalları yönetimi, kanalda çatışma, rekabet ve
işbirliği, fiziksel dağıtım, planlama ve kaynak belirleme, üretim ve sevkiyat, koordinasyon ve
teknoloji kullanımı, performans ölçümü, sistem geliştirme konuları incelenecektir.
XXXxxx Total Credit of Elective Courses (6 Credits)
Seventh Semester

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
MIS401- 345034204820401 E-Commerce and E-Business (3 0 3)
Bütün Dünyada Elektronik Ticaretin Hızla Artması, Öğrencilerin Online İşletmelerin
Kurulma Prensiplerini Öğrenmelerini Gerekli Kılmaktadır. Bu Dersin Amacı, Elektronik İş
Modellerini, Bunların Güçlükleri Ve Yarattığı Fırsatları, Kısaca Elektronik Ticaretin
Altyapısını Pratik Anlamda Kavratmaktır. Başlıca İşlenen Konular: İnternet,
Telekominikasyonun Esasları, Web Yazılımları, Elektronik Veri İletimi(Edı), İş Modelleri,
Web Üzerinden Pazarlama, Gizlilik Ve Güvenlik, Hukuki Problemler Ve Elektronik Ticaretin
Geleceği.
BUS403 – 342000000000403 Marketing Research (3 0 3)
Pazarlama araştırmaları dersinin amacı, hedef tüketici ve müşteri odaklı olarak yönetimin
yetkin karar alabilmesini sağlamak ve bu amaçla soruna ilişkin ikincil kaynaklar ve birincil
kaynaklardan veri sağlaması değerlemesi, analizi ve raporlamasını gerçekleştirmektir. Bu
dersi seçecek öğrencilerin iyi bir istatistik, tüketici davranışı, pazarlama, bilgisayar
programı/SPSS bilgisine sahip olması beklenir. Dersin içeriği şu şekildedir: Pazarlama
araştırmaları kavramı ve stratejik pazarlama planlaması ve strateji belirlenmesindeki rolü ve
önemi, Sorunun tanımı ve hipotez geliştirilmesi, İkincil kaynaklar ve bu kaynakların
değerlendirilmesi, Ek veri gereği, Alternatif araştırma modelleri, Ek veri toplama yöntemleri,
Ölçme ve ölçekleme, Çok değişkenli teknikler, Örnekleme yöntemleri, Anket türleri ve
geliştirme, Veri hazırlama, işleme ve analizi, Araştırma projesi hazırlama ve sunumu.
BUS423 – 345000000000423 Strategic Management and Business Policy (3 0 3)
Bütünleştirici bir ders olarak öğrencilere tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri
doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmayı amaçlar. Derste, iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak
öğrencilerin bugüne kadar diğer derslerden (muhasebe, finans, pazarlama, vb.) elde ettikleri
tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel
sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir. Bu derste işlenecek konulardan bazıları
şunlardır: Stratejik yönetimin temel ögeleri, sektör ve rekabet analizi, firma kaynaklarının ve
rekabet üstünlüklerinin değerlendirilmesi, firmaya uygun strateji seçimi. İşletme politikasına
genel bir bakış, vizyon, misyon, strateji, amaç, taktik ve program kavramları, dış çevre
analizi, fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, işletmelerin üstün ve zayıf yönleri, strateji
oluşturma, politikaların belirlenmesi, stratejilerin uygulanması, kontrolü ve
değerlendirilmesi.
XXXxxx Total Credit of Elective Courses (6 Credits)
Eight Semester
BUS406 – 345000000000103 Entrepreneurship and Small Business Management (3 0 3)
Bu dersin temel amacı, girişimcilik ve küçük işletmelerin ekonomideki rolü ve önemi
üzerinde durmaktır. Bu derste, küçük işletmenin nasıl kurulabileceğini, nasıl organize
edileceğini ve nasıl faliyete geçebileceği ve nasıl başarılı olabilir konuları tartışılacaktır.
Ayrıca küçük işletmelerde planlamanın, pazarlamanın, insan kaynaklarının önemi, finansal
yönetim ve kontrol konuları üzerinde durulacaktır.
BUS404 – 345000000000404 Global Business (3 0 3)

    işletme tezsiz yüksek lisans,     işletme tezli yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans dersleri,     işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri,     işletme tez konuları,     işletme tezleri,     işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları,     işletme tez,     işletme tezi,     işletme tez konusu,      işletme tez konuları,     işletme tez konusu,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez konu başlıkları,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisİ,
Küresel İşletmecilik, iş dünyasının küresel gerçeklerini kavramak ve bilgi sahibi olmak için
hazırlanmıştır. Bu tür bir işletmecilik bilgisinin kazanımı, öğrencilerin mezuniyet sonrası
küresel iş operasyonlarını daha verimli bir şekilde yönetebilmelerini; çok daha iyi bilgi ve veri
tabanları ile donanmış bir şekilde yabancı bölge ve ülkelerde iş yapabilmelerini; uluslararası
düzeyde daha iyi ve verimli yönetim sorumlulukları alabilmelerini; kültürel ve hukuki-politik
açıdan yabancılık hissedilen küresel bir iş çevresinde başarılı olabilmek için gerekli becerileri
kazanabilmelerini; küresel pazar fırsatlarını daha iyi bir şekilde keşfedilmelerini ve çalışılan
firmanın küreselleşme sürecini hızlandırabilmelerini sağlayacaktır. Küresel stratejiler,
uluslararası strateji, sınıraşırı strateji, green investment, joint venture, Lisans anlaşmaları,
stratejik işbirlikleri, Birleşmeler, Franchising konuları ele alınmaktadır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031