Konservatuar Tiyatro Bitirme ödevi

tiyatro odevi

İNG 151 İNGİLİZCE I

Öğrencilerin, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlayabilmelerini, akademik dinleme parçalarını takip edebilmelerini, akademik konularda paragraf yazabilmelerini ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanarak akıcı iletişim kurabilmelerini sağlamak. İngilizce I (İNG 151) dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma.) bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

İNG 152 İNGİLİZCE II

Öğrencilerin İNG151 kodlu derste edindikleri akademik okuma,  yazma, dinleme ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve bu becerileri pekiştirmek. Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

PSİ 165 PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Temel psikolojik kavramların öğretilmesi, psikolojinin farklı alanlarının ve kuramlarının tanıtılması, bu farklı alanların araştırma yöntemlerinin aktarılması.

SOS 151 SOSYOJİDE TEMEL KAVRAMLAR ve SORUNLAR

Bu dersin amacı öğrencilere, temel prensiplerin, başlıca kuramsal perspektiflerin ve belli başlı konuların incelenmesi yoluyla temel sosyolojik kavramları tanıtmaktır. Bu derste temel kavram ve problemler tartışılacak; sosyolojik perspektifler eleştirel bir bakış açısı ile incelenecek ve gündelik hayattaki pratiklerle karşılaştırılacaktır. Dönem sonunda öğrencilerin sosyal yaşamı eleştirel ve bilimsel olarak değerlendirebilmesi, disiplinlerarası ve sosyolojik bir bakış açısı kazanmaları beklenmektedir.Sosyolojinin ortaya çıkışı, gelişmesi, kurucu sosyologlar, küreselleşme, sosyolojide kuramsal düşünme, tabakalaşma, sınıf, yoksulluk, toplumsal dışlanma, refah, küresel eşitsizlik, toplumsal cinsiyet, ırk, etniklik, göç, din, örgütler ve ağlar, çalışma ve ekonomik yaşam konuları tartışılmaktadır.

FEL 166 FELSEFEYE GİRİŞ

Bu dersin amacı, öğrencilere, felsefenin temel alanlarını, bu alanların başlıca kavramları ile sorunlarını, bu sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen yaklaşımları tanıtmaktır. Felsefenin -kabaca “varlık”, “bilgi” ve “değer”le ilgili- temel alanları, bu alanların kavramsal çerçeveleri, konu edindikleri başlıca sorunlar, bu sorunların çözümüne yönelik olarak felsefe tarihine damga vurmuş önemli filozoflarca geliştirilen yaklaşımlar.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

FEL 166168 ESTETİK

Estetik beğeninin felsefe tarihi boyunca ele alınış bağlamlarını ve estetiğin kavramlarını değerlendirmek. Estetik bilginin temel kavram ve kuramları.

TRD 151 TÜRK DİLİ I

Öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar. Bu derste; anlama, anlatma, okuma, yazma etkinlikleri üzerinde çalışmalar yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

TRD 152 TÜRK DİLİ II

Öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar. Bu derste; anlama, anlatma, okuma, yazma etkinlikleri üzerinde çalışmalar yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

TSE 151 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I

Bu dersin amacı öğrencilere sanatın temel ilke, yöntem, teknik ve kavram bilgisini kazandırarak öğrencilerin, kendi gözlemlerini, izlenimlerini ve duygularını, tasarım ve imgeler yoluyla ifade edebilmelerini ve çeşitli anlatım araçları kullanarak geliştirmelerini sağlamaktır.

TSE 152 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II

Güz döneminde alınan teorik bilginin ve gerçekleştirilen uygulamaların farklı mekanlarda geniş kapsamlı bir şekilde sunulmasını ve sergilenmesini içerir. Öğrencilerden tüm sanat disiplinlerini tanıma, anlama ve uygulama sürecinde estetik unsurları kullanarak duygu ve düşüncelerini aktarma beceri ve yeterliliğine kavuşmaları beklenir.

TSE 153 BAŞLANGICINDAN BİZANS’A SANATIN TARİHİ

İnsanlık tarihinin maddi kültür verilerinin kronolojik sıra ile incelenmesi ve öğrencilere tanıtılması; sanat tarihi disiplini içerisinde yer alan resim-heykel ve mimarlık alanında üretilmiş eserlerin ve bu eserlerin ortaya çıktığı dönemlerin tarihleri ve özelliklerinin açıklanması ve tartışılması. Bu ders kapsamında tarih öncesi dönemler, Anadolu uygarlıkları, Mezopotamya uygarlıkları, Mısır sanatı, Yunan sanatı, Roma sanatı ve Bizans sanatı üzerinde durulur ve tartışılır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

TSE 154 BİZANS’TAN MODERNE SANATIN TARİHİ

İnsanlık tarihinin maddi kültür verilerinin kronolojik sıra ile incelenmesi ve öğrencilere tanıtılması; sanat tarihi disiplini içerisinde yer alan resim-heykel ve mimarlık alanında üretilmiş eserlerin ve bu eserlerin ortaya çıktığı dönemlerin tarihleri ve özelliklerinin açıklanması ve tartışılması. Bu ders kapsamında Avrupa’da ortaya çıkmış sanatsal dönemler – Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Neoklasisizm, Romantizm, Realizm, Empresyonizm vb.- üzerinde durulur ve tartışılır.

TSE 158 MİTOLOJİ

Bu dersin amacı öğrencilerin mitoloji ve sanat arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini ve çağdaş sanat yaklaşımları üzerinde doğu ve batı mitolojilerinin etkisini ayırdedebilmeyi sağlamaktır.

TSE 177 SANAT İZLEME UYGULAMALARI I

Bu dersin amacı öğrencileri mezun olmadan hayatta onları nelerin beklediğinden, sanatı ile hayatında meslek olarak nasıl bir yol izlemesi gerektiğinden, sanatın ve sanatçının üretim sürecindeki yaşadığı zorluklardan,  ulusal ve uluslararası yarışmalardan, sanat fuarlarından, bienallerden haberdar etmek.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

TSE 187 ATÖLYE I

Bu dersin amacı oyunculuk bölümü öğrencilerini sahne ve oyunculuğun temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Bu ders sahne kullanımı alıştırmalarını, hareket ve beden kullanımı ile duygusal hazırlığın seyirci ile paylaşımında ve davranış biçimleri oluşturmada kullanılan teknikleri içerir.

TSE 194 SANAT İZLEME UYGULAMALARI II

Sanat İzleme Uygulamaları I’in devamı niteliğinde olan ders öğrencilerin kendilerini ve sanatlarını nasıl sunmaları gerektiğinin ön hazırlığını yapmayı amaçlar. Sorgulamacı bir yaklaşımla öğrencinin duygu ve sezgilerini sanat eğitimi yoluyla görsel anlatım etkinliğine dönüştürerek farklı sanat disiplinleri üretmesini hedefler.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

TSE 260 ATÖLYE II

Bu ders, öğrencinin yaratıcı hayalgücünü ve duyusal hafızasını geliştirmek amacıyla sözlü ve sözsüz dramatik doğaçlamalar aracılığıyla bireysel yetkinlik için bir zemin olarak tasarlanmıştır. Öğrencinin kendisini ifade ediş biçimini ve dramatik sezgilerinin farkındalığını geliştirmesi hedeflenir.

OYU 221 TEMEL OYUNCULUK

Bu dersin amacı sahne çalışmaları, masa başı çalışmaları, metin ve karakter egzersizleri ile bireyin otantik kişiliğini güçlü ve yaratıcı bir şekilde sahnede kullanabilmesini sağlamaktır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 222 OYUNCULUK

Bu dersin amacı oyunculukta var olan temel elementlerin ve prensiplerin akıcı ve doğal olarak kullanılabilmesini sağlamaktır. Oyunculuk prensiplerini tanımlamak ve kavramak, yapmaya dayalı “hayali bir ortamda dürüst yaşam” oyunculuk ilkesini edinmek, bireyin otantik kişiliğini dürüst ve gerçekçi olarak kullanması, amaç, engel, eylem, beklenti olgularının incelenmesi, doğaçlamalarla bu olguların kendiliğinden ve akıcı olarak kullanılabilir hale getirilmeleri hedeflenir.

OYU 223 TEMEL HAREKET

Bu derste II. sınıf öğrencilerinin bedenlerinin yaratıcı fiziksel anlatıma hazır hale getirilmesi amaçlanır. Doğru nefes, rahatlama, temel esneme ve vücudun çalışmaya hazır hale getirilmesi, grup ritim çalışmaları, omuriliğin esnetilip uzatılması için çeşitli çalışmalar, mekan-beden algısı, ortak harekete yönelik egzersizler, metin-beden buluşması.

OYU 225 OYUN OKUMA ve ANALİZİ

Bir oyunun iç ve dış dinamiklerini incelemek, bu dinamikleri oluşturan öğeleri ayırt etmek, tanımlamak ve ilişkilendirmek. Giriş, gelişme, sonuç, planlar, bölümlemeler vb. gibi biçimi oluşturan öğeler ile tema, fikir, çatışma, karakterler arası ilişki gibi iç dinamikler ele alınır. Bir oyun metninin yapısını oluşturan biçim ve içerik özelliklerinin incelenmesi ve bu öğelerin temel oyunculuk dersleriyle bağlantılı olarak kavranması hedeflenir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 226 SES ve NEFES EĞİTİMİ

Öğrencilerin doğru ve anlaşılır bir şekilde dillerini ifade etmeleri amaçlanır. Ses nefes egzersizleri ve tiyatro metinleri ile doğru ve anlaşılır Türkçeyi konuşabilme.

OYU 227 DOĞAÇLAMA

Bu derste oyuncu adayının yaratıcılık unsurlarının farkına varması, gözlem yeteneğinin gelişmesi, kendi sınırlarının farkına varması, ortak iş çıkarabilme, sezgi, dikkat, aynı anda birkaç iş yapabilme vb. becerilerinin gelişmesi, kendisini tanıması, farkına varması, takım çalışmasına hazırlanması ve kendisini bilinmeyenin boşluğuna bırakarak yaratım sürecini deneyimlemesi hedeflenir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 229 DRAMA TARİHİ

Öğrencilerin drama tarihi hakkındaki birikimlerinin geliştirilmesi hedeflenir. Antik Yunan’dan Aydınlanma dönemine dek tiyatro metinlerinin incelenmesini ve metinlerle ilişkili biçimde dönemlerin kültürel, politik, felsefi, sosyal açıdan tartışılmasını içerir.

OYU 232 HAREKET

Bu ders bireyin kendi bedenini keşfetmesini, davranışsal alışkanlıklarının farkına varmasını ve harekette ekonomi ve rahatlık kazanmasını hedefler. Nicklaus, Alexander ve  Juggling teknikleri ve temel mim ve komedi zamanlama alıştırmalarıyla ritim algısının geliştirilmesi hedeflenir.

OYU 234 SAHNE DİNAMİKLERİ

Bu ders oyunculuk açısından sahne dinamiklerini; hem oyuncular arasındaki hem de oyuncular ile seyirci arasındaki dinamikleri anlamak ve uygulama amacını taşır. Güçlü amacın ve eylemin dinamiği üzerine yoğunlaşılır; sahne üzerinde gerçekleşen iletişim dinamikleri üzerine çalışmalar ve egzersizler içerir. Doğru nefes, rahatlama, temel esneme ve vücudun çalışmaya hazır hale getirilmesi, grup ritim çalışmaları, birbirine uyum çalışmaları, anlatı sanatı üzerine çalışmalar yaapılır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 236 ÇAĞDAŞ DRAMA TARİHİ

Öğrencilerin drama tarihi hakkındaki birikimlerinin geliştirilmesi hedeflenir. Aydınlanma’dan günümüze dek okunan tiyatro metinleri yoluyla drama tarihinin sosyal, kültürel, politik, düşünsel ve sanatsal koşulları ile incelenmesini ve yorumlanmasını içerir.

OYU 238 SOLFEJ

Yazılı müziği okumayı, notaları tanımlayabilmeyi, çıkarmayı ve paylaşmayı amaçlar. Notaları duyma ve sesletme, müzik okuma beceri ve bilgisini geliştirme.

OYU 253 SAHNE TEKNİKLERİ

Bu ders oyuncunun sahnede en etkili ve verimli biçimde var olabilme koşullarını, yaratıcı davranış biçimleri oluşturabilmesi için gerekli teknikleri öğretmeyi amaçlar.

OYU 254 OYUNCULUK SEMİNERİ

Bu ders oyuncu adayının yaratıcılık unsurlarının farkına varmasını, gözlem yeteneğinin gelişmesini, kendi sınırlarının ve dramatik sezgilerinin farkına varmasını hedefler.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 282 SAHNELEMEDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Bu ders oyunculuk bölümü öğrencilerine tiyatro metnini sahne diline dönüştürmek konusunda çeşitli teknikler öğretmeyi hedefler. Ders sahne kullanımı alıştırmalarını, hareket ve beden kullanımı ile duygusal hazırlığın seyirci ile paylaşımında kullanılan teknikleri ve davranış biçimleri oluşturmada kullanılan teknikleri içerir.

OYU 321 SAHNE ÇALIŞMASI

Bu derste oyunculuk biçimleri, gelişim süreçleri, sahne üzeri uygulamalı tekst çözümlemeleri ve sahne uygulamaları yapılır, tartışılır. Antik tragedyalar ve komedyalar, Shakespeare ve çağdaşları, Moliere oyunları, Chekhov oyunları ve Büchner vb oyunlardan tirad ve sahnelerle dönem incelemeleri ve uygulamaları yapılır.

OYU 322 İLERİ SAHNE ÇALIŞMASI

Sahne Çalışması dersinin devamı olan bu derste oyunculuk biçimlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 323 ROL

Bu dersin amacı First Folio üzerinden karakter yaratma egzersiz ve yöntemlerini, oyunculuk yaklaşımlarını içerecek ve dönem dünyasına adapte olabilmeye, bu dönemlerin zengin metinlerini özümsemeye ve kullanabilmeye, bu teknikleri modern tekstler üzerinde de kullanabilmeye odaklanmaktır. Bu ders First Folio tekniklerini, tirad ve monolog çalışmalarını, sahne çalışmalarını ve organik davranış biçimleri oluşturmada kullanılan teknikleri içerir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 324 ROL ve KARAKTER

Bu ders rol tasarımı üzerinden karakter yaratma sürecine odaklanır. Rol analizi, karakter yaratmak üzere role sorulan sorular, hareket bazında yapılan fiziksel ve sözel tercihler ve karakter yaratma tekniklerini içerir.

OYU 325 ŞAN

Bu ders doğal ses projeksiyonu doğrultusunda en verimli ses ve beden koordinasyonuna odaklanır. Beden, ses ve duygular arasındaki bütünsel iletişimdeki özgüven duygusunu güçlendirmeyi hedefler.

OYU 327 BEDENDE YARATICI İFADE

Bu ders, beden dilini geliştirmek, oyuncunun ve karakterin fiziksel profilini analiz etmek ve ses, beden ve konuşma arasında bütünsel bir ilişki kurmak üzerine kuruludur. Hem bireysel bazda hem de takım adına bedensel farkındalık güçlendirilir.

OYU 327 Creative Expression in Physicality: This course is based on improving the body language, analyzing physical profile of the individual and the character and also creating an organic relationship of expression among body, voice, and speech. It aims to improve the awareness of the body for each student and the ensemble.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 328 DRAMATURJİ

Bu ders bir yandan Drama Tarihi ve Oyun Okuma ve Analizi gibi teorik dersleri birleştirirken diğer yandan da farklı oyunların farklı yapıdaki dramaturjik tasarımları incelenerek klasik tiyatrodan performans sanatlarına kadar dramaturjinin işlevini ve pozisyonunu araştırır.

OYU 329 KAMERA ve OYUNCULUK

Bu ders öğrencilere kamera önü oyunculuk teknikleri ve becerilerini kazandırmayı amaçlar. Oyuncu adaylarının kamera karşısında performanslarını geliştirmek üzere yapılan bir derstir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 330 DANS TEKNİKLERİ

Bu ders, hareket ve beden farkındalığı, koordinasyon, denge, ritim, zamanlama ve ağırlık transeri gibi temel dans egzersizleri aracılığıyla bedenin kuvvetini ve esnekliğini geliştirmeyi hedefler.

OYU 332 SES ve KONUŞMA

Öğrencilerin doğru ve anlaşılır bir şekilde dillerini ifade etmeleri amaçlanır. Ses-nefes egzersizleri ve tiyatro metinleri ile doğru ve anlaşılır Türkçeyi konuşabilme.

OYU 333 TÜRK TİYATROSU

Bu dersin amacı öğrencilerin Türk tiyatro tarihi, yazarlar ve yönetmenler üstüne bilgi dağarcığını geliştirmektir. Türk tiyatrosunun yazarlar, yönetmenler, oyuncular, oyun türleri, sahnelemeler, kurumlar bazında dönemlere göre incelenmesidir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 336 MAKYAJ

Bu ders öğrencilere sahne ve ekran için makyaj yapma tekniklerini öğretir. Yanı sıra öğrenciler temel makyaj teknikleriyle hazırlandıkları karakterlerin doğalarını ve oyunun dünyasını pekiştirirler.

OYU 356 TİYATRO SEMİNERLERİ

Bu dersin amacı öğrencilerin Türk tiyatro tarihi ve Türk oyun yazarları üstüne bilgi dağarcığını geliştirmektir. Tiyatro sanatına, tiyatro tarihine, tiyatro eleştirisine, oyunculuk tarihine kapsamlı, eleştirel bir bakış ile yaklaşan bir derstir.

ATA 151 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I

Bu ders Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, dönem savaşları, TBMM’nin açılışı, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nı içerir.                   

ATA 152 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II

Bu ders  Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılabının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomi, siyaset, eğitim ve kültür alanında ve sosyal platformda yapılmış olan inkılapları, çok partili hayata geçiş denemelerini, Atatürk dönemi Türk dış politikasını ve Atatürk İlkeleri’ni içerir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 419 DİKSİYON
Bu ders kusurlu ses kullanımını ve yaygın kötü konuşma alışkanlıklarını düzeltmeyi hedefler. Ses ve konuşma biçimi çeşitli çalışmalar ve egzersizlerle geliştirilir. Ders beden, ses ve duygu arasında nasıl bağlantı kurulacağını; bu bağlantının seste nasıl tınlatılacağını ve bu dokunun tüm farklı tekst formlarında üretilebilmesi için gerekli olan teknik kapasiteyi kazandırmayı hedefler.

OYU 421 OYUNCULUK ve KARAKTER OLUŞTURMA

Bu dersin amacı oyunculukta var olan temel elementlerin ve prensiplerin akıcı ve doğal olarak kullanılabilmesini sağlamaktır.

OYU 423 OYUN ÇALIŞMASI

Bu ders öğrencinin önceki yıllarda ve farklı derslerde aldığı oyunculuk eğitiminin, sahneye koyulacak oyun ile bir araya gelmesini ve sahnede uygulanmasını kapsar. Seçilmiş olan oyunu prova sürecinde anlamak, yorumlamak, karakterleri çıkarmak ve oyunu sahnelemeye hazırlamak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

 

 

OYU 424 MEZUNİYET PROJESİ

Bu ders öğrencilerin mezuniyet projesi olarak kendi yaratacakları bir sahne performansı olup sahne dinamiklerinin bütünsel olarak kavranmasını ve uygulanmasını hedefler.

 

OYU 425 PROVA

Bu ders bir oyuncunun prova sürecine hazırlığını kapsar; prova sürecinin ilkeleri, sahne zamanlaması, mizansen yaratımı ve sahne kontrolü sürecin en önemli deneyimlerindendir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 426 SAHNE DÖVÜŞÜ TEKNİKLERİ

Bu dersin amacı dramatik bir durum içerisinde güvenli, heyecan verici ve inanılır şiddet illüzyonları oluşturulup oynanabilmesi için gerekli becerileri kazandırmaktır. Ders sahne ve kamera oyunculuğu için gerekli olan hareket ve zamanlama etkileşimi, temel akrobasi ve silahsız dövüş teknikleri üzerine  odaklanır. Sahne dövüşü tekniklerini, şiddet ve dövüş illüzyonlarının oluşturulmasını, koordinasyonu, quarter staff tekniklerini, silah kullanımını ve tüm bunların güvenlik içinde uygulanmasını içerir.

OYU 427 STAJ

Bu ders öğrencilerin lisans eğitimi boyunca sahip oldukları becerileri ve yaptıkları uygulamaları birleştirmeyi amaçlar. Ders oyun çalışmasını, oyun yönetimini ve farklı karakter yaratım süreçlerini içerir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 428 OYUNCULUK ve DRAMATURJİ

Ders, özellikle oyuncu dramaturjisine yönelirken, beden dramaturjisinden yola çıkan oyunculuk çalışmaları ile birlikte, oyuncunun role hazırlanması, oyunun dünyasındaki yerini saptaması, oyuncu bedeninin uzam, zaman, düzlem, enerji, hareket kalitesi gibi kavramlara yönelik çalışmaları gerçekleştirmesini sağlar.

OYU 451 SAHNELEME ve DRAMATURJİ

Bir sahne metninin hazırlanması sırasında, dramaturjiyle girişilen işbirliğini anlamayı amaçlar.  Dramaturji kavramının sahneleme ile ilişkisinin gösterilmesini içerir. Çağdaş tiyatroda, yönetmen/tasarımcının ele aldığı metni ve/veya kavramı, oyun alanı olarak oluşturduğu uzam-zamana, disiplinlerarası ve metinlerarası bir boyutta, beden dilini ön planda tutarak, renk ve ışık kompozisyonları meydana getirerek yerleştirdiği görülür. Çağdaş dramaturji ise, bu sahne metinlerinin kurulmasına meydan verirken, nasıl tasarlandıklarını analiz etmemize yarayacak bir yaklaşım sunar.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

OYU 384 KARAKTER YARATMADA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

Bu ders farklı metinler aracılığıyla farklı karakterler yaratma sürecini içerir. Karakterin dramatik aksiyon analizi ile başlayan süreç çeşitli aktörel seçimlerin denenmesi ve uygulanmasıyla gerçekleşir.bitirme ödevi, bitirme tezi, üniversite bitirme tezi, bitirme tezi konuları, bitirme tezi nasıl hazırlanır, lisans bitirme tezi, bitirme tezi yazım kuralları, bitirme ödevi yazım kuralları, tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri,tiyatro bölümü, tiyatro bölümü üniversite, tiyatro bölümü puanları, konservatuar tiyatro bölümü dersleri, dtcf tiyatro bölümü dramatik yazarlık, istanbul üniversitesi tiyatro bölümü dersleri, konservatuar tiyatro bölümü puanları, tiyatro bölümü puanı, tiyatro ve oyunculuk bölümü, tiyatro ve dramaturji bölümü, sinema ve tiyatro bölümü puanları

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930