İktisat Politikası bitirme Tezi

işletme tez konuları,
İktisat Tarihi,
Türkiye Ekonomisi,
Finansal Ekonomi ,
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme ,
Maliye Politikası ,
Vergi Hukuku ,
Pazarlamaya Giriş,
Envanter Bilanço,
İşletme Yönetimi,
İşletme Finansı,

 

 

İKTİSAT POLİTİKASININ AMAÇLARI
gelişmiş ve gelişmekte olan bir ekonomideki politika amaçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır
1-fiyat istikrarı ile uyumlu bir ekonomik büyüme sağlamak
2-ödemeler dengesi denkliğinin sağlanması
3-tam istihdam veya tam istihdama yakın bir işsizlik düzeyine ulaşmak
4-adaletli bir gelir dağılımının sağlanması
5-kaynakların etkin dağılımının sağlanması gelişmekte olan ülkelerde mevcut iktisat politikaları amaçları doğrultusunda bazı sorunlar bulunmaktadır:
1-azalan sektör(reel)yatırımlarının eşlik ettiği hızlanan enflasyon ve durgun büyüme(yatırımlar düşer–>tasarruflar düşer–>fiyatlar artar–>enflasyon yükselir=büyüme yok–> durgunlaşma) 2-kredi, ithalat kısıcı veya fiyat-gelir politikalarına dayalı kontrollere duyulan güvence sonucu kapasite kullanım oranlarındaki azalma iktisat politikasının mevcut bu amaçları arasında ikili çatışmalar mevcuttur.
İktisat politikaları bu amaçlar arası çatışmayı minimize edici ve ortak hedef oluşturacak politika etkinliğini gerçekleştirmeye yönelik kullanılırlar… Gelişmiş ülkelerde birçok hedef sağlandığından dolayı iktisat politikası uygulamaları daha kolay ve daha planlı gerçekleşir… Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin ortak hedefi refah devleti olmaktır. Ülkelerin refah devleti olabilmeleri için büyümeleri gerekmektedir.
GELİŞMİŞ ÜLKELER NEDEN BÜYÜMEK İSTER?
Gelişmiş ülkelerin sahip oldukları bir pazar vardır. Bu ülkeler pazarlarını daha da büyütmek ister. Bunu yapabilmeleri için üretim ölçeklerini büyütmeleri gerekmektedir. Bunu yaptıkları zaman da ekonomileri büyür. Eğer bu ülkeler geliştikten sonra büyümelerini durdururlarsa durgunluğa girdiklerinde sahip oldukları pazar çöker. Bu yüzden pazarlarına sahip çıkabilmek için az da olsa büyümek isterler. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin refah devleti olabilmeleri iççin ekonomik büyüme şarttır. Ekonomik büyümeyi ise ihracat yaparak sağlarlar. Refah devleti şu 5 maddeyi yerine getirdikten sonra sağlanabilir:
1-ekonomik büyüme
2-fiyat istikrarı
3-tam istihdam
4-ödemeler dengesi denkliği
5-adaletli gelir dağılımı
GELİŞMİŞ ÜLKELRDE TAM İSTİHDAM:
gelişmiş ülkelerin teknolojilerine baktığımızda sermaye yoğun üretim yaptıklarını görüyoruz. Bu ülkelerde vasıfsız işçiler işsiz olur. Ancak bu ülkelerde vasıflı işgücünde artış gözlenir. Vasıfsız işçiler ya hizmet sektörüne aktarılır ya da vasıflı hale getirilmeye çalışılırlar. Bu ülkelerdeki işsizlik ya yukarıda anlatıldığı gibi vasıfsız kişiler yüzünden ya da gönüllü işsizler yüzündendir. Ancak işsizlik oranı ülke nüfusun %4-5’i civarında olduğundan bu ülkelerin tam istihdam hedefi ortadan kalkmıştır. Bunun yerine eksik istihdamı minimize etmeye çalışırlar. Teknoloji ilerledikçe daha az işgücüne ihtiyaç duyuluyor.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin özellikleri şunlardır:
– fiyat istikrarsızlığı yani enflasyon bulunuyor.
— ödemeler dengesi dengesizliği var
– adil olmayan bir gelir dağılımına sahip
– kaynaklar etkin dağıtılmıyor
– ekonomik büyüme yok

işletme tez konuları,
İktisat Tarihi,
Türkiye Ekonomisi,
Finansal Ekonomi ,
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme ,
Maliye Politikası ,
Vergi Hukuku ,
Pazarlamaya Giriş,
Envanter Bilanço,
İşletme Yönetimi,
İşletme Finansı,
PEKİ BU ÜLKELERDE NELER YAPILABİLİR?
Önce fiyat istikrarı sağlanmalıdır. Daha sonra diğer kalemlerle birlikte ekonomik büyüme sağlanmalıdır. Ancak bütün bunlar yapılırken fiyat istikrarının bozulmaması gerekmektedir.
İKTİSAT POLİTİKASI NEDİR?
İktisat politikası amaçları arasındaki çatışmaları minimize edecek uygulamalar demetine iktisat politikası denir.
—ÖDEMELER DENGESİ AÇIĞI:
ülkenin yabancı paraya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için üç yolu vardır.
1-yüksek faizle borçlanma:–> olumsuz yanı: ulusal paranın değeri düşer(para arzının artmasından dolayı)fiyat istikrarsızlığı başlar. Yatırımlar düşer böylece üretim azalır, bu da ekonominin küçülmesine yol açar.
2-vergiler:–>olumsuz yanı: alım gücü azalır. Böylece ekonomi durgunluğa girer. 3-dış borçlanma:–>olumsuz yanı: bu borcun ödenebilmesi için yeniden borçlanılır(ki buna ponza borçlanma denir: yani borcun borçla kapatılması)
-ÖDEMELER DENGESİ FAZLASI:
ülkenin yabancı para fazlası vardır ülkenin bu fazlalığı değerlendirmesi gerekir. Bunu da borç vererek yapabilir. Dünyada üç piyasadan borçlanılabilir.
1-eurobond
2-yankee bond
3-samurai bond ( en kolay borçlanılan piyasadır. )çünkü sürekli ödemeler dengesi fazlası veriyor) ödemeler dengesi fazlası veren ülkelerin atıl kapasiteleri yoktur.

işletme tez konuları,
İktisat Tarihi,
Türkiye Ekonomisi,
Finansal Ekonomi ,
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme ,
Maliye Politikası ,
Vergi Hukuku ,
Pazarlamaya Giriş,
Envanter Bilanço,
İşletme Yönetimi,
İşletme Finansı,
İKTİSAT POLİTİKASI ARAÇLARI
A)PARASAL ve MALİ ARAÇLARI İÇEREN TALEP YÖNETİM POLİTİKALARI: enflasyon gibi, kamu açıkları gibi sorunları kısa ve orta vadede çözmek için kullanılacaktır.
B)DÖVİZ KURU POLİTİKALARI ve DIŞ TİCARET POLİTİKALARI: ödemeler dengesi sorununu çözmek için kullanılacaktır.
C)GELİR ve FİYAT POLİTİKALARI:
-FİYAT POLİTİKASI: enflasyonist beklentileri aşağıya çeken ve cari enflasyon oranını resesyona neden olmadan düşüreceği inancını taşıyan fiyat tavanı belirleme politikalarıdır. Özellikle hiperenflasyon süreci yaşamış Latin Amerika ülkelerinde uygulanmıştır. Fiyat dondurma işlemleri enflasyonist beklentileri azaltan yönde etkilerken karaborsa, arz kıtlıkları veya gömüleme(yastık altı)gibi olumsuz etkiler doğurmuştur.
-GELİRLER POLİTİKASI: temel fikir aşırı ücretleri ve fiyat artışlarını yine indirimli vergi politikaları ile ödüllendirmektir
D)ARZ YÖNETİM POLİTİKALARI: üretimi ve üretimden elde edilen gelirleri artırmak için toplumun bütün kesimi üzerinde vergi indirimlerinin yapılmasını öngören politikalardır.
E)DIŞ BORÇ YÖNETİMİ POLİTİKALARI
F)KAPASİTE KULLANIMINI ve ÜRETKEN VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK YAPISAL POLİTİKALAR: vasıfsız işgücünü, vasıflı işgücüne çevirecek ve bunu teknoloji birikimi ile sağlayacak politikalar demeti
İKTİSAT POLİTİKASI ARAÇLARININ İÇERİĞİ:
-PARASAL POLİTİKALAR :
– para arzı
– ikinci kırdırma oranları
– açık piyasa işlemleri
– kredi tavanı
– zorunlu karşılıklar
– ikna yöntemi
-10 muteber banka yöntemi
– döviz devir oranları

işletme tez konuları,
İktisat Tarihi,
Türkiye Ekonomisi,
Finansal Ekonomi ,
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme ,
Maliye Politikası ,
Vergi Hukuku ,
Pazarlamaya Giriş,
Envanter Bilanço,
İşletme Yönetimi,
İşletme Finansı,
– MALİ POLİTİKALAR :
– vergiler
– kamu harcamaları
– bütçe
-DIŞ TİCARET POLİTİKALARI :
harcama kaydırıcı politikalar( ithalat ve ihracat eğilimlerini değiştiren politikalar)
İSTİHDAM
Bir ekonomide istihdam sorunu ulusal emek piyasasının temel özelliği içinde uygun bir istihdam oranını belirleyecek emek arzı ve talebinin dengeleme sorunu olarak ortaya çıkar. Bunun dışında ne tür iktisat politikası aracı uygulanırsa uygulansın gelişmiş ülke ekonomilerinde bile işsizlik sorunu yaşanmaktadır. Bu iktisat kavramlarının normal olarak algıladığı bir problemdir…
—Doğal işsizlik oranı: aşırı emek arzının ve emek talebinin olmadığı oranı ifade eder. Dinamik bir ekonomide iş değiştirme ve arama safhası olduğundan doğal işsizlik oranının ölçümü kolay olmayacaktır.
İŞSİZLİK TÜRLERİ
-mevsimlik işsizlik: ürüne yönelik talep azlığı ve işten çıkarmaların olduğu bir ortamda gerçekleşen işsizlik türüdür.
—yapısal işsizlik: endüstri kapanışı ve girişi sonucu oluşan işsizlik türüdür. –
friksiyonel işsizlik: işini gönüllü bırakıp yeni iş arayanların oluşturduğu işsizlik türüdür.
İŞSİZLİĞİN YAPISI, ÖLÇÜLMESİ ve İŞSİZLİK HAVUZU
Emek piyasası, karar alıcılar ve siyasetçiler için anahtar politika alanıdır. Yüksek işsizlik oranı gibi emek piyasasında bir başarısızlığın sorumluluğu hükümetlere ait olacaktır. Emek gücü, aktif nüfus veya çalışan nüfustur. Fakat ülkeler arası işsizlik ölçümleri arasında farklılıklar oluşmaktadır. Belli ülkelerde tatilde olan veya part-time çalışanlar işsizlik rakamları içine alınırken, belli ülkelerde işsizlik rakamı içine dâhil edilmemektedir. Bu yüzden işsizlik rakamlarının içeriklerinin standart bir hale getirilmeleri lazımdır. Aksi takdirde ülkeler arası yapılan karşılaştırmalar sağlıklı olmayacaktır.
—işsizlik havuzu: işsizlik havuzuna giriş 5 ayrı şekilde gerçekleşir.
— okulu yeni bitiren öğrenciler
-friksiyonel işsizlik
-mevsimlik işsizlik
-yapısal işsizlik
-bireyin firma tarafından bir nedensellik ilişkisi olmadan işten çıkarılması
işsizlik havuzundan çıkış 3 yolla olmaktadır.
—bireyin geçici ya da sürekli bir yeniden işe girmesi
-işten çıkartılan kişinin yeniden aynı işe girmesi
-işsiz kalan kişinin geçici ya da sürekli olarak emek gücünden çekilmesi (emeklilik ve ölüm)
-Doğal işsizlik oranının belirleyicileri: umulan enflasyon oranının, gerçekleşen enflasyon oranına eşit olduğu anda oluşan doğal işsizlik oranının 5 tane belirleyici faktörü vardır.
1-nüfus yapısı ve göç
2-nüfusun kombinasyonu
3-minimum ücret oranları
4-sektörel emek farklılığı
5-sendikalar
Bunun dışında aksak rekabet koşulları, yeterli firmanın piyasada olmayışı ve devletin özel sektörü köstekleyecek sıkı maliye politikaları uygulamaları doğal işsizlik oranını etkiler. Doğal olamayan işsizliğin nedeni ise reel ücretlerin düşürülmesi sonucuna varılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 5 ayrı yöntem izlenmektedir.
1) sendika güçlerinin yasalarla reel ücretler üzerindeki hâkimiyetini kırmak.
2) ücretler üzerindeki direkt vergi yüklerini azaltarak işçilerin daha fazla ücret talep etmemesini sağlamak
3) ikna yöntemi
4) kamu sektöründeki ücret ödemelerini kontrol altına almak
5) minimum ücret tabanının düşürülmesi
-işsizliğin maliyeti: işsizlik toplumun daha çok fikir kesimini, genç nüfusu ve vasıfsız işgücünü etkiler. Toplum içi gelir kaybının azalmasına ve yaşam standartlarının bozulmasına yol açar. bu yüzden toplum açısından işsizliğin maliyeti tartışıldığında;
a)işsizliğin gruplar içindeki dağılımı
b)işsizlik süresinin uzunluğu
c)işsizlik oranının hesaplanma şekli, dikkate alınmalıdır.
FİYAT İSTİKRARI
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli yükselme olarak tanımlanır. Ekonomi içindeki bir kerelik fiyat artışı enflasyon olarak tanımlanmamaktadır. Gerçekleşen enflasyon oranı umulan enflasyon oranından fazla çıkarsa enflasyon toplum ekonomisine zarar vermeye başlar. Enflasyon açıklamaları 3 genel kategoride toplanır.
1)TALEP ENFLASYONU: üretilen mal ve hizmetlerden daha fazlasının talep edilmesi sonucu fiyatlar genel seviyesinin artması.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930